A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a következő földrészleteken, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, a Normafa Park történelmi sportterület beruházás (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításához szükséges hatósági ügyekre terjed ki:

a) Budapest Főváros XII. kerület: 6835/8, 6835/10, 6835/11, 6835/15, 8862/1, 8888/3, 9114/4, 9114/5, 9116/3, 9122/1, 9123, 9124/2, 9128/2, 9129/3, 9131/2, 9132, 9133/5, 9133/6, 9134/2, 9135/1, 9136, 9137, 9138/7, 9138/8, 9139/6, 9139/8, 9139/9, 9139/10, 9140/6, 9140/10, 9140/12, 9144/2, 9145, 9150/4, 9150/5, 9151/5, 9154/2, 9155/3, 9240/1, 9240/2, 9240/4, 9240/14, 9240/16, 9269/35, 9305/3, 9309/1, 9309/2, 9886/1, 9886/14., 10468/1, 10492, 10496/19, 10496/23, 10497/6, 10497/7, 10500/3, 10500/5, 10500/6, 10500/7, 10500/8, 10500/9, 10500/10, 10500/11, 10500/12, 10501/6, 10502, 10503/6, 10503/8, 10503/9, 10503/10, 10503/12, 10503/13, 10503/14, 10503/15, 10503/16, 10503/19, 10503/24, 10503/25, 10503/26, 10503/27, 10503/28, 10503/29, 10505/2, 10517/1, 10517/2, 10522, 10523, 10525/1, 10525/2, 10527/2, 10760/3, 10760/6, 10760/10, 10837/3, 10875/2, 10875/3, 10886/66, 10886/67,

b) Budapest Főváros II. kerület: 13143/2

helyrajzi számú területek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházás megvalósításához szükségesnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez szükségesek.

2. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

3. § *  A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § (1) * 

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő nyolc nap.

(3) * 

(4) * 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez * 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C
1. Beruházás megnevezése A Beruházás megvalósításával kapcsolatos hatósági eljárások Eljáró hatóság
2. a) Normafa Park történelmi sportterület kialakításához szükséges építmények, általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
3. építményrészek építése, átalakítása, bővítése, felújítása, környezetvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei
Kormányhivatal
4. bontása;
b) a Normafa Park történelmi
természetvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei
Kormányhivatal
5. sportterületén fogadó épület, engesztelő kápolna, sípályák területrendezési hatósági eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
6. felvonókkal, hóágyúkkal, térvilágítással; szánkó pályák; útügyi hatósági eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
7. sífutó pályák; játszóterek; nyári bobpálya; kocogó és
kerékpár pályák és további szabadtéri sportolási lehetőségek kialakítása és kiszolgáló
műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
8. funkciójú építmények, létesítmények, infrastruktúra megvalósítása, üzembe helyezése; hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
9. c) közlekedési területek, tömegközlekedési bázisterületek kialakítása, felújítása, parkolók létesítése; örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
10. d) fogaskerekű vasút korszerűsítése, nyomvonalának meghosszabbítása. földmérési, földvédelmi, telekalakítási és ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
11. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei
Kormányhivatal
12. erdészeti hatósági eljárások, erdő igénybevétele és fakitermelés bejelentése Pest Megyei
Kormányhivatal
13. vízügyi hatósági eljárások illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
14. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
15. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
16. jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
17. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
18. kötött pályás közlekedési létesítmények engedélyezési eljárása közlekedésért felelős miniszter
19. üzletek működési engedélyezési eljárása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat jegyzője

2. melléklet a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére