A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Hankook Tire Magyarország Kft. által megvalósításra kerülő Rácalmás város közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 053/9 helyrajzi számú földrészleten, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken, gumiabroncs gyár létesítését eredményező beruházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

(4) *  A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § * 

3. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. § *  E rendeletnek a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet az 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez * 

A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások Eljáró hatóság
2. Kiemelt beruházásként gumiabroncs üzem és annak építményei Rácalmás város területén fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 053/9 helyrajzi számú földrészlet, illetve az ebből a földrészletből
általános építésügyi hatósági eljárások Fejér Megyei
Kormányhivatal
3. telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészletek örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Fejér Megyei
Kormányhivatal
4. környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Fejér Megyei
Kormányhivatal
5. természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Fejér Megyei
Kormányhivatal
6. útügyi hatósági engedélyezési eljárás Fejér Megyei
Kormányhivatal
7. vízjogi engedélyezési eljárás illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Fejér Megyei
Kormányhivatal
9. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás Fejér Megyei
Kormányhivatal
10. telekalakítási hatósági eljárás Fejér Megyei
Kormányhivatal
11. földmérési hatósági eljárás Fejér Megyei
Kormányhivatal
12. hírközlési hatósági engedélyezési eljárás Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
13. szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások Veszprém Megyei
Kormányhivatal
14. bányahatósági engedélyezési eljárás Veszprém Megyei
Kormányhivatal
15. talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Fejér Megyei
Kormányhivatal
16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás Dunaújvárosi Járási
Hivatal
17. vasúti hatósági engedélyezési eljárás közlekedésért felelős miniszter
18. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
19. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
20. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
21. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

2. melléklet az 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére