A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.III.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról

A Kormány

az 1-3. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 6-7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 8. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt, a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságokként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

2. § * 

3. § (1) * 

(2) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

4. § (1) A Kormány „A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházás során szükséges, a (2) bekezdésben meghatározott beszerzések tekintetében megállapítja, hogy a beszerzések során a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet közösségi beszerzésre vonatkozó szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelynek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beszerzésnek minősül a belvárosi Olimpia Park, Széchenyi rakpart, Balassi Bálint utca, Falk Miksa utca, Markó utca, Stollár Béla utca, Balaton utca, Nagy Ignác utca, Bihari János utca, Bajcsy-Zsilinszky út érintett szakasza által körülhatárolt terület teljes körű megújításának kivitelezésével kapcsolatos építési beruházások, valamint a kapcsolódó árubeszerzések és szolgáltatások megrendelése.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-4. §-ának rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

6. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

8. § * 

1. melléklet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez * 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D

1. * 

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója
A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2. A Budapest Belváros-
Lipótváros közterületeinek rekonstrukciója
Budapest belterület
1. 24713 (Nádor utca),
2. 24666 (Akadémia utca),
általános építésügyi hatósági eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
3. (szilárdburkolatú területek és zöldfelületek, valamint azok berendezési tárgyainak 3. 24511 (Mérleg utca egy szakasza),
4. 24510 (Mérleg utca egy szakasza),
5. 24566 (Vigyázó Ferenc utca),
fakivágás, parkrendezés, fatelepítés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat jegyzője
4. felújítása, átépítése, közterületi szobor bontása és felállítása, a park kiszolgáló 6. 24640 (Arany János utca egy szakasza),
7. 24641 (Arany János utca egy szakasza),
8. 24643 (Arany János utca egy szakasza),
örökségvédelmi engedélyek és régészeti feltárásokkal kapcsolatos engedélyek Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
5. építményeinek -
porta, kölcsönző és
9. 24644 (Arany János utca egy szakasza),
10. 24645 (Arany János utca egy szakasza),
környezetvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
6. elsősegélynyújtó hely, fedett információs, kiállító és pihenő tér, valamint 11. 24625 (Hercegprímás utca egy szakasza),
12. 24610 (Sas utca egy szakasza),
13. 24850 (Vadász utca egy szakasza),
útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala
7. illemhely - építése) 14. 24851 (Vadász utca egy szakasza),
15. 24792 (Vadász utca egy szakasza),
16. 24778 (Bank utca egy szakasza),
17. 24779 (Bank utca egy szakasza),
18. 24804 (Nagysándor József utca egy szakasza),
műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala
8. 19. 24803 (Nagysándor József utca egy szakasza),
20. 24868 (Hold utca egy szakasza),
21. 24869 (Hold utca egy szakasza),
vízügyi hatósági eljárások illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
9. 22. 24780 (Hold utca egy szakasza),
23. 24732 (Aulich utca),
hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
10. 24. 24719 (Vécsey utca),
25. 24834/1 (a Vértanúk tere),
26. 24725 (Honvéd utca egy szakasza),
27. 24881 (Honvéd utca egy szakasza),
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások, telekalakítási eljárások
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala
11. 28. 24882 (Honvéd utca egy szakasza),
29. 24971/2 (Honvéd utca egy szakasza),
30. 24660 (Széchenyi utca egy szakasza),
31. 24661 (Széchenyi utca egy szakasza),
beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
12. 32. 24654 (Tüköry utca),
33. 24678 (Steindl Imre utca egy szakasza),
34. 24679 (Steindl Imre utca egy szakasza),
35. 24694 (Zoltán utca egy szakasza),
36. 24695 (Zoltán utca egy szakasza),
tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
13.  *  37. 24708 (Garibaldi utca),
38. 24698/2 (Garibaldi köz),
bányahatósági engedélyek Pest Megyei
Kormányhivatal
14. 39. 24834/2 (Báthory utca),
40. 24890 (Kozma Ferenc utca),
41. 24899 (Vajkay utca),
42. 24973/2 (Szemere utca egy szakasza),
a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
15. 43. 24876 (Szemere utca egy szakasza),
44. 24877 (Szemere utca egy szakasza),
45. 24975/2 (Nagy Ignác utca egy szakasza),
tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
16. 46. 24868 (Nagy Ignác utca egy szakasza),
47. 24869 (Nagy Ignác utca egy szakasza),
48. 24977/2 (Bihari János utca egy szakasza),
49. 24850 (Bihari János utca egy szakasza),
50. 24851 (Bihari János utca egy szakasza),
51. 24859 (Kálmán Imre utca),
52. 24892 (Alkotmány utca),
53. 24912 (Szalay utca),
54. 24913 (Szalay utca),
55. 24914 (Szalay utca),
56. 24950/2 (Markó utca egy szakasza),
57. 24951/2 (Markó utca egy szakasza),
58. 24952/2 (Markó utca egy szakasza),
59. 24953/2 (Markó utca egy szakasza),
60. 24954/2 (Markó utca egy szakasza),
61. 24955/2 (Markó utca egy szakasza),
62. 24956/2 (Markó utca egy szakasza),
63. 24982 (Stollár Béla utca egy szakasza),
64. 24983 (Stollár Béla utca egy szakasza),
65. 24984 (Stollár Béla utca egy szakasza),
66. 24985 (Stollár Béla utca egy szakasza),
67. 24987 (Stollár Béla utca egy szakasza),
68. 24996 (Falk Miksa utca egy szakasza),
69. 24965/2 (Falk Miksa utca egy szakasza),
70. 24989/2 (Balassi Bálint utca),
71. 25003 (Balaton utca egy szakasza),
72. 25004 (Balaton utca egy szakasza),
73. 25005 (Balaton utca egy szakasza),
74. 25006 (Balaton utca egy szakasza),
75. 25007 (Balaton utca egy szakasza),
76. 25122/4 (Jászai Mari tér),
77. 25122/6 (Jászai Mari tér),
78. 24897/2 (Széchenyi felső rakpart),
79. 24957 (Olimpia Park egy része),
80. 24988 (Olimpia Park egy része)
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területek, illetve ezen területekből telekalakítás folytán kialakított területek.
villamospálya átépítésének engedélyezési eljárása közlekedésért felelős miniszter

2. melléklet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére