A jogszabály mai napon ( 2022.10.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2013. évi CXCIV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság, NMHH), 2012. évi egységes költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXIII. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása

1. § (1) A Hatóság 2012. évi költségvetése végrehajtását 39 206,1 MFt, azaz harminckilencmilliárd-kétszázhatmillió-egyszázezer forint bevétellel és 20 844,6 MFt, azaz húszmilliárd-nyolcszáznegyvennégymillió-hatszázezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) A Hatóság 2012. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) A Hatóság frekvenciadíjakból származó bevétele 17 820,9 MFt, azaz tizenhétmilliárd-nyolcszázhúszmillió-kilencszázezer forint.

(2) Az új pályázati frekvenciák díjbevétele 993,7 MFt, azaz kilencszázkilencvenhárommillió-hétszázezer forint.

(3) Az azonosítók használati díja 2 453,8 MFt, azaz kettőmilliárd-négyszázötvenhárommillió-nyolcszázezer forint.

(4) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2 207,4 MFt, azaz kettőmilliárd-kettőszázhétmillió-négyszázezer forint.

(5) Az egyéb alaptevékenységi bevételek eljárási díjaira számolt összeg 68,5 MFt, azaz hatvannyolcmillió-ötszázezer forint.

(6) A bírságból befolyt bevétel 169,9 MFt, azaz egyszázhatvankilencmillió-kilencszázezer forint.

(7) A Hatóság egyéb saját bevételekből származó forrása 3 213,3 MFt, azaz hárommilliárd-kettőszáztizenhárommillió-háromszázezer forint.

(8) Az általános forgalmiadó-köteles bevételek után befolyt ÁFA összege 5 595,1 MFt, azaz ötmilliárd-ötszázkilencvenötmillió-egyszázezer forint.

(9) A működési céllal non-profit szervtől átvett pénzeszköz 54,1 MFt, azaz ötvennégymillió-egyszázezer forint.

(10) A Hatóság felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek összege 0,1 MFt, azaz egyszázezer forint.

(11) A kölcsönök visszatérüléséből befolyt bevétel 9,0 MFt, azaz kilencmillió forint.

(12) A működési támogatásként kapott pénzeszköz átvételből származó forrás 2 352,7 MFt, azaz kettőmilliárd-háromszázötvenkétmillió-hétszázezer forint.

(13) A kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány pénzforgalom nélkül elszámolt bevétele 1 118,2 MFt, azaz egymilliárd-egyszáztizennyolcmillió-kettőszázezer forint.

(14) A jognyilatkozat alapján kötelezettségvállalással terhelt előző évek maradványából igénybe vett összeg 3 149,4 MFt, azaz hárommilliárd-egyszáznegyvenkilencmillió-négyszázezer forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) A Hatóság általános működési kiadásai összesen 16 045,5 MFt, azaz tizenhatmilliárd-negyvenötmillió-ötszázezer forint, a pénzeszközátadás 3 173,9 MFt, azaz hárommilliárd-egyszázhetvenhárommillió-kilencszázezer forint, a felhalmozási kiadás 1 625,2 MFt, azaz egymilliárd-hatszázhuszonötmillió-kettőszázezer forint.

(2) A működési kiadásokból 5 134,9 MFt, azaz ötmilliárd-egyszázharmincnégymillió-kilencszázezer forint a személyi juttatás, 1 368,1 MFt, azaz egymilliárd-háromszázhatvannyolcmillió-egyszázezer forint a munkaadókat terhelő járulék, 3 917,3 MFt, azaz hárommilliárd-kilencszáztizenhétmillió-háromszázezer forint a dologi kiadás, az általános forgalmiadó-befizetési kötelezettség 5 625,2 MFt, azaz ötmilliárd-hatszázhuszonötmillió-kettőszázezer forint. A felhalmozási kiadásból 1 616,2 MFt, azaz egymilliárd-hatszáztizenhatmillió-kettőszázezer forint a fejlesztési kiadás és 9,0 MFt, azaz kilencmillió forint a lakástámogatás teljesítése.

A pénzmaradvány elfogadása

4. § (1) Az Országgyűlés a Hatóság 2012. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 18 361,5 MFt, azaz tizennyolcmilliárd-háromszázhatvanegymillió-ötszázezer forint értékben fogadja el.

(2) A pénzmaradvány összegéből 1 170,2 MFt a 2012. évi kötelezettségek 2013. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 5 886,1 MFt a következő évek működési tartalékára, a működéshez fel nem használt frekvenciadíjakból 5 000,0 MFt a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (a továbbiakban: MTVA, Alap) átadásra, a 2012. évi bírság 169,9 MFt összege a médiatudatosság fejlesztésére, 6 135,3 MFt pedig jognyilatkozat által meghatározott nyilvántartások kialakítása érdekében használható fel.

Az NMHH Médiatanácsa 2012. évi költségvetésének, valamint a költségvetésen kívüli NMHH Médiatanács kezelésű költségvetési főösszegek alakulása

5. § (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2012. évi költségvetése végrehajtását 219,4 MFt, azaz kettőszáztizenkilencmillió-négyszázezer forint bevétellel és 179,7 MFt, azaz egyszázhetvenkilencmillió-hétszázezer forint kiadással az Országgyűlés jóváhagyja.

(2) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2012. évi bevétel összege 4 116,1 MFt, azaz négymilliárd-egyszáztizenhatmillió-egyszázezer forint, a kiadás pedig 4 728,3 MFt, azaz négymilliárd-hétszázhuszonnyolcmillió-háromszázezer forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Médiatanács 2012. évi költségvetése pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összeggel egyezően 39,7 MFt, azaz harminckilencmillió-hétszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány összege a 2012. évi kötelezettségvállalások 2013. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedig tartalékképzésre használható fel.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hatóság 2012. évi egységes költségvetése zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja az MTVA 2012. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CXCIV. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok MFt-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
1. Frekvenciadíjak 17 889,9 17 696,2 17 820,9
2. Bevétel a pályáztatandó új frekvenciákból 1 622,7 1 622,7 993,7
3. Azonosítók használati díja 2 450,0 2 450,0 2 453,8
4. Felügyeleti díj 2 243,0 2 243,0 2 207,4
5. Egyéb alaptevékenységi bevételek 74,7 74,7 68,5
6. Bírságok 150,0 169,9 169,9
7. Egyéb saját bevételek 37,2 3 213,3 3 213,3
8. Áfabevételek 5 501,2 5 595,1 5 595,1
9. Működési célú pénzeszközátvétel 54,1 54,1
10. Felhalmozási tőke jellegű bevételek 42,0 42,0 0,1
11. Kölcsönök visszatérülése 6,0 9,0 9,0
12. Költségvetési támogatás 208,0 0,0 0,0
13. Pénzeszközátvétel 2 224,4 2 561,0 2 352,7
14. Kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány 1 118,2 1 118,2
15. Előző éves maradvány igénybevétele 3 149,4 3 149,4
Összesen 32 449,1 39 998,6 39 206,1

2. melléklet a 2013. évi CXCIV. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok MFt-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
1. Személyi juttatások 6 311,2 6 347,4 5 134,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 704,0 1 713,3 1 368,1
3. Dologi kiadások 5 824,3 5 791,2 3 917,3
4. Dologi kiadások utáni ÁFA 5 265,1 5 736,7 5 625,2
5. Fejlesztési kiadások 3 188,9 3 853,8 1 297,2
6. Fejlesztési kiadások ÁFÁ-ja 797,2 949,0 319,0
7. Pénzeszközátadás 308,0 3 310,1 3 173,9
8. Lakástámogatási kölcsön 6,0 9,0 9,0
9. Tárgyévi működési tartalék 2 974,3 6 402,0 0,0
10. Következő évek működési tartaléka 6 070,1 5 886,1 0,0
Összesen 32 449,1 39 998,6 20 844,6

3. melléklet a 2013. évi CXCIV. törvényhez

A Médiatanács 2012. évi működési költségvetésének bevételi oldala

adatok MFt-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
1. Fix összegű támogatás 125,4 125,4 126,0
2. Előző évi maradvány átvétele 1,5 1,5
3. Előző évi maradvány igénybevétele 91,9 91,9
Összesen 125,4 218,8 219,4

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi bevételi előirányzat

adatok MFt-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
1. Médiaszolgáltatási díj 3 500,0 2 685,7 2 685,7
2. Frekvencia pályázati díj 4,0 52,6 52,6
3. Támogatási pályázati díj 60,0 95,1 95,1
4. Kötbér 250,0 158,8 158,8
5. Bírság 16,0 117,8 117,8
6. Késedelmi kamat 7,6 2,3 2,3
7. ÁFA 891,0 681,6 681,6
8. ÁFA kötelezettség finanszírozás Alaptól 194,1 194,1
9. Óvadék 125,7 125,7
10. Bankköltség térítése 2,4 2,4
Összesen 4 728,6 4 116,1 4 116,1

4. melléklet a 2013. évi CXCIV. törvényhez

A Médiatanács 2012. évi működési költségvetésének kiadási oldala

adatok MFt-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
1. Személyi juttatások 63,3 67,4 67,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok 17,1 18,1 18,1
3. Dologi kiadások 45,0 39,9 0,8
4. Előző évi maradvány átadása 93,4 93,4
Összesen 125,4 218,8 179,7

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi kiadási előirányzat

adatok MFt-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
1. Médiaszolgáltatási díj 3 500,0 2 685,7 3 150,3
2. Frekvencia pályázati díj 4,0 52,6 76,0
3. Támogatási pályázati díj 60,0 95,1 105,3
4. Kötbér 250,0 158,8 163,5
5. Bírság 16,0 117,8 119,7
6. Késedelmi kamat 7,6 2,3 2,4
7. ÁFA 891,0 681,6 676,1
8. Finanszírozott ÁFA visszatérítés Alapnak 194,1 299,2
9. Óvadék 125,7 134,1
10. Bankköltség kifizetése 2,4 1,7
Összesen 4 728,6 4 116,1 4 728,3

5. melléklet a 2013. évi CXCIV. törvényhez

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése - bevételi oldal

adatok MFt-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
1. Közszolgálati hozzájárulás 64 800,0 64 800,0 61 800,0
2. Médiaszolgáltatási díj 3 500,0 3 500,0 2 907,2
3. Pályázati díjak 64,0 64,0 68,0
4. Kötbér, kártérítés, bírság 274,0 274,0 331,3
5. Egyéb bevételek 10,0 10,0 411,1
6. JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége 1 000,0 0,0 126,7
7. Önkéntes befizetések 0,0 1 722,0 1 721,5
8. Forrás Mttv. 216 (6) 0,0 3 000,0 3 000,0
9. Egyéb támogatások 0,0 165,8 165,8
10. Finanszírozott ÁFA térülés 0,0 129,1 129,1
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 69 648,0 73 664,9 70 660,7
11. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 7 778,0 7 778,0 6 038,7
KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK 77 426,0 81 442,9 76 699,4
Előző évek pénzmaradványa 2011. december 31-i igénybe vétele 0,0 6 043,6 6 043,6
ÖSSZES BEVÉTEL 77 426,0 87 486,5 82 743,0

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal

adatok MFt-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 550,0 2 550,0 2 550,0
1.1 Médiatanács 126,0 126,0 126,0
1.2 Médiatanács hivatali szervezete 2 224,0 2 224,0 2 224,0
1.3 Közszolgálati Közalapítvány 200,0 200,0 200,0
2. Céltámogatások 3 060,0 4 256,7 2 210,3
3. Közmédiumok működési támogatására átutalt összeg Közszolgálati Közalapítványnak 2 981,0 4 059,3 3 554,0
3.1 MTV Zrt. 556,0 1 182,9 707,0
3.2 Duna TV Zrt. 556,0 910,0 910,0
3.3 Magyar Rádió Zrt. 556,0 653,4 624,0
3.4 MTI Zrt. 1 313,0 1 313,0 1 313,0
4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 68 679,0 81 743,1 72 586,3
5. Médiatanácsot terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA 71,0 71,0 243,2
6. Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel kapcsolatos kiadások 85,0 85,0 0,0
7. Szerzői jogdíj - 119,0 373,2
8. Egyéb céltámogatások felhasználása - 242,0 408,1
9. Forrás Mttv. 216 (6) felhasználása - 3 000,0 3 000,0
10. Székház vásárlás, egyéb tranzakciós költségek és kiadások - 47 868,0 44 368,5
11. MTVA kamatfizetési kötelezettsége - 1 450,0 626,6
12. Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI) - 706,4 706,4
13. Zrt.-k részére elkülönített keret - 20,0 -
14. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. támogatása - 283,3 283,3
15. Médiapozitív Kft. támogatása - 2,1 2,1
16. Egyéb támogatások - 1,5 1,5
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 77 426,0 146 457,4 130 913,5

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése - egyenleg

adatok MFt-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
1. ÖSSZES BEVÉTEL 77 426,0 87 486,5 82 743,0
2. ÖSSZES KIADÁS 77 426,0 146 457,4 130 913,5
3. KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK EGYENLEGE 0,0 64 550,0 54 439,7
4. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK 0,0 5 579,1 6 269,2

  Vissza az oldal tetejére