A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2014. évi I. törvény

a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról

Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

azzal az óhajjal, hogy a viszonosság, az együttműködés és a kölcsönös érdekek alapján szabályozzák és javítsák a két ország közötti, valamint az áthaladó személyszállítást és árufuvarozást,

a következőkben állapodtak meg:

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

(1) A jelen Megállapodás a két ország közötti és a Szerződő Felek államainak területén tranzitforgalomban áthaladó, továbbá a harmadik országba irányuló, vagy harmadik országból kiinduló, bármely Szerződő Fél államának területén bejegyzett autóbusszal végzett nemzetközi személyszállításokra valamint gépjárművel végzett nemzetközi árufuvarozásokra alkalmazandó.

(2) A jelen Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek egyéb nemzetközi megállapodásokból származó jogait és kötelezettségeit. A jelen megállapodás semmilyen módon nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak, e kötelezettségek hatálya alá tartozik. Következésképpen a jelen megállapodás rendelkezései sem részben, sem egészben nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarország - különösen a Uniós Csatlakozási Szerződéssel - vállalt és az Európai Uniót megalapító Szerződésből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogforrásaiból származó kötelezettségeit.

2. cikk

A jelen Megállapodás alkalmazásában:

(1) „fuvarozó”

az, aki Magyarország, illetve Georgia nemzeti jogszabályai alapján saját számlára vagy díj ellenében nemzetközi közúti személyszállítás és/vagy árufuvarozás végzésére jogosult;

(2) „autóbusz”

személyszállításra szolgáló, gépi meghajtású közúti jármű, amely a műszaki követelményeknek megfelelően, a vezető ülését is beleértve kilencnél több ülőhellyel rendelkezik, valamint az általa vontatott, személyi poggyász szállítására szolgáló pótkocsi;

(3) „gépjármű”

a Szerződő Felek államainak területén bejegyzett árufuvarozásra szolgáló, gépi meghajtású közúti jármű, amelyet a műszaki követelményeknek megfelelően alakítottak ki, beleértve bármely ahhoz kapcsolt pótkocsit vagy félpótkocsit is;

(4) „harmadik államból, vagy harmadik államba irányuló szállítás”

olyan tevékenység, melynek során az egyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett fuvarozó szállítást végez a másik Szerződő Fél Államának területére olyan Állam területéről, amely nem a székhelye az említett bejegyzett fuvarozónak, vagy amikor az egyik Szerződő Fél államának területéről a másik Szerződő Fél államának területén bejegyzett fuvarozó olyan harmadik Államba végez szállítást, amely nem a székhelye az említett fuvarozónak;

(5) „kabotázs”

olyan személyszállítás vagy árufuvarozás, amelyet az egyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett autóbusszal vagy gépjárművel végeznek a másik Szerződő Fél államának területén található indulási hely és érkezési hely között;

(6) „tranzit”

(6.1) olyan, autóbusszal végzett személyszállítás, amely a másik Szerződő Fél államának területén keresztül, utasok fel- és leszállása nélkül történik;

(6.2) olyan, gépjárművel végzett árufuvarozás, amely a másik Szerződő Fél államának területén keresztül, áruk be- és kirakása nélkül történik;

(7) „menetrend szerinti személyszállítás”

meghatározott gyakorisággal, meghatározott útvonalon, előre meghatározott menetrend és díjszabás alapján autóbusszal végzett személyszállítás, amelynek során utasok csak előre meghatározott megállási pontokon szállhatnak fel vagy le;

(8) „külön célú, menetrend szerinti személyszállítás”

az utazás célja alapján meghatározott utasok menetrend alapján autóbusszal történő szállítása más utasok kizárásával;

(9) „nem menetrend szerinti személyszállítás”

minden olyan autóbusszal végzett személyszállítás, ami nem tartozik a menetrend szerinti személyszállítás vagy a külön célú, menetrend szerinti személyszállítás kategóriájába.

II. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

3. cikk

Menetrend szerinti személyszállítás

(1) A menetrend szerinti személyszállításhoz engedély szükséges.

(2) A két állam közötti menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó engedélyeket a szerződő felek államainak illetékes hatóságai adják ki, mindegyik az útvonalnak a saját állama területére eső részére. A Szerződő Felek illetékes hatóságai - a vonatkozó nemzeti jogszabályaikkal összhangban - közösen határozzák meg az engedély időbeli hatályát, valamint jóváhagyják a menetrendet, az útvonalat és az alkalmazandó díjszabásokat.

(3) A (2) bekezdésben említett engedély iránti kérelmet annak a Szerződő Félnek az illetékes állami hatósága útján kell benyújtani a másik Szerződő Fél államának illetékes hatóságához, amelynek területén a fuvarozó székhelye van.

(4) A (3) bekezdés szerinti kérelmeknek az alábbi adatokat kell tartalmazniuk:

(4.1) a kérelmező fuvarozó családi és utónevét, vagy a fuvarozó cég nevét és székhelyét,

(4.2) a forgalom fajtáját,

(4.3) a kérelmezett engedély időbeli hatályát,

(4.4) a járatok tervezett gyakoriságát és időtartamát,

(4.5) a pontos útvonalat, megállóhelyeket (megállóhelyek az utasok fel- és leszállása céljából, pihenőhelyek, határátkelőhelyek),

(4.6) az útvonal hosszát kilométerben: odaúton és visszaúton,

(4.7) az egy nap alatt megtett út hosszát,

(4.8) a gépkocsivezetők vezetési és pihenőidejét,

(4.9) a menetrendet,

(4.10) a személyszállítási díjakat (díjtáblázatokat) és az utazási feltételeket.

(5) A Szerződő Felek államainak területén tranzitforgalomban áthaladó menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó engedélyeket annak a Szerződő Félnek az illetékes állami hatósága adja ki, amelynek területén keresztül a tranzitszállítás folyik.

(6) A tranzitforgalomban áthaladó menetrend szerinti személyszállítási engedélykérelemnek a jelen cikk (4) bekezdése (4.1), (4.2), (4.3), (4.5) és (4.9) pontokban foglalt adatokat kell tartalmaznia, valamint az olyan államokban kiadott engedélyek másolatait, amelyeket a szállítás érint.

(7) Nincs szükség engedélyre olyan autóbusz esetében, amely a menetrend szerinti személyszállítást végző meghibásodott autóbusz kiváltására szolgál.

4. cikk

Nem menetrend szerinti személyszállítás

(1) A nem menetrend szerinti személyszállítás engedélymentes az alábbi esetekben:

(1.1) tranzitforgalom,

(1.2) a Szerződő Felek területe közötti

(1.2.1) zárt ajtós körjáratok, vagyis olyan személyszállítás, amelynek során ugyanaz az autóbusz szállítja az utasok azonos csoportját az autóbuszt bejegyző állam területén található indulási helyről az ugyancsak ott található érkezési helyre, és az utazás során az utasok személyi összetétele nem változik,

(1.2.2) olyan személyszállítás, amelynek során az utasok változatlan személyi összetételű csoportját az autóbuszt bejegyző államból a másik Szerződő Fél államába szállítják és az autóbusz üresen tér vissza.

(2) Nincs szükség engedélyre olyan autóbusz esetében, amely a jelen cikk (1) bekezdése vagy a 3. cikk (1) bekezdése szerinti személyszállítások egyikét végző meghibásodott autóbusz felváltására szolgál.

(3) A jelen cikk (1) bekezdésében említett nem menetrend szerinti járatok esetében minden alkalommal szükség van utaslistára, amelyet folyamatosan az autóbuszon kell tartani, és amelyet a másik Szerződő Fél államának területére történő belépéskor annak vámhatósága lepecsétel, kivéve, ha a belépés Magyarország területére az Európai Unió valamely más tagállamának területéről történik.

(4) Az egyéb nem menetrend szerinti személyszállításhoz a Szerződő Felek illetékes állami hatóságainak engedélye szükséges.

