A jogszabály mai napon ( 2021.12.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1048/2013. (II. 12.) Korm. határozat

a Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásáról

1. A Kormány javaslattevő, véleményező testületként a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a Kormány döntéseinek előkészítése, a társadalmi felzárkózási és cigányügyi politika végrehajtásának összehangolása és végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében létrehozza a Cigányügyi Egyeztető Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).

2. *  A Tanács:

a) javaslatot tesz a Kormány társadalmi felzárkózási és cigányügyi politikájára,

b) figyelemmel kíséri a területi felzárkózási folyamatokat,

c) véleményezi a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia kormányzati intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámolókat.

2a. *  A Tanácsot a roma népesség társadalmi felzárkózásával összefüggő európai uniós forrásokból származó pályázati támogatások tekintetében az előkészítésben, tervezésben részvételi és javaslattételi jog, a döntéshozatali eljárásban kifogásolási jog illeti meg.

3. A Tanács elnöke a miniszterelnök. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa a Tanács tagjai közül kijelölt személy helyettesíti, aki e minőségében nem helyettesíthető. A Tanács társelnöke és további tagjai nem helyettesíthetőek.

4. *  A Tanács társelnöke a miniszterelnök által kijelölt személy.

5. A Tanács további tagjai:

a) az emberi erőforrások minisztere,

b) a belügyminiszter,

c) *  a pénzügyminiszter, valamint

d) *  a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

6. A Tanács elnöke eseti meghívottként az ülésre tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat.

7. *  A Tanács szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, ülését a Tanács elnöke hívja össze. Rendkívüli ülés összehívását bármely tag a Tanács elnökénél kezdeményezheti.

8. A Tanács üléseiről emlékeztető készül.

9. A Tanács működésének részletes szabályait a Tanács elnöke által - a Tanács tagjainak véleményét kikérve - megállapított ügyrend határozza meg.

10. *  A Tanács működésével kapcsolatos ügyviteli és titkársági feladatokat a Belügyminisztérium látja el.

11. * 

12. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére