A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

454/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között, a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között, a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a hadisírokról és háborús emlékhelyekről

Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya (a továbbiakban „Szerződő Felek”) azon elv alapján, hogy a háborúk idején csatákban elesett vagy azokkal összefüggésben később elhunyt katonáknak joguk van méltó sírokban, temetőkben nyugodni, amelyek létesítéséről és karbantartásáról az 1949. augusztus 12-én kelt Genfi Egyezmények 1977. június 8-án kelt, I. Kiegészítő Jegyzőkönyve 34. cikkének és a nemzetközi humanitárius jognak megfelelően kell gondoskodni, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Fogalom-meghatározások

A jelen Megállapodás értelmében a következő meghatározások az alábbiakat jelentik:

a) háborúban elesett katonák: a magyar és a bolgár fegyveres erők tagjai, azon személyeket is beleértve, akik a nemzetközi jog szerint katonaihoz hasonló státuszban voltak (egészségügyi dolgozók, papok stb.) és hadműveletek során vagy háborús fogságban, vagy ezek következtében életüket vesztették;

b) hadisír: a háborúkban elesett magyar katonák és a háborúban elesett bolgár katonák, olyan egyedülálló és/vagy csoportos sírjai, amelyek temetők területén vagy azokon kívül helyezkednek el;

c) háborús emlékhely: a háborúkban elesett magyar katonák és a háborúban elesett bolgár katonák tiszteletére emelt emlékművek, valamint ugyanezen céllal elhelyezett emléktáblák és emlékjelek.

2. Cikk

A hadisírok és háborús emlékhelyek státusza

(1) A Szerződő Felek kölcsönösen biztosítják az országuk területén lévő hadisírok és háborús emlékhelyek megőrzését, védelmét és gondozását, a másik Szerződő Fél háborús elesettei örök nyugalomhoz való jogát, nem megengedve a hadisírok és háborús emlékhelyek közvetlen közelében olyan építmények és más létesítmények elhelyezését, amelyek nem összeegyeztethetők a hely méltóságával. A sírok és emlékhelyek közelében épülő épületek és létesítmények kivitelezése az erre vonatkozó nemzetközi és nemzeti jogi rendelkezésekkel összhangban történik.

(2) A Szerződő Felek a hadisírok feltárásának, nyilvántartásba vételének, kiépítésének és karbantartásának, valamint a földi maradványok exhumálásának és áthelyezésének tekintetében azon ország jogrendjét tartják irányadónak, amely területén azok fellelhetők. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a hadisírok, háborús emlékhelyek a jelen Megállapodás értelmében azon állam jogi védelme alá tartoznak, melynek területén találhatók.

(3) Saját nemzeti jogszabályaikkal összhangban a Szerződő Felek kölcsönösen lehetőséget biztosítanak egymásnak a hadisírok és a háborús emlékhelyek látogatására.

(4) A Szerződő Felek kölcsönösen biztosítják az erre felhatalmazott, technikai végrehajtásért felelős szervezeti egységeknek a másik Szerződő Fél országának területén lévő saját hadisírok és háborús emlékhelyek állapotának ellenőrzési jogát.

(5) Mindegyik Szerződő Fél nyilvántartást készít a másik Szerződő Fél hadisírjairól, háborús emlékhelyeiről saját állama területén. E nyilvántartást a jelen Megállapodásból adódó feladatok végrehajtásáért felelős intézmények folyamatosan kiegészítik és aktualizálják az újonnan felderített, fellelt és kialakított hadisírok, háborús emlékhelyek adataival.

3. Cikk

Tájékoztatás

(1) A Szerződő Felek kölcsönösen biztosítják a hozzáférést:

a) a Magyarország területén található bolgár hadisírok és háborús emlékhelyek, valamint Bulgária területén található magyar hadisírok és háborús emlékhelyek létezésével és állapotával kapcsolatosan rendelkezésre álló adatokhoz és listákhoz;

b) a háborúkban elesettek nyilvántartásához;

c) az újonnan felderített vagy újonnan létrehozott hadisírok, temetők és emlékhelyek adataihoz.

(2) A Szerződő Felek az általuk felhatalmazott szervek útján értesítik egymást a Magyarország területén lévő bolgár hadisírok és háborús emlékhelyek helyéről, valamint a Bolgár Köztársaság területén található magyar hadisírok és háborús emlékhelyek helyéről és diplomáciai úton kicserélik azok jegyzékét. Az újonnan feltárt temetkezési helyeknek a fent említett jegyzékbe történő felvételét a Szerződő Felek közösen egyeztetve végzik el.

(3) A Szerződő Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a másik Szerződő Felet érintő, a hadisírokban és háborús emlékhelyekben bekövetkezett sérülésekről és károkról, szintúgy a helyreállításukra és a jövőbeni hasonló esetek megakadályozására tett intézkedésekről.

4. Cikk

Megóvás, karbantartás és áthelyezés

(1) A Szerződő Felek kölcsönösen és kompenzáció nélkül lehetővé teszik ezen Megállapodás céljaira azon területek használatát, ahol a hadisírok és háborús emlékhelyek találhatóak.

(2) A hadisírokkal és háborús emlékhelyekkel kapcsolatos valamennyi változtatás a Szerződő Felek közös megegyezése alapján történik, az általuk meghatalmazott személyek által kölcsönösen aláírt jegyzőkönyv alapján, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A területek ezen Megállapodás céljaira való kölcsönös rendelkezésre bocsátása azon ország jogszabályainak megfelelően történik, amelynek területén azok találhatóak.

(3) Abban az esetben, ha az egyik Szerződő Fél közérdekből meg kívánja változtatni egy olyan terület rendeltetését, amelyen hadisírok és háborús emlékhelyek találhatók, a Szerződő Fél kötelezettséget vállal arra, hogy a másik Szerződő Félnek megfelelő és a korábbival egyenértékű területet biztosít a hadisírok és háborús emlékhelyek áthelyezéséhez, és vállalja az ezzel kapcsolatos összes költséget.

(4) A Szerződő Felek az új terület kiválasztását és kialakítását, az újratemetést is beleértve, a Szerződő Felek által meghatalmazott személyek által aláírt kétoldalú jegyzőkönyv alapján teszik.

(5) A (2)-(4) bekezdésben meghatározott tevékenységek azon ország jogszabályainak megfelelően kerülnek elvégzésre, amely ország területén az adott terület található.

5. Cikk

Költségviselés

(1) A hadisírok és háborús emlékhelyek zöldterületi és kertészeti karbantartásának pénzügyi költségei azon Szerződő Felet terhelik, amelynek területén ezen létesítmények találhatóak.

(2) A Szerződő Felek a másik Szerződő Fél országa területén található saját hadisírjain és háborús emlékhelyein saját költségükre, a másik Szerződő Fél előzetes tájékoztatását követően, a vonatkozó nemzeti jogszabályok figyelembevételével feltárást, építési munkálatokat, helyreállítást és karbantartást végezhetnek.

6. Cikk

Exhumálás

(1) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a hadisírok építése és kialakítása során a háborúk következtében elhunytak földi maradványai addigi helyükön maradnak. Abban az esetben, ha indokolt okokból ez nem lehetséges, ugyanezen Cikk (2)-(4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A Szerződő Felek kérhetik a földi maradványok exhumálását és újratemetését ugyanabban az országban. Azon ország végrehajtó hatósága, amelynek területén a földi maradványok találhatóak, megteszi a szükséges lépéseket ezen kérés megvizsgálására. A Szerződő Felek ezzel kapcsolatos kölcsönös kötelezettségei a végrehajtók, vagy általuk meghatalmazott személyek által aláírt kétoldalú jegyzőkönyv tárgyát képezik. Amennyiben nem állapodtak meg másként, e költségek az exhumálást kérő felet terhelik.

(3) Exhumálásra és újratemetésre lehetőség szerint a másik Szerződő Fél képviselőjének jelenlétében kerülhet sor.

(4) Minden exhumálásról és újratemetésről kétoldalú jegyzőkönyv készül.

(5) A Szerződő Felek kérhetik a háborúban elesett katonák földi maradványainak exhumálását és saját országukba vagy harmadik országba történő átszállítását. Ebben az esetben a (2)-(4) bekezdés rendelkezései irányadók.

7. Cikk

A Megállapodás végrehajtói

(1) A magyar Szerződő Fél részéről a Megállapodás végrehajtásáért Magyarország honvédelemért felelős minisztere felel.

(2) A bolgár Szerződő Fél részéről a Megállapodás végrehajtásáért a Bolgár Köztársaság honvédelemért felelős minisztere felel.

(3) A Megállapodás végrehajtói diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást ezen Megállapodás technikai végrehajtásáért felelős szervezeti egységeikről.

8. Cikk

Záró rendelkezések

(1) Jelen Megállapodás azon utolsó jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, amelyben a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesüléséről.

(2) A Szerződő Felek közötti valamennyi, a jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos jogvita elsősorban kétoldalú tárgyalások útján kerül rendezésre.

(3) Ez a Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek egyéb nemzetközi szerződésben vállalt jogait és kötelezettségeit.

(4) Ez a Megállapodás a Szerződő Felek írásos formában kifejezett közös megegyezésével bármikor módosítható és kiegészíthető. A változások e Cikk (1) bekezdésének rendelkezései szerint lépnek hatályba.

(5) A Szerződő Felek a Megállapodást diplomáciai úton, írásban felmondhatják. A Megállapodás a felmondást tartalmazó jegyzék kézhezvételétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

Kelt Budapesten, 2013. október 29-én, három eredeti példányban, amelyek magyar, bolgár és angol nyelven készültek, és mindhárom szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya
megbízásából
A Bolgár Köztársaság Kormánya
megbízásából”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére