A jogszabály mai napon ( 2020.01.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1−6. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében,

a 7−8. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 9−14. § tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a Kormány 2014/2015-ös tanévre szóló szakmaszerkezeti döntését (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1−4. melléklet tartalmazza, az e §-ban meghatározottak szerint.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2014/2015-ös tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 2014/2015-ös tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján az iskolai rendszerű szakképzésben részszakképesítésre történő beiskolázásra, továbbá azon szakképesítésre történő beiskolázásra, amely az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag speciális szakiskolában oktatható. A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak az e bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra történő beiskolázásra, valamint a szakképző iskolai fenntartónak az ezen beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságára. A fenntartó az Szt. 91. § (7) bekezdése alapján a rendészetért felelős miniszter engedélye szerint indított, e bekezdés szerinti képzés után jogosult költségvetési hozzájárulásra.

2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 31. pontja alapján 2015. februárban induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell.

(3) A 2. és a 4. mellékletben meghatározott keretszám az oktatás munkarendjétől független, a szakképesítés, szakközépiskolai ágazat keretszáma a nappali rendszerű oktatásban és a felnőttoktatásban államilag támogatott módon beiskolázható összes tanulói létszám.

3. § (1) *  A fenntartó - az állami intézményfenntartó központ és az agrárpolitikáért felelős miniszter kivételével - köteles megteremteni a 2. vagy a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó - a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával - haladéktalanul írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

4. § (1) A fenntartó kétoldalú megállapodás megkötésével köteles gondoskodni arról, hogy a megyében működő másik szakképző iskolai fenntartó (a továbbiakban: átvevő fenntartó) a 2014/2015-ös tanévet megelőzően átvegye a 2. vagy a 4. melléklet szerint rá meghatározott keretszámot vagy annak egy részét, ha részben vagy egészben nem tudja megteremteni a rá meghatározott keretszám szerinti beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy

d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb, önhibáján kívül álló ok

miatt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást az érintett szakképző iskolai fenntartók 2014. augusztus 31-ig négy példányban, írásban kötik meg. A megállapodásban pontosan meg kell jelölni az érintett szakképesítést, szakközépiskolai ágazatot, a jogosult fenntartó 2. vagy 4. melléklet szerinti keretszámának egy részét vagy egészét, a 2. vagy a 4. mellékletben foglalt táblázat sorának és oszlopának megjelölésével.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy az átvevő fenntartó a szakképző iskolájában rendelkezzen az érintett szakképesítés vagy ágazati szakközépiskolai képzés indításának feltételeivel.

(4) Az átvevő fenntartó az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján akkor jogosult költségvetési hozzájárulásra, ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást ellenjegyezte. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv ellenjegyzi a megállapodást, ha az megfelel a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak.

(5) Az átvevő fenntartó a megállapodást - működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával - három példányban megküldi az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. Ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást ellenjegyzi, azt a honlapján nyilvánosságra hozza, és az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, valamint az átvevő fenntartónak.

5. § *  (1) Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az OKJ szerinti 34 544 01 azonosító számú Vájár szakképesítés a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésnek minősül azokban a megyékben, amelyekben a Vájár szakképesítés e rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján támogatott szakképesítésnek minősül.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7-12. § * 

13. § Az R. 5. §

a) (2) bekezdésében az „eh)-el) alpontja” szövegrész helyébe az „ei)-em) alpontja”, * 

b) * 

szöveg lép.

14. § * 

1. melléklet az 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. *  A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2014/2015-ös tanévtől az iskolai rendszerű szakképzésben megyénként és a fővárosra lebontva

A B C D E F G H I J K

1

Szakképesítés megnevezése (száma)
Bács-
Kiskun megye

Baranya megye

Békés megye
Borsod-
Abaúj-
Zemplén megye

Budapest

Csongrád megye

Fejér megye
Győr-
Moson-
Sopron megye
Hajdú-
Bihar megye

Heves megye
2 Abroncsgyártó (34 543 01) N N N N T N T N T N
3 Ács (34 582 01) T T T T T K T T K K
4 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
(55 621 01)
K N N N K N K N T N
5 Állattartó szakmunkás (35 621 01) K N K K N K K N T K
6 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54 621 01) N N K K K K K K T N
7 Ápoló (55 723 01) T T T T T T T T T T
8 Aranyműves (55 211 01) N N N N T N N N K N
9 Artista (54 212 01) N N N N T N N N N N
10 Asztalos (34 543 02) K K K T T T T K K T
11 Audio- és vizuáltechnikai műszerész
(35 522 01)
N N N N T N K N T N
12 Autóelektronikai műszerész (54 525 01) K K K K T T K K K T
13 Autógyártó (34 521 01) K N K K N N K K T T
14 Automatikai technikus (54 523 01) N K K K K K K K T K
15 Autószerelő (54 525 02) T K K K K K T T K K
16 Autótechnikus (55 525 01) K K K K T K K K K K
17 Avionikus (54 525 03) N N N N K N N N K N
18 Bádogos (34 582 02) K T K K T K K K K T
19 Bányaipari technikus (54 544 01) N N N K N N K N N N
20 Belovagló (35 813 01) N N K N N N K N N N
21 Biogazdálkodó (35 621 02) K N K K N N T N T N
22 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
(55 541 01)
K K N K K N N N N N
23 Bőrdíszműves (34 542 01) K K K K K N K N K N
24 Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54 542 01) N N N N K N N N K N
25 Bronzműves és szoboröntő (55 211 02) N N N N T N N N N N
26 CAD-CAM informatikus (54 481 01) K K T K K T K K K N
27 Cipőkészítő (34 542 02) K K K K T N T N K N
28 CNC gépkezelő (35 521 01) K K T T T K T K T T
29 Csecsemő és gyermekápoló (55 723 02) T T T T T T T T T T
30 Cukor- és édesipari szaktechnikus (55 541 02) N N N K K N N N T N
31 Cukrász (34 811 01) K K K K K K K K K K
32 Dekoratőr (54 211 01) K N K K T K K N K K
33 Díszítő festő (55 211 03) N N N N T N N N N N
34 Díszlettervező (55 211 04) N N N K T N N N K N
35 Díszműkovács (34 211 01) N N N K T N N N N K
36 Dísznövénykertész (34 622 01) K K K K K K T K T K
37 Divat- és stílustervező (54 211 02) N N K K T K K N K K
38 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője
(54 525 04)
N N N K K N N N K N
39 Drog- és toxikológiai technikus (55 524 01) N N N N K N N N T N
40 Édesipari termékgyártó (34 541 01) N N K N K N K N T N
41 Egészségügyi asszisztens (54 720 01) K K K K K K K K K K
42 Egyházzenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 02) N N N K T N N K K N
43 Eladó (34 341 01) K K K T T K K K K K
44 Elektromechanikai műszerész (34 522 01) N N K N T N K N T N
45 Elektromos gép- és készülékszerelő
(34 522 02)
K N K K T K K K T K
46 Elektronikai műszerész (34 522 03) K K K K T T K K T K
47 Elektronikai technikus (54 523 02) K K K T T K K K T K
48 Élelmiszeripari analitikus technikus
(54 541 01)
N N N N K N N K T N
49 Élelmiszeripari gépésztechnikus (54 521 01) N N K N N K K N T N
50 Élelmiszeripari szakmunkás (34 541 02) K N K K K N K N T N
51 Élelmiszeripari technikus (54 541 02) K N K K K K K K T N
52 Épület- és szerkezetlakatos (34 582 03) T T T T T K T T T T
53 Épületgépész technikus (54 582 01) K K K T T K K K T N
54 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
(54 623 01)
N N N K N K K K T K
55 Erdészeti gépésztechnikus (54 521 02) N N N K N N N N N N
56 Erdészeti szakmunkás (34 623 01) K N N K N K K N T K
57 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus
(55 541 03)
N N N N K N N N T N
58 Erősáramú elektrotechnikus (54 522 01) N K K K T K K K T T
59 Faipari technikus (54 543 01) K K K K T K N K K N
60 Fegyverműszerész (54 863 01) N N N N K K K N N N
61 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
(34 542 03)
N K K N K K N N K N
62 Férfiszabó (34 542 04) N N K K K K T N K N
63 Festő (54 211 03) K K K K T N N K K K
64 Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04) K K K T T K K K K K
65 Finommechanikai műszerész (34 521 02) T N K K T K K N T N
66 Fitness-wellness instruktor (54 813 01) K K K K T K K K K K
67 Fluidumkitermelő technikus (54 544 02) N N K K N N N N N N
68 Fodrász (55 815 01) K K K K K K N K K N
69 Fogászati asszisztens (54 720 02) N K K K K K N N K N
70 Foglalkozás-szervező (55 762 01) N N N N K N N N T N
71 Fogtechnikus (55 724 01) N N K K K N N K K N
72 *  Fogtechnikus gyakornok (54 724 01) N K K K K K N K K N
73 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54 581 01) N K K K K N N N T N
74 Formacikk-gyártó (34 543 03) N N K N K N K N T N
75 Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54 810 01)
N K K K K N K N N K
76 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35 582 01)
K K K K T K T K T N
77 Gazda (34 621 01) K T K T N K K K T N
78 Gazdasági informatikus (54 481 02) K K K K K K K K K K
79 Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) T K K T T T T T T T
80 Gépi forgácsoló (34 521 03) T T T T T T T T T T
81 Gépjármű mechatronikus (34 525 02) T N K K K K N N K N
82 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
(34 841 01)
T N K N N K N N K N
83 Gépjárműépítő, szerelő (34 525 01) T N K N K K K N K N
84 Gerontológiai gondozó (55 762 02) N N K N N K T N T N
85 Grafikus (54 211 04) K K K K T K T K K K
86 Gumiipari technikus (54 543 02) N N N N K K K N T N
87 Gyakorlatos színész (szakmairány megnevezésével) (54 212 03) N N K K T K N
N
K N
88 Gyakorló ápoló (52 723 01) T T T T T T T T T T
89 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(52 723 02)
T T T T T T T T T T
90 Gyakorló fodrász (52 815 01) T K K K K K K T K K
91 Gyakorló gyógyszertári asszisztens
(52 720 03)
N K K K K K N N K N
92 Gyakorló hangszerkészítő és -javító, fafúvós hangszercsoport (52 215 01) N N N N T N N N N N
93 Gyakorló hangszerkészítő és -javító, orgonaépítő hangszercsoport (52 215 01) N N N N T N N N N N
94 Gyakorló hangszerkészítő és -javító, rézfúvós hangszercsoport (52 215 01) N N N N T N N N N N
95 Gyakorló hangszerkészítő és -javító, vonós/pengetős/vonókészítő hangszercsoport (52 215 01) N N N N T N N N N N
96 Gyakorló hangszerkészítő és -javító, zongora hangszercsoport (52 215 01) N N N N T N N N N N
97 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
(52 725 02)
K K K K K K K K K K
98 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
(52 725 03)
K K K K K K K K K K
99 Gyakorló kozmetikus (52 815 02) K K K K K T K T K K
100 Gyakorló mentőápoló (52 723 03) T T T T T T T T T T
101 Gyakorló szövettani asszisztens (52 725 04) K K K K K K K K K K
102 Gyártósori gépbeállító (34 521 05) N N K K N K T N T T
103 Gyermekotthoni asszisztens (54 761 01) N K K K K K N N T N
104 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35 622 01) K K K K K K K N T N
105 Gyógy- és sportmasszőr (54 726 01) K K K K K K N N K N
106 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54 140 01)
N K K K K K K K T N
107 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
(55 524 02)
N N K N K K N N T N
108 Gyógyszertári asszisztens (55 720 03) N K K K K K N N K N
109 Hajózási technikus (54 841 01) N N N N K N N N N N
110 Halász, haltenyésztő (34 624 01) N N K N N K K N T N
111 Hangmester (54 213 01) N N N N T N N N K N
112 Hangszerkészítő és -javító, fafúvós hangszercsoport (55 215 01) N N N K T N N N N N
113 Hangszerkészítő és -javító, orgonaépítő hangszercsoport (55 215 01) N N N K T N N N N N
114 Hangszerkészítő és -javító, rézfúvós hangszercsoport (55 215 01) N N N K T N N N N N
115 Hangszerkészítő és -javító, vonós/pengetős/vonókészítő hangszercsoport (55 215 01) N N N K T N N N N N
116 Hangszerkészítő és -javító, zongora hangszercsoport (55 215 01) N N N K T N N N N N
117 Hegesztő (34 521 06) T T T T T T T T T T
118 Hídépítő és -fenntartó technikus (54 582 02) N N K K K N N N K N
119 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
(55 850 01)
K N N K K K N N K N
120 Hús- és baromfiipari szaktechnikus
(55 541 04)
N N N N K K N N T N
121 Húsipari termékgyártó (34 541 03) K K T K K T K K T N
122 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34 582 05)
N K K K T T K K T T
123 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35 582 03) N K K K T K K K T N
124 Idegenvezető (54 812 01) K K K K K K K N K N
125 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54 481 03) K N K K K K N N K K
126 Informatikai rendszergazda (54 481 04) K T K T K T T T K K
127 Ipari gépész (34 521 04) K T T T T T T T T T
128 Ipari gumitermék előállító (34 543 04) K N N N K K K N T N
129 Irodai asszisztens (54 346 01) T K K T K K K K K K
130 IT mentor (54 482 01) N K K K K K N N K N
131 Járműfényező (34 525 03) T K K K T K K K K T
132 Járműipari fémalkatrész-gyártó (34 521 07) K K K K K N N T T K
133 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
(34 525 04)
T N K N K K N N K N
134 Járműkarosszéria készítő, szerelő (34 525 05) T N K N T K N N K N
135 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével)
(54 212 04)
N N N K T K K N N N
136 Jelmeztervező (55 211 05) N N N K T N N N K N
137 Kályhás (34 582 06) K N K N K K K N K K
138 Karosszérialakatos (34 525 06) K K K K T K K K K T
139 Kárpitos (34 542 05) K K K K T K K K K N
140 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55 725 10) K K K K K K K K K K
141 Kerámia, porcelán készítő (szakmairány megjelölésével) (34 211 02) N K N K T T N N K N
142 Kerámiaműves (54 211 05) K K N K T K K N K N
143 Kereskedő (54 341 01) T K K T K T K K K T
144 Kertész (34 622 02) K T K K K T K K T T
145 Kertészeti szaktechnikus (55 622 01) K N N K K N N N T N
146 Kiadványszerkesztő (54 213 02) K K K K T K N K K K
147 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54 761 02) K T K K T K K K T N
148 Kishajóépítő, -karbantartó (34 543 05) N N N N K K N N N N
149 Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 05) K K K K T K K K K N
150 Klinikai fogászati higiénikus (55 725 11) N N N N K N N N N N
151 Klinikai laboratóriumi asszisztens (55 725 12) K K K K K K K K K K
152 Kőfaragó, műköves és épületszobrász
(34 582 07)
N N K K T N K K K K
153 Kohászati technikus (54 521 04) N N N N N N K N N N
154 Kőműves és hidegburkoló (34 582 08) T K K T T T T T K T
155 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
(34 543 06)
K K K K K K K N T K
156 Környezetvédelmi technikus (54 850 01) K N K K K K K K K N
157 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
(55 850 02)
N N K N K N N N T N
158 Korrektor (55 213 03) N N K N T N N N K N
159 Közlekedésautomatikai műszerész (54 523 03) N N N N K N K N K N
160 Kozmetikus (55 815 02) K K K K K N N K K N
161 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34 582 09) K K T K T T T K T T
162 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54 841 02) N N N K K K N K K N
163 Laboratóriumi technikus (54 524 01) N T K N K K K N T N
164 Lakberendező (55 211 06) N K K N T N N N K N
165 Látszerész és fotócikk-kereskedő (54 725 01) N N K K K N K N N N
166 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54 841 03) N N N N K N K K K N
167 Létesítményi energetikus (55 582 01) N N K N T K K N T N
168 Logisztikai ügyintéző (54 345 01) T K K T K T T K K K
169 Lovastúra-vezető (54 812 02) N N K N K K K N N N
170 Lovász (34 621 02) K N K N N K K K T K
171 Magasépítő technikus (54 582 03) K K K K T K T K K K
172 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55 541 05) N N N N N N N N T N
173 Matróz-gépkezelő (34 841 02) N N N N K N N N N N
174 Mechatronikai technikus (54 523 04) T K K T K K K T T K
175 Mechatronikus-karbantartó (34 523 01) T K K K T T K N T N
176 Mélyépítő technikus (54 582 04) N K K K T K K K K N
177 Mentálhigiénés asszisztens (55 762 03) N N N K K N N N T N
178 Mentőápoló (55 723 11) T T T T T T T T T T
179 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34 811 02) K K K K N K K K T K
180 Mezőgazdasági gépész (34 521 08) T K T T N K K K T T
181 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54 521 05) K K K K N K N K T T
182 Mezőgazdasági gépjavító (35 521 02) K K K K N K K N T T
183 Mezőgazdasági technikus (54 621 02) K K K K K K K K T T
184 Molnár (34 541 04) N N N N N N K N T N
185 Motorkerékpár-szerelő (34 525 07) K K K N K K K K K N
186 Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03) K N N K T N K N K K
187 Műanyagfeldolgozó (34 521 09) K K K K K N N K T N
188 Műanyagfeldolgozó technikus (54 521 06) K K K K K K K N T N
189 Műbútorasztalos (35 543 01) N N K N K K N N K N
190 Műemlékfenntartó technikus (55 582 02) N K N N K K N K K N
191 Műemléki díszítőszobrász (35 582 04) N N N N K N N N K N
192 Műemléki helyreállító (35 582 05) N K K N K N K N K N
193 Műszaki informatikus (54 481 05) K K K K K K N K K K
194 Műszeres analitikus (55 524 03) N N N N K K K N T N
195 Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) (34 215 01) K N K K T K K K K K
196 Népzenész (szakmairány megjelölésével)
(54 212 06)
N N K K T K K N K N
197 Női szabó (34 542 06) T K T K T T K K K T
198 Nonprofit menedzser (54 345 02) N N N K K K N N N N
199 Növényvédelmi szaktechnikus (55 621 02) N N K N K K N N T N
200 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus
(55 850 03)
N N N N N N N N N N
201 Nyomdaipari gépmester (54 213 04) K N K K K K N N T K
202 Optikai üvegcsiszoló (34 725 01) N N N N K N N N K N
203 Ortopédiai műszerész (54 726 02) N N N N K N N N N N
204 Orvosi elektronikai technikus (55 523 04) N N N N K N N N T N
205 Ötvös, fémműves (54 211 06) N K N N T N N K K K
206 Pantomimes (54 212 07) N N N N T N N N N N
207 Papíripari technikus (55 524 04) N N N N K N N N T N
208 Parképítő és fenntartó technikus (54 581 02) N N K K K K K K T N
209 Patkolókovács (35 521 03) N N K N N N N N T N
210 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54 140 02)
N T N K K K K T T N
211 Pék (34 541 05) K K K K T K K K T T
212 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54 343 01) K K N K K K K K K T
213 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54 344 01) T T K T K T K T K T
214 Pincér (34 811 03) K K K K T K K K K K
215 Postai üzleti ügyintéző (54 841 09) N K K K K K K K K K
216 Pszichiátriai gondozó (55 762 04) K N K N N N N N T N
217 Rehabilitációs nevelő, segítő (54 762 01) N N K K T N N N T N
218 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
(35 582 06)
N K K N K N N N K N
219 Repülőgépész (54 525 05) N N N N K N N N N N
220 Repülőgépsárkány-szerelő (54 525 06) N N N N N N N N N N
221 Ruhaipari technikus (54 542 02) K N K K K K K N K K
222 Sommelier (35 811 01) N K N N K N N N N N
223 Speciális állatfeldolgozó (35 541 01) N N N N N N N N T N
224 Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54 813 02)
K K K K T K K K K K
225 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
(55 541 06)
K N N K K N K N T N
226 Szakács (34 811 04) K K K K T K K T K T
227 Szállítmányozási ügyintéző (54 841 04) K K K K K K K K K K
228 Számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02) N K K K K K K N K K
229 Szárazépítő (34 582 10) K K K K T K T K K K
230 Szenvedélybeteg gondozó (55 762 05) N N N N N N N N T N
231 Szerszámkészítő (34 521 10) T K T T T K T T T K
232 Színész II. (55 212 01) N N N K T N N N K N
233 Színháztechnikus, szcenikus (54 521 07) N N K N T N N N N N
234 Szobrász (54 211 07) K K N K T K K K K N
235 Szociális asszisztens (54 762 02) N T K K K K K K T N
236 Szociális gondozó és ápoló (34 762 01) T T T T T K T T T T
237 Szociális szakgondozó (54 762 03) N K K N K K N N T N
238 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55 762 06) K N K K K K N N T N
239 Szoftverfejlesztő (54 213 05) N K K K K K N K K K
240 Szőlész-borász (34 541 06) N K N K K N N K N K
241 Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 08) N N K N T K K K K N
242 Szövettani asszisztens (55 725 16) K K K K K K K K K K
243 Táncos (szakmairány megjelölésével)
(54 212 09)
K K K K T K K K K N
244 Tartósítóipari szaktechnikus (55 541 07) K N N K K N N N T N
245 Távközlési technikus (54 523 05) N N N K K N N N T N
246 Tejipari szaktechnikus (55 541 08) N N N K N N N N T N
247 Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55 850 04) K N N K K N K N T N
248 Térképész szaktechnikus (55 581 03) N N N N K N N N T N
249 Természetvédelmi szaktechnikus (55 850 05) K N N K K N K N T N
250 Tetőfedő (35 582 07) N K K K T K K K K N
251 Textilipari technikus (54 542 03) N N N N K K N N K N
252 Textilműves (54 211 08) K K N K T K K N K K
253 Turisztikai szervező, értékesítő (54 812 03) K T K K K T K K K T
254 Ügyviteli titkár (54 346 02) K T K K K K K K N K
255 Útépítő (34 582 11) N K K K T N K N K N
256 Útépítő és -fenntartó technikus (54 582 05) N N K K K N K N K N
257 Üvegműves (54 211 09) N N N N T N N K N N
258 Vadászpuska műves (55 863 02) N N N N K K N N N N
259 Vájár (34 544 01) N T N T N N N N N T
260 Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02) K K K K K K K T K K
261 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54 344 03)
K K K K K K K K K K
262 Vasútépítő és -fenntartó technikus (54 582 06) N N K K K K K N K N
263 Vasútforgalmi szolgálattevő (54 841 05) N N N K K K N K K N
264 Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54 841 06) N N N K K K N K K N
265 Vasúti személyszállítási ügyintéző (54 841 07) N N N N K K N K K N
266 Vasúti villamos jármű szerelője (54 525 07) N N K K K K N N K N
267 Vasúti vontatott jármű szerelője (54 525 08) N N N N K N N N K N
268 Vasútijármű-technikus (55 525 03) N N N N K N N N K N
269 Vegyipari technikus (54 524 02) N K K T K K N N T N
270 Vendéglátásszervező-vendéglős (54 811 01) K T K K K K K T K K
271 Vendéglátó eladó (34 811 05) K K K K K K K K K K
272 Vendéglátó-üzletvezető (35 811 02) K K K K K N N N K N
273 Vidékfejlesztési szaktechnikus (55 581 04) N N N N K N N N T N
274 Villanyszerelő (34 522 04) K T T T T K T T T T
275 Virágdekoratőr (35 215 02) N N N N K N N N T N
276 Virágkötő és virágkereskedő (34 215 04) K K K K K K K K T K
277 Víz- és csatornaműkezelő (34 853 01) N N N N K N K N T K
278 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
(34 582 12)
K K T K T K K K T K
279 Vízépítő technikus (55 582 03) N N K K T K K K K N
280 Vízgazdálkodó szaktechnikus (55 850 06) N N N K K N N N T N
281 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35 582 08) N N K K T K K N T N
282 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó (54 841 08) N N N N K N K N N N
283 Vizi sportmotor-szerelő (35 525 01) N N N N K N N N N N
284 Vízügyi technikus (54 853 01) K N K K K K K K T N
285 Zöldség- és gyümölcstermesztő (35 622 02) T N K K K K K N T K
A L M N O P Q R S T U

1

Szakképesítés megnevezése (száma)
Jász-
Nagykun-
Szolnok megye
Komárom-
Esztergom megye

Nógrád megye

Pest megye

Somogy megye
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg megye

Tolna megye

Vas megye

Veszprém megye

Zala megye
2 Abroncsgyártó (34 543 01) N T N T N N N N N N
3 Ács (34 582 01) T T T T T T T T K T
4 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
(55 621 01)
K N N K K K N N N N
5 Állattartó szakmunkás (35 621 01) T T T K K K K K N N
6 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54 621 01) N N T K K K K N N N
7 Ápoló (55 723 01) T T T T T T T T T T
8 Aranyműves (55 211 01) N N N N N N N N N N
9 Artista (54 212 01) N K N N N N N N N N
10 Asztalos (34 543 02) T T T T K K T T K T
11 Audio- és vizuáltechnikai műszerész
(35 522 01)
K N T T K N K N N N
12 Autóelektronikai műszerész (54 525 01) K T T T K K K K K K
13 Autógyártó (34 521 01) K T T K N N K K N K
14 Automatikai technikus (54 523 01) K N T K K K K T N N
15 Autószerelő (54 525 02) K T T K K K K T T K
16 Autótechnikus (55 525 01) K T T T K K K T K K
17 Avionikus (54 525 03) N N N N N N N N N N
18 Bádogos (34 582 02) K T T T T T T K K K
19 Bányaipari technikus (54 544 01) N N T K N N N N N N
20 Belovagló (35 813 01) N T T K K N N N N N
21 Biogazdálkodó (35 621 02) K K T K K K K K N N
22 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
(55 541 01)
N N N N N N N N N N
23 Bőrdíszműves (34 542 01) K T T N K K N K K N
24 Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54 542 01) K N N N K N N N N N
25 Bronzműves és szoboröntő (55 211 02) N N N N N N N N N N
26 CAD-CAM informatikus (54 481 01) K T T K K K K T K K
27 Cipőkészítő (34 542 02) K N T N K K K K N N
28 CNC gépkezelő (35 521 01) T T T T K T T K T T
29 Csecsemő és gyermekápoló (55 723 02) T T T T T T T T T T
30 Cukor- és édesipari szaktechnikus (55 541 02) N N N N K N N N N N
31 Cukrász (34 811 01) K T T T K K K K K K
32 Dekoratőr (54 211 01) N K K T K N K K K N
33 Díszítő festő (55 211 03) N N N N N N N N N N
34 Díszlettervező (55 211 04) N N N N N K N N N N
35 Díszműkovács (34 211 01) N N N N N N N N N N
36 Dísznövénykertész (34 622 01) T K T K K T K K T N
37 Divat- és stílustervező (54 211 02) N N N K K K N N N N
38 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője
(54 525 04)
T N N N N N K K N N
39 Drog- és toxikológiai technikus (55 524 01) N N N K N N N N N N
40 Édesipari termékgyártó (34 541 01) N N T N K N N N K N
41 Egészségügyi asszisztens (54 720 01) K K K K K K K K K K
42 Egyházzenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 02) N N N K N K N N N N
43 Eladó (34 341 01) T T K T K K K K K K
44 Elektromechanikai műszerész (34 522 01) K T T T K K K K K K
45 Elektromos gép- és készülékszerelő
(34 522 02)
K K T T K K K K K N
46 Elektronikai műszerész (34 522 03) K T T T T K K K K K
47 Elektronikai technikus (54 523 02) K T T T K K K K T T
48 Élelmiszeripari analitikus technikus
(54 541 01)
N N N K K K N N N N
49 Élelmiszeripari gépésztechnikus (54 521 01) N N N K K K N N K N
50 Élelmiszeripari szakmunkás (34 541 02) K N T K K K N N N N
51 Élelmiszeripari technikus (54 541 02) K T T K K K K K K N
52 Épület- és szerkezetlakatos (34 582 03) T T T T T T T T T T
53 Épületgépész technikus (54 582 01) K T T T K K K K K K
54 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
(54 623 01)
N N T K K K N K K N
55 Erdészeti gépésztechnikus (54 521 02) N N T K K N N N N N
56 Erdészeti szakmunkás (34 623 01) N T T K K K N K N N
57 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus
(55 541 03)
N N N N N N N N N N
58 Erősáramú elektrotechnikus (54 522 01) K T T T K N T T T K
59 Faipari technikus (54 543 01) K N T T K K K K T K
60 Fegyverműszerész (54 863 01) N N N N N N N N N N
61 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
(34 542 03)
K N T N K K K N K N
62 Férfiszabó (34 542 04) K N T N K K K K K N
63 Festő (54 211 03) K N N N N K N N K N
64 Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04) K K T T K K T K K K
65 Finommechanikai műszerész (34 521 02) K N N T K K K K K N
66 Fitness-wellness instruktor (54 813 01) K K K K K K K K K K
67 Fluidumkitermelő technikus (54 544 02) N N N K N N N N N K
68 Fodrász (55 815 01) K K K K K K K K N N
69 Fogászati asszisztens (54 720 02) K K K N K N K K K N
70 Foglalkozás-szervező (55 762 01) K N T N K N K N K N
71 Fogtechnikus (55 724 01) N N N N K N K K N N
72 Fogtechnikus gyakornok (54 724 01) N N N N K N K K N N
73 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54 581 01) N N T N N N N K N N
74 Formacikk-gyártó (34 543 03) N N N N K N K N K N
75 Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54 810 01)
N N N K N N N N N N
76 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35 582 01)
K K T T K K K K T K
77 Gazda (34 621 01) T K T K T T T K K K
78 Gazdasági informatikus (54 481 02) K N T K K K K K K K
79 Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) K T T T T T T T T T
80 Gépi forgácsoló (34 521 03) T T T T T T T T T T
81 Gépjármű mechatronikus (34 525 02) K T T K K N N K K N
82 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
(34 841 01)
N T N K K N N K N N
83 Gépjárműépítő, szerelő (34 525 01) K T N K K N N T N N
84 Gerontológiai gondozó (55 762 02) K K T N K K K K K N
85 Grafikus (54 211 04) K K N K K K K K K N
86 Gumiipari technikus (54 543 02) N T N N K N K N K N
87 Gyakorlatos színész (szakmairány megnevezésével) (54 212 03) N N N N N K N N N N
88 Gyakorló ápoló (52 723 01) T T T T T T T T T T
89 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(52 723 02)
T T T T T T T T T T
90 Gyakorló fodrász (52 815 01) K K K K K T K K N T
91 Gyakorló gyógyszertári asszisztens
(52 720 03)
K K K N K K K N K K
92 Gyakorló hangszerkészítő és -javító, fafúvós hangszercsoport
(52 215 01)
N N N N N N N N N N
93 Gyakorló hangszerkészítő és -javító, orgonaépítő hangszercsoport (52 215 01) N N N N N N N N N N
94 Gyakorló hangszerkészítő és -javító, rézfúvós hangszercsoport (52 215 01) N N N N N N N N N N
95 Gyakorló hangszerkészítő és -javító, vonós/pengetős/vonókészítő hangszercsoport (52 215 01) N N N N N N N N N N
96 Gyakorló hangszerkészítő és -javító, zongora hangszercsoport (52 215 01) N N N N N N N N N N
97 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
(52 725 02)
K K K K K K K K K K
98 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
(52 725 03)
K K K K K K K K K K
99 Gyakorló kozmetikus (52 815 02) K N K K K K K K N K
100 Gyakorló mentőápoló (52 723 03) T T T T T T T T T T
101 Gyakorló szövettani asszisztens (52 725 04) K K K K K K K K K K
102 Gyártósori gépbeállító (34 521 05) K T T N K K K T T N
103 Gyermekotthoni asszisztens (54 761 01) K N T N K K K K N N
104 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35 622 01) T N T K K K K K K N
105 Gyógy- és sportmasszőr (54 726 01) K N N K K K K K N K
106 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54 140 01)
K N T K K K K K N K
107 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
(55 524 02)
N N N K N N N N N N
108 Gyógyszertári asszisztens (55 720 03) K N K N K K K N N K
109 Hajózási technikus (54 841 01) N N N N N N N N N N
110 Halász, haltenyésztő (34 624 01) T K N K K K N N N N
111 Hangmester (54 213 01) N N N N N N N N N N
112 Hangszerkészítő és -javító, fafúvós hangszercsoport (55 215 01) N N N N N N N N N N
113 Hangszerkészítő és -javító, orgonaépítő hangszercsoport (55 215 01) N N N N N N N N N N
114 Hangszerkészítő és -javító, rézfúvós hangszercsoport (55 215 01) N N N N N N N N N N
115 Hangszerkészítő és -javító, vonós/pengetős/vonókészítő hangszercsoport (55 215 01) N N N N N N N N N N
116 Hangszerkészítő és -javító, zongora hangszercsoport (55 215 01) N N N N N N N N N N
117 Hegesztő (34 521 06) T T T T K T T T T T
118 Hídépítő és -fenntartó technikus (54 582 02) N N N K N N N N N N
119 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
(55 850 01)
K K T K K K K K K N
120 Hús- és baromfiipari szaktechnikus
(55 541 04)
N N N N K K N N T N
121 Húsipari termékgyártó (34 541 03) T N T K T K T K T K
122 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34 582 05)
K K T T K K K K K K
123 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35 582 03) K K T T K K K K T K
124 Idegenvezető (54 812 01) K K K K T N K N K N
125 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54 481 03) T K T K K K K T T K
126 Informatikai rendszergazda (54 481 04) T K K K T T K K T K
127 Ipari gépész (34 521 04) T T T T T T T T T K
128 Ipari gumitermék előállító (34 543 04) N K K N K N K N K N
129 Irodai asszisztens (54 346 01) K N K K T K K K K K
130 IT mentor (54 482 01) N N T K K K K N N N
131 Járműfényező (34 525 03) K K T T T K T K K K
132 Járműipari fémalkatrész-gyártó (34 521 07) K K T K K K K K K N
133 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
(34 525 04)
K K T K K K K K K N
134 Járműkarosszéria készítő, szerelő (34 525 05) K K T T K K K K K N
135 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével)
(54 212 04)
N N N K N N N K N N
136 Jelmeztervező (55 211 05) N N N N N K N N N N
137 Kályhás (34 582 06) N N T K K N K K K N
138 Karosszérialakatos (34 525 06) T T T T T K T K T K
139 Kárpitos (34 542 05) K K T T K K K T K K
140 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55 725 10) K K K K K K K K K K
141 Kerámia, porcelán készítő (szakmairány megjelölésével) (34 211 02) N N N N N K N N K N
142 Kerámiaműves (54 211 05) K N N K K K N N N N
143 Kereskedő (54 341 01) T T K K T K T T K T
144 Kertész (34 622 02) T T T K K K K K T N
145 Kertészeti szaktechnikus (55 622 01) T N T K K K N K T N
146 Kiadványszerkesztő (54 213 02) K N K T K N K K K N
147 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54 761 02) K K T T K K K N T K
148 Kishajóépítő, -karbantartó (34 543 05) N N N N N N N N K K
149 Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 05) N N N K N K N K K N
150 Klinikai fogászati higiénikus (55 725 11) N N N N N N N N N N
151 Klinikai laboratóriumi asszisztens (55 725 12) K K K K K K K K K K
152 Kőfaragó, műköves és épületszobrász
(34 582 07)
N K K T K N N K K N
153 Kohászati technikus (54 521 04) N N N N N N N N N N
154 Kőműves és hidegburkoló (34 582 08) T T T T K K T T T T
155 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
(34 543 06)
N K T K N K K K K N
156 Környezetvédelmi technikus (54 850 01) K N T K K K K K K N
157 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
(55 850 02)
N N T K K K K K T N
158 Korrektor (55 213 03) N N K T K N K N K N
159 Közlekedésautomatikai műszerész (54 523 03) K N N N K K K T N K
160 Kozmetikus (55 815 02) K N K K K K K K N N
161 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34 582 09) K T T T T T T K T K
162 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54 841 02) K N K K K N K K N K
163 Laboratóriumi technikus (54 524 01) K K N N K K K N K N
164 Lakberendező (55 211 06) N K T T K N K K K N
165 Látszerész és fotócikk-kereskedő (54 725 01) N N N N K N K N N N
166 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54 841 03) N N N N N N N N N N
167 Létesítményi energetikus (55 582 01) N N N T K K K K T N
168 Logisztikai ügyintéző (54 345 01) K K T K T K T T K T
169 Lovastúra-vezető (54 812 02) N T T K K K K K K N
170 Lovász (34 621 02) K T T K K K K K K N
171 Magasépítő technikus (54 582 03) K N T T K K K K T K
172 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55 541 05) T N N N N N N N N N
173 Matróz-gépkezelő (34 841 02) N N N N N N K N N N
174 Mechatronikai technikus (54 523 04) K K T K K K K T T K
175 Mechatronikus-karbantartó (34 523 01) K K T T K K K T K N
176 Mélyépítő technikus (54 582 04) N N T T K K K K N K
177 Mentálhigiénés asszisztens (55 762 03) K N T N K K K N K K
178 Mentőápoló (55 723 11) T T T T T T T T T T
179 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34 811 02) T N T K K K T K T K
180 Mezőgazdasági gépész (34 521 08) T K T K T T T T T N
181 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54 521 05) T K T K K T K K T N
182 Mezőgazdasági gépjavító (35 521 02) T T T K K T K K T N
183 Mezőgazdasági technikus (54 621 02) T K T K K K K K T N
184 Molnár (34 541 04) T N N N N N N N N N
185 Motorkerékpár-szerelő (34 525 07) K N T N K N K N K K
186 Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03) N N N K K K N K N N
187 Műanyagfeldolgozó (34 521 09) K T T N K K K K K N
188 Műanyagfeldolgozó technikus (54 521 06) K T T N K K K K T N
189 Műbútorasztalos (35 543 01) K T T N K K K K T N
190 Műemlékfenntartó technikus (55 582 02) N N N N K N K N K N
191 Műemléki díszítőszobrász (35 582 04) N N N N K N K N K N
192 Műemléki helyreállító (35 582 05) N N N N K N K N K N
193 Műszaki informatikus (54 481 05) K K T K K K K K T T
194 Műszeres analitikus (55 524 03) N N N N K K K N K N
195 Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) (34 215 01) N N K K N K N K N N
196 Népzenész (szakmairány megjelölésével)
(54 212 06)
N N N K N K N K N N
197 Női szabó (34 542 06) K T T T K K T T K T
198 Nonprofit menedzser (54 345 02) N N K K K N N N N N
199 Növényvédelmi szaktechnikus (55 621 02) T N N K K K K N K N
200 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus
(55 850 03)
N N N N N N K N N N
201 Nyomdaipari gépmester (54 213 04) N N T K N N K N K N
202 Optikai üvegcsiszoló (34 725 01) N N N N N K N N N N
203 Ortopédiai műszerész (54 726 02) N N N N N N N N N N
204 Orvosi elektronikai technikus (55 523 04) N N N N N N N N N N
205 Ötvös, fémműves (54 211 06) N N N N N N N K N N
206 Pantomimes (54 212 07) N N N N N N N N N N
207 Papíripari technikus (55 524 04) N N T K N N N N N N
208 Parképítő és fenntartó technikus (54 581 02) K N T K K K N K T N
209 Patkolókovács (35 521 03) N K T K K K N N N N
210 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54 140 02)
K N T K K T K N N N
211 Pék (34 541 05) T K T T K T K K K T
212 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54 343 01) N N T K K N K K K N
213 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54 344 01) T K T K T T T K K T
214 Pincér (34 811 03) K K T T K K K K T K
215 Postai üzleti ügyintéző (54 841 09) K K T K K K K K K N
216 Pszichiátriai gondozó (55 762 04) K N T N K K K N K N
217 Rehabilitációs nevelő, segítő (54 762 01) K N T T K K K N K N
218 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
(35 582 06)
N N N N N K N K K N
219 Repülőgépész (54 525 05) N N N N N N N N N N
220 Repülőgépsárkány-szerelő (54 525 06) N N N N N N N N N N
221 Ruhaipari technikus (54 542 02) K N T N K K K T K K
222 Sommelier (35 811 01) N N N N N N K N N N
223 Speciális állatfeldolgozó (35 541 01) T N N N N N N N N N
224 Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54 813 02)
K K K K K K K K K K
225 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
(55 541 06)
K N N K K K N N T N
226 Szakács (34 811 04) K T T T K K K K T T
227 Szállítmányozási ügyintéző (54 841 04) K K T K K N K K K N
228 Számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02) T N T K K K K N T K
229 Szárazépítő (34 582 10) N K T T T K K K K N
230 Szenvedélybeteg gondozó (55 762 05) T N T N K K K N N N
231 Szerszámkészítő (34 521 10) K T T T T T T T T T
232 Színész II. (55 212 01) N N N N N K N N N N
233 Színháztechnikus, szcenikus (54 521 07) N N N N N N N N N N
234 Szobrász (54 211 07) K N N N K K N K N N
235 Szociális asszisztens (54 762 02) K K T K K K K N K K
236 Szociális gondozó és ápoló (34 762 01) T T T T T T T K T T
237 Szociális szakgondozó (54 762 03) K K T K K T K K T N
238 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55 762 06) K N T K K K K N K K
239 Szoftverfejlesztő (54 213 05) K N T K K K K N K K
240 Szőlész-borász (34 541 06) N N T N K N N K T N
241 Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 08) N N T T N N N N N N
242 Szövettani asszisztens (55 725 16) K K K K K K K K K K
243 Táncos (szakmairány megjelölésével)
(54 212 09)
K N N K N K N N K N
244 Tartósítóipari szaktechnikus (55 541 07) N N N K N K N N N N
245 Távközlési technikus (54 523 05) K N T N K N K N K N
246 Tejipari szaktechnikus (55 541 08) N N N N K N K N N N
247 Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55 850 04) K K T N K N K N K N
248 Térképész szaktechnikus (55 581 03) N N N N N N N N N N
249 Természetvédelmi szaktechnikus (55 850 05) N K T N K N K N K N
250 Tetőfedő (35 582 07) K T T T K K K K T K
251 Textilipari technikus (54 542 03) N N T N K N K N N N
252 Textilműves (54 211 08) N N N N K K N K N N
253 Turisztikai szervező, értékesítő (54 812 03) N N T K T K K T K K
254 Ügyviteli titkár (54 346 02) K K T K K K T K K K
255 Útépítő (34 582 11) K N T T K N K N N N
256 Útépítő és -fenntartó technikus (54 582 05) N N T N N N N N N N
257 Üvegműves (54 211 09) N N N K K N N N N N
258 Vadászpuska műves (55 863 02) N N N N N N N N N N
259 Vájár (34 544 01) N T T N N N N N T N
260 Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02) K K T K K N K K K N
261 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54 344 03)
K K T K K K K K K N
262 Vasútépítő és -fenntartó technikus (54 582 06) K N N N N K N N N N
263 Vasútforgalmi szolgálattevő (54 841 05) K N N N N K K N N N
264 Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54 841 06) K N N N N K K N N N
265 Vasúti személyszállítási ügyintéző (54 841 07) K N N N N K K N N N
266 Vasúti villamos jármű szerelője (54 525 07) T N N N N K K N N N
267 Vasúti vontatott jármű szerelője (54 525 08) T N N N N K K N N N
268 Vasútijármű-technikus (55 525 03) T N N N N K K N N N
269 Vegyipari technikus (54 524 02) T T N K N K N N K K
270 Vendéglátásszervező-vendéglős (54 811 01) K K K K K T T T T T
271 Vendéglátó eladó (34 811 05) K N T K K K K N T K
272 Vendéglátó-üzletvezető (35 811 02) K K T K K K K N T K
273 Vidékfejlesztési szaktechnikus (55 581 04) T K T K K N K N K N
274 Villanyszerelő (34 522 04) T T T T T T T T T T
275 Virágdekoratőr (35 215 02) N N T K N N N N N N
276 Virágkötő és virágkereskedő (34 215 04) N N T K K K K K K N
277 Víz- és csatornaműkezelő (34 853 01) N K T K K K K K K K
278 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő
(34 582 12)
N K T T K T K N T K
279 Vízépítő technikus (55 582 03) T N T T K K K N N N
280 Vízgazdálkodó szaktechnikus (55 850 06) T N N N K K K N N N
281 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35 582 08) T N T T K N K N T N
282 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó (54 841 08) N N N N N N N N N N
283 Vizi sportmotor-szerelő (35 525 01) N N N N N N N N N N
284 Vízügyi technikus (54 853 01) T N T N K K K N N N
285 Zöldség- és gyümölcstermesztő (35 622 02) T N T K K T K K K N

2. Jelmagyarázat az 1. pontban foglalt táblázathoz

T: támogatott [az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]

N: nem támogatott [az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]

K: korlátozottan támogatott [az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint]

2. melléklet az 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként

1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

A B C D E F G H I J K
1 *  Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám FM KLIK EJSZ13 EJSZ15 EJSZ20 EJSZ5 EJSZ9 KA7 KA8
2 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
(55 621 01)
34 34
3 Állattartó szakmunkás (35 621 01) 28 28
4 Asztalos (34 543 02) 168 168
5 Autóelektronikai műszerész (54 525 01) 34 34
6 Autógyártó (34 521 01) 16 16
7 Autótechnikus (55 525 01) 34 34
8 Bádogos (34 582 02) 28 28
9 Biogazdálkodó (35 621 02) 56 56
10 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
(55 541 01)
22 22
11 Bőrdíszműves (34 542 01) 16 16
12 CAD-CAM informatikus (54 481 01) 68 34 34
13 Cipőkészítő (34 542 02) 16 16
14 CNC gépkezelő (35 521 01) 16 16
15 Cukrász (34 811 01) 84 84
16 Dekoratőr (54 211 01) 34 34
17 Dísznövénykertész (34 622 01) 28 28
18 Egészségügyi asszisztens (54 720 01) 34 34
19 Eladó (34 341 01) 112 72
20 Elektromos gép- és készülékszerelő
(34 522 02)
16 16
21 Elektronikai műszerész (34 522 03) 16 16
22 Elektronikai technikus (54 523 02) 34 34
23 Élelmiszeripari szakmunkás (34 541 02) 56 56
24 Élelmiszeripari technikus (54 541 02) 68 68
25 Épületgépész technikus (54 582 01) 16 16
26 Erdészeti szakmunkás (34 623 01) 28 28
27 Faipari technikus (54 543 01) 34 34
28 Festő (54 211 03) 29 29
29 Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04) 112 92
30 Fitness-wellness instruktor (54 813 01) 34 34
31 Fodrász (55 815 01) 102 68
32 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35 582 01)
16 16
33 Gazda (34 621 01) 140 140
34 Gazdasági informatikus (54 481 02) 68 34 17
35 Grafikus (54 211 04) 58 34
36 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
(52 725 02)
20 20
37 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
(52 725 03)
20 20
38 Gyakorló kozmetikus (52 815 02) 50 50
39 Gyakorló szövettani asszisztens (52 725 04) 20 20
40 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35 622 01) 16 16
41 Gyógy- és sportmasszőr (54 726 01) 34 34
42 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
(55 850 01)
16 16
43 Húsipari termékgyártó (34 541 03) 84 84
44 Idegenvezető (54 812 01) 34 17 17
45 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54 481 03) 34 17
46 Informatikai rendszergazda (54 481 04) 85 34 34
47 Ipari gépész (34 521 04) 84 84
48 Ipari gumitermék előállító (34 543 04) 16 16
49 Járműipari fémalkatrész-gyártó (34 521 07) 28 28
50 Kályhás (34 582 06) 16 16
51 Karosszérialakatos (34 525 06) 56 56
52 Kárpitos (34 542 05) 56 56
53 Kerámiaműves (54 211 05) 58 58
54 Kertész (34 622 02) 48 28
55 Kertészeti szaktechnikus (55 622 01) 16 16
56 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55 725 10) 12 12
57 Kiadványszerkesztő (54 213 02) 16 16
58 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54 761 02) 68 34
59 Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 05) 19 19
60 Klinikai laboratóriumi asszisztens (55 725 12) 12 12
61 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
(34 543 06)
16 16
62 Környezetvédelmi technikus (54 850 01) 59 34 25
63 Kozmetikus (55 815 02) 34
64 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34 582 09) 84 84
65 Lovász (34 621 02) 28 28
66 Magasépítő technikus (54 582 03) 34 34
67 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34 811 02) 56 28 28
68 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54 521 05) 34 34
69 Mezőgazdasági gépjavító (35 521 02) 28 28
70 Mezőgazdasági technikus (54 621 02) 50 34 16
71 Motorkerékpár-szerelő (34 525 07) 28 28
72 Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03) 29 14
73 Műanyagfeldolgozó (34 521 09) 16 16
74 Műanyagfeldolgozó technikus (54 521 06) 16 16
75 Műszaki informatikus (54 481 05) 34 34
76 Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) (34 215 01) 56 56
77 Nyomdaipari gépmester (54 213 04) 16 16
78 Pék (34 541 05) 56 28 28
79 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54 343 01) 68 34
80 Pincér (34 811 03) 140 128
81 Pszichiátriai gondozó (55 762 04) 16 16
82 Ruhaipari technikus (54 542 02) 16 16
83 Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54 813 02)
84 34 33
84 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
(55 541 06)
34 34
85 Szakács (34 811 04) 168 153 15
86 Szállítmányozási ügyintéző (54 841 04) 34
87 Szárazépítő (34 582 10) 28 28
88 Szobrász (54 211 07) 29 29
89 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55 762 06) 32 16
90 Szövettani asszisztens (55 725 16) 12 12
91 Táncos (szakmairány megjelölésével)
(54 212 09)
6 6
92 Tartósítóipari szaktechnikus (55 541 07) 16 16
93 Települési környezetvédelmi szaktechnikus
(55 850 04)
16 16
94 Természetvédelmi szaktechnikus (55 850 05) 16 16
95 Textilműves (54 211 08) 29 29
96 Turisztikai szervező, értékesítő (54 812 03) 34 17 17
97 Ügyviteli titkár (54 346 02) 68 53 15
98 Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02) 75 34 24
99 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54 344 03)
34 34
100 Vendéglátásszervező-vendéglős (54 811 01) 54 54
101 Vendéglátó eladó (34 811 05) 84 84
102 Vendéglátó-üzletvezető (35 811 02) 28 28
103 Villanyszerelő (34 522 04) 112 102 10
104 Virágkötő és virágkereskedő (34 215 04) 74 46 16
105 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő
(34 582 12)
56 56
106 Vízügyi technikus (54 853 01) 16 16
A B L M N O P Q R S T U
1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám MF11 MF112 MF116 MF132 MF47 MF58 MF63 MF65 MF67 MF70
2 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
(55 621 01)
34
3 Állattartó szakmunkás (35 621 01) 28
4 Asztalos (34 543 02) 168
5 Autóelektronikai műszerész (54 525 01) 34
6 Autógyártó (34 521 01) 16
7 Autótechnikus (55 525 01) 34
8 Bádogos (34 582 02) 28
9 Biogazdálkodó (35 621 02) 56
10 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
(55 541 01)
22
11 Bőrdíszműves (34 542 01) 16
12 CAD-CAM informatikus (54 481 01) 68
13 Cipőkészítő (34 542 02) 16
14 CNC gépkezelő (35 521 01) 16
15 Cukrász (34 811 01) 84
16 Dekoratőr (54 211 01) 34
17 Dísznövénykertész (34 622 01) 28
18 Egészségügyi asszisztens (54 720 01) 34
19 Eladó (34 341 01) 112 40
20 Elektromos gép- és készülékszerelő
(34 522 02)
16
21 Elektronikai műszerész (34 522 03) 16
22 Elektronikai technikus (54 523 02) 34
23 Élelmiszeripari szakmunkás (34 541 02) 56
24 Élelmiszeripari technikus (54 541 02) 68
25 Épületgépész technikus (54 582 01) 16
26 Erdészeti szakmunkás (34 623 01) 28
27 Faipari technikus (54 543 01) 34
28 Festő (54 211 03) 29
29 Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04) 112 20
30 Fitness-wellness instruktor (54 813 01) 34
31 Fodrász (55 815 01) 102 34
32 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35 582 01)
16
33 Gazda (34 621 01) 140
34 Gazdasági informatikus (54 481 02) 68 17
35 Grafikus (54 211 04) 58 24
36 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
(52 725 02)
20
37 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
(52 725 03)
20
38 Gyakorló kozmetikus (52 815 02) 50
39 Gyakorló szövettani asszisztens (52 725 04) 20
40 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35 622 01) 16
41 Gyógy- és sportmasszőr (54 726 01) 34
42 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55 850 01) 16
43 Húsipari termékgyártó (34 541 03) 84
44 Idegenvezető (54 812 01) 34
45 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54 481 03) 34 17
46 Informatikai rendszergazda (54 481 04) 85 17
47 Ipari gépész (34 521 04) 84
48 Ipari gumitermék előállító (34 543 04) 16
49 Járműipari fémalkatrész-gyártó (34 521 07) 28
50 Kályhás (34 582 06) 16
51 Karosszérialakatos (34 525 06) 56
52 Kárpitos (34 542 05) 56
53 Kerámiaműves (54 211 05) 58
54 Kertész (34 622 02) 48 20
55 Kertészeti szaktechnikus (55 622 01) 16
56 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55 725 10) 12
57 Kiadványszerkesztő (54 213 02) 16
58 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54 761 02) 68 34
59 Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 05) 19
60 Klinikai laboratóriumi asszisztens (55 725 12) 12
61 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
(34 543 06)
16
62 Környezetvédelmi technikus (54 850 01) 59
63 Kozmetikus (55 815 02) 34 34
64 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34 582 09) 84
65 Lovász (34 621 02) 28
66 Magasépítő technikus (54 582 03) 34
67 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34 811 02) 56
68 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54 521 05) 34
69 Mezőgazdasági gépjavító (35 521 02) 28
70 Mezőgazdasági technikus (54 621 02) 50
71 Motorkerékpár-szerelő (34 525 07) 28
72 Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03) 29 15
73 Műanyagfeldolgozó (34 521 09) 16
74 Műanyagfeldolgozó technikus (54 521 06) 16
75 Műszaki informatikus (54 481 05) 34
76 Népi kézműves (szakmairány megjelölésével) (34 215 01) 56
77 Nyomdaipari gépmester (54 213 04) 16
78 Pék (34 541 05) 56
79 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54 343 01)
68
34
80 Pincér (34 811 03) 140 12
81 Pszichiátriai gondozó (55 762 04) 16
82 Ruhaipari technikus (54 542 02) 16
83 Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54 813 02)
84 17
84 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
(55 541 06)
34
85 Szakács (34 811 04) 168
86 Szállítmányozási ügyintéző (54 841 04) 34 17 17
87 Szárazépítő (34 582 10) 28
88 Szobrász (54 211 07) 29
89 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55 762 06) 32 16
90 Szövettani asszisztens (55 725 16) 12
91 Táncos (szakmairány megjelölésével)
(54 212 09)
6
92 Tartósítóipari szaktechnikus (55 541 07) 16
93 Települési környezetvédelmi szaktechnikus
(55 850 04)
16
94 Természetvédelmi szaktechnikus (55 850 05) 16
95 Textilműves (54 211 08) 29
96 Turisztikai szervező, értékesítő (54 812 03) 34
97 Ügyviteli titkár (54 346 02) 68
98 Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02) 75 17
99 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54 344 03)
34
100 Vendéglátásszervező-vendéglős (54 811 01) 54
101 Vendéglátó eladó (34 811 05) 84
102 Vendéglátó-üzletvezető (35 811 02) 28
103 Villanyszerelő (34 522 04) 112
104 Virágkötő és virágkereskedő (34 215 04) 74 12
105 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő
(34 582 12)
56
106 Vízügyi technikus (54 853 01) 16

2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében * 

A B C D E F G H I J K L M N
1 *  Szakképesítés megnevezése (száma) Keret-
szám
FM KLIK ÁF5 EJSZ1 EJSZ2 MF112 MF131 MF15 MF33 MF34 MF36 MF94
2 Asztalos (34 543 02) 168 168
3 Autóelektronikai műszerész (54 525 01) 56 40 16
4 Automatikai technikus
(54 523 01)
14 14
5 Autószerelő (54 525 02) 50 34 16
6 Autótechnikus (55 525 01) 59 34 25
7 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55 541 01) 34 34
8 Bőrdíszműves (34 542 01) 14 14
9 CAD-CAM informatikus
(54 481 01)
34 34
10 Cipőkészítő (34 542 02) 42 42
11 CNC gépkezelő (35 521 01) 34 34
12 Cukrász (34 811 01) 84 84
13 Dísznövénykertész (34 622 01) 34 34
14 Egészségügyi asszisztens
(54 720 01)
56 26 30
15 Eladó (34 341 01) 224 154 26 44
16 Elektronikai műszerész
(34 522 03)
14 14
17 Elektronikai technikus
(54 523 02)
34 34
18 Épületgépész technikus
(54 582 01)
14 14
19 Erősáramú elektrotechnikus (54 522 01) 34 34
20 Faipari technikus (54 543 01) 14 14
21 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34 542 03) 12 12
22 Festő (54 211 03) 12 12
23 Festő, mázoló, tapétázó
(34 582 04)
56 56
24 Fitness-wellness instruktor
(54 813 01)
34 34
25 Fodrász (55 815 01) 34 34
26 Fogászati asszisztens
(54 720 02)
17 17
27 Fogtechnikus gyakornok
(54 724 01)
17 17
28 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
(54 581 01)
68 34 34
29 Fotográfus és fotótermék-
kereskedő (54 810 01)
34 34
30 Gáz- és hőtermelő berendezés-
szerelő (35 582 01)
12 12
31 Gazdasági informatikus
(54 481 02)
34 34
32 Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) 56 56
33 Grafikus (54 211 04) 12 12
34 Gyakorló fodrász (52 815 01) 34 34
35 Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52 720 03) 34 34
36 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
(52 725 02)
20 20
37 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
(52 725 03)
20 20
38 Gyakorló kozmetikus
(52 815 02)
34 34
39 Gyakorló szövettani asszisztens (52 725 04) 20 20
40 Gyermekotthoni asszisztens (54 761 01) 34 34
41 Gyógy- és fűszernövénytermesztő
(35 622 01)
34 34
42 Gyógy- és sportmasszőr
(54 726 01)
78 50 28
43 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54 140 01) 34 34
44 Gyógyszertári asszisztens
(55 720 03)
12 12
45 Húsipari termékgyártó
(34 541 03)
84 84
46 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34 582 05) 34 34
47 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35 582 03) 12 12
48 Idegenvezető (54 812 01) 34 34
49 Irodai asszisztens (54 346 01) 34 14 20
50 IT mentor (54 482 01) 14 14
51 Járműfényező (34 525 03) 34 34
52 Járműipari fémalkatrész-gyártó (34 521 07) 56 56
53 Karosszérialakatos (34 525 06) 70 70
54 Kárpitos (34 542 05) 12 12
55 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55 725 10) 12 12
56 Kerámia, porcelán készítő (szakmairány megjelölésével) (34 211 02) 12 12
57 Kerámiaműves (54 211 05) 12 12
58 Kereskedő (54 341 01) 56 56
59 Kiadványszerkesztő
(54 213 02)
34 34
60 Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 05) 96 96
61 Klinikai laboratóriumi asszisztens (55 725 12) 12 12
62 Kőműves és hidegburkoló
(34 582 08)
126 126
63 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
(34 543 06)
14 14
64 Kozmetikus (55 815 02) 34 34
65 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34 582 09) 42 42
66 Lakberendező (55 211 06) 34 34
67 Logisztikai ügyintéző
(54 345 01)
56 41 15
68 Magasépítő technikus
(54 582 03)
56 56
69 Mechatronikai technikus
(54 523 04)
34 34
70 Mechatronikus-karbantartó
(34 523 01)
34 34
71 Mélyépítő technikus
(54 582 04)
34 34
72 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34 811 02) 14 14
73 Mezőgazdasági gépész
(34 521 08)
34 34
74 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54 521 05) 34 34
75 Mezőgazdasági gépjavító
(35 521 02)
34 34
76 Mezőgazdasági technikus
(54 621 02)
56 56
77 Motorkerékpár-szerelő
(34 525 07)
34 34
78 Műanyagfeldolgozó
(34 521 09)
34 34
79 Műanyagfeldolgozó technikus (54 521 06) 34 34
80 Műemlékfenntartó technikus (55 582 02) 34 34
81 Műemléki helyreállító
(35 582 05)
14 14
82 Műszaki informatikus
(54 481 05)
14 14
83 Női szabó (34 542 06) 34 34
84 Ötvös, fémműves (54 211 06) 12 12
85 Pék (34 541 05) 56 56
86 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54 343 01) 34 34
87 Pincér (34 811 03) 224 142 26 56
88 Postai üzleti ügyintéző
(54 841 09)
34 14 20
89 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35 582 06) 14 14
90 Sommelier (35 811 01) 14 14
91 Sportedző (a sportág megjelölésével) (54 813 02) 59 25 34
92 Szakács (34 811 04) 260 126 36 48 50
93 Szállítmányozási ügyintéző
(54 841 04)
14 14
94 Számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02) 35 35
95 Szárazépítő (34 582 10) 14 14
96 Szerszámkészítő (34 521 10) 34 34
97 Szobrász (54 211 07) 12 12
98 Szociális szakgondozó
(54 762 03)
68 34 34
99 Szoftverfejlesztő (54 213 05) 14 14
100 Szőlész-borász (34 541 06) 34 34
101 Szövettani asszisztens
(55 725 16)
12 12
102 Táncos (szakmairány megjelölésével) (54 212 09) 16 16
103 Tetőfedő (35 582 07) 34 34
104 Textilműves (54 211 08) 12 12
105 Útépítő (34 582 11) 14 14
106 Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02) 56 56
107 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54 344 03) 56 30 26
108 Vegyipari technikus
(54 524 02)
34 34
109 Vendéglátó eladó (34 811 05) 84 56 28
110 Vendéglátó-üzletvezető
(35 811 02)
14 14
111 Virágkötő és virágkereskedő (34 215 04) 56 28 28
112 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34 582 12) 14 14

3. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében * 

A B C D E F G H I J K L
1 *  Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám FM KLIK EJSZ15 EJSZ25 EJSZ26 EJSZ35 MF116 MF23 MF44 MF53
2 Állattartó szakmunkás (35 621 01) 28 28
3 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
(54 621 01)
12 12
4 Asztalos (34 543 02) 60 60
5 Autóelektronikai műszerész (54 525 01) 26 26
6 Autógyártó (34 521 01) 26 26
7 Automatikai technikus (54 523 01) 28 28
8 Autószerelő (54 525 02) 36 36
9 Autótechnikus (55 525 01) 28 28
10 Bádogos (34 582 02) 12 12
11 Belovagló (35 813 01) 54 54
12 Biogazdálkodó (35 621 02) 24 24
13 Bőrdíszműves (34 542 01) 12 12
14 Cipőkészítő (34 542 02) 12 12
15 Cukrász (34 811 01) 119 84 35
16 Dekoratőr (54 211 01) 12 12
17 Dísznövénykertész (34 622 01) 28 28
18 Divat- és stílustervező (54 211 02) 58 46 12
19 Édesipari termékgyártó (34 541 01) 12 12
20 Egészségügyi asszisztens (54 720 01) 67 43 24
21 Eladó (34 341 01) 168 132 36
22 Elektromechanikai műszerész (34 522 01) 12 12
23 Elektromos gép- és készülékszerelő (34 522 02) 28 28
24 Elektronikai műszerész (34 522 03) 12 12
25 Elektronikai technikus (54 523 02) 28 28
26 Élelmiszeripari gépésztechnikus (54 521 01) 12 12
27 Élelmiszeripari szakmunkás (34 541 02) 28 28
28 Élelmiszeripari technikus (54 541 02) 12 12
29 Épületgépész technikus (54 582 01) 28 28
30 Erősáramú elektrotechnikus (54 522 01) 28 28
31 Faipari technikus (54 543 01) 12 12
32 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
(34 542 03)
12 12
33 Férfiszabó (34 542 04) 12 12
34 Festő (54 211 03) 7 7
35 Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04) 60 60
36 Finommechanikai műszerész (34 521 02) 12 12
37 Fitness-wellness instruktor (54 813 01) 12 12
38 Fluidumkitermelő technikus (54 544 02) 36 36
39 Fodrász (55 815 01) 36 36
40 Fogászati asszisztens (54 720 02) 28 28
41 Fogtechnikus (55 724 01) 12 12
42 Fogtechnikus gyakornok (54 724 01) 12 12
43 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
(54 581 01)
17 17
44 Formacikk-gyártó (34 543 03) 12 12
45 Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54 810 01) 12 12
46 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35 582 01) 16 16
47 Gazda (34 621 01) 42 42
48 Gazdasági informatikus (54 481 02) 36 12 24
49 Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) 28 28
50 Gépjármű mechatronikus (34 525 02) 12 12
51 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34 841 01) 12 12
52 Gépjárműépítő, szerelő (34 525 01) 12 12
53 Gerontológiai gondozó (55 762 02) 12 12
54 Grafikus (54 211 04) 58 29 29
55 Gyakorlatos színész (szakmairány megnevezésével) (54 212 03) 58 58
56 Gyakorló fodrász (52 815 01) 36 36
57 Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52 720 03) 32 12 20
58 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (52 725 02) 20 20
59 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
(52 725 03)
20 20
60 Gyakorló kozmetikus (52 815 02) 12 12
61 Gyakorló szövettani asszisztens (52 725 04) 20 20
62 Gyártósori gépbeállító (34 521 05) 12 12
63 Gyermekotthoni asszisztens (54 761 01) 28 28
64 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35 622 01) 12 12
65 Gyógy- és sportmasszőr (54 726 01) 12 12
66 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54 140 01) 12 12
67 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55 524 02) 12 12
68 Gyógyszertári asszisztens (55 720 03) 12 12
69 Halász, haltenyésztő (34 624 01) 12 12
70 Hídépítő és -fenntartó technikus (54 582 02) 12 12
71 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34 582 05) 16 16
72 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
(35 582 03)
16 16
73 Idegenvezető (54 812 01) 12 12
74 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
(54 481 03)
56 56
75 Informatikai rendszergazda (54 481 04) 92 56 10 26
76 Irodai asszisztens (54 346 01) 28 28
77 IT mentor (54 482 01) 12 12
78 Járműfényező (34 525 03) 16 16
79 Járműipari fémalkatrész-gyártó (34 521 07) 12 12
80 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
(34 525 04)
12 12
81 Járműkarosszéria készítő, szerelő (34 525 05) 16 16
82 Kályhás (34 582 06) 12 12
83 Karosszérialakatos (34 525 06) 16 16
84 Kárpitos (34 542 05) 12 12
85 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55 725 10) 12 12
86 Kereskedő (54 341 01) 91 56 35
87 Kertész (34 622 02) 80 52 28
88 Kiadványszerkesztő (54 213 02) 28 16 12
89 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54 761 02) 56 28 28
90 Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével)
(54 212 05)
18 18
91 Klinikai laboratóriumi asszisztens (55 725 12) 12 12
92 Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34 582 07) 28 28
93 Kőműves és hidegburkoló (34 582 08) 164 140 24
94 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34 543 06) 12 12
95 Környezetvédelmi technikus (54 850 01) 12 12
96 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55 850 02) 12 12
97 Korrektor (55 213 03) 12 12
98 Kozmetikus (55 815 02) 12 12
99 Laboratóriumi technikus (54 524 01) 12 12
100 Lakberendező (55 211 06) 12 12
101 Látszerész és fotócikk-kereskedő (54 725 01) 12 12
102 Létesítményi energetikus (55 582 01) 16 16
103 Logisztikai ügyintéző (54 345 01) 70 44 26
104 Lovastúra-vezető (54 812 02) 12 12
105 Lovász (34 621 02) 78 78
106 Magasépítő technikus (54 582 03) 56 56
107 Mechatronikai technikus (54 523 04) 16 16
108 Mechatronikus-karbantartó (34 523 01) 28 28
109 Mélyépítő technikus (54 582 04) 28 28
110 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
(34 811 02)
98 70 28
111 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54 521 05) 73 73
112 Mezőgazdasági gépjavító (35 521 02) 56 56
113 Mezőgazdasági technikus (54 621 02) 101 101
114 Motorkerékpár-szerelő (34 525 07) 12 12
115 Műanyagfeldolgozó (34 521 09) 12 12
116 Műanyagfeldolgozó technikus (54 521 06) 12 12
117 Műbútorasztalos (35 543 01) 16 16
118 Műemléki helyreállító (35 582 05) 12 12
119 Műszaki informatikus (54 481 05) 16 16
120 Népi kézműves (szakmairány megjelölésével)
(34 215 01)
80 80
121 Népzenész (szakmairány megjelölésével)
(54 212 06)
8 8
122 Növényvédelmi szaktechnikus (55 621 02) 12 12
123 Nyomdaipari gépmester (54 213 04) 28 28
124 Parképítő és fenntartó technikus (54 581 02) 28 28
125 Patkolókovács (35 521 03) 14 14
126 Pék (34 541 05) 56 28 28
127 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54 344 01) 82 56 26
128 Pincér (34 811 03) 191 156 35
129 Postai üzleti ügyintéző (54 841 09) 28 28
130 Pszichiátriai gondozó (55 762 04) 12 12
131 Rehabilitációs nevelő, segítő (54 762 01) 12 12
132 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
(35 582 06)
12 12
133 Ruhaipari technikus (54 542 02) 12 12
134 Sportedző (a sportág megjelölésével) (54 813 02) 24 12 12
135 Szakács (34 811 04) 219 28 156 35
136 Szállítmányozási ügyintéző (54 841 04) 28 28
137 Számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02) 44 28 16
138 Szárazépítő (34 582 10) 56 56
139 Színháztechnikus, szcenikus (54 521 07) 58 58
140 Szociális asszisztens (54 762 02) 56 28 28
141 Szociális szakgondozó (54 762 03) 56 34 22
142 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(55 762 06)
12 12
143 Szoftverfejlesztő (54 213 05) 28 14 14
144 Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 08) 24 24
145 Szövettani asszisztens (55 725 16) 12 12
146 Táncos (szakmairány megjelölésével) (54 212 09) 93 68 25
147 Tetőfedő (35 582 07) 12 12
148 Turisztikai szervező, értékesítő (54 812 03) 107 36 35 36
149 Ügyviteli titkár (54 346 02) 28 28
150 Útépítő (34 582 11) 28 28
151 Útépítő és -fenntartó technikus (54 582 05) 28 28
152 Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02) 28 28
153 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54 344 03) 16 1 15
154 Vasútépítő és -fenntartó technikus (54 582 06) 12 12
155 Vasúti villamos jármű szerelője (54 525 07) 12 12
156 Vegyipari technikus (54 524 02) 28 28
157 Vendéglátásszervező-vendéglős (54 811 01) 107 72 35
158 Vendéglátó eladó (34 811 05) 80 56 24
159 Vendéglátó-üzletvezető (35 811 02) 16 16
160 Virágkötő és virágkereskedő (34 215 04) 12 12
161 Vízépítő technikus (55 582 03) 12 12
162 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő
(35 582 08)
16 16
163 Vízügyi technikus (54 853 01) 16 16
164 Zöldség- és gyümölcstermesztő (35 622 02) 12 12

4. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében * 

A B C D E F G H I J K L M N O P
1 *  Szakképesítés megnevezése
(száma)
Keret-
szám
FM KLIK EJSZ13 EJSZ15 EJSZ16 EJSZ18 EJSZ2 EJSZ21 EJSZ22 EJSZ36 EJSZ29 EJSZ34 EJSZ5 EJSZ6
2 Állattartó szakmunkás (35 621 01) 56 56
3 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54 621 01) 17 17
4 Autóelektronikai műszerész
54 525 01)
102 90 12
5 Autógyártó (34 521 01) 14 14
6 Automatikai technikus (54 523 01) 17 17
7 Autószerelő (54 525 02) 136 108 12 16
8 Autótechnikus (55 525 01) 34 34
9 Bádogos (34 582 02) 56 44 12
10 Bányaipari technikus (54 544 01) 17 17
11 Biogazdálkodó (35 621 02) 14 14
12 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55 541 01) 17 17
13 Bőrdíszműves (34 542 01) 28 28
14 CAD-CAM informatikus (54 481 01) 102 68 34
15 Cipőkészítő (34 542 02) 56 42 14
16 Cukor- és édesipari szaktechnikus (55 541 02) 17 17
17 Cukrász (34 811 01) 84 84
18 Dekoratőr (54 211 01) 34 14
19 Díszlettervező (55 211 04) 15 15
20 Díszműkovács (34 211 01) 28 28
21 Dísznövénykertész (34 622 01) 28 28
22 Divat- és stílustervező (54 211 02) 58 24
23 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54 525 04) 34 34
24 Egészségügyi asszisztens (54 720 01) 68 34 34
25 Egyházzenész (szakmairány megjelölésével) (54 212 02) 36 24 12
26 Elektromos gép- és készülékszerelő (34 522 02) 28 28
27 Elektronikai műszerész (34 522 03) 28 28
28 Élelmiszeripari szakmunkás
(34 541 02)
28 28
29 Élelmiszeripari technikus
(54 541 02)
68 68
30 Erdészeti és vadgazdálkodási
technikus (54 623 01)
34
31 Erdészeti gépésztechnikus
(54 521 02)
17
32 Erdészeti szakmunkás (34 623 01) 72 28 16
33 Erősáramú elektrotechnikus
(54 522 01)
68 68
34 Faipari technikus (54 543 01) 51 51
35 Férfiszabó (34 542 04) 14 14
36 Festő (54 211 03) 15 15
37 Finommechanikai műszerész
(34 521 02)
14 14
38 Fitness-wellness instruktor
(54 813 01)
68 28
39 Fluidumkitermelő technikus
(54 544 02)
17 17
40 Fodrász (55 815 01) 136 84
41 Fogászati asszisztens (54 720 02) 17 17
42 Fogtechnikus (55 724 01) 17
43 Fogtechnikus gyakornok (54 724 01) 17
44 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54 581 01) 17 17
45 Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54 810 01) 34 28 6
46 Gáz- és hőtermelő berendezés-
szerelő (35 582 01)
14 14
47 Gazdasági informatikus (54 481 02) 136 48 34
48 Gépjármű mechatronikus (34 525 02) 14 14
49 Grafikus (54 211 04) 58 24 6
50 Gyakorlatos színész (szakmairány megnevezésével) (54 212 03) 30 15
51 Gyakorló fodrász (52 815 01) 136 78 12
52 Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52 720 03) 24 24
53 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (52 725 02) 12 12
54 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52 725 03) 20 20
55 Gyakorló kozmetikus (52 815 02) 68 48
56 Gyakorló szövettani asszisztens
(52 725 04)
20 20
57 Gyártósori gépbeállító (34 521 05) 42 42
58 Gyermekotthoni asszisztens
(54 761 01)
34
59 Gyógy- és fűszernövénytermesztő
(35 622 01)
42 16
60 Gyógy- és sportmasszőr (54 726 01) 28 28
61 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54 140 01) 100 60
62 Gyógyszertári asszisztens
(55 720 03)
12 12
63 Hangszerkészítő és -javító, fafúvós hangszercsoport (55 215 01) 12 12
64 Hangszerkészítő és -javító, orgonaépítő hangszercsoport
(55 215 01)
12 12
65 Hangszerkészítő és -javító,
rézfúvós hangszercsoport
(55 215 01)
12 12
66 Hangszerkészítő és -javító,
vonós/pengetős/vonókészítő
hangszercsoport (55 215 01)
12 12
67 Hangszerkészítő és -javító,
zongora hangszercsoport (55 215 01)
12 12
68 Hídépítő és -fenntartó technikus
(54 582 02)
17 17
69 Hulladékgazdálkodó
szaktechnikus (55 850 01)
34 34
70 Húsipari termékgyártó (34 541 03) 56 28 28
71 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34 582 05) 56 56
72 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35 582 03) 28 28
73 Idegenvezető (54 812 01) 136 28 68
74 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54 481 03) 102 56
75 IT mentor (54 482 01) 68
76 Járműfényező (34 525 03) 42 42
77 Járműipari fémalkatrész-gyártó
(34 521 07)
28 28
78 Jazz-zenész (szakmairány
megjelölésével) (54 212 04)
60 60
79 Jelmeztervező (55 211 05) 15 15
80 Karosszérialakatos (34 525 06) 102 90 12
81 Kárpitos (34 542 05) 56 28 28
82 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55 725 10) 12 12
83 Kerámia, porcelán készítő (szakmairány megjelölésével)
(34 211 02)
58
84 Kerámiaműves (54 211 05) 58
85 Kertész (34 622 02) 84 60 24
86 Kertészeti szaktechnikus (55 622 01) 34 34