A jogszabály mai napon ( 2022.10.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

338/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó képzési, kutatási, hatósági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó képzési, kutatási, hatósági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

MEGÁLLAPODÁS
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A VIETNAMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT AZ ATOMENERGIA BÉKÉS CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA TERÉN FOLYTATANDÓ KÉPZÉSI, KUTATÁSI, HATÓSÁGI ÉS MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együttesen: a Felek) figyelemmel arra, hogy Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság is tagországai a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek;

megjegyezve, hogy az atomenergia békés célú felhasználása mindkét ország társadalmi, tudományos és gazdasági fejlődése előmozdításának fontos tényezője;

óhajtva a Felek közötti, azok közös érdekein alapuló kapcsolatok kialakítását, elmélyítését és a meglévő baráti viszony továbberősítését;

tekintetbe véve, hogy Magyarországot mint az Európai Unió és az Európai Atomenergia Közösség tagját kötik az Európai Unió szerződései (az Európai Unióról szóló Szerződés, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés, az Európai Atomenergia-közösséget Létrehozó Szerződés) és az ezekből eredő másodlagos jogforrások,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Megállapodás célja

A Felek előmozdítják és ösztönzik a hatáskörrel rendelkező szervezeteik közötti együttműködést az atomenergia békés célú felhasználása területén a nukleáris humán erőforrás fejlesztési, képzési, kutatási, tudományos és műszaki, valamint hatósági együttműködés tekintetében.

2. Cikk

Az együttműködés területei

A Felek jelen Megállapodás szerinti együttműködése különösen a következőkre terjed ki:

a) szakmai felkészítés, szakirányú elméleti és gyakorlati továbbképzés oktatóknak, kutatóknak, mérnököknek, technikusoknak;

b) felsőfokú elméleti és gyakorlati oktatás, felsőfokú graduális és posztgraduális képzés; a felsőfokú oktatási infrastruktúra, az atomerőműveket kiszolgáló oktatási infrastruktúra kialakítása; oktatási módszertan kifejlesztése és/vagy adaptálása a nukleáris szakemberképzésben;

c) az elméleti és gyakorlati oktatás során, valamint oktató- és kutatólaboratóriumokban használatos eszközök, berendezések, technológiák, makettek, szemléltető anyagok, szimulációs programok és egyéb elektronikus tananyagok, demonstrációs szoftverek gyártása, szállítása, beépítése és karbantartása;

d) az atomenergetikát érintő alap- vagy alkalmazott kutatás és fejlesztés;

e) szabályozó hatóságok közötti együttműködés, különös tekintettel a nukleáris biztonsági hatósági struktúra kialakítására;

f) az atomenergia társadalmi elfogadottságának erősítése;

g) tudományos és technikai szakemberek, kutatók cseréje;

h) bármely egyéb terület a Felek megállapodása alapján.

3. Cikk

Az együttműködés megvalósítása

A jelen Megállapodás szerinti együttműködés részletei a Felek együttműködő szervezetei közötti végrehajtási megállapodásokban kerülnek meghatározásra.

4. Cikk

Az együttműködés felülvizsgálata

A Felek a jelen Megállapodás szerinti együttműködés megvalósulását évente értékelik.

5. Cikk

Szellemi tulajdon védelme

1. A Felek nemzeti jogukkal és szabályozásukkal összhangban, valamint a Szellemi Tulajdon Világszervezete létesítésére 1967. július 14-én aláírt és 1979. szeptember 28-án módosított egyezmény, illetve a szellemi tulajdon kereskedelemmel összefüggő kérdéseit szabályozó 1994. április 15-i (TRIPS) egyezmény szerint minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy betartsák az információ felhasználására és terjesztésére vonatkozó korlátozásokat és fenntartásokat, valamint hogy megőrizzék a Felek joghatósága alá tartozó, felhatalmazott személyek között átadott szellemi tulajdont, ideértve az üzleti és ipari titkokat.

2. A jelen Megállapodás alapján, az elméleti és gyakorlati oktatás során átadott információ (oktató- és kutatólaboratóriumban alkalmazott eszköz, berendezés, technológia, makett, szemléltetőanyag, szimulációs program, szoftver, csakúgy mint azokhoz kapcsolódó információ) nem adható tovább, valamint nem szállítható ki a fogadó Fél területi joghatósága alól, kivéve, ha az egyedi végrehajtási megállapodások ettől eltérően rendelkeznek.

6. Cikk

Vitarendezés

A jelen Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitákat vagy nézeteltéréseket a Felek békésen, tárgyalásos úton rendezik.

7. Cikk

Más nemzetközi egyezményekkel való viszony

1. Jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései nem értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező szerződésekből (az Európai Unióról szóló Szerződésből, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésből, az Európai Atomenergia-közösséget Létrehozó Szerződésből), valamint az Európai Unió elsődleges jogából származó kötelezettségeit.

2. Jelen Megállapodás nem befolyásolja a Szerződő Felek azon kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek a jelen Megállapodás tárgyával kapcsolatos meglévő vagy a jövőben kötendő nemzetközi egyezményekből erednek.

8. Cikk

A Megállapodás hatálybalépése, módosítása és felmondása

1. A jelen Megállapodást a Felek négy év határozott időtartamra kötik. A Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak. Jelen Megállapodás azon későbbi jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, amelyben a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a belső jogi előírásaiknak.

2. A Megállapodás bármely módosítása írásban, mindkét Fél aláírásával történik és a Felek megegyezése szerinti időpontban lép hatályba.

3. Jelen Megállapodás további négy évig automatikusan meghosszabbodik, hacsak valamelyik Fél három hónappal a négy éves periódus lejárta előtt írásban nem értesíti a másik Felet a felmondási szándékáról.

4. Abban az esetben, ha a Megállapodás hatályát veszti, előírásait a gyakorlatban továbbra is alkalmazni kell a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó még folyamatban lévő projektek és programok tekintetében mindaddig, amíg azokat teljes egészükben végre nem hajtják.

Kelt Budapesten, 2013. szeptember 16-án két példányban mind magyar, vietnami és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. A rendelkezések eltérő értelmezése esetén az angol szöveg az irányadó.

Magyarország
Kormánya nevében
Vietnami Szocialista Köztársaság
Kormánya nevében

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON TRAINING, RESEARCH, REGULATORY AND TECHNICAL COOPERATION IN THE PEACEFUL USES OF NUCLEAR ENERGY

The Government of Hungary and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, hereinafter referred collectively as “the Parties”;

considering that both Hungary and the Socialist Republic of Vietnam are Member States of the International Atomic Energy Agency;

noting that the peaceful uses of nuclear energy is a key factor in fostering the social, scientific and economic development of the Parties;

desiring to consolidate the long-standing friendship, to develop the relations between the Parties based on mutual respect and benefits;

considering that Hungary as a member of the European Union and the European Atomic Energy Community is bound by the Treaties of the European Union (the Treaty on the European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community) and any sources of secondary legislation originating from them

have agreed as follows:

Article 1

Purpose of the Agreement

The Parties promote and support the cooperation between their competent organizations in peaceful uses of nuclear energy in the field of nuclear human resource development, training, research and scientific, technical and regulatory activities.

Article 2

Areas of Cooperation

The cooperation of the Parties in the field of the peaceful uses of nuclear energy under this Agreement includes the following:

a) Vocational training, specialized theoretical and practical training of lecturers, researchers, engineers and technicians;

b) Higher education, both theoretical and practical, graduate and post-graduate training; establishment of the educational infrastructure for higher educational institutions or nuclear power plants; development and/or adaptation of educational methodologies for the training of nuclear experts;

c) Production, supply, installation and maintenance of devices, equipment, technologies, models, audio-visual materials, simulation programmes and other electronic training materials and demonstration software applications used in the course of theoretical and practical education and in educational and research laboratories;

d) Basic and applied research and development;

e) Cooperation between regulatory authorities with special regard to the establishment of a nuclear safety authority system;

f) Enhancement of the public acceptance of nuclear energy;

g) Exchange of scientists, technical experts, specialists;

h) Any other areas as agreed by the Parties.

Article 3

Implementation of Cooperation Activities

Cooperation activities between the Parties under this Agreement shall be determined by the cooperating organisations of the Parties through Implementing Arrangements.

Article 4

Supervision of the Implementation of Cooperation Activities

The Parties shall annually assess the implementation of the cooperation activities under this Agreement.

Article 5

Protection of Intellectual Property

1. The Parties will, in accordance with their national laws and regulations and the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization signed on July 14, 1967, as amended on September 28, 1979; as well as the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) signed on April 15, 1994, take all necessary measures to apply restrictions and reservations concerning the use and dissemination of information and to safeguard any intellectual property falling under the jurisdiction of the Parties and transferred between authorized persons, including business and industrial secrets.

2. Any transfer of the information transmitted in the course of the theoretical and practical education (any devices, equipment, technologies, models, audio-visual materials, simulation programmes and software, as such connected information) may not be transferred or transported out from the territorial jurisdiction of the receiving Party, unless otherwise provided in the Implementing Arrangements.

Article 6

Settlement of Disputes

Any disputes between the Parties arising from the interpretation and implementation of this Agreement shall be settled amicably through negotiation.

Article 7

Relationship with other International Agreements

1. This Agreement has no effect on any obligations arising from Hungary’s membership in the European Union. Consequently, the provisions of this Agreement may not be interpreted as provisions that would invalidate, modify, or influence in any other way, any obligations of Hungary arising from the Treaties of the European Union (Treaty on the EU, Treaty on the functioning of the EU and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community) and any primary legislation of the European Union.

2. This Agreement has no effect on the mutual rights and obligations of the Parties arising from any existing or future international treaties made in relation to the subject of this Agreement.

Article 8

Entry into force, amendment and termination of the Agreement

1. The present Agreement is concluded for a definite period of four years. The Parties shall notify each other in writing through diplomatic channels that they have fulfilled the internal legal provisions necessary for the entry into force of this Agreement. The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the receipt of the latest diplomatic note by which the Parties, through diplomatic channels, notify each other that their internal legal provisions have been fulfilled.

2. Any amendments to this Agreement will be agreed in writing and signed by both Parties and will enter into force on the date agreed by the Parties.

3. This Agreement is automatically extended for a successive period of four years unless either of the Parties notifies the other of its intention to terminate it, in written form, and three months before the expiry of the current four-year-period.

4. In case this Agreement loses effect, its provisions shall be applicable in practice concerning any on-going projects or programmes falling within the scope of this Agreement until they are fully implemented.

Duly executed in Budapest on 16 September 2013 in two originals, each in the Hungarian, Vietnamese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

ON BEHALF OF
THE GOVERNMENT OF
HUNGARY
ON BEHALF OF
THE GOVERNMENT OF
THE S.R. OF VIETNAM”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 8. Cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter és az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére