A jogszabály mai napon ( 2019.10.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése keretében Lakitelken a 040/4, 040/6, 040/7, 043, 044/28, 044/29, 044/30, 044/31, 044/32, 044/33, 044/34, 044/62, 044/63, 044/64, 044/65, 044/66, 044/67, 044/68, 045, 046/3, 046/4 helyrajzi számokon megvalósuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékeltben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

2. § * 

3. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez * 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárás Eljáró hatóság
2. Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése Az 1. § (1) bekezdése szerinti területek általános építésügyi hatósági eljárások Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
3. környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
4. természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
5. vízjogi engedélyezési eljárás illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
6. útügyi hatósági engedélyezési eljárás Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
8. művelési ágból történő kivétel hatósági eljárás Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
9. ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárás
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
10. telekalakítási hatósági eljárás Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
11. földmérési hatósági eljárás Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
12. hírközlési hatósági engedélyezési eljárás Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
13.  *  bányahatósági engedélyezési eljárás Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal
14. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
15. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
16. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
17. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére