A jogszabály mai napon ( 2022.10.05. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.XI.1. - 2022.XI.1.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2013. évi XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról * 

Az Országgyűlés Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, a Magyar Honvédség adatkezelésébe tartozó személyes adatok védelmének biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § *  E törvény alkalmazásában

a) behívhatósági korhatár:

aa) *  a Magyar Honvédségnél (a továbbiakban: Honvédség) hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti katonai szolgálatot, illetve honvédelmi szervezetnél katonai alapkiképzést, alapfelkészítést vagy annak valamely modulját teljesítettek esetén a katonai szolgálat felső korhatára,

ab) más hadkötelesek és a potenciális hadkötelesek esetén annak az évnek a december 31. napja, amelyben 50. életévüket betöltik,

b) biometrikus adat: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 3b. pontja szerinti adat,

c) hadköteles: a hadkötelezettség bevezetését követően magyarországi bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú nagykorú férfi,

d) honvédségi nyugdíjas: az a korábban kormánytisztviselőként, kormányzati ügykezelőként, köztisztviselőként, közszolgálati ügykezelőként, közalkalmazottként, honvédelmi alkalmazottként, polgári alkalmazottként vagy kinevezett polgári alkalmazottként, illetve munkaviszonyban foglalkoztatott személy,

da) aki a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) alárendeltségébe, közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alatt álló szervezetében vagy a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél teljesített szolgálatot, és

db) akinek nyugdíjazását közvetlenül megelőző utolsó foglalkoztatási jogviszonya a da) alpontban meghatározott szervezetek valamelyikével állt fent, vagy

dc) aki a da) alpontban meghatározott szervekkel fennálló jogviszonyának megszűnése és nyugdíjba vonulása között új jogviszonyt nem létesített, feltéve, hogy a két időpont között eltelt idő az 1 évet nem haladja meg,

e) *  Honvédség személyi állománya: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 40. § (1) bekezdése szerinti személyi állomány, a Honvédelmi Minisztérium által foglalkoztatott kormánytisztviselők ideértve a politikai szolgálati és a biztosi jogviszonyban állókat is, munkavállalók, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél, illetve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál (a továbbiakban: KNBSZ) foglalkoztatott honvédelmi alkalmazottak és az önkéntes tartalékos katonák,

f) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott személy,

g) igénybevevő: a honvédelmi szervezet, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség és a Hvt. 18. § (2) bekezdésében meghatározott honvédelemben közreműködő szervek,

h) igénybevételi hatóság: a gazdasági és anyagi szolgáltatás Hvt. 14. §-a szerinti igénybevételét elrendelő szerv vagy személy,

i) *  katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazott: a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti hadkötelezettség bevezetése esetén katonai szolgálat teljesítését önként vállaló honvédelmi alkalmazott,

j) *  honvéd veterán: az a volt katona, aki a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint

ja) 1988. augusztus 1-jét követően a Honvédség és jogelődje állományában szolgálatot teljesítve igazoltan harci cselekményben vett részt, és annak során kiemelkedő helytállást tanúsított,

jb) a Honvédség és jogelődje állományából méltó módon vált ki, erkölcsileg feddhetetlen, és

jc) ilyen személyként - a miniszteri rendelet alapján létrehozott Veterán Grémium (a továbbiakban: Grémium) határozatával - elismerésre került.

II. Fejezet

A KATONAI IGAZGATÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, FELADATAI

2. A katonai igazgatási szervek

2. § (1) A Honvédség központi katonai igazgatási szerve a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve.

(2) *  A területi katonai igazgatási szervek

a) a hadkiegészítő és toborzó központok,

b) a hadkiegészítő és toborzó irodák.

(3) A területi katonai igazgatási szervek a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének alárendeltségébe tartoznak.

(4) *  A hadkiegészítő és toborzó központok a hadkötelezettség fennállása idején sorozó központokként működnek.

(5) *  A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és a hadkiegészítő és toborzó központok e törvényben meghatározott feladataik vonatkozásában hatósági jogkört gyakorolnak.

3. A katonai igazgatási szervek feladatai

3. § A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve ellátja az alábbi tevékenységekkel összefüggő katonai igazgatási feladatokat:

a) az önkéntes tartalékosok, a potenciális hadkötelesek és a kiképzett tartalékosok, a hadkötelezettség bevezetését követően az önkéntes tartalékosok és a hadkötelesek nyilvántartásával, katonai szolgálatával kapcsolatos feladatok tervezése, vezetése és végrehajtása,

b) *  a meghagyásba bevont szervezeteknek a meghagyás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos tevékenységének koordinálása,

c) *  a honvédségi szervezetek, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség és a honvédelemben közreműködő egyéb szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítésének tervezése, végrehajtásának irányítása, felügyelete és ellenőrzése,

d) az önkéntes tartalékos állomány behívásának előkészítéséhez és a behívás végrehajtásához szükséges nyilvántartás kezelése, az önkéntes tartalékosok munkáltatóival történő kapcsolattartás,

e) az önkéntes tartalékos állomány behívása,

f) * 

g) a Honvédség központi hadköteles nyilvántartásának vezetése,

h) a Honvédség központi toborzó és érdekvédelmi nyilvántartásának vezetése,

i) *  nyilvántartás vezetése a meghagyásba bevont szervekről és a meghagyásra kijelölt munkakörökről, valamint a meghagyásban részesült potenciális hadkötelesekről, kiképzett tartalékosokról és hadkötelesekről,

j) a veszteség-nyilvántartás vezetése és a nemzetközi egyezmények szerinti tájékoztatás végrehajtása, és

k) *  a honvédelmi szervezetek és a honvédségi szakképző intézmény személyi állománya részére szolgálati, munkáltatói, katonai nyugdíjas-, honvédségi nyugdíjas-, hatósági és ellenőri, katonai rendész, a belföldi katonai futár-igazolványok kiadása, a hadkötelezettség bevezetését követően a katonai igazolványok kiadása, továbbá a katonák személyi igazoló jeggyel és az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezmények hatálya alá tartozó személyazonossági igazolvánnyal történő ellátása.

4. § *  A hadkiegészítő és toborzó központok ellátják az alábbi katonai igazgatási feladatokat:

a) békeidőszakban a 27. § szerinti nyilvántartás vezetése a katonai szervezetek hadi beosztásai feltöltésének előkészítése érdekében,

b) hadkötelezettség fennállása idején a hadköteles nyilvántartás vezetése, a Honvédség hadkötelesekkel történő hadkiegészítése,

c) *  a honvédségi szervezetek, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség és a honvédelemben közreműködő egyéb szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az igénybevétel tervezéséhez szükséges nyilvántartás vezetése,

d) *  szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot és váratlan támadás idején részvétel a honvédségi szervezetek, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség és a honvédelemben közreműködő egyéb szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésének előkészítésében.

5. § *  A hadkiegészítő és toborzó irodák részt vesznek a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosításának előkészítésében, valamint a toborzó, érdekvédelmi és hadkiegészítési szakfeladatok végrehajtásában.

3/A. *  A katonai igazgatás által lefolytatott hatósági eljárások speciális szabályai

5/A. § *  (1) A 3. § szerinti nyilvántartásokból adatszolgáltatás az ügyfél által aláírt kérelemnek a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervénél való írásbeli előterjesztése alapján történhet.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kérelem nem kizárólag az ügyfél adataira vonatkozik, az adatszolgáltatás hatósági ügyintézés céljából, az ügyintézés céljának meghatározásával kérhető, feltéve, hogy az ügyfél igazolja érintettségét a megfelelő okirat vagy annak másolatának csatolásával. Az ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatja a hiányzó okirati bizonyítékot.

(3) A 3. § szerinti nyilvántartásokban kezelt adatok módosítása jogszabályban meghatározott hatóságoktól, szervezetektől történő adatszolgáltatás esetén hivatalból, egyéb ügyfél esetén a hatósági nyilvántartásban kezelt adatra vonatkozó megfelelő okirat vagy annak másolata alapján kérelemre történik.

III. Fejezet * 

HONVÉDSÉGI MUNKÁLTATÓI ÉS EGYÉB HONVÉDSÉGI ADATKEZELÉSEK * 

4. *  Általános szabályok

6. § *  (1) Az e törvény által meghatározott adatokról az egyes nyilvántartások személyi köre tekintetében, törvényekben meghatározott jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából papíralapú és elektronikus nyilvántartást kell vezetni. Az elektronikus nyilvántartás a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban: HM KGIR). Az adatkezelés alapelveinek megfelelően, különböző jogosultsági szintű hozzáféréssel biztosított az alábbi szakterületek nyilvántartásai számára a HM KGIR-ban szereplő adatok kezelése:

a) toborzó szakterület,

b) személyügyi szakterület,

c) fegyelmi szakterület,

d) érdekvédelmi szakterület, és

e) pénzügyi szakterület,

f) *  regenerálódási és rekreációs szakterület,

g) *  logisztikai szakterület.

(2) *  A HM KGIR tekintetében a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatát ellátó honvédelmi szervezete, a saját személyi állományára vonatkozó adatkezelési feladatai kivételével, adatfeldolgozói feladatokat lát el és e tekintetben szerződést köt az egyes adatkezelő honvédelmi szervezetekkel.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatkezeléseken túl, az e törvény által meghatározott személyi körre vonatkozóan, jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából e fejezet szerinti nyilvántartásokat kell vezetni.

(4) Az egyes adatkezelők az általuk nyilvántartott adatok alapjául szolgáló eredeti iratokat vagy másolatait is kezelik.

(5) Az e fejezet szerint kezelt adatokat a HM adatvédelmi és információszabadsággal összefüggő feladatokat ellátó szervezeti egységének kijelölt állománya, valamint az adatkezelő honvédelmi szervezet adatvédelmi tisztviselője az adatkezelési szabályok betartásának ellenőrzéséhez szükséges mértékben megismerheti.

7. § *  (1) Az e fejezet szerinti nyilvántartásban kezelendő adatokat, valamint a kezelt adatokban bekövetkezett változásokat - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a nyilvántartást vezetőnek az a honvédelmi szervezet jelenti be, amelynek állományába az érintett tartozik. Az adatokra vonatkozó bejelentést haladéktalanul meg kell tenni.

(2) *  Az érintett

a) a 2. melléklet a)-c) pontja, f) pont fd) alpontja, p) pontja,

b) az 5. melléklet a) és b) pontja, d) pont dg) és dh) alpontja,

c) a 14. melléklet c)-f) pontja, g) pont ga)-gb) alpontja, h) pontja és j)-k) pontja

szerinti adataiban bekövetkezett változást a nyilvántartást vezetőnek 8 munkanapon belül, illetve ha a bejelentési kötelezettséget más jogszabály határozza meg, a jogszabályban meghatározott határidőig köteles bejelenteni.

(3) Az érintett a (2) bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett változást személyesen, az egyes nyilvántartásokat vezető által biztosított ügyfélszolgálaton vagy ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó szervezeti egységnél (a továbbiakban együtt: ügyfélszolgálat), illetve az elektronikus ügyfélszolgálati rendszeren (a továbbiakban: ÜSZR) keresztül jelentheti be.

(4) Ha a (3) bekezdés szerint bejelentett adatváltozás alapján kezdeményezett eljárást hiteles okirat vagy annak hiteles másolata alapján kell végrehajtani, az érintett az adatokat a személyes ügyintézés során az ügyfélszolgálaton az okirat eredeti példányának vagy annak hiteles másolatának bemutatásával, elektronikus ügyintézés esetén az ÜSZR rendszeren, elektronikus formában történő továbbításával igazolja. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az előírt eljárást az elektronikusan bejelentett adatközlés, illetve elektronikusan benyújtott okirat alapján kell megindítani.

7/A. § *  (1) Tudományos kutatás céljára felvett személyes adat csak tudományos kutatás céljára használható fel.

(2) Tudományos kutatás céljából az adatkezelő szervezet vezetője engedélyével a kutatást végző e törvény által szabályozott nyilvántartások által tárolt adatokba betekinthet, azonban tudományos közleményben nem szerepelhetnek személyes adatok oly módon, hogy az érintett személyazonossága megállapítható legyen. Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem készíthető, azonosításra alkalmas, személyes adatokat is tartalmazó másolat.

(3) Az adatkezelő a kutatásra átadott dokumentumokról nyilvántartást vezet, és a kutató személyes adatainak védelméről a hatályos adatvédelmi rendelkezések az irányadók.

(4) A személyes adat érintettel való kapcsolatának megállapítását - mihelyt a kutatási cél megengedi - véglegesen lehetetlenné kell tenni. Ennek megtörténtéig is külön kell tárolni azokat az adatokat, amelyek meghatározott vagy meghatározható természetes személy azonosítására alkalmasak. Ezek az adatok egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az a kutatás céljára szükséges.

4/A. *  Egészségügyi célú honvédelmi adatkezelés

8. § *  (1) *  Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a szolgálati viszony létesítéséhez, fenntartásához, módosításához, megszüntetéséhez, a honvédségi ösztöndíjszerződés megkötéséhez, valamint a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottaknak a hadkötelezettség bevezetését követő katonai szolgálatteljesítéséhez kapcsolódóan az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálata, minősítése és ellenőrzése céljából kezeli

a) a hivatásos állományú katonának, a szerződéses állományú katonának, a honvéd tisztjelöltnek, a honvéd altiszt-jelöltnek, az önkéntes tartalékos katonának és a honvédségi ösztöndíjas hallgatónak jelentkezők, valamint

b) *  a hivatásos állományú katona, a szerződéses állományú katona, a honvéd tisztjelölt, a honvéd altisztjelölt, az önkéntes tartalékos katona és a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazott

16. melléklet 1. pontja szerinti adatait.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat, továbbá az ezeket tartalmazó dokumentációt - a feladatellátáshoz szükséges mértékben - az alkalmasság vizsgálatában, minősítésében és ellenőrzésében részt vevő orvos, pszichológus, ergonómus, egészségügyi szakdolgozó, illetve bizottság kezeli. Az adatkezelők felhívására az érintett köteles adatainak átadására.

(3) A 16. melléklet 1. pont f) alpont fb) alpontja szerinti adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet az alkalmasság vizsgálatában, minősítésében és ellenőrzésében részt vevő orvos, illetve bizottság, kivéve, ha ez ellen az érintett írásban kifejezetten tiltakozik. Az érintettet tájékoztatni kell a tiltakozás lehetőségéről.

(4) A vizsgálatot kérő szervezet részére kizárólag a 16. melléklet 1. pont j) alpontja szerinti adat továbbítható. Az állományilletékes parancsnok továbbá jogosult kezelni a 16. melléklet 1. pont i) alpontja szerinti adatot, valamint az alkalmasság vizsgálatának, ellenőrzésének kezdeményezését megelőzően jogszerűen tudomására jutott egészségügyi adatot.

(5) Az alkalmasság vizsgálata, minősítése és ellenőrzése során felhasznált, illetve keletkezett egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig kell megőrizni. Az egyéb dokumentációban szereplő adatok a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők. A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek esetében - a szolgálati viszony létrejötte hiányában - a végleges alkalmatlanság tényét tartalmazó minősítést az egészségügyi dokumentáció megőrzési idejével megegyező ideig kell kezelni. Minden további adat a jelentkező hozzájárulása alapján, az abban meghatározott ideig kezelhető.

8/A. § *  (1) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a szolgálati viszony fenntartásához, módosításához, megszüntetéséhez kapcsolódóan a felülvizsgálati eljárás lefolytatása, a betegség katonai kötelmekkel való összefüggésének véleményezése, valamint az egészségügyi szabadság és felmentések engedélyezése céljából kezeli a 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek 16. melléklet 2. pontja szerinti adatait.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat, továbbá az ezeket tartalmazó dokumentációt - a feladatellátáshoz szükséges mértékben - a felülvizsgálati, engedélyezési és véleményezési tevékenységben részt vevő orvos, pszichológus, ergonómus, egészségügyi szakdolgozó, illetve bizottság kezeli. Az adatkezelők felhívására az érintett köteles adatainak átadására.

(3) A 16. melléklet 2. pont e) alpontja szerinti adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet a felülvizsgálati, engedélyezési és véleményezési tevékenység során eljáró orvos, illetve bizottság, kivéve, ha ez ellen az érintett írásban kifejezetten tiltakozik. Az érintettet tájékoztatni kell a tiltakozás lehetőségéről.

(4) *  Az állományilletékes parancsnok és személyügyi szerv részére kizárólag a 16. melléklet 2. pont i) alpontja szerinti adat továbbítható. Az állományilletékes parancsnok jogosult kezelni a felülvizsgálati eljárás kezdeményezését megelőzően jogszerűen tudomására jutott egészségügyi adatot. A Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatát ellátó honvédelmi szervezetének a 16. melléklet 2. pont a)-c), db), gc), továbbá h)-i) alpontjaihoz tartozó adatokat át kell adni.

(5) A betegség katonai kötelmekkel való összefüggésének véleményezése esetén a Honvédség közegészségügyi és járványügyi szolgálata részére a 16. melléklet 2. pont i) alpont szerinti adatot az érintettre vonatkozó teljes adatállománnyal együtt kell továbbítani.

(6) Az egészségkárosodás mértékéről szóló szakvélemény beszerzése céljából a rehabilitációs szakértői szerv részére a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvényben felsorolt személyes adatok továbbíthatók.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása során felhasznált, illetve keletkezett egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig kell megőrizni. Az egyéb dokumentációban szereplő adatok a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők. Ha a szolgálati viszony egészségi vagy pszichikai alkalmatlanság alapján szűnt meg, az alkalmasság minősítésére vonatkozó adatot az egészségügyi dokumentáció megőrzési idejével megegyező ideig kell kezelni.

8/B. § *  (1) A 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyekre vonatkozó - a 16. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott - személyes adatokhoz közvetlenül hozzáférhet, valamint az adatokat tartalmazó dokumentációba betekinthet az utaltsági rend szerinti alapellátást végző honvéd-egészségügyi szolgálat.

(2) Az alkalmassági minősítés érvényessége alatt folytatott gyógykezelés esetén az érintett köteles átadni a gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatait. A minősítést érdemben befolyásoló betegségre vonatkozó egészségügyi dokumentációt az alapellátást végző honvéd-egészségügyi szolgálat - az érintett tájékoztatását követően - továbbítja a minősítésre jogosult bizottságnak.

8/C. § *  A 8. § (5) bekezdése és a 8/A. § (7) bekezdése alkalmazásában egészségügyi dokumentáció:

a) a gyógykezelés során keletkezett egészségügyi dokumentáció, valamint

b) orvos és pszichológus által, nem gyógykezelési célból végzett vizsgálatról készült dokumentáció.

8/D. § *  (1) A Honvédség az egészség megőrzésének és javításának előmozdításához kapcsolódóan az egyéni és az állományra vonatkozó egészségi állapot nyomon követése, valamint a Honvéd Testalkati Program megvalósítása céljából kezeli a 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek 16. melléklet 3. pontja szerinti adatait.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat, továbbá az ezeket tartalmazó dokumentációt - a feladatellátáshoz szükséges mértékben - a Honvédség központi egészségügyi szervezetének egészségfejlesztésért felelős szerve kezeli.

(3) A 16. melléklet 3. pont e), fa)-fd) alpontjában foglalt adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása önkéntes.

(4) Az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz közvetlenül hozzáférhet, valamint az adatokat tartalmazó dokumentációba betekinthet az alapellátást végző honvéd-egészségügyi szolgálat, valamint az alkalmasság vizsgálatában, minősítésében és ellenőrzésében részt vevő állomány.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők.

8/E. § *  (1) A honvédelmi szervezet a szolgálatteljesítésre, illetve munkavégzésre képes állapot ellenőrzését, továbbá a katonai fegyelem és biztonság fenntartását és fokozását szolgáló szűrővizsgálatok végrehajtása céljából kezeli a Honvédség személyi állománya tagjának 16. melléklet 4. pontja szerinti adatait.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat, továbbá az ezeket tartalmazó dokumentációt - a feladatellátáshoz szükséges mértékben - a vonatkozó miniszteri utasításokban meghatározott, a szűrővizsgálat kezdeményezésére, elrendelésére és végrehajtására jogosult személyek kezelik.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó dokumentációt az adatfelvételtől számított 5 évig kell megőrizni.

8/F. § *  (1) A Honvédség a központi egészségügyi szervezetének szolgáltatásaira való igényjogosultság nyilvántartása, ellenőrzése, az igényjogosulti létszám meghatározása és aktualizálása céljából kezeli a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott személyi állomány 16. melléklet 5. pontja szerinti adatait.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat, továbbá az ezeket tartalmazó dokumentációt - a feladatellátáshoz szükséges mértékben - a Honvédség központi egészségügyi szervezetének az igényjogosulti állomány adatainak nyilvántartásáért felelős személyi állománya kezeli.

(3) A 16. melléklet 5. pont a)-b) és e)-g) alpontjaiban foglalt adatokhoz közvetlenül hozzáférhetnek a Honvédség központi egészségügyi szervezetének betegellátói.

(4) Az érintettre vonatkozó adatok az (1) bekezdés szerinti célból az igényjogosultság megszűnéséig kezelhetők.

8/G. § *  (1) A Honvédség a hazai és nemzetközi gyakorlatok, kiképzések, országvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok, a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja és a (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatok, valamint a külszolgálatok egészségügyi biztosításának támogatása, az egészségügyi repatriálás, sebesültszállítás és mentés megszervezése céljából kezeli a 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek 16. melléklet 6. pontja szerinti adatait.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat, továbbá az ezeket tartalmazó dokumentációt - az (1) bekezdés szerinti feladatellátáshoz szükséges mértékben - a Magyar Honvédség egészségügyi koordinációért felelős szerve kezeli.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó dokumentációt az adatfelvételtől számított 5 évig kell megőrizni.

8/H. § *  A 8. és 8/A. §-okban, foglaltakon felül egészségügyi ellátóhálózaton kívüli adattovábbításnak minősül

a) büntetőügyben a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, az igazságügyi szakértő, polgári peres és nemperes, valamint közigazgatási hatósági ügyben a bíróság, az ügyészség, a közigazgatási hatóság, az igazságügyi szakértő adatkérésének teljesítése,

b) szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek adatkérésének teljesítése,

c) a nemzetbiztonsági szolgálatok részére, törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében történő adatátadás,

d) a légi-, vasúti és víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatát végző közlekedésbiztonsági szerv adatkérésének teljesítése,

e) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére, törvényben meghatározott feladata ellátása érdekében történő adatátadás,

f) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezete részére, polgári peres ügyben történő adatátadás, valamint

g) a Magyar Honvédség parancsnoka részére, a fegyelmi információs rendszer működtetése céljából történő adatátadás.

8/I. § *  (1) A honvédelmi egészségkárosodási ellátást és a baleseti járadékot megállapító szerv a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos jogosultság és a baleseti járadékra való jogosultság elbírálása, valamint a honvédelmi egészségkárosodási ellátással és a baleseti járadékkal kapcsolatos feladatok ellátása céljából kezeli a honvédelmi egészségkárosodási ellátásban és a baleseti járadékban részesülő személy 15. melléklet szerinti adatait. Ezeket az adatokat fellebbezés esetén a fellebbezés elbírálására jogosult honvédelmi szervezet is kezeli.

(2) A honvédelmi egészségkárosodási ellátással, valamint a baleseti járadékkal kapcsolatos nyilvántartásba betekinthetnek a honvédelmi egészségkárosodási ellátással és a baleseti járadékkal kapcsolatos döntés előkészítése, meghozatala, végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából:

a) *  a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkárai, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkárai, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka,

b) a Honvédség központi személyügyi és pénzügyi szerve,

c) a miniszter által vezetett minisztérium személyügyi szerve,

d) a honvédelmi szervezet saját állománya vonatkozásában a honvédelmi szervezet személyügyi szerve,

e) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,

f) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet,

g) a honvédelmi szervezetnél az érintett illetmény számfejtését végző szerv.

(3) Az adatkezelés

a) a jogosultság megállapítása esetén a honvédelmi egészségkárosodási ellátásra, valamint a baleseti járadékra való jogosultság megszűnését követő ötödik év december 31-ig,

b) abban az esetben, ha a jogosultság megállapítására nem kerül sor, az erről hozott döntés elleni, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 186. § (1) bekezdése szerinti keresetindításra nyitva álló határidő leteltét követő harminc napig, keresetindítás esetén a bíróság döntésének jogerőre emelkedéséig

tart.

(4) A honvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapításakor, valamint megszűnésekor a honvédelmi egészségkárosodási ellátást megállapító szerv köteles ennek tényéről a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait folyósító szervet, valamint a baleseti ellátást folyósító szerveket és a nyugdíjigazgatási szerveket tizenöt napon belül tájékoztatni.

4/B. *  A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával összefüggő egészségügyi adatkezelés

8/J. § *  (1) A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása érdekében az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet kezeli az adatkezeléssel érintett személyek (3) bekezdésben megjelölt személyes adatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés célja az érintettek egészségi állapotának előzetes felmérése, az egyéni alkalmasság megállapítása, felkészülés az egészségügyi ellátás megszervezésére és az esetlegesen felmerülő speciális igények biztosítására, valamint az egészségügyi ellátás biztosítása.

(3) Az egészségügyi feladatokat ellátó szakállomány kezeli az érintettek alábbi adatait:

a) családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely,

b) elérhetőségi adatok,

c) Társadalombiztosítási Azonosító Jel,

d) szomatometriai adatok,

e) testi egészségi és pszichikai állapotra vonatkozó egészségügyi adatok, az alapbetegségre, gyógyszerszedésre, allergiára, speciális étkezési igényre vonatkozó adatok, jelenlegi és korábbi gyógykezelésre, orvosi ellenőrzés tényére és okára, korábbi kórházi vagy szanatóriumi kezelés időpontjára és okára, korábbi műtétre vonatkozó adatok, nem kötelező védőoltás felvételére vonatkozó információk,

f) az egyéni alkalmasság meglétére vagy annak hiányára vonatkozó adatok.

(4) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet felhívása alapján, a (3) bekezdés a)-e) pontjában megjelölt személyes adatok kezelése az érintettek adatszolgáltatásán alapul. Az érintett haladéktalanul köteles jelezni az egészségi állapotában bekövetkező változást az adatkezelő részére.

(5) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok megszervezése és végrehajtása céljából az egyéni alkalmasság minősítésének eredményéről tájékoztatja a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot.

(6) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés azon érintettek esetében, akik az előzetes állapotfelmérés során egészségileg alkalmatlan minősítést kaptak, az alkalmatlanság megállapítását követő 45 napig, illetve az adatkezelési cél (7) bekezdés szerinti adatpontosítás eredményeként megállapításra kerülő megszűnése esetén az arról való tudomásszerzés napjáig tart. Az alkalmas minősítéssel rendelkező érintettek adatai kezelésének szükségességét legalább háromévente felül kell vizsgálni.

(7) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a felülvizsgálatot megelőzően és azt követően folyamatosan egyeztetést folytat a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériummal, amely adatpontosítás érdekében adatot szolgáltat az érintett személyi állomány körét illetően.

5. *  A toborzó nyilvántartás

9. § *  (1) A toborzó szakterület kezeli a hivatásos állományú katonának, a szerződéses állományú katonának, a honvéd tisztjelöltnek, a honvéd altiszt-jelöltnek és az önkéntes tartalékos katonának jelentkezők (a továbbiakban együtt: jelentkező) 1. melléklet szerinti adatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(3) A toborzó szakterület által végzett adatkezelést a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve végzi.

(4) A toborzó szakterületen történő adatkezelés célja

a) a szerződéses,

b) a hivatásos,

c) a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti, és

d) az önkéntes tartalékos

állomány utánpótlásának biztosítása.

(5) A toborzó nyilvántartásba történő bekerülés a jelentkező kérelmére történik. A toborzó nyilvántartás alapja a jelentkező által kitöltött adatlap - mely elektronikusan, illetve személyesen kerül megküldésre a katonai igazgatási szervek útján -, a jelentkező által átadott okmányok elektronikus formátumban, a bűnügyi nyilvántartó szerv, vagy a katonai igazgatási szerv által kiállított hatósági bizonyítvány és az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot megállapító honvédségi szervezet határozata.

(6) A toborzó szakterület által kezelt adatokhoz a szolgálati viszony létesítésével kapcsolatos döntés előkészítése és meghozatala céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet, és az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthet

a) *  a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkárai, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkárai, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka,

b) a Honvédség központi személyügyi szerve,

c) annak a honvédelmi szervezetnek a személyügyi szerve, amelynek állományába a jelentkező bekerülhet,

d) az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot megállapító honvédségi szervezet.

(7) A toborzó szakterület által kezelt adatokat a (3) bekezdés szerinti adatkezelő a kiválasztás és a szolgálati viszony létrehozása érdekében átadja a szolgálati viszony létrehozásáért felelős honvédségi szervezet részére. A toborzó szakterület által kezelt adatokat, amennyiben az érintettel szolgálati viszony jön létre, úgy a személyügyi nyilvántartás vezetésére jogosult honvédségi szervezet kezeli tovább. Szolgálati viszony létrejötte hiányában az adatokat haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha a jelentkező az adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak érdekében, hogy a későbbi szolgálati viszony létesítés lehetőségéről tájékoztatást kapjon.

6. *  A személyügyi nyilvántartás

10. § *  (1) *  A személyügyi szakterület a Honvédség személyi állománya, valamint ezek társadalombiztosítási, szociális vagy kegyeleti gondoskodásra jogosult hozzátartozói és az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak 2. melléklet szerinti adatait, valamint az ösztöndíjra jogosult, ösztöndíjban részesült érintettek (a továbbiakban: ösztöndíjban részesülő) 6/B. alcímben meghatározott adatait kezeli.

(2) *  A személyügyi szakterület adatait - személyi állománya vonatkozásában - a honvédelmi szervezet és a Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt szervezete kezeli. Az ösztöndíjban részesülők adatait az ösztöndíj megállapítására és kifizetésének előkészítésére jogosult honvédelmi szervezet kezeli.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt adatkezelők közös adatkezelésük tartalmát, felelősségi köreiket szerződésben rögzítik.

(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a személyügyi feladatok ellátása során adatfeldolgozói tevékenységet végez, melynek feltételeit szerződés tartalmazza.

(5) A személyügyi nyilvántartásban történő adatkezelés célja

a) a szolgálati viszonnyal, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő munkáltatói döntések, a jognyilatkozatok és munkáltatói döntések előkészítésének és meghozatalának biztosítása,

b) a szolgálati viszonnyal, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő jogok gyakorolhatóságának és kötelezettségek teljesíthetőségének biztosítása,

c) a hozzátartozót megillető társadalombiztosítási, szociális és kegyeleti gondoskodás megállapításának és folyósításának biztosítása,

d) *  az ösztöndíjban részesülők esetében az ösztöndíj megállapítása, kifizetése, kifizetésének előkészítése és az adatok pénzügyi és számviteli feladatok ellátása érdekében történő továbbítása, nyilvántartása, valamint a kapcsolattartás.

(6) A Honvédség személyi állománya adatait a szolgálati viszony, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követően - a 13/A. § szerinti szolgálaton kívüliek állományába tartozók kivételével -

a) a 16. § (4) bekezdése alapján az érdekvédelmi szakterületért felelős honvédségi szervezet,

b) a kiképzett tartalékosok adatait az adatpontosítás idejére a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve,

c) *  minden egyéb esetben a nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete

kezeli tovább.

11. § *  (1) *  A személyügyi szakterület által kezelt adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek a 6. § (1) bekezdésében meghatározott hozzáférés szerinti mértékben és az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek az 1. § e) pontja szerinti foglalkoztatottak jogviszonyával, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal, valamint az ösztöndíjakkal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala, azok végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása, továbbá statisztikai adatok előállítása, tervezési feladatok végrehajtása, a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének ellátása céljából a feladata ellátáshoz szükséges mértékig

a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka és helyettese, az altisztek vonatkozásában az MH vezénylő zászlós,

b) vezénylés, kirendelés esetén a vezénylés, kirendelés helye szerinti honvédelmi szervezet személyügyi szervének kijelölt tagja,

c) az alárendeltjei vonatkozásában a teljesítményértékelést végző személy, a szolgálati elöljáró, az állományilletékes parancsnok, a vezénylő zászlós és a szakmai felelős,

d) az állomány érintett tagjait illetően a szolgálati panasz, a fegyelmi, a kártérítési, a szabálysértési, a büntető, a méltatlansági, valamint a szociális ügyben eljáró személy vagy bizottság, munkacsoport tagjai, továbbá a panasz és beadvány elbírálásának előkészítésében eljáró személyek,

e) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,

f) a honvédelmi szervezet jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,

g) a honvédelmi szervezetnél katonai foglalkoztatás felügyeleti hatósági ellenőrzést végző szerv kijelölt tagja,

h) az államháztartási belső ellenőrzési tevékenységet végző személy,

i) a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatát ellátó honvédelmi szervezet kijelölt tagja,

j) a honvédelmi szervezetnél az érintett illetmény számfejtését befolyásoló adatok tekintetében az illetményszámfejtést végző szerv kijelölt tagja,

k) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerv kijelölt tagja adatfeldolgozói feladatai ellátásának mértékéig,

l) a Honvédség haderőtervezési és szervezési feladatainak ellátásáért, valamint szervezet fejlesztéséért felelős szerv kijelölt tagja a haderőtervezési és szervezési feladatai végrehajtását befolyásoló adatok tekintetében,

m) az önkéntes tartalékos katona adatai tekintetében a katonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi szervének kijelölt tagja,

n) a miniszter által vezetett minisztérium humánpolitikai, tervezési és koordinációs, valamint kontrolling feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége kijelölt tagja.

(1a) *  A személyügyi szakterület a pénzügyi szakterület által végzett feladatainak ellátása érdekében továbbítja azokat a feladatai ellátásához szükség adatokat, amelyeket az a 14. melléklet szerint kezelhet.

(2) A Kormány által rendeletben kijelölt honvédségi szervezet a Hjt. 46. § (1) bekezdés r) és s) pontja szerinti rendelkezési állományba áthelyezettek Hjt. 59. § (2) bekezdés c) pontja szerinti áthelyezésének elősegítése érdekében

a) a rendelkezési állományba áthelyezéssel egyidejűleg a 7. melléklet szerinti adatokat továbbítja a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervnek (a továbbiakban: személyügyi központ),

b) ellátja a tartalékállomány kezelésével kapcsolatos, a Kormány rendeletében meghatározott feladatokat.

(3) A Hjt. 46. § (1) bekezdés r) és s) pontja szerinti rendelkezési állományba áthelyezettek adatai a Hjt. 59. § (2) bekezdés c) pontja szerinti áthelyezésig, illetve a szolgálati viszonynak a Hjt. 47. § (2) bekezdése szerinti megszűnéséig kezelhetők.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti személyek adatait a személyügyi központ, a nyilvántartásban keresést kérő vagy üres álláshelyet bejelentő közigazgatási szerv ismerheti meg.

(5) A miniszter által létrehozott fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet a Honvédség létesítményeit őrző fegyveres biztonsági őrség vonatkozásában a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Fbtv.) 7. § (1a) bekezdés d) pontja szerinti önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszony létesítése érdekében a 1. melléklet a) pontja, b) pontja, d) pont da) és db) alpontja, e) pontja, f) pontja, g) pontja szerinti adatokat, valamint a 2. melléklet s) pontja szerinti adatokat továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.

(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a Magyar Honvédség létesítményeit őrző fegyveres biztonsági őrség tagjának az Fbtv. 7. § (1a) bekezdés d) pontja szerint létesített önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszony és a jogviszonnyal kapcsolatos kérdések, továbbá azok igazolása céljából a 2. melléklet a) pont aa), ac) és ad) alpontjai, c) pont cc) és cd) alpontja, d) pont dd)-df) alpontjai, f) pont fb) és fc) alpontjai, g) pont gb), gc), ge), gm), gp), gs), gu) alpontjai, i) pont ia) alpontja, és r) pontja szerinti adatokat továbbítja a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet részére.

12. § *  (1) A honvéd tisztjelöltek esetén a szolgálati viszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a személyügyi szakterület a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. pont 1. alpontja szerinti adatokat vehet át a hallgatók nyilvántartásából.

(2) *  A honvéd altiszt-jelöltek esetén a szolgálati viszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a személyügyi szakterület adatokat vehet át a honvédelmi szakképző intézmény által vezetett nyilvántartásból.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti személyek adatai a hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony létesítése esetén a személyügyi nyilvántartásban tovább kezelhetők.

12/A. § *  (1) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője a Hjt. 237/J. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi munkakörű katonáról és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 89/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazottról (a továbbiakban együtt: az egészségügyi állomány tagja) a 23. mellékletben meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást (a továbbiakban: alapnyilvántartás) vezet. A 23. mellékletben nem szereplő körben - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - adatkezelés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet.

(2) Az Infotv. 26. § (2) bekezdésében foglalt adatokon túl közérdekből nyilvános adat az egészségügyi állomány tagja munkáltatójának megnevezése és besorolására vonatkozó adata is.

(3) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapnyilvántartási rendszere törvény felhatalmazásának hiányában más adatrendszerrel nem kapcsolható össze.

(4) Az alapnyilvántartásból statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.

(5) A honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál vezetett alapnyilvántartásba - az érintetten kívül - a következők jogosultak betekinteni, illetve abból adatot átvenni a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából:

a) az egészségügyi állomány tagjának elöljárója vagy hivatali felettese,

b) a teljesítményértékelést, minősítést végző vezető,

c) feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,

d) munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,

e) az egészségügyi állomány tagja ellen indult büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság,

f) a személyzeti, munkaügyi és illetményszámfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül,

g) az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv,

h) az államháztartási belső ellenőrzési tevékenységet végző személy.

(6) Az alapnyilvántartásban rögzített adat a jogviszony megszűnését követő 10. év végéig kezelhető.

13. § *  (1) *  A kiképzett tartalékosnak nem minősülő személyek esetén a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete a személyi anyagokat a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása, valamint a tudományos kutatás elősegítése céljából a szolgálati viszony megszűnésétől vagy megszüntetésétől számított ötven évig köteles megőrizni. A megőrzési határidő lejárta előtt a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezetének vezetője a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása, valamint a tudományos kutatás elősegítése céljára figyelemmel javaslatot tehet a személyi anyagok további őrzésére.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a megőrzési határidő lejártát követően a levéltári törvényben foglalt feladatok végrehajtása céljából - végleges megőrzésre - a Hadtörténelmi Levéltárnak át kell adni azok iratait, akik

a) *  államtitkárai, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkárai, az egység vagy azzal azonos, továbbá magasabb szintű parancsnoki, vezetői beosztást láttak el,

b) tábornoki rendfokozatot viseltek,

c) akiket hősi halottá, vagy a Magyar Honvédség halottjává minősítettek,

d) állami díjasok, Kossuth- vagy Széchenyi-díjasok,

e) akadémikusok vagy a tudományok doktori fokozatával rendelkeznek, vagy

f) olimpiai vagy világbajnoki címet szereztek.

13/A. § *  (1) A Hjt. szerinti szolgálaton kívüliek állományába tartozó személyekről a 6. melléklet szerinti adatokat kell kezelni. Az érintettnek a szolgálaton kívüliek állományába történő felvételére történő kérelmével egyidejűleg nyilatkoznia kell adatainak további kezelésére vonatkozóan.

(2) A szolgálaton kívüliek állományába tartozók adatait a Honvédség központi személyügyi szerve kezeli.

(3) A szolgálaton kívüliek állományába tartozók adatkezelésének célja a hivatásos állományba történő visszavétel elősegítése, továbbá a hivatásos állományból kiváló személy honvédségi kötődésének fenntartása.

(4) Szolgálaton kívüliek adatai annak az évnek az utolsó napjáig kezelhetők, amikor

a) a Hjt. 76. § (2) bekezdésében meghatározott időtartam letelik,

b) az érintett öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett, vagy

c) az egyéb közszolgálati jogviszony keretében történő foglalkoztatása megszűnik.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott célból az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt adatokat megismerheti:

a) a miniszter,

b) *  a miniszter által vezetett minisztérium államtitkárai, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkárai,

c) a Magyar Honvédség parancsnoka.

6/A. *  Az ideiglenes igazolás kiadásával kapcsolatos adatkezelés

13/B. § *  (1) A honvédelmi szervezet és a honvédségi szakképző intézmény személyügyi szerve, valamint a katonai igazgatás területi szervei ideiglenes igazolást adnak ki a szolgálati jogviszony, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony, a nyugállományú katona, a honvédségi nyugdíjas jogosultság és a rendfokozat ideiglenes igazolására. A honvédelmi szervezet és a honvédségi szakképző intézmény személyügyi szerve, valamint a katonai igazgatás területi szervei az ideiglenes igazolás kiadása céljából a 22. melléklet szerinti adatokat a kiállítást követő 5 évig kezeli.

(2) Az ideiglenes igazolás tartalmazza:

a) a 22. melléklet szerinti adatokat,

b) a kiállítás idejét,

c) az igazolás érvényességének időtartamát,

d) a kiállító szerv bélyegzőlenyomatát,

e) a kiadványozó nevét, beosztását és

f) a kiállító szervezet megnevezését.

6/B. *  Az ösztöndíjakkal kapcsolatos adatkezelések külön szabályai

13/C. § *  (1) A Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj vonatkozásában a Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskolával szerződő honvédelmi szervezet az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét,

e) adóazonosító jelét,

f) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,

g) bankszámlaszámát,

h) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

i) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát, és

j) tanulmányi igazolását.

(2) Kiskorú ösztöndíjban részesülő esetén, az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl kezeli a törvényes képviselő

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét.

(3) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat a Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskola továbbítja az ösztöndíj megállapítása és kifizetése céljából.

(4) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.

(5) Az adatkezelő honvédelmi szervezet az érintett adatait a Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskola (3) bekezdésben meghatározott adattovábbításától az érintett tanulói jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követő 3 évig kezeli.

(6) A Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskola az adatkezelő honvédelmi szervezetet tájékoztatja az érintett tanulói jogviszonyának megszűnéséről vagy megszüntetéséről.

13/D. § *  (1) A Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium mint adatkezelő honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét,

e) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,

f) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,

g) tanulmányi igazolását,

h) a honvédelmi alapismeretek tantárgy felvételét igazoló dokumentumot,

i) tanulmányi átlageredményt igazoló bizonyítvány, leckekönyv hitelesített másolatát,

j) hátrányos helyzetet igazoló dokumentum vagy annak hitelesített másolatát,

k) nyertes pályázó esetén

ka) bankszámlaszámát,

kb) adóazonosító jelét,

kc) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.

(2) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.

(3) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.

(4) Az adatkezelő honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázó és az ösztöndíjban részesülő (1) bekezdésben meghatározott adatait

a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,

b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 3 évig

kezeli.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokba pályázat elbírálása és az ösztöndíj odaítélése céljából betekinthetnek a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélést végző bizottság tagjai.

13/E. § *  (1) A Mészáros Lázár ösztöndíj vonatkozásában a Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt szervezete és a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét,

e) büntetlen előéletre vonatkozó adatát,

f) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,

g) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,

h) tanulmányi igazolását,

i) nyertes pályázó esetén

ia) pályaalkalmassági vizsgálat eredményét,

ib) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

ic) adóazonosító jelét,

id) bankszámlaszámát.

(2) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.

(3) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.

(4) A Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt szervezete az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a pályázat beérkezésétől azok elbírálásáig kezeli, amelyeket az elbírálást követően továbbít a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet részére.

(5) A szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat

a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,

b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén az eredménytelen vagy elutasított pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátásáig, de legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 évig

kezeli.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokba pályázat elbírálása és az ösztöndíj odaítélése céljából betekinthetnek a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélést végző bizottság tagjai.

13/F. § *  (1) Az önkéntes tartalékosok ösztöndíja vonatkozásában, a pályázatok kiírására, elbírálására és az ezzel összefüggő kiértesítésre kijelölt honvédségi szervezet és a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét,

e) büntetlen előéletre vonatkozó adatát,

f) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,

g) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,

h) tanulmányi igazolását,

i) nyertes pályázó esetén:

ia) pályaalkalmassági vizsgálat eredményét,

ib) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

ic) adóazonosító jelét,

id) bankszámlaszámát.

(2) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.

(3) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.

(4) A pályázatok kiírására, elbírálására és az ezzel összefüggő kiértesítésre kijelölt honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a pályázat beérkezésétől azok elbírálásáig kezeli, amelyeket az elbírálást követően továbbít a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet részére.

(5) A szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat

a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,

b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén az eredménytelen vagy elutasított pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátásáig, de legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 évig

kezeli.

(6) Az (1) bekezdés a)-i) pontjában meghatározott adatokba a pályázat elbírálása és az ösztöndíj odaítélése céljából betekinthetnek a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélését végző bizottság tagjai.

13/G. § *  (1) A honvédelmi árvák ösztöndíja vonatkozásában a Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt szervezete mint adatkezelő honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét,

e) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,

f) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,

g) tanulmányi igazolását,

h) az árvaellátást megállapító határozat másolatát,

i) a jogosultság megállapításához szükséges, hatóság által kibocsátott igazolást,

j) nyertes pályázó esetén:

ja) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

jb) adóazonosító jelét,

jc) bankszámlaszámát.

(2) Kiskorú ösztöndíjban részesülő esetén, az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl kezeli a törvényes képviselő

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakcímét.

(3) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.

(4) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.

(5) Az adatkezelő honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázó és az ösztöndíjban részesülő (1) bekezdésben meghatározott adatait

a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,

b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 3 évig

kezeli.

7. *  A fegyelmi szakterület nyilvántartásai és a fegyelmi információs rendszer

14. § *  (1) A fegyelmi szakterület által vezetett nyilvántartásokban kell kezelni a Honvédség személyi állománya 3. melléklet szerinti adatait. A fegyelmi szakterület által kezelt nyilvántartások az alábbiak:

a) fegyelmi nyilvántartás,

b) szabálysértési nyilvántartás,

c) büntető ügyek nyilvántartása,

d) méltatlansági nyilvántartás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban szereplő adatokat a honvédelmi szervezet jogi és igazgatási szolgálata, fellebbezés esetén a fellebbezés elbírálására jogosult honvédelmi szervezet jogosult kezelni.

14/A. § *  (1) A fegyelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja a fegyelmi eljárás lefolytathatóságának, a fegyelmi eljárás során történő döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak biztosítása, a kiszabott fenyítések és azok hatályának naprakész megállapíthatósága, továbbá a szolgálati viszony és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony, a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony létesítési akadály megállapíthatóságának biztosítása.

(2) A fegyelmi nyilvántartásban szereplő adatok a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően, ha

a) a fegyelmi eljárás a szolgálati viszonyt vagy rendfokozatot érintő szankcióval zárult, a fegyelmi nyilvántartásban szereplő adatok az érintett személyre irányadó - az eljárás befejezésekor hatályos jogszabályok alapján megállapított - öregségi nyugdíj korhatárig

b) a fegyelmi eljárásban elbírálható katonai vétség esetén pénzbüntetés kerül kiszabásra, úgy a fegyelmi nyilvántartásban szereplő adatok a szolgálati viszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a pénzbüntetés megfizetéséig

kezelhetők.

(4) *  A fegyelmi nyilvántartásból a katonai rendészeti intézkedés nyomán kiszabott fenyítésre vonatkozó adatot a katonai rendészeti intézkedések fegyelmi helyzetre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából az adatot kezelő honvédelmi szervezet továbbítja a katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet részére.

14/B. § *  (1) A szabálysértési nyilvántartásban történő adatkezelés célja a szabálysértés esetén fennálló felelősség megállapítása érdekében kezdeményezett eljárás lefolytathatóságának, a szabálysértési eljárás során történő döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak biztosítása, a kiszabott fenyítések és azok hatályának naprakész megállapíthatósága, továbbá a szolgálati viszony, a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony létesítési akadály megállapíthatóságának biztosítása.

(2) A szabálysértési nyilvántartásban szereplő adatok a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően, amennyiben

a) pénzbírságot kirovó szankcióval zárult a szabálysértési eljárás, úgy a szabálysértési nyilvántartásban szereplő adatok a szolgálati viszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a pénzbírság megfizetéséig,

b) a szabálysértési eljárás a szolgálati viszonyt vagy rendfokozatot érintő szankcióval zárult, a szabálysértési nyilvántartásban szereplő adatok az érintett személyre irányadó - az eljárás befejezésekor hatályos jogszabályok alapján megállapított - öregségi nyugdíj korhatárig kezelhetők.

14/C. § *  (1) A büntető ügyek nyilvántartásában történő adatkezelés célja a bűncselekmény esetén fennálló felelősség megállapítása érdekében kezdeményezett eljárás lefolytathatóságának, bűncselekmény esetén a döntés-előkészítésnek és döntéshozatalnak biztosítása, továbbá az egyes személyügyi igazgatási eljárások lefolytatásának elősegítése..

(2) A büntető ügyek nyilvántartásában szereplő adatok a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők. Ha a büntetőeljárás a szolgálati viszonyt vagy rendfokozatot érintő szankcióval zárult, a büntető ügyek nyilvántartásában szereplő adatok az érintett személyre irányadó - az eljárás befejezésekor hatályos jogszabályok alapján megállapított - öregségi nyugdíj korhatárig kezelhetők.

14/D. § *  (1) A méltatlansági nyilvántartásban történő adatkezelés célja a méltatlansági eljárás lefolytathatóságának, a méltatlansági eljárás során történő döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak biztosítása, a méltatlanság megállapíthatósága, továbbá a szolgálati viszony és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítési, a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony létesítési akadály megállapíthatóságának biztosítása.

(2) A méltatlansági nyilvántartásban szereplő adatok az érintett személyre irányadó - az eljárás befejezésekor hatályos jogszabályok alapján megállapított - öregségi nyugdíj korhatárig kezelhetők, ha a szolgálati viszony megszüntetésére került sor.

14/E. § *  A fegyelmi szakterület által kezelt adatokhoz a fegyelmi határozat jogkövetkezményeinek megállapítása, a fegyelmi fenyítés hatályának fennállása, felügyeleti és ellenőrzési jogkör gyakorlása céljából, az ezekkel, illetve egyéb szolgálati jogviszonnyal összefüggő, azzal kapcsolatos peres eljárások képviseletének ellátása érdekében elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek, valamint az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek:

a) *  a miniszter, a közigazgatási államtitkár, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka, az altiszti állomány tekintetében az MH vezénylő zászlósa,

b) *  az alárendeltjei vonatkozásában az állományilletékes parancsnok és a vezénylő zászlós,

c) középszintű vezető szerv vezetője és az általa kijelölt személy,

d) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,

e) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet állományából kijelölt személy,

f) az adott ügyben érintett személy tekintetében a fegyelmi, a szabálysértési, a méltatlansági és a büntetőeljárásban eljáró személy.

15. § *  (1) A fegyelmi információs rendszerben kell kezelni a honvédek és az önkéntes tartalékos katonák 3. melléklet a), d) és f) pontjában meghatározott adatain túl

a) a pszichikai állapotra vonatkozó adatokat,

b) az elszenvedett sérülésre és gyógyulási időtartamára vonatkozó adatokat, valamint

c) a korábbi öngyilkossági kísérletre vonatkozó adatokat.

(2) A fegyelmi információs rendszerben történő adatkezelés célja

a) a Honvédség magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében a honvédelmi szervezeteknél történt, a katonai fegyelemre és a honvédelmi szervezetek fegyelmi helyzetére kiható eseményekről a Magyar Honvédség parancsnokának tájékoztatása,

b) az a) pontban meghatározott események megelőzése,

c) a honvédelmi szervezetek egységes joggyakorlatának elősegítése.

(3) A fegyelmi információs rendszerben szereplő

a) adatokat a honvédelmi szervezet kezeli,

b) az adatokkal kapcsolatos adatkezelési feladatokat a honvédelmi szervezet jogi és igazgatási szolgálatának állománya és a nyomozótiszt látja el,

c) adatokba a 14/E. §-ban meghatározott személyek tekinthetnek be,

d) adatok a keletkezésüktől számított 15 évig kezelhetők.

8. *  Az érdekvédelmi nyilvántartás

16. § *  (1) Az érdekvédelmi szakterület kezeli a (4) bekezdés szerinti személyek 5. melléklet szerinti adatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(3) Az érdekvédelmi szakterület által kezelt adatokat a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a társadalombiztosítási, a szociális és a kegyeleti ellátásra való jogosultság megszűnéséig vezeti.

(4) *  Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja

a) a honvédségi nyugdíjasnak, a nyugállományú katonának, a köztársasági elnök által szolgálaton kívüli állományba felvett személynek,

b) a hivatásos, a szerződéses és az önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítéssel, vagy a hadkötelezettség alapján történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggő baleset, betegség, sebesülés miatt társadalombiztosítási, illetve szociális ellátásra jogosultaknak,

c) az állomány elhunyt tagjának, az önkéntes tartalékos szolgálatteljesítéssel vagy a hadkötelezettség alapján történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggésben elhunyt katonának, az elhunyt nyugállományú katonának, az elhunyt honvédségi nyugdíjasnak, az elhunyt kormánytisztviselőnek, az elhunyt kormányzati ügykezelőnek, az elhunyt honvédelmi alkalmazottnak és az elhunyt közalkalmazottnak,

d) az a)-c) pont szerint ellátásra jogosult hozzátartozóinak és

e) az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony alapján foglalkoztatott állomány esetén a jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követően, a Honvédséggel kötött egyéni megállapodás alapján

társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása, elismerés adományozása, valamint az érintetti kör tájékoztatása tájékoztatók és honvédségi kiadványok megküldésével, az érintettek véleményének, álláspontjának kikérése, megismerése, valamint kiemelt eseményekről, különösen évfordulókról, emléknapokról történő megemlékezés köszöntő levelek megküldésével vagy személyes kapcsolattartással.

(5) A (4) bekezdés d) pontja szerinti állomány esetén az érdekvédelmi szakterület számára előírt adatokat - az érintett hozzájárulásával - a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve rögzíti a HM KGIR adatbázisába.

(6) *  Az érdekvédelmi szakterület által kezelt adatok alapjául szolgáló iratokat a (3) bekezdés szerinti idő eltelte után megőrzés érdekében a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete kezeli tovább.

(7) Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelt adatokhoz társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátás megállapításának és folyósításának, valamint elismerés adományozásának céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és annak alapjául szolgáló okiratokba betekinthetnek:

a) *  miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkárai, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkárai, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka,

b) a Honvédség központi személyügyi szerve,

c) az állomány érintett tagjait illetően a fegyelmi, rehabilitációs, valamint a szociális ügyben eljáró, valamint az elismerés adományozásának előkészítésében eljáró személy,

d) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,

e) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,

f) a honvédelmi szervezeteknél az érintett illetmény számfejtését végző szervek kijelölt tagja,

g) az önkéntes tartalékos katonák adatai tekintetében a katonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi szervek kijelölt tagjai.

8/A. *  Veterán nyilvántartás

16/A. § *  (1) A Honvédség felsőszintű vezetéséért felelős honvédelmi szervezet a jogállás odaítélésének előkészítése, elbírálása, nyilvántartása, a jogállásra való jogosultság és annak megszűnésének megállapítása, valamint kapcsolattartás céljából kezeli az érintettek (2) bekezdésben meghatározott adatait.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli:

1. családi és utónév (születési név),

2. születési hely, idő,

3. anyja születési neve,

4. személyi azonosító,

5. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefonszáma, vezetékes és mobil telefonszáma, elektronikus elérhetősége,

6. értesítendő személy neve, címe, telefonszáma, vezetékes és mobil telefonszáma, elektronikus elérhetősége,

7. adóazonosító jel, Társadalombiztosítási Azonosító Jel,

8. büntetlen előéletre vonatkozó adat,

9. elhalálozás ténye, és az ezt alátámasztó halotti anyakönyvi kivonat másolata,

10. a szolgálati viszony jellege,

11. a szolgálati viszony kezdete,

12. a szolgálati viszonyra vonatkozó adatok,

13. elért rendfokozat(ok),

14. a szolgálat során elért címek,

15. betöltött beosztás(ok), szolgálatteljesítés szerinti helyőrségek,

16. kitüntetések, egyéb elismerések,

17. külföldi szolgálatteljesítésekre vonatkozó adatok,

18. harci cselekményben való részvételre, és annak során tanúsított kiemelkedő helytállásra, valamint sebesülésre vonatkozó adatok,

19. a szolgálati viszony megszűnésének jellege, oka, ideje,

20. a veterán jogállásról való döntés.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatokat

a) a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete az irattári nyilvántartásból,

b) az érintett honvédelmi szervezete az érintett jogviszonyának megszűnésekor, megszüntetésekor vagy

c) az érintett

továbbítja az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelő részére.

(4) A (3) bekezdés a) pontja esetén akkor használhatók fel az adatkezelő részére megküldött adatok, ha az érintett részt kíván venni az eljárásban. A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől kapcsolattartás céljából a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete adatot igényelhet.

(5) Az érintett honvédelmi szervezete a (2) bekezdés szerinti adatokat a (3) bekezdés b) pontja szerint abban az esetben továbbítja az adatkezelő részére, ha az érintett részt kíván venni az eljárásban.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott adatokba a döntés előkészítése és meghozatala céljából a Grémium titkára és tagjai betekinthetnek.

(7) Ha nem áll rendelkezésre a döntéshez szükséges valamennyi adat, úgy az adatkezelő a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatkezelőktől további, a (2) bekezdésnek megfelelő adatok továbbítását kérheti.

(8) Az adatkezelő a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatai elvégzésére kijelölt szervezet részére az általa végzett feladatainak ellátása céljából továbbítja a (2) bekezdés 1., 3, 4. pontja szerinti, valamint az 5. pontja szerinti lakóhelyre, tartózkodási helyre, levelezési címre vonatkozó adatokat, a 7. pontja szerinti adóazonosító jelre vonatkozó adatokat, továbbá a 13. pontja szerinti adatok közül az utolsó viselt rendfokozatra vonatkozó és a 20. pontja szerinti adatot.

(9) Az adatkezelő az adatkezelés szükségességét az adatok nyilvántartásban történő rögzítésétől számított 3 évente felülvizsgálja.

9. *  Kártérítési nyilvántartás

17. § *  (1) A kártérítési nyilvántartásban kell kezelni a Honvédség személyi állománya 17. melléklet szerinti adatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a honvédelmi szervezet, fellebbezés esetén a fellebbezés elbírálására jogosult honvédelmi szervezet kezeli.

(3) A kártérítési nyilvántartásban történő adatkezelés célja a kártérítési eljárás lefolytathatóságának, a kártérítési eljárás során történő döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak biztosítása, a megállapított kártérítés és azok teljesítésének naprakész megállapíthatósága.

(4) A kártérítési nyilvántartásban szereplő adatok a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők. Ha az érintett szolgálati viszonya a kiszabott kártérítés teljesítése előtt szűnik meg vagy kerül megszüntetésre, úgy a kártérítési nyilvántartásban szereplő adatok a kártérítés teljesítéséig kezelhetők.

18. § *  A kártérítési eljárás lefolytatása, a kártérítési határozat jogkövetkezményeinek megállapítása, a kiszabott kártérítés érvényesítéséhez szükséges eljárás lefolytatása, felügyeleti és ellenőrzési jogkör gyakorlása céljából a kártérítési nyilvántartásban elektronikusan tárolt adatokhoz hozzáférhetnek, valamint az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek feladatkörük ellátásának mértékéig:

a) *  a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkárai, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkárai, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka,

b) az alárendeltjei vonatkozásában az állományilletékes parancsnok,

c) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,

d) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet állományának kijelölt tagja,

e) a kártérítési ügyben eljáró személy,

f) a honvédségi szervezet logisztikai feladatokat ellátó szerv állománya,

g) az államháztartási belső ellenőrzési tevékenységet végző személy,

h) a szolgálati, illetve a szakmai elöljárói ellenőrzéseket végrehajtó személy.

10. *  A pénzügyi nyilvántartás

19. § *  (1) *  Pénzügyi szakterület a Honvédség személyi állománya, az ösztöndíjban részesülő és a veterán jogállású érintettek 14. melléklet szerinti személyes adatait kezeli.

(2) *  A pénzügyi szakterület adatait személyi állománya vonatkozásában a honvédelmi szervezet, szakterületéhez tartozó feladatai ellátása során a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatai elvégzésre kijelölt szervezet kezeli. Az ösztöndíjban részesülők adatait az ösztöndíj megállapítására, kifizetésére jogosult honvédelmi szervezet, szakterületéhez tartozó feladatai ellátása során a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatai elvégzésre kijelölt szervezet kezeli. A veterán jogállású érintettek adatait a jogállással összefüggő pénzügyi feladatok ellátása céljából a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatai elvégzésre kijelölt szervezet kezeli.

(3) *  A pénzügyi szakterület által végzett adatkezelés célja az (1) bekezdés szerinti személyeket pénzben, illetve egyéb módon megillető járandóságok, juttatások, költségtérítések és átvállalt tagdíjak, valamint az ösztöndíjak kifizethetőségének, továbbá az ehhez fűződő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének biztosítása.

(4) A pénzügyi szakterület által kezelt adatok az érintett pénzügyi ellátásával, valamint az ehhez fűződő adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályokban előírt időtartamig kezelhetők.

(5) *  A pénzügyi szakterület által kezelt adatokhoz a pénzbeli járandóságok, juttatások és költségtérítések, ösztöndíjak folyósításával kapcsolatos döntések előkészítése, meghozatala, a kifizethetőség biztosítása, a törvényességi felügyelet gyakorlása, valamint a követelések érvényesítése céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és az azok alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek:

a) *  a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkárai, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkárai, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka,

b) a Honvédség központi személyügyi szerv kijelölt tagja,

c) a honvédelmi szervezet állománya vonatkozásában a honvédelmi szervezet személyügyi szerv, vezénylés, kirendelés esetén a vezénylés, kirendelés helye szerinti honvédelmi szervezet kijelölt tagja,

d) az alárendeltjei vonatkozásában a szolgálati elöljáró és az állományilletékes parancsnok,

e) a honvédelmi szervezeteknél az érintett fegyelmi, szabályszegési, szabálysértési, büntető, méltatlansági, kártérítési, valamint szociális ügyében eljáró személy,

f) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,

g) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja, valamint a követelések érvényesítésében eljáró személy,

h) *  a honvédelmi szervezeteknél katonai foglalkoztatás felügyeleti hatósági ellenőrzést végző szerv kijelölt tagja,

i) az államháztartási belső ellenőrzési tevékenységet végző személy,

j) a honvédelmi szervezeteknél az érintett illetmény számfejtését végző szerv kijelölt tagja, és

k) a szolgálati, illetve a szakmai elöljárói ellenőrzéseket végrehajtó személy.

11. *  A Honvédség szociális és érdekvédelmi gondoskodási körébe tartozók társadalombiztosítási ellátásainak nyilvántartása

19/A. § *  (1) A Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatát ellátó honvédelmi szervezete kezeli a Honvédség hivatásos és szerződéses állománya, a Honvédség szociális és érdekvédelmi gondoskodási körébe tartozó öregségi nyugdíjban, nők kedvezményes nyugdíjában, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, árvaellátásban és özvegyi nyugdíjban, megváltozott munkaképességűek ellátásában részesülő személyek vonatkozásában a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított és az általa a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatát ellátó honvédelmi szervezete részére biztosított ellátás adatait, a rögzített szolgálati nyugdíjakat, valamint az 5. melléklet g) pontja, h) pont ha)-hb) és he) alpontja, valamint a 14. melléklet a) pontja szerinti adatait.

(2) *  A Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatát ellátó honvédelmi szervezete az (1) bekezdésben meghatározottakon túl kezeli

a) a kiegészítő rokkantsági támogatásban részesülő személy esetében a 15. melléklet a)-e) pontja szerinti,

b) a kiegészítő hozzátartozói támogatásban és az árvák kiegészítő támogatásában részesülő személy esetében a 15. melléklet a), c)-e) pontja szerinti,

c) a honvédelmi alkalmazottak után járó árvák kiegészítő támogatásában részesülő személy esetében a 15. melléklet a), d) és e) pontja szerinti, illetve az üzemi balesettel és a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos

adatokat.

(3) A Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatát ellátó honvédelmi szervezete által végzett adatkezelés célja az adatoknak az (1) bekezdés szerinti személyek vonatkozásában történő statisztikai célú felhasználása, NATO tervezési és hazai költségvetési tervezési feladatok, valamint az érdekvédelmi feladatok végrehajthatóságának a biztosítása, a (2) bekezdés szerinti személyek esetében a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás és az árvák kiegészítő támogatására való jogosultság elbírálása.

(4) Az adatkezelő a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján igényelheti a (3) bekezdés szerinti feladatok végrehajthatóságának érdekében az (1) bekezdés szerinti adatokat.

(5) A Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatát ellátó honvédelmi szervezete az (1) bekezdés, valamint a (2) bekezdés szerint kezelt adatokat az érintettek utolsó társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságának megszűnését követő huszonötödik év december 31. napjáig kezeli.

(6) A Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatát ellátó honvédelmi szervezete által kezelt adatokhoz a társadalombiztosítási, egyes pénzügyi, szociális, érdekvédelmi és kegyeleti ellátás megállapíthatóságának és folyósíthatóságának céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet és annak alapjául szolgáló okmányokba betekinthet:

a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkárai, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka,

b) a Honvédség központi személyügyi szerv kijelölt tagja,

c) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,

d) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,

e) a honvédelmi szervezeteknél a számfejtését végző szervek kijelölt tagja.

12. *  A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nyilvántartásaira vonatkozó sajátos szabályok

20. § *  (1) *  A KNBSZ állományának tagjairól vezetett adatokra a 4-11. alcím rendelkezéseit ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A KNBSZ állományába tartozó személy a KNBSZ törvényben meghatározott nemzetbiztonsági feladatainak ellátása céljából a honvédelmi szervezetek valamennyi adatához közvetlenül hozzáférhet és az azok alapjául szolgáló iratokba betekinthet, azokról másolatot készíthet.

(3) A KNBSZ állományáról a 13/A. §-ban meghatározottakon kívül, a 6. § szerinti adatbázisokat a KNBSZ kezeli. A KNBSZ a Honvédség személyügyi szakterület részére, a miniszter által meghatározott adatokról csak számszerű, összesített információk adására kötelezett.

(4) A KNBSZ állományáról kezelt adatokat megismerheti, valamint a KNBSZ e törvény által vezetett nyilvántartásaiból adat továbbítható

a) a miniszter,

b) a miniszter vagy a KNBSZ főigazgatója által meghatározott személy, továbbá

c) törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges mértékben a KNBSZ állományába tartozó személy

részére.

(5) A KNBSZ erre vonatkozó engedélye alapján a Honvédség állományába tartozó, kijelölt személy megismerheti a KNBSZ állományáról vezetett adatokat törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges mértékben.

(6) A KNBSZ-nél kezelt adatok nyilvántartása vezetésének rendjére a KNBSZ főigazgatója saját hatáskörében intézkedik.

13. *  Beléptetéssel kapcsolatos nyilvántartások

21. § *  (1) A honvédelmi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumba (a továbbiakban: objektum), valamint objektumon belül a belépési jogosultsághoz kötött területre történő be- és kilépés ellenőrzése, a belépő személyek azonosítása, belépési jogosultságaik nyilvántartása, az élet- és vagyonbiztonság, valamint honvédelmi és nemzetbiztonsági érdek, továbbá a minősített adatok védelme céljából a beléptetésért felelős honvédelmi szervezetek a (2) bekezdés szerinti belépőknek az adatait elektronikus beléptetési rendszerben vagy egyéb módon kezelik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beléptetésért felelős honvédelmi szervezet kezeli

a) a belépő személy

aa) - a Honvédség személyi állományának tagja esetén - családi és utónevét, rendfokozatát, - állandó belépési engedély esetén - arcképmását, a belépési engedélyének számát, valamint a honvédelmi szervezet megnevezését,

ab) - a Honvédség személyi állományába nem tartozó személy esetén - családi és utónevét - állandó belépési engedély esetén - arcképmását, a belépési engedély számát, valamint az általa képviselt szervezet, szerv, gazdasági társaság megnevezését,

ac) szolgálati igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó kormánytisztviselő esetén a kormánytisztviselői igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó közalkalmazott esetén a közalkalmazotti igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó honvédelmi alkalmazott esetén a honvédelmi alkalmazotti igazolványának számát vagy a személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, külföldi személy esetén útlevelének vagy Nemzetközi Katonai Tartózkodási Igazolványának okmányazonosítóját,

ad) adott objektumba való be- és kilépésének időpontját, valamint

b) az adott objektumba gépjárművel történő behajtás esetén a gépjármű forgalmi rendszámát, valamint az azzal történő be- és kihajtás időpontját.

(3) Az adatokat a beléptetésért felelős honvédelmi szervezetek a keletkezésüktől számított 15 évig kezelik.

(4) A beléptető rendszerben rögzített adat - az a) és c) pont vonatkozásában az erre irányuló írásos megkeresés alapján - továbbítható

a) a honvédelmi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumban elkövetett bűncselekmény, szabálysértés, fegyelmi vétség miatt indult eljárásban hivatalos célból történő felhasználás, valamint az érintett jogainak gyakorlása céljából az eljárást lefolytató szervnek,

b) a nemzetbiztonsági érdek védelme céljából a KNBSZ-nek,

c) a szolgálatteljesítési idő ellenőrizhetősége céljából a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka, továbbá - közvetlen alárendeltjei vonatkozásában - a szolgálati elöljáró vagy a hivatali felettes részére.

21/A. § *  (1) Az állandó belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet, valamint a honvédségi szakképző intézmény az állandó belépési engedélyek engedélyezése, kiadása és az érintett azonosítása céljából kezeli

a) az érintett

aa) családi és utónevét, születési nevét, - honvéd esetén - rendfokozatát, jogviszonyát, valamint a honvédelmi szervezet megnevezését,

ab) születési helyét és idejét, - nem magyar állampolgár esetén - állampolgárságát,

ac) a szolgálati igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó kormánytisztviselő esetén a kormánytisztviselői igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó közalkalmazott esetén a közalkalmazotti igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó honvédelmi alkalmazott esetén a honvédelmi alkalmazotti igazolványának számát vagy a személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, külföldi személy esetén útlevelének vagy Nemzetközi Katonai Tartózkodási Igazolványának okmányazonosítóját,

ad) - elektronikus belépési engedély esetén - arcképmását és a belépési engedély számát,

b) - amennyiben az engedélyező nem azonos az állandó belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezettel - a belépés engedélyezésének tényét,

c) - gépjárművel történő behajtás esetén - a belépésére használt jármű rendszámát és típusát,

d) - a Honvédség személyi állományába nem tartozó személy esetén - az általa képviselt szervezet, szerv, gazdasági társaság megnevezését,

e) *  a korlátozott érvényességi ideig engedélyezett jogosultság érvényességi dátumát.

(2) Az ideiglenes belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet, valamint a honvédségi szakképző intézmény az ideiglenes belépési engedélyek engedélyezése, kiadása és az érintett azonosítása céljából kezeli

a) az érintett

aa) családi és utónevét, születési nevét, - honvéd esetén - rendfokozatát, jogviszonyát, valamint a honvédelmi szervezet megnevezését,

ab) születési helyét és idejét, - nem magyar állampolgár esetén - állampolgárságát,

ac) szolgálati igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó kormánytisztviselő esetén a kormánytisztviselői igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó közalkalmazott esetén a közalkalmazotti igazolványának, a honvédelmi szervezet állományába tartozó honvédelmi alkalmazott esetén a honvédelmi alkalmazotti igazolványának számát vagy a személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, külföldi személy esetén útlevelének vagy Nemzetközi Katonai Tartózkodási Igazolványának okmányazonosítóját és a belépési engedély számát,

ad) lakcímét,

b) az adott objektumban való tartózkodás célját és időtartamát, a Honvédség személyi állományába nem tartozó személy esetén az általa képviselt szervezet, szerv, gazdasági társaság megnevezését,

c) - amennyiben az engedélyező nem azonos az ideiglenes belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezettel - a belépés engedélyezésének tényét,

d) - gépjárművel történő behajtás esetén - a belépésére használt jármű rendszámát és típusát,

e) - kíséréssel megvalósuló alkalmi vendégbeléptetés esetén - a kísérő és a vendég fogadására jogosult személy nevét, rendfokozatát és szervezeti egységét.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat az állandó és az ideiglenes belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet, valamint a honvédségi szakképző intézmény az érintett belépési jogosultsága fennállásának megszűnését követő 8 évig kezeli.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített adat továbbítható - az (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti arcképmás és az (1) bekezdés b) pontja, a (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, valamint a (2) bekezdés c) és e) pontja szerinti adat kivételével - az adott objektumba vagy annak beléptető ponttal elzárt területére történő beléptetésért felelős honvédelmi szervezet vagy annak szervezeti egysége (a továbbiakban együtt: engedélyező honvédelmi szervezet) vezetőjének részére, az adott belépési ponthoz tartozó, belépési joggal rendelkező személyekről, a belépés engedélyezése, illetve az engedélyek indokoltságának felülvizsgálata céljából. Ha egy objektumban vagy azon belül beléptető ponttal elzárt területre a belépést több honvédelmi szervezet is engedélyezheti, - különösen közös elhelyezésben levő honvédelmi szervezetek esetén - úgy a belépés engedélyezéséhez és a belépési engedélyek indokoltságának felülvizsgálatához az adott honvédelmi szervezet személyi állománya, valamint azon személyek adatai továbbíthatók, akik nem a beléptetésért felelős honvédelmi szervezet állományába tartoznak, de a belépésük engedélyezését az adott honvédelmi szervezet vezetője jogosult elbírálni.

(5) A (4) bekezdésen túlmenően továbbítható az (1) és (2) bekezdésben rögzített adat

a) - az (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti arcképmás és az (1) bekezdés b) pontja, valamint a (2) bekezdés a) pont ad), c) és e) pontja szerint adat kivételével - az engedélyező honvédelmi szervezet vezetője részére az adott belépési ponthoz tartozó, belépési joggal nem rendelkező személyekről, a belépés engedélyezése céljából, valamint

b) a nemzetbiztonsági érdek védelme céljából a KNBSZ-nek.

(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyes adatokat az érintett honvédelmi szervezete, munkáltatója továbbítja az állandó vagy ideiglenes belépési engedélyek engedélyezése, kiadása és az érintett azonosítása céljából az állandó vagy az ideiglenes belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet részére.

(7) Az engedélyező honvédelmi szervezet, amennyiben nem azonos az engedélyezett belépési engedély kiadására jogosult honvédelmi szervezettel, úgy az állandó belépési engedély iránti kérelem engedélyezési eljárása során az (1) bekezdésben meghatározott és a (4) és (5) bekezdés szerinti, ideiglenes belépési engedély iránti kérelem engedélyezési eljárása során a (2) bekezdésben meghatározott és a (4) és (5) bekezdés szerinti személyes adatait kezeli az érintettnek a belépési engedély iránti kérelem elbírálása céljából.

(8) A (7) bekezdés szerinti adatokat az engedélyező honvédelmi szervezet az adat keletkezésétől számított 1 évig kezeli.

(9) A (7) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó engedély továbbítható

a) a belépési engedély kiadására jogosult honvédelmi szervezetnek, és

b) a nemzetbiztonsági érdek védelme céljából a KNBSZ-nek.

13/A. *  Zártkörű rendezvényekkel kapcsolatos nyilvántartások

21/B. § *  (1) *  A honvédelmi szervezet zártkörű rendezvény megszervezése, illetve honvédelmi érdek érvényesítése céljából a rendezvényen résztvevő érintettek következő adatait kezeli:

a) családi és utónév,

b) születési hely, idő,

c) anyja születési neve,

d) munkahely megnevezése, székhelye, elérhetősége,

e) beosztás, munkakör, elérhetőség,

f) lakcím,

g) személyazonosításra alkalmas okmány típusa, okmányazonosítója, érvényessége,

h) arcképmás és hangfelvétel.

(2) Az adatok - az arcképmás és a hangfelvétel kivételével - a rendezvény lebonyolítását követő legfeljebb 30 napig kezelhetők. Az arcképmás és a hangfelvétel vonatkozásában az adatkezelő 3 évente felülvizsgálja, hogy ezen adatok további kezelése az adatkezelés célja tekintetében szükséges-e.

(3) Ha a rendezvény jellege nemzetbiztonsági vagy rendvédelmi érdekből megkívánja, úgy az (1) bekezdésben meghatározott adatok

a) a nemzetbiztonsági érdek védelme céljából a KNBSZ-nek,

b) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében a hatáskörrel rendelkező szerv részére

továbbíthatók.

13/B. *  A képrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás

22. § *  (1) A honvédelmi szervezet az elhelyezésére szolgáló objektumban képrögzítésre vagy kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszert telepíthet, amely alkalmazásával a honvédelmi szervezet az elhelyezésére szolgáló objektumban, valamint annak közvetlen környezetében tartózkodó személyekről felvételt készíthet az élet- és vagyonbiztonság, valamint a minősített adatok védelme érdekében. Az adatokat a kép-, illetve a kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazó honvédelmi szervezet kezeli. Az objektum őrzését ellátó megbízás alapján az adatokat rögzítheti és tárolhatja, e tekintetben adatfeldolgozónak minősül, az adatfeldolgozás feltételeit szerződés tartalmazza.

(2) A kép-, illetve a kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása esetén jól látható helyen figyelemfelhívó piktogramot és adatkezelési tájékoztatót kell elhelyezni.

(3) Nem alkalmazható kép-, illetve kép- és hangfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelő rendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sérti, különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen, a személyi állomány pihenésére rendelt helyiségekben, illetve betegellátást végző helyiségben.

(4) *  A rögzített kép-, illetve kép- és hangfelvétel a rögzítéstől számított 60 napig tárolható, azt követően haladéktalanul törölni kell.

(5) *  A (4) bekezdés szerinti időtartamon belül a rögzített kép-, illetve kép- és hangfelvétel a jogszabályban meghatározott szabálysértési, igazságszolgáltatási és fegyelmi eljárás, büntetőeljárás vagy más hatósági eljárás lefolytatása céljából az előkészítő eljárást folytató szerv, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a fegyelmi ügyben eljáró szerv, az ügyészség, a bíróság, vagy más hatóság a törvényben meghatározott nemzetbiztonsági feladatok ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálatok valamint az érintett jogainak gyakorlása céljából, az érintett részére továbbítható.

(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, illetve a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, az (5) bekezdésben megjelölt eljárás lefolytatásához kérheti, hogy az adatot annak kezelője az adat továbbításáig ne törölje. A kérelem benyújtására a képfelvétel rögzítésétől számított 60 napon belül van lehetőség. Bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság vagy más hatóság adatszolgáltatás kérésére a rögzített kép-, illetve kép- és hangfelvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Ha a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül nem kerül sor megkeresésre, a rögzített kép-, illetve kép- és hangfelvételt törölni kell.

13/C. *  Kiválasztási eljárással kapcsolatos nyilvántartás

23. § *  (1) A Honvédség központi személyügyi szerve, vagy a honvédelmi szervezet hatáskörébe tartozó pályázat kiírása esetén a honvédelmi szervezet személyügyi szerve a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából kezeli a pályázati eljárás során keletkezett, ideértve a pályázó által szolgáltatott adatokat. A pályázati eljárás lezárását követően az adatokat a nyilvántartásból törölni kell, kivéve, ha a pályázó korábban írásban hozzájárult adatai további kezeléséhez későbbi pályázati lehetőségekről történő tájékoztatás céljából.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban a pályázó következő adatai kezelhetők:

a) a természetes személyazonosító adatok,

b) az önéletrajz adatai,

c) a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó, a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatok.

(3) A pályázati nyilvántartásba a pályázati eljárás lefolytatása, a pályázó alkalmasságának megítélése céljából jogosult betekinteni, illetve abból adatokat kérni

a) *  a miniszter által vezetett minisztérium államtitkárai, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkárai és a Magyar Honvédség parancsnoka, továbbá

b) a pályázat elbírálásban résztvevő személy.

13/D. *  Kiértesítéssel kapcsolatos nyilvántartás

24. § *  (1) A honvédelmi szervezet kiértesíthetőség céljából kezeli a honvédelmi szervezetnél szolgálatot teljesítő, munkát végző személyi állomány kiértesítésére és kiértesíthetőségére vonatkozó adatait, valamint más honvédelmi szervezetnél szolgálatot teljesítő, munkát végző személyi állomány kiértesítésére és kiértesíthetőségére vonatkozó adatait, ha részükre a szolgálatteljesítés, munkavégzés helyeként az adott honvédelmi szervezet kerül meghatározásra.

(2) Belső szabályozóban létrehozott készenléti szolgálatban több honvédelmi szervezet állományából szolgálatot teljesítő, munkát végző személyi állomány kiértesítésére és kiértesíthetőségére vonatkozó adatokat a kiértesítési kötelezettséggel rendelkező honvédelmi szervezet kezeli.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyi állomány tagjáról a következő adatok kezelhetők:

a) név, rendfokozat, beosztás,

b) lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, valamint

c) a jelenlétre, illetve távollétre vonatkozó adatok (jelen, szolgálatban, vezényelve, szolgálati úton, egészségügyi, illetve beteg szabadságon, kórházban, szabadságon, pihenőnapon, engedély nélkül távol, egyéb okból távol).

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott honvédelmi szervezet személyi állományának tagja a (3) bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni az (1) és (2) bekezdés szerinti honvédelmi szervezetnek. Az adatokat a bejelentést követően a honvédelmi szervezet vezetője által meghatározott rendben azonnal pontosítani kell.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott adatok az (1) és (2) bekezdés szerinti honvédelmi szervezet személyi állománya tagjának a honvédelmi szervezettel fennálló szolgálati viszonyának idejéig, illetve vezénylésének, kirendelésének megszüntetéséig, a munkavégzés helyének megváltozásáig kezelhetők.

(6) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatok csak a kiértesítés céljából használhatók fel.

13/E. *  A honvédségi járművek igénybevételével összefüggő nyilvántartások

24/A. § *  (1) *  A honvédségi gépjárművek, személygépjárművek, járművek (a továbbiakban: honvédségi járművek) országhatáron belül, országhatáron kívül történő szolgálati feladat végrehajtása, valamint a lakás és a szolgálati hely közötti utazás érdekében történő igénybevételének biztosítása és elszámolása, a magáncélú igénybevétel biztosítása, a balesetben részes honvédségi járművekkel összefüggő vizsgálatok lefolytatása céljából szükséges adatokat az érintett állományilletékes parancsnoka, és a 24/D-24/H. § szerinti honvédelmi szervezetek kezelik.

(2) A 24/D-24/H. §-okban meghatározott adatok, továbbá az ezeket tartalmazó iratok - a feladatellátáshoz szükséges mértékben - a Honvédség személyi állomány tagja jogviszonyának megszűnéséig vagy megszüntetéséig, pénzügyi elszámolással érintett adatok esetében a követelés elévüléséig kezelhetők.

24/B. § *  (1) *  A 24/A. § (1) bekezdésben meghatározott célból, országhatáron belül, szolgálati feladat ellátásával összefüggő használat esetén, a gépkocsivezető beosztású gépjárművezetőről, annak igénybevétele esetén a gépjárművezető állományilletékes parancsnoka a következő adatokat kezeli:

a) családi és utónév,

b) állománycsoportja, rendfokozat,

c) a szolgálati igazolvány adatai,

d) a vezetői engedély érvényességi kategóriája, száma, érvényessége,

e) érvényes gépjármű menetlevél adatai,

f) érvényes személyi menetlevél adatai.

(2) A 24/A. § (1) bekezdésben meghatározott célból, országhatáron belül, szolgálati feladat ellátásával összefüggő használat esetén, honvédségi jármű vezetésére jogosult, nem gépkocsivezető beosztású gépjárművezető igénybevétel esetén a gépjárművezető állományilletékes parancsnoka az a)-g) pontban, a közlekedésbiztonsági feladatokat ellátó honvédségi szervezetek pedig a g) pontban meghatározott adatot kezelik: * 

a) családi és utónév,

b) állománycsoportja, rendfokozat,

c) szolgálati igazolványa adatai,

d) vezetői engedélye érvényességi kategóriája, száma, érvényessége,

e) érvényes gépjármű menetlevél adatai,

f) érvényes személyi menetlevél adatai,

g) honvédségi gépjárművek vezetésére jogosító igazolvány adatai.

(3) *  A 24/A. § (1) bekezdésben meghatározott célból, országhatáron belül, szolgálati feladat ellátásával összefüggő használat esetén, a honvédségi jármű utasként történő igénybevétele esetén a honvédségi gépjármű utasának állományilletékes parancsnoka a következő adatokat kezeli:

a) családi és utónév,

b) állománycsoportja, rendfokozata,

c) szolgálati igazolvány adatai,

d) érvényes személyi menetlevél adatai.

24/C. § *  A 24/A. § (1) bekezdésben meghatározott célból, a honvédségi járművek országhatáron kívül, szolgálati feladatok végrehajtása érdekében történő igénybevétele esetén, valamint az igénybevételhez szükséges igazolás kiállításához az utazást elrendelő honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetője az a)-d) pont szerinti, míg a honvédségi jármű tulajdonosaként bejegyzett honvédelmi szervezet az a)-e) pont szerinti következő adatokat kezeli:

a) 24/B. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott adatok,

b) utazást elrendelő határozat, parancs száma,

c) gépjármű parancsnok neve, rendfokozat, úti okmány száma,

d) gépjármű vezető(i) családi és utónév, rendfokozat, úti okmány száma,

e) kiutazó csoport vezetőjének neve, rendfokozat, úti okmány száma.

