A jogszabály mai napon ( 2023.12.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás

a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról * 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. § *  (1) Az utasítás hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre, valamint a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, katonai szervezetnek nem minősülő köznevelési intézményre terjed ki.

(2) Az utasítás alkalmazásában:

a) politikai felsővezető: a miniszter, a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) parlamenti államtitkára és a HM honvédelmi államtitkára,

b) szakmai felsővezető: a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) és a HM helyettes államtitkárai és

c) HM szerv: a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervek.

2. § Ahol a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet)

a) *  MH regenerálódást és kiképzést végző szervezetet említ, azon a Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központot (a továbbiakban: KORK),

b) *  MH regenerálódást segítő és rekreációt végző szervezetet említ, azon az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központot (a továbbiakban: MH RKKK),

c) *  MH szolgáltatásokat koordináló szervezetet említ, azon az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárt (a továbbiakban: MH BHD),

d) *  MH közép szintű vezető szervet említ, azon az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokságot (a továbbiakban: MH TTP)

kell érteni.

2. A KORK-ok feladatai és üzemeltetési szabályai, valamint a KORK-ok és az MH RKKK működésének forrásai * 

3. § (1) *  A KORK-ok feladata a HM rendeletben meghatározott igényjogosultak részére

a) a 4. és az 5. számú KORK-ban missziós regeneráló pihentetés,

b) a 4. számú KORK-ban kondicionáló-kiképzési rendezvények,

c) katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények,

d) regeneráló pihenés,

e) hétközi és hétvégi pihenés és

f) a 7. számú KORK-ban különleges regeneráló pihenés és külön terv szerint az a)-e) pontban szereplő feladatok

biztosítása.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokkal kapcsolatos szervezési feladatokat az MH Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban együtt: MHP SZCSF) - az előzetes szervezési feladatok tekintetében a HM Tervezési és Koordinációs Főosztállyal (a továbbiakban: HM TKF) együttműködve - koordinálja. E tevékenysége során az MHP SZCSF az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgáltatások esetén együttműködik az MHP Kiképzési Csoportfőnökséggel (a továbbiakban: MHP KIKCSF).

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos feladatok koordinálása az MH BHD feladata. E tevékenysége során az MH BHD az (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti szolgáltatások, valamint a HM rendelet hatálya alá nem tartozó, a KORK-ok által biztosított csoportos hétvégi szolgáltatás igénybevétele esetén együttműködik az 1. számú KORK-ot üzemeltető MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezreddel (a továbbiakban: MH 64. LE.), a 2., a 4. és a 6. számú KORK-ot üzemeltető MH Anyagellátó Raktárbázissal (a továbbiakban: MH ARB). A csoportos hétvégi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényekről az MHP tájékoztatja az MH BHD-t. A KORK-okban megtartásra kerülő csoportos hétvégi rendezvények időpontjáról az MH TTP és az MH BHD tájékoztatja a szolgáltatást igénybe vevő személyeket.

3/A. § *  (1) A 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti rendezvények beosztását a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények terve tartalmazza.

(2) *  A honvédelmi szervezetek a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekre vonatkozó igényeiket a tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig küldik meg az MH BHD részére. A beérkezett igények alapján az MH BHD - az MHP SZCSF által meghatározott keretszámoknak megfelelően - összeállítja a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények tervét és azt a tárgyévet megelőző év szeptember 15-ig megküldi az MHP SZCSF részére.

(3) *  Az MHP SZCSF az MH BHD által összeállított tervet az MHP KIKCSF-fel egyezteti, majd azt a tárgyévet megelőző év szeptember 25-ig - a HM KÁT előzetes egyetértésével - jóváhagyásra felterjeszti az MH parancsnoka részére.

(4) *  A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 31. és 32. §-aiban meghatározottakra figyelemmel az MHP SZCSF a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig megküldi a HM TKF részére a (3) bekezdés szerint jóváhagyott katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények tervét. A HM intézményi munkatervének jóváhagyását követően 15 munkanapon belül az MH BHD tájékoztatja a honvédelmi szervezeteket a jóváhagyott katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények időpontjáról.

4. § (1) *  Az MHP üzemelteti az MH 64. LE szervezeti elemeként, annak badacsonylábdihegyi telephelyén az 1. számú KORK-ot.

(2) *  Az MH BHD szervezeti elemeként üzemelteti

a) mályi telephelyén a 3. számú KORK-ot,

b) bujáki telephelyén az 5. számú KORK-ot és

c) erdőbényei telephelyén a 7. számú KORK-ot.

(3) *  Az MH ARB szervezeti elemeként üzemelteti

a) * 

b) csopaki telephelyén a 2. számú KORK-ot,

c) mátraházai telephelyén a 4. számú KORK-ot és

d) bánki telephelyén a 6. számú KORK-ot.

5. § *  (1) A KORK-ok

a) *  a működéséhez szükséges szabályozók, szerződések előkészítéséről, hatósági és egyéb engedélyek beszerzéséről és megújításáról az MH ARB, az MH 64. log. e. és az MH BHD (a továbbiakban együtt: KORK-ot fenntartó honvédelmi szervezet) gondoskodik.

b) működési előirányzatait - a közüzemi és a szemétszállítási díj kivételével - a KORK-ot fenntartó honvédelmi szervezet elemi költségvetésében tervezi.

(2) *  A KORK-ok és az MH RKKK alaptevékenységének - a regeneráló pihenés, a rekreációs szolgáltatások, a kondicionáló-kiképzési rendezvény és a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvény - ellátásához szükséges működési és fejlesztési kiadások fedezetét az elemi költségvetésben

a) a HM rendelet szerinti térítési díjbevételek,

b) *  az intézményi működési bevételek - ideértve a honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló HM utasítás szerinti kiegészítő tevékenységből származó bevételeket is - és

c) a költségvetési támogatás

terhére kell megtervezni.

(3) *  A KORK-ok és az MH RKKK alaptevékenysége keretében teljesített terven felüli bevételek pótelőirányzatként történő jóváhagyását a honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló HM utasításban meghatározottak szerint kell kezdeményezni.

3. A rekreációs és az üdültetési szolgáltatásokat biztosító honvédelmi szervezetek feladatai

6. § (1) *  Az MH RKKK feladata a HM rendeletben meghatározott igényjogosultak részére

a) rekreációs szolgáltatások - ide nem értve a belföldi gyermekrekreációt -,

b) hétközi és hétvégi pihenés,

c) napi pihenés és intézménylátogatás,

d) a Honvéd Kemping szolgáltatásainak elő-, utó- vagy főszezonban,

e) a belföldi gyermekrekreáció főszezonban,

f) missziós regeneráló pihentetés elő- és utószezonban és

g) a különleges regeneráló pihenés szabad kapacitás terhére történő

biztosítása.

(2) A HM rendeletben meghatározottak szerint az MH BHD feladata * 

a) a külföldi csoportos csereüdülés, valamint a nemzetközi csoportos üdülés,

b) a külföldi egyéni üdülés és

c) a külföldi gyermek üdülés

szervezése.

(3) * 

(4) *  Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokkal kapcsolatos szervezési feladatokat az MHP SZCSF szakmai irányítása mellett az MH BHD koordinálja. A Honvéd Kemping igénybevételével kapcsolatos feladatokat az MH RKKK végzi.

4. A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok

7. § (1) *  A KORK-ok és az MH RKKK a tárgyévet megelőző év szeptember 1-ig az MHP SZCSF részére megküldik a tárgyévre vonatkozó regenerálódási, rekreációs és üdültetési szolgáltatások férőhelykereteit. Az MH RKKK tájékoztatja az MHP SZCSF-et a Honvéd Kemping férőhelyeiről.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti férőhely-kapacitásokat az MHP SZCSF megküldi az MH BHD részére, aki azokat a tárgyév március 1-jéig létszámarányosan átadja az 1. melléklet szerinti Keretgazda Rekreációs Szervezetek (a továbbiakban: KRSZ) részére.

(3) A KRSZ-ek a (2) bekezdés szerint átadott férőhely-kereteket létszámarányosan leosztják és a tárgyév március 5-ig megküldik az illetékességi körükbe tartozó szervezeteknél kijelölt rekreációért felelős személy részére.

(4) *  A HM rendelet 2. és 3. §-a, 5. § (1) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 14. § (1) és (2) bekezdése, 14. § (5) és (6) bekezdése, 16. § (4) bekezdése, valamint 19. §-a szerinti szolgáltatások igénybevételére vonatkozó nyomtatványt a 2. melléklet, a HM rendelet 7. § b) pontja szerinti nyomtatványt a 3. melléklet tartalmazza.

(5) *  A Szociális Munkacsoport javaslata alapján, a honvédelmi szervezet parancsnokának, vagy vezetőjének döntését követően a honvédelmi szervezetnél kijelölt rekreációért felelős személy az igényjogosult által kitöltött, a rekreációért felelős személy által aláírt és a honvédelmi szervezet pecsétjével ellátott adatlapot a tárgyév április 5-ig megküldi a KRSZ-ek részére. Az adatlapot a KRSZ-ek a tárgyév április 15-ig továbbítják az MH BHD részére.

(6) *  A beutalót az MH RKKK, az MH BHD és az MH TTP állítja ki az igényjogosult részére.

(7) *  A HM rendelet 12. § (1) bekezdés g)-k) pontja szerinti igényjogosult által a lakhely szerint illetékes katonai igazgatási szervhez leadott adatlapokat az illetékes katonai igazgatási szerv a főidényi rekreáció vonatkozásában az MH BHD-nak, az elő- és utószezon rekreáció vonatkozásában az MH RKKK-nak, a regeneráló pihenés vonatkozásában az MH BHD-nak küldi meg.

8. § (1)-(2) * 

(3) *  Az 1. számú KORK vonatkozásában az MH 64. LE., a 2., a 4. és a 6. számú KORK vonatkozásában az MH ARB, a 3., az 5. és a 7. számú KORK vonatkozásában az MH BHD, az MH RKKK vonatkozásában az MH RKKK az év végi ünnepekhez kapcsolódóan minden évben speciális rekreációs csomagot dolgoz ki.

(4) A honvédelmi szervezeteknél kijelölt rekreációért felelős személy által a HM rendelet 23. § (3) bekezdés d) pontja szerint vezetett nyomtatványt a 4. melléklet tartalmazza.

9. § *  A kondicionáló-kiképzési rendezvény költségei az MHP kiképzésért felelős szerve által kezelt külön címrend kódon kerülnek betervezésre.

10. § * 

10/A. § *  A honvédelmi szervezet a kondicionáló-kiképzési rendezvény esetén a HM rendelet 5. § (1) bekezdése, a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvény esetén a HM rendelet 7. §-a szerinti, férőhelyekre vonatkozó megrendelését - a jóváhagyott katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények terve alapján - a kondicionáló-kiképzési rendezvény, illetve a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvény időpontja előtt legalább 1 hónappal, a kondicionáló-kiképzési rendezvények esetén az utasítás 2. melléklete, a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények esetén az utasítás 3. melléklete szerinti nyomtatvány MH BHD-hoz történő megküldésével véglegesíti.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

12. § (1) Az utasítást a hatálybalépését követő utószezonban induló első turnustól kell alkalmazni.

(2) A kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről szóló 21/2008. (HK 6.) HM utasítást az utószezonban induló első turnusig kell alkalmazni.

13. § * 

1. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz * 

KERETGAZDA REKREÁCIÓS SZERVEZETEK

A B C
KRSZ száma KRSZ megnevezése KRSZ alá tartozó szervezetek
1. 1. KRSZ HM Közigazgatási Államtitkár által kijelölt szervezet Politikai felsővezetők, szakmai felsővezetők
HM szervek
Tábori Lelkészi Szolgálatok
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
2. 2. KRSZ HM Védelemgazdasági Hivatal HM Védelemgazdasági Hivatal
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
HM alapítású gazdasági társaságok
3. 3. KRSZ Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat KNBSZ állománya
4. 4. KRSZ MHP SZCSF MH Parancsnoksága
MHP Haderőnemi Szemlélőségek
MHP Főnökségek
MHP Csoportfőnökségek
MHP Parancsnoki Iroda
MHP közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezetek
MH HFKP Stratégiai, Támogató és Vezetésbiztosítási
Központok
NKE HHK
NATO Erőket Integráló Elem
NATO/EU beosztásban szolgálatot teljesítő állomány
MH rendelkezési állománya
5. 5. KRSZ MH Egészségügyi Központ MH EK állománya
6. 6. KRSZ MH BHD MH BHD állománya
7. 7. KRSZ MH HFKP MH HFKP Stratégiai, Támogató és Vezetésbiztosítási Központok kivételével az MH HFKP és alárendelt szervezetek
MH LK és alárendelt szervezetek
MH RKKK
MH Geoinformációs Szolgálat
MH Altiszti Akadémia
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság
MH Katonai Rendészeti Központ
MH Modernizációs Intézet
MH Ludovika Zászlóalj

2. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz * 

ADATLAP

Foglalási szám (A KORK, MH BHD KR vagy az MH RKKK tölti ki.)
I. RÉSZ (AZ IGÉNYLŐ TÖLTI KI!) (Elektronikusan vagy kézzel, (Kérjük a megfelelőt X-szel megjelölni!)
olvashatóan töltse ki az összes rubrikát!) Igényjogosult: □ Nem igényjogosult: □
családi és utóneve: Igényjogosultság (A megfelelő sor aláhúzandó!):
anyja neve: 1. hivatásos katona
Az szül. év, hó, nap: adóazonosító jele: 2. szerződéses katona
igényjogosult rendfokozata/jogviszonya: 3. tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona
munkahelye: 4. honvéd tisztjelölt
beosztása/munkaköre: 5. honvéd altiszt-jelölt
lakcíme: 6. honvédelmi alkalmazott
Tel., e-mail: 7. közalkalmazott
családi és utóneve: Térítési kód: 8. kormánytisztviselő
anyja neve: 9. munkavállaló
szül. év, hó, nap: adóazonosító jele: 10. gazdálkodó szervezet munkavállalója
lakcíme: 11. Köztársasági Elnöki Hivatal foglalkoztatottja
rokonsági fok: rf: alakulat: 12. nyugállományú katona
családi és utóneve: 13. honvédségi nyugdíjas
anyja neve: 14. MH nemzeti gondozottja
Az igényjogosult családtagjainak szül. év, hó, nap: adóazonosító jele: 15. az állomány elhunyt tagja, a nyugállományú katona, a honvédségi nyugdíjas özvegye vagy
adatai lakcíme: élettársa és árvaellátásra jogosult családtagja
rokonsági fok: 16. az MH/HM személyi állományába tartozásra
családi és utóneve: figyelemmel a „Közszolgálat halottjává”, illetve a
anyja neve: „Honvédelmi szervezet saját halottjává” nyilvánított
szül. év, hó, nap: adóazonosító jele: elhunyt özvegye, élettársa és árvaellátásra jogosult hozzátartozói
lakcíme: 17. az állomány volt tagja, akit a miniszter rehabilitált, és erre külön határozatban igényjogosultságot szerzett,
rokonsági fok: valamint e személy özvegye
családi és utóneve: 18. „Hazáért Érdemjellel” kitüntetett
anyja neve:
szül. év, hó, nap: adóazonosító jele:
lakcíme:
rokonsági fok: A pihenés formája (A megfelelő sor aláhúzandó!):
családi és utóneve: 1. missziós regeneráló pihentetés
anyja neve: 2. kondicionáló-kiképzési rendezvény
szül. év, hó, nap: 3. regeneráló pihenés
lakcíme: a) térítési díj ellenében
rokonsági fok: b) térítési díj nélkül


Az igénybevételre vonatkozó adatok
Objektum megnevezése (KORK megnevezése vagy az MH RKKK, illetve a Honvéd Kemping beírása!): 4. rekreáció
5. belföldi gyermekrekreáció
6. hétközi és hétvégi pihenés
7. külföldi csoportos csereüdülés, nemzetközi
Igénybevétel időpontja: csoportos üdülés
Elhelyezés típusa: 8. kiképzési rendezvény
Az igénybevételre Az elhelyezésre irányuló külön kérés (betegség, Az ellátás típusa (A megfelelő sor aláhúzandó!):
vonatkozó adatok mozgáskorlátozottság stb.): 1. teljes panzió (reggeli, ebéd, vacsora)

2. félpanzió (reggeli, vacsora csak az MH RKKK-ban)

3. Honvéd Kempingben vagy Bánkon ellátás nélkül
Kiértesítési cím (csak akkor kell kitölteni, ha eltér az adatlapot aláíró igénylő címétől):

Kelt:

20... ..................... hó ... nap


Igényjogosult aláírása
II. RÉSZ (A HONVÉDELMI SZERVEZET/SZERVEZETI EGYSÉG TÖLTI KI) (A rekreációs felelős tölti ki!)
Szervezet megnevezése: Keretgazda Rekreációs Szervezet száma:
Rekreációért felelős neve, telefonszáma:


Térítési kód*:


Pénzügyi referens aláírása
P. H.
Orvosi javaslat, megjegyzés
[A 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet 8. § (3) bekezdése esetén kell kitölteni.]:


Orvos aláírása
P. H.
Kelt: 20... .............. hó ... nap

Parancsnok/vezető aláírása**
P. H.


Rekreációért felelős aláírása
P. H.
* A 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet 3. melléklete szerinti kód.
** Csak különleges regeneráló pihenés illetve orvos által javasolt regeneráló pihenés igazolásakor kell aláíratni a vezetővel!
NYILATKOZAT

Az alább megjelölt honvédelmi szervezetek által a személyemet (valamint 18. évet be nem töltött gyermek esetén, az ő személyét) érintő adatkezeléssel (adatkezelésekkel) kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót (tájékoztatók) tartalmát megismertem,

□ ......................................................... (küldő honvédelmi szervezet megnevezése) adatkezelési tájékoztatója

□ MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár KRI adatkezelési tájékoztatója

□ ..................................................................... (üdülő) adatkezelési tájékoztatója

A megtekintett tájékoztatók előtt látható négyzetet kérjük megjelölni!

Kelt: 20..................... hó ...... nap

Név: ...........................................................
Aláírás: .......................................................
érintett/igényjogosult (18. életévet be nem betöltött hozzátartozója törvényes képviselője)

Név: ............................................................
Aláírás: .......................................................
hozzátartozó (18. életévet be nem betöltött hozzátartozója törvényes képviselője)
Név: ........................................................... Név: ...........................................................
Aláírás: ....................................................... Aláírás: .......................................................
18. életévet betöltött hozzátartozó 18. életévet betöltött hozzátartozó
Név: ........................................................... Név: ...........................................................
Aláírás: ....................................................... Aláírás: .......................................................
18. életévet betöltött hozzátartozó 18. életévet betöltött hozzátartozó

3. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz * 

Igénylő szervezet: Telefaxon továbbítandó!  * 
.......................................... Munkaszám:  * 
Nyt. szám:
Hiv. szám:
Tervezett rendezvény
Pótigény engedélyező aláírása
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
(a továbbiakban: MH BHD)
Budapest,
RENDELVÉNY
(kiképzési, rendezvényigény)
1. A rendezvény adatai:
Azonosító száma:
A rendezvény helye (Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központ megnevezése):
A rendezvény ideje:
Létszáma (fő):
Ügyintéző neve, beosztása, telefonszáma:
2. Szállásigény (férfi/nő): Étkezés:
2.... év ...... hó...... nap ......... fő reggeli: ...... fő, ebéd: ...... fő, vacsora: ...... fő
2.... év ...... hó...... nap ......... fő reggeli: ...... fő, ebéd: ...... fő, vacsora: ...... fő
2.... év ...... hó...... nap ......... fő reggeli: ...... fő, ebéd: ...... fő, vacsora: ...... fő
2.... év ...... hó...... nap ......... fő reggeli: ...... fő, ebéd: ...... fő, vacsora: ...... fő
3. Igényelt kiképzés-technikai eszközök:
1.
2.
4. Egyéb igények:
Kelt: ....................., 20............ hó ...... nap ................................................
megrendelő parancsnok

4. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz * 

NYILVÁNTARTÓ LAP

Név: ....................................................................................................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................

Születési év, hó, nap: ...........................................................................................................

Beosztása: ............................................................................................................................

Rendfokozat: .......................................................................................................................

Állománykategória: ..............................................................................................................

Rekreációs szolgáltatások
Rekreáció helyszíne Időpontja Időtartama Megjegyzés
Üdültetési szolgáltatások
Üdülés helyszíne Időpontja Időtartama Megjegyzés
Regeneráló pihenés
Regeneráló pihenés helyszíne Időpontja Időtartama Parancs száma *  Megjegyzés

5. melléklet a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasításhoz *