A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

78/2013. (IX. 10.) VM rendelet

a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állattartó: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] szerint nyilvántartásba vett tenyészet tartója;

2. birtokon tartás: a beszerzett tenyészsertésnek az állattartó tenyészetében történő tartása;

2a. *  egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

3. *  elszámolható költség: a beszerzett tenyészsertésnek, szaporítóanyagnak, illetve eszköznek az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó vételára, amelynek import tenyészsertés és import szaporítóanyag beszerzése esetén részét képezi az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó szállítási költség is;

4. eszköz: a sertés üzemi sajátteljesítmény vizsgálat végzéséhez szükséges mérleg, a törzskönyvi rendszer használatára alkalmas számítógépes konfiguráció, és a sertés mesterséges termékenyítéshez szükséges laboratóriumi felszerelés;

5. KN: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti kombinált nómenklatúra;

6. *  mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás;

7. *  szaporítóanyag: hazai és import kansperma;

8. *  sertés ENAR: a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet [a továbbiakban: 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet] 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti fogalom;

9. Sertés Törzskönyvi Adatbázis: a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet 12. §-a szerinti, a tenyésztési hatóság által hitelesített, a törzskönyvezést végző tenyészetek, valamint a Magyarországon törzskönyvezett fajtatiszta sertések törzskönyvi adatait tartalmazó adatbázis;

10. tenyészet: a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § 17. pontja szerinti fogalom;

11. tenyészsertés: az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) alapján elismert hazai vagy az uniós jogi aktusok alapján elfogadott külföldi tenyésztő egyesület vagy szövetség által származásigazolással ellátott hazai, vagy import fajtatiszta kansüldő és kocasüldő, amelynek tenyészértéke megállapításra került, és szerepel, vagy - import állat esetében - honosítható a fajta magyarországi törzskönyvében;

12. TIR: a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszer;

13. törzskönyvezett sertéstenyészet: az a sertéstenyészet, ahol az elismert sertéstenyésztő egyesület vagy szövetség által végzett, az Átv. előírásainak megfelelő törzskönyvezés folyik.

2. A támogatás jellege, célja

2. § *  (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) tenyészsertés és szaporítóanyag,

b) *  a teljesítményvizsgálat és törzskönyvezés végzéséhez szükséges eszközök,

c) a törzskönyvi rendszer használatára alkalmas számítógépes konfiguráció,

d) a sertés mesterséges termékenyítéshez szükséges laboratóriumi eszközök,

e) állatgyógyászati eszközök és

f) az állatjóléti státus javítását szolgáló egyéb eszközök, berendezések

beszerzéséhez.

(2) Támogatás az 1. melléklet szerinti követelményeknek megfelelő tenyészsertések, szaporítóanyag és eszközök beszerzéséhez nyújtható.

(3) *  Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatásként

a) olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, különösen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás, valamint

c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § A támogatás igénybevételére annak a törzskönyvezett sertéstenyészetnek az állattartója jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba-vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerben;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

ba) * 

bb) *  nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységgel összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

bc) * 

c) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatási kérelmében szereplő törzskönyvezett sertéstenyészet állattartójaként szerepel a TIR nyilvántartásban;

d) tenyészete szerepel a Sertés Törzskönyvi Adatbázisban törzskönyvezett sertéstenyészetként;

e) a törzskönyvezéssel kapcsolatos feladatokat maradéktalanul ellátja, a törzskönyvezéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat betartja, valamint a tenyésztő szervezet tenyésztési programjában szereplő feladatokat maradéktalanul végrehajtja;

f) *  a tenyészetében tartott sertésállomány vonatkozásában a 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet jelölésről és nyilvántartásról szóló előírásait betartja;

g) vállalja, hogy

ga) *  az 1. melléklettel összhangban a tenyészállatokat, szaporítóanyagot, illetve eszközöket beszerzi,

gb) a támogatás alapját képező tenyészsertéseket a kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően egy éven át folyamatosan birtokán tartja, valamint

gc) az eszközöket a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően egy éven át rendeltetésszerűen használja;

h) *  nyilatkozik arról, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feltételeknek.

4. A támogatás forrása, keretösszege és mértéke

4. § (1) *  A támogatás forrása az Agrárminisztérium fejezet, a sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása jogcímcsoport, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002. A 2019. évre rendelkezésre álló forrás legfeljebb 25 millió forint.

(2) *  A kifizethető támogatás összege a beszerzett tenyészsertés, szaporítóanyag, illetve eszköz elszámolható költsége, de tételenként legfeljebb a 2. mellékletben feltüntetett összeg.

(3) *  Támogatás állattartónként a 2019. évre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható.

(3a) *  A támogatás odaítélése során az folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(4) *  A megállapított támogatás összege nem haladhatja meg az állattartó rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatás keretének megfelelő forintösszeget.

(5) *  A mezőgazdasági csekély összegű támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában foglaltak irányadóak.

(6) *  Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében foglalt felső határt.

(7) *  Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az 1407/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(8) *  A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(9) *  A támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget.

(10) *  A támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatalának napjától számított tíz évig meg kell őrizni.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) *  A támogatási kérelmet 2019. szeptember 23. és október 7. között a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell postai úton benyújtani.

(2) Az állattartónak a támogatási kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy

a) *  nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységgel összefüggő végrehajtási eljárás alatt;

b) *  megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározottaknak;

c) * 

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének (a továbbiakban: FSE) igazolását arról, hogy a tenyészet törzskönyvezett sertéstenyészet.

(4) * 

6. A támogatási kérelem elbírálása

6. § (1) *  A Kincstár a támogatási kérelmeket a benyújtásuk sorrendjében bírálja el. A benyújtási sorrendet a kérelem teljessé válásának időpontja határozza meg. Az azonos napon benyújtott kérelmeket a támogatási összeg szerint növekvő sorrendben kell elbírálni.

(2) *  A forrás kimerülését követően benyújtott kérelmet a Kincstár elutasítja.

(3) A támogatás összegének euróra történő átváltásakor a 7. § (6) bekezdése szerinti forint/euró árfolyam alkalmazandó.

(4) *  Az állattartó a tenyészsertések, szaporítóanyag és az eszközök beszerzését a támogatási kérelem benyújtását követően kezdheti meg.

7. Kifizetési kérelem

7. § (1) *  A kifizetési kérelmet a Kincstár részére, az általa rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon a támogatási döntésben jóváhagyott beszerzés megvalósítását követően, de legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított 120 napon belül kell benyújtani.

(2) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a) az elszámolható költséget igazoló, az állattartó nevére kiállított számla másolatát;

b) az elszámolható költség kifizetését igazoló bizonylat másolatát;

c) az idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmács képesítéssel rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói vagy tolmács képesítését igazoló okirat másolatát;

d) *  az FSE igazolását az állattartó által beszerzett tenyészsertésekről, szaporítóanyagról és eszközökről, valamint a támogatás igénybevételéhez szükséges tenyésztéssel kapcsolatos feltételek meglétéről, amely tartalmazza, hogy a beszerzett tenyészállatok, szaporítóanyag és eszközök megfelelnek az 1. mellékletben foglalt követelményeknek;

e) az állattartó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a birtokon tartási, illetve az üzemeltetési kötelezettséget a 9. §-ban meghatározottak szerint;

f) *  tenyészsertések és szaporítóanyag esetében a 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet szerinti sertés szállítólevél másolatát;

g) eszközök esetében, amennyiben az adott eszköznél értelmezhető, a garanciális és szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges okiratok másolatát.

(3) A számla kiállításának időpontja nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtásának időpontjánál.

(4) A számlának tartalmaznia kell

a) a tenyészsertés, illetve az eszköz pontos megnevezését;

b) *  a tenyészsertés és a sperma donor kan fajtáját és egyedi azonosítóját;

c) az eszköz KN kódját, és amennyiben rendelkezik vele, egyedi azonosítóját.

(5) Kizárólag a készpénzzel vagy banki átutalással, és csak a kifizetési kérelem benyújtásáig teljes mértékben kiegyenlített költségek számolhatók el. Lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a költségek elszámolásának alapjául; az ilyen módon kiegyenlített összegek alapján támogatás nem vehető igénybe.

(6) Amennyiben a számla az elszámolható költség összegét nem forintban tartalmazza, úgy a számla összegének forintra történő átváltásakor a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

(7) A számla nem képezheti támogatás alapját, ha a számlát más támogatáshoz - részben vagy egészben - elszámolták.

8. § *  A Kincstár a támogatást egy összegben - a forrás rendelkezésre állása esetén - a kifizetési kérelemről szóló pozitív döntés meghozatalát követő 30 napon belül folyósítja.

8. Tartási, üzemeltetési kötelezettség

9. § (1) A törzskönyvezett sertéstenyészet állattartója a kifizetési kérelmében megjelölt, a támogatás alapját képező tenyészsertéseket köteles a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően egy éven át folyamatosan birtokán tartani, valamint az eszközöket a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően egy éven át rendeltetésszerűen használni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség).

(2) *  A Kincstárhoz az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével bejelentett vis maior esetek kivételével a birtokon tartási kötelezettség alatt a tenyészetből kiszállított tenyészsertés pótlásáról az állattartó haladéktalanul köteles gondoskodni.

(3) Az üzemeltetési kötelezettség alatt meghibásodott, üzemképtelen, hibás, vagy hiányzó eszközöket az állattartó köteles saját költségén haladéktalanul kijavíttatni, kicserélni vagy pótolni.

9. A támogatás ellenőrzése, jogkövetkezmények

10. § (1) *  A támogatási kérelemben, a kifizetési kérelemben és az abban foglaltakat alátámasztó dokumentumokban szereplő adatok helytállóságát, a törzskönyvezéssel kapcsolatos, valamint a jelölési és nyilvántartási kötelezettség teljesítését a sertés ENAR nyilvántartásba, valamint a Sertés Törzskönyvi Adatbázisba bejelentett adatok alapján adminisztratív ellenőrzés útján a Kincstár ellenőrzi.

(2) A beszerzések helyszíni ellenőrzése a kifizetési kérelmek legalább 5%-ára terjed ki.

(3) A tartási, valamint üzemeltetési kötelezettség elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) Az állatokra és a tenyészetre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadottnak, amelyek a TIR, illetve a sertés ENAR nyilvántartásba, valamint az egyedi tenyészállat adatokat tartalmazó Sertés Törzskönyvi Adatbázisba bejelentésre kerültek és a nyilvántartásban szerepelnek a kifizetési kérelem benyújtásának napján.

(5) A TIR, illetve a sertés ENAR nyilvántartásba, valamint a Sertés Törzskönyvi Adatbázisba bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért az állattartó felelős, annak minden jogkövetkezményével együtt.

10. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

11/A. § *  E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 4. § (6) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

12. § *  Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

13. § *  Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 4. § (1) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 78/2013. (IX. 10.) VM rendelethez * 

A beszerzésre kerülő tenyészsertésekkel, szaporítóanyaggal és eszközökkel kapcsolatos követelmények

1. Tenyészsertés és szaporítóanyag

A beszerzésre kerülő tenyészsertés és a sperma donor kan fajtája nagyfehér hússertés, lapály sertés, duroc sertés, pietrain sertés és hampshire sertés lehet, beleértve a felsorolt fajtáknak, mint világfajtáknak az Európai Unió tagállamaiban vagy harmadik országokban tenyésztett változatait. A tenyészsertésnek és a sperma donor kannak meg kell felelnie az 1. § 11. pontjában foglaltaknak. A kocasüldők kora a vásárlás időpontjában 5-10 hónap között lehet.

2. Állatmérleg

Közvetlenül a gyártótól vagy forgalmazótól beszerzett új mérleg, amely a Sertés Teljesítményvizsgálati Kódex sajátteljesítmény-vizsgálat fejezetében előírtaknak megfelelő, rögzített vagy mobil, elektronikus, saját belső akkumulátorról is működtethető kiértékelő műszerrel ellátott 1 kg-os pontosságú állatmérleg.

3. *  Telepi számítógép

Közvetlenül a gyártótól vagy forgalmazótól beszerzett új számítógép és új nyomtató, amelyek megfelelnek az alább meghatározottaknak, azokkal egyenértékűek, azonos vagy nagyobb teljesítményre képesek.

- Processzor órajele: 3300 MHz

- Memória: 4 GB/1333 MHz DDR3

- Winchester: 500 GB HDD

- Monitor: 19" LCD monitor (hordozható számítógép esetében legalább 15")

- Egér, billentyűzet

- Szünetmentes tápegység

Operációs rendszerek, programok:

- Microsoft Windows 64 bites operációs rendszer

- Microsoft Office programcsomag

Nyomtató:

- lézernyomtató tonerrel

4. Laboratóriumi eszközök, állatgyógyászati eszközök, egyéb eszközök és berendezések

Közvetlenül a gyártótól vagy forgalmazótól beszerzett új eszközök a 2. mellékletben foglaltak szerint.

2. melléklet a 78/2013. (IX. 10.) VM rendelethez * 

A támogatás maximális mértéke


A
Sorszám

B
Megnevezés
C
A támogatás maximális összege
Ft/egység
Tenyészsertések
1. Import kanok (szállítási költséggel) 900 000
2. Hazai kanok 250 000
3. Import kocasüldők (szállítási költséggel) 150 000
4. Hazai kocasüldők 85 000
5. Hazai sperma 3 000
6. Import sperma 40 000
Állatmérleg
7. Asztali mérleg 100 000
8. Elektronikus rögzített, vagy mobil mérleg 1 500 000
Telepi számítógép
9. Telepi számítógép és nyomtató 500 000
10. Laboratóriumi eszközök
11. Mikroszkóp 400 000
12. Melegítő tárgyasztal 220 000
13. Spermatároló szekrény 250 000
14. Sterilizáló 300 000
15. Vízfürdő 400 000
16. Mágneses folyadékkeverő 250 000
17. Sűrűség mérő 50 000
18. Termosz 15 000
19. Folyadék hőmérő 5 000
20. Sperma hőmérő 5 000
21. Lombik, pohár (összesen) 30 000
22. Fantom 250 000
23. Gumiszőnyeg 40 000
24. Digitális laboratóriumi mérleg 45 000
25. Koloriméter 500 000
26. Termékenyítő nyereg 5 000
27. Termékenyítő öv 30 000
28. Digitális, vízálló pH mérő 30 000
29. Mikroszkóp kamera, szoftverrel 200 000
30. Desztilláló 250 000
31. Spermazacskó töltő 800 000
32. Címkéző gép 60 000
Egyéb eszközök
33. Gyógyszeradagoló 200 000
34. Gyógyszerkeverő tartály 400 000
35. Vemhességvizsgáló 600 000
36. Farok kurtító 40 000
37. Klíma állapot mérő műszerek 600 000
38. Takarmány toxin vizsgáló készülék 1 500 000
39. Állat terelő 30 000
40. Tetováló fogó 100 000
41. Tömegoltó 100 000
42. Nagynyomású mosó 1 700 000
43. Ködképző-fertőtlenítő 700 000
44. Malacmentő légfúvó készülék 150 000
45. Elektromos malacmelegítő lap 80 000
46. Malacetető fiaztatóba 20 000
47. Hátszalonna vastagság mérő 500 000
48. Hőlégfúvó 150 000
49. *  Füljelző behelyező fogó 15 000
50. *  Elektronikus füljelző leolvasó 1 000 000

  Vissza az oldal tetejére