A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

465/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ URUGUAYI KELETI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő felek)

felismerve, hogy a gazdasági és műszaki együttműködés a Szerződő felek és állampolgáraik közötti erős és hosszú távú kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének és a kölcsönös bizalomnak nélkülözhetetlen eleme;

azzal a meggyőződéssel, hogy ez a Megállapodás hozzájárul a Szerződő felek közötti gazdasági kapcsolatok, különösen a kölcsönösen előnyös gazdasági, műszaki és technológiai együttműködések fejlesztéséhez az új világgazdasági környezetben;

attól a szándéktól vezérelve, hogy előmozdítsák és tovább erősítsék kétoldalú gazdasági és műszaki együttműködésüket állampolgáraik érdekében;

az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk

A Szerződő felek - hatályos jogszabályaik keretén belül - megfelelő intézkedésekkel előmozdítják a kölcsönösen előnyös gazdasági és műszaki együttműködés továbbfejlesztését.

2. cikk

A jelen Megállapodásban említett együttműködés kiterjed a két ország közötti együttműködés és közös projektek megvalósításának ösztönzésére az alábbi területeken:

- vasút- és kikötőfejlesztés;

- mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozás;

- környezetvédelem;

- ipar;

- egészségügy;

- energiaipar;

- közlekedés;

- tudomány és technológia;

- kőolaj- és földgázipar;

- vízgazdálkodás;

- szolgáltatások;

- vegyipar és petrolkémiai ipar;

- oktatás;

- telekommunikáció és információs társadalom;

- építőipar, valamint a Szerződő felek által meghatározott további területek.

3. cikk

A Szerződő felek szélesebb körű és fokozottabb együttműködésre törekszenek az alábbiakban meghatározott módon:

1. az üzleti szövetségek, kormányintézmények, regionális és helyi szervezetek, kamarák közötti kapcsolatok és együttműködés, valamint ezen intézmények képviselői látogatásainak előmozdításával, továbbá a gazdasági és műszaki együttműködés egyéb formáinak támogatásával és erősítésével;

2. a jelen Megállapodás megvalósításához kapcsolódó üzleti információk megosztásával, a szakkiállításokon- és vásárokon történő részvétel, valamint üzleti rendezvények, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezésének ösztönzésével;

3. a magánszektorban működő kis- és középvállalkozásoknak a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban történő fokozottabb részvételének ösztönzésével;

4. a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken a konzultációs, marketing, tanácsadási és szakértői szolgáltatások nyújtásában történő együttműködés ösztönzésével;

5. a Szerződő felek országainak területén a befektetői tevékenység, közös vállalatok alapításának, valamint cégképviseletek és fiókintézmények létrehozásának ösztönzésével;

6. a régióközi és nemzetközi együttműködés előmozdításával a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

7. a nemzeti fejlesztési programokhoz és projektekhez kapcsolódó információk egymással történő megosztásával, vállalkozóknak a projektek megvalósításába történő bevonása révén;

8. az együttműködés kiterjesztése és erősítése érdekében a Szerződő felek által a későbbiekben meghatározott egyéb módszerekkel.

4. cikk

Szükség esetén a Szerződő felek kölcsönös egyetértés alapján a fent meghatározott együttműködési területeken külön megállapodásokat, valamint további egyedi projekteket hozhatnak létre a jelen Megállapodás alapján.

5. cikk

A jelen Megállapodás végrehajtásának biztosítása érdekében a Szerződő felek egy, az általuk delegált képviselőkből álló vegyes bizottságot hoznak létre. A vegyes bizottság kölcsönös megegyezés szerint felváltva ülésezik a Szerződő felek országaiban. A külgazdaságért felelős magyar minisztérium, valamint az Uruguayi Keleti Köztársaság Külügyminisztériuma által kijelölt képviselők közösen elnökölik az üléseket.

A vegyes bizottság feladatai többek között az alábbi területekre terjednek ki:

a) a Szerződő felek közötti gazdasági és műszaki együttműködés ösztönzése és koordinálása;

b) a jelen Megállapodás és az annak alapján kötött további egyedi megállapodások végrehajtására tett javaslatok elősegítése és mérlegelése;

c) ajánlások kidolgozása a jelen Megállapodás értelmében létrejött megállapodások és projektek végrehajtását akadályozó tényezők elhárítására;

d) a kétoldalú gazdasági kapcsolatok érdekében új fejlesztési lehetőségek beazonosítása.

6. cikk

A jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatban felmerülő jogvitákat egyeztetések és tárgyalások útján, illetve diplomáciai csatornákon keresztül, békés úton rendezik egymással a Szerződő felek.

7. cikk

A jelen Megállapodás semmilyen módon nem sértheti Magyarországnak az Európai Unió tagállamaként vállalt kötelezettségeit, és az Uruguayi Keleti Köztársaságnak a Déli Közös Piac (MERCOSUR) tagállamaként vállalt kötelezettségeit. Ennek megfelelően a jelen Megállapodás rendelkezéseit sem részben, sem egészben nem lehet úgy idézni vagy értelmezni, hogy az érvénytelenítse, módosítsa vagy más módon befolyásolja Magyarországnak az Európai Unió alapját képező szerződésekből, továbbá az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit, valamint az Uruguayi Keleti Köztársaságnak a MERCOSUR tagállamaként vállalt kötelezettségeit.

A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető olyan kötelezettségvállalásként, amelynek értelmében a Szerződő felek bármely jelenlegi vagy jövőbeli közös piac, szabadkereskedelmi terület, vámunió vagy más nemzetközi szerződés tagjaként élvezett bánásmódot, kedvezményt vagy kiváltságot kiterjesztenének a másik félre, annak jelenlegi vagy jövőbeli előnye érdekében.

8. cikk

A jelen Megállapodást a Szerződő felek közös megegyezéssel, írásbeli megállapodás formájában módosíthatják. A jelen Megállapodás bármely módosítása a jelen Megállapodás 9. cikke szerint lép hatályba.

9. cikk

A jelen Megállapodás a Szerződő felek saját belső jogrendje szerint az annak végrehajtásához szükséges alkotmányos követelmények teljesüléséről az egyik Szerződő fél által a másiknak a diplomáciai úton megküldött utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

A jelen Megállapodás 5 (öt) évig érvényes, és lejáratkor további öt éves periódusra vagy periódusokra automatikusan megújul mindaddig, amíg valamelyik Szerződő fél az esedékes lejárat előtt legalább 6 (hat) hónappal írásban nem értesíti a másik felet arról, hogy meg kívánja szüntetni a jelen Megállapodást.

10. cikk

A jelen Megállapodás megszűnése nincs hatással a jelen Megállapodás értelmében született más külön megállapodások, projektek vagy tevékenységek érvényességére vagy időtartamára azok teljesítéséig, hacsak a Szerződő felek másként nem állapodnak meg.

Kelt 2013. év november hó 28. napján két eredeti példányban, magyar, spanyol és angol nyelven. Az okirat valamennyi nyelven egyaránt hiteles. A jelen Megállapodás rendelkezéseinek eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
RÉSZÉRŐL
AZ URUGUAYI KELETI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
RÉSZÉRŐL

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY FOR THE ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION

The Government of Hungary and the Government of the Oriental Republic of Uruguay (hereinafter referred to as the Contracting Parties).

Recognizing that the economic and technical co-operation is an essential and indispensable component of the development of bilateral relations on a firm, long-term basis and of mutual confidence between the Contracting Parties and their respective peoples;

Convinced that this Agreement will contribute to the development of the economic relations between them in the new reality and in particular to the enhancement of the mutually beneficial economic, technical and technological cooperation;

Desiring to promote and further strengthen their bilateral economic and technical cooperation, in the interest of their peoples;

Have agreed on the following:

Article (1)

The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective legislation in force, by taking proper measures the further development of mutually advantageous economic and technical cooperation.

Article (2)

The fields of cooperation mentioned in this agreement include the encouragement of establishing cooperation and joint projects between the two countries in the following fields:

- rail and port development,

- agriculture and food processing,

- environment,

- industry,

- health care,

- energy,

- transport,

- science and technology,

- oil and gas industry,

- water management,

- services,

- chemical and petrochemical industry,

- education,

- telecommunications and information society,

- construction and others agreed upon by the Contracting Parties.

Article (3)

The Contracting Parties shall endeavor to broaden and intensify their cooperation through the following means:

1. Promoting the links and strengthening the cooperation between the business federations, government institutions, regional and local entities, chambers, and visits of their representatives and other economic and technical cooperation.

2. Exchange of business information related to the implementation of this Agreement, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences.

3. Promoting the stronger participation of small and medium size private sector enterprises in bilateral economic relations.

4. Encouraging the cooperation in providing consulting, marketing, advisory and expert services in the areas of mutual interest.

5. Encouraging the investment activities, the foundation of joint ventures, establishment of company representations and branch offices in the countries of the Contracting Parties.

6. Promoting of inter-regional cooperation and cooperation on international level in issues of mutual interest.

7. Information exchange on national development programmes and projects through the involvement of entrepreneurs in their implementation.

8. Any other means agreed upon by the Contracting Parties later, to expand and strengthen their cooperation.

Article (4)

If deemed necessary, the Contracting Parties shall conclude specific agreements to be based on this Agreement concerning the fields of cooperation referred above and other special projects that may be agreed upon between them.

Article (5)

With a view to ensuring the implementation of this Agreement, a Joint Committee shall be established composing of representatives from the Contracting Parties. The Committee shall meet on mutual consent alternately in the countries of the Contracting Parties. The appointed representatives of the Hungarian Ministry responsible for international economic affairs and the Ministry of Foreign Affairs of the Oriental Republic of Uruguay shall chair the Joint Committee.

The Joint Committee shall have the authority, inter alia, to consider the following:

a) Encouraging and coordinating the economic and technical cooperation between the Contracting Parties.

b) Promoting and considering proposals aimed at the implementation of this Agreement and specific agreements resulting there from.

c) Working out recommendations for the purposes of removing obstacles that may arise during the execution of any agreement and project that may be established in accordance with this Agreement.

d) Identifying new development opportunities for the bilateral economic relations.

Article (6)

Any dispute that may arise from the interpretation or the implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations and negotiations or through diplomatic channels between the Contracting Parties.

Article (7)

This Agreement shall in no way prejudice to the obligations of Hungary as the member state of the European Union, and the obligations of the Oriental Republic of Uruguay arising from the membership of MERCOSUR. Consequently, the provisions of this Agreement shall not be invoked or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from the Treaties on which the European Union is founded, as well as from the primary and secondary law of the European Union and the obligations of the Oriental Republic of Uruguay arising from the membership of MERCOSUR.

Nothing in this Agreement shall be construed as to oblige the Contracting Parties to extend to the other present, or future benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any existing or future common market, free trade area, customs Union or similar international agreement to which any of the Contracting Parties is or may become a member.

Article (8)

The provisions of this Agreement may be amended by written agreement between the Contracting Parties on the basis of mutual consent. Any amendment to this Agreement shall enter into force in accordance with Article (9) of this Agreement.

Article (9)

This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the receipt of the last notification when a Contracting Party notifies the other in writing through the diplomatic channels of the completion of the constitutional requirements necessary for the implementation of this Agreement.

This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall automatically be renewed for similar period or periods, unless either Contracting Party notifies the other in writing about its intention to terminate this Agreement at least six (6) months prior to its expiry.

Article (10)

The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreement or projects or activities made under the present Agreement until the completion of such specific agreements, projects or activities, unless the Contracting Parties agree on otherwise.

Done in November on the day of 28 of 2013 in two original copies, in the Hungarian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Agreement the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF HUNGARY
FOR THE GOVERNMENT
THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 9. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére