A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2013. évi CLXXII. törvény

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 2012. február 9-én elfogadott harminckettedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény Módosításának hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„In Article 6, a new paragraph is introduced as follows:

Article 6, paragraph 2 bis

Modify paragraph 2 bis to read:

2 bis An international organization shall be authorized by the Administrative Committee to take on responsibility for the effective organization and functioning of an international guarantee system. The authorization shall be granted as long as the organization fulfils the conditions and requirements laid down in Annex 9, Part III. The Administrative Committee may revoke the authorization if these conditions and requirements are no longer fulfilled.

In Annex 9, a new Part III is introduced as follows:

Annex 9, new part III

Insert a new part III to read:

Authorization of an international organization, as referred to in Article 6, to take on the responsibility for the effective organization and functioning of an international guarantee system and to print and distribute TIR Carnets

Conditions and requirements

1. The conditions and requirements to be complied with by an international organization in order to be authorized, in accordance with Article 6.2 bis of the Convention, by the Administrative Committee to take on the responsibility for the effective organization and functioning of an international guarantee system and to print and distribute TIR Carnets are:

(a) Proof of sound professional competence and financial standing for the effective organization and functioning of an international guarantee system and the organizational capabilities to fulfil its obligations under the Convention by means of annual submissions of consolidated financial statements duly audited by internationally recognized independent auditors;

(b) Absence of serious or repeated offences against Customs or tax legislation.

2. Pursuant to the authorization, the international organization shall:

(a) provide the Contracting Parties of the TIR Convention via the national associations affiliated to the international organization with certified copies of the global guarantee contract and proof of guarantee coverage;

(b) provide the competent bodies of the TIR Convention with information on the rules and procedures set out for the issue of TIR Carnets by national associations;

(c) provide the competent bodies of the TIR Convention, on a yearly basis, with data on claims lodged, pending, paid or settled without payment;

(d) provide the competent bodies of the TIR Convention with full and complete information on the functioning of the TIR system, in particular, but not limited to, timely and well founded information on trends in the number of non-terminated TIR operations, claims lodged, pending, paid or settled without payment that might give rise to concerns with regard to the proper functioning of the TIR system or that could lead to difficulties for the continued operation of its international guarantee system;

(e) provide the competent bodies of the TIR Convention with statistical data on the number of TIR Carnets distributed to each Contracting Party, broken down by type;

(f) provide the TIR Executive Board with details of the distribution price by the international organization of each type of TIR Carnet;

(g) take all possible steps to reduce the risk of counterfeiting TIR Carnets;

(h) take the appropriate corrective action in cases where faults or deficiencies with the TIR Carnet have been detected and report these to the TIR Executive Board;

(j) fully participate in cases where the TIR Executive Board is called upon to facilitate the settlement of disputes;

(k) ensure that any problem involving fraudulent activities or other difficulties with regard to the application of the TIR Convention is immediately brought to the attention of the TIR Executive Board;

(l) manage the control system for TIR Carnets, provided for in Annex 10 of the Convention, together with national guaranteeing associations affiliated to the international organization and the Customs authorities and inform the Contracting Parties and the competent bodies of the Convention of problems encountered in the system;

(m) provide the competent bodies of the TIR Convention with statistics and data on the performance of Contracting Parties with regard to the control system provided for in Annex 10;

(n) conclude, not less than two months before the provisional date of entry into force or renewal of the authorization granted in accordance with Article 6.2bis of the Convention, a written agreement with the United Nations Economic Commission for Europe secretariat, mandated by and acting on behalf of the Administrative Committee, which shall include the acceptance by the international organization of its duties set out in this paragraph.

3. When the international organization is informed by a guaranteeing association of a claim for payment, it shall, within a period of three (3) months inform the guaranteeing association of its position concerning the claim.

4. All information acquired, directly or indirectly, by the international organization under the Convention, which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis, shall be covered by the obligation of professional secrecy and shall not be used or processed neither for any commercial purpose nor for any other purpose than for which it has been provided or disclosed to any third party without the express permission of the person or authority that provided it. Such information may, however, be disclosed without permission to competent authorities of Contracting Parties to this Convention, where there is an authorization or obligation to do so pursuant to provisions of national or international law or in connection with legal proceedings. The disclosure or communication of information shall take place in full compliance with data-protection provisions in force.

5. The Administrative Committee shall have the right to revoke the authorization granted in accordance with Article 6.2 bis in case of non-compliance with the above conditions and requirements. Should the Administrative Committee decide to revoke the authorization, the decision will become effective at the earliest six (6) months after the date of revocation.

6. The authorization of an international organization under the terms set out above shall be without prejudice to that organization’s responsibilities and liabilities under the Convention.”

„A 6. cikk a következő új bekezdéssel egészül ki:

6. cikk (2a) bekezdés

A (2a) bekezdés szövege a következőre módosul:

(2a) Az Intéző Bizottság felhatalmaz egy nemzetközi szervezetet, hogy vállalja a nemzetközi garanciarendszer hatékony megszervezésének és működtetésének feladatát. A felhatalmazás addig hatályos, ameddig a szervezet teljesíti a 9. melléklet III. részében foglalt feltételeket és követelményeket. Az Intéző Bizottság a felhatalmazást visszavonhatja, ha e feltételek és követelmények már nem teljesülnek.

A 9. melléklet a következő új III. résszel egészül ki:

9. melléklet, új III. rész

A melléklet a következő új III. résszel egészül ki:

Nemzetközi szervezet 6. cikk szerinti felhatalmazása arra, hogy vállalja a nemzetközi garanciarendszer hatékony megszervezésének és működtetésének, valamint TIR-igazolványok nyomtatásának és kiadásának feladatát.

Feltételek és követelmények

1. A nemzetközi szervezetnek az alábbi feltételeket és követelményeket kell teljesítenie ahhoz, hogy az Intéző Bizottság az Egyezmény 6. cikke (2a) bekezdésének megfelelően felhatalmazza egy nemzetközi garanciarendszer hatékony megszervezésének és működtetésének, valamint TIR-igazolványok nyomtatásának és kiadásának feladatával:

a) Nemzetközileg elismert független könyvvizsgálók által hitelesen ellenőrzött konszolidált pénzügyi kimutatások éves benyújtásával bizonyítania kell a nemzetközi garanciarendszer hatékony megszervezéséhez és működtetéséhez szükséges szakmai kompetenciáját és stabil pénzügyi helyzetét, valamint az Egyezmény által ráruházott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szervezeti adottságok meglétét;

b) Bizonyítania kell a vám- vagy adójogszabályok súlyos vagy ismételt megszegésének hiányát.

2. A felhatalmazás értelmében a nemzetközi szervezet:

a) a TIR-egyezmény Szerződő Felei számára a nemzetközi szervezethez kapcsolódó nemzeti egyesületek révén rendelkezésre bocsátja a globális garanciaszerződés hiteles másolatait és a garanciafedezet igazolását;

b) tájékoztatja a TIR-egyezmény illetékes szerveit a TIR-igazolványok kibocsátására a nemzeti egyesületek által meghatározott szabályokról és eljárásokról;

c) a TIR-egyezmény illetékes szervei számára évente adatokat szolgáltat a benyújtott, a függőben lévő, a kifizetett, illetőleg fizetés nélkül kiegyenlített követelésekről;

d) a TIR-egyezmény illetékes szervei számára teljes körű és hiánytalan tájékoztatást nyújt a TIR-rendszer működéséről, különösen - de nem kizárólag - kellő időben megalapozott információkat szolgáltat a befejezetlen TIR-műveletek, továbbá a benyújtott, a függőben lévő, a kifizetett, illetőleg a fizetés nélkül kiegyenlített követelések számának olyan alakulásáról, amely a TIR-rendszer megfelelő működését illetően aggodalomra ad okot, illetve nehézségekhez vezethet a nemzetközi garanciarendszerének további működtetése terén;

e) a TIR-egyezmény illetékes szervei számára statisztikai adatokat szolgáltat az egyes Szerződő Felek részére kiosztott TIR-igazolványok számáról, típusonkénti bontásban;

f) részletesen tájékoztatja a TIR Végrehajtó Testületet a különböző típusú TIR-igazolványoknak a nemzetközi szervezet által felszámolt áráról;

g) minden lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy csökkentse a TIR-igazolványok hamisításának kockázatát;

h) megfelelő korrekciós intézkedéseket hoz azokban az esetekben, amikor a TIR-igazolvány kapcsán hibát vagy hiányosságot fedeznek fel, és erről jelentést tesz a TIR Végrehajtó Testületénél;

j) teljes mértékben részt vesz azokban az esetekben, amelyekben a TIR Végrehajtó Testületét kérik fel a vitarendezés megkönnyítésére;

k) biztosítja, hogy a TIR Végrehajtó Testület azonnal értesüljön bármely, csalással összefüggő tevékenységről, illetve a TIR-egyezmény alkalmazásával kapcsolatos egyéb nehézségről;

l) a nemzetközi szervezethez kapcsolódó nemzeti garanciavállaló szakmai egyesületekkel és a vámhatóságokkal közösen igazgatja a TIR-igazolványoknak az Egyezmény 10. mellékletében előirt ellenőrzési rendszerét, valamint tájékoztatja a Szerződő Feleket és az Egyezmény illetékes szerveit a rendszerben felmerülő problémákról;

m) a TIR-egyezmény illetékes szerveit statisztikákkal és adatokkal látja el a Szerződő Felek teljesítményéről a 10. mellékletben előírt ellenőrzési rendszer tekintetében;

n) az Egyezmény 6. cikke (2a) bekezdésének megfelelően nyújtott felhatalmazás hatálybalépésének vagy meghosszabbításának ideiglenes időpontja előtt legalább két hónappal - az Intéző Bizottság megbízásából és nevében - olyan írásbeli megállapodást köt az Egyesült Nemzetek Szövetsége Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) titkárságával, amely tartalmazza az e bekezdésben meghatározott kötelességeiknek a nemzetközi szervezet általi elfogadását.

3. Amikor egy garanciavállaló egyesület a nemzetközi szervezetet egy kifizetési követelésről tájékoztatja, az három (3) hónapon belül értesíti a garanciavállaló egyesületet a követelésre vonatkozó állásfoglalásáról.

4. Valamennyi, a nemzetközi szervezet által az Egyezmény értelmében közvetlenül vagy közvetve szerzett, természeténél fogva bizalmas vagy bizalmi alapon közölt információ titoktartási kötelezettség alá esik, és nem használható, illetve dolgozható fel sem kereskedelmi célokra, sem pedig egyéb, a közlés céljától eltérő célból, illetve az információt nyújtó személy vagy hatóság kifejezett engedélye nélkül nem adható ki harmadik fél számára. Ezen információk azonban engedély nélkül továbbadhatóak az ezen Egyezmény Szerződő Feleinek illetékes hatóságai részére, amennyiben erre a nemzeti vagy nemzetközi jogszabályok rendelkezései értelmében felhatalmazás vagy kötelezettség vonatkozik, illetőleg ha azokra jogi eljárásokkal kapcsolatban van szükség. Az információ közzététele vagy közlése a hatályos adatvédelmi előírások teljes körű betartásával történik.

5. A fenti feltételek és követelmények be nem tartása esetén az Intéző Bizottságnak jogában áll visszavonni a 6. cikk (2a) bekezdésének megfelelően adott felhatalmazást. Amennyiben az Intéző Bizottság a felhatalmazás visszavonásáról határoz, a határozat leghamarabb a visszavonást követő hat (6) hónap elteltével válik hatályossá.

6. A nemzetközi szervezet fenti feltételeknek megfelelő felhatalmazása nem sérti a szervezetre az Egyezmény értelmében ruházott felelősségeket és pénzbeli kötelezettségeket.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

(3) * 


  Vissza az oldal tetejére