24/D. § *  A 24/A. § (1) bekezdésben meghatározott célból, a honvédségi járművek országhatáron belül, lakás és munkahely közötti utazás érdekében történő igénybevétel esetén, az engedély kiállítása és a honvédségi jármű, a lakás és a szolgálati hely közötti használatra vonatkozó szerződés megkötése céljából a közlekedésbiztonsági feladatokat ellátó honvédségi szervezetek a következő adatokat kezelik: * 

a) alanyi jogon történő igénybevétel esetén:

aa) a jogosult családi és utóneve,

ab) állománycsoportja, rendfokozata, beosztása,

ac) jogosultságot megalapozó kinevezési okirat, határozat száma,

b) egyedi engedély alapján történő igénybevétel esetén:

ba) a jogosult családi és utóneve,

bb) állománycsoportja, rendfokozata, beosztása,

bc) egyedi engedély kiadása iránti kérelemben szereplő, a kérelem megalapozottságát alátámasztó adatok.

24/E. § *  A 24/A. § (1) bekezdésben meghatározott célból, országhatáron belül, magáncélú igénybevétel esetén a Honvédség személyi állományának tagja esetén a honvédségi járművet üzemeltető honvédelmi szervezet parancsnoka vagy az állományilletékes parancsnok, nyugállományú igénybevevő esetén a honvédségi járművet biztosító honvédelmi szervezet parancsnoka a következő adatokat kezeli:

a) igénybevevő családi és utóneve,

b) állománycsoportja, rendfokozata,

c) igénybevétel célja.

24/F. § *  (1) *  A 24/A. § (1) bekezdésben meghatározott célból, a közúti közlekedési balesetben részes honvédségi járművekkel összefüggő vizsgálatok lefolytatása érdekében az illetékes baleseti helyszínelő és baleset-vizsgáló tevékenységet ellátó honvédségi szervezet a 24/B. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott adatokon túl a következő adatokat kezeli:

a) gépjármű vezetője vonatkozásában

aa) beosztása,

ab) felelőssége ténye,

ac) megsértett szabályozó megnevezése,

ad) vezetői engedélye száma, érvényességi ideje,

ae) ittasság foka,

af) sérülés esetén annak súlyossága,

ag) becsült anyagi kár nagysága,

ah) baleset leírása;

b) a gépjármű utasa vonatkozásában

ba) sérülés esetén annak súlyossága,

bb) baleset leírása.

(2) *  A honvédségi gépjárművek igénybevétele során bekövetkezett események kivizsgálása céljából az érintett honvédségi jármű vezetője, utasa szerinti állományilletékes katonai szervezet, az illetékes baleseti helyszínelő szolgálat és a baleset-vizsgáló tevékenységet ellátó honvédségi szervezet a 24/B. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott adatokon túl a következő adatokat kezeli:

a) gépjármű vezetője vonatkozásában

aa) vezetői engedélye érvényességi kategóriája,

ab) szakképesítése,

ac) korábbi gépjármű balesete ténye, száma,

ad) felelősségével kapcsolatos megállapítások,

ae) vizsgálóbizottság megállapításai,

b) a gépjármű utasa vonatkozásában

ba) sérülés esetén annak súlyossága,

bb) baleset leírása.

24/G. § *  A katonai gépjármű-baleseti helyszínelő feladatokat ellátók vonatkozásában, annak végrehajtásához szükséges katonai gépjármű-baleseti helyszínelő igazolás kiadása céljából a katonai gépjármű-baleseti helyszínelő igazolások elkészítésével és kiadásával kapcsolatos feladatokat ellátó honvédségi szervezet a következő adatokat kezeli:

a) az érintett családi és utóneve,

b) rendfokozata,

c) szolgálati igazolvány száma,

d) arcképmása,

e) katonai gépjármű-baleseti helyszínelő tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat száma.

24/H. § *  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentesített honvédségi gépjárművek kártörténeti nyilvántartása vezetése és napra készen tartása céljából a balesetet okozó honvédségi gépjármű vezetője vonatkozásában a tulajdonosként bejegyzett honvédelmi szervezet a következő adatokat kezeli:

a) az érintett családi és utóneve,

b) rendfokozat,

c) felelőssége,

d) kártérítés fizetésére való kötelezés ténye, kártérítés nagysága.

13/F. *  Kiképzési nyilvántartás

24/I. § *  (1) Kiképzési nyilvántartásban kell kezelni a kiképzés, a fizikai állapotfelmérés és a Honvéd Testalkati Program végrehajtása, értékelése céljából a kiképzésben érintett kiképzéssel összefüggő (3) bekezdésben, valamint a fizikai állapotfelmérés és a Honvéd Testalkati Program (4) bekezdésben meghatározott adatait.

(2) A kiképzési nyilvántartást a honvédelmi szervezet, valamint a Magyar Honvédség kiképzési szakfeladatokat irányító és ellenőrző szerve kezeli.

(3) A honvédelmi szervezetek a következő kiképzéssel összefüggő adatokat kezelik:

a) családi és utónév,

b) anyja születési neve,

c) rendfokozat,

d) szolgálati beosztás,

e) születési hely, idő,

f) a kiképzési rendezvény megnevezése, tárgya és értékelése.

(4) A honvédelmi szervezetek a következő fizikai állapotfelméréssel és a Honvéd Testalkati Programmal összefüggő adatokat kezelik:

a) családi és utónév,

b) anyja születési neve,

c) születési év, hónap, nap,

d) rendfokozat,

e) az érintett honvédelmi szervezetének megnevezése,

f) szolgálati beosztás,

g) nem,

h) állománykategória,

i) miniszteri rendeletben meghatározott életkor és korcsoport,

j) a Honvéd Testalkati Követelményhez, illetve a Honvéd Testalkati Programhoz tartozó, miniszteri rendeletben meghatározott testalkati adatok,

k) a fizikai állapotfelmérés végrehajtásának ideje,

l) a végrehajtott felmérési számok megnevezése és a végrehajtás eredménye,

m) a végrehajtott felmérés összpontszáma és értékelése.

(5) A kiképzési nyilvántartásban kezelt adatokat a hatáskörébe tartozó feladatainak ellátása céljából megismerheti

a) az érintett szervezetszerű parancsnoka, szolgálati elöljárója, vezénylő zászlósa,

b) az érintett kiképzéséért felelős személy,

c) a kiképzés végrehajtásáért felelős személy,

d) a kiképzés ellenőrzésére felhatalmazott személy,

e) a honvédelmi szervezet személyügyi szerve,

f) belső ellenőrzési tevékenységet végző személy,

g) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és

h) a Honvédség központi személyügyi szerve.

(6) A kiképzési nyilvántartásban kezelt adatokat személyhez kötötten a kiképzési nyilvántartást vezető (2) bekezdés szerinti szerv a katonai szolgálat felső korhatárának betöltéséig kezeli.

13/G. *  Lakhatási támogatások nyilvántartása

24/J. § *  (1) A lakhatás-támogatási szervek nyilvántartják valamennyi lakhatási támogatás vonatkozásában a támogatásban részesülő és részesült személyek, továbbá - a támogatások egyes típusai esetében - az igénylők 18. melléklet szerinti adatait.

(2) Az adatok nyilvántartásának célja:

a) az igénylők lakhatási támogatásokra vonatkozó jogosultságának vizsgálata és - az igény teljesíthetősége esetén - a jogosultság igazolása, vagy intézkedés a támogatás biztosítása iránt,

b) a lakhatási támogatásban részesülő személyek támogatásra vonatkozó jogosultságának felülvizsgálata,

c) pénzbeli támogatás esetén a támogatás összegének módosítása,

d) a támogatásban részesülő személyek jogosultságának elvesztése esetén a támogatási alapjogviszony megszüntetése, vagy megszűnésének megállapítása,

e) jogvitás helyzetekben a honvédelmi tárca rendelkezési jogának igazolásához szükséges okiratok biztosítása az állami vagyon megóvása érdekében,

f) az igénylőkről és támogatásban részesült személyekről a lakhatási támogatásokkal összefüggő ügyintézéshez és jelentéstételekhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása.

(3) A lakhatás-támogatási szervek az ügyintézésük során hozzájuk benyújtott, továbbá a hatásköreik gyakorlása során keletkezett iratokat az ügyintézés lezárulását követő 50 évig kezelik.

13/H. *  Központi irattári nyilvántartás

24/K. § *  (1) A központi irattári nyilvántartásban kell tovább kezelni az egyes szakterületek nyilvántartásában kezelt adatokat, az e törvény által meghatározott adatkezelési cél és időtartam megszűnését követően, a szolgálati, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiadása, valamint a tudományos kutatás elősegítése céljából.

(2) *  A központi irattári nyilvántartást a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete kezeli.

(3) A központi irattári nyilvántartásban kezelt adatokat megismerheti:

a) *  a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkárai, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkárai, valamint

b) a Magyar Honvédség parancsnoka.

(4) A központi irattári nyilvántartásban kezelt személyi anyagok keletkezésüktől számított 75 évig kezelhetők.

(5) A (3) bekezdéstől eltérően a központi irattári nyilvántartásban kezelt személyi anyagokba betekinthet:

a) a Honvédség központi személyügyi szerve kijelölt tagja,

b) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,

c) az érintett társadalombiztosítási, rehabilitációs, hadkiegészítési, érdekvédelmi ügyében eljáró honvédelmi szervezet kijelölt tagja.

13/I. *  Szakállomány nyilvántartása

24/L. § *  (1) *  A szakmai irányítási, felelősi vagy vezetői jogkörrel rendelkező honvédelmi szervezet kapcsolattartás, szakmai továbbképzések megszervezése és végrehajtása, továbbá a beosztásba helyezéséhez, feladatellátáshoz szükséges eljárások lefolytatása, koordinálása céljából a szakmai irányítási jogkör alá tartozó szakállományról nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás tartalmazhatja az érintett

a) családi és utónevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, honvéd esetén rendfokozatát,

b) beosztását, munkakörét,

c) telefonszámát, elektronikus levélcímét,

d) szakmai végzettségét, képzettségét, minősített adatokhoz való hozzáférése szintjét, továbbá

e) annak a honvédelmi szervezetnek a megnevezését, amelynek állományába tartozik.

(3) *  Az adatkezelés az érintett beosztásában, munkakörében történő szolgálatteljesítésének, munkavégzésének megszüntetéséig tart.

13/J. *  Katonai rendészeti szolgálattal összefüggő adatkezelések

24/M. § *  (1) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, az elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy fegyelmi vétség miatt indítható büntető-, szabálysértési vagy fegyelmi eljárás lefolytatásához szükséges bizonyíték biztosítása, vagy a rendészeti intézkedés jogszerűségének vizsgálata, illetve az érintett személy jogai gyakorlásának elősegítése, valamint a katonai rendészeti intézkedések fegyelmi helyzetre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából kezeli a katonai rendész intézkedésével érintett személy következő adatait:

a) családi és utónév, honvéd esetében állománycsoport, rendfokozat,

b) születési hely, idő,

c) anyja születési neve,

d) szolgálati igazolvány száma, személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, vezetői engedély száma, kibocsátásának dátuma, vezetői engedély kategóriája, kategória érvényessége,

e) lakcím,

f) telefonszám,

g) honvédelmi szervezet megnevezése, szolgálati helye,

h) a katonai rendészeti intézkedés nyomán kiszabott fenyítés,

i) az (5) bekezdés alapján készített képfelvétel, hangfelvétel, kép- és hangfelvétel (a továbbiakban együtt: felvétel).

(2) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyásának ellenőrzése esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl az ellenőrzés eredményére vonatkozó adatot is kezeli.

(3) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat a katonai rendészeti feladat végrehajtását követő egy évig kezeli.

(4) A Honvédség személyi állományába tartozó érintett esetén az (1) és (2) bekezdés szerinti adatok az érintett beosztása vagy vezénylés helye szerinti állományilletékes jogköröket gyakorló honvédelmi szervezet vezetője részére továbbíthatók büntető- vagy szabálysértési eljárás megindítása, illetve fegyelmi eljárás lefolytatása céljából.

(5) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet a katonai rendészeti intézkedéssel, illetve feladattal összefüggésben az intézkedéssel érintett személyről, a környezetéről, illetve az intézkedés szempontjából lényeges körülményről, tárgyról felvételt készít.

(6) A felvételen szereplő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az e § által meghatározott adatkezelés lényeges elemeiről.

(7) A fegyelmi, a szabálysértési vagy a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és információk biztosítása céljából - ha ilyen cselekmény elkövetésére utaló adat vagy információ a (3) bekezdés szerinti időtartamon belül merül fel - a katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet az (5) bekezdés alapján rögzített adatok kezelésének határidejét legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. Ha ezen időtartamon belül nem indul olyan fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárás, amelyben a felvételek felhasználhatók, az adatokat haladéktalanul törölni kell.

(8) A (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül a rögzített felvételből a jogszabályban meghatározott szabálysértési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, nemzetbiztonsági feladatainak ellátása céljából a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, a szabálysértési hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a terrorizmust elhárító szerv, nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság, valamint jogainak gyakorlása érdekében az érintett igényelhet adatot.

(9) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet a felvétel kezelése során köteles megtenni az ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.

(10) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a (8) bekezdésben megjelölt eljárás lefolytatásához vagy az ott meghatározott egyéb cél érdekében kérheti, hogy az adatkezelő az adatot az eljáró bíróság vagy más hatóság megkereséséig ne törölje. A kérelem benyújtására a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon belül van lehetőség.

(11) Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben az ilyen adattovábbításra a (3) bekezdésben meghatározott határidőn túl kerülne sor, úgy az adatot az adattovábbításig, de legfeljebb a (3) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napig nem lehet törölni.

13/K. *  Katonai rehabilitációs nyilvántartás

24/N. § *  (1) A rehabilitációs nyilvántartásban kell kezelni a (4) bekezdés szerinti személy 19. melléklet szerinti adatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(3) A rehabilitációs nyilvántartást a társadalmi kapcsolattartásért felelős honvédelmi szervezet szerve a társadalombiztosítási, a szociális és a kegyeleti ellátásra való jogosultság megszűnéséig vezeti.

(4) A rehabilitációs nyilvántartásban történő adatkezelés célja a rehabilitált katona részére a katonai rehabilitációt követően, a rehabilitációs határozat alapján társadalombiztosítási, katonai ruházati, szociális, egészségügyi, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása.

(5) *  A rehabilitációs nyilvántartásban szereplő adatokat, valamint az azok alapjául szolgáló iratokat a (3) bekezdés szerinti idő eltelte után megőrzésre a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezetének kell átadni.

(6) A rehabilitációs nyilvántartásban kezelt adatokhoz társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátás megállapításának és folyósításának céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és annak alapjául szolgáló okmányokba betekinthetnek:

a) *  a miniszter által vezetett minisztérium államtitkárai, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkárai, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka,

b) a rehabilitációs ügyben eljáró személy,

c) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,

d) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,

e) *  a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatát ellátó honvédelmi szervezet kijelölt tagja.

13/L. *  A honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság adatkezelése

24/O. § *  A honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó kijelölt hatóság az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény szerinti hatósági nyilvántartás vezetése során adatkezelést végez.

13/M. *  A regenerálódási és rekreációs szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartás

24/P. § *  (1) A rekreációs, regenerálódási, különleges regenerálódási, kondicionális-kiképzési, külföldi üdültetéssel és külföldiek üdültetésével, valamint a katonai kiképzéssel és oktatással kapcsolatos szolgáltatások (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: rekreációs szolgáltatások) nyilvántartásában (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: rekreációs nyilvántartás) a rekreációs szolgáltatások igénybevételének rendjét szabályozó, a jogszabályban meghatározott, a rekreációs szolgáltatásokat ténylegesen igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó személy 21. melléklet szerinti adatait a szolgáltatást nyújtó, a rekreációs szolgáltatásokkal kapcsolatos koordinációs, valamint orvosszakmai, illetve adminisztratív feladatok végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezetek kezelik.

(2) A koordinációs, orvosszakmai, illetve adminisztratív feladatok végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezetek adatkezelésének célja:

a) a rekreációs szolgáltatásokat igénybe venni szándékozó igénylők nyilvántartásba vétele,

b) az igénylő igényjogosultságának megállapítása, ellenőrzése,

c) az igénylő családtagja családtagi, illetve nem igényjogosult hozzátartozói minőségének megállapítása, ellenőrzése.

(3) Az MH szolgáltatásokat koordináló szervezet adatkezelésének célja:

a) a rekreációs szolgáltatásokat igénybe venni szándékozó igénylők nyilvántartásba vétele belföldi és külföldi üdülés esetén,

b) az igénylő igényjogosultságát bizonyító igazolások ellenőrzése belföldi és külföldi üdülés esetén,

c) az adatok feldolgozása és rögzítése az MH szálláshely-nyilvántartó programban,

d) igények visszaigazolása, beutaló kiállítása belföldi és külföldi üdülés esetén,

e) százalékos mértékű kedvezményes térítési díj megfizetésének megállapítása belföldi üdülés esetén az állományilletékes pénzügyi referatúra adatlapon történő igazolása alapján,

f) harmadik és további gyermek utáni térítési díj megállapítása, belföldi üdülés esetén a visszamondott férőhelyek feltöltése a pótigények alapján, a megüresedett férőhelyek függvényében belföldi és külföldi üdülés esetén.

(4) Az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző és az MH regenerálódást és kiképzést végző szervezet adatkezelésének célja:

a) igények visszaigazolása, beutaló, számla kiállítása,

b) speciális elhelyezési és étkezési igények kielégítése,

c) százalékos mértékű kedvezményes térítési díj megfizetésének megállapítása az állományilletékes pénzügyi referatúra adatlapon történő igazolása alapján,

d) harmadik és további gyermek utáni térítési díj megállapítása,

e) igénybe nem vett szolgáltatás teljes vagy csökkentett összegben történő megfizetésének, illetve visszafizetésének elbírálása,

f) a rekreációs szolgáltatások igénybevételének nyilvántartása,

g) az MH regenerálódást segítő és rekreációt végző esetében határozott időtartamú szerződés megkötése lakókocsi, lakóautó Honvéd Kemping területén történő tárolásához.

(5) A 21. mellékletben foglalt adatokat az adatkezelő a könyvviteli elszámolást követő 8. év december 31-éig kezeli.

13/N. *  Logisztikai nyilvántartás

24/Q. § *  (1) A bizonylati fegyelem megszilárdítása, az állami tulajdon védelme, az anyagi felelősök, valamint a személyi állomány anyagi elszámoltathatósága céljából a logisztikai nyilvántartásban kell kezelni a Honvédség személyi állományának következő adatait:

a) családi és utónév,

b) születési hely, idő,

c) anyja születési neve,

d) munkahely megnevezése, székhelye, elérhetősége,

e) személyügyi törzsszám,

f) Central Personnel kód (CP kód).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok a HM KGIR személyügyi szakterület nyilvántartásából kerülnek átvételre.

(3) Az adatokat a Honvédség központi logisztikai ellátó szervezetei, valamint a honvédelmi szervezetek kezelik.

(4) A logisztikai nyilvántartásban szereplő adatok a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetését követő ötödik év december 31-ig kezelhetők.

III/A. Fejezet * 

A HONVÉDELMI CÉLBÓL RÖGZÍTETT BIOMETRIKUS ADATOK NYILVÁNTARTÁSA * 

24/R. § *  (1) A Honvédség kijelölt erői és a KNBSZ mint közös adatkezelők - a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 39. §-ától eltérően - a Hvt.-ben meghatározott feladatok, így különösen külföldi művelet végrehajtása során ujj- vagy tenyérnyomatot, DNS-mintát, íriszképet, arcképet, kézérhálózatot, hangmintát, egyéni írásképet és egyéni mozgásképet mint biometrikus adatot, illetve az érintett természetes személyazonosító adatait kezelik a biometrikus adatok nyilvántartásában (a továbbiakban: biometrikus nyilvántartás).

(2) A biometrikus nyilvántartásban szereplő adatok kezelésének célja

a) a honvédelmi, nemzetbiztonsági és rendészeti feladat hatékony végrehajtásának támogatása,

b) a Honvédség külföldi katonai szerepvállalásaihoz kötődő műveleti biztonsági feladatok ellátása,

c) a műveletekben részt vevő állomány és a további műveletek biztonságának szavatolása,

d) a műveletekkel összefüggő fenyegetések feltérképezése,

e) a b)-d) pontban foglaltakkal összefüggő szövetségi és nemzetközi együttműködés támogatása,

f) Magyarország honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekeinek előmozdítása, vagy

g) a nemzetbiztonságot veszélyeztető személyek és a hozzájuk köthető hálózatok, terrorszervezetek, terrorcselekmények, helyszínek, események, tárgyak és a terrorizmus finanszírozásának felderítése és beazonosítása.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés feltétele, hogy az adatkezelés olyan helyen valósuljon meg, amely kockázatot vagy fenyegetést jelent a (2) bekezdés szerint elérni kívánt célok tekintetében.

(4) Az (1) bekezdés szerinti biometrikus nyilvántartásban a közös adatkezelők a Hvt. 80. § 22. pontja szerinti műveleti területen megjelenő, a Honvédség személyi állományába tartozó, illetve kijelölt erőit támogató, azzal szembenálló, vagy azzal kapcsolatba kerülő személyek, valamint a szembenálló katonai erők tagjainak adatait kezelik.

24/S. § *  (1) A biometrikus nyilvántartásba a 24/R. § (2) bekezdése szerinti célok megvalósítása érdekében, a szövetségi és nemzetközi katonai vagy nemzetbiztonsági célú együttműködés keretében biometrikus adat, illetve természetes személyazonosító adat vehető át, illetve abból - ha fennállnak az adattovábbítás Infotv. vagy a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerinti feltételei - a KNBSZ főigazgatója engedélyével a 24/R. § (1) bekezdése szerinti nyílt és minősített adatok továbbíthatók

a) olyan külföldi államnak vagy nemzetközi szervezetnek, amellyel Magyarország bűnügyi vagy védelmi együttműködési tárgyú nemzetközi szerződésen alapuló együttműködést folytat,

b) Magyarország nemzetbiztonsági és bűnüldözési érdekeire figyelemmel a hatáskörrel rendelkező igazságszolgáltatási, rendőri és idegenrendészeti szerveknek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknak.

(2) A Honvédség kijelölt erői és a KNBSZ a 24/R. § (4) bekezdése szerinti érintettek adatait tartalmazó - az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott címzettek részére az (1) bekezdés szerint történő - adattovábbításokról - az adattovábbítás tényének, időpontjának, címzettjének és az adattovábbítással érintett személyes adatok körének rögzítésével - az utólagos módosítás lehetőségét kizáró elkülönült, automatizált adattovábbítási nyilvántartást (elektronikus napló) vezet. A nyilvántartásokból az egyes adattovábbításokra vonatkozó adatok az adattovábbítástól számított öt év elteltével törölhetők.

24/T. § *  (1) A 24/R. § (1) bekezdése szerinti adatok a biometrikus nyilvántartásban

a) a Honvédség kijelölt erőinek állományába tartozók és e kijelölt erőket támogató személyek adatai tekintetében öt évig,

b) a 24/R. § (4) bekezdésében meghatározott további érintettek tekintetében ötven évig

kezelhetők.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a biometrikus nyilvántartásból az elhalálozás tényére vonatkozó hitelt érdemlő információk birtokában az elhunyt személy adatai - ha azok megőrzéséhez további biztonsági érdek nem fűződik - törlésre kerülnek.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a biometrikus nyilvántartásból törlésre kerülnek azon adatok, amelyek

a) bármely okból jogellenesen kerültek rögzítésre, vagy

b) kezelése - a (2) bekezdésben meghatározott kivételi kört ide nem értve - szükségtelen.

III/B. Fejezet * 

A HONVÉDELMI TANÁCS ÉS A KORMÁNY SPECIÁLIS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEK * 

24/U. § *  A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása érdekében a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium kezeli az adatkezeléssel érintett személyek (2) és (3) bekezdésben megjelölt személyes adatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelő a részére meghatározott feladattal kapcsolatos rendszer aktivizálásával, igénybevételével és működésével összefüggésben a belépési jogosultsághoz kötött területre történő be- és kilépés ellenőrzése, a belépő személyek azonosítása, belépési jogosultságaik nyilvántartása, az élet- és vagyonbiztonság, valamint honvédelmi és nemzetbiztonsági érdek, továbbá a minősített adatok védelme céljából, elektronikus beléptetési rendszerben kezeli a belépők következő adatait:

a) családi és utónév, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve, lakóhely, személyi biztonsági tanúsítvány száma, és

b) alkalmasság ténye.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelő a részére meghatározott feladattal összefüggő rendszer tervezésével, aktivizálásával, igénybevételével és működésével összefüggésben, az érintett személyi állomány kiértesíthetősége, valamint az érintettekkel való kapcsolattartás céljából kezeli az érintettek következő adatait:

a) családi és utónév,

b) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím,

c) alkalmasság ténye.

24/V. § *  (1) A 24/U. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott

a) adatokat - a 24/U. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdés c) pontjának kivételével - az érintett személyi állomány maga szolgáltatja a 24/U. § (1) bekezdésében meghatározott adatkezelő részére,

b) adatok közül a természetes személyazonosító adatokat az érintett személy munkáltatója is továbbítja az érintett személyi állomány azonosítása érdekében, továbbá az adatokban történő változásról 8 napon belül tájékoztatót küld a 24/U. § (1) bekezdése szerinti adatkezelő számára,

c) adatokban történt változásról az érintett személyi állomány 8 napon belül a megváltozott adatok megküldésével értesíti a 24/U. § (1) bekezdése szerinti adatkezelőt.

(2) A 24/U. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott adatkezelés az érintett személy feladatra történő kijelölésének időtartamáig tart. A kijelölés megszűnéséről vagy megszüntetéséről az érintett személy munkáltatója soron kívül, de legkésőbb 3 napon belül tájékoztatja az adatkezelőt.

(3) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok megszervezése és végrehajtása céljából az alkalmasnak minősített érintettekről tájékoztatja a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot.

(4) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a személyi állomány egészségügyi felülvizsgálatát megelőzően, és azt követően folyamatosan egyeztetést folytat az adatkezelővel, amely - adatpontosítás céljából - adatot szolgáltat az érintett személyi állomány körét illetően.

IV. Fejezet

A HADKÖTELES ÁLLOMÁNY NYILVÁNTARTÁSA

14. A hadköteles nyilvántartás

25. § (1) *  A hadkötelezettség bevezetésének biztosítása, valamint az önkéntes tartalékos állomány toborzásának, továbbá a hadköteles jogviszonnyal kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiadása céljából a kiképzett tartalékosokról és potenciális hadkötelesekről már békeidőszakban és különleges jogrendben, valamint a hadkötelezettség bevezetését követően a hadkötelesekről a katonai szolgálatra történő behívás előkészítése és végrehajtása céljából hadköteles nyilvántartást kell vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(3) *  Az állományba vétel végrehajtása céljából az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba a honvédségi szervezetek betekinthetnek, részükre a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezete adatot továbbíthat.

26. § (1) A hadköteles nyilvántartásban kezelhető adatokat a 4. melléklet határozza meg.

(2) A hadköteles nyilvántartást a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve vezeti.

(3) *  A 4. melléklet j)-m) pontjában meghatározott adatokat a kényszerintézkedés megszüntetése napjának hatályával, illetve a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítés időpontjával törölni kell.

(4) *  A 29. § a) pont aa) alpontja szerint szolgáltatott adatok alapján a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a potenciális hadkötelest, valamint a hadkötelest abban az évben, amelyben a 18. életévét betölti, hadköteles nyilvántartásba veszi. A honosított, visszahonosított 18. életévét már betöltött kiképzett tartalékost, potenciális hadkötelest és hadkötelest a 29. § a) pont ab) alpontja szerint rá vonatkozó adatszolgáltatást követően utólagosan kell hadköteles nyilvántartásba venni.

(5) *  Békeidőszakban azon év december 31. napjáig, amelyben a kiképzett tartalékos és a potenciális hadköteles a katonai szolgálat felső korhatárát eléri, a kiképzett tartalékos és a potenciális hadköteles adatait a hadköteles nyilvántartásban a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, azt követően a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezet kezeli.

(6) *  A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve minden év január 31-ig az előző évben a katonai szolgálat felső korhatárát elért személyek adatait átadja a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezet részére.

(7) *  A hadköteles nyilvántartásban szereplő adatok az e törvényben meghatározott kivételekkel harmadik személynek vagy más szervnek nem adhatók át.

27. § *  (1) Azon kiképzett tartalékosok adatait, akiknek az életkora nem érte el a katonai szolgálat felső korhatárát és a szolgálati viszony megszűnésekor, a honvédelmi szervezetnél katonai alapkiképzés, felkészítés, vagy annak valamely moduljának teljesítésekor katonai szolgálatra alkalmas minősítéssel rendelkeztek, - a Honvédség katonai szervezetei hadi beosztásába történő előzetes tervezése, valamint az önkéntes tartalékos állomány toborzása céljából - a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve alárendeltségébe tartozó, az érintettek lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központ már békeidőszakban is kezeli.

(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadi beosztásba betervezett kiképzett tartalékosok 4. melléklet a) pont aa)-ae) alpontja, f) pont fb) alpontja és q) pont qa)-qf) alpontja szerinti adatait a tervezett beosztás megjelölésével, a hadi beosztások feltöltésének tervezése céljából békeidőszakban továbbítja a katonai szervezet részére.

(3) A hadkiegészítő és toborzó központ és a katonai szervezet az (1) és a (2) bekezdés szerinti adatkezelésre

a) a kiképzett tartalékosnak az utolsó önként vállalt szolgálati viszonya, illetve a katonai szolgálatként elismert hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti jogviszonya megszűnését, vagy a honvédelmi szervezetnél katonai alapkiképzés, felkészítés, vagy annak valamely moduljának teljesítését követő 10. év december 31-ig, de legfeljebb a katonai szolgálat felső korhatárának eléréséig,

b) a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti szolgálati viszony létesítéséig, vagy

c) jogszabály alapján a katonai szolgálat teljesítése alóli mentesítésig

jogosult.

28. § (1) *  A hadkötelezettség fennállása idején a hadkötelesek adatait a) a szükséges létszám biztosítása érdekében

aa) a katonai szolgálat felső korhatáráig a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, és

ab) illetékességi területe vonatkozásában a rájuk vonatkozó behívhatósági korhatárig a sorozó központ,

b) a katonai szolgálat felső korhatárának betöltését követően az adatok tárolása érdekében a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezet

kezeli.

(2) A hadkötelezettség fennállása idején a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadkötelesek adatairól a katonai szolgálat időtartamára a hadköteles nyilvántartásból annak a katonai szervezetnek is adatot szolgáltat, amelynél a hadköteles a katonai szolgálatát teljesíti. A katonai szolgálat ellátásával összefüggő nyilvántartás vezetésére és adatok kezelésére a katonai szervezet is jogosult.

15. Automatikus adatszolgáltatás a hadkötelesek nyilvántartásához

29. § *  A katonai szolgálat felső korhatárát a tárgyév december 31-éig el nem érő potenciális hadkötelesekről, kiképzett tartalékosokról és hadkötelesekről a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére adatot szolgáltat

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a 8. mellékletben meghatározott adatokról a hadköteles nyilvántartásba vételhez és a nyilvántartott adatok pontosításához

aa) a hadköteles korba lépőkről,

ab) a magyar állampolgárságot a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján megszerzőkről, ha magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, valamint a külföldről hazatérő magyar állampolgárokról,

ac) a hadköteles nyilvántartásban lévő személy elhalálozásáról és

ad) a hadköteles nyilvántartásban lévőkről a 8. melléklet szerinti adataik megváltozásáról;

b) a Honvédség központi személyügyi szerve a 4. melléklet a) pontjában, f) pont fa)-fj) alpontjában, a q) pont qa)-qf) alpontjában, valamint s) pontjában meghatározott adataikra vonatkozóan

ba) a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti állományba felvettekről, a szolgálatot teljesítőkről, valamint azokról, akiknek a szolgálati viszonya, jogviszonya megszűnt,

bb) azon hadkötelesekről, akik hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítenek, továbbá azokról, akiknek a hadkötelezettség alapján teljesített katonai szolgálati viszonya megszűnt, valamint

bc) a honvédelmi alkalmazotti, közalkalmazotti állományba felvettekről, munkavállalói jogviszonyt létesítőkről, a honvédelmi alkalmazotti, közalkalmazotti, munkavállalói jogviszonnyal rendelkezőkről, valamint azokról, akiknek a jogviszonya, munkaviszonya megszűnt;

c) *  a rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség a hivatásos állományába, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a pénzügyőri állományába felvettekről, az állományukban hivatásos szolgálatot teljesítőkről, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a pénzügyőri státuszú foglalkoztatottairól, valamint azokról, akiknek a szolgálati viszonya megszűnt a 4. melléklet a) pont aa)-ae) alpontjában, q) pont qa)-qf) alpontjában, valamint s) pontjában meghatározott adataikra vonatkozóan;

d) a rehabilitációs szakértői szerv a legalább 40%-ot elérő össz-szervezeti egészségkárosodásáról, annak érvényességi idejéről;

e) a szabadságelvonással járó büntetés, intézkedés, büntetőjogi, illetve szabálysértési elzárás, illetve szabadságvesztés büntetésüket töltő személyek esetén a szabadságvesztés megkezdésnek idejéről, szabadulásának várható idejéről, szabadulásának időpontjáról, valamint a szabadságelvonással járó büntetés, intézkedés, büntetőjogi, illetve szabálysértési elzárás megkezdésének és befejezésének várható idejéről, befejezésének időpontjáról a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának illetékes szerve;

f) a gondnokoltak nyilvántartását vezető hatóság, a cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezéséről, a felülvizsgálat idejéről, megszűnéséről, megszüntetéséről;

g) a Honvédség központi egészségügyi szerve

ga) a hivatásos, szerződéses, és önkéntes tartalékos állományra, továbbá a katonai szolgálatot törvény alapján önként vállaló honvédelmi alkalmazottra vonatkozóan a katonai szolgálatra való alkalmasságáról, korlátozásokról, a minősítés okáról, típusáról, időpontjáról, esetleges felülvizsgálatának dátumáról,

gb) a potenciális hadkötelesek és kiképzett tartalékosok várható alkalmassági kategóriájáról, annak megállapítása időpontjáról;

h) a fővárosi és megyei kormányhivatal az ideiglenes gondnokság alá helyezettekről, a gondnokság alá helyezés megállapításának, illetve annak megszűnésének időpontjáról;

i) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az öregségi nyugdíjra jogosító szolgálati időbe beszámítható idő alatt betöltött foglalkozásokról, illetve munkakörökről, valamint a három vagy ennél több, kiskorú vér szerinti, örökbe fogadott, vagy nevelt gyermek után családi kedvezményben részesülő személyekről;

j) a köznevelési információs rendszer, valamint felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv által vezetett központi nyilvántartásban szereplők már megszerzett végzettségéről, képzettségéről, megszerzés időpontjáról;

k) a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartásban szereplők nyelvtudására vonatkozó adatokról;

l) a választási szerv azokról, akiket országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselőjelöltként, polgármesterjelöltként, nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként nyilvántartásba vettek vagy országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselőnek, polgármesternek, nemzetiségi önkormányzati képviselőnek megválasztottak, illetve megbízatásuk megszűnt;

m) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állampolgárságról való lemondásról;

n) a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya vonatkozásában a b)-c) pont szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget és az adatok védelméhez szükséges különös biztonsági követelményeket a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 28. § (2) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás határozza meg;

o) a közúti közlekedési nyilvántartó szerv a nyilvántartásában szereplő engedélyek típusára, kiadására, érvényességére, cseréjére, visszavonására, bevonására, a vezetési jogosultság megszerzésének időpontjára, a megszerzett kategóriára vonatkozó és a hivatalos feljegyzések rovatban bejegyzett adatokról;

p) az egységes szociális nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásban szereplő, három vagy több, 18. életévét még nem betöltött gyermekre vonatkozóan támogatásban részesülőkről;

q) a kiképzést végrehajtó szerv a végrehajtott kiképzésekről;

r) a honvédelmi ismeretek oktatását végző közoktatási és felsőoktatási intézmény, valamint honvédelmi és rendvédelmi szervezet a megszerzett honvédelmi ismeretekről;

s) a honvéd tisztképzést végző szerv a végrehajtott és folyamatban lévő képzésekről, valamint a képzés megkezdésének és befejezésének időpontjáról;

t) a társadalombiztosítási azonosító jel nyilvántartását vezető szerv a kiosztásra és módosításra kerülő társadalombiztosítási jelről;

u) a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülők nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartásában szereplő személyekről;

v) az egyházi jogi személy a hivatásukat gyakorló papokról, lelkészekről és rabbikról szolgáltat adatot;

w) a meghagyásban érintett személyekről a jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet.

30. § *  (1) A 29. §-ban meghatározott adatszolgáltatásokat

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv

aa) a hadköteles korba lépőkről a hadköteles nyilvántartásba vétel évének január 31. napjáig,

ab) a magyar állampolgárságot a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján megszerzőkről, ha magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, haladéktalanul, valamint a külföldről hazatérő magyar állampolgárokról a magyarországi lakóhelyük bejelentését követő 8 napon belül,

ac) a hadköteles nyilvántartásban szereplő személy elhalálozásáról a hadkötelezettségtől eltérő időszakban minden hónap 5. napjáig, a hadkötelezettség fennállásának idején 8 napon belül,

ad) a hadköteles nyilvántartásban lévőkről a 8. melléklet szerinti adataik megváltozását követő 8 napon belül,

b) a Honvédség központi személyügyi szerve, valamint a kiképzési nyilvántartást vezető kiképzést végző honvédelmi szervezet minden hónap 5. napjáig,

c) a Honvédség központi egészségügyi szerve a 29. § g) pont ga) alpontjára vonatkozó adatokról minden hónap 5. napjáig, a 29. § g) pont gb) alpontjára vonatkozó adatokról minden év július 31. napjáig,

d) a rendvédelmi szervek, a közúti közlekedési nyilvántartó szerv, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Országgyűlési Őrség, a rehabilitációs szakértői szerv, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának illetékes szerve, a gondnokoltak nyilvántartását vezető hatóság, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartását vezető szerv, az egységes szociális nyilvántartást vezető szerv, a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülők nyilvántartását vezető szerv, az egyházi jogi személy a hadkötelezettségtől eltérő időszakban minden év január 31. napjáig a hadkötelezettség fennállásának időszakában minden hónap 5. napjáig,

e) a választási szerv a nyilvántartásba vételt, a megválasztást vagy a megbízatás megszűnését követő 8 napon belül, a név és személyi azonosító, vagy természetes személyazonosító adatokkal,

f) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állampolgárságról való lemondásról 8 napon belül,

g) a köznevelési információs rendszer, valamint felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv és a honvéd tisztképzésért felelős szerv, honvédelmi ismeretek oktatását végző közoktatási és felsőoktatási intézmény, valamint honvédelmi és rendvédelmi szervezet minden év február 28. napjáig és július 31. napjáig,

h) a társadalombiztosítási azonosító jel nyilvántartását vezető szerv minden hónap 5. napjáig,

i) a jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet a hadkötelezettségtől eltérő időszakban minden év január 31. napjáig, a hadkötelezettség fennállásának időszakában minden hónap 5. napjáig küldi meg a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.

(2) A 29. §-ban meghatározott adatszolgáltatók az adatszolgáltatásokat a hadkötelezettség elrendelését követő 5 napon belül megküldik a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.

(3) Az (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott adatszolgáltatások az adattal rendelkező szerv hozzájárulásával, annak adatbázisában, az e törvényben meghatározott adatkörhöz történő közvetlen hozzáféréssel is biztosíthatóak.

16. Megkeresésre történő adatszolgáltatás a hadköteles nyilvántartáshoz

31. § A fővárosi és a megyei kormányhivatal járási, fővárosi kerületi hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) vezetője közreműködik

a) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének megkeresésére az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező kiképzett tartalékosok és potenciális hadkötelesek lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában,

b) a hadkötelezettség fennállása idején a sorozó központ megkeresésére az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező hadkötelesek személyazonosító, lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában.

32. § (1) *  A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve megkeresésére a 25. § (1) bekezdése szerinti célból a megkeresésben szereplő személyekről 8 napon belül adatot szolgáltat a hadköteles nyilvántartás pontosításához

a) a 29. §-ban meghatározott adatszolgáltató szerv,

b) a kezelést végző orvos,

c) az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató, orvos,

d) a honvédelmi szervezet,

a 4. mellékletben foglalt, általa kezelt adatokról.

(1a) *  A Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadkötelezettség feltételei fennállásának megállapítása céljából a bűnügyi nyilvántartási rendszerből jogosult átvenni a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 68. § (5) bekezdése szerinti adatokat.

(2) * 

16/A. *  A hadköteles utánpótlás állományának nyilvántartása

32/A. § *  (1) A hadköteles állomány tervezhetőségének elősegítése, a katonai alkalmasság előzetes megállapítása, és folyamatos nyomon követése céljából a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve kezeli a 14 és 18 év közötti fiú tanulók (2) bekezdés szerinti adatait.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az adatkezelő a következő adatokat kezeli az érintettekről:

a) neve,

b) anyja neve,

c) születési helye és ideje,

d) lakóhelye, tartózkodási helye,

e) társadalombiztosítási azonosító jele,

f) az egészségügyi dokumentációja, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatai.

(3) Az adatkezelő az adatokat azon év december 31. napjáig kezeli, amelyben az érintett a 18. életévét betölti, ezt követően a kezelt adatokat az adatkezelő a hadköteles nyilvántartásban kezeli tovább.

16/B. *  A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartása

32/B. § *  A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak, a hadkötelezettség bevezetését követő katonai szolgálatteljesítésének tervezése, biztosítása érdekében katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartását kell vezetni.

32/C. § *  (1) A 32/B. § szerinti nyilvántartásba a honvédelmi szervezetek a hadi beosztásba tervezés végrehajtása céljából betekinthetnek, részükre a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezete adatot továbbíthat.

(2) A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartásában kezelt adatokat megismerheti

a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium államtitkárai, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára,

b) a Magyar Honvédség parancsnoka,

c) az érintett szervezetszerű parancsnoka,

d) a honvédelmi, illetve a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá tartozó szervezet személyügyi szerve,

e) az alapellátást végző honvéd-egészségügyi szolgálat,

f) a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve, valamint

g) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve.

32/D. § *  (1) A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartásában kezelhető adatokat a 20. melléklet határozza meg.

(2) A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartását a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezete kezeli.

(3) A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazott adatait, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnését követően, a katonai szolgálat felső korhatárának eléréséig a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartásban - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, azt követően a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete kezeli.

(4) A hadkiegészítő és toborzó központ a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak 20. melléklet a) pont aa)-af) alpontja, d) és e) pontja szerinti adatait a hadkötelezettség bevezetését követő katonai szolgálatteljesítés biztosítása és a hadi beosztásba tervezés céljából továbbítja az állományilletékes honvédelmi szervezet, illetve a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá tartozó szervezet részére.

(5) A hadkiegészítő és toborzó központ a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak 20. melléklet a) pont aa)-af) alpontja, d)-f) pontja szerinti adatait az egészségi, pszichikai alkalmasságra vonatkozó adatok nyilvántartása, a hadkötelezettség bevezetését követő katonai szolgálatteljesítésének biztosítása céljából továbbítja az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet részére.

(6) A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazott alkalmasságvizsgálata során felhasznált, illetve keletkezett egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig kell megőrizni. Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet az (5) bekezdés szerinti adatkezelésre az adatfelvételtől számított 30 évig jogosult.

(7) Az állományilletékes honvédelmi szervezet, illetve a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá tartozó szervezet a (4) bekezdés szerinti adatkezelésre

a) a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottnak a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya megszűnéséig vagy megszüntetéséig,

b) jogszabály alapján a katonai szolgálat teljesítése alóli mentesítésig jogosult.

17. A meghagyással kapcsolatos nyilvántartások

33. § (1) *  A behívás illetve a meghagyásba helyezés tervezése és végrehajtása céljából a meghagyásba jogszabály alapján kijelölt szervekről és személyekről, a jogszabály alapján meghagyásba vont szervekről és meghagyásra jogszabály alapján kijelölt munkakört betöltő hadköteles személyekről a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a 9. melléklet szerinti és a 4. melléklet a) pont aa)-ae) alpontjában, valamint t) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet.

(2) *  A meghagyásba jogszabály alapján kijelölt szervekről és személyekről, valamint a jogszabály alapján meghagyásba vont szervekről, a meghagyásra kijelölt munkakört betöltő hadköteles személyekről a meghagyásba tartozás időtartama alatt kezelhetőek az adatok.

(3) * 

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(5) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba történő betekintést, az abból történő adatszolgáltatást a behívás tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladataik végrehajtása céljából a honvédségi szervezetek részére a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője engedélyezhet.

(6) *  A jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére szolgáltatja a 9. mellékletben meghatározott adatokat, valamint a meghagyásban érintett hadköteles 4. melléklet a) pont aa)-ae) alpontjában meghatározott adatait

a) békeidőszakban évente január 31-éig,

b) a hadkötelezettség bevezetését követő 5 napon belül.

(7) *  Ha a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást érintő adatokban változás történik, a változásról adatszolgáltatást kell teljesíteni a változást követő 8 napon belül.

18. Az adatszolgáltatás költsége, azonosító adatai

34. § (1) A 14-17. alcímben meghatározott adatszolgáltatások térítésmentesek.

(2) A 14-17. alcímben szolgáltatott adatokat

a) *  a személyi azonosító alkalmazásával, annak hiányában a természetes személyazonosító adatokkal szolgáltatja az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv, a választási szerv és a Honvédség központi személyügyi szerve, és

b) *  a természetes személyazonosító adatokkal és - amennyiben kezelheti, továbbíthatja, - a társadalombiztosítási azonosító jellel szolgáltatja minden további adatszolgáltató.

V. Fejezet

A VESZTESÉG-NYILVÁNTARTÁS

35. § (1) A veszteség-nyilvántartásban a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti személyeknek a 13. melléklet szerinti adatait kell kezelni.

(2) A veszteség-nyilvántartást a katonai szolgálat felső korhatáráig a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, azt követően a Hadtörténeti Levéltár a rá vonatkozó törvényi rendelkezések szerint vezeti.

(3) *  A veszteség-nyilvántartásban történő adatkezelés célja a Honvédség fegyveres konfliktusok következtében, illetve szolgálatteljesítéssel összefüggően

a) meghalt,

b) eltűnt, vagy

c) idegen hatalom által fogvatartott

tagjainak azonosítása.

(4) A veszteség-nyilvántartásba betekintést a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti személyek vagy ezek hozzátartozói jogainak gyakorlása céljából a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője engedélyezhet

a) a Magyar Vöröskereszt háborús események, fegyveres konfliktusok, valamint természeti katasztrófák során eltűnt személyek felkutatása érdekében létrehozott szerve, valamint

b) a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti személyek hozzátartozója

részére az erre vonatkozó írásbeli kérelem alapján.

(5) A veszteség-nyilvántartásból adatszolgáltatást a (3) bekezdés szerinti személyek vagy a hozzátartozóik jogai gyakorlásának biztosítása céljából a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve vezetője engedélyezhet

a) a Magyar Vöröskereszt háborús események, fegyveres konfliktusok, valamint természeti katasztrófák során eltűnt személyek felkutatása érdekében létrehozott szerve,

b) a társadalombiztosítási szerv,

c) *  a miniszter által vezetett minisztérium államtitkárai, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkárai és a Honvéd vezérkar főnöke,

d) a honvédségi szervezetek,

e) a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti személyek hozzátartozója, valamint

f) a nemzetközi segélyszervezetek háborús események, fegyveres konfliktusok, valamint természeti katasztrófák során eltűnt személyek felkutatása érdekében létrehozott szerve

részére az erre vonatkozó írásbeli kérelem alapján.

(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a (3) bekezdés szerinti személyek azonosítása céljából adatokat kérhet

a) a Magyar Vöröskereszttől,

b) a közigazgatási szervezetektől,

c) a honvédségi szervezetektől,

d) a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény 122. cikke alapján felállított Nemzeti Tájékoztató Irodától,

e) külföldi állam katonai szerveitől,

f) külföldi államok által felállított nemzeti tájékoztató irodáktól, valamint

g) nemzetközi szervezetektől.

(7) *  A Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve a (3) bekezdésben szereplő személyekről, illetve azok adataiban bekövetkezett változás esetén haladéktalanul adatot szolgáltat a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.

VI. Fejezet

A KATONAI SZOLGÁLATI KÖTELEZETTSÉG JÁRULÉKOS KÖTELEZETTSÉGEI

19. Személyes adatszolgáltatási kötelezettség

36. § *  A hadkötelezettség bevezetését követően a rá vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töltött hadköteles a nyilvántartott adatok pontosításához a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal vezetőjének és a sorozó központnak - azok megkeresésére - köteles adatot szolgáltatni a katonai szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló, a 4. melléklet a)-f) és t) pontjában meghatározott adatairól.

20. Bejelentési kötelezettség

37. § (1) *  A hadköteles a 36. § szerinti adatszolgáltatást követően az abban foglalt adatokat érintő változást a rá vonatkozó behívhatósági korhatár betöltéséig bejelenti, valamint haladéktalanul bejelenteni köteles a 4. melléklet q) pont qg) alpontja szerinti félbeszakítási ok megszűnését.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem terheli azt a hadkötelest, aki a szolgálat teljesítése alóli felmentéséről értesítést kapott.

(3) A hadköteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a sorozó központnak jelenti be a változást követő 8 napon belül írásban vagy - személyes megjelenés esetén - szóban. A változások bejelentéséhez csatolni kell, személyes megjelenés esetén pedig be kell mutatni a megfelelő okiratot vagy annak hiteles másolatát.

21. Megjelenési kötelezettség

38. § (1) A hadkötelesnek a sorozó központ felhívására a megjelölt helyen és időben meg kell jelennie adatainak ellenőrzése és egyeztetése, katonai alkalmasságának megállapítása, orvosi vizsgálat, valamint gyógykezelés céljából.

(2) A rá vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töltött hadköteles a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság elbírálásával összefüggő orvosi, szakorvosi vizsgálatnak köteles magát alávetni, és e célból a sorozó központ, a sorozóbizottság vagy a járási hivatal vezetője által meghatározott gyógyintézetben és időpontban megjelenni.

(3) A hadköteles a sorozó központ felhívására köteles megjelenni a katonai okiratok átvétele illetve visszaadása céljából. A hadköteles az okiratok átvételét, megőrzését és visszaadását nem tagadhatja meg.

(4) Aki megjelenési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, azt a sorozó központ vezetőjének határozata alapján a rendőrség elővezeti.

22. Személyes kötelezettség teljesítése a kötelezett akadályoztatása esetén

39. § *  Ha a hadköteles a 36. § vagy a 38. § (1)-(3) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítésében akadályoztatva van, helyette hozzátartozója a rokonsági fok igazolásával, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is teljesítheti - az akadályoztatás okának megjelölésével - a bejelentési kötelezettséget.

VII. Fejezet * 

A HONVÉDELMI ÁGAZATBAN HASZNÁLT IGAZOLVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS * 

23. *  A katonai igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

40. § *  (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadköteles katonák szolgálati viszonyának és személyazonosságának igazolására szolgáló katonai igazolványának kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából a 10. melléklet 1-8. és 10-13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a hadkötelezettség bevezetésétől a hadkötelezettség megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A hadköteles katonák igazolványa tartalmazza:

a) a katonai igazolvány birtokosa nevét, nemét és a 10. melléklet 3-8. pontja szerinti adatokat,

b) a katonai igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

c) a katonai igazolvány kiállításának időpontját,

d) a katonai igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

e) a katonai igazolvány megnevezést,

f) a „Genfi egyezmények szerinti igazolvány” feliratot,

g) Magyarország címerét,

h) a Honvédség emblémáját, és

i) a katonai igazolványt kiadó állam kódját.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat - a 10. melléklet 11. és 12. pontja kivételével - az e § szerinti nyilvántartásba a személyügyi nyilvántartás kezelésére jogosult szerv továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a katonai igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a hadköteles katona szolgálati beosztása szerint illetékes honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (5) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(5) A hadköteles katona szolgálati beosztása szerint illetékes honvédelmi szervezet a részére megküldött katonai igazolványokról a hadkötelezettség fennállása idején nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(7) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés b) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés d)-f) és i) pontja szerinti adatokat a katonai igazolvány angol és magyar nyelven egyaránt tartalmazza.

(8) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

24. *  A honvédségi szolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti és honvédelmi alkalmazotti igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

41. § *  (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve

a) a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, honvéd tisztjelölti, honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony fennállásának igazolására szolgáló szolgálati igazolvány, valamint

b) a honvédelmi miniszter által vezetett minisztérium, a Honvédség vagy a honvédelmi miniszter által az állam nevében alapított szakképző intézmény (a továbbiakban együtt e fejezet alkalmazásában: honvédelmi szervezet) személyi állományába tartozást igazoló kormánytisztviselői, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti igazolvány (a továbbiakban együtt: munkáltatói igazolvány)

kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából kezeli a 10. melléklet 1-8. és 10-13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a fennálló szolgálati, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati - ide nem értve a szakmai és politikai felsővezető kormányzati szolgálati, politikai szolgálati jogviszonyát -, biztosi, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszony létrejöttétől a jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A szolgálati igazolvány és munkáltatói igazolvány (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: igazolvány) tartalmazza

a) az igazolvány megnevezését,

b) az igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet 5-8. pontja szerinti adatokat,

c) az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

d) az igazolvány kiállításának dátumát,

e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) Magyarország címerét,

g) a Honvédség emblémáját, és

h) a „Genfi egyezmények szerinti igazolvány” feliratot.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés d), e) és h) pontja szerinti adatokat az igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 10. melléklet 1-8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (6) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(6) A honvédelmi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a részére megküldött igazolványokról a jogviszony fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(7) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

(8) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

25. *  A katonai nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

42. § *  (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a Honvédség által biztosított ellátások igénybevétele érdekében, jogosultságuk igazolására szolgáló katonai nyugdíjas igazolványának kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából a tényleges állományból nyugállományba helyezett személyek 10. melléklet szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a jogosultság fennállása kezdetétől annak megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig. Ha az igazolványra jogosult írásképtelen, cselekvőképtelen, vagy az igazolvány igénylése tekintetében cselekvőképességében korlátozott, és ezért nevében törvényes képviselője jár el, úgy az adatkezelő a törvényes képviselő 10. melléklet 1-5. és 8. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat is kezeli.

(2) A katonai nyugdíjas igazolvány tartalmazza

a) a katonai nyugdíjas igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet 5-9. pontja szerinti adatokat,

b) a katonai nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

c) a katonai nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,

d) a katonai nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

e) Magyarország címerét,

f) a Honvédség emblémáját, és

g) a katonai nyugdíjas igazolvány megnevezést.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés b) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés c), d) és g) pontja szerinti adatokat a katonai nyugdíjas igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A szolgálati járandóságban részesülő nyugállományú katona jogállásához kapcsolódó jogosultságait a katonai nyugdíjas igazolvánnyal gyakorolja.

(5) A katonai igazgatás területi szerve az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében az érdekvédelmi nyilvántartásból a katonai nyugdíjas igazolvány igénylésekor továbbítja az érintett 10. melléklet 1-8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a katonai igazgatás területi szerve számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó, (7) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(7) A katonai igazgatás területi szerve az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében a részükre megküldött katonai nyugdíjas igazolványokról a jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezetnek, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(8) A katonai igazgatás területi szerve az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

(9) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

26. *  A honvédségi nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

43. § *  (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az 1. § d) pont da)-dc) alpontja szerinti személyekről a Honvédség által biztosított ellátások igénybevétele érdekében, jogosultságuk igazolására szolgáló honvédségi nyugdíjas igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából e személyek 10. melléklet 1-8. és 10-13. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a jogosultság fennállása kezdetétől annak megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig kezeli. Ha az igazolványra jogosult írásképtelen, cselekvőképtelen, vagy az igazolvány igénylése tekintetében cselekvőképességében korlátozott, és ezért nevében törvényes képviselője jár el, úgy az adatkezelő a törvényes képviselő 10. melléklet 1-5. és 8. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat is kezeli. Az e bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(2) A honvédségi nyugdíjas igazolvány tartalmazza

a) a honvédségi nyugdíjas igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet 5-8. pontja szerinti adatokat,

b) a honvédségi nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

c) a honvédségi nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,

d) a honvédségi nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

e) Magyarország címerét,

f) a Honvédség emblémáját és

g) a honvédségi nyugdíjas igazolvány megnevezést.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés b) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés c), d) és g) pontja szerinti adatokat a honvédségi nyugdíjas igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A honvédségi nyugdíjas jogállásához kapcsolódó jogosultságait a honvédségi nyugdíjas igazolvánnyal gyakorolja.

(5) A katonai igazgatás területi szerve az illetékességi területükön lakóhellyel rendelkezők tekintetében a honvédségi nyugdíjas igazolvány igénylésekor az érdekvédelmi nyilvántartásból továbbítja az érintett 10. melléklet 1-8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a katonai igazgatás területi szerve számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (7) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(7) A katonai igazgatás területi szerve az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében a részére megküldött honvédségi nyugdíjas igazolványokról az érintett jogosultságának azonosítása céljából, a jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(8) A katonai igazgatás területi szerve az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

27. *  Hatósági és ellenőri igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

44. § *  (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hatósági és ellenőri tevékenységek végrehajtására kijelölt állomány ez irányú jogosultságának igazolására szolgáló igazolványának kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából e személyek 10. melléklet 1-8. és 10-13. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a jogosultság kezdetétől a jogosultság megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A hatósági és ellenőri igazolvány tartalmazza

a) a hatósági és ellenőri igazolvány megnevezést,

b) a hatósági és ellenőri igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet 6-8. pontja szerinti adatokat,

c) a hatósági és ellenőri igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

d) a hatósági és ellenőri igazolvány kiállításának dátumát,

e) a hatósági és ellenőri igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) Magyarország címerét,

g) a Honvédség emblémáját,

h) a hatósági vagy ellenőrzési jogkört gyakorló személy hatáskörét megalapozó jogszabályi hivatkozást,

i) a hatáskör megnevezését, és

j) a hatáskör gyakorlójának megnevezését.

(3) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 10. melléklet 1-8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (5) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(5) A honvédelmi szervezet a szolgálati viszony fennállása alatt, valamint a hatáskör gyakorlója a jogosultság időtartama alatt a részére megküldött hatósági és ellenőri igazolványról nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés i) pontja szerinti adatokat tartalmazza.

(6) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

(7) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

27/A. *  A katonai rendész igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

44/A. § *  (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve Magyarország területén működtetett katonai rendészeti feladatra kijelölt állomány ez irányú jogosultságainak és a katonai rendészeti szolgálat ellátásának igazolására szolgáló igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából a 10. melléklet 1-8. és 10-13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a katonai rendész jogosultság kezdetétől a jogosultság megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A katonai rendészigazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány megnevezését,

b) az igazolvány birtokosa nevét, a „katonai rendész” megnevezést és a 10. melléklet 5-8. pontja szerinti adatokat,

c) az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

d) az igazolvány kiállításának dátumát,

e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) Magyarország címerét,

g) a Honvédség emblémáját, és

h) az „Intézkedésre és fegyverviselésre jogosult!” feliratot.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat a katonai rendészigazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 10. melléklet 1-8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatokat ellátása céljából.

(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (6) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(6) A honvédségi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a részére megküldött katonai rendészigazolványokról a katonai rendész jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(7) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

(8) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

27/B. *  A Genfi Egyezménynek megfelelő személyazonossági igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

44/B. § *  (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a Honvédség személyi állományába tartozók részére a különleges jogrend - kivéve a veszélyhelyzet - időszakában, valamint a Magyarország területén kívüli szolgálat teljesítése és nemzetközi szerződés alapján teljesített szolgálat teljesítése időszakában a sebesültek és betegek felkutatására, felszedésére és szállítására, vagy a betegség megelőzésére alkalmazott személyzet, az egészségügyi alakulatok által alkalmazott személyzet, továbbá a tábori lelkészek azonosítása és speciális státuszuk igazolása biztosítására szolgáló személyazonossági igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából a 10. melléklet 1-8. és 10-14. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a személyazonossági igazolvány kiadásától a Honvédséggel fennálló jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A személyazonossági igazolvány tartalmazza

a) az igazolvány megnevezését,

b) az igazolvány birtokosának nevét és a 10. melléklet 5-8. pontja szerinti adatokat,

c) a személyazonossági igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,

d) az igazolvány kiállításának dátumát,

e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) a Honvédség emblémáját,

g) a vörös kereszt emblémáját,

h) az „Az igazolvány birtokosa Magyarország állampolgára. Tagja a Magyar Honvédség reguláris haderejének. Az igazolvány birtokosa egészségügyi/egyházi személyzet tagjaként, a hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására vonatkozóan, Genfben 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény által biztosított védelemben részesül.” feliratot,

i) az „egészségügyi személy” vagy „egyházi személy” feliratot.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat a személyazonossági igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(5) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 10. melléklet 1-8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (7) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(7) A honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt a részére megküldött személyazonossági igazolványról nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(8) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

27/C. *  A Belföldi katonai futárigazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

44/C. § *  (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve Magyarország területén működtetett katonai futárszolgálatra kijelölt hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katona ez irányú jogosultságainak és a belföldi katonai futárszolgálat ellátásának igazolására szolgáló igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása, valamint a biztonsági okmány jogszerűtlen használatának vizsgálata céljából a 10. melléklet 1-8. és 10-13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a katonai futár jogosultságának kezdetétől a jogosultság megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig kezeli. Az e bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(2) A Belföldi katonai futárigazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány megnevezését,

b) az igazolvány birtokosa nevét, a „Belföldi katonai futár” megnevezést és a 10. melléklet 5-8. pontja szerinti adatokat,

c) az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

d) az igazolvány kiállításának dátumát,

e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) Magyarország címerét,

g) a Honvédség emblémáját,

h) a „Fegyverviselésre jogosult” feliratot.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat a belföldi katonai futárigazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 10. melléklet 1-8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (6) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(6) A honvédelmi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a részére megküldött belföldi katonai futár igazolványokról a belföldi katonai futár jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(7) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

28. *  A személyi igazolójegy kiadásával kapcsolatos adatkezelés

45. § *  (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a honvédek részére a különleges jogrend - a veszélyhelyzetet ide nem értve - időszakában, békeidőszakban, valamint Magyarország területén kívüli szolgálat teljesítése és nemzetközi szerződés alapján teljesített szolgálat időszakában az azonosítás biztosítására szolgáló személyi igazolójegy kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából e személyek 10. melléklet 1-8. és 10-14. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a személyi igazolójegy kiadásától a szolgálati viszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A személyi igazolójegy tartalmazza

a) a személyi igazolójegy birtokosa nevét és a 10. melléklet 10. pontja szerinti adatot, és

b) a HUNGARY feliratot.

(3) A honvédelmi szervezet a személyi igazolójegy érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 10. melléklet 1-8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a személyi igazolójegy kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült személyi igazolójegyet megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó, (5) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(5) A honvédelmi szervezet a részére megküldött, saját állományába tartozóknak kiadott személyi igazolójegyről annak kiadásától a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(6) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont személyi igazolójegyeket és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a személyi igazolójegy megsemmisítése céljából.

(7) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

29. *  A honvédelmi ágazatban használt igazolványok közös rendelkezései

46. § *  (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve által, az e Fejezetben meghatározott, a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatban vezetett nyilvántartások más nyilvántartásokkal - ha e törvény az adatkezelés céljának és az adatok körének pontos meghatározásával másként nem rendelkezik - nem kapcsolhatóak össze.

(2) A honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok kiadásával és kezelésével kapcsolatos eljárási szabályokat a honvédelemért felelős miniszter normatív utasításban szabályozza.

VIII. Fejezet

A GAZDASÁGI ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS

30. Gazdasági és anyagi szolgáltatás adatainak nyilvántartása

47. § (1) *  A honvédelem feladatainak végrehajtása körében az igénybevevő igényének teljesítése érdekében az igénybevétel tervezéséhez szükséges adatokról a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, valamint a hadkiegészítő és toborzó központ nyilvántartást vezet a Kormány rendeletében meghatározott ingatlanokról, technikai eszközökről és szolgáltatásokról. Az ingatlanokról és szolgáltatásokról nyilvántartható adatokat a 11. melléklet, a technikai eszközökről nyilvántartható adatokat a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokba történő betekintést, az azokból történő adatszolgáltatást a honvédségi szervezetek részére a honvédelmi feladataik végrehajtásához szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség tervezése, igénylése, igénybevétele céljából a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője engedélyez.

31. Adatszolgáltatás a gazdasági és anyagi szolgáltatások nyilvántartásához

48. § (1) *  A honvédelem feladatainak végrehajtása érdekében az igénybevétel tervezéséhez a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének megkeresése alapján a törvényben meghatározott adatkörben adatszolgáltatást teljesít a közúti közlekedési nyilvántartást kezelő szerv és a hajózási hatóság.

(2) A hadkiegészítő és toborzó központ megkeresése alapján adatszolgáltatást teljesít a 11. és a 12. mellékletben meghatározott adatokról * 

a) a gazdasági és anyagi szolgáltatásra törvényben meghatározottak szerint kötelezett ingatlan, szolgáltatás, technikai eszköz tulajdonosa, birtokosa, az azzal rendelkezni jogosult, és

b) a járási hivatal vezetője az illetékességi területén lévő ingatlanokra és szolgáltatásokra vonatkozóan a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása alapján,

c) *  a Hvt. 34/A. § a)-e) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv, és

d) *  az adattal rendelkező hatóság vagy az adatgyűjtésre feljogosított szerv.

49. § Az adatszolgáltatás során - a rendkívüli állapot és szükségállapot időszakán kívül - nem kérhető a szolgáltatásra kötelezettől az üzletvitelével kapcsolatos olyan adat, amely nem függ össze a szolgáltatás teljesítésével. Nem kérhetők különösen

a) a vállalkozás gazdaságossági mutatóira vonatkozó,

b) a hitel- és tőkekapcsolatokra vonatkozó,

c) az adózással összefüggő pénzügyi mutatókra vonatkozó,

d) a jogvédelem alá eső szellemi alkotásokra vonatkozó,

e) a szerződéssel lekötött kapacitásokra vonatkozó, és

f) a kártalanítással össze nem függő bér- és társadalombiztosítási

adatok.

50. § (1) A nyilvántartott adatokat a nyilvántartásból törölni kell, ha a honvédelmi feladat végrehajtásához az adatszolgáltatásra kötelezett ingatlanra, szolgáltatásra, technikai eszközre a továbbiakban már nincs szükség.

(2) Az adatszolgáltatásra kötelezett bejelentése alapján kell törölni az adatokat, ha

a) az ingatlannal, szolgáltatással már nem rendelkezik, vagy

b) a technikai eszközt időközben forgalomból kivonták vagy azzal már nem rendelkezik.

51. § Az e fejezet szerinti adatszolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani.

IX. Fejezet

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS

52. § (1) A III-V. fejezet, valamint a VII. és VIII. fejezet szerinti nyilvántartásokból teljesített valamennyi adatszolgáltatásról az adattovábbítások jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából a nyilvántartást vezető szerv nyilvántartást vezet

a) a szolgáltatott adatok körének,

b) az adatigénylő nevének és címének,

c) az adatigénylésben feltüntetett adatigénylési jogalapnak és adatkezelési célnak, valamint az adatszolgáltatás időpontjának, továbbá

d) az adatszolgáltatást végző azonosító adatainak

feltüntetésével.

(2) Az adattovábbítási nyilvántartásból adatokat igényelhet:

a) az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából a nyilvántartást vezető szervének irányításáért felelős szerv,

b) a törvényességi felügyelet gyakorlása során az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából az ügyészség,

c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

d) az adatokkal való visszaélésre utaló bűncselekmények megelőzése, felderítése, valamint büntetőeljárás lefolytatása céljából a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, és

e) szakmai irányítási és ellenőrzési feladatainak teljesítése céljából a Honvédség adatvédelmi szakmai irányítását és felügyeletét ellátó szerve.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás térítésmentes.

X. Fejezet

KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG

32. Előzetes alkalmasság megállapítása

53. § *  A hadköteles nyilvántartásban a kiírható kiképzett tartalékos egészségi alkalmassága a hivatásos, a szerződéses vagy az önkéntes tartalékos szolgálati viszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor érvényes, a személyügyi nyilvántartásban szereplő egészségügyi alkalmassága alapján kerül folyamatosan rögzítésre.

54. § (1) *  A sorozás előkészítése érdekében a sorozó szak-főorvos már békeidőszakban

a) a behívhatósági korhatárt be nem töltött kiképzett tartalékosok és potenciális hadkötelesek előzetes egészségi alkalmasságát

aa) a sorkatonai szolgálatból leszerelés időpontjában érvényes egészségi alkalmasság alapján,

ab) ha a hadköteles korú katonai szolgálatra tervezhető személy egészségi alkalmassága 2005. január 1. előtti sorozás alkalmával megállapításra került, annak eredménye alapján, valamint

ac) a 32. § (1) bekezdés b), c) pontja szerinti adatszolgáltatás alapján, és

b) a katonai szolgálatra tervezhető hadkötelesek előzetes egészségi alkalmasságát a 29. § d) pontja, g) pont gb) alpontja és u) pont, a 32. § (1) bekezdés b) pont, c) pontja, a 36. §, a 37. § (1) bekezdése és az 53. §-a szerint rendelkezésre álló adatok alapján

állapítja meg.

(2) Az előzetes egészségügyi alkalmasság vizsgálata során megállapítható fokozatok:

a) sorozásra tervezhető,

b) katonai szolgálatra várhatóan alkalmatlan, vagy

c) sorozás alól mentes.

(3) * 

33. Sorozás alóli mentesítés

55. § (1) A hadkötelezettség bevezetését követően a sorozó szak-főorvos - szakorvosi igazolás alapján - az 54. § (2) bekezdés c) pontja szerint tett javaslatára a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve határozatban állapítja meg a sorozás alóli mentesítését annak a hadkötelesnek, aki

a) mozgásképtelen,

b) önmaga ellátására képtelen,

c) szellemi fogyatékossága vagy elmebetegsége miatt magatehetetlen,

d) siket, néma vagy siketnéma, nagyothalló vagy beszédfogyatékos,

e) vak, vagy egyik szeme hiányzik, vagy

f) akinek bármelyik végtagja teljesen működésképtelen vagy hiányzik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatot a hadkötelesnek írásban kézbesíteni kell.

34. Sorozás

56. § Sorozásra kell tervezni azt a hadkötelest,

a) akinek a katonai szolgálatra történő behívását tervezik és egészségi alkalmassága még nem került megállapításra, vagy

b) aki fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be és nem töltötte be a rá vonatkozó behívhatósági korhatárt.

57. § (1) A hadkötelesnek - az 55. és a 60. §-ban foglalt esetet kivéve - sorozás céljából meg kell jelennie a sorozó központ felhívásában megjelölt helyen és időben.

(2) A sorozáson megjelenő hadköteles az egészségi alkalmasságának megállapításához a sorozó központ felhívásában meghatározott orvosi igazolást köteles magával vinni és a sorozóbizottságnak bemutatni.

58. § (1) A sorozást első- és másodfokú sorozóbizottság végzi.

(2) Az elsőfokú sorozóbizottság elnöke a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője által kijelölt katona, tagja

a) a 60. §-ban foglalt esetben a belgyógyász sorozó szakorvos,

b) a hadköteles személyes megjelenéssel történő sorozása esetén a belgyógyász és a sebész sorozó szakorvos, valamint a pszichológus.

(3) *  Az elsőfokú sorozóbizottság munkájában a sorozó központ vezetője igényének megfelelően a sorozás helye szerinti település polgármestere által határozatban kijelölt kisegítő személyek vesznek részt.

(4) Az elsőfokú sorozóbizottság orvos tagjait a sorozó központ vezetőjének megkeresése alapján az orvost foglalkoztató egészségügyi intézet vezetője, illetve a sorozás helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szerv jelöli ki.

(5) Az elsőfokú sorozóbizottság munkájában a beosztás tervezésével kapcsolatos véleményezési joggal részt vesznek a hadköteleseket fogadó katonai szervezetek képviselői, valamint véleményezési joggal részt vehet a hadköteles bejelentett lakóhelye szerinti polgármester képviselője.

(6) A másodfokú sorozóbizottság elnöke a Honvéd Vezérkar főnöke által kijelölt katona, tagja a Honvédség központi egészségügyi szervezetének alkalmasság-vizsgáló orvosa, pszichológusa és a sorozó központ sorozó szak-főorvosa.

(7) A másodfokú sorozóbizottság munkájában a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője által kijelölt kisegítő személyek vesznek részt.

59. § (1) A sorozóbizottság az egészségi állapot alapján dönt a hadköteles katonai alkalmasságának fokozatáról, a személyi adottságok és a képzettség figyelembevételével megállapítja a tervezett beosztását, a behívás tervezett idejét és helyét.

(2) A sorozáskor megállapítható katonai alkalmassági fokozatok: „katonai szolgálatra alkalmas”, „katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan” és „katonai szolgálatra alkalmatlan”.

(3) Ha a sorozáskor a hadköteles katonai alkalmassági fokozatát múló jellegű fogyatékossága vagy betegsége miatt nem lehet megállapítani, a sorozóbizottság a gyógyulás várható időpontjáig, de legfeljebb egy év időtartamra a „katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan” fokozatba helyezi.

(4) Az ideiglenesen alkalmatlanná minősítés legfeljebb két egymást követő esetben ismételhető meg, ezt követően a hadköteles katonai alkalmasságát véglegesen el kell bírálni.

60. § (1) *  Az első fokú sorozóbizottság a sorozó szak-főorvos 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti javaslata, valamint a 29. § (5) bekezdése, a 32. § (1) bekezdés 7. pontja, a 36. §-a, a 37. § (1) bekezdése és az 53. §-a szerint rendelkezésre álló adatok alapján, személyes megjelenés nélkül sorozza a 27. § szerinti hadkötelest.

(2) Az alkalmasság-megállapítás időpontja előtt 8 nappal az (1) bekezdés szerinti hadkötelest a sorozóbizottság írásban tájékoztatja a sorozás tervezett időpontjáról.

61. § (1) A sorozóbizottság a sorozás eredményéről határozatot hoz, amelyet a hadkötelesnek írásban is kézbesíteni kell.

(2) Az elsőfokú sorozóbizottság határozata ellen a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervéhez benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat hadköteles részére való kézbesítésétől számított 8 napon belül lehet benyújtani. E határidő jogvesztő. Fellebbezésnek csak a határozat katonai szolgálatra való alkalmasság megállapítására vonatkozó része ellen van helye.

(3) *  A fellebbezést a másodfokú sorozóbizottság bírálja el.

(4) *  A sorozóbizottság véglegessé vált határozata a hadkötelezettség megszűnésével vagy a hadköteles katonai szolgálatteljesítési kötelezettsége felső korhatárának elérésével veszíti hatályát.

(5) Besorozott az a hadköteles, akinek a katonai szolgálatra való alkalmasságát megállapították és katonai szolgálatra alkalmas fokozatot kapott.

62. § A hadköteles a rá vonatkozó behívhatósági korhatár eléréséig kérheti a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasságának újbóli megállapítását, ha egészségi állapotában az alkalmasságát érintő változás állt be. A kérelemhez csatolni kell az egészségi állapot megváltozását tanúsító orvosi igazolást. A kérelmet a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve bírálja el a sorozó szak-főorvos javaslatának ismeretében.

63. § A sorozó központ ismételten sorozásra rendeli azt a katonai szolgálatra tervezhető hadkötelest,

a) akinek a katonai szolgálatát egészségi okból félbeszakították, a szolgálat folytatásának megkezdése előtt,

b) aki az egészségi állapotában történt változás miatt a katonai szolgálatra való alkalmasságának újbóli megállapítását kérte és a csatolt orvosi igazolás alapján a sorozó központ parancsnoka a kérelmének helyt adott,

c) aki a sorozáson „katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan” minősítést kapott és a minősítéstől számított legalább 1 év elteltével,

d) aki a sorozásról távol maradt, és

e) akit egészségi okból a bevonulás napján a bevonulási helyről elbocsátottak.

64. § A sorozás lebonyolításához, a hadköteles nyilvántartás egyeztetéséhez és ellenőrzéséhez megfelelően berendezett helyiséget a sorozó központ megkeresése alapján a polgármester biztosítja.

XI. Fejezet * 

65-67. § * 

XII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. Felhatalmazások

68. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

a) *  jelölje ki a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezetét valamint állapítsa meg annak feladat- és hatásköreit,

b) állapítsa meg a katonai szolgálattal összefüggő hatósági bizonyítvány kiadásának szabályait,

c) állapítsa meg a meghagyással kapcsolatos eljárásnak és a meghagyásba bevont szervek besorolásának a szabályait,

d) jelölje ki a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervét, és

e) állapítsa meg a 11. § (3) bekezdés szerinti feladatokra és azok ellátására vonatkozó szabályokat. * 

(2) Felhatalmazást kapnak a Kormány tagjai, hogy a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben jelöljék ki az ágazatukban meghagyásba bevonható szerveket, valamint határozzák meg ágazatuk meghagyással kapcsolatos feladatait. * 

36. Hatálybalépés

69. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. június 30-án lép hatályba.

(2) Az 1-68. §, a 70-75. §, a 78. § (1) és (2) bekezdése, a 80. § és az 1-14. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

37. Átmeneti rendelkezés

70. § (1) A meghagyással kapcsolatos első adatszolgáltatást a meghagyásba kormányrendeletben kijelölt szervezetek e törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül, az egyedileg kijelölt szervezetek a kijelölésről szóló határozat kézhezvételét követő 30 napon belül teljesítik.

(2) Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény szerint vezetett nyilvántartásokat 2013. július 1-jétől e törvény rendelkezései szerint kell vezetni.

(3) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény alapján 2013. június 30-án kezelt személyes adatokat, vezetett nyilvántartásokat 2013. július 1-jétől e törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni, nyilvántartani.

(4) *  A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a 2019. január 1-je előtt kiadott, a szolgálati viszony igazolására szolgáló ideiglenes szolgálati igazolványokat 2020. március 31-ig le kell adni. A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve központi nyilvántartása, bevonása és adatszolgáltatások teljesítése céljából e személyek 10. melléklet 1., 2., 5., 6. és 10. pontja szerinti adatait 2024. december 31-ig kezeli.

(5) *  Az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 29. § és 30. § szerinti adatszolgáltatáshoz szükséges, a Módtv.-vel megállapított 30. § szerinti adatszolgáltatás módjának megfelelő informatikai fejlesztéseket 2021. december 31-ig az adatszolgáltatásra kötelezettek megvalósítják.

38. Módosító rendelkezések

71-75. § * 

76. § * 

77. § * 

78. § (1)-(2) * 

(3) A Hjt.

a) 2. § 32. pontjában az „és (3) bekezdése” szövegrész a „, (3) és (4) bekezdése”,

b) 46. § (1) bekezdés c) pontjában az „az NKE-n” szövegrész a „nem katonai oktatási intézményben”,

c) 31. alcím címében az „az NKE-n” szövegrész a „nem katonai oktatási intézményben”,

d) 62. § (2) bekezdés g) pontjában az „a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.)” szövegrész az „a Tny. tv.”,

e) 74. § (1) bekezdésében a „szűnik meg.” szövegrész a „szűnik meg, kivéve ha megszakítás nélkül hivatásos állományba veszik.”,

f) 81. § (5) bekezdésében az „eltérően” szövegrész helyébe az „eltérően az állomány miniszteri rendeletben meghatározott vezetői beosztást betöltő tagjának”,

g) 101. § (1) bekezdésében a „14” szövegrész a „11”,

h) 104. § (6) bekezdésében a „szabadidő” szövegrész a „szabadidő vagy távolléti díj”,

i) 66. alcím címében, 114. § (1) és (2) bekezdésében a „szolgálatteljesítési időkedvezmény” szövegrész a „pótszabadság”,

j) 114. § (4) bekezdésében az „A szolgálatteljesítési idő-kedvezmény” szövegrész az „Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság”,

k) 127. § (5) bekezdésében az „„A” vagy „B” típusú” szövegrész az „írásbeli vagy szóbeli”,

l) 132. § (4) bekezdésében a „jubileumi jutalmat” szövegrész a „(3) bekezdés szerinti jubileumi jutalmat”,

m) 159. § (5) bekezdésében a „fenyítés szabható ki.” szövegrész a „fenyítés is kiszabható.”,

n) 172. § (5) bekezdésében a „, hogy a kár a szolgálati viszonnyal okozati” szövegrész az „a kár bekövetkezését, mértékét, továbbá azt, hogy az a szolgálati viszonnyal”,

o) 208. § (6) bekezdésében az „Az (1)-(4) bekezdés” szövegrész az „Az (1) és a (2) bekezdés”,

p) 224. § (2) bekezdésében az „A 139. §-t” szövegrész az „A 139. §-t és a 140. § (1)-(3) bekezdését”,

q) 225. § (2) bekezdésében a „140. § (5) bekezdése” szövegrész a „140. § (2) bekezdés a)-d) és h) pontja, (4) és (5) bekezdése”,

r) 233. § (2) bekezdésében a „140. § (5) bekezdése, a 142-144. §” szövegrész a „140. § (2) bekezdés a)-d) és h) pontja, (4) és (5) bekezdése, a 142-144. §, a 232. § (4) bekezdése”,

s) 238. § (2) bekezdés 12. pontjában az „az NKE-n, a KNBSZ-nél” szövegrész a „nem katonai oktatási intézménynél”,

t) 240. § (1) bekezdésében a „hatálybalépésekor” szövegrész a „2013. július 1-jén”,

u) 240. § (2) bekezdésében a „2013. július 1-jét” szövegrész a „2013. június 30-át”,

v) 240. § (4) bekezdésében az „e törvény hatálybalépésekor más szervnél - ide nem értve a KNBSZ-t -” szövegrész a „2013. július 1-jén más szervnél”,

w) 240. § (5) bekezdésében, 244. § (2) bekezdésében az „e törvény hatálybalépésekor” szövegrész a „2013. július 1-jén”,

x) 240. § (6) bekezdésében, 241. § (2) bekezdésében, 247. § (1) bekezdésében az „E törvény hatálybalépésekor” szövegrész a „2013. július 1-jén”,

y) 240. § (7) bekezdésében az „E törvény hatálybalépésekor az állomány külföldi szolgálatot teljesítő tagja” szövegrész az „Az állomány 2013. július 1-jén vezénylési határozat alapján egybefüggően egy évet meghaladó időtartamra hosszabbított külföldi szolgálatot teljesítő tagja”, valamint

z) 241. § (1) bekezdésében, 244. § (2) bekezdésében az „az e törvény hatálybalépését” szövegrész az „a 2013. június 30-át”

szöveggel lép hatályba.

(4) A Hjt.

a) 244. § (3) bekezdésében az „Az e törvény hatálybalépése előtt” szövegrész az „A 2013. július 1-je előtt”,

b) 245. § (2) bekezdésében, 246. § (1) és (3) bekezdésében a „2013. július 1-je után” szövegrész a „2013. június 30-át követően”,

c) 245. § (3) bekezdésében a „2013. június 30. napját” szövegrész a „2013. december 31-ét”,

d) 245. § (4) bekezdésében a „2013. július 1-jét” szövegrész a „2013. december 31-ét”,

e) 246. § (2) bekezdésében az „e törvény hatálybalépésekor” szövegrész az „a 2013. július 1-jén”,

f) 247. § (2) bekezdésében az „A honvéd tisztjelölt” szövegrész az „A honvéd tisztjelölt vagy a honvéd altiszt-jelölt”,

g) 247. § (2) bekezdésében az „a honvéd tisztjelölt részére” szövegrész az „az érintett részére”,

h) 247. § (3) bekezdésében az „az e törvény hatálybalépésekor” szövegrész az „a 2013. július 1-jén”,

i) 8. melléklet I/III. pontjában a „szemeszter tanulmányi eredménye alapján számítandó tanulmányi pótlékának szorzószáma havonta a korrigált kreditindex alapján:” szövegrész a „szemeszterben elért - nem a korrigált kreditindex szerint meghatározott - tanulmányi átlaga alapján számítandó tanulmányi pótlékának szorzószáma havonta:”,

j) 8. melléklet I/III. pontjában az „a tanulmányi és vizsgaszabályzatban” szövegrész a „miniszteri utasításban”,

k) 8. melléklet I/IV. pontjában és II/IV. pontjában a „katasztrófavédelmi pótlék” szövegrész a „katasztrófavédelmi pótlék naponta”

szöveggel lép hatályba.

79. § Nem lép hatályba a Hjt.

a) 2. § 26. pontjában az „a nevelési-oktatási intézmények,” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a „, vagy amely a pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné” szöveg,

c) 37. § (1) bekezdésében a „(3) és” szöveg,

d) 68. § (1) bekezdés a) pontjában az „a szolgálati viszony meghosszabbításának lejártakor,” szöveg,

e) 68. § (1) bekezdés o) pontja,

f) 106. §(3) bekezdése,

g) 122. § (1) bekezdésében az „Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.” szöveg,

h) 231. § (3) bekezdésében a „helyközi utazási költségének megtérítésére,” szöveg,

i) 254. §-a és

j) 258. §-a.

80. § * 

39. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

81. § E törvény

a) 36-39. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése,

b) 73. § (1)-(3) és (6)-(9) bekezdése, 78. § (2) bekezdése és 80. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése és 45. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A toborzó nyilvántartásban kezelhető adatok

a) a személyi adatok:

aa) születési családi és utónevei, házassági családi és utónevei,

ab) arcképmás,

ac) születési hely, idő,

ad) anyja születési családi és utóneve(i),

ae) személyi azonosító,

af) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, elektronikus elérhetőség, levelezési cím,

ag) családi állapot,

ah) adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel,

ai) a személyazonosító igazolvány száma, érvényességi ideje, útlevél száma, érvényességi ideje,

b) az iskolai végzettségre, a szakképzettségre és az egyéb képesítésre vonatkozó adatok:

ba) valamennyi iskolai végzettség,

bb) valamennyi szakképzettség,

bc) az iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett képesítések, valamint meghatározott beosztás betöltésére jogosító okirat adatai,

bd) az idegennyelv-ismeret adatai, és

be) a gépjárművezetői engedély adatai,

c) a tervezett szolgálati beosztásra vonatkozó adatok:

ca) a honvédségi szervezet megnevezése,

cb) a rendszeresített rendfokozat, előírt iskolai végzettség,

cc) a beosztás megnevezése,

cd) a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) száma, szakmai számok, munkaköri azonosító kód,

d) az alkalmazási feltételek adatai:

da) a büntetlen előélet igazolása és a szolgálati viszony létesítését kizáró ok fennállásának megállapítása céljából a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány,

db) az egészségi állapotra vonatkozó adatok,

dc) a fizikai, pszichikai állapotra vonatkozó adatok,

e) a korábbi katonai szolgálat teljesítésének adatai:

ea) *  a szolgálati viszony jellege,

eb) a szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje,

ec) a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok,

ed) elért rendfokozat(ok),

ee) a betöltött beosztások,

ef) külföldi szolgálati helyek, idő,

eg) az önkéntes tartalékos szolgálatra, a korábbi nem hivatásos, vagy szerződéses szolgálatra vonatkozó adatok,

f) szomatometriai adatok,

g) az önkéntes tartalékos katona munkáltatójának adatai, a munkakörére vonatkozó adatok, a munkáltató által kijelölt kapcsolattartó adatai.

2. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A személyügyi nyilvántartásban kezelhető adatok

a) személyi adatok:

aa) családi és utónév (születési név),

ab) arcképmás, saját kezű aláírás minta,

ac) születési hely, idő,

ad) anyja születési neve,

ae) személyi azonosító,

af) lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, értesítendő személy neve (kapcsolat fajtája), címe, telefonszáma, vezetékes és mobil telefonszáma, elektronikus elérhetősége,

ag) nem, családi állapot,

ah) adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel, állampolgárság,

ai) *  személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, érvényességi ideje, útlevél száma, érvényességi ideje, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,

b) a hozzátartozók adatai:

ba) házastárs (élettárs) neve (születési neve), lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, születési hely, ideje, neme, állampolgársága, anyja születési neve,

bb) gyermek(ek) neve, (születési neve), lakóhelye (állandó lakcíme), tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, születési helye, ideje, neme, állampolgársága, anyja születési neve,

bc) eltartottak száma, az eltartás kezdete,

c) *  iskolai végzettségre, szakképzettségre, egyéb képesítésre, tanfolyami végzettségre, tudományos fokozatra vonatkozó adatok, azokat igazoló okiratok másolatai:

ca) valamennyi iskolai végzettség,

cb) szakképzettség(ek),

cc) iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett képesítés(ek), tanfolyami végzettségek, tudományos fokozatok,

cd) meghatározott beosztás betöltésére jogosító okirat(ok) adatai,

ce) idegennyelv-ismeret (bizonyítványok, tanúsítványok) adatai,

cf) *  gépjárművezetői engedélyre, gépkezelői jogosítványra vonatkozó adatok,

d) a korábbi foglalkoztatási (alkalmazási, biztosítási) jogviszonyra vonatkozó adatok:

da) munkahely,

db) munkakör,

dc) besorolás,

dd) jogviszony kezdetének dátuma,

de) jogviszony megszüntetésének (megszűnésének) módja, dátuma,

df) teljesített hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos és hadköteles katonai szolgálatra vonatkozó adatok,

e) a szolgálati beosztásra vonatkozó adatok:

ea) *  a honvédségi szervezet megnevezése,

eb) *  a szolgálati viszony jellege, állománycsoport,

ec) rendszeresített rendfokozat, eltérítés,

ed) előírt iskolai végzettség,

ee) a beosztás (pozíció) megnevezése, munkaköri azonosító kód,

ef) előmeneteli rend típusa, a szolgálatteljesítés szerinti helyőrség,

eg) besorolási osztály, besorolási kategória, foglalkoztatás mértéke, típusa,

eh) Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) száma,

ei) funkciócsoport, alcsoport,

ej) a személy számára biztosított szolgálati fegyver típusa, száma,

f) az alkalmazási feltételek adatai:

fa) a büntetlen előélet igazolása és a szolgálati viszony létesítését kizáró ok fennállásának megállapítása céljából a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány,

fb) egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok,

fc) fizikai, pszichikai állapotra vonatkozó adatok,

fd) megváltozott munkaképesség csökkenésre vonatkozó adatok,

fe) a KNBSZ esetén a kifogástalan életvitel ellenőrzésével kapcsolatos adatok,

g) a szolgálat teljesítésének adatai:

ga) *  a szolgálati viszony jellege, állománycsoport,

gb) a szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje,

gc) a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok,

gd) Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) száma, szakmai számok,

ge) elért rendfokozat(ok),

gf) a szolgálat során elért címek,

gg) betöltött beosztás(ok), szolgálatteljesítés szerinti helyőrségek,

gh) helyettesítési megbízások,

gi) a fegyveres szervek tanintézeteiben folytatott tanulmányok,

gj) szolgálati besorolás, fegyvernem, szakcsapat, szolgálati ág,

gk) át- és továbbképzés(ek),

gl) tanulmányi szerződések,

gm) vezénylések, kitüntetések, egyéb elismerések,

gn) minősítésekre, teljesítményértékelésekre vonatkozó adatok,

go) *  külföldi szolgálatteljesítésekre vonatkozó adatok, NATO menetparancs adatai,

gp) tervezett és tényleges szabadságolási adatok, speciális jelenlétek és távollétek,

gq) *  sebesülések, harci cselekményben való részvételre, és annak során tanúsított kiemelkedő helytállásra, valamint sebesülésre vonatkozó adatok,

gr) a szolgálati viszony meghosszabbítása,

gs) a szolgálati viszony megszűnésének jellege, oka, ideje,

gt) a személy számára a Honvédség által biztosított igazolványokra vonatkozó adatok,

gu) szolgálatteljesítési idő,

gv) *  a 3. melléklet adatai közül az érintett családi és utóneve, honvéd esetében rendfokozat, születési hely, idő, anyja születési neve, beosztása, munkaköre, lakóhelye, az elkövetett fegyelemsértés megnevezése, a kiszabott fenyítés,

h) mozgósításra vonatkozó adatok,

i) a szolgálatteljesítési kötelezettséggel nem járó távollétek adatai:

ia) a szolgálatteljesítés alóli mentesítés,

ib) illetmény nélküli szabadság,

ic) a szolgálati viszony szünetelése,

j) *  illetményre, végkielégítésre, visszailleszkedési támogatásra, jubileumi jutalomra, juttatásokra, költségtérítésekre, kedvezményekre és támogatásokra vonatkozó adatok,

k) összeférhetetlenségre vonatkozó adatok:

ka) közeli hozzátartozóval engedélyezett alá-fölérendeltségi, elszámolási, ellenőrzési kapcsolat,

kb) engedélyezett, más kereső foglalkozás,

kc) a bejelentéshez kötött egyéb, szolgálati viszonyon kívüli tevékenységre vonatkozó adatok,

l) a nemzetbiztonsági ellenőrzésre vonatkozó adatok,

m) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos adatok,

n) szomatometriai adatok,

o) a kártérítéssel kapcsolatos adatok:

oa) a kártérítési eljárást elrendelő, felfüggesztő, megszüntető szerv megnevezése, határozat száma és kelte,

ob) a jogerős határozatban megállapított tényállás rövid leírása,

oc) a kártérítési kötelezettség mértéke, a teljesítésre vonatkozó adatok,

p) a lőfegyver-megszerzési és tartási engedély megszerzésének ténye és a megszerzés időpontja, a fegyverviselésre és fegyvertartásra vonatkozó adatok,

q) az önkéntes tartalékos katona munkáltatójának adatai, a munkavállaló jogviszonyára, munkakörére, előírt munkarendjére (heti munkaóra) vonatkozó adatok, a munkáltató által kijelölt kapcsolattartó adatai,

r) az önkéntes tartalékos katona szolgálathalasztásával kapcsolatos adatok:

ra) szolgálathalasztási kérelem benyújtásának időpontja,

rb) szolgálathalasztási kérelem tárgya,

rc) kérelemmel kapcsolatos döntés (engedélyezés, elutasítás),

rd) szolgálathalasztás időtartama (kezdete, vége),

re) szolgálathalasztás oka,

s) a nyugellátásra (szolgálati járandóságra) és a társadalombiztosítási jogosultságra vonatkozó adatok (nyugdíj, nyugellátás típusa, nyugdíjazás kezdete, nyugdíjas törzsszám, nyugdíj összege, szüneteltetési adatok),

t) vércsoportja és RH faktora,

u) *  személyügyi törzsszám,

v) *  fokozati vizsgára, vizsgahalasztásra vonatkozó adatok,

z) *  minősítő vizsgára vonatkozó adatok.

3. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez * 

A fegyelmi szakterület nyilvántartásban és a fegyelmi információs rendszerben kezelhető adatok

a) az érintett családi és utóneve, honvéd esetén rendfokozata,

b) születési helye, ideje,

c) anyja születési neve,

d) beosztása, munkaköre,

e) lakóhelye,

f) a fegyelmi, szabálysértési, büntető-, méltatlansági eljárás alapjául szolgáló ok keletkezésének ideje és körülményei,

g) károkozás esetén a kár összege, megállapításának módja,

h) a bizonyítékok, így különösen a tanúvallomás, a szakértői nyilatkozat, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakmai kivizsgálásról készített jelentés,

i) az érintett felelőssége mértékének alapjául szolgáló illetménye,

j) minősítésekre, teljesítményértékelésekre vonatkozó adatok,

k) azok a tények, amelyek a felelősség elbírálásához szükségesek, így különösen a vagyoni viszonyokat, a családi és szociális, illetve az egyéb méltányolható körülményeket érintő adatok,

l) az érintett személyes meghallgatása során előadott lényeges, így különösen a tényállásra, a felelősségére vonatkozó, valamint az enyhítő és súlyosbító körülményeket tartalmazó nyilatkozata,

m) az érintett felelőssége fennállásának vagy annak hiányának megállapítása,

n) a kiszabott fenyítés, büntetés.

4. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A hadköteles nyilvántartásban kezelhető adatok

a) személyazonosító adatai:

aa) születési családi és utónevei,

ab) házassági családi és utónevei,

ac) születési ideje,

ad) születési helye,

ae) anyja születési, családi és utónevei,

af) személyi azonosítója,

b) lakcím adatai:

ba) lakóhelye,

bb) tartózkodási helye,

bc) értesítési címe,

c) további értesítési adatai:

ca) elektronikus levelezési címe,

cb) a hadköteles katonai szolgálata teljesítésének időtartama alatt a kiértesíthető hozzátartozó neve és lakcíme,

cc) *  telefonszám,

d) további állampolgársága,

e) családi állapota,

f) a szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló adatai:

fa) katonai szolgálatra való alkalmasságát érintő betegsége,

fb) *  megállapított katonai szolgálatra való alkalmassági minősítése, fokozata, típusa, korlátozások, megállapítás dátuma, megállapító, megállapításának, felülvizsgálatának dátuma.

fc) szomatometriai adatai,

fd) megkezdett és befejezett iskolai tanulmányai,

fe) szakképzettsége,

ff) *  foglalkozása, munkaköre, időtartama,

fg) idegen nyelv ismerete és annak foka,

fh) *  a közúti közlekedési nyilvántartó szerv nyilvántartásában szereplő engedély típusára, kiadására, érvényességére, cseréjére, visszavonására, bevonására, a vezetési jogosultság megszerzésének időpontjára, a megszerzett kategóriára vonatkozó és a hivatalos feljegyzések rovatban bejegyzett adatok,

fi) saját háztartásában eltartott vér szerinti, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke születésének ideje,

fj) külföldön teljesített katonai szolgálata, megszerzett katonai szakképzettsége, elért rendfokozata,

fk) a szolgálathalasztással kapcsolatos adatok:

fka) a szolgálathalasztási kérelem benyújtásának időpontja,

fkb) a szolgálathalasztási kérelem tárgya,

fkc) a kérelemmel kapcsolatos döntés (engedélyezés, elutasítás),

fkd) a szolgálathalasztás időtartama (kezdete, vége), és

fke) a szolgálathalasztás oka,

fl) *  fegyver nélküli katonai szolgálatteljesítéssel kapcsolatos adatok:

fla) a fegyver nélküli katonai szolgálatteljesítésre vonatkozó kérelem benyújtásának időpontja,

flb) a kérelemmel kapcsolatos döntés (engedélyezés, elutasítás),

flc) * 

fm) *  a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság elbírálásával összefüggő orvosi, szakorvosi vizsgálat és gyógykezelés ténye, meghatározott időpontja, időtartama,

fn) *  katonai szolgálat teljesítésének törvény alapján történő önként vállalása,

g) *  össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke, megállapításának és felülvizsgálatának dátuma,

h) testi, szellemi fogyatékossága, személyiségzavara,

i) szenvedélybetegsége,

j) *  szabadságelvonással járó büntetés, intézkedés vagy büntetőjogi, illetve szabálysértési elzárás megkezdésének időpontja, befejezésének várható időpontja, befejezésének időpontja,

k) a vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárás, a kiszabott fő- és mellékbüntetés,

l) a szabadságvesztés megkezdésének ideje, szabadulásának várható ideje, szabadulásának időpontja,

m) a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítése,

n) elhalálozása,

o) *  külföldi letelepedése,

p) az állampolgárság megszűnése,

q) szolgálati adatai:

qa) *  a szolgálat formája (fegyveres, fegyver nélküli katonai és polgári), típusa, kezdete, befejezése,

qb) megszerzett katonai szakképzettsége,

qc) az elért rendfokozata,

qd) *  a szolgálat teljesítésének helye (a katonai, a rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, közintézmény),

qe) *  a szolgálat során elért címei, osztályos fokozata és a megszerzett szakmai gyakorlata, beosztása,

qf) *  a szolgálati viszony megszűnésének, megszüntetésének oka,

qg) a szolgálat félbeszakításának oka,

qh) szolgálatteljesítés közben bekövetkezett balesetének, betegségének, sebesülésének ideje, elhalálozásának oka, ideje,

qi) *  közoktatás és felsőoktatás keretében és egyéb képzésben, tanfolyamon megszerzett honvédelmi ismeretek,

r) *  cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság, illetve ideiglenes gondnokság alá helyezés, valamint felülvizsgálatának, megszűnésének, megszüntetésének időpontja,

s) társadalombiztosítási azonosító jele,

t) a meghagyásba tervezés és helyezés céljából a hadkötelesnek a munkahelyére, illetve a jogszabály alapján mentesített szervezetek kivételével a munkakörére vonatkozó adatok,

u) *  kiképzési adatok,

v) *  országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselőjelöltként, polgármesterjelöltként, nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétel vagy megválasztás, illetve a megbízatás megszűnése,

w) *  vércsoportja és Rh-faktora,

x) *  gondnokság alá helyezett személy gondnokává hatóság által történő kijelölés, annak időpontja, valamint a gondnokság megszűnése és időpontja.

y) *  személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, érvényességi ideje, útlevél száma, érvényességi ideje.

5. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelhető adatok

a) személyi adatok:

aa) születési vezetéknév és utónév, családi vezetéknév és utónév,

ab) arcképmás, saját kezű aláírás minta,

ac) születési idő, hely,

ad) anyja születési családi utóneve(i) és utóneve(i),

ae) személyi azonosító,

af) lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség

ag) értesítendő személy lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, elektronikus elérhetősége,

ah) adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel,

ai) a személyazonosító igazolvány száma, érvényességi ideje, útlevél száma, érvényességi ideje,

aj) állampolgárság,

ak) családi állapot, kezdete,

al) neme,

am) a kapcsolattartás nyelve,

an) születési ország,

b) a hozzátartozók következő adatai:

ba) házastárs (élettárs) neve, lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, elektronikus elérhetősége, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, születési helye, ideje, anyja neve,

bb) gyermekek neve, lakcíme, tartózkodási helye, levelezési címe, elektronikus elérhetősége, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, születési helye, ideje, anyja születési neve,

bc) eltartottak száma, az eltartás kezdete,

c) szolgálati viszonnyal kapcsolatos adatok:

ca) szolgálati viszony alatti beosztásokkal kapcsolatos adatok,

cb) iskolai végzettség,

cc) idegen nyelv ismerete és annak foka,

cd) rendfokozat-történet,

ce) a Honvédség által kezelt igazolványok,

cf) nyugdíjazási adatok,

d) érdekvédelem adatcsoportjai:

da) elismerések,

db) kegyeleti gondoskodás,

dc) sírgondozás, karbantartás,

dd) látogatás,

de) nyugállományúak segélye,

df) nyugállományúak üdültetése,

dg) nyugdíjas klubtagságra vonatkozó adatok,

dh) nyugdíjas otthon adatai,

di) kiegészítő egyenruha ellátás adatai,

dj) szolgálati lakásra vonatkozó jogosultság,

dk) rehabilitált státusz adatai,

dl) szolgálati kötelmekkel összefüggő balesettel kapcsolatos adatok,

e) önkéntes tartalékos rendszer adatcsoportjai:

ea) munkáltató adatai,

eb) külföldi szolgálattal kapcsolatos adatok,

ec) munkáltatói kompenzáció,

ed) szolgálati viszony létesítésével kapcsolatos adatok,

ee) teljesített katonai/sorkatonai szolgálat adatai,

f) az ellátásra, a juttatásokra, a kedvezményekre és támogatásokra vonatkozó adatok,

g) a nyugellátásra és a társadalombiztosítási jogosultságra vonatkozó adatok:

ga) a társadalombiztosítási jogosultságot igazoló adatok,

gb) a társadalombiztosítási ellátások adatai,

h) a szociális és kegyeleti gondoskodás adatai:

ha) a nyugállományba helyezés ideje, jogcíme,

hb) a nyugdíjfolyósítási törzsszám,

hc) egyenruha viselésének és a rendfokozat használatának joga,

hd) a szociális ellátások és a kedvezményes üdültetés igénybevételéhez szükséges adatok,

he) az elhalálozás ideje, oka,

hf) a haláleset minősítése,

hg) a temetés helye, ideje,

hh) a hozzátartozók neve és címe, szociális ellátáshoz szükséges adatai,

hi) a segélyezés adatai, és

hj) a járadékfizetés adatai.

6. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A szolgálaton kívüliek nyilvántartásában kezelhető adatok

a) a 2. melléklet a), c), e), j) és n) pontja szerinti adatok,

b) a 3. melléklet b)-h) pontja szerinti adatok.

7. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A személyügyi központ részére átadásra kerülő adatok

Az állomány tagjára vonatkozó adatok:

a) családi és utóneve, valamint születési neve,

b) születési helye, ideje,

c) lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, e-mail címe,

d) valamennyi iskolai végzettsége,

e) képző intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)

f) képzés időtartama, végzés időpontja,

g) szakképzettségei,

h) iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítései,

i) tudományos fokozata,

j) idegen nyelv ismerete (szintje, típusa),

k) *  közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga és közigazgatási versenyvizsga, valamint közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség, kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség megszerzésének időpontja, oklevél száma, egyenértékűként elismert vizsga megszerzésének időpontja, oklevél száma, vagy a vizsgák alóli mentesség oka,

l) egyéb tanfolyami végzettségek,

 * m) a jelenlegi munkáltató megnevezése, tevékenységi területe,

n) a korábbi munkáltatók megnevezése, tevékenységi területe, valamint az ott jogviszonyban töltött időtartamok,

o) szakmai tapasztalat,

p) beosztás,

q) besorolási kategória,

r) feladatkör/munkakör megnevezése, célja

s) feladatkörhöz/munkakörhöz tartozó főbb feladatok,

t) a megszűnés módja,

u) a Hjt. 46. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezés időpontja, időtartama,

v) a teljesítményértékelés eredménye,

w) a Hjt. 49. § alapján szolgálati feladatra vezénylés időtartama,

x) szolgálati viszonyának időtartama,

y) illetménye.

8. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv által a hadköteles nyilvántartáshoz szolgáltatott adatok * 

a) természetes személyazonosító adatok,

b) lakcímadatok,

c) állampolgárságra vonatkozó adatok,

d) családi állapot,

e) a nyilvántartásból való kikerülés ténye,

f) személyi azonosító.

9. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez * 

A meghagyásba bevont szerv adatszolgáltatása alapján kezelhető adatok

1. Jogszabályban kijelölt szerv esetén:

1.1. a szervezet megnevezése,

1.2. a meghagyási kategória,

1.3. a meghagyási alkategória,

1.4. a szervezet címe,

1.5. a szervezet székhelye,

1.6. a felelős (kapcsolattartó) személy:

1.6.1. neve,

1.6.2. telefonszáma,

1.6.3. e-mail címe,

1.7. a központi hivatallá nyilvánítást tartalmazó jogszabály (központi hivatal esetén),

1.8. a honvédelmi feladat ellátására kijelölő jogszabály (18. alkategória esetén),

1.9. a bírósági határozat száma a nyilvántartásba vételről (19. kategória esetén),

1.10. a meghagyásra kijelölt munkakörök, álláshelyek (a továbbiakban együtt: munkakör) és azok mennyisége munkakörönként:

1.10.1. a meghagyásba kijelölt munkakörök közül a meghagyásra tervezett munkakörök mennyisége munkakörönként,

1.10.2. a meghagyásra kijelölt munkakörök közül a meghagyásra nem tervezett munkakörök mennyisége munkakörökként.

2. A meghagyásra tervezett személyek adatai:

2.1. születési családi név,

2.2. születési 1. utónév,

2.3. születési 2. utónév,

2.4. házassági családi név,

2.5. házassági 1. utónév,

2.6. házassági 2. utónév,

2.7. anyja születési családi neve,

2.8. anyja születési 1. utóneve,

2.9. anyja születési 2. utóneve,

2.10. születési idő,

2.11. születési hely,

2.12. munkakör.

3. Egyedileg kijelölt egyéni vállalkozó esetén:

3.1. a meghagyási kategória,

3.2. a kijelölő határozat száma, kiállítója,

3.3. az egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail címe,

3.4. ha a felelős személy nem az egyéni vállalkozó, a felelős (kapcsolattartó) személy neve, telefonszáma, e-mail címe.

4. A meghagyásra kijelölt munkakörök, és azok mennyisége munkakörönként:

4.1. a meghagyásba kijelölt munkakörök közül a meghagyásra tervezett munkakörök mennyisége munkakörönként,

4.2. a meghagyásra kijelölt munkakörök közül a meghagyásra nem tervezett munkakörök mennyisége munkakörökként.

5. A meghagyásra tervezett személyek adatai:

5.1. születési családi név,

5.2. születési 1. utónév,

5.3. születési 2. utónév,

5.4. házassági családi név,

5.5. házassági 1. utónév,

5.6. házassági 2. utónév,

5.7. anyja születési családi neve,

5.8. anyja születési 1. utóneve,

5.9. anyja születési 2. utóneve,

5.10. születési idő,

5.11. születési hely,

5.12. munkakör.

6. Egyedileg kijelölt szervezet esetén:

6.1. a meghagyási kategória,

6.2. a kijelölő határozat száma, kiállítója,

6.3. a szervezet megnevezése, székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe, adószáma,

6.4. a felelős (kapcsolattartó) személy neve, telefonszáma, e-mail címe,

6.5. a meghagyásra kijelölt munkakörök, és azok mennyisége munkakörönként:

6.5.1. a meghagyásba kijelölt munkakörök közül a meghagyásra tervezett munkakörök mennyisége munkakörönként,

6.5.2. a meghagyásra kijelölt munkakörök közül a meghagyásra nem tervezett munkakörök mennyisége munkakörökként,

7. A meghagyásra tervezett személyek adatai:

7.1. születési családi név,

7.2. születési 1. utónév,

7.3. születési 2. utónév,

7.4. házassági családi név,

7.5. házassági 1. utónév,

7.6. házassági 2. utónév,

7.7. anyja születési családi neve,

7.8. anyja születési 1. utóneve,

7.9. anyja születési 2. utóneve,

7.10. születési idő,

7.11. születési hely,

7.12. munkakör.

10. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez * 

A honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelés adatköre

1. születési családi és utónév,

2. házassági, felvett családi és utónév,

3. anya születési családi és utónevei,

4. születési hely,

5. születési idő,

6. jogviszony megnevezése, katona esetében a rendfokozat és a rendfokozatba helyezés ideje is, hatósági és ellenőri, katonai rendész vagy belföldi katonai futár igazolvány esetén a jogosultság kezdete,

7. arckép,

8. saját kezű aláírás,

9. a nyugállomány tagja és a szolgálati járandóságra jogosult esetében az egyenruha-viseléssel összefüggő rendelkezés,

10. személyi azonosító,

11. az igazolvány egyedi azonosítója és érvényességi ideje,

12. az igazolvány vagy személyi igazolójegy kiállításának dátuma,

13. az igazolvány vagy személyi igazolójegy igénylésének és bevonásának oka, az igazolvány vagy személyi igazolójegy elvesztéséről, eltulajdonításáról, megrongálódásáról vagy megsemmisüléséről, valamint az elveszett, eltulajdonított igazolvány megtalálásáról szóló jegyzőkönyv adatai

14. a külszolgálatra tervezett állomány szolgálatteljesítésének kezdő és befejező dátuma.

11. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A honvédelem feladatainak végrehajtásához a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében az ingatlanokról és szolgáltatásokról a Honvédség központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szerve és a katonai igazgatás területi szervei által kezelhető adatok

a) az ingatlan

aa) megnevezése,

ab) címe, postacíme,

ac) helyrajzi száma,

b) a szolgáltatás

ba) megnevezése,

bb) elérhetőségének címe, postacíme,

bc) telefon, telefax, elektronikus elérhetősége,

c) a tulajdonosra, birtokosra, rendelkezni jogosultra vonatkozóan:

ca) neve, megnevezése,

cb) székhelye, lakcíme,

cc) postacíme,

cd) telefon-, telefaxszáma,

ce) elektronikus postacíme,

cf) cégjegyzékszáma, adószáma, természetes személy esetén adóazonosító jele, alapítvány, egyesület esetén bírósági nyilvántartási száma,

d) Az ingatlan, szolgáltatás lehetőségeire vonatkozó adatok, különösen:

da) az ingatlan elhelyezésre szolgáló alapterülete,

db) az elhelyezésre szolgáló helyiségek száma,

dc) a fektetési lehetőség, fektetési anyagok mennyisége,

dd) az elhelyezésre szolgáló ingatlan területi elhelyezkedése,

de) az elhelyezésre szolgáló ingatlan fűtési módja,

df) főzési lehetőség,

dg) étkeztetési lehetőség,

dh) fürdetési, kommunális lehetőségek,

di) gépjármű-javítási lehetőségek,

dj) járműmosási lehetőségek,

dk) mosatási/vegytisztítási lehetőség,

e) *  A repülőtérre, annak szolgáltatás lehetőségeire vonatkozó adatok, különösen:

ea) a futópálya, előterek, guruló utak, zónák, ellenőrző helyek jellemző adatai, jelzései,

eb) a repülőtér, különösen a futópálya burkolatának típusa, teherbírás adatai,

ec) a repülőtérhez kapcsolódó légterek,

ed) az engedélyezett forgalom típusai,

ee) a repülőtéri üzemidők,

ef) a földi kiszolgálási lehetőségek, eszközök,

eg) repülőtéri mentő, tűzoltó, pályatakarítási (karbantartási - javítási), meteorológiai lehetőségek,

eh) légiforgalmi szolgáltatási, repüléstájékoztatási lehetőségek,

ei) rádió navigációs és leszállási eszközök,

ej) bevezető, futópálya és egyéb repülőtéri fények,

ek) fedett technikai eszköz tároló (hangár) alapterülete, mérete,

el) légi jármű és egyéb kiszolgáló eszközök karbantartási lehetőségei,

em) légi jármű üzemeltetés lehetőségei adatai.

12. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A honvédelem feladatainak végrehajtásához a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében a technikai eszközökről a Honvédség központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szerve és a katonai igazgatás területi szervei által kezelhető adatok

a) a tulajdonosra, birtokosra, rendelkezni jogosultra vonatkozóan:

aa) neve, megnevezése,

ab) székhelye, lakcíme,

ac) postacíme,

ad) telefon-, telefaxszáma,

ae) elektronikus postacíme,

af) cégjegyzékszáma, adószáma, természetes személy esetén adóazonosító jele, alapítvány, egyesület esetén bírósági nyilvántartási száma,

b) a technikai eszközre vonatkozó azonosító és műszaki adatok, különösen:

ba) a technikai eszköz rendszáma, alvázszáma, motorszáma, lajstromszáma, egyéb azonosító adata,

bb) gyártmánya, típusa, jellege, gyártási éve,

bc) teherbírása, szállítható személyek száma,

bd) kocsiszekrény felépítményére, rakfelületre, tárolási kapacitásra vonatkozó adatok,

be) üzemanyaga, hajtóanyaga,

bf) üzemben tartásának, tárolásának helye,

bg) hosszúsága, szélessége, önsúlya, tengelytávja, méretére vonatkozó egyéb adatok,

bh) szállítási sebessége,

bi) futóművének típusa,

bj) tengelyek száma,

bk) engedélyezett sebessége,

bl) kezelők száma,

bm) *  légijármű felszálló tömege, hasznos teherszállítási képessége, hatótávolsága, repülési magassága,

bn) *  ejtőernyő típusa,

bo) *  légijármű előkészítő és kiszolgáló eszközök, berendezés típusa.

13. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A veszteség-nyilvántartásban kezelhető adatok

a) személyi adatok:

aa) születési családi és utónevei, házassági családi és utónevei,

ab) arcképmás, saját kezű aláírás minta,

ac) születési hely, idő,

ad) anyja születési neve,

ae) személyi azonosító,

af) lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, értesíthető hozzátartozó címe, telefonszám, elektronikus elérhetőség,

ag) a hozzátartozó neve, lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, telefonszáma, elektronikus elérhetősége

ah) fegyverviselés adatai,

ai) társadalombiztosítási azonosító jele,

b) szolgálati beosztásra vonatkozó adatok:

ba) a fegyveres szerv megnevezése, címe, statisztikai számjele,

bb) a beosztás megnevezése,

bc) munkaköri azonosító kód,

bd) előmenetel,

c) *  a honvédségi szolgálati igazolvány, az a hatósági és ellenőri igazolvány, a személyi igazolójegy, belépési engedély adatai,

d) a rendelkezésre álló iratok, vagy szóbeli bejelentések, beszámolók alapján megállapítható információk:

da) eltűnés ideje,

db) eltűnés helye,

dc) eltűnés körülményei,

dd) foglyul ejtés ideje, helye, körülményei,

de) fogvatartás helye, fogvatartó hatalom megnevezése,

df) halál ideje, helye, oka, körülményei,

dg) az információ forrásának megnevezése (irat száma, fellelhetőségének helye, bejelentő személy személyi azonosító adatai, elérhetősége, beszámoló forrása (írásbeli, vagy közvetlen személyes) és a forrás beazonosítására alkalmas adatok,

dh) a megtalálás ideje, helye, körülményei,

e) szabadulás ideje, helye, körülményei,

ea) szabadító hatalom megnevezése,

eb) szabadító irat azonosító adatai,

f) megtalált, szabadult személy katonai igazgatási szervnél történt személyes jelentkezésének, személyazonossága ellenőrzésének időpontja, helye,

g) megtalált, szabadult személy személyazonossága ellenőrzéséről készült irat száma, fellelhetőségének helye.

14. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A pénzügyi nyilvántartásban kezelhető személyes adatok

a) a 2. melléklet a) pont szerinti adatok,

b) a Honvédség által alkalmazott pénzügyi azonosító szám,

c) albérleti díj, lízingdíj kifizetésével kapcsolatos adatok:

ca) bérbe, lízingbe adó neve, lakcíme, adószáma,

cb) bérleti, lízingdíj összege, a bérelt/lízingelt ingatlan címe,;

d) járandóságok, deviza költségtérítések folyósításával kapcsolatos adatok:

da) bankszámla tulajdonos neve, lakcíme, adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,

db) bankszámlát vezető bank neve, SWIFT kódja,

dc) bankszámla száma IBAN számmal;

e) személyi jövedelemadó kedvezményekkel kapcsolatos adatok:

ea) önkéntes és kölcsönös egészségpénztári és nyugdíjpénztári azonosítók,

eb) befizetett tagdíjak és kiegészítések,

ec) adókedvezményre jogosító adatok;

f) személyi állomány illetményét terhelő levonásokkal kapcsolatos adatok:

fa) levonást elrendelő szerv neve, elrendelő okmány száma és kelte,

fb) a levonás jogcíme és összege, a jogosult neve, lakcíme és bankszámlaszáma,

fc) a tartozás jogcímenkénti összege és a teljesítésre vonatkozó adatok;

g) béren kívüli juttatásokra vonatkozó adatok:

ga) *  a béren kívüli juttatás felhasználására jogosító korlátozott rendeltetésű fizetési számla száma, kártya száma, speciális azonosítói,

gb) érvényes jogcímekre átutalt összegek adatai,

gc) *  a Honvédség által generált béren kívüli speciális azonosító;

h) devizahiteles - gyűjtőszámlahitelre vonatkozó adatok,

i) személyügyi törzsszám,

j) korábbi foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos tárgyévi jövedelem és személyi jövedelemadó adatok (adó-adatlap),

k) korábbi foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos tárgyévre vonatkozó önkéntes és kölcsönös nyugdíjpénztári adatok (pénztár neve, címe, adószáma, pénzforgalmi-jelzőszáma, tagsági azonosító, tagsági jogviszony kezdete),

l) *  a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara részére történő tagdíjátvállalás adatai: a tagság ténye, a hozzájárulás mértéke és összege, a tagság kezdetének és végének dátuma.

15. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez * 

A honvédelmi egészségkárosodási ellátással összefüggésben kezelhető adatok

a) személyi adatok:

aa) születési vezetéknév és utónév, családi vezetéknév és utónév,

ab) arcképmás, saját kezű aláírás minta,

ac) születési idő, hely,

ad) anyja születési családi utóneve(i) és utóneve(i),

ae) személyi azonosító,

af) lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség,

ag) adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel,

ah) a személyazonosító okmány száma, érvényességi ideje,

b) szolgálati viszony alatti beosztásokkal, a szolgálati idővel, a távolléti díjjal kapcsolatos adatok,

c) szolgálati kötelmekkel összefüggő balesettel, betegséggel kapcsolatos adatok,

d) az ellátás megállapításával összefüggő egészségügyi adatok,

e) a nyugellátásra és a társadalombiztosítási jogosultságra vonatkozó adatok:

ea) a társadalombiztosítási jogosultságot igazoló adatok,

eb) a társadalombiztosítási ellátások adatai,

f) az ellátással összefüggő foglalkozási adatok:

fa) foglalkoztató neve, címe, adószáma,

fb) munkabér vagy illetmény,

fc) munkaidő mértéke,

g) az elhalálozás ideje,

h) a visszaköveteléssel érintett közeli hozzátartozók neve és lakcíme,

i) a honvédelmi egészségkárosodási ellátás folyósítási adatai,

j) a honvédelmi egészségkárosodási ellátása való jogosultságot kizáró vagy megszüntető okokra vonatkozó adatok.

16. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez * 

Egészségügyi célból kezelhető személyes adatok

1. A 8. § alkalmazásában:

a) *  személyazonosító adatok (családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel),

b) a 8. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek szolgálati viszony létesítésével összefüggő adatai:

ba) tervezett szolgálati beosztás adatai, létesítendő hallgatói/tanulói jogviszony adatai,

bb) (szak)képzettség, foglalkozás,

bc) illetékes toborzó szerv, toborzás időpontja,

bd) korábbi szolgálati viszonyra vonatkozó adatok,

c) a 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek szolgálati viszonnyal összefüggő adatai:

ca) rendfokozat,

cb) jogviszony jellege,

cc) alakulat, korábbi alakulat,

cd) szolgálati beosztás / tervezett szolgálati beosztás adatai,

ce) tervezett/teljesített külföldi szolgálatra vonatkozó adatok,

cf) állományba vétel időpontja,

cg) (szak)képzettség, foglalkozás,

ch) a parancsnoki jellemzésben szereplő egyéb adatok,

d) az érintett által átadott, munkavégzésre és életmódra vonatkozó adatok:

da) fizikai aktivitással kapcsolatos adatok,

db) munkaidővel, pihenéssel kapcsolatos adatok,

dc) táplálkozással kapcsolatos adatok,

dd) élvezeti szerek fogyasztására vonatkozó adatok

e) az érintett által átadott, egészségi állapotra vonatkozó adatok:

ea) anamnézis, családi anamnézis,

eb) korábbi kórházi, gyógyintézeti, szanatóriumi kezelés időpontja és oka,

ec) rendszeres gyógyszerszedésre vonatkozó adatok,

ed) kábítószer fogyasztásra vonatkozó adatok,

ee) rendszeres orvosi ellenőrzés ténye és oka,

ef) korábbi balesetre, műtétre vonatkozó adatok,

eg) korábbi orvosszakértői vizsgálat időpontja és oka, egészségkárosodás mértéke,

eh) orvosi felülvizsgálat (FÜV) helye és időpontja, előző FÜV minősítés,

ei) egészségi okból történt leszerelés ténye,

ej) korábbi orvosi alkalmassági vizsgálat helye, időpontja, és eredménye,

ek) benyújtott leletek és okiratok adatai,

f) a 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek esetében

fa) az érintett által átadott, az alapellátást végző honvéd-egészségügyi szolgálat által továbbított gyógykezelési (ellátási) adatok,

fb) a Honvédség egészségügyi szervezeteinél folytatott gyógykezelés (ellátás) adatai,

g) a 8. § (2) bekezdése szerinti adatkezelők által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott egészségügyi adat,

h) a fizikai alkalmasság vizsgálatának eredménye,

i) a fizikai állapotfelmérés részletes eredménye,

j) az alkalmasság minősítése.

2. A 8/A. § alkalmazásában:

a) *  személyazonosító adatok (családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel),

b) szolgálati viszonnyal összefüggő általános adatok:

ba) rendfokozat,

bb) jogviszony jellege,

bc) alakulat,

c) a felülvizsgálati eljárás lefolytatásához, a betegség katonai kötelmekkel való összefüggésének véleményezéséhez szükséges, szolgálati viszonnyal összefüggő adatok:

ca) szolgálati beosztás adatai,

cb) korábbi szolgálati beosztások, korábbi alakulatok,

cc) állományba vétel időpontja,

cd) a parancsnoki vélemény részét képező adatok, különösen a beosztással együtt járó fizikai és pszichikai terhelések, élet- és munkakörülmények, magatartás, ezek változásai,

d) a felülvizsgálati, engedélyezési és véleményezési tevékenységhez szükséges egészségi állapotra vonatkozó adatok:

da) a felülvizsgálati, engedélyezési és véleményezési tevékenység alapját képező betegséggel összefüggő gyógykezelés (ellátás) és alkalmassági vizsgálat adatai,

db) az alapellátó orvosi vélemény, valamint a gyógyintézeti, szakorvosi, szakértői vélemények,

e) a Honvédség egészségügyi szervezeteinél folytatott gyógykezelés (ellátás) adatai;

f) a 8/A. § (2) bekezdése szerinti adatkezelők által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott egészségügyi adat,

g) a felülvizsgáló bizottság döntése:

ga) kórisme, annak indokolása,

gb) az alkalmasság minősítése, a szükséges korlátozások, felmentések,

gc) a betegség honvédelmi kötelezettséggel, illetve katonai kötelmekkel való összefüggésével kapcsolatos vélemény,

h) az egészségkárosodás mértékéről szóló szakvélemény,

i) az alkalmasság minősítése (felülvizsgálati táblázat kivonat).

3. A 8/D. § alkalmazásában:

a) *  személyazonosító adatok (családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel),

b) szolgálati viszonnyal összefüggő általános adatok:

ba) rendfokozat,

bb) alakulat,

bc) szolgálati beosztás,

bd) szolgálati évek száma,

c) családi állapot, gyermek(ek) száma,

d) legmagasabb iskolai végzettség,

e) a Honvéd Testalkati Program megvalósításához szükséges, testalkatra vonatkozó adatok:

ea) testmagasság,

eb) testtömeg,

ec) testzsír-százalék,

f) az egészségi állapot nyomon követéséhez szükséges, munkavégzésre, életmódra és egészségi állapotra vonatkozó adatok:

fa) fizikai aktivitással kapcsolatos adatok,

fb) munkaidővel, pihenéssel kapcsolatos adatok,

fc) táplálkozással kapcsolatos adatok,

fd) élvezeti szerek fogyasztására vonatkozó adatok,

fe) általános egészségi állapotra vonatkozó adatok,

ff) meghatározott betegségekre vonatkozó családi anamnézis,

fg) korábbi kórházi kezelés időpontja és oka,

fh) korábbi műtét időpontja és oka,

fi) rendszeres gyógyszerszedésre vonatkozó adatok,

fj) rendszeres orvosi ellenőrzés ténye és oka,

fk) szűrővizsgálaton való részvételre vonatkozó adatok.

4. A 8/E. § alkalmazásában:

a) *  személyazonosító adatok (családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel),

b) szolgálati viszonnyal összefüggő adatok:

ba) rendfokozat,

bb) alakulat/munkahely,

bc) szolgálati beosztás,

c) vérmintavételhez szükséges egyéb adatok:

ca) foglalkozás,

cb) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,

cc) külföldi állampolgár esetében állampolgárság, úti okmány száma, anyanyelv,

d) intézkedésre jogosult elöljáró neve, rendfokozata, beosztása,

e) vizsgálat elrendelésének oka,

f) vizsgálatot végző személy neve, rendfokozata, beosztása,

g) a vizsgálatra kötelezett nyilatkozata,

h) az érintett által átadott, a vizsgálat eredményét befolyásoló adatok:

ha) táplálkozással kapcsolatos adatok,

hb) élvezeti szerek fogyasztására vonatkozó adatok,

hc) kábítószer fogyasztásra vonatkozó adatok,

hd) gyógyszerszedésre vonatkozó adatok, he) meglévő betegségre vonatkozó adatok,

i) a 8/E. § (2) bekezdése szerinti adatkezelők által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott egészségügyi adat,

j) a vizsgálat eredménye.

5. A 8/F. § alkalmazásában:

a) *  személyazonosító adatok (családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel),

b) rendfokozat,

c) munkahely/szervezet,

d) speciális igényjogosultság alapját képező pozíció, tisztség, munkakör/beosztás,

e) igényjogosultság típusa,

f) jogviszony jellege,

g) igényjogosultság megállapítására alkalmas igazolvány/igazolás száma, érvényessége,

h) hozzátartozó saját jogú igényjogosult neve és szolgálatteljesítési helye.

6. A 8/G. § alkalmazásában:

a) *  személyazonosító adatok (családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel),

b) szolgálati viszonnyal összefüggő adatok:

ba) rendfokozat,

bb) jogviszony jellege,

bc) alakulat,

bd) szolgálati beosztás adatai,

be) külföldi szolgálatteljesítés adatai,

c) gyógykezelésre (ellátásra) vonatkozó adatok.

17. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez * 

Kártérítési nyilvántartásban kezelhető adatok

a) az érintett családi és utóneve, honvéd esetén rendfokozata,

b) születési hely, idő,

c) anyja születési neve,

d) beosztása, munkaköre,

e) lakóhelye,

f) a kár keletkezésének ideje és körülményei,

g) a kár összege, megállapításának módja,

h) a bizonyítékok, így különösen a tanúvallomás, a szakértői nyilatkozat, a szemléről készült jegyzőkönyv, a fegyelmi, szabálysértési vagy a büntetőeljárás során hozott határozat, a szakmai kivizsgálásról készített jelentés,

i) az érintett kártérítési felelőssége mértékének alapjául szolgáló illetménye,

j) azok a tények, amelyek a felelősség elbírálásához, illetve a kártérítés mérsékléséről vagy mellőzéséről való döntéshez szükségesek, így különösen a vagyoni viszonyok, a családi és szociális, illetve az egyéb méltányolható körülmények,

k) a katona személyes meghallgatása során előadott lényeges, így különösen a kárfelelősségre, valamint a kártérítés mértékének elismerésére vagy vitatására vonatkozó körülményeket tartalmazó nyilatkozata,

l) kártérítési felelősség fennállásának vagy annak hiányának megállapítása,

m) kártérítésre kötelezés esetén a kiszabott kártérítés,

n) a kártérítésre kötelezés vagy mellőzés megállapítása, vagy az eljárás megszüntetése,

o) a kár természetben történő megtérítésére kötelezés esetén annak részletes feltételei és értéke,

p) esetlegesen a kártérítés mérséklésére vonatkozó döntés,

q) esetlegesen a kártérítés részletekben történő megfizetéséről szóló döntés, továbbá a részletfizetés időtartama, valamint a törlesztő részletek összegszerű meghatározása.

18. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez * 

A lakhatási támogatásokkal kapcsolatban kezelhető adatok

a) személyes adatok:

aa) születési családi és utónév,

ab) házassági, felvett családi és utónév,

ac) születési hely, idő,

ad) anyja születési és családi neve,

ae) személyi azonosító,

af) adóazonosító jel, állampolgárság,

ag) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, érvényességi ideje, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, érvényességi ideje,

ah) nem, családi állapot,

ai) személyügyi törzsszám,

aj) szolgálati igazolvány szám,

ak) bankszámlaszám, számlavezető bank neve,

al) saját kezű aláírás

b) lakóhely és kapcsolattartási adatok, a lakóingatlanok tulajdoni viszonyaira vonatkozó adatok:

ba) lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, értesítendő személy neve (kapcsolat fajtája), címe, vezetékes és mobil telefonszámai, elektronikus elérhetősége,

bb) korábbi lakóhely, tartózkodási hely,

bc) a lakóhelyen és a tartózkodási helyen (és korábbi lakóhelyen és a tartózkodási helyen) a lakáshasználat jogcíme, a lakóhely és tartózkodási hely tulajdoni jellege és tulajdonviszonyai, továbbá bármely lakóingatlanban lévő tulajdoni részesedés, a szerzés jogcíme,

bd) lakóhely és tartózkodási hely szobaszáma, alapterülete, komfortfokozata, műszaki állapota, helyrajzi száma,

c) hozzátartozók adatai:

ca) hozzátartozó neve (születési neve), lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító jele, születési hely, ideje, neme, állampolgársága, anyja születési neve,

cb) hozzátartozó lakóhelyén és a tartózkodási helyén a lakáshasználat jogcíme, a lakóhely és tartózkodási hely tulajdoni jellege és tulajdonviszonyai,

cc) hozzátartozói kapcsolat,

cd) eltartottak száma, az eltartás kezdete,

d) a szolgálati adatok:

da) jogviszony megnevezése, katona esetében a rendfokozat,

db) a szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje, a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok,

dc) az állományilletékes honvédelmi szerv megnevezése, a szolgálati hely neve,

dd) állománytábla szerinti besorolási (fizetési) osztály és kategória

e) gépjárműre vonatkozó adatok közül a forgalmi engedélyben rögzített adattartalom,

f) a lakhatási támogatással összefüggő sajátos - különleges, vagy külső - adatok:

fa) a lakásigénylés egészségügyi vagy műszaki indokait alátámasztó orvosi vagy műszaki, illetve egyéb hatósági igazolások,

fb) terhesség megállapítására vonatkozó orvosi igazolás,

fc) a támogatással érintett - így különösen vásárolt, épített, pénzintézeti kölcsönnel megszerzett, bérelt, lízingelt ingatlan címe és adatai (a tulajdonos szerződésben szereplő személyes adatai, alapterülete, komfortfokozata, fűtése, típusa, fekvése, szerkezete),

fd) bérbe, lízingbe adó neve, lakcíme, bankszámlaszáma, bank neve, adóazonosító jele,

fe) a támogatott lakás megszerzésére irányuló szerződések (így különösen adásvételi, építési, bérleti, lízing szerződés) tanúinak személyes adatai,

ff) a fizetett bérleti/lízingdíj összege,

fg) a támogatással érintett lakás vételára, vásárlási költsége, az arra felvett pénzintézeti lakáskölcsön összege, a pénzintézeti lakáskölcsönt nyújtó pénzintézet címe, a lakáskölcsön szerződés szerződéses tanúi

fh) a lakás üzemeltetési költségei,

fi) lakhatási támogatás nyújtására irányuló megállapodás esetében az adóstárs és a kezes személyes adatai,

fj) a megállapodás alapján nyújtott lakhatási támogatás futamideje alatt elhunyt támogatott örökösének személyes adatai,

fk) az élettársi életközösség igazolására készített magánokirat tanúinak személyes adatai, vagy az élettársi életközösség igazolására készült, közjegyző, vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiraton a készítő ügyvéd, vagy közjegyző adatai (különösen: név, kamarai azonosító szám),

fl) helyőrségi szállón hozzátartozónak nem minősülő személy számára kérelmezett vendégéjszaka esetén a vendég adatai (vendég neve, bérlővel fennálló kapcsolat, születési hely, év, hó, nap, anyja neve) és a vendégfogadás ideje, a vendégéjszakák száma.

19. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez * 

A rehabilitációs nyilvántartásban kezelhető adatok

a) születési családi és utónév, házassági, felvett családi és utónév,

b) rendfokozat,

c) születési idő, hely,

d) anyja születési családi és utóneve(i),

e) lakóhely,

f) állampolgárság,

g) iskolai végzettség,

h) elhalálozás ideje, helye,

i) végső nyughely,

j) a rendfokozati rehabilitációt kezdeményező személy/szervezet,

k) rehabilitációs határozat száma, a rehabilitációs intézkedések,

l) katonai szolgálatra vonatkozó adatok,

m) szabadságvesztésre vonatkozó adatok,

n) hadifogságra vonatkozó adatok,

o) elismerések,

p) rendfokozat-történet.

20. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez * 

A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartásában kezelhető adatok

a) személyazonosító adatai:

aa) születési családi és utónevei,

ab) házassági családi és utónevei,

ac) születési ideje,

ad) születési helye,

ae) anyja születési, családi és utónevei,

af) személyi azonosítója,

b) lakcímadatai:

ba) lakóhelye,

bb) tartózkodási helye,

bc) értesítési címe,

c) további értesítési adatai:

ca) elektronikus levelezési címe,

cb) telefonszáma,

d) megállapított katonai szolgálatra való alkalmassági fokozata,

e) társadalombiztosítási azonosító jele,

f) a katonai szolgálatra való alkalmasság megállapításához szükséges egészségi adatok,

g) honvédelmi szervezete,

h) munkaköre,

i) iskolai végzettsége,

j) szakképzettsége,

k) idegennyelv ismerete,

l) katonai szolgálata (kezdete és vége),

m) katonai képzettsége,

n) tervezett hadi szervezete,

na) beosztása,

nb) rendfokozata,

21. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez * 

A regenerálódási és rekreációs szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartásban kezelhető adatok

1. A 24/P. § (2) bekezdése alkalmazásában:

1.1. az igénylő adatai:

1.1.1. családi és utóneve,

1.1.2. születési neve,

1.1.3. anyja születési neve,

1.1.4. születési hely, év, hónap, nap,

1.1.5. adóazonosító szám,

1.1.6. rendfokozata,

1.1.7. szolgálati, munkahelye,

1.1.8. lakcíme, tartózkodási hely, e-mail cím, telefonszám,

1.1.9. személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,

1.1.10. családi állapota (különösen a házassági anyakönyvi kivonat, élettársi nyilatkozat adatai),

1.2. az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:

1.2.1. családi és utóneve,

1.2.2. születési neve,

1.2.3. anyja születési neve,

1.2.4. születési év, hónap, nap,

1.2.5. adóazonosító szám,

1.2.6. rendfokozata,

1.2.7. szolgálati, munkahelye,

1.2.8. *  lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail címe,

1.2.9. rokonsági foka,

1.2.10. személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,

1.3. egészségi állapotra vonatkozó adatok:

1.3.1. az igénylő vagy családtagjának betegsége,

1.3.2. családtag halála (különösen orvosi igazolás, ambuláns lap, kórházi zárójelentés, halotti anyakönyvi kivonat adatai).

2. A 24/P. § (3) bekezdése alkalmazásában:

2.1. az igénylő adatai:

2.1.1. családi és utóneve,

2.1.2. születési neve,

2.1.3. anyja születési neve,

2.1.4. születési hely, év, hónap, nap,

2.1.5. adóazonosító szám,

2.1.6. rendfokozata,

2.1.7. szolgálati, munkahelye,

2.1.8. lakcíme, tartózkodási hely, e-mail cím, telefonszám,

2.1.9. családi állapota (különösen a házassági anyakönyvi kivonat, élettársi nyilatkozat adatai),

2.2. az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:

2.2.1. családi és utóneve;

2.2.2. születési neve;

2.2.3. anyja születési neve;

2.2.4. születési év, hónap, nap;

2.2.5. adóazonosító jele;

2.2.6. rendfokozata;

2.2.7. szolgálati-, munkahelye;

2.2.8. *  lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail címe,

2.2.9. rokonsági foka;

2.3. egészségi állapotra vonatkozó adatok:

2.3.1. igénylő vagy családtagjának betegsége,

2.3.2. családtag halála (különösen orvosi igazolás, ambuláns lap, kórházi zárójelentés, halotti anyakönyvi kivonat adatai).

3. A 24/P. § (4) bekezdése alkalmazásában:

3.1. az igénylő adatai:

3.1.1. családi és utóneve,

3.1.2. születési neve,

3.1.3. anyja születési neve,

3.1.4. születési hely, év, hónap, nap,

3.1.5. adóazonosító jele,

3.1.6. rendfokozata,

3.1.7. szolgálati-, munkahelye,

3.1.8. lakcíme, tartózkodási hely, e-mail cím, telefonszám,

3.1.9. személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,

3.1.10. családi állapota (különösen a házassági anyakönyvi kivonat, élettársi nyilatkozat adatai),

3.2. az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:

3.2.1. családi és utóneve,

3.2.2. születési neve,

3.2.3. anyja születési neve,

3.2.4. születési év, hónap, nap,

3.2.5. adóazonosító jele,

3.2.6. rendfokozata,

3.2.7. szolgálati-, munkahelye,

3.2.8. *  lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail címe,

3.2.9. rokonsági foka,

3.2.10. személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,

3.3. egészségi állapotra vonatkozó adatok:

3.3.1. igénylő vagy családtagjának betegsége,

3.3.2. családtag halála (különösen orvosi igazolás, ambuláns lap, kórházi zárójelentés, halotti anyakönyvi kivonat adatai),

3.3.3. mozgáskorlátozottság,

3.3.4. speciális étkezési igény (különösen cukorbetegségre, ételallergiára vonatkozó adatok),

3.4. térítésidíj-kedvezmények megállapításához szükséges adatok:

3.4.1. térítési kód,

3.5. lakókocsi, lakóautó, illetve tulajdonosának, üzemben tartójának azonosító adatai (különösen a forgalmi engedély adatai).

22. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez * 

Az ideiglenes igazolás adatköre

a) családi és utónév,

b) születési idő,

c) születési hely,

d) anyja neve,

e) jogviszony megnevezése, katona esetében a rendfokozat,

f) a nyugállomány tagja és a szolgálati járandóságra jogosult esetében egyenruha-viseléssel összefüggő rendelkezés.

23. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez * 

Az alapnyilvántartás adatköre

1. Az egészségügyi katona és az egészségügyi honvédelmi alkalmazott

1.1. neve (születési neve),

1.2. születési helye, ideje,

1.3. anyja neve (születési neve),

1.4. állampolgársága,

1.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele, adóazonosító jele,

1.6. lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,

1.7. családi állapota,

1.8. gyermekeinek születési ideje,

1.9. egyéb eltartottjainak száma, az eltartás kezdete,

1.10. legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi),

1.11. szakképzettsége,

1.12. iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése, valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai,

1.13. tudományos fokozata,

1.14. idegennyelv-ismerete,

1.15. a korábbi jogviszonyaiban töltött időtartamok megnevezése,

1.16. a korábbi munkahelyei megnevezése,

1.17. a korábbi jogviszonya megszűnése módja, időpontja,

1.18. a Hjt. szerinti szolgálati viszonya vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya kezdete,

1.19. a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványa száma, kelte,

1.20. a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok,

1.21. a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személyt foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele, e szervnél a jogviszony kezdete,

1.22. jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-száma, ha a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy,

1.23. címadományozása, jutalmazása, kitüntetése adatai,

1.24. a teljesítményértékelése vagy minősítése időpontja és tartalma,

1.25. személyi juttatásai,

1.26. munkából való távollétének jogcíme és időtartama, ha a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy,

1.27. honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál történő foglalkoztatása megszűnésének időpontja, módja, ha a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy,

1.28. honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál történő foglalkoztatása megszűnésével együtt jár a szolgálati viszonyának, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának a megszűnése, úgy ennek időpontja, módja, a végkielégítés adatai, ha a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy,

1.29. munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai, ha a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy.


  Vissza az oldal tetejére