A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről

A Kormány az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács

1. § (1) *  A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács (a továbbiakban: Tanács) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 21. § (1) bekezdése szerinti elnökét (a továbbiakban: a Tanács elnöke) akadályoztatása esetén az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter által delegált kiberkoordinátor (a továbbiakban: kiberkoordinátor) helyettesíti.

(2) A Tanács tagjai:

a) a belügyminiszter,

b) az emberi erőforrások minisztere,

c) a honvédelmi miniszter,

d) *  az igazságügyi miniszter,

e) *  a külgazdasági és külügyminiszter,

f) a nemzeti fejlesztési miniszter,

g) a nemzetgazdasági miniszter,

h) *  a földművelésügyi miniszter

által delegált 1 fő állami vezető.

(3) A Tanács tagja továbbá a kiberkoordinátor.

(4) A Tanács munkáját a Tanács elnökének felkérésére

a) az Állami Számvevőszék elnöke,

b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke,

c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,

d) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke,

e) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,

f) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke

segítheti.

(5) A Tanács (2) bekezdésben meghatározott tagjainak megbízatása az állami vezetői megbízatás időtartamára szól. A tagok visszahívásáról a Tanács elnökének javaslatára a tagot delegáló miniszter dönt.

(6) A Tanács elnöke a Tanács munkájáról legalább félévente beszámol a miniszterelnöknek.

2. Kiberbiztonsági Fórum

2. § Az Ibtv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott tagokból álló Kiberbiztonsági Fórum (a továbbiakban: Fórum) vezetését a Tanács elnöke, munkájának szakmai koordinálását a kiberkoordinátor látja el.

3. Kiberbiztonsági Munkacsoportok

3. § (1) A Tanács koordinációs tevékenységét, valamint döntéseinek végrehajtását ágazati és funkcionális kiberbiztonsági munkacsoportok (a továbbiakban: Kiberbiztonsági Munkacsoportok) segítik a következő szakterületeken:

a) eseménykezelés,

b) belbiztonság,

c) e-közigazgatás,

d) energetika,

e) gyermekvédelem.

(2) Az (1) bekezdésben jelölt szakterületeken kívül a Tanács felkérésére további Kiberbiztonsági Munkacsoportok is létrehozhatóak.

(3) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok tagjai a kiberkoordinátor, és az általa felkért állami szervek által delegált közszolgálati tisztviselők. A Kiberbiztonsági Munkacsoportok üléseinek állandó résztvevője a kiberkoordinátor által felkért nem kormányzati szakértő.

(4) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok javaslatára a Tanács jogi kötelező erővel nem rendelkező ajánlásokat adhat ki a kibertámadások kezelése és az elektronikus információbiztonság területén alkalmazandó legjobb gyakorlatokról.

4. Titkárság

4. § *  A Tanács, a Fórum és a Kiberbiztonsági Munkacsoportok működtetésével kapcsolatos adminisztratív teendőket a kiberkoordinátor irányításával, az e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő titkárság (a továbbiakban: Titkárság) látja el. A Titkárság ellátja a kiberkoordinátor szakértői támogatását is.

5. Kormányzati koordinációs szervek feladatai

5. § (1) A Tanács feladata a Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájában meghatározott cselekvési területeken a kormányzati tevékenység koordinációjának elősegítése és a végrehajtás figyelemmel kísérése.

(2) A Tanács a Fórum javaslatainak és véleményének figyelembevételével, az (1) bekezdésben meghatározott cselekvési területekhez társított kormányzati intézkedéseket tartalmazó akciótervet (a továbbiakban: Nemzeti Kiberbiztonsági Akcióterv) a Kiberbiztonsági Munkacsoportok és a kiberkoordinátor irányításával készíti el, melynek elfogadásáról a Kormány dönt. A Nemzeti Kiberbiztonsági Akciótervet a Tanácsnak évente felül kell vizsgálnia.

(3) A Nemzeti Kiberbiztonsági Akcióterv éves felülvizsgálatának koordinációját - a Kiberbiztonsági Munkacsoportok bevonásával - a Titkárság látja el.

6. § (1) A Tanács a feladatai ellátásához igazodva szükség szerint, de legalább félévente tart ülést, melyet a Tanács elnöke hív össze a kiberkoordinátor által.

(2) A Tanács üléseit a Tanács elnöke vagy az általa kijelölt tag vezeti. Az ülésekről emlékeztetőt a Titkárság készít.

7. § (1) A Fórum a feladatai ellátásához igazodva szükség szerint, de legalább félévente tart ülést. Üléseit a Tanács elnöke vagy az általa kijelölt tag hívja össze.

(2) A Fórum üléseit a Tanács elnöke vagy az általa kijelölt tag vezeti. Az ülésekről emlékeztetőt a Tikárság készít.

8. § (1) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok a feladataik ellátásához igazodva szükség szerint, de legalább félévente tartanak ülést, üléseit a Kiberbiztonsági Munkacsoportok (2) bekezdésben meghatározott vezetői hívják össze.

(2) A Kiberbiztonsági Munkacsoportokat a kiberkoordinátor vagy az általa kijelölt nem kormányzati szakértő mellett a Kiberbiztonsági Munkacsoportok tagjai által kijelölt szerv képviselője vezeti. Az ülésekről emlékeztetőt a Tikárság készít.

9. § A Tanács, a Fórum és a Kiberbiztonsági Munkacsoportok működésére vonatkozó eljárási szabályokat a tagok által készített és a Tanács elnöke által jóváhagyott ügyrend tartalmazza.

10. § A Tanács, a Fórum, és a Kiberbiztonsági Munkacsoportok tagjai, valamint a munkájukban közreműködő állami vezető, közszolgálati tisztviselő, közalkalmazott, hivatásos szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott, kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója díjazásban nem részesül.

11. § A Tanáccsal kapcsolatos kommunikációs feladatokat a Tanács elnökének irányításával a kiberkoordinátor látja el és felügyeli.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére