A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése keretében Lakitelken a 040/4, 040/6, 040/7, 043, 044/28, 044/29, 044/30, 044/31, 044/32, 044/33, 044/34, 044/62, 044/63, 044/64, 044/65, 044/66, 044/67, 044/68, 045, 046/3, 046/4 helyrajzi számokon megvalósuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékeltben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

2. § * 

3. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez * 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A B C D
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárás Eljáró hatóság
2. Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése Az 1. § (1) bekezdése szerinti területek általános építésügyi hatósági eljárások Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
3. környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
4. természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
5. vízjogi engedélyezési eljárás illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
6. útügyi hatósági engedélyezési eljárás Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Csongrád Megyei
Kormányhivatal
8. művelési ágból történő kivétel hatósági eljárás Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
9. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
10. telekalakítási hatósági eljárás Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
11. földmérési hatósági eljárás Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
12. hírközlési hatósági engedélyezési eljárás Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
13. bányahatósági engedélyezési eljárás Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
14. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
15. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
16. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
17. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére