A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja

a) a szombathelyi sportcélú beruházások keretében Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1, 3645, 3606, 3518/2 és 3643/2 helyrajzi számú ingatlanok területén megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint

b) multifunkcionális sportcsarnok

megépítésével összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

2. § * 

3. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházás-lebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. § *  E rendeletnek a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2015. (V. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez * 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A B C D
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósítására irányuló beruházási program keretében
a) UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion
b) multifunkcionális
Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1, 3645, 3606, 3518/2,
3643/2 helyrajzi számon nyilvántartott földrészletek.
általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési eljárások Vas Megyei
Kormányhivatal
3. sportcsarnok, valamint a kapcsolódó infrastruktúra kialakítására irányuló beruházások. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Vas Megyei
Kormányhivatal
4. környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Vas Megyei
Kormányhivatal
5. útügyi hatósági engedélyezési eljárások Vas Megyei
Kormányhivatal
6. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Vas Megyei
Kormányhivatal
7. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
9. földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Vas Megyei
Kormányhivatal
10. talajvédelmi hatósági eljárások Vas Megyei
Kormányhivatal
11. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
12. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13. jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére