A jogszabály mai napon ( 2022.10.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2013. évi CV. törvény

egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Keretmegállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Keretmegállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Átfogó Partnerségi és Együttműködési Keretmegállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság között

Az Európai Unió, a továbbiakban: az Unió,

valamint

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerződő felei, a továbbiakban: a tagállamok, egyrészről, valamint

A VIETNAMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG másrészről,

a továbbiakban együttesen: a Felek,

FIGYELEMBE VÉVE a Felek közt fennálló hagyományos baráti viszonyt, valamint az őket egyesítő szoros történelmi, politikai és gazdasági kapcsolatokat,

MIVEL a Felek különös jelentőséget tulajdonítanak egymáshoz fűződő kapcsolatuk átfogó jellegének, amint azt többek között a „Vietnam és az Európai Unió kapcsolatának 2010-ig szóló főterve, és a 2015-ig tartó időszak kilátásai” című, 2005. évi vietnami dokumentum, valamint a Felek közötti megbeszélések is jelzik,

MIVEL a Felek úgy vélik, hogy e megállapodás a köztük fennálló szélesebb, szilárd kapcsolat részét képezi, amely azon megállapodásokon keresztül áll fenn köztük, amelyeknek a Felek együttesen részes felei,

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE a nemzetközi jog általános elvei, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányának célkitűzései és elvei iránti elkötelezettségüket, továbbá a demokratikus alapelvek és emberi jogok tiszteletben tartását,

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE a Vietnami Szocialista Köztársaság függetlenségének, szuverenitásának, területi integritásának és nemzeti egységének tiszteletben tartását,

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE a jó kormányzás alapelve és a korrupció elleni küzdelem iránti elkötelezettségüket,

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE népeik gazdasági és társadalmi haladásának elősegítésére irányuló szándékukat, a fenntartható fejlődés elve és a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság - amelynek célja a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények hatékony üldözése - jelentős előrelépést jelent a béke és a nemzetközi igazságügy vonatkozásában,

MIVEL a Felek egyetértenek abban, hogy a tömegpusztító fegyverek elterjedése komolyan veszélyezteti a nemzetközi biztonságot, továbbá hogy meg kívánják erősíteni párbeszédüket és együttműködésüket ezen a területen. Az 1540. ENSZ BT-határozat konszenzusos elfogadása az egész nemzetközi közösségnek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemmel kapcsolatos elkötelezettsége alapjául szolgál,

FELISMERVE, hogy meg kell erősíteni a leszereléssel és a fegyverek elterjedésének megakadályozásával kapcsolatos, a Felekre alkalmazandó nemzetközi jogi kötelezettségeket,

KIFEJEZVE teljes elkötelezettségüket a terrorizmus valamennyi formája elleni, a nemzetközi joggal (beleértve az emberi jogi jogszabályokat és a humanitárius jogot) összhangban folytatott küzdelem, valamint az azok felszámolására szolgáló hatékony nemzetközi együttműködés és eszközök létrehozása mellett, figyelemmel az ENSZ BT vonatkozó határozataira,

FELISMERVE az Európai Gazdasági Közösség, valamint Indonézia, Malajzia, a Fülöp-szigetek, Szingapúr és Thaiföld - a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) tagországai - között 1980. március 7-én létrejött és Vietnamra 1999-ben kiterjesztett együttműködési megállapodás, továbbá az Európai Közösség és a Vietnami Szocialista Köztársaság között 1995. július 17-én létrejött együttműködési megállapodás fontosságát,

FELISMERVE a Felek közötti kapcsolatok erősítésének fontosságát az együttműködés fokozása céljából, valamint felismerve közös szándékukat az iránt, hogy a közös érdekű területeken fenntartott kapcsolataikat a szuverenitás, az egyenlőség, a diszkriminációmentesség, a természeti környezet tiszteletben tartása és kölcsönös előnyök biztosítása alapján szilárdítsák meg, mélyítsék el és diverzifikálják,

FELISMERVE, hogy Vietnam fejlődő ország, és figyelembe véve a Felek fejlettségi szintjét,

FELISMERVE a fejlődő országokkal folytatott fejlesztési együttműködés kiemelkedő jelentőségét, különös tekintettel az alacsony jövedelmű fejlődő országokra és a közepes jövedelmű országok alsó kategóriáiba tartozó fejlődő országokra, azok fenntartható gazdasági növekedése és fejlődése, valamint a nemzetközileg elfogadott fejlesztési célok - köztük az ENSZ millenniumi fejlesztési céljainak - megfelelő időben történő, teljes körű megvalósítása érdekében,

FELISMERVE a Vietnam által a millenniumi fejlesztési célok, valamint az ország társadalmi-gazdasági fejlődési stratégiájának megvalósítása terén elért haladást, és alacsony jövedelmű fejlődő országként elfoglalt jelenlegi fejlettségi szintjét,

MIVEL a Felek különös jelentőséget tulajdonítanak a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó megállapodásban foglalt, a nemzetközi kereskedelmet szabályozó elveknek és szabályoknak, valamint ezek átlátható és megkülönböztetésmentes alkalmazásának,

FELISMERVE a kereskedelem fejlődésben játszott fontos szerepét és a preferenciális kereskedelmi programok jelentőségét,

KIFEJEZVE a fenntartható fejlődés valamennyi dimenziójának előmozdítása iránti teljes elkötelezettségüket, beleértve a környezetvédelmet és az éghajlatváltozás elleni hatékony együttműködést, valamint a Felek által megerősített, nemzetközileg elismert munkaügyi normák hatékony támogatását és végrehajtását,

KIEMELVE a migráció terén folytatott együttműködés jelentőségét,

MEGERŐSÍTVE szándékukat, hogy a regionális keretek között vállalt tevékenységekkel teljes összhangban erősítsék a Felek közötti együttműködést, amely közös értékeken és kölcsönös előnyökön alapul,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy a megállapodásnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés III. része V. címének hatálya alá tartozó rendelkezései az Egyesült Királyságot és Írországot különálló szerződő felekként, vagy az Európai Unió részeként kötelezik, a szabadság, jogérvényesülés és biztonság területe vonatkozásában az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvnek megfelelően. Ugyanez vonatkozik Dániára, az említett szerződésekhez csatolt, Dánia álláspontjáról szóló jegyzőkönyvnek megfelelően,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. CÍM

JELLEG ÉS HATÁLY

1. cikk

Általános elvek

1. A Felek megerősítik a nemzetközi jog általános elvei iránti elkötelezettségüket, amint azokat meghatározzák az Egyesült Nemzetek Alapokmányának célkitűzései és elvei, és újólag megerősítette az ENSZ Közgyűlésének - az államoknak az ENSZ Alapokmányával összhangban lévő baráti kapcsolatait és együttműködését szabályozó nemzetközi jogi elvekről szóló - 1970. évi nyilatkozata és egyéb vonatkozó nemzetközi szerződések, kifejezve különösen a jogállamiságot és a pacta sunt servanda elvét; valamint megerősítik az ENSZ Közgyűlése által elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és más, vonatkozó emberi jogi okmányokban - amelyeknek a Felek szerződő felei - meghatározott demokratikus alapelvek és emberi jogok tiszteletben tartása iránti elkötelezettségüket, amelyek a Felek bel- és külpolitikájának alapját, és e megállapodás lényeges elemét képezik.

2. A Felek megerősítik elkötelezettségüket az iránt, hogy - egymással szemben fennálló nemzetközi kötelezettségeik teljesítése révén - folytassák együttműködésüket a nemzetközileg elfogadott fejlesztési célok (köztük a millenniumi fejlesztési célok) teljes megvalósítása érdekében. Ez a jelen megállapodás alapvető elemét képezi. Megerősítik továbbá elkötelezettségüket a 2005. évi fejlesztési politikáról szóló európai konszenzus, a 2005. évi segélyhatékonysággal foglalkozó magas szintű fórumon elfogadott, segélyhatékonyságról szóló Párizsi Nyilatkozat, a harmadik segélyhatékonysággal foglalkozó magas szintű fórumon elfogadott accrai cselekvési menetrend, valamint a 2006-ban elfogadott, segélyhatékonyságról szóló Hanoi Nyilatkozat iránt, a fejlesztési együttműködés hatékonyságának további javítása érdekében, beleértve a segélyek feltételekhez való kötésének megszüntetése és a kiszámíthatóbb támogatási mechanizmusok elérése terén történő előrelépést.

3. A Felek megerősítik elkötelezettségüket a fenntartható fejlődés valamennyi dimenziójának támogatása, az éghajlatváltozás és a globalizáció által támasztott kihívásokkal kapcsolatos együttműködés, valamint a nemzetközileg elfogadott fejlesztési célok - így a millenniumi fejlesztési célok - megvalósításához való hozzájárulás iránt.

4. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodáson alapuló valamennyi együttműködési tevékenység megvalósítása során figyelembe veszik egymás fejlettségét, szükségleteit és kapacitását.

5. A Felek megerősítik, hogy a kereskedelem fontos szerepet játszik a fejlődésben, és a preferenciális kereskedelmi programok segítenek előmozdítani a fejlődő országok, köztük Vietnam fejlődését.

6. A Felek megállapodnak abban, hogy az e megállapodás szerinti együttműködést vonatkozó törvényi, rendeleti és egyéb rendelkezéseikkel összhangban folytatják.

2. cikk

Az együttműködés célkitűzései

A Felek vállalják, hogy kétoldalú kapcsolatuk megerősítése érdekében valamennyi közös érdekű területen átfogó párbeszédet folytatnak egymással, és támogatják a további együttműködést. Erőfeszítéseik különösen a következőkre irányulnak:

a) együttműködés kialakítása kétoldalú szinten és valamennyi érintett regionális és nemzetközi fórumon és szervezetben;

b) a Felek közötti kereskedelem és beruházások kölcsönösen előnyös fejlesztése;

c) együttműködés kialakítása a kereskedelemmel és a befektetéssel kapcsolatos valamennyi közös érdekű területen annak érdekében, hogy a jelenlegi és jövőbeni regionális EU-ASEAN kezdeményezésekkel összhangban, illetve azokat kiegészítve segítsék elő a fenntartható kereskedelmi forgalmat és a befektetéseket, és hárítsák el, illetve szüntessék meg a kereskedelem és a befektetések akadályait;

d) a szegénység felszámolását célzó fejlesztési együttműködés, a fenntartható fejlődés előmozdítása, az éghajlatváltozáshoz és a fertőző betegségekhez hasonló, felmerülő kihívások elleni küzdelem, a gazdasági reform elmélyítése és a világgazdaságba történő bekapcsolódás;

e) együttműködés kialakítása az igazságügy és biztonság területén, beleértve a jogállamiságot és a jogi együttműködést, az adatvédelmet, a migrációt, a szervezett bűnözés, a pénzmosás és a tiltott kábítószerek elleni küzdelmet;

f) az együttműködés támogatása valamennyi egyéb közös érdekű területen, ideértve az alábbiakat: emberi jogok, gazdaságpolitika, pénzügyi szolgáltatások, adózás, iparpolitika, kis- és középvállalkozások, információs és kommunikációs technológiák, tudomány és technológia, energiaügy, közlekedés, városi és regionális tervezés és fejlesztés, turizmus, oktatás és képzés, kultúra, éghajlatváltozás, környezetvédelem és természeti erőforrások, mezőgazdaság, erdészet, állattenyésztés, halászat és vidékfejlesztés, egészségügy, statisztika, munkaügyi, foglalkoztatási és szociális kérdések, a közigazgatás reformja, egyesületek és nem kormányzati szervezetek, a természeti katasztrófák megelőzése és enyhítése, nemek közötti egyenlőség;

g) a Felek jelenlegi és jövőbeli részvételének támogatása a másik Fél részvétele előtt is nyitott, szubregionális és regionális együttműködési programokban;

h) együttműködés kialakítása a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozása terén; a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme elleni küzdelem valamennyi vonatkozása; háborús maradványok;

i) együttműködés kialakítása a terrorizmus elleni küzdelem terén;

j) a Felek szerepének és képének javítása egymás régióiban különféle eszközök, így a kulturális cserék, az információtechnológia alkalmazása és az oktatás révén;

k) az emberek közötti megértés támogatása többek között az agytrösztökhöz hasonló szervezetek, a tudósok, a vállalkozások és a média közötti együttműködés révén, szemináriumok, konferenciák, ifjúsági kapcsolatok és egyéb tevékenységek keretében.

3. cikk

Együttműködés a regionális és nemzetközi szervezetekben

1. A Felek vállalják, hogy eszmecserét folytatnak és együttműködnek egymással a regionális és nemzetközi fórumokon és szervezetekben, például az Egyesült Nemzetek Szervezetében, annak ügynökségeiben és szervezeteiben, az ASEAN és az EU párbeszédének keretében, az ASEAN regionális fórumon (ARF) az Ázsia-Európa találkozó (ASEM), valamint a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében.

2. A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy e területeken szemináriumok, konferenciák szervezésén és egyéb kapcsolódó tevékenységeken keresztül fokozzák az agytrösztök, tudósok, nem kormányzati szervezetek, vállalkozások és a média közötti együttműködést, feltéve, hogy az ilyen együttműködés a Felek kölcsönös hozzájárulásán alapul.

4. cikk

Kétoldalú és regionális együttműködés

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a párbeszéd és együttműködés e megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi területén a kapcsolódó tevékenységeket kétoldalú vagy regionális keretek között, illetve e keret vegyes alkalmazása révén hajtják végre, miközben megfelelő hangsúlyt kapnak a kétoldalú együttműködésben érintett ügyek. A megfelelő keret kiválasztásakor a Felek törekedni fognak az érdekelt felekre gyakorolt lehető legnagyobb hatás elérésére és valamennyi érdekelt fél részvételének megerősítésére, miközben - a politikai és intézményi megvalósíthatóság figyelembevételével - a lehető legjobban kihasználják a rendelkezésre álló erőforrásokat, és biztosítják az Unió és ASEAN részvételével zajló egyéb tevékenységekkel való összhangot. Az együttműködés adott esetben kiterjedhet az ASEAN-integráció támogatására és a közösségépítésre is.

2. A Felek adott esetben kiterjeszthetik a pénzügyi támogatást a megállapodás hatálya alá tartozó vagy ahhoz kapcsolódó területeken folytatott együttműködési tevékenységekre, a saját pénzügyi eljárásaikkal és forrásaikkal összhangban. Az együttműködés különösen támogathatja a vietnami társadalmi-gazdasági reformok végrehajtását, és a kapacitásépítési intézkedések körében magában foglalhatja képzési programok, munkaértekezletek és szemináriumok megrendezését, szakértők cseréjét, tanulmányok készítését és a Felek által - az adományozó fejlesztési-segítségnyújtási stratégiáinak megfelelően - megállapított egyéb tevékenységeket.

II. CÍM

FEJLESZTÉSI EGYÜT TmŰKÖDÉS

5. cikk

Általános elvek

1. A fejlesztési együttműködés központi célkitűzéseit a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása mellett a szegénység felszámolása, a fenntartható fejlődés és a világgazdaságba való integráció jelenti. A fejlesztési együttműködés célkitűzései figyelembe veszik Vietnam társadalmi-gazdasági fejlesztési stratégiáit és programjait. A Felek elismerik, hogy a közöttük létrejövő fejlesztési együttműködés alapvető jelentőséggel bír Vietnam fejlesztési feladatainak megoldása szempontjából.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy saját eljárásaiknak és forrásaiknak megfelelően fokozzák az együttműködési tevékenységeket.

6. cikk

Az együttműködés célkitűzései

A Felek fejlesztési együttműködési stratégiái többek között a következőkre irányulnak:

a) fenntartható gazdasági növekedés elérése;

b) az emberi és társadalmi fejlődés támogatása;

c) az intézmények reformjának és fejlesztésének előmozdítása;

d) a környezeti fenntarthatóság és regeneráció, valamint a bevált módszerek és a természeti erőforrások megőrzésének elősegítése;

e) az éghajlatváltozás következményeinek megelőzése és enyhítése;

f) a világgazdaságba és a kereskedelembe történő fokozatos integrációt célzó politikák és eszközök támogatása.

7. cikk

Az együttműködés formái

1. A Felek megállapodnak abban, hogy az e cím hatálya alá tartozó együttműködés valamennyi területe vonatkozásában kétoldalú vagy regionális szinten, vagy e szintek vegyes alkalmazása révén fejtik ki tevékenységeiket, beleértve a háromoldalú együttműködést is.

2. A Felek közötti együttműködés a következő formákat öltheti:

a) programokhoz és projektekhez nyújtott fejlesztési és technikai segítség, a Felek megállapodásának megfelelően;

b) kapacitásépítés képzési programok, munkaértekezletek és szemináriumok megrendezésén, szakértők cseréjén, tanulmányok készítésén és a Felek közös kutatásán keresztül;

c) adott esetben a fejlesztésfinanszírozás egyéb formáinak megfontolása;

d) a segélyhatékonyság bevált módszereire vonatkozó információk cseréje.

III. CÍM

BÉKE ÉS BIZTONSÁG

8. cikk

A tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése ellen folytatott küzdelem

1. A Felek úgy vélik, hogy a nemzetközi stabilitást és biztonságot veszélyeztető tényezők közül az egyik legfenyegetőbb a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik állami és nem állami szereplők körében való elterjedése, ugyanakkor újólag megerősítik a Felek törvényes jogait a biológiai, vegyi és nukleáris technológia, valamint a hozzájuk kapcsolódó anyagok békés célú kutatására, fejlesztésére, használatára, kereskedelmére és továbbadására vonatkozóan, azon szerződéseknek és egyezményeknek megfelelően, amelyeknek részesei. A Felek ezért megállapodnak abban, hogy együttműködnek, és hozzájárulnak a tömegpusztító fegyverek és hordozó eszközeik elterjedésének megakadályozásához a leszerelésről és az elterjedés megakadályozásáról szóló, a Felekre vonatkozó nemzetközi szerződések és megállapodások alapján fennálló kötelezettségeik, valamint vonatkozó nemzetközi kötelezettségeik teljes körű betartásával és nemzeti szintű végrehajtásával. A Felek megállapodnak, hogy e rendelkezés a megállapodás lényeges elemét képezi.

2. A Felek továbbá megállapodnak abban, hogy együttműködnek és közreműködnek a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése elleni küzdelemben a következők révén:

a) valamennyi egyéb vonatkozó nemzetközi szerződés és megállapodás aláírásának, megerősítésének, illetve az azokhoz történő csatlakozásnak, valamint vonatkozó kötelezettségeik teljes körű végrehajtásának előmozdítása;

b) kellő figyelemmel a Felek kapacitására, hatékony nemzeti exportellenőrzési rendszer létrehozása, amely ellenőrzi a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos áruk exportját és tranzitját (beleértve a kettős felhasználású technológiák esetében a tömegpusztító fegyverként való végfelhasználás ellenőrzését), valamint hatékony szankciók kilátásba helyezése az exportellenőrzés megsértése esetére az 1540. ENSZ BT-határozatnak megfelelően, az általános és jogszerű import- és exporttevékenységek és pénzügyi tranzakciók sérelme nélkül. Ez támogatás nyújtására is kiterjedhet, a kapacitásépítést is beleértve.

3. A Felek megállapodnak abban, hogy rendszeres politikai párbeszédet folytatnak, amely ezeket az elemeket kíséri és egységes keretbe foglalja.

9. cikk

Együttműködés a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme elleni küzdelem valamennyi vonatkozásában

1. A Felek elismerik, hogy a kézi- és könnyűfegyverek tiltott gyártásának, továbbadásának és forgalmazásának minden vonatkozása (ideértve azok túlzott felhalmozását) és ellenőrizetlen elterjedése továbbra is komoly fenyegetést jelent a békére és a nemzetközi biztonságra, ugyanakkor újólag megerősítik a Felek törvényes jogait arra vonatkozóan, hogy önvédelmi és biztonsági szükségleteiknek megfelelően kézi- és könnyűfegyvereket gyártsanak, importáljanak és birtokoljanak. E tekintetben a Felek figyelemmel vannak az ENSZ Közgyűlése 64/50 és 64/51 határozatának vonatkozó tartalmára.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy minden tekintetben tiszteletben tartják és teljes mértékben végrehajtják a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelmének kezelésével kapcsolatban a meglévő nemzetközi megállapodások (amelyeknek a Felek részesei) és az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai alapján rájuk háruló kötelezettségeket, valamint az e területen alkalmazandó nemzetközi jogi okmányok - köztük a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme minden formájának megelőzéséről, leküzdéséről és felszámolásáról szóló ENSZ cselekvési program - keretében vállalt kötelezettségeiket.

3. A Felek vállalják, hogy adott esetben a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelméhez kapcsolódó kérdések és problémák vonatkozásában folytatott vélemény- és információcsere, valamint közös egyetértés kialakítása, továbbá a Feleknek az ilyen kereskedelem megelőzése, leküzdése és felszámolása iránti képességeinek megerősítése érdekében párbeszédet alakítanak ki.

10. cikk

Együttműködés a terrorizmus elleni küzdelemben

A Felek újólag megerősítik a terrorizmus elleni küzdelem jelentőségét a jogszabályok teljes körű tiszteletben tartása mellett, ideértve az ENSZ Alapokmányát, az emberi jogi jogszabályokat, a menekültjogi jogszabályokat és a nemzetközi humanitárius jogot. Ennek keretén belül és az ENSZ Közgyűlésének 2006. szeptember 8-i 60/288 határozatában foglalt globális terrorellenes stratégiával, valamint az EU és az ASEAN terrorizmus elleni küzdelemben folytatott együttműködésről szóló 2003. január 28-i közös nyilatkozatával összhangban a Felek megállapodnak abban, hogy erősítik az együttműködést a terrorizmus megelőzése és visszaszorítása terén.

A Felek mindenekelőtt a következők révén működnek együtt:

a) az ENSZ Közgyűlése 1373. határozatának, valamint az egyéb vonatkozó ENSZ-határozatok teljes körű végrehajtása keretében, valamint a terrorizmus elleni küzdelemről és a terrorizmus megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmények és okmányok megerősítésének és teljes körű végrehajtásának előmozdítása révén;

b) a vegyes bizottság keretében folytatott rendszeres konzultáció kialakításával a terrorizmus elleni, és a terrorizmus megelőzésére irányuló együttműködés tárgyában;

c) a terrorista csoportokról és a támogató hálózataikról a nemzetközi és nemzeti joggal összhangban folytatott információcsere révén, valamint - a Felek programjainak és eszközeinek függvényében - a terrorizmus elleni küzdelemhez és a terrorizmus megelőzéséhez szükséges kapacitásépítéshez történő támogatás nyújtásával;

d) a terrorizmus és a terrorcselekményekre való felbujtás megfékezésére alkalmazott eszközökről és módszerekről folytatott eszmecsere révén, ideértve a műszaki területeket és a képzést, valamint a terrorizmus megelőzésével kapcsolatos tapasztalatcsere;

e) a terrorizmus elleni küzdelemről szóló nemzetközi egyetértés és a kapcsolódó jogszabályi keretek elmélyítése érdekében folytatott együttműködés révén, valamint a terrorizmus elleni hatályos ENSZ-okmányok kiegészítése érdekében a nemzetközi terrorizmus elleni átfogó egyezményről szóló megállapodás mielőbbi kidolgozásával;

f) az ENSZ globális terrorellenes stratégiájának hatékony végrehajtása érdekében az ENSZ-tagállamok közötti együttműködés ösztönzésével;

g) a bevált módszerek cseréje révén az emberi jogoknak a terrorizmus elleni küzdelemben megvalósított védelme terén.

11. cikk

Jogi együttműködés

1. A Felek megállapodnak abban, hogy az igazságszolgáltatás és a bűnüldözés terén minden szinten együttműködnek egymással jogi ügyekben, a jogállamiság elve és az intézmények erősítése érdekében.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy - például a polgári jog, a polgári eljárásjog, a büntetőjog és a büntető eljárásjog terén - együttműködnek egymással az igazságügyi kapacitás és a jogrendszer javítása érdekében, valamint információcserét kezdenek a jogrendszerek és a jogalkotás tárgyában.

3. A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a nemzetközi büntetőbíráskodás terén is együttműködnek. A Felek úgy vélik, hogy a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények nem maradhatnak büntetlenül, és a megfelelő szinten hozott intézkedésekkel biztosítani kell üldözésük hatékonyságát.

4. A Felek úgy vélik, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság a nemzetközi béke és igazság érdekében működő, haladó és független intézmény. A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek egymással a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények megelőzését és megbüntetését célzó jogi keret erősítése, valamint a Római Statútumhoz való csatlakozás lehetőségének megfontolása érdekében. A Felek megállapodnak abban, hogy e kérdésben előnyös lenne párbeszédet folytatniuk és együttműködniük egymással.

IV. CÍM

KERESKEDELMI ÉS BERUHÁZÁSI EGYÜT TMŰKÖDÉS

12. cikk

Általános elvek

1. A Felek párbeszédet indítanak a kétoldalú és többoldalú kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekről a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok megerősítése és a multilaterális kereskedelmi rendszer fejlesztése céljából.

2. A Felek vállalják, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogatják kereskedelmi csereforgalmuk fejlesztését és diverzifikációját, a kölcsönös előnyök biztosítása érdekében. Vállalják továbbá, hogy a kereskedelem akadályainak megszüntetésével, különösen a nem vámjellegű akadályok és kereskedelmi korlátozások megfelelő időben történő megszüntetésével és az átláthatóság növeléséhez szükséges intézkedésekkel javítják és kiszámíthatóvá teszik a piacra jutási feltételeket, figyelembe véve a mindkét Fél részvételével működő nemzetközi szervezetek e téren végzett munkáját.

3. Felismerve a kereskedelemnek a fejlődésben játszott elengedhetetlenül fontos szerepét, valamint azt, hogy a kereskedelmi preferenciák rendszere - beleértve az általános preferenciarendszert (GSP) -, valamint a WTO által meghatározott különleges és megkülönböztetett elbánás segítette a fejlődő országokat, a Felek törekednek az ezek hatékony végrehajtásáról folytatott konzultációk fokozására.

4. E Cím végrehajtása tekintetében a Felek figyelembe veszik egymás fejlettségi szintjét.

5. A Felek tájékoztatják egymást a kereskedelempolitika és a kereskedelemmel kapcsolatos szakpolitikák - agrárpolitika, élelmiszerbiztonsági, fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi politika - alakulásáról.

6. A Felek - egyebek mellett az e Címben említett területeken - ösztönzik a kereskedelmi és beruházási kapcsolataik továbbfejlesztésére irányuló párbeszédet és együttműködést, beleértve a kereskedelmi problémák megoldását, a technikai segítségnyújtást és a kapacitásépítési programokat a kereskedelmi kérdések rendezése érdekében.

7. Lehetőségeik kiaknázása és egymást gazdaságilag kiegészítő jellegük kihasználása céljából a Felek törekednek arra, hogy több lehetőséget és megoldást tárjanak fel és keressenek kereskedelmi és beruházási kapcsolataik erősítésére, adott esetben ideértve a közös érdekű szabadkereskedelmi és egyéb megállapodások megtárgyalását.

13. cikk

Kereskedelemfejlesztés

1. A Felek vállalják, hogy fejlesztik, diverzifikálják és fokozzák az egymás közötti kereskedelmet, és javítják termékeik versenyképességét a belföldi, a regionális és a nemzetközi piacokon. Ennek érdekében a Felek közötti együttműködés célja különösen a kapacitásépítés fokozása, például az alábbi területeken: kereskedelemfejlesztési stratégiák, a kereskedelmi potenciál optimalizálása a GSP-preferenciákra is kiterjedően, versenyképesség, a vállalkozások közötti technológiatranszfer támogatása, a politikák, törvények és rendeletek átláthatósága, piaci információk, intézményfejlesztés és regionális hálózatépítés.

2. A Felek teljes mértékben igénybe veszik a kereskedelemösztönző segélyt és más kiegészítő segítségnyújtási programokat az egymás közötti kereskedelem és beruházások előmozdítása céljából.

14. cikk

Egészségügyi, növény-egészségügyi és állatjóléti kérdések

1. A Felek újólag megerősítik az egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekről (SPS) szóló WTO-megállapodás alapján fennálló jogaikat és kötelezettségeiket.

2. A Felek az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekről (SPS) szóló WTO-megállapodás, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény (IPPC), a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) és a CODEX Alimentarius keretében fokozzák az együttműködést és információcserét folytatnak a Felek közötti kereskedelmet érintő egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos jogalkotási, végrehajtási, tanúsítási, ellenőrzési és felügyeleti eljárások vonatkozásában.

3. A Felek továbbá megállapodnak abban, hogy együttműködnek egymással az egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban, és előmozdítják a Felek között e téren folytatott együttműködést, olyan kapacitásépítés és technikai segítségnyújtás révén, amely a Felek szükségleteihez igazodik, és célja az, hogy segítse őket az egymás jogszabályi kereteinek való megfelelésben, ideértve az élelmiszerbiztonság, a növény- és állategészségügy területét, valamint a nemzetközi szabványok alkalmazását.

4. A Felek megállapodnak abban, hogy szükség szerint együttműködnek egymással az állatjóléti kérdésekkel kapcsolatban, ideértve az állatjóléti előírások kidolgozásához szükséges technikai segítségnyújtást és kapacitásépítést.

5. A Felek kommunikációs kapcsolattartókat neveznek ki az e cikk hatálya alá tartozó ügyekben.

15. cikk

A kereskedelem technikai akadályai

1. A Felek támogatják a nemzetközi szabványok alkalmazását, együttműködnek és információkat cserélnek egymással a szabványokkal, műszaki előírásokkal és megfelelőség-értékelési eljárásokkal kapcsolatban, különösen a kereskedelem technikai akadályairól (TBT) szóló WTO-megállapodás keretében.

2. A Felek törekednek arra, hogy a kereskedelem technikai akadályainak terén az új jogszabályok kidolgozásának korai szakaszától kezdve információkat cseréljenek egymással. Ennek érdekében a Felek ösztönöznek minden olyan intézkedést, amelynek célja a közöttük fennálló különbségek áthidalása a megfelelőség-értékelés, valamint a Felek e területen meglévő rendszereinek egységesítése, továbbá e rendszerek egymáshoz való közelítésének és összhangjának javítása. A Felek megállapodnak abban, hogy eszmecserét folytatnak egymással és megvizsgálják annak lehetőségét, hogy harmadik fél által végzett tanúsítást alkalmazzanak a közöttük folyó kereskedelem megkönnyítése érdekében.

3. A kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos együttműködésre többek között megfelelő csatornákon folytatott párbeszéd, közös projektek, technikai segítségnyújtás és kapacitásépítési programok révén kerül sor. A Felek szükség esetén kommunikációs kapcsolattartókat neveznek ki az e cikk hatálya alá tartozó ügyekben.

16. cikk

Vámügyekkel és a kereskedelem könnyítésével kapcsolatos együttműködés

1. A Felek:

a) tapasztalatokat cserélnek egymással, megosztják egymással bevált módszereiket és megvizsgálják az import, az export és az egyéb vámeljárások egyszerűsítésének lehetőségét;

b) biztosítják a vámszabályok, valamint a kereskedelem megkönnyítését célzó szabályok átláthatóságát;

c) vámegyüttműködést, valamint hatékony kölcsönös igazgatási segítségnyújtási mechanizmusokat fejlesztenek ki;

d) nemzetközi kezdeményezések keretében törekednek a nézetek közelítésére és közös fellépés kidolgozására is, a kereskedelem megkönnyítését is ideértve.

2. A Felek különös figyelmet fordítanak többek között az alábbiakra:

a) a nemzetközi kereskedelem biztonsági és védelmi dimenziójának fokozása;

b) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok hatékonyabb és eredményesebb vámügyi érvényesítésének biztosítása;

c) a kereskedelem megkönnyítése, illetve a csalás és szabálytalanságok elleni küzdelem közötti kiegyensúlyozott megközelítés biztosítása.

3. Az e megállapodásban előirányzott egyéb együttműködési formák sérelme nélkül, a Felek kijelentik, hogy a jövőben fontolóra veszik vámügyi együttműködésről és kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló jegyzőkönyvek megkötését, az e megállapodásban meghatározott intézményi kereten belül.

4. A Felek törekednek arra, hogy mobilizálják a technikai segítségnyújtási erőforrásokat az e megállapodás alapján a vámügyi kérdésekben folytatott együttműködés, valamint a kereskedelem megkönnyítésével kapcsolatos szabályok végrehajtásának támogatása érdekében.

17. cikk

Beruházás

A Felek - a beruházásokkal kapcsolatos összhang és együttműködés fokozására, az igazgatási mechanizmusoknak a beruházások áramlásának elősegítése érdekében történő feltárására, valamint a Felek beruházói számára stabil, átlátható, nyitott szabályok és egyenlő versenyfeltételek kialakítására irányuló következetes párbeszéd révén - a befektetésekhez szükséges vonzó és stabil környezet létrehozásával ösztönzik a beruházások áramlásának növekedését.

18. cikk

Versenypolitika

1. A Felek versenyjogi jogszabályokat tartanak hatályban, és versenyhatóságokat működtetnek. E jogszabályokat hatékony, megkülönböztetés-mentes és átlátható módon alkalmazzák annak érdekében, hogy területükön előmozdítsák a jogbiztonságot.

2. Ennek érdekében együttműködési eszközeik és programjaik keretében - a finanszírozás rendelkezésre állásától függően - a Felek kapacitásépítési és egyéb együttműködési tevékenységeket indíthatnak a versenyjogi törvények és rendeletek kidolgozása és végrehajtása terén.

19. cikk

Szolgáltatások

A Felek rendszeres párbeszédet alakítanak ki, amelynek célja, hogy információkat cseréljenek egymás szabályozási hátteréről annak érdekében, hogy beazonosítsák a bevált módszereket, elősegítsék az egymás piacaira való bejutást - az e-kereskedelmet is beleértve -, a tőkéhez és a technológiához való hozzájutást, valamint ösztönözzék a szolgáltatások kereskedelmét a két régió között és harmadik országok piacain.

20. cikk

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok oltalma

1. A Felek megerősítik a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmének, valamint az ehhez kapcsolódó nemzetközi kötelezettségek teljes körű végrehajtásának általuk tulajdonított nagy jelentőséget e jogok megfelelő és hatékony védelmének biztosítása érdekében, összhangban a vonatkozó nemzetközi szabványokkal/megállapodásokkal - amilyen a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (TRIPS) és az új növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény (UPOV) -, az érvényesítés hatékony módjaira is kiterjedően.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy fokozzák az együttműködést a szellemi tulajdon védelme és érvényesítése terén, ideértve a másik Fél földrajzi jelzései egymás területén való oltalma és lajstromozása megkönnyítésének megfelelő módjait is, figyelemmel az e téren érvényesülő nemzetközi szabályokra, gyakorlatokra és fejleményekre, valamint egymás képességeire.

3. Az együttműködés a Felek által kölcsönösen elfogadott formákban valósul meg, ennek keretében a Felek információt és tapasztalatot cserélhetnek egymással a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos gyakorlat, e jogok előmozdítása, terjesztése, ésszerűsítése, irányítása, harmonizációja, védelme, érvényesítése és hatékony alkalmazása vonatkozásában, továbbá az e jogokkal kapcsolatos visszaélések megelőzése, valamint a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás elleni küzdelem terén, e jogok ellenőrzésével és védelmével foglalkozó szervezetek létrehozására és megerősítésére is kiterjedően.

21. cikk

A gazdasági szereplők részvételének erősítése

1. A Felek ösztönzik és megkönnyítik a kereskedelmi és iparkamarák működését, valamint - a közös érdekű területeken folytatott kereskedelem és beruházások előmozdítása érdekében - a Felek szakmai szervezetei közötti együttműködést.

2. A Felek ösztönzik a párbeszédet egymás szabályozó testületei és magánszektorainak szereplői között, a kereskedelem és a beruházási környezet terén történt legutóbbi fejlemények megvitatása, a magánszektor fejlesztési szükségleteinek feltárása, valamint a vállalati versenyképesség erősítését célzó szakpolitikai keretekről szóló eszmecsere érdekében.

22. cikk

Konzultációk

Annak érdekében, hogy kétoldalú kereskedelmi kapcsolatukban biztosítsák a biztonságot és a kiszámíthatóságot, a Felek megállapodnak abban, hogy bármely Fél kérelmére, a lehető legrövidebb időn belül célratörő konzultációt folytatnak egymással bármely olyan vitás kérdésben, amely az e Cím hatálya alá tartozó, kereskedelmi vagy kereskedelemmel kapcsolatos vonatkozásban felmerülhet.

V. CÍM

IGAZSÁGÜGYI EGYÜT TMŰKÖDÉS

23. cikk

A szervezett bűnözés elleni küzdelem

A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a szervezett, a gazdasági és a pénzügyi bűnözés, valamint a korrupció elleni küzdelemben. Ezen együttműködés célja különösen az olyan vonatkozó nemzetközi szabványok és okmányok végrehajtása és előmozdítása, mint adott esetben a határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezmény, annak kiegészítő jegyzőkönyvei és az ENSZ korrupció elleni egyezménye.

24. cikk

Együttműködés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén

1. A Felek - a Pénzügyi Akció Munkacsoport ajánlásának megfelelően - megállapodnak abban, hogy fel kell lépniük és együtt kell működniük, elkerülendő annak kockázatát, hogy pénzügyi rendszereiket jogellenes célokra, ezek között súlyos bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására lehessen használni.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy fokozzák a szabályozás kidolgozására és végrehajtására, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet szolgáló mechanizmusok hatékony működésére irányuló képzést és technikai segítségnyújtást. Az együttműködés a Felek jogszabályainak keretében különösen lehetővé teszi a vonatkozó információknak a Felek illetékes hatóságai közötti cseréjét, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez szükséges - a Felek és az e területen tevékenykedő nemzetközi szervezetek, például a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által elfogadottakkal egyenértékű - megfelelő előírások alapján.

25. cikk

Együttműködés a tiltott kábítószerek elleni küzdelem terén

1. A Felek együttműködnek egymással az e területen kialakítandó átfogó és kiegyensúlyozott megközelítés biztosítására: hatékony lépéseket tesznek, és összehangolják az illetékes hatóságok működését a bűnüldözés, a vámhivatalok, az egészségügy, az igazságügy és a belügy, valamint más érintett ágazatok területén annak érdekében, hogy (az ópiummák tiltott termesztését, valamint a szintetikus drogok előállítását is beleértve) csökkenjen a tiltott drogok kínálata, kereskedelme és kereslete, továbbá a drogfogyasztókra és a társadalom egészére gyakorolt hatása, és hatékonyabban ellenőrizzék a prekurzorokat.

2. A Felek megállapodnak az együttműködés módjaiban, amelyekkel ezek a célkitűzések megvalósíthatók. A fellépéseknek azokon a közösen elfogadott elveken kell alapulniuk, amelyek összhangban állnak a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, amelyeknek a Felek részes felei, azaz az ENSZ Közgyűlésének huszadik, 1998. júniusi, a kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó különleges ülésén jóváhagyott politikai nyilatkozatával, a kábítószerek iránti kereslet csökkentésének irányadó elveiről és a kábítószerekkel kapcsolatos világméretű probléma elleni küzdelemre vonatkozó nemzetközi együttműködés fokozásáról szóló nyilatkozatával, valamint a kábítószerekkel foglalkozó ENSZ-bizottság 52., 2009. márciusi ülésén elfogadott politikai nyilatkozatával és cselekvési tervével.

3. A Felek közötti együttműködés keretei kiterjednek a műszaki és igazgatási együttműködésre, különösen a következő területeken: nemzeti jogszabályok és politikák megszövegezése, nemzeti szakintézmények, valamint tájékoztató és ellenőrző központok létesítése, személyi állomány képzése, kábítószerekkel kapcsolatos kutatás; a kábítószerek iránti kereslet, illetve a kábítószerek által okozott károsodás csökkentésére irányuló erőfeszítések; igazságügyi és rendőrségi együttműködés, valamint a prekurzorok hatékony ellenőrzése a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális előállításához kapcsolódóan. A Felek más területek bevonásában is megállapodhatnak.

26. cikk

A személyes adatok védelme

1. A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a személyes adatok fokozottabb védelme érdekében, adott esetben a legmagasabb nemzetközi normáknak - például a Felekre alkalmazandó nemzetközi okmányoknak - megfelelően.

2. A személyes adatok védelmével kapcsolatos együttműködés magában foglalhatja többek között az információ- és tapasztalatcsere formájában megnyilvánuló technikai támogatást.

VI. CÍM

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉS AZ EGYÜT TMŰKÖDÉS EGYÉB TERÜLETEI

27. cikk

Együttműködés a migráció területén

1. A Felek újólag megerősítik a területeik közötti migráció irányítása érdekében tett közös erőfeszítések fontosságát.

A Felek az együttműködés megerősítése céljából átfogó párbeszédet alakítanak ki valamennyi migrációval kapcsolatos kérdésben. A migrációval kapcsolatos szempontoknak szerepelniük kell a migránsok származási, tranzit- és célországainak gazdasági és társadalmi fejlődésére vonatkozó nemzeti stratégiákban.

2. A Felek közötti együttműködésnek a közös konzultációkon elvégzett konkrét igényfelmérésen kell alapulnia, és azt a vonatkozó hatályos - uniós és nemzeti - jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtani. Az együttműködés többek között a következőkre helyezi a hangsúlyt:

a) a migráció mögött meghúzódó eredendő okok megoldása;

b) a jogszerű migrációval kapcsolatos átfogó párbeszéd indítása, közös megállapodás szerint a jogszerű migráció lehetőségeit előmozdító mechanizmusok létrehozása céljából;

c) tapasztalatok és módszerek megosztása az ENSZ 1951. évi, a menekültek jogállásáról szóló genfi egyezményéhez és az 1967. évi jegyzőkönyvhöz való csatlakozás, valamint ezek rendelkezéseinek végrehajtása kapcsán, különös tekintettel a „visszaküldés tilalma”, valamint az „önkéntes hazatelepülés” elvére;

d) a befogadásra vonatkozó szabályok, valamint a befogadott személyek jogai és jogállása, az adott ország területén jogszerűen tartózkodó más állampolgárságú személyekkel szembeni méltányos bánásmód és azok beilleszkedése, oktatás és képzés, a rasszizmussal és az idegengyűlölettel szembeni intézkedések;

e) az illegális bevándorlással, a migránsok csempészésével és az emberkereskedelemmel szembeni hatékony és megelőző politika kidolgozása, ideértve az embercsempész- és emberkereskedő-hálózatok felszámolásának különböző módjait, valamint az emberkereskedelem áldozatainak védelmét;

f) valamely ország területén illegálisan tartózkodó személyek emberséges és tisztességes körülmények között történő visszautazása - beleértve az önkéntes visszatérés támogatását -, továbbá az ilyen személyek visszafogadása a (3) bekezdésnek megfelelően;

g) a vízumokkal és az úti okmányok biztonságával kapcsolatban közös érdekűnek tartott kérdések;

h) a határellenőrzéssel kapcsolatban közös érdekűnek tartott kérdések;

i) technikai és személyzeti kapacitásépítés.

3. A Felek továbbá a következőkben állapodnak meg az illegális bevándorlás megelőzésére és ellenőrzésére vonatkozó együttműködés keretében, az emberkereskedelem áldozatainak biztosított védelem szükségességének sérelme nélkül:

a) amennyiben az illetékes vietnami hatóságok a nemzeti jogszabályokkal vagy a fennálló, vonatkozó megállapodásokkal összhangban megállapítják egy visszafogadandó személy vietnami állampolgárságát, úgy Vietnam - az érintett tagállam illetékes hatóságainak kérelmére, indokolatlan késedelem nélkül - visszafogadja valamennyi olyan állampolgárát, aki jogellenesen tartózkodik egy tagállam területén;

b) amennyiben az érintett tagállam illetékes hatóságai a nemzeti jogszabályokkal vagy a fennálló, vonatkozó megállapodásokkal összhangban megállapítják egy visszafogadandó személy állampolgárságát, úgy - az illetékes vietnami hatóságok kérelmére, indokolatlan késedelem nélkül - minden tagállam visszafogadja valamennyi olyan állampolgárát, aki jogellenesen tartózkodik Vietnam területén.

A Felek ilyen célokra megfelelő személyazonossági okmányokat bocsátanak állampolgáraik rendelkezésére. Amennyiben a visszafogadandó személy nem rendelkezik semmiféle okmánnyal vagy állampolgárságának egyéb bizonyítékával, úgy az érintett tagállam vagy Vietnam illetékes hatóságai - Vietnam, illetve az érintett tagállam kérésére - biztosítják, hogy a visszafogadandó személyt állampolgársága megállapítása céljából meghallgassák.

4. Vonatkozó jogszabályaiknak és eljárásaiknak megfelelően a Felek fokozzák a visszafogadási kérdésekkel kapcsolatos együttműködésüket annak érdekében, hogy állampolgáraik visszafogadása tárgyában az EU és Vietnam között - bármely Fél kérelmére, kölcsönös megegyezés alapján - megállapodás jöhessen létre.

28. cikk

Oktatás és képzés

1. A Felek megállapodnak abban, hogy fokozzák együttműködésüket az oktatás és képzés terén, megfelelő tiszteletben tartva sokszínűségüket a kölcsönös megértés erősítése érdekében, és megállapodnak a vietnami és az uniós oktatási lehetőségekkel kapcsolatos ismeretek terjesztésében.

2. A Felek ezenkívül hangsúlyt helyeznek a felsőoktatási intézményeik és szakosított ügynökségeik közötti kapcsolatok létrehozását, valamint az információk, know-how, diákok, szakértők és technikai források cseréjének ösztönzését célzó intézkedésekre, kihasználva az Unió délkelet-ázsiai oktatási és képzési programjai által biztosított lehetőségeket, valamint felhasználva a Felek által e téren szerzett tapasztalatokat.

3. A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy előmozdítják az Erasmus Mundus programhoz, valamint a konferenciatolmács-képző programokhoz hasonló felsőoktatási programok végrehajtását, és arra ösztönzik az EU és Vietnam oktatási intézményeit, hogy közös képzési és kutatási programok keretében működjenek együtt a felsőoktatási együttműködés és mobilitás előmozdítása érdekében.

4. A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy párbeszédet kezdenek a felsőoktatás, valamint a műszaki és szakképzési rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó közös érdekű kérdésekről, amely olyan technikai segítségnyújtási intézkedéseket is felölelhet, amelyek célja többek között a képesítési keretrendszer és a minőségbiztosítás javítása.

29. cikk

Egészségügy

1. A Felek megállapodnak abban, hogy az egészségügy területén együttműködnek az egészségügy és a szociális jólét feltételeinek - különösen az egészségügyi rendszer - javítása érdekében, beleértve az egészségügyi ellátást és az egészségbiztosítást.

2. Az együttműködés főleg a következő területeken valósul meg:

a) az egészségügy javítását célzó programok az egészségügyi rendszerek, szolgáltatások és feltételek, valamint a szociális jólét javítására is kiterjedően;

b) az epidemiológiával kapcsolatos közös tevékenységek, ideértve az olyan járványok korai megelőzésével és ellenőrzésével kapcsolatos együttműködést is, mint a madárinfluenza, a pandémiás influenza és egyéb komolyabb fertőző betegségek;

c) egészségügyi tárgyú nemzetközi megállapodások, különös tekintettel a Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményre és a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályokra;

d) élelmiszer-biztonsági előírások, ideértve az importált élelmiszereknek a 14. cikk hatálya alá tartozó, automatikus ellenőrzési hálózatát;

e) kölcsönös megállapodás szerinti információ- és tapasztalatcsere a gyógyszerészeti és gyógyászati berendezésekkel kapcsolatos politikákról és szabályokról;

f) a nem fertőző betegségek megelőzése és ellenőrzése az információk és a helyes gyakorlatok cseréje, az egészséges életmód népszerűsítése, továbbá az egészséget befolyásoló főbb tényezők, valamint e betegségek felügyelete és kezelése révén.

3. A Felek felismerik az egészségügyi ágazat további korszerűsítésének fontosságát, és megállapodnak az egészségügy terén folytatott kapacitásépítés és technikai segítségnyújtás erősítésében.

30. cikk

Környezetvédelem és természeti erőforrások

1. A Felek megállapodnak a természeti erőforrások és a biológiai sokféleség megőrzésének és fenntartható módon való igazgatásának szükségességéről, ami alapja a jelen és a jövő generációi fejlődésének.

2. A Felek megállapodnak arról, hogy az e téren folytatott együttműködés elősegíti a környezet megőrzését és javítását a fenntartható fejlődés megvalósítása céljából. A fenntartható fejlődéssel foglalkozó világ-csúcstalálkozó eredményeit figyelembe kell venni a Felek által az e megállapodás szerint vállalt valamennyi tevékenység elvégzése során.

3. A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a környezetvédelmi politikák kölcsönös támogathatóságának, valamint a környezetvédelmi megfontolások - az együttműködés valamennyi területébe való - integrálásának fokozása érdekében.

4. A Felek vállalják, hogy különösen az alábbiak tekintetében folytatják és erősítik együttműködésüket:

a) a Felek aktív részvételének előmozdítása azon többoldalú, környezetvédelmi tárgyú egyezmények végrehajtásában, amelyeknek a Felek részesei, ideértve a Bázeli Egyezményt, a Stockholmi Egyezményt és a Rotterdami Egyezményt;

b) a környezettudatosság és a helyi részvétel fokozása, ideértve az őslakos és a helyi közösségek részvételét a környezetvédelmi és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos erőfeszítésekben;

c) környezetbarát technológiák, termékek és szolgáltatások támogatása és alkalmazása, többek között szabályozó és piaci alapú eszközök használata révén;

d) a hulladékok, köztük a veszélyes hulladékok és az ózonréteget lebontó anyagok határokon átnyúló illegális mozgásának megakadályozása;

e) a környezeti levegőminőség javítása, környezetbarát hulladékkezelés, a vegyi anyagok biztonsága, fenntartható integrált vízkészlet-gazdálkodás, valamint a fenntartható fogyasztás és termelés előmozdítása;

f) az erdők fenntartható fejlődése és védelme a fenntartható erdőgazdálkodás támogatására is kiterjedően, erdőtanúsítás, az illegális fakitermelés és -kereskedelem elleni intézkedések, valamint az erdőgazdálkodás fejlesztésének a helyi közösségi fejlesztésbe történő integrálása;

g) a nemzeti parkok hatékony védelme, a biológiai sokféleség területei és a sérülékeny ökoszisztémák elismerése és megőrzése, kellő figyelemmel az e területeken vagy azok közelében élő helyi és őslakos közösségekre;

h) fenntartható tengeri fejlődés megvalósítása érdekében a partmenti és tengeri környezet védelme és megőrzése, a tengeri erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás támogatása céljából;

i) talajvédelem, a talaj funkcióinak megőrzése és fenntartható területgazdálkodás;

j) a területgazdálkodási kapacitás fokozása, átlátható területgazdálkodás, az ingatlanpiac megfelelő működtetése a fenntartható területgazdálkodás elve és az érintettek számára biztosított méltányos jogok alapján, a fenntartható fejlődést előmozdító hatékony használat és környezetvédelem biztosítása érdekében.

5. Ennek érdekében a Felek két- és többoldalú keretek között törekednek együttműködésük erősítésére, ideértve a környezetbarát technológiák fejlesztésének, átadásának és hasznosításának támogatását célzó technikai segítségnyújtási programokat, valamint a millenniumi fejlesztési célok korai megvalósítását célzó, a kölcsönös előnyök elvén alapuló kezdeményezéseket és partnerségi megállapodásokat.

31. cikk

Az éghajlatváltozással kapcsolatos együttműködés

1. A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek egymással az éghajlatváltozás, valamint annak a környezetkárosodásra és a szegénységre gyakorolt hatásai elleni küzdelem felgyorsítása terén, támogatják az éghajlatváltozás enyhítésére és az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz való alkalmazkodás elősegítésére irányuló politikákat (különös tekintettel a tengerszint emelkedésére), és együttműködnek egymással annak érdekében, hogy fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó növekedési pályára állítsák gazdaságukat.

2. Az együttműködés célkitűzései a következők:

a) éghajlatváltozás elleni küzdelem a biztonságos és fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra történő átállás általános céljával, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye elveinek megfelelő, konkrét mérséklési intézkedéseken keresztül;

b) gazdaságuk energiateljesítményének javítása az energiahatékonyság, energiatakarékosság, valamint a biztonságos és fenntartható megújuló energia használatának támogatásával, továbbá egy olyan éghajlatbarát generáció felé történő elmozdulás, amely hozzájárul egy zöldenergiai forradalom megalapozásához;

c) fenntartható fogyasztási és termelési modellek támogatása a gazdaságban, hozzájárulás az ökoszisztémákra nehezedő nyomás minimalizálásához, a talajt és az éghajlatot is beleértve;

d) alkalmazkodás az éghajlatváltozás elkerülhetetlen és káros hatásaihoz, ideértve az alkalmazkodási intézkedéseknek a Felek növekedési és fejlesztési stratégiáiba és terveibe történő integrálását, valamennyi ágazatban és szinten.

3. A (2) bekezdésben megjelölt célkitűzések megvalósítása érdekében a Felek:

a) fokozzák a politikai párbeszédet és a technikai szintű együttműködést;

b) előmozdítják a kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységekkel és az alacsony kibocsátású technológiákkal kapcsolatos együttműködést;

c) fokozzák az együttműködést a megfelelő, nemzeti szintű mérséklési intézkedésekkel, az alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó növekedési tervekkel, az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásról szóló nemzeti programokkal, valamint a katasztrófakockázatok csökkentésével kapcsolatban;

d) fokozzák a kapacitásépítést és erősítik az intézményeket az éghajlatváltozás által támasztott kihívások megoldása érdekében;

e) fokozzák a tudatosság erősítését, különös tekintettel a leginkább veszélyeztetett népességcsoportokra és a veszélyeztetett területeken élő személyekre, és könnyítik a helyi közösségek részvételét az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

32. cikk

Mezőgazdaság, erdészet, állattenyésztés, halászat és vidékfejlesztés

1. A Felek megállapodnak abban, hogy - egyebek mellett megerősített párbeszéd és tapasztalatcsere révén - fokozzák az együttműködést a mezőgazdaság, az erdészet, az állattenyésztés, a halászat és a vidékfejlesztés terén, különösen az alábbi területeken:

a) agrárpolitika és általános nemzetközi mezőgazdasági perspektívák;

b) a növények, állatok, valamint a növényi és állati termékek Felek közötti kereskedelmének könnyítése, a piac fejlesztése és támogatása;

c) fejlesztéspolitika a vidéki térségekben;

d) a növényekkel, állatokkal és vízi termékekkel, valamint különösen az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekkel és a biotermesztéssel kapcsolatos minőségpolitika; minőségi termékek, ezen belül biotermékek és földrajzi jelzéssel ellátott termékek forgalmazása (címkézés, tanúsítás és ellenőrzés);

e) állatjólét;

f) fenntartható és környezetbarát mezőgazdaság és biotechnológia-átadás fejlesztése,

g) a fenntartható és felelős hosszú távú tengeri és halászati politika támogatása, beleértve a partmenti és tengeri erőforrások megőrzését és kezelését;

h) az illegális, bejelentetlen és szabályozatlan halászat, valamint az illegális fakitermelés és az erdészeti termékek tiltott kereskedelmének megakadályozására és leküzdésére irányuló erőfeszítések előmozdítása az erdészeti jogszabályok végrehajtásán, az erdészeti irányításon és az erdészeti termékek kereskedelmén, valamint önkéntes partnerségi megállapodáson keresztül;

i) örökítéssel kapcsolatos kutatás, állatok és növények fajtamegválasztása, beleértve az állatállomány minőségének javítását, valamint a szárazföldi és vízi állatok takarmányaival és táplálékával kapcsolatos kutatást;

j) azon kedvezőtlen hatások enyhítése, amelyeket az éghajlatváltozás gyakorol a mezőgazdasági termelésre, valamint a szegénységnek a távoli és a vidéki térségekben történő csökkentésére;

k) fenntartható erdőgazdálkodás támogatása és előmozdítása, beleértve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és a kedvezőtlen hatások enyhítését.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy megvizsgálják a növénytermesztéssel és állattenyésztéssel kapcsolatos technikai segítségnyújtás lehetőségeit, különösen, de nem kizárólagosan az állati és növényi termékek hozamának és minőségének javításával kapcsolatban, továbbá megállapodnak abban, hogy megvizsgálják az irányítási képesség e téren történő kiépítésére irányuló kapacitásépítési programokat.

33. cikk

A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos együttműködés

1. A Felek együttműködnek a nemekkel kapcsolatos politikák és programok erősítése, valamint az intézményi és igazgatási kapacitásépítés és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos nemzeti stratégiák végrehajtásának támogatása terén (ideértve a nők jogait és azok erősítését), annak érdekében, hogy a férfiak és nők méltányos részvétele a gazdasági, kulturális, politikai és társadalmi élet valamennyi ágazatában biztosított legyen. Az együttműködés középpontjában különösen a nők azon erőforrásokhoz való hozzáférésének javítása áll, amelyek alapvető jogaik teljes körű gyakorlásához szükségesek.

2. A Felek támogatják a következőkhöz szükséges, megfelelő keret létrehozását:

a) annak biztosítása, hogy a nemekkel kapcsolatos kérdések megfelelő szerepet kapnak valamennyi fejlesztési stratégiában, politikában és programban;

b) tapasztalatok és modellek cseréje a nemek közötti egyenlőség előmozdításával kapcsolatban, és a nőknek kedvező pozitív intézkedések elfogadásának támogatása.

34. cikk

A háborús maradványok kezelésével kapcsolatos együttműködés

A Felek felismerik az aknák, bombák és egyéb fel nem robbant hadianyagok mentesítése terén folytatott együttműködés, valamint azon nemzetközi szerződések betartásának fontosságát, amelyeknek részesei, figyelemmel az egyéb vonatkozó nemzetközi okmányokra. Ezért a Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a következőkön keresztül:

a) tapasztalatcsere és párbeszéd, az irányítási kapacitás növelése, valamint a szakértők, kutatók és speciális szakértők képzése a kapacitásépítési segítségnyújtásra is kiterjedően, a fent említett kérdések kezelésével kapcsolatban előírt saját belső eljárásaiknak megfelelően;

b) kommunikáció és oktatás a bombák és aknák által okozott balesetek megelőzéséről, valamint a bombák és aknák áldozatainak rehabilitációjáról és a közösségbe történő újbóli integrációjáról.

35. cikk

Együttműködés az emberi jogok terén

1. A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek az emberi jogok előmozdítása és védelme terén, többek között azon nemzetközi emberi jogi okmányok végrehajtása tekintetében, amelyeknek részes felei. Ehhez technikai segítséget nyújtanak.

2. Az együttműködés többek között a következőkre terjedhet ki:

a) az emberi jogok előmozdítása és oktatása;

b) az emberi jogokkal kapcsolatos intézmények megerősítése;

c) az emberi jogokkal kapcsolatban meglévő párbeszéd megerősítése;

d) az Egyesült Nemzetek Szervezete emberi jogokkal foglalkozó intézményein belüli együttműködés erősítése.

36. cikk

A közigazgatás reformja

A Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönös konzultáció során végzett konkrét igényfelmérés alapján együttműködnek közigazgatásuk átalakítása és hatékonyságának növelése terén, többek között az alábbi területeken:

a) a szervezeti hatékonyság növelése, beleértve a decentralizációt;

b) az intézmények szolgáltatási hatékonyságának növelése,

c) az államháztartás irányításának és elszámoltathatóságának javítása, összhangban a Felek vonatkozó törvényeivel és rendeleteivel;

d) a jogi és intézményi keret fejlesztése;

e) a politikák kialakításához és végrehajtásához szükséges kapacitások (közszolgáltatások nyújtása, költségvetés összeállítása és végrehajtása, korrupció elleni küzdelem) kiépítése;

f) bűnüldözési mechanizmusok és szervek kapacitásépítése;

g) a közszolgáltatások, állami ügynökségek és közigazgatási eljárások reformja;

h) kapacitásépítés a közigazgatás korszerűsítéséhez.

37. cikk

Egyesületek és nem kormányzati szervezetek

1. A Felek elismerik az egyesületek és nem kormányzati szervezetek (köztük a szociális partnerek) szerepét és esetleges közreműködését az e megállapodás szerinti együttműködési folyamat során.

2. A szervezett egyesületek és nem kormányzati szervezetek a demokratikus elvekkel, valamint a Felek jogszabályi és közigazgatási rendelkezéseivel összhangban:

a) részt vehetnek a politika meghatározásának folyamatában;

b) információkat kaphatnak és részt vehetnek a fejlesztési és együttműködési stratégiákkal és ágazati politikákkal kapcsolatos konzultációkon, különösen az őket érintő területek tekintetében, beleértve a fejlesztési folyamat valamennyi szintjét;

c) amennyiben a Felek belső szabályai ezt lehetővé teszik, pénzügyi forrásokat kaphatnak, valamint a kritikus területeken a kapacitások kiépítése érdekében támogatásban részesülhetnek;

d) részt vehetnek az őket érintő területeken folyó együttműködési programok végrehajtásában.

38. cikk

Kultúra

1. A Felek megállapodnak abban, hogy egymás kultúráinak jobb megértése és ismerete érdekében támogatják az olyan több szempontú kulturális együttműködést, amely kellő mértékben figyelembe veszi a sokszínűséget.

2. A Felek törekednek arra, hogy megtegyék a kulturális cserék támogatásához szükséges intézkedéseket, és közös kezdeményezéseket tegyenek a kultúra különféle területein, ezen belül - a kulturális sokféleség tiszteletben tartásával - együttműködjenek a kulturális örökség megőrzése terén. E tekintetben a Felek megállapodnak abban, hogy folytatják az együttműködést az Ázsia-Európa találkozó (ASEM) keretében, amely az Ázsia-Európa Alapítvány (ASEF) tevékenységeit támogatja. Ennek érdekében a Felek támogatják és előmozdítják a kulturális intézményeik közötti hosszú távú partnerségi és együttműködési tevékenységeket.

3. A Felek megállapodnak abban, hogy a közös célkitűzések megvalósítása és a kulturális sokszínűség, valamint a kulturális örökség védelmének előmozdítása érdekében konzultációt folytatnak és együttműködnek egymással az érintett nemzetközi fórumokon, így például az UNESCO-ban. Ezzel kapcsolatosan a Felek megállapodnak abban, hogy támogatják a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, 2005. október 20-án elfogadott UNESCO-egyezmény megerősítését és a végrehajtása terén folytatott együttműködést, amely a politikai párbeszéd mellett a kultúrának a fenntartható fejlődésbe és a szegénység elleni küzdelembe történő integrálására helyezi a hangsúlyt, egy dinamikus kulturális ágazat kialakításának támogatása érdekében, a kulturális iparágak fejlesztésének megkönnyítésével. A Felek továbbra is erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy más államokat ezen Egyezmény megerősítésére ösztönözzenek.

39. cikk

Tudományos és technológiai együttműködés

1. A Felek megállapodnak abban, hogy erősítik a tudományos és technológiai együttműködést a közös érdekű területeken, így egyebek mellett az ipar, az energiaügy, a közlekedés, a környezetvédelem vonatkozásában, különös tekintettel az éghajlatváltozásra és a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásra (pl. halászat, erdészet és vidékfejlesztés), a mezőgazdaságra és az élelmiszer-biztonságra, a biotechnológiákra, valamint az emberek és az állatok egészségére, figyelemmel egymás politikáira és együttműködési programjaira.

2. Az ilyen együttműködés célkitűzései közé tartozik többek között:

a) a tudományos és technológiai információk és know-how cseréjének ösztönzése, ideértve a különböző politikák és programok végrehajtását;

b) a tudományos körök, kutatóközpontok, egyetemek és iparágak közötti tartós kapcsolatok és kutatási partnerségek kialakításának támogatása;

c) a humánerőforrás-képzés előmozdítása a tudomány és a technológia területén;

d) a tudományos és technológiai kutatás alkalmazásának erősítése a fenntartható fejlődés előmozdítása és az életminőség javítása érdekében.

3. Az együttműködés az alábbi módon jön létre:

a) közös kutatás-fejlesztési projektek és programok;

b) információk, tudás és tapasztalatok cseréje közösen szervezett tudományos szemináriumok és munkaértekezletek, megbeszélések, szimpóziumok és konferenciák keretében;

c) tudósok, kezdő kutatók képzése és cseréje nemzetközi mobilitási rendszerek és csereprogramok keretében, biztosítva a kutatási eredmények, a tanulás és a bevált módszerek legnagyobb mértékű terjesztését;

d) a Felek által közösen elfogadott egyéb formák.

4. A Felek támogatják felsőoktatási intézményeik, kutatóközpontjaik és termelőágazataik, és különösen kis- és középvállalkozásaik ezen együttműködésben történő részvételét. Az együttműködési tevékenységeknek a kölcsönösség, az egyenlő bánásmód és a kölcsönös előnyök elvén kell alapulniuk, és biztosítaniuk kell a szellemi tulajdon megfelelő védelmét.

5. Az együttműködés különleges prioritásai különösen az alábbi területekhez kapcsolódnak:

a) a kijelölt kutatóhelyekhez való hozzáférés előmozdítása és megkönnyítése a kutatók cseréje és képzése érdekében;

b) a kutatás-fejlesztés beruházási és hivatalos fejlesztési segélyprogramokba/segélyprojektekbe történő integrálásának ösztönzése.

6. A Felek törekednek arra, hogy képességeiknek megfelelően mobilizálják pénzügyi forrásaikat a jelen megállapodás alapján végzett tudományos és technológiai együttműködési tevékenységek végrehajtásának támogatása érdekében.

7. A Felek megállapodnak abban, hogy minden erőfeszítést megtesznek a kutatási és technológiai együttműködési programjaik által nyújtott lehetőségek közismertségének növelése érdekében.

40. cikk

Együttműködés az információs és kommunikációs technológiák terén

1. A Felek - felismerve, hogy az információs és kommunikációs technológiák kulcsfontosságú szerepet töltenek be a mai világban, és elengedhetetlenek a gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából - megállapodnak abban, hogy e területen véleményt cserélnek a különböző politikákról, a gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása érdekében.

2. Az e téren folytatott együttműködés többek között a következőkre összpontosul:

a) a párbeszéd megkönnyítése az információs és kommunikációs technológiák fejlesztésének különböző vonatkozásaival kapcsolatban;

b) az emberi erőforrások fejlesztésére is kiterjedő, információs és kommunikációs technológiai kapacitásépítés;

c) a Felek és Délkelet-Ázsia hálózatai és szolgáltatásai közötti összekapcsolás és kölcsönös átjárhatóság;

d) az új információs és kommunikációs technológiák egységesítése és terjesztése;

e) az információs és kommunikációs technológiák terén a Felek közötti kutatás-fejlesztési (K+F) együttműködés fokozása;

f) az információs és kommunikációs technológiák biztonsági kérdései/szempontjai, és a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelem;

g) a távközlés megfelelőségének értékelése a rádióberendezésekre is kiterjedően;

h) együttműködés, valamint a tapasztalatok és a bevált módszerek megosztása az információtechnológia egész társadalom, valamint a közigazgatás számára történő bevezetésével kapcsolatban;

i) az érintett intézményeik és képviselőik közötti együttműködés megkönnyítése az audiovizuális ágazat és a média területén;

j) további együttműködés ösztönzése a Felek információs és kommunikációs technológiákkal foglalkozó vállalatai között, a technológiatranszferre is kiterjedően.

41. cikk

Közlekedés

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a közlekedéspolitika valamennyi fontos területén fokozzák együttműködésüket annak érdekében, hogy fejlesszék és bővítsék a beruházási lehetőségeket, könnyítsék az áruk és a személyek mozgását, támogassák a tengeri és repülési biztonságot - különös tekintettel a felkutatásra és mentésre, a kalózkodás elleni küzdelemre és a szabályok erőteljesebb közelítésére -, csökkentsék a közlekedés okozta környezeti hatásokat, valamint növeljék közlekedési rendszereik hatékonyságát.

2. E területen a Felek közötti együttműködés célja, hogy támogassák a következőket:

a) a közlekedési politikájukkal és módszereikkel kapcsolatos információcsere, különös tekintettel a városi, a vidéki, a tengeri és a légi közlekedésre, a városi közlekedés tervezésére, a közlekedési logisztikára, a tömegközlekedés fejlesztésére és a multimodális szállítási hálózatok közötti kapcsolatokra és kölcsönös átjárhatóságra;

b) az európai globális műholdas navigációs rendszer (Galileo) tárgyában - megfelelő kétoldalú okmányokon keresztül - folytatott információcsere, középpontba helyezve a közös érdekű szabályozási, ipari és piacfejlesztési kérdéseket;

c) közös fellépések a légiközlekedési szolgáltatások terén, többek között a meglévő megállapodások végrehajtása révén a kapcsolatok további fejlesztése lehetőségeinek megvizsgálása érdekében, továbbá technikai és szabályozási együttműködés olyan területeken, mint a repülésbiztonság és -védelem, valamint a légiforgalmi szolgáltatás, a szabályozási környezet közelítésének előmozdítása és a vállalkozás akadályainak megszüntetése céljából. Ennek alapján a Felek megvizsgálják az átfogóbb együttműködés lehetőségét a polgári repülés terén;

d) párbeszéd a tengeri szállítási szolgáltatások terén, az alábbi célkitűzésekkel: a nemzetközi tengeri piacokhoz és üzleti körökhöz való korlátlan hozzáférés kereskedelmi alapú biztosítása, kötelezettségvállalás a meglévő rakományfenntartási rendszerek fokozatos megszüntetésére, a rakománymegosztásra vonatkozó záradék bevezetésének mellőzése, letelepedés a - kiegészítő szolgáltatásokra is kiterjedő - tengeri fuvarozási szolgáltatások terén, a másik fél állampolgárai vagy vállalkozásai által üzemeltetett hajók esetében az állampolgárság szerinti bánásmódra és legnagyobb kedvezményes elbánásra vonatkozó záradék alkalmazása a kiegészítő és a kikötői szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében, valamint a háztól házig történő szállítási szolgáltatás kérdései;

e) a biztonsági, védelmi és szennyezés-megelőzési előírások alkalmazása főként a tengeri és légi szállítás tekintetében, összhangban a megfelelő nemzetközi egyezményekkel, többek között a megfelelő nemzetközi fórumokon való együttműködés révén, a nemzetközi szabályok fokozottabb betartása érdekében. Ennek érdekében a Felek támogatják a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos - egyebek mellett a kutatást és megmentést, valamint sérülések és balesetek kivizsgálását is magukban foglaló - technikai együttműködést és segítségnyújtást.

42. cikk

Energiaügy

1. A Felek megállapodnak abban, hogy fokozzák az energiaügyi együttműködést a következők érdekében:

a) az energiabiztonság fokozása érdekében az energiaellátás diverzifikálása és az energia új, innovatív és megújuló formáinak fejlesztése (ideértve többek között a fenntartható bioüzemanyagokat és biomasszát az egyes országokra jellemző feltételekkel összhangban, a szél- és a napenergiát, valamint a vízenergia-termelést), továbbá a megfelelő politikai keretek fejlesztésének támogatása a megújuló energiával kapcsolatos beruházásbarát környezet és egyenlő versenyfeltételek kialakítása, valamint ezeknek az érintett politikai területekbe történő integrálása érdekében;

b) az energiafelhasználás racionalizálása a kínálati és keresleti oldal bevonásával, az energiahatékonyság ösztönzése révén az energiatermelés, -szállítás, -elosztás, valamint - végfelhasználás vonatkozásában;

c) a fenntartható energiatermelést és -felhasználást célzó technológia átadásának elősegítése;

d) a kapacitásépítés fokozása és a beruházások megkönnyítése e területen, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes kereskedelmi szabályok alapján;

e) a megfizethető energiaszolgáltatások és a fenntartható fejlődés összefüggéseinek kezelése.

2. Ennek érdekében a Felek megállapodnak abban, hogy támogatják a kapcsolatokat és a közös kutatást, valamint megfelelő regionális fórumokon - a Felek kölcsönös előnyére - fokozzák a technikai segítségnyújtási és kapacitásépítési projekteket a tiszta termeléssel és a környezetvédelemmel kapcsolatban. Meglévő jogszabályi és szakpolitikai kereteiken belül mindkét Fél további lehetőségeket dolgoz ki a nukleáris biztonság és védelem terén folytatott együttműködés fokozása érdekében.

43. cikk

Turizmus

1. A Felek - a Turisztikai Világszervezet globális turisztikai etikai kódexe és a helyi Agenda 21 folyamaton alapuló fenntarthatósági elvek által vezérelve - törekednek az információcsere javítására és bevált módszerek kialakítására az idegenforgalom kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődése érdekében.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy különösen az alábbi területeken fejlesztik együttműködésüket:

a) a természeti és kulturális örökségben rejlő lehetőségek megőrzése és maximális kihasználása;

b) a turizmus kedvezőtlen hatásainak enyhítése;

c) a turisztikai ágazatnak a helyi közösségek fenntartható fejlődésére gyakorolt kedvező hozzájárulásának növelése, többek között az ökoturizmus és a kulturális turizmus fejlesztésével, tiszteletben tartva a helyi és őslakos közösségek integritását és érdekeit;

d) technikai segítségnyújtás és kapacitásépítés, ideértve a politikai döntéshozók és az idegenforgalmi vezetők számára szervezett képzési programokat;

e) a turisztikai ágazat szereplőinek - ideértve a Felek utazásszervezőit és utazási ügynökeit - ösztönzése arra, hogy folytassák a képzésekre is kiterjedő kétoldalú együttműködés fejlesztését.

44. cikk

Együttműködés az iparpolitika és a kkv-k terén

A Felek - figyelemmel egymás gazdaságpolitikájára és célkitűzéseire - a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése céljából megállapodnak az iparpolitikai együttműködés előmozdításában az általuk megfelelőnek tartott valamennyi területen, többek között az alábbi eszközök révén:

a) a kis- és középvállalkozások versenyképességének növeléséhez szükséges jogi keret és egyéb feltételek létrehozásával kapcsolatos információk és tapasztalatok cseréje;

b) a gazdasági szereplők közötti kapcsolatok és információcserék támogatása, közös beruházások ösztönzése, valamint közös vállalatok és információs hálózatok létesítése elsősorban az Unió meglévő horizontális programjainak segítségével, ezen belül mindenekelőtt a puha és kemény technológiai tényezők átadásának ösztönzése a partnerek között, az új és fejlett technológiákra is kiterjedően;

c) információnyújtás, az innováció ösztönzése, valamint a finanszírozáshoz való hozzáféréssel és a piacra jutással kapcsolatos bevált módszerek cseréje, ideértve különösen a mikro- és kisvállalkozások számára nyújtott könyvvizsgálati és számviteli szolgáltatásokat;

d) a Felek magánszektorai és gazdasági társaságai tevékenységeinek megkönnyítése és támogatása;

e) a vállalati szociális felelősség és elszámoltathatóság ösztönzése, valamint a felelős üzleti gyakorlatok előmozdítása, a fenntartható fogyasztást és termelést is ideértve. Ezen együttműködést kiegészítik például a termékekre vonatkozó információkkal és a fogyasztók piaci szerepével kapcsolatos fogyasztói szempontok;

f) közös kutatási projektek végzése, technikai segítségnyújtás, valamint a szabványokkal, a műszaki előírásokkal és a megfelelés-értékelési eljárásokkal kapcsolatos együttműködés meghatározott ipari területeken, a kölcsönös megállapodások szerint.

45. cikk

Gazdaságpolitikai párbeszéd

A Felek megállapodnak abban, hogy a regionális gazdasági együttműködéssel és integrációval összefüggésben, a közös érdekű területeken meglévő két- és többoldalú mechanizmusokon keresztül együttműködnek egymással a gazdasági trendjeikkel és szakpolitikáikkal kapcsolatos információcsere előmozdítása és a gazdaságpolitikák összehangolásával kapcsolatos tapasztalatok megosztása érdekében, az állami tulajdonban álló vállalatok - a Felek törvényeivel és rendeleteivel összhangban álló - reformjának és tőkésítésének folyamatával kapcsolatos információcserére is kiterjedően.

46. cikk

Adóügyi együttműködés

1. Annak érdekében, hogy úgy erősítsék és fejlesszék a gazdasági tevékenységeket, hogy közben figyelembe veszik a megfelelő szabályozási és igazgatási keretek kidolgozásának szükségességét is, a Felek elkötelezettek az adózás terén folytatott jó kormányzás iránt, és a Vietnam és az uniós tagállamok közötti kétoldalú adóügyi megállapodások keretében megvalósítják az átláthatóság és az információcsere elvét. A Felek továbbá megállapodnak abban, hogy fokozzák az egymás közötti tapasztalatcserét, párbeszédet és együttműködést az adócsalás és más káros adózási gyakorlatok elleni küzdelem terén.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy szabályozási és igazgatási kapacitásuk növelése érdekében fokozzák az adózás területén folytatott együttműködést, többek között tapasztalatcsere és technikai segítségnyújtás révén.

3. A Felek ösztönzik a Vietnam és az uniós tagállamok közötti kétoldalú adóügyi megállapodások hatékony végrehajtását, és támogatják új, hasonló megállapodások jövőbeli megkötésének megfontolását.

47. cikk

Együttműködés a pénzügyi szolgáltatások terén

A Felek megállapodnak abban, hogy párbeszédet folytatnak egymással, amelynek célja, hogy információkat és tapasztalatot cseréljenek egymás szabályozási hátteréről és erősítsék az együttműködést annak érdekében, hogy javítsák a banki és a biztosítási ágazat, valamint a pénzügyi szektor egyéb ágazatainak könyvelési, könyvvizsgálati, felügyeleti és szabályozási rendszereit, többek között a közös érdekű területeken folytatott kapacitásépítési programok révén.

48. cikk

Együttműködés a természeti katasztrófák megelőzése és enyhítése terén

1. A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a természeti katasztrófák megelőzése és hatékony kezelése terén az életet, a vagyont, a természeti erőforrásokat, a környezetet és a kulturális örökséget ért veszteségek minimalizálása érdekében, valamint azért, hogy a katasztrófakockázatok csökkentését országos és helyi szinten is valamennyi ágazatban és beavatkozási területen érvényesítsék.

2. Erre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy:

a) információkat cserélnek egymással a természeti katasztrófák figyelemmel kísérése, értékelése, előrejelzése és a rájuk vonatkozó korai figyelmeztetések kapcsán;

b) növelik a kapacitást a természeti katasztrófák megelőzésével és enyhítésével kapcsolatos tapasztalatok és bevált módszerek megosztása révén;

c) támogatják egymást a katasztrófavédelemhez és veszélyhelyzet-reagáláshoz szükséges technológiák, speciális felszerelések és anyagok terén;

d) fokozzák a párbeszédet a Feleknek a természeti katasztrófák kezeléséért és veszélyhelyzet-reagálásért felelős hatóságai között az e területen folytatott együttműködés támogatása és erősítése érdekében.

49. cikk

Városi és regionális tervezés és fejlesztés

1. Felismerve a városi és regionális tervezésnek és fejlesztésnek a gazdasági növekedésre, a szegénység felszámolására és a fenntartható fejlődésre való törekvésben játszott fontos szerepét, a Felek megállapodnak abban, hogy fokozzák az e téren folytatott együttműködést és partnerséget.

2. A városi és regionális tervezés és fejlesztés területén folytatott együttműködés a következő formákat öltheti:

a) tapasztalatcsere a fenntartható városi és regionális tervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatos kérdések terén, beleértve egyebek mellett az alábbiakat:

- várostervezéssel és a kapcsolódó infrastruktúrával, a regionális tervezéssel és a városok terjeszkedésével, valamint a történelmi települések megőrzésével és fejlesztésével foglalkozó szakpolitikák;

- települések közötti hálózatok kialakítása a központi és helyi vezetés részvételével, beleértve az önkormányzatokat, egyesületeket, nem kormányzati szervezeteket és ügynökségeket, vállalkozókat és szakmai egyesületeket;

- az építészet, a tervezés és a városi területek terjeszkedésének igazgatása a földrajzi információs rendszer eszközeinek alkalmazásával;

- városok és nagyvárosok központjait érintő felújítások tervezése és fejlesztése, a városok környezetvédelmi fejlesztése;

- városi-vidéki kapcsolatok;

- a városok műszaki infrastruktúrájának fejlesztése, beleértve a városi vízellátó rendszerek felújítását és javítását, a szennyvíz- és szilárdhulladék-kezelő rendszerek építését, a környezet és a városkép védelmét;

b) képzéssel és kapacitásépítéssel kapcsolatos támogatás nyújtása a központi, regionális és helyi vezetők számára a regionális és várostervezés, építésügyi igazgatás és az építészeti örökség terén;

c) együttműködés a különböző nemzetközi szervezetek - például az UN-HABITAT (az ENSZ Emberi Települések Programja) és a World Urban Forum (városok világtalálkozója) - keretében, közös kutatási programok, valamint olyan munkaértekezletek és szemináriumok szervezésén keresztül, amelyek az információ- és tapasztalatcserét szolgálják a várostervezés és -fejlesztés terén, a városok terjeszkedésére, a várostervezésre, a területfejlesztésre és a műszaki infrastruktúra fejlesztésére is kiterjedően.

3. A Felek megállapodnak abban, hogy fokozzák a regionális és városi hatóságaik közötti együttműködést, valamint tapasztalat- és információcserét az összetett városi problémák megoldása érdekében, a fenntartható fejlődés előmozdításával.

50. cikk

Munkaügyi, foglalkoztatási és szociális kérdések

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a globalizáció szociális vetületének megerősítése céljából fokozzák az együttműködést a munkaügyi, foglalkoztatási és szociális ügyek terén, beleértve a munkaügyi, regionális és szociális kohézióval kapcsolatos együttműködést, valamint a munkahelyi egészség és biztonság, a nemek közötti egyenlőség, a készségek egész életen át tartó fejlesztése, az emberi erőforrások fejlesztése, a nemzetközi migráció és a tisztességes munka, valamint a társadalombiztosítás terén folytatott együttműködést is.

2. A Felek megerősítik, hogy támogatni kell a mindenki számára előnyös globalizáció folyamatát, valamint a fenntartható fejlődés és a szegénység felszámolása kulcselemeként elő kell mozdítani a teljes és termelékeny foglalkoztatást és a tisztességes munkát, amint azt az ENSZ Közgyűlésének 2005. Október 24-i 60/1 határozata és az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának 2006. Júliusi magas szintű miniszteri nyilatkozata (ENSZ Gazdasági és Szociális Tanács E/2006/L.8, 2006. Július 5.) is jóváhagyta. Együttműködésük során a Felek egymás gazdasági és társadalmi helyzete jellemzőinek és eltérő jellegének megfelelően járnak el, és figyelembe veszik azokat.

3. A Felek megerősítik a nemzetközileg elismert munkaügyi normák tiszteletben tartása, előmozdítása és megvalósítása melletti elkötelezettségüket, amint e normákat a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) részletesen meghatározza az alapvető munkahelyi jogokról és elvekről szóló, 1998. évi nyilatkozatában hivatkozott azon ILO-egyezményekben, amelyeknek a Felek részesei. A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek és technikai segítséget nyújtanak egymásnak annak érdekében, hogy megfelelően előmozdítsák a nemzetközileg elismert munkaügyi normák megerősítését, és hatékonyan végrehajtsák a Felek által megerősített munkaügyi normákat.

4. A fogadó országban alkalmazandó jogszabályoknak, feltételeknek és eljárásoknak, valamint azon vonatkozó nemzetközi szerződéseknek és egyezményeknek megfelelően, amelyeknek a Felek részesei, a Felek biztosítani kívánják, hogy a másik Félnek a fogadó ország területén jogszerűen alkalmazott állampolgáraival szemben tanúsított bánásmód - a más harmadik országbeli állampolgárokra alkalmazott feltételekhez képest - mentes legyen mindennemű állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetéstől, egyebek mellett a munkafeltételeket, a díjazást vagy az elbocsátást illetően.

5. Az együttműködés formái többek között magukban foglalhatnak kölcsönös megállapodáson alapuló egyedi programokat és projekteket, valamint két- vagy többoldalú szinten (például az ASEM, az EU-ASEAN és az ILO szintjén) közös érdekű témákkal kapcsolatos kapacitásépítést, szakpolitikai eszmecserét és kezdeményezéseket is.

51. cikk

Statisztika

1. A Felek megállapodnak abban, hogy fokozzák együttműködésüket a statisztikai módszerek összehangolása és fejlesztése terén, beleértve a statisztikai adatok gyűjtését, feldolgozását, elemzését és a róluk való tájékoztatást.

2. Ennek érdekében a Felek megállapodnak abban, hogy egyebek mellett regionális és nemzetközi fórumokon fokozzák az együttműködést a kapacitásépítési és egyéb technikai segítségnyújtási projektek keretében, így többek között korszerű statisztikai szoftverekkel látják el egymást a statisztika minőségének javítása céljából.

VII. CÍM

INTÉZMÉNYI KERET

52. cikk

Vegyes bizottság

1. A Felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás értelmében vegyes bizottságot hoznak létre a két fél lehető legmagasabb szintű képviselőiből, amelynek feladatai a következők:

a) e megállapodás megfelelő működésének és végrehajtásának biztosítása;

b) a megállapodás céljaival kapcsolatos prioritások meghatározása;

c) a Felek közötti átfogó kapcsolat fejlődésének figyelemmel kísérése, és ajánlások megfogalmazása e megállapodás célkitűzéseinek előmozdítása érdekében;

d) adott esetben tájékoztatás kérése a Felek közötti egyéb megállapodások alapján létrehozott bizottságoktól és egyéb testületektől, és az általuk benyújtott jelentések megvitatása;

e) véleménycsere és javaslattétel valamennyi közös érdekű kérdésben, ideértve a jövőbeli fellépéseket és az ezek végrehajtására rendelkezésre álló erőforrásokat;

f) e megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos véleménykülönbségek feloldása;

g) az 57. cikknek megfelelően a Felek által a kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban benyújtott összes információ megvizsgálása, valamint - a mindkét Fél számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében - konzultációk folytatása a másik Féllel.

2. A vegyes bizottság üléseit rendszerint évente, kölcsönösen elfogadott időpontban, Hanoiban, illetve Brüsszelben felváltva tartja. A Felek egyetértésével rendkívüli üléseket lehet összehívni. A vegyes bizottság elnöki tisztjét a Felek felváltva töltik be. A vegyes bizottság üléseinek napirendjét a Felek egyetértésben határozzák meg.

3. A vegyes bizottság albizottságokat és szakértői munkacsoportokat hoz létre munkája elvégzésének támogatására. Ezek az albizottságok és munkacsoportok a vegyes bizottság részére annak minden ülésén részletes jelentésben számolnak be tevékenységükről.

4. A Felek megállapodnak, hogy a Felek között létrejött vagy a későbbiekben létrejövő bármilyen ágazati megállapodás vagy jegyzőkönyv helyes működésének biztosítása is a vegyes bizottság feladata.

5. A vegyes bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

VIII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53. cikk

Az együttműködéshez szükséges források

1. A Felek megállapodnak abban, hogy - amennyiben saját forrásaik és előírásaik lehetővé teszik -, az e megállapodásban kitűzött együttműködési célok elérése érdekében rendelkezésre bocsátják a szükséges forrásokat, a pénzügyi eszközöket is beleértve.

2. A Felek arra ösztönzik az Európai Beruházási Bankot, hogy az eljárásainak és finanszírozási kritériumainak megfelelően folytassa tevékenységét Vietnamban.

54. cikk

Felülvizsgálati záradék

1. A Felek a megállapodás hatályát közös megegyezéssel kiterjeszthetik az együttműködés fokozása érdekében, többek között úgy, hogy az egyes területekre vagy tevékenységekre vonatkozóan megállapodásokkal vagy jegyzőkönyvekkel egészítik ki. Az ilyen egyedi megállapodások az e megállapodás által szabályozott átfogó kétoldalú kapcsolatok szerves részét és a közös intézményi keret részét képezik.

2. E megállapodás végrehajtását illetően bármelyik fél javaslattal állhat elő az együttműködés körének bővítésére, figyelembe véve a megállapodás alkalmazásában szerzett tapasztalatokat.

55. cikk

Egyéb megállapodások

1. Az Európai Uniót létrehozó szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül sem e megállapodás, sem az e megállapodás alapján hozott intézkedések nem érintik a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy kétoldalú együttműködési tevékenységeket folytassanak Vietnammal, vagy adott esetben új partnerségi és együttműködési megállapodást kössenek Vietnammal.

2. E megállapodás nem érinti a Felek által harmadik féllel szemben vállalt kötelezettségek alkalmazását vagy végrehajtását.

3. Az e megállapodás hatálya alá tartozó egyedi együttműködési területekhez kapcsolódó meglévő megállapodásokat az e megállapodás által szabályozott átfogó kétoldalú kapcsolatok és a közös intézményi keret részének kell tekinteni.

56. cikk

A megállapodás alkalmazása és értelmezése

1. Az e megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdéseket bármely Fél a vegyes bizottság elé terjesztheti.

2. A vegyes bizottság a vitát ajánlással rendezheti.

57. cikk

A kötelezettségek teljesítése

1. A Felek minden olyan általános vagy egyedi intézkedést meghoznak, amely az e megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, valamint gondoskodnak arról, hogy azok megfeleljenek az e megállapodásban rögzített célkitűzéseknek.

2. Amennyiben bármelyik Fél úgy ítéli meg, hogy a másik Fél nem teljesítette e megállapodás szerinti kötelezettségét, megfelelő intézkedéseket tehet.

3. Mielőtt ezt megteszi, a megállapodás súlyos megsértése eseteinek kivételével a helyzet alapos kivizsgálásához szükséges valamennyi fontos információt a vegyes bizottság rendelkezésére bocsátja, a Felek számára elfogadható megoldás keresése érdekében.

4. A Felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás helyes értelmezése és gyakorlati alkalmazása érdekében az 57. cikk (2) bekezdésében foglalt „megfelelő intézkedések” kifejezés a nemzetközi joggal összhangban elfogadott, és az e megállapodásból eredő kötelezettségek végrehajtásának elmulasztásával arányos intézkedéseket jelenti. Az intézkedések megválasztása során előnyben kell részesíteni azon intézkedéseket, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás működését. Ezekről az intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a másik Felet, és amennyiben a másik Fél kéri, az intézkedésekről konzultációkat kell tartani a vegyes bizottságban.

58. cikk

Eszközök

Az e megállapodás keretében végzett együttműködés megkönnyítése érdekében a Felek megállapodnak abban, hogy a Felek belső szabályaival és rendelkezéseivel összhangban az együttműködés végrehajtásában részt vevő tisztviselőket és szakértőket felruházzák a feladataik ellátásához szükséges eszközökkel.

59. cikk

Nyilatkozatok

Az e megállapodáshoz csatolt nyilatkozatok e megállapodás szerves részét képezik.

60. cikk

Területi hatály

Ez a megállapodás alkalmazandó egyrészt azon a területen, amelyen az Európai Uniót létrehozó szerződést alkalmazzák a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, másrészt a Vietnami Szocialista Köztársaság területén.

61. cikk

A Felek fogalom-meghatározása

E megállapodás alkalmazásában a „Felek” kifejezés egyrészt hatásköreikkel összhangban az Uniót vagy tagállamait, illetve az Uniót és tagállamait, másrészt a Vietnami Szocialista Köztársaságot jelenti.

62. cikk

Nemzetbiztonság és adatszolgáltatás

E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezendő úgy, mint amely bármelyik Felet arra kötelezi, hogy olyan információt adjon ki, amelynek szolgáltatását alapvető biztonsági érdekeivel ellentétesnek ítéli meg.

63. cikk

Hatálybalépés és időtartam

1. A megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, hogy az utolsó Fél értesíti a másikat az ehhez szükséges jogi eljárások befejezéséről.

2. Ez a megállapodás ötéves időtartamra szól. A megállapodás automatikusan további egy-egy évvel meghosszabbodik, amennyiben bármely későbbi egyéves időszak lejárta előtt hat hónappal egyik Fél sem jelenti be írásban a másik Félnek, hogy nem kívánja meghosszabbítani a megállapodást.

3. A megállapodás módosítása a Felek megállapodásával történik. A módosítások csak akkor lépnek hatályba, ha az utóbbi Fél bejelentette a másiknak, hogy valamennyi szükséges formalitást teljesítette.

4. Ezt a megállapodást a másik Félhez intézett írásbeli felmondás útján bármely Fél megszüntetheti. A megállapodás az értesítés másik Fél általi kézhezvétele után 6 hónappal szűnik meg.

64. cikk

Értesítések

Az 63. cikkben előírt értesítéseket az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának, illetőleg Vietnam Külügyminisztériumának kell megküldeni.

65. cikk

Hiteles szöveg

Ez a megállapodás angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és vietnami nyelven készült, és e nyelvek mindegyikén egyaránt hiteles.

Kelt két példányban Brüsszelben, kétezer-tizenegy, szeptember hó 12-én.

Az Európai Unió A Vietnami Szocialista Köztársaság

A Belga Királyság

A Bolgár Köztársaság

A Cseh Köztársaság

A Dán Királyság

A Németországi Szövetségi Köztársaság

Az Észt Köztársaság

A Görög Köztársaság

A Spanyol Királyság

A Francia Köztársaság

Írország

Az Olasz Köztársaság

A Ciprusi Köztársaság

A Lett Köztársaság

A Litván Köztársaság

A Luxemburgi Nagyhercegség

A Magyar Köztársaság

Málta

A Holland Királyság

Az Osztrák Köztársaság

A Lengyel Köztársaság

A Portugál Köztársaság

Románia

A Szlovén Köztársaság

A Szlovák Köztársaság

A Finn Köztársaság

A Svéd Királyság

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Piacgazdasági státuszról szóló együttes nyilatkozat

A Felek - a vonatkozó eljárásoknak megfelelően - fokozzák az együttműködést Vietnam piacgazdasági státusza mielőbbi elismerésének előmozdítása érdekében.

Az Európai Unió egyoldalú nyilatkozata az Általános Preferenciarendszerről

Az Európai Unió felismeri az Általános Preferenciarendszer különleges jelentőségét a kereskedelemfejlesztéssel kapcsolatban, és - különösen párbeszédeken, cseréken és kapacitásépítési tevékenységeken keresztül - folytatja az együttműködést a rendszer Vietnam általi optimális igénybevételének biztosítása érdekében, összhangban a Felek vonatkozó eljárásaival és az EU mindenkori kereskedelempolitikájával.

Együttes nyilatkozat a 24. cikkhez (Együttműködés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén)

A Felek megállapodnak abban, hogy a vegyes bizottság létrehozza a cikk szerinti információcseréért felelős, illetékes hatóságok listáját.

Együttes nyilatkozat az 57. cikkhez (A kötelezettségek teljesítése)

A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás helyes értelmezésének és gyakorlati alkalmazásának érdekében az 57. cikk (3) bekezdésében szereplő „a megállapodás súlyos megsértése” kifejezés - összhangban a szerződések jogáról szóló, 1969. évi bécsi egyezmény (a továbbiakban: bécsi egyezmény) 60. cikkének (3) bekezdésével - az alábbiakat jelenti:

a) a megállapodás teljesítésének a bécsi egyezmény által nem szankcionált megtagadása; vagy

b) a megállapodás valamely, az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében, és a 8. cikkben leírt lényegi elemének megsértése.

A megállapodás súlyos megsértése esetén az intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a másik Felet. A másik Fél kérésére a vegyes bizottság legfeljebb 30 napon belül sürgős konzultációt tart az intézkedés bármely vonatkozásának vagy alapjának részletes kivizsgálása céljából, a Felek számára elfogadható megoldás keresése érdekében.”

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és 3. § a Keretmegállapodás 63. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Keretmegállapodás, illetve e törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére