A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Takata Safety Systems Hungary Kft. által Miskolc város közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 47511/8, 47511/9 és a 47511/10 helyrajzi számú földrészleteken, illetve ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő, passzív biztonsági rendszereket gyártó üzem, illetve logisztikai központ létesítését eredményező beruházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

(4) *  A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § (1)-(2) * 

(3) * 

(4) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelethez * 

A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolc területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával kapcsolatos nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások Eljáró hatóság
2. Kiemelt beruházásként passzív biztonsági rendszereket gyártó üzem, illetve logisztikai központ, és az ezekhez tartozó építmények Miskolc város területén fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti
47511/8, 47511/9 és
47511/10 helyrajzi számú földrészletek, illetve az ezekből a földrészletekből
általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
3. telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészletek örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
4. környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
5. természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
6. útügyi hatósági engedélyezési eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
7. vízjogi engedélyezési eljárás illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
9. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
10. telekalakítási hatósági eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
11. földmérési hatósági eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
12. hírközlési hatósági engedélyezési eljárás Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
13. szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
14. bányahatósági engedélyezési eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
15. talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás illetékes járási hivatal
17. vasúti hatósági engedélyezési eljárás közlekedésért felelős miniszter
18. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
19. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
20. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
21. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
22. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére