A jogszabály mai napon ( 2020.10.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

381/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény

Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya (a továbbiakban: a Felek)

a két ország közötti baráti kötelékek megerősítése, a népeiket összekötő kapcsolatok megszilárdítása, valamint a két ország közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködés fejlesztése érdekében, illetve azokat az előnyöket felismerve, amelyek az egyes országokban alkalmazandó szabályokkal és rendelkezésekkel összhangban történő kölcsönös együttműködés megszilárdításából származnak a két ország számára, a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

A Felek ösztönzik a felsőoktatási tisztségviselők, egyetemi oktatók és kutatók cserelátogatásait, illetve a közöttük létrejövő együttműködést a közös érdeklődésre számot tartó területeken.

A Felek emellett ösztönzik tudományos és kulturális területeken küldöttségek cseréjét is.

2. Cikk

A Felek ösztönzik és támogatják a tudományos és kulturális intézmények, valamint a tudományos kutatóintézetek közötti közvetlen tudományos és kulturális kapcsolatokat, és - a rendelkezésre álló források és lehetőségek keretein belül - egyetemi oktatók és kutatók cseréjét.

3. Cikk

A Felek a felsőoktatási intézményekben, egyetemeken és kutatóközpontokban szakmai tudás- és tapasztalatcserét folytatnak a tudomány, a technika és a közigazgatás területein.

4. Cikk

A Felek bővítik a két ország felsőoktatási intézményeiben a másik fél számára rendelkezésre álló képzési lehetőségeket, főként a műszaki és orvostudományok, valamint a technológia területén.

5. Cikk

A Felek támogatják a két ország egyetemei közötti tudományos együttműködést, és megosztják egymással az iskolai bizonyítványok, oklevelek és diplomák egyenértékűségének megteremtésével kapcsolatos információkat azok kölcsönös elismerése érdekében.

A Felek kölcsönösen informálják egymást oktatási rendszereikről.

6. Cikk

A Felek ösztönzik az irodalom, képző- és zeneművészet, film, televízió és rádió, építészet, könyvkiadás, múzeum- és levéltár igazgatás terén, más kulturális és művészeti területen, illetve alkotóművészek között létrejövő kapcsolatokat és cseréket.

A Felek kölcsönösen támogatják a könyvtáraik közötti közvetlen szakmai együttműködést.

7. Cikk

A Felek ösztönzik és támogatják oktatási, tudományos és kulturális hetek és napok szervezését a két ország tudományos és kulturális intézményeiben. Ezek magukban foglalják előadások, szemináriumok, könyvvásárok és egyéb olyan rendezvények lebonyolítását, melyek bemutatják a két ország eredményeit.

8. Cikk

A Felek ösztönzik és támogatják számos kulturális és művészeti tevékenység lebonyolítását, és lehetőségeik szerint segítik egymást különösen:

a különböző kulturális területek képviselőinek együttműködés, tapasztalatcsere, szakmai gyakorlat céljából történő kölcsönös látogatásának megszervezésében;

egyéni művészek vagy művészeti csoportok koncertturnéinak megszervezésében, valamint koncertek, előadások, kiállítások és más kulturális események szervezésében;

résztvevők meghívásakor az egyik Fél országában rendezett zenei és más nemzetközi fesztiválokra.

9. Cikk

A Felek ösztönzik könyvek, kiadványok, szórólapok, füzetek, folyóiratok, dokumentumok, filmek, és minden, a két országban folyó oktatással és tudományos kutatással, valamint kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szakirodalom és forrásanyag egymás közti cseréjét.

10. Cikk

A Felek ösztönzik a helyi és nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, szimpóziumokon és tudományos, valamint kulturális műhelymunkákban való részvételt, és kellő időben tájékoztatják egymást ezekről az eseményekről.

11. Cikk

A Felek jogszabályaiknak megfelelően engedélyezik a kéziratok, levéltári anyagok és történelmi dokumentumok tanulmányozását és felhasználását, és együttműködnek a régészet és a kulturális örökségvédelem területén, továbbá szakértőket cserélnek e téren.

12. Cikk

Mindkét fél ösztönzi a másik fél országában született kiemelkedő irodalmi művek lefordítását és kiadását saját országában.

13. Cikk

A Felek ösztönzik a magyar nyelv Georgia területén történő és a georgiai nyelv a Magyarország területén történő elsajátításához szükséges módszertani, pedagógiai programok megvalósítását, és a megfelelő oktatási és módszertani irodalom fordítását.

14. Cikk

A Felek támogatják külön együttműködési megállapodások megkötését a két ország érintett oktatási, tudományos és kulturális intézményei között.

15. Cikk

A Felek megállapodnak abban, hogy szükség esetén a Felek illetékes képviselői konzultációkat folytatnak a végrehajtási programok aláírásával kapcsolatban, elővezetve azok megvalósításához szükséges konkrét lépéseket és projekteket, valamint ahol lehetséges meghatározva az Egyezményben és a végrehajtási programokban vázolt események pénzügyi és szervezeti feltételeit.

A konzultációk feltételeiről és az illetékes képviselők névsoráról a Felek diplomáciai úton egyeztetnek.

16. Cikk

Ez az Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvételét követő tizenötödik napon lép hatályba, amelyen a felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek.

A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen a jelen Egyezmény rendelkezései nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják a Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

Az Egyezmény határozatlan időre szól. Az Egyezményt bármely szerződő fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondásáról szóló értesítés átvételének napjától számított 6 hónap múlva veszti hatályát.

Abban az esetben, ha a jelen Egyezmény hatályát veszti, előírásait a gyakorlatban továbbra is alkalmazni kell a még folyamatban lévő programok és projektek tekintetében mindaddig, amíg azokat teljes egészükben végre nem hajtják.

Ezen Egyezmény rendelkezései közös megegyezéssel módosíthatóak és kiegészíthetőek, amiről a felek külön megállapodást kötnek, amely ezen egyezményben meghatározott eljárási szabályoknak megfelelően lép hatályba. Az ily módon módosított megállapodás az egyezmény szerves részét képezi.

Ezt az Egyezményt, Tbiliszi városban 2013. szeptember 30-án írták alá magyar, georgiai és angol nyelven két eredeti példányban. Ezek mindegyike egyformán hiteles. Az értelmezésből származó bármely nézetkülönbség kialakulása esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország
Kormánya nevében
Georgia
Kormánya nevében
Szijjártó Péter
A Miniszterelnökség
külügyi és külgazdasági ügyekért
felelős államtitkára
Maia Panjikidze
külügyminiszter

Agreement between the Government of Hungary and the Government of Georgia on cooperation in the field of education, science and culture

The Government of Hungary and the Government of Georgia, hereinafter referred to as the Parties,

in order to enhance the bonds of friendship existing between their two countries, to widen the links binding their people, to develop co-operation in educational, scientific, cultural domains,

recognizing the benefits each of the two countries may gain as a result of consolidating bilateral co-operation in accordance with the rules and regulations applied in each country, have agreed on the following:

Article 1

The Parties shall encourage the exchange of visits of higher education officials, faculty members and scholars and shall establish co-operation between them in fields of common interest.

The Parties shall also encourage the exchange of delegations in scientific and cultural domains.

Article 2

The Parties shall promote and encourage direct scientific and cultural relations between educational, cultural institutions and scientific research establishments as well as the exchange of faculty members, researches and scholars within available resources and opportunities.

Article 3

The Parties shall exchange expertise and knowledge in the scientific, technical and administrative fields between higher education institutions, universities and research centers.

Article 4

The Parties shall increase opportunities for training of the nationals of the other Party in higher education institutions in both countries notably in technical, medical and technological domains.

Article 5

The Parties shall promote academic co-operation between higher education institutions in both countries and exchange of information in the field of recognition of the periods of study, recognition and establishing equivalence of documents of education, equivalence of academic degrees for purposes of mutual recognition of these degrees.

The Parties shall also exchange data on their respective educational systems.

Article 6

The Parties shall promote contacts and exchanges in the field of literature, fine and musical art, cinematography, television and radio, architecture, book publishing, museum business and archives, and also between creative groups and in other fields of culture and art.

The Parties mutually encourage direct cooperation between their libraries.

Article 7

The Parties shall encourage the organization of educational, scientific and cultural weeks and days in educational and cultural institutions of each country. These shall include the giving of lectures and the holding of seminars, book exhibitions and fairs, other forms of presenting the achievements of both countries.

Article 8

The Parties shall agree to arrange various cultural and artistic activities and help each other within their capabilities, in particular when:

organizing mutual visits of representatives of various fields of culture for the purposes of cooperation, internships, exchanging experience;

organizing concert tours of individual artists and artistic groups, concerts, performances, exhibitions and other cultural events;

inviting participants to festivals and similar international shows which are hosted by one of the Parties.

Article 9

The Parties shall encourage the exchange of books, brochures, periodicals, documents, films and other materials and sources of information related to education, scientific research and cultural activities in both countries.

Article 10

The Parties shall encourage participation in local and international educational conferences, seminars, symposia, scientific and cultural workshops, and shall inform one another about such events a sufficient period of time in advance of their start.

Article 11

The Parties, in accordance with the national laws of their countries, shall facilitate perusal and making use of manuscripts, archives and historical documents and shall co-operate in the domain of archaeology and cultural heritage in their respective countries and shall exchange experts in this domain.

Article 12

Each of the Parties shall encourage the translation and publishing of distinguished literary works produced by the other Party.

Article 13

The Parties shall encourage the realization of methodological and pedagogical programmes necessary for the acquisition of the Georgian language on the territory of Hungary and the Hungarian language on the territory of Georgia, and the translation and publication of the corresponding educational and methodological literature.

Article 14

The Parties shall encourage whenever necessary to sign the special agreements on co-operation between involved educational, scientific and cultural institutions of the two countries.

Article 15

The Parties shall agree whenever necessary to hold consultations between the authorized representatives of the Parties to sign the executive programs, foreseeing the concrete measures and projects for the fulfilment of this Agreement and defining, where it is possible, the financial and other organizational terms in order to carry out events, provided by this Agreement and executive programs.

The terms of consultations and the list of authorized representatives shall be agreed by the Parties through diplomatic channels.

Article 16

This Agreement shall enter into force on the fifteenth day after receiving the last notification by which the Parties inform each other through diplomatic channels that all their internal legal requirements necessary for the entry into force of the Agreement have been fulfilled.

Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by the present Agreement. As a consequence of this, provisions of the present Agreement shall not be interpreted in a way that it would annul, amend or have any other effect on the commitments of Hungary originating especially from the treaties forming the basis of the European Union, as well as those commitments originating from the primary and secondary legislation of the European Union.

This Agreement is valid for an indeterminate period of time. The Agreement may be terminated by either of the Parties in written form, through diplomatic channels. In this case, the Agreement expires six months after receiving the notification about its termination.

In the event this Agreement is terminated, its provisions shall continue to be implemented with respect to existing programmes and projects until they are completed.

Changes and additions maybe introduced to the Agreement upon mutual consent of the Parties, which shall be formed as a separate document and enter into force in accordance with the same rule under which this Agreement enters into force. The document formed thereby, shall constitute an integral part of this Agreement.

This Agreement was signed in Tbilisi on 30 September 2013 in two originals in Hungarian, Georgian and English, that are all equally valid.

In the event of any differences arising on the interpretations, the English text shall be applied.

For the Government of Hungary
Péter Szijjártó
For the Government of Georgia
State Secretary for Foreign Affairs
and External Economic Relations
of the Prime Minister’s Office
Maia Panjikidze
Minister for Foreign Affairs”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és 3. § az Egyezmény 16. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, valamint a 2. § és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az emberi erőforrások minisztere gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére