A jogszabály mai napon ( 2022.10.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2013. évi CXXXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális központok kölcsönös létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális központok kölcsönös létesítéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás
Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között
kulturális központok kölcsönös létesítéséről

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya (továbbiakban: Felek) a kölcsönös tisztelet és bizalom alapján a két állam közötti baráti kapcsolatok elmélyítése, a két ország között a humán területen meglévő baráti együttműködés kiteljesítése érdekében, a 2011. június 25-én, Budapesten aláírt „A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális központok kölcsönös létesítéséről szóló szándéknyilatkozat” rendelkezéseivel összhangban, az alábbiakban állapodnak meg.

1. cikk

A viszonosság elve alapján a Magyar Fél „Pekingi Magyar Kulturális Központot” hoz létre Pekingben, a Kínai Fél „Budapesti Kínai Kulturális Központot” hoz létre Budapesten.

2. cikk

Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma a magyar kormány képviseletében felel a Magyar Fél kulturális központjának létrehozásáért és működtetéséért.

A Kínai Népköztársaság Kulturális Minisztériuma a Kínai Népköztársaság kormányának képviseletében felel a Kínai Fél kulturális központjának létrehozásáért és működtetéséért.

A Felek a viszonosság és a kölcsönösség elve alapján támogatják egymás kulturális központjának létrehozását és működtetését.

3. cikk

A kulturális központok létrehozásának célja a két nép közötti kölcsönös megismerés elősegítése, a kulturális együttműködés előmozdítása, a baráti kapcsolatok fejlesztése, valamint a két ország között a humán területen meglévő cserekapcsolatok és együttműködés előmozdítása.

4. cikk

A kulturális központok tevékenységüket a fogadó ország hatályos jogszabályainak tiszteletben tartásával végzik.

A jelen megállapodás 5. cikkében felsorolt programok szervezése során a kulturális központok közvetlen kapcsolatot vehetnek fel a fogadó ország állami szerveivel, helyi önkormányzataival, civil szervezeteivel jogi és természetes személyeivel.

5. cikk

A kulturális központok feladata, a fogadó ország hatályos jogszabályainak betartásával, az alábbi tevékenységek megvalósítása:

1) A célkitűzéseknek megfelelő különböző kulturális rendezvények szervezése, mint például kiállítások, előadások, szemináriumok, beszámolók lebonyolítása, filmek és egyéb audiovizuális alkotások bemutatása. A kiállítások és egyéb audiovizuális alkotások bemutatásakor a fogadó országnak a bemutatásra és nyilvános terjesztésre szánt kiadványok behozatalára vonatkozó szabályaival összhangban kell eljárni.

2) A küldő ország nyelve és kultúrája népszerűsítését célzó oktatási rendezvények szervezése a kulturális központokban.

3) A kulturális központok székházán belül könyvtár, olvasóterem, filmvetítő terem és multimédiás tér létrehozása, mely a fogadó ország közönsége számára a küldő országról szóló információkat tartalmazó könyveket, folyóiratokat és egyéb kiadványokat, illetve audiovizuális anyagokat biztosít.

4) A kulturális központok rendezvényeinek meghirdetése a küldő ország történelméről, jelenkori fejlődéséről, valamint kulturális, művészeti, oktatási, tudományos és társadalmi életéről szóló információk nyújtása a fogadó ország közönsége számára.

5) A jelen megállapodás célkitűzéseinek megfelelő egyéb tevékenységek megvalósítása (honlap, internetes tartalomszolgáltatás).

6. cikk

A kulturális központok tevékenységük során törekszenek arra, hogy megakadályozzák egymás kulturális és szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértését.

7. cikk

Amennyiben a kulturális központok a létesítményükön kívüli helyszínen önállóan vagy más intézménnyel közösen tartanak rendezvényt, úgy a fogadó ország hatályos jogszabályainak megfelelően kötelesek eljárni, azt a fogadó ország illetékes hatóságainál előzetesen bejelentik, és a bejelentésnek megfelelően rendezik meg.

A Felek engedélyezik a fogadó ország közönségének szabad és akadálytalan bejutását a kulturális központokba, valamint a kulturális központokon belül és azokon kívül szervezett rendezvényekre. A fogadó ország hatályos jogszabályainak betartásával biztosítják, hogy a kulturális központok megfelelő eszközökkel népszerűsíthessék tevékenységüket.

8. cikk

A fogadó ország hatályos jogszabályainak betartásával a kulturális központok által szervezett rendezvények nem lehetnek profitorientáltak. A kulturális központok nonprofit alapon bevételszerző tevékenységet folytathatnak az alábbi területeken:

1) előadások, kiállítások és egyéb kulturális rendezvények tartása. Kiállítások rendezése során a fogadó országnak a bemutatásra szánt kiadványok behozatalára vonatkozó szabályaival összhangban kell eljárni;

2) nyelvi és kulturális, oktatási rendezvények tartása;

3) nyomtatványok, poszterek, műsorfüzetek, illetve a kulturális központok által szervezett rendezvényekkel közvetlen kapcsolatban lévő egyéb anyagok terjesztése;

4) az adott ország hagyományos kultúrájához és életmódjához kötődő teázó vagy kávézó üzemeltetése;

5) internetes tartalomszolgáltatás.

9. cikk

A kulturális központok jogosultak a munkájuk ellátásához szükséges jogi dokumentumok aláírására a fogadó országban.

A kulturális központok a fogadó ország vonatkozó jogszabályaival összhangban bankszámlát nyithatnak.

10. cikk

A Felek Önállóan járnak el kulturális központjuk helyszínének kiválasztásában, ugyanakkor az ingatlanbérlés vagy -vásárlás során lehetőségük szerint segítséget nyújtanak egymásnak.

A kulturális központok épületének tervezését, építését, átalakítását és felújítását az építéshez, átalakításhoz és felújításhoz szükséges engedélyek megszerzését követően a fogadó ország településrendezési jogszabályainak megfelelően a Küldő Fél végzi. Az építőipari vállalkozóról a Küldő Fél határoz.

11. cikk

A fogadó ország hatályos vámigazgatási jogszabályaival és vonatkozó eljárási rendjével összhangban, a fogadó országban való értékesítés és kereskedelmi tevékenység kizárásának előfeltétele mellett, valamint az egyenlőség és kölcsönösség elve alapján, a Felek kulturális központjai az alábbi tárgyakat jogosultak vámmentesen bevinni a fogadó országba:

1) a kulturális központokban szükséges közhasználati tárgyak (gépjármű kivételével),

2) a rendezvények megvalósításához szükséges, ésszerű mennyiségű album, poszter, műsorfüzet, könyv, digitális lemez, hanglemez, oktatási eszköz, egyéb adathordozón megjelenő audiovizuális anyag,

3) a kulturális központokban vetítésre kerülő filmek.

A fogadó ország vámhatóságának engedélye nélkül a fenti tárgyak nem adhatók kölcsönbe, bérbe, nem átruházhatók, illetve nem használhatók fel egyéb tevékenységre és módon.

12. cikk

A kulturális központok, illetve személyzetük jövedelemadójára az 1992. június 17-én aláírt Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén, valamint a fogadó ország hatályos jogszabályaiban foglaltakat kell alkalmazni.

13. cikk

A küldő ország által kiküldött kulturális központi dolgozóknak a küldő ország állampolgárságával és szolgálati útlevéllel kell rendelkezniük. A kulturális központok által foglalkoztatott dolgozók a küldő ország állampolgárai, illetve a fogadó ország állampolgárai lehetnek.

A Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a kulturális központok dolgozóinak kinevezéséről vagy visszahívásáról, továbbá haladéktalanul elintézik a fogadó ország hatályos jogszabályainak megfelelő, vonatkozó eljárásokat.

14. cikk

Amennyiben a Felek egyéb módon nem rendelkeznek, a kulturális központok küldő ország által kiküldött, szolgálati útlevéllel rendelkező dolgozói a küldő ország munkajogi és társadalombiztosítási szabályozása alá tartoznak; a kulturális központok által alkalmazott magánútlevéllel rendelkező dolgozók a fogadó ország munkajogi és társadalombiztosítási szabályozása alá tartoznak.

15. cikk

A Felek könnyítést és közreműködést nyújtanak az egymás kulturális központjaiban dolgozók, azok házastársa és kiskorú gyermekei beutazási és tartózkodási engedélye ügyintézése során.

16. cikk

A jelen megállapodás bármilyen módosítása a Felek teljes körű egyeztetése és teljes egyetértése alapján történik, és diplomáciai úton írásban történő megerősítés után lép hatályba.

A Felek konzultáció útján oldják meg a jelen megállapodás végrehajtása során felmerülő vitás kérdéseket.

17. cikk

A Felek diplomáciai úton értesítik egymást a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárás lezárásáról. A megállapodás a későbbi értesítés kézhezvételét követő napon lép hatályba.

A jelen megállapodás öt évre szól. Amennyiben bármelyik Fél hat hónappal a megállapodás lejártát megelőzően írásban nem értesíti a másik Felet jelen megállapodás felmondásáról, úgy az automatikusan újabb öt évre meghosszabbodik.

A jelen megállapodás 2013. június 27-én két azonos példányban, kínai és magyar nyelven készült, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya
Képviselője
Kínai Népköztársaság Kormánya
Képviselője”

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 17. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) *  E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére