A jogszabály mai napon ( 2019.10.22. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2019.XII.31. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól

A Kormány a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. § a)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I-II. FEJEZET * 

1-8/A. * 

1-15/A. § * 

III. FEJEZET

AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES SZABÁLYOK

9. Az egyházi céltámogatások nyújtásának szabályai

16. § *  (1) A központi költségvetésről szóló törvénynek a miniszter irányító szervi hatáskörébe tartozó 17. § (1) bekezdésében meghatározott olyan fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására, amelyek költségvetési támogatásként kerülnek az egyházi jogi személy részére rendelkezésre bocsátásra (a továbbiakban: egyházi céltámogatás), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 66-70. §-át, 72. § (2) bekezdését, 75. § (3) bekezdését, 90. §-át és 93. §-át nem kell alkalmazni.

(2) Az egyházi céltámogatások támogatói okirattal kerülnek átadásra.

(3) Az egyházi céltámogatások esetén a kedvezményezett által e célra megadott elektronikus címre elektronikusan - változatlan tartalom visszaidézésére alkalmas formában - megküldött támogatói okirat - az Ávr. 102/C. § (8) bekezdésétől eltérően - abban az időpontban minősül hivatalosan közöltnek, amikor a kedvezményezett számára hozzáférhetővé vált.

17. § (1) *  Egyházi céltámogatásként kell tervezni

a) az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatását,

b) a fakultatív hitoktatás támogatását,

c) azt a támogatást, amely

ca) az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékához kapcsolódik,

cb) *  a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásához, a nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők fenntartásához és a használatban lévő zsidó temetők felújításához kapcsolódik

d) a határon túli magyar gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek feladatvégzéséhez kapcsolódó támogatást,

e) *  a kórházlelkészi szolgálat támogatását, és

f) *  a külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatását.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a levéltárat, könyvtárat, múzeumot és más gyűjteményt közvetlenül vagy belső egyházi jogi személyei által fenntartó bevett egyházak között az 1. mellékletben meghatározott arányban kell felosztani.

(3) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra a bevett egyház az általa közvetlenül vagy belső egyházi jogi személyei által szervezett fakultatív hitoktatás támogatásához a fakultatív hitoktatásban részt vevő tanulók és csoportok száma alapján az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 7. §-a szerint jogosult. A támogatás mértéke a bevett egyház jogszabályban meghatározott tartalmú adatszolgáltatása alapján úgy kerül meghatározásra, hogy a fejezeti kezelésű előirányzat 50%-a a hittancsoportok száma, 50%-a a fakultatív hitoktatásban résztvevők száma szerint, arányosan kerül felosztásra azzal, hogy egy csoport minimális létszáma a csoportszám alapú támogatás kiszámítása szempontjából átlagosan nem lehet kevesebb, mint 7 fő.

(4) *  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatást a 2. mellékletben meghatározottak szerint kell felosztani.

18. § Az egyházi jogi személy a 17. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti támogatás felhasználásáról a jogszabályok keretei között a bevett egyház belső szabályában meghatározott módon önállóan dönt a támogatás céljának megfelelően.

9/A. *  Egyéb költségvetési támogatások nyújtásának szabályai

18/A. § *  (1) *  A központi költségvetésről szóló törvénynek a miniszter irányító szervi hatáskörébe tartozó egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások előirányzat alá besorolt nem egyházi céltámogatásként meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatból egyházi jogi személy számára nyújtott költségvetési támogatásra (a továbbiakban: egyéb egyházi költségvetési támogatás) - ha a támogatói okirat, támogatási szerződés másként nem rendelkezik - az Ávr. 70. §-át, 71. § (1) bekezdését és 86. §-át nem kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdést az Eftv. 3. §-a és 4. §-a szerinti költségvetési támogatásra nem lehet alkalmazni.

(2a) *  Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatásra vonatkozó támogatási szerződés vagy támogatói okirat az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja szerinti nyilatkozat megtétele hiányában is megköthető, illetve kiadható.

(3) *  Az egyházi jogi személy számára a központi költségvetésről szóló törvénynek a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből a hit- és erkölcstan oktatás 8 főt meg nem haladó csoportja után nyújtott költségvetési támogatásra az Ávr. 93. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(4) *  Az egyéb egyházi költségvetési támogatások esetén a kedvezményezett által e célra megadott elektronikus címre elektronikusan - változatlan tartalom visszaidézésére alkalmas formában - megküldött támogatói okirat abban az időpontban minősül hivatalosan közöltnek, amikor a kedvezményezett számára hozzáférhetővé vált.

18/B. § *  (1) Az Ávr. 69. § (1) bekezdés e) pontjától eltérően az egyedi támogatásra vonatkozó támogatási kérelemnek kiemelt előirányzati bontásban meghatározott költségtervet kell tartalmaznia. A részletes költségterv benyújtása a támogatási jogviszony létrehozásának feltétele.

(2) Ha a kedvezményezett több alkalommal nyújt be támogatási kérelmet ugyanahhoz a támogatóhoz, és az Ávr. 75. § (3) bekezdésében meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, az okiratokat a legkorábban benyújtott támogatási kérelemhez kell csatolni, a további kérelmekben pedig nyilatkozni arról, hogy az okiratokban adatváltozás nem történt.

(3) Az e rendelet alapján támogatási kérelmet benyújtó kedvezményezettnek - amennyiben önerő nem került előírásra - az Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot nem kell megtennie.

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben az Ávr. 75. § (5) bekezdésétől eltérően elegendő, ha a kedvezményezett arról nyilatkozik, hogy az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdése szerinti dokumentumban megjelölt adatban változás nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30 nap.

(5) Amennyiben az e rendelet alapján támogatási kérelmet benyújtók szerepelnek az Ehtv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott, a miniszter által vezetett nyilvántartásban, nem kötelesek benyújtani az Ávr. 75. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumot, feltéve, hogy az adatokban nem történt változás.

(6) Az e rendelet alapján biztosított költségvetési támogatások esetében - az Ávr. 70. § (3) bekezdésétől eltérően - hiánypótlásra több alkalommal is lehetőség van.

10. * 

19-23. § * 

IV. FEJEZET * 

11-12. * 

24-29. § * 

V. FEJEZET * 

30-33. § * 

1. melléklet a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása felosztásának arányai

A B
1 Egyház neve Támogatási arány
2 Magyar Katolikus Egyház 52,7%
3 Magyarországi Református Egyház 29,5%
4 Magyarországi Evangélikus Egyház 7,1%
5 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 5,6%
6 Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 2,1%
7 Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus 0,4%
8 Magyarországi Román Ortodox Egyház 0,5%
9 Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) 0,4%
10 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
(Magyarországi Unitárius Egyház)
0,5%
11 Magyarországi Baptista Egyház 0,7%
12 Magyarországi Metodista Egyház 0,1%
13 Hetednapi Adventista Egyház 0,2%
14 A Tan Kapuja Buddhista Egyház 0,1%
15 Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség 0,1%

2. melléklet a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 

Az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka

A B
1 Egyház jogi személy neve Támogatási arány
2 Magyar Katolikus Egyház 72,6190%
3 Magyarországi Református Egyház 20,2477%
4 Magyarországi Evangélikus Egyház 3,4311%
5 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 2,6830%
6 Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 0,1078%
7 Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus 0,0288%
8 Magyarországi Román Ortodox Egyház 0,1509%
9 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
(Magyarországi Unitárius Egyház)
0,0288%
10 Magyarországi Baptista Egyház 0,3809%
11 Magyar Pünkösdi Egyház 0,3220%

3. melléklet a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére