A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról

A Kormány a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 13. § (2) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § *  E rendelet alkalmazásában

1. útdíjköteles gépjármű: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Údt.) 2. § 21. pontja szerinti fogalom,

2. Útdíj Hitelprogram: az Údt.-ben meghatározott útdíj fizetésének támogatására egyszerűsített eljárással és kamattámogatással igénybe vehető, a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: KAVOSZ VF) közreműködésével működtetett finanszírozási konstrukció,

3. refinanszírozási célú hitelszerződés: a KAVOSZ VF és valamely pénzügyi intézmény közötti, az Útdíj Hitelprogram finanszírozása céljából kötött hitel- vagy kölcsönszerződés,

4. hitelszerződés: a KAVOSZ VF és a kis- és középvállalkozás között az Útdíj Hitelprogram keretében létrejött hitel- vagy kölcsönszerződés,

5. *  köztartozás: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti fogalom,

6. Általános Szerződési Feltételek: az Útdíj Hitelprogram részletes feltételeit tartalmazó, a KAVOSZ VF honlapján közzétett dokumentum.

2. § Az e rendeletben szabályozott jogszabályi kezesség tekintetében az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. § Az e rendeletben szabályozott állami készfizető kezesség jogosultja külön felhívás nélkül köteles a naptári negyedévet követő hónap 20. naptári napjáig elektronikus úton tájékoztatni a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: kincstár) a kötelezettel fennálló jogviszonyából származó követelés adatairól és a kezességbeváltás valószínűségére vonatkozó számításairól.

2. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetéséhez nyújtott hitelszerződésen alapuló kölcsönhöz kapcsolódó állami kezességvállalás

4. § (1) *  Az Údt. 8/B. § (1) bekezdése szerinti jogszabályi állami készfizető kezesség kizárólag azon visszafizetési kötelezettségre terjed ki, amelynek alapja a KAVOSZ VF által kötött olyan hitelszerződés, amely:

a) kizárólag az Údt. 8/B. § (1) bekezdése szerinti célra,

b) üzemeltetett útdíjköteles gépjárművenként legfeljebb 1 000 000 forint hitelösszegre,

c) egy éves - legfeljebb két alkalommal új hitelszerződés megkötésével -, vagy a hitelszerződés módosításával legfeljebb kétszer, további egy-egy évre, összesen legfeljebb három éves futamidőre meghosszabbítható,

d) a 11. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatással csökkentett, legfeljebb egyhavi budapesti bankközi forint hitelkamatláb (a továbbiakban: BUBOR) + 1,5% ügyleti kamatmértékkel,

e) legkésőbb 2015. július 1-ig, illetve a refinanszírozási célú hitelszerződés 8. § (1) bekezdés szerinti meghosszabbítása esetén legkésőbb 2017. július 1-ig, és

f) köztartozással nem rendelkező, jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, csődeljárás vagy a megszüntetésére irányuló más, jogszabályban meghatározott eljárás alatt nem álló kis- és középvállalkozás adóssal

jön létre.

(2) *  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti új hitelszerződés megkötésével történő meghosszabbítás esetén az új hitelszerződés alapján folyósított kölcsönből a korábbi hitelszerződés szerinti tartozás kiváltható.

(3) *  Az Údt. 8/B. §-a szerinti kezességre az R. 6. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(4) *  Az e § szerinti hitelfelhasználás keretében a kis- és középvállalkozás a KAVOSZ VF által szolgáltatott hitel biztosítékaként a folyósított kölcsönt legfeljebb a szerződött hitelösszeg 20%-ának és a szerződött hitelösszegnek a hitelszerződés aláírásakor érvényes 3 havi ügyleti kamatának - a hitelszerződés aláírásának hónapját megelőző naptári hónap utolsó munkanapja szerinti egyhavi BUBOR érték figyelembe vételével számított - együttes összegével megegyező mértékben - óvadék alapítás céljára használhatja fel.

(5) A KAVOSZ VF a hitelszerződéshez kapcsolódó biztosítékok közül jogosult elsőként az állami készfizető kezességet érvényesíteni.

(6) Az állam készfizető kezessége nem terjed ki a jogszabály által meghatározott késedelmi kamat és a bírósági végrehajtásra irányuló eljárás megindításának közvetlen költségeire.

(7) Az állami készfizető kezesség az állami kezességgel biztosított kölcsön első folyósítási napjától, de leghamarabb 2013. július 1-jétől a felvett kölcsön és járulékai visszafizetéséig, illetve az állami kezesség beváltásáig, de legkésőbb 2018. július 1-jétől számított 180. napig áll fenn.

5. § (1) Az állami kezességvállalás feltétele, hogy a hitelszerződés tartalmazza a KAVOSZ VF és a kis- és középvállalkozás nyilatkozatát arról, hogy az általuk megkötött jogügylet megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek, valamint a hitelfelvevő kis- és középvállalkozás hozzájárulását ahhoz, hogy a KAVOSZ VF

a) az adatait és az 1. melléklet szerinti dokumentumokat az állami kezesség beváltása esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (a továbbiakban: NAV),

b) a hitelszerződés adatait az állami kezességvállalásról szóló adatszolgáltatás teljesítése és az állami kamattámogatás igénylése érdekében a kincstárnak

megküldje.

(2) Az állami kezességvállalás feltétele, hogy a KAVOSZ VF és a hitelfelvevő kis- és középvállalkozás az általuk megkötött hitelszerződésben vállalják, hogy a kincstár és a NAV számára minden, a kezességvállalással kapcsolatos iratba betekintést engednek és lehetővé teszik a helyszíni ellenőrzést.

(3) *  Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitelszerződés felmondásra kerül, lejár vagy a hitelszerződés alapján fennálló követelés jogszabály alapján esedékessé válik és a kölcsönt az adós kis- és középvállalkozás - a KAVOSZ VF írásbeli felszólítása ellenére - még nem fizette teljesen vissza, a KAVOSZ VF a hitelszerződés lejáratát, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti módosítás esetén a módosított hitelszerződés lejáratát, - amennyiben az korábbi - annak felmondását, valamint jogszabály alapján az esedékesség napját követő 180 naptári napon belül érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait a NAV-nál az 1. melléklet szerinti igénylőlapon jelzett adatok és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával a 10032000-01907027 számú „NAV Állami kezesség beváltás” folyósítási számla ellenében. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(4) *  A NAV az érvényesítés iránti kérelmet elutasítja, ha a megkötött hitelszerződés vagy a KAVOSZ VF eljárása a kölcsönnyújtásnál nem felelt meg az Údt. 8/B. §-ában vagy az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

6. § (1) *  Az Útdíj Hitelprogramban résztvevő kis- és középvállalkozás köteles a jogszabályi állami kezességvállalás után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat fizetni. A fizetendő kezességvállalási díj mértéke az állami kezességgel biztosított hitelszerződés szerinti tőkeösszeg állami kezességgel biztosított részére vetített évi 0,5%.

(2) *  A díj megfizetése a KAVOSZ VF közreműködésével történik. A kis- és középvállalkozás legkésőbb a hitelszerződés megkötésekor, illetve a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti módosításakor egy összegben fizeti meg az adott évre vonatkozó kezességvállalási díjat a KAVOSZ VF részére, amelyet a KAVOSZ VF legkésőbb a hitelszerződés megkötését vagy módosítását követő hónap 5. napjáig befizet a kincstárnál vezetett 10032000-01034004 számú „Kincstár Különleges bevételek” számlára. A tárgyhónapban megkötött vagy módosított hitelszerződések készfizető kezességvállalási díjai összevontan kerülnek átutalásra.

7. § *  Az e rendeletben nem szabályozott feltételek tekintetében az Általános Szerződési Feltételek alkalmazandóak, amelyek a szerződésben meghatározott szolgáltatások arányosságának biztosítása érdekében a belgazdaságért felelős miniszter vagy az általa kijelölt személy jóváhagyását követően lépnek hatályba, és az Útdíj Hitelprogram feltételei tekintetében csak a belgazdaságért felelős miniszter vagy az általa kijelölt személy jóváhagyásával módosíthatók.

3. Az Útdíj Hitelprogram forrásbevonásához kapcsolódó állami kezességvállalás * 

8. § (1) *  Az Údt. 8/A. § (1) bekezdése szerinti jogszabályi állami készfizető kezesség kizárólag azon visszafizetési kötelezettségre terjed ki, amelynek alapja a KAVOSZ VF és a számára hitelt nyújtó pénzügyi intézmény közötti olyan refinanszírozási célú hitelszerződés, amely négy éves, legfeljebb 2019. december 31-ig meghosszabbítható futamidőre jön létre.

(2) Az állami készfizető kezesség az állami kezességgel biztosított kölcsön első folyósítási napjától a felvett kölcsön és járulékai visszafizetéséig, illetve az állami kezesség beváltásáig, de legkésőbb 2020. július 1-jétől számított 180. napig áll fenn.

9. § (1) A KAVOSZ VF a jogszabályi állami kezességvállalás után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat köteles fizetni. A havonta utólag fizetendő kezességvállalási díj mértéke az állami kezességgel biztosított refinanszírozási célú hitelszerződésen alapuló kölcsön adott havi átlagos tőkeállományának összegére vetített évi 0,5%.

(2) A KAVOSZ VF a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig átutalja a kezességvállalási díjat a központi költségvetés részére a kincstárnál vezetett 10032000-01034004 számú „Kincstár Különleges bevételek” számlára.

10. § (1) Az állami készfizető kezesség érvényesítésének feltétele, hogy a KAVOSZ VF nem teljesítése esetén a pénzügyi intézmény a refinanszírozási célú hitelszerződés felmondását megelőzően írásban felszólítja a KAVOSZ VF-t a tartozása megfizetésére.

(2) *  Amennyiben a refinanszírozási célú hitelszerződés felmondásra kerül, a lejáratkor a kölcsönt a KAVOSZ VF még nem fizette teljesen vissza, vagy a hitelszerződés alapján fennálló követelés jogszabály alapján esedékessé válik, a pénzügyi intézmény a refinanszírozási célú hitelszerződés lejáratát, esedékessé válását vagy - amennyiben az korábbi - annak felmondását követő 180 naptári napon belül érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait a NAV-nál az R. 11. számú melléklete szerinti igénylőlapon jelzett adatok és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával a 10032000-01907027 számú „NAV Állami kezesség beváltás” folyósítási számla ellenében. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(3) *  A NAV az érvényesítés iránti kérelmet elutasítja, ha a megkötött refinanszírozási célú hitelszerződés nem felelt meg az Údt. 8/A. §-ában vagy az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

4. Az Útdíj Hitelprogram állami kamattámogatása * 

11. § (1) *  A kincstár az állam nevében az Útdíj Hitelprogramhoz kapcsolódó hitelszerződéseken alapuló kölcsönök támogatására a központi költségvetésből a hitelszerződések tőkeösszegére vetített évi 4% mértékű kamattámogatást nyújt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kamattámogatás a KAVOSZ VF-től igényelhető.

(3) *  Azon Útdíj Hitelprogram keretében kötött hitelszerződés után nyújtható kamattámogatás, amelynél

a) a KAVOSZ VF nyilatkozattal alátámasztja, hogy a hitelszerződés megfelel a 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek, és

b) *  a kis- és középvállalkozás megtette az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. §-a szerinti nyilatkozatokat az Ávr. 75. § (2) bekezdés f) és g) pontjában előírt nyilatkozatok kivételével.

(4) A kis- és középvállalkozás kamattámogatási kérelme benyújtásakor az e rendelet és a 12. § (3) bekezdése alapján megkötött szerződés szerinti feltételek meglétét a KAVOSZ VF köteles ellenőrizni.

(5) A KAVOSZ VF a kérelem elutasítása esetén az igénylőt írásban tájékoztatja az elutasítás indokáról.

(6)-(7) * 

12. § (1) A KAVOSZ VF a (2) és (3) bekezdés szerinti adattartalommal rendelkező kamattámogatásra irányuló lehívási kérelmét 2013. szeptember 1-jétől a kincstárhoz nyújthatja be minden hónap utolsó munkanapjáig. 2013. szeptember 30-ig nyújthatóak be a 2013. július 1-jétől 2013. augusztus 31-ig megkötött hitelszerződésekkel kapcsolatos kamattámogatásra irányuló lehívási kérelmek.

(2) A kamattámogatásra irányuló lehívási kérelem adattartalmát a (3) bekezdés szerinti szerződés tartalmazza.

(3) A KAVOSZ VF legkésőbb 2013. augusztus 15-ig szerződést köt a belgazdaságért felelős miniszterrel és a kincstárral az (1) bekezdés szerinti kamattámogatás folyósításának és elszámolásának rendjéről, a pénzügyi ellenőrzéshez szükséges adatszolgáltatásról, valamint az egyéb, e rendeletben nem szabályozott kötelezettségekről. A kamattámogatás lehívására a KAVOSZ VF e szerződés megkötését követően jogosult.

(4) A KAVOSZ VF részére a kamattámogatást az állam nevében a kincstár folyósítja a KAVOSZ VF utólagos havi elszámolása alapján.

(5) A KAVOSZ VF (4) bekezdés szerinti elszámolását a kincstár ellenőrzi.

(6) Ha a kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során szabálytalanságot tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a KAVOSZ VF-fel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.

(7) A KAVOSZ VF a lehívott kamattámogatások összegeiről, a kamattámogatással érintett kölcsönök negyedév végén fennálló állományáról a negyedév utolsó hónapjának kamattámogatásra irányuló lehívási kérelem benyújtásával egyidejűleg a belgazdaságért felelős miniszter részére személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít. Az adatszolgáltatás kiterjed a KAVOSZ VF által megkötött kamattámogatással érintett kölcsönszerződések számára, összegére, fennálló állományára és a lehívott kamattámogatás összegére.

(8) A KAVOSZ VF évente, a tárgyévet követő év május 31-ig elektronikus úton szerződésenként adatot szolgáltat a kincstárnak a kamattámogatással érintett kölcsönök kamatának megfizetéséhez nyújtott állami kamattámogatás összegéről.

(9) A KAVOSZ VF évente egyszer az igénybe vett kamattámogatás összegéről, valamint a kamattámogatás tartalmáról írásban tájékoztatást ad a kis- és középvállalkozás részére.

13. § * 

14. § (1) *  Az Útdíj Hitelprogram keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) és az e §-ban meghatározott feltételek szerint nyújtható.

(2) A csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezett kis- és középvállalkozás által a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja alapján tett nyilatkozat szerinti és az e rendelet alapján igénybe vett támogatás támogatástartalma nem lépi túl a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.

(3) A kedvezményezett kis- és középvállalkozás számára adott évben megítélt csekély összegű támogatás összegébe az e rendelet alapján a megítélt hitelkeret támogatott futamidejének időszakára jutó kamattámogatás összege számít bele.

(4) A KAVOSZ VF tájékoztatja a kedvezményezett kis- és középvállalkozást arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a támogatás összegét az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt támogatástartalomban kifejezve.

(5) A kedvezményezett kis- és középvállalkozás az állami támogatással kapcsolatos dokumentumokat a támogatási jogviszony megszűnését követő 10. év utolsó napjáig megőrzi.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

15/A. § *  A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. R.) megállapított 13. §-t a 2014. január 1-jét követően indult és a Mód. R. hatálybalépésekor folyamatban lévő szerződéskötési eljárásokra is alkalmazni kell.

16. § *  Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Igénylőlap az állami kezesség beváltásához

I. Az adós(ok) adatai

1. Családi és utóneve, születési családi és utóneve/Cégneve, cég képviselőjének a neve: ....

...............................................................................................................................................

2. Anyja születési családi és utóneve: ...................................................................................

3. Lakóhelye/székhelye: ........................................................................................................

4. Adószáma/adóazonosító jele: ...........................................................................................

5. Bankszámlaszáma: ...........................................................................................................

II. Az állami kezességvállalás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szerződés alapján

1. A kezesség jogszabályi alapja: ..........................................................................................

2. A szerződés száma: ...........................................................................................................

3. A szerződés kelte: .............................................................................................................

4. A garantált hitelrész összege: ............................................................................................

5. A kezességvállalási díj összege: ........................................................................................

6. A kezességvállalási díj megfizetésének módja: .................................................................

7. A kölcsön teljes összege: ...................................................................................................

8. A kölcsön lejárata: .............................................................................................................

9. A kölcsön lejártakor/felmondásakor vissza nem fizetett garantált hitelrész, kezességvállalási díj és az ezekre felszámított kamat és kezelési költség összege, esetleges egyéb tartozás, az egyes elemeket külön feltüntetve: ................................................................

.....................................................................................................................................................

10. Az igénylőlap benyújtásakor fennálló vissza nem fizetett garantált hitelrész, kezességvállalási díj és az ezekre felszámított kamat és kezelési költség összege, az esetleges egyéb tartozás az egyes elemeket külön feltüntetve: .................................................................

....................................................................................................................................................

III. Az állami kezességbeváltás adatai

1. Az állami kezességbeváltás jogosultja: ..............................................................................

2. A kezességbeváltás jogosultjának pénzforgalmi bankszámla száma: ................................

3. Az átutalandó kezesség összege (a tőke, a kölcsön lejártakor/felmondáskor érvényes kamat és kezelési költség, ill. egyéb járulék, továbbá azok együttes összege): ...................................................................................................................................................

4. A kezességbeváltás indoka: ...............................................................................................

IV. Mellékletek

1. Hitelszerződés és esetleges módosítása(i) és annak mellékletét képező dokumentumok (pl. biztosítékokról szóló szerződések) másolata

2. Óvadéki szerződés esetén az óvadéki szerződés másolata, annak hiányában a KAVOSZ VF nemleges nyilatkozata

3. Az 5. § (3) bekezdése és a 10. § (1) bekezdése szerinti írásbeli felszólítást tartalmazó irat

4. Felmondás esetén a hitelszerződés felmondását, és annak Általános Szerződési Feltételek szerinti kézbesítését igazoló irat

5. Felmondás esetén a szerződés egyoldalú felmondására okot adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére történő felszólítás

6. Jogszabály alapján bekövetkező esedékesség esetén, a jogszabályban meghatározott igazoló okirat

7. A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás

8. A 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket igazoló okiratok, dokumentumok másolata, amelyek az alábbiak:

a) *  a kis- és középvállalkozás hitelkérelemhez benyújtott nemleges együttes adóigazolása vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplést igazoló (az adóhatóság honlapjáról nyomtatott) dokumentum

b) a kis- és középvállalkozás nevére kiállított, az általa üzemeltetett gépjárműre vonatkozó közúti árutovábbítási engedély vagy közúti áruszállítási igazolvány

Kelt: ................................................, ..... év ..... hó ..... nap

P. H.

................................................
igénylő


  Vissza az oldal tetejére