A jogszabály mai napon ( 2022.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2013. évi CLXXXI. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2014. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 32 432,8 M Ft-ban, azaz harminckettőmilliárd-négyszázharminckettőmillió-nyolcszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 32 432,8 M Ft-ban, azaz harminckettőmilliárd-négyszázharminckettőmillió-nyolcszázezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglalt zárszámadási törvényjavaslat keretében a Hatóság számot ad 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2014. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2014. évi költségvetés során képződött maradvány felhasználásáról.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdésében leírtak alapján a Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) 2014. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 173,9 M Ft-ban, azaz egyszázhetvenhárommillió-kilencszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 173,9 M Ft-ban, azaz egyszázhetvenhárommillió-kilencszázezer forintban,

c) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2014. évi kiadási előirányzatát 1528,1 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázhuszonnyolcmillió-egyszázezerforintban,

d) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2014. évi bevételi előirányzatát 1528,1 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázhuszonnyolcmillió-egyszázezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § A Médiatanács a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerint zárszámadási törvényjavaslatot készít, melyet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban: Alap) 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt 2015. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé.

5. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 3. melléklet szerint fogadja el az Alap költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2014. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 77 945,4 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négyszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 77 945,4 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négyszázezer forintban hagyja jóvá.

6. § A digitális műsorterjesztés fejlesztésére és a digitális átállás költségeire az Alapban elkülönített forrást e célra vagy az Mttv. 136. § (1) bekezdés szerinti támogatási tevékenységek ellátásának finanszírozására lehet felhasználni a Médiatanács döntésében foglaltak szerint.

7. § Ez a törvény 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CLXXXI. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 6 311,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 704,0
3. Dologi kiadások 4 802,4
4. Általános forgalmi adó (ÁFA) 5 369,0
5. Felhalmozási kiadások 2 362,6
6. Felhalmozási kiadások ÁFA-ja 637,5
7. Pénzeszköz átadás 500,0
8. Lakástámogatási kölcsön 8,0
9. Következő évek működési tartaléka 5 746,8
10. Tárgyévi működési tartalék 4 991,3
Összesen: 32 432,8

A Médiatanács 2014. évi működési költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 82,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22,1
3. Dologi kiadások 45,7
4. Pénzeszköz átadások 24,0
Összesen: 173,9

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2014. évi kiadási előirányzat

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Médiaszolgáltatási díj 1 007,0
2. Frekvencia pályázati díj 5,0
3. Támogatási pályázati díj 70,0
4. Kötbér és bírság 150,0
5. Késedelmi kamat 2,5
6. Bankköltség kifizetése 1,5
7. ÁFA 292,1
Összesen: 1528,1

2. melléklet a 2013. évi CLXXXI. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Igazgatási szolgáltatási díj 238,8
2. Koncessziós és blokkpályázati frekvencia díjak 6 852,4
3. UMTS pályázati frekvencia díjak 2 193,8
4. Egyéb frekvencia díjak 2 838,0
5. Bevétel a pályáztatandó új frekvenciákból 6 132,0
6. Azonosítók használati díja 2 450,0
7. Felügyeleti díj 2 282,0
8. Bírság 150,0
9. Intézményi sajátos és egyéb bevételek 1 490,0
10. Általános forgalmi adó bevételek 5 536,9
11. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 40,5
12. Kölcsönök visszatérülése 4,0
13. Pénzeszköz átvétel 2 224,4
Összesen: 32 432,8

A Médiatanács 2014. évi működési költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Fix összegű támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján 173,9
Összesen: 173,9

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2014. évi bevételi előirányzat

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Médiaszolgáltatási díj 1 007,0
2. Frekvencia pályázati díj 5,0
3. Támogatási pályázati díj 70,0
4. Kötbér és bírság 150,0
5. Késedelmi kamat 2,5
6. Bankköltség térítése 1,5
7. ÁFA 292,1
Összesen: 1 528,1

3. melléklet a 2013. évi CLXXXI. törvényhez

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2014. évi költségvetése

adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. közszolgálati hozzájárulás 70 478,0
2. médiaszolgáltatási díj 1 007,0
2.1 MTM-SBS Televízió Zrt. 25,0
2.2 Magyar RTL Televízió Zrt. 25,0
2.3 1. sz. keresk. rádiós jogosultság (Advenio Műsorszolgáltató Zrt.) 457,0
2.4 2. sz. keresk. rádiós jogosultság 0,0
2.5 nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok 500,0
3. pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 75,0
4. mediaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat 152,5
5. Önkéntes befizetések -
6. Forrás 216. (6) -
7. Egyéb céltámogatások 219,7
8. Finanszírozott áfa visszatérítése -
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 71 932,2
10. kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 4 650,7
ebből alszámla kamat és visszafizetendő támogatás bevétel 103,0
KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK 76 582,9
Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (2012. december 31.) 1 362,5
ÖSSZES BEVÉTEL 77 945,4
adatok millió Ft-ban
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 630,7
1.1 Médiatanács 173,9
1.2 Médiatanács hivatali szervezete 2 224,4
1.3 Közszolgálati Közalapítvány 232,4
2. céltámogatások 2 700,0
közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati 2 700,0
3. Közalapítványnak
3.1 Magyar Televízió Zrt. 500,0
3.2 Duna Televízió Zrt. 500,0
3.3 Magyar Rádió Zrt. 500,0
3.4 Magyar Távirati Iroda Zrt. 500,0
MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési
4. tevékenységének kiadásai 59 234,2
4.1 Tárgyévi működési kiadások 58 649,2
4.2 Előző évekről áthúzódó kiadások 585,0
5. Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI) 901,4
6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1
7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 55,0
a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett
8. ÁFA 0,0
médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő
9. kiadások 1,5
10. Szerzői jogdíj (must carry) 238,0
11. Egyéb céltámogatások felhasználása 219,7
12. Forrás 216. (6) felhasználása -
13. MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb püi ráfordítások 4 954,5
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 73 233,1
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK (tőketörlesztés) 4 712,3
ÖSSZES KIADÁS 77 945,4

  Vissza az oldal tetejére