5. cikk

Külön célú menetrend szerinti személyszállítás

(1) A külön célú, menetrend szerinti személyszállításhoz engedély szükséges. Az engedélyt a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai adják ki, mindegyik az útvonalnak a saját állama területére eső részére.

(2) A külön célú, menetrend szerinti személyszállításhoz az engedélyezés iránti kérelmeket annak a Szerződő Félnek az illetékes állami hatósága útján kell a másik Szerződő Fél illetékes állami hatóságához benyújtani, amelynek területén a fuvarozó székhelye van. A kérelmeket legalább 60 nappal a járat indítása előtt kell benyújtani.

(3) A külön célú, menetrend szerinti személyszállítás engedélyezése iránti kérelemnek a jelen megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése (4.1)-(4.9) pontjaiban foglalt adatokat kell tartalmaznia.

(4) Külön célú, menetrend szerinti személyszállításhoz a fuvarozónak utaslistát kell készítenie, amelyet folyamatosan az autóbuszon kell tartani, és amelyet a másik Szerződő Fél állam illetékes hatósága a másik Szerződő Fél területére lépéskor lepecsétel, kivéve, ha a belépés Magyarország területére az Európai Unió valamely más tagállamának területéről történik.

III. ÁRUFUVAROZÁS

6. cikk

(1) A Szerződő Felek Államainak területe között, illetőleg azok területén tranzitforgalomban áthaladó, valamint harmadik államba vagy harmadik államból végzett árufuvarozás a Szerződő Felek illetékes állami hatóságaitól kiadott engedélyek alapján történik.

(2) Minden gépjármű részére külön engedélyt kell kiadni. Az engedély egyszeri oda-és visszaútra jogosít, és üres vagy rakott gépjárműre egyaránt vonatkozik. Járműszerelvénnyel történő fuvarozás esetében az engedélyt csak a gépjárműre kell kiadni.

(3) A jelen cikk első és második bekezdésében említett engedélyek lehetnek:

a) adómentesek vagy

b) adókötelesek.

(4) A Szerződő Felek illetékes állami hatóságai a jelen megállapodás 16. cikke szerinti Vegyesbizottság keretében rögzítik a jelen cikk (3) bekezdésében meghatározott engedélyek típusát, számát, valamint kiadásuk és használatuk rendjét.

(5) A közúti fuvarozási engedély nem ruházható át, azt csak az a fuvarozó használhatja fel, akinek a részére azt kiadták.

(6) Az engedélyeket a másik Szerződő Fél államának területén végzett fuvarozás során a gépjárművön kell tartani, és az ellenőrzésre jogosult hatóság felszólítására fel kell mutatni.

(7) A kiadott engedélyek a tárgyévben érvényesek és a következő év január hó 31. napjáig használhatók.

7. cikk

(1) A következő szállítások engedélymentesen és adómentesen végezhetők a Szerződő Felek államainak területén:

(1.1) reklám vagy oktatás céljait szolgáló (pl. vásáron vagy kiállításon bemutatásra kerülő) tárgyak fuvarozása,

(1.2) színházi, zenei, film-, sport- és cirkuszi rendezvények, bemutatók, vásárok vagy rádió-, film-, televíziós felvételek célját szolgáló berendezések és tartozékaik, továbbá az előadásokhoz tartozó állatok fuvarozása,

(1.3) sérült vagy javítást igénylő gépjárművek visszafuvarozása,

(1.4) elhunytak földi maradványait tartalmazó urnák, koporsók fuvarozása,

(1.5) segélyszállítmányok fuvarozása,

(1.6) ingóságok fuvarozása áttelepülés céljára,

(1.7) postai küldemények fuvarozása,

(1.8) művészeti tárgyak és alkotások fuvarozása,

(1.9) utasokat szállító autóbuszok pótkocsijában elhelyezett poggyász fuvarozása,

(1.10) olyan gépjárművekkel végzett fuvarozás, amelyeknek megengedett össztömege - a pótkocsit is beleértve - nem haladja meg a 6 tonnát, vagy hasznos teherbírása - a pótkocsit is beleértve - nem haladja meg a 3,5 tonnát,

(1.11) az egyik Szerződő Fél államában bejegyzett fuvarozó részére külföldön vásárolt autóbusz vagy gépjármű első, tranzitforgalomban végzett üres áthaladása.

(2) A Szerződő Felek államainak területén belül engedély nélkül végezhető a jelen cikk (1) bekezdésének (1.1)-(1.10) pontjaiban említett fuvarozáskor a gépjárműnek a fuvarozást megelőző vagy azt követő üres közlekedése.

8. cikk

(1) A Szerződő Felek illetékes állami hatóságai biztosítják, hogy azon gépjárművek, amelyek a másik Szerződő Fél államának területén árufuvarozás lebonyolítására engedélyt kapnak, a súly és a méretek engedélyezett korlátozásai tekintetében nem esnek kedvezőtlenebb szabályozók hatálya alá, mint a saját államukban engedélyezett gépjárművek.

(2) Amennyiben a gépjármű vagy rakományának súlya és méretei a másik Szerződő Fél államában engedélyezett felső határértéket túllépik, úgy a területén történő fuvarozást megelőzően az utóbbi Szerződő Fél illetékes állami hatósága által kibocsátott külön engedély szükséges.

(3) A másik Szerződő Fél államának területén veszélyes áruk akkor fuvarozhatók, ha - szükség esetén - a nevezett Szerződő Fél illetékes állami hatósága a nemzeti szabályozás alapján külön engedélyt bocsát ki.

(4) A jelen cikk (2) és (3) bekezdései szerinti engedélyekben az illetékes hatóság közlekedési korlátozásokat vezethet be, vagy meghatározott közlekedési útvonal és közúti határátkelőhely igénybevételét írhatja elő.

IV. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9. cikk

(1) A Szerződő Felek államainak fuvarozói kötelesek a másik Szerződő Fél állama területén végzett személyszállítás vagy árufuvarozás során annak jogszabályait betartani.

(2) Amennyiben az egyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett fuvarozó a jelen Megállapodás bármely rendelkezését vagy a másik Szerződő Fél államának egyéb nemzeti jogszabályait megsérti, annak a Szerződő Félnek az illetékes állami hatósága, amelynek területén a rendelkezések megsértése történt, saját jogi eljárása lefolytatásának fenntartása mellett értesíti erről a fuvarozó székhelye szerinti Szerződő Fél illetékes állami hatóságát, amely megteszi a nemzeti jogszabályaiban előírt szükséges intézkedést.

(3) A Szerződő Felek illetékes állami hatóságai tájékoztatják egymást a részükről a (2) bekezdés szerint alkalmazott összes szankcióról.

10. cikk

(1) Amikor a fuvarozó a másik Szerződő Fél államának területére lép, az illetékes hatóság felszólítására be kell mutatnia az egyéb felek sérelmére okozott kár fedezetére szolgáló általános felelősségbiztosítás érvényességét igazoló okmányt.

(2) Amennyiben egy autóbusz vagy gépjármű nem rendelkezik az (1) bekezdésben említett okmánnyal, a fuvarozó a másik Szerződő Fél államának területére lépéskor - a hatályos nemzeti jogszabályoknak megfelelően - köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni.

11. cikk

Az autóbuszok valamint az ingyenes engedéllyel rendelkező járművek nem mentesülnek az adók és az autópályák egyes szakaszai, alagutak, hidak és egyéb közúti létesítmények igénybevétele esetén kivetett díjak és illetékek, valamint az olyan illetékek és díjak megfizetése alól, amelyeket a Szerződő Felek nemzeti jogszabályaik alapján a gépjárművek megengedett méretének, súlyának és/vagy tengelyterhelésének túllépése esetén állapítanak meg.

12. cikk

(1) Georgia államának területére lépéskor mentesek az adók és illetékek alól, továbbá a vámok és az azokkal egyenértékű díjak, valamint a behozatali, kiviteli korlátozások és tilalmak alól:

(1.1) a gépjármű- vagy autóbuszgyártó által az adott gépjármű- vagy autóbusztípushoz tervezett, abba gyárilag beépített üzemanyagtartályban tárolt - a gépjármű vagy autóbusz meghajtását szolgáló - üzemanyag utazásonként,

(1.2) a jelen megállapodás szerinti nemzetközi fuvarozást végző, az út során megsérült gépjármű vagy autóbusz javításához szükséges alkatrészek és szerszámok, amelyeket - a beléptető vámhivatal igazolt okmánya alapján - ideiglenesen visznek be Georgia területére.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során az (1.2) pontban megjelölt szerszámokat, valamint a fel nem használt és kicserélt alkatrészeket vissza kell szállítani a gépjárművet vagy autóbuszt bejegyző államba, illetve vámfelügyelet mellett azokat meg kell semmisíteni.

(3) A jelen megállapodás 1. cikkének (2) bekezdésére is figyelemmel, a jelen megállapodásban szabályozott forgalom tekintetében Magyarország a területére való belépéskor az Európai Unió hatályos vámjogszabályaiban engedélyezett mentességeket és kedvezményeket biztosítja a vámok és az azokkal azonos hatású díjak, valamint a behozatali és kiviteli korlátozások, illetve tilalmak tekintetében, az ott előírt eljárásokkal és szabályokkal összhangban.

(4) A jelen megállapodás 1. cikkének (2) bekezdésére is figyelemmel, a jelen megállapodásban szabályozott forgalom részére Magyarország a területére való belépéskor a jelen cikk (1) bekezdésének (1.1) és (1.2) pontjaiban meghatározott árukat az Európai Unió hozzáadottérték-adóra (ÁFA) vonatkozó mindenkor hatályos szabályai szerint mentesíti az általános forgalmi adó alól.

(5) A jelen megállapodás szerint nemzetközi fuvarozást végző és Magyarország területén, az út során megsérült georgiai gépjármű vagy autóbusz javításához szükséges szerszámokat és fel nem használt alkatrészeket, amelyeket ideiglenesen vittek be Magyarország területére, valamint a kicserélt alkatrészeket ki kell szállítani, vagy a fuvarozó költségére vámfelügyelet mellett meg kell semmisíteni.

13. cikk

Általában tilos a kabotázs, kivéve, ha az érintett Szerződő Fél illetékes állami hatósága a kabotázs végzésére jogosító külön engedélyt ad ki.

14. cikk

A határ- és vámellenőrzések tekintetében, valamint az állat- és növény-egészségügyi, járványügyi, környezet- és természetvédelmi előírások betartásának ellenőrzése tekintetében a Szerződő Felek nemzeti jogszabályaik rendelkezéseit, valamint azoknak a nemzetközi megállapodásoknak a rendelkezéseit alkalmazzák, amelyeknek mindkét Szerződő Fél részese.

15. cikk

A Szerződő Felek illetékes állami határforgalom-ellenőrző szervei, valamint az államhatáron hatósági ellenőrzést végző más szervek súlyosan sérült személyek szállítása esetén, menetrend szerinti autóbusszal történő szállítása esetén, vagy személyek állatot, gyorsan romló vagy veszélyes árukat szállító autóbuszokon vagy gépjárművekben történő szállítása esetén soron kívül végzik a határ- és vámellenőrzést, valamint állat- és növény-egészségügyi, járványügyi, valamint környezet- és természetvédelmi szabályoknak való megfelelőség ellenőrzését.

16. cikk

(1) Magyarország és Georgia illetékes hatóságai a közlekedésért felelős minisztériumok, valamint egyéb releváns, a közúti közlekedésért felelős hatóságok.

(2) A jelen Megállapodás végrehajtása és alkalmazása érdekében a Szerződő Felek Vegyesbizottságot hoznak létre, amely az illetékes szervek képviselőiből áll.

(3) A Szerződő Felek illetékes állami szervei jogosultak a Vegyesbizottság üléseire más szakértőket is meghívni.

(4) A Vegyesbizottság üléseit bármelyik Szerződő Fél kérésére tartja meg, az egyik vagy másik Szerződő Fél államának területén, felváltva.

(5) A Vegyesbizottság jogosult a jelen megállapodás módosítását vagy kiegészítését kezdeményezni.

17. cikk

(1) A jelen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik.

(2) A jelen Megállapodás a legutolsó olyan, diplomáciai úton történő értesítés kézhezvételének napjától számított harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a felek értesítik egymást a Megállapodás hatályba léptetéséhez szükséges belső eljárások befejezéséről.

(3) A jelen Megállapodás a Szerződő Felek közös megegyezése alapján írásban bármikor módosítható és változtatható, amelyet különálló okirat formájában kell elkészíteni, és a jelen megállapodással megegyező módon lép hatályba. Az így elkészített okirat a megállapodás szerves részét képezi.

(4) Jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton írásban felmondhatja. A megállapodás 12 (tizenkettő) hónappal azután veszti hatályát, amikor a másik Szerződő Fél a felmondásról szóló diplomáciai értesítést kézhez veszi.

(5) A jelen Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti Magyarország és Georgia között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között a nemzetközi gépjármű közlekedés tárgyában, Budapesten, 1966. évi március hó 19. napján aláírt megállapodás.

Készült Tbilisziben, 2013. szeptember 30. napján, két-két eredeti példányban magyar, georgiai és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya részéről Georgia Kormánya részéről

AGREEMENT
between the Government of Hungary and the Government of Georgia on the International Transport of Passengers and Goods by Road

The Government of Hungary and the Government of Georgia (hereinafter the Contracting Parties),

Desiring to regulate and improve the transport of passengers and goods by road between the two countries and the transit traffic based on reciprocity, cooperation and mutual interests,

Have agreed as follows:

I. INTRODUCTORY PROVISIONS

Article 1

(1) The present agreement shall apply to the international transport of passengers by bus registered in the state territory of either Contracting Party and to the international transport of goods by vehicle between the two countries or as transit traffic crossing the respective territory of the Contracting Parties as traffic destined or departed to/from a third country.

(2) The present Agreement does not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from other international treaties. The present agreement shall in no way prejudice to the obligations of Hungary as a Member State of the European Union, and is subject to those obligations. Consequently, the provisions of the present agreement shall not be invoked or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from the Treaty of Accession to the European Union, the Treaties on which the European Union is founded, as well as from the primary and secondary law of the European Union.

Article 2

Under the scope of the present agreement:

(1) „carrier”

Who is entitled to engage in the international transport of passengers and/or goods by road for own account or for remuneration in accordance with the relevant national legislation of Hungary or Georgia;

(2) „bus”

mechanically propelled road vehicle carrying passengers, which is, in accordance with technical requirements, suitable for the carrying more than nine persons (including the driver), and the trailer for carrying baggage;

(3) „motor vehicle”

mechanically propelled road vehicle registered in the territory of the State of either Contracting Party, which is, in accordance with the technical requirements, suitable for the carriage of goods, including any accompanying trailer or semi-trailer;

(4) „transport from or to a third country”

an activity when a carrier registered on the state territory of either Contracting Party carries to the state territory of the other Contracting Party from the territory of a State where the referred carrier is not registered or when the carrier registered on the state territory of the other Contracting Party carries from the state territory of the either Contracting Party to a third State where the referred carrier is not registered;

(5) „cabotage”

Transport of passengers or goods performed by bus or motor vehicle registered in the state territory of one Contracting Party between the departure point and the destination point which are located in the state territory of the other Contracting Party;

(6) „transit”

(6.1) transport of passengers by bus across the state territory of the other Contracting Party without embarking and disembarking of passengers;

(6.2) „transport of goods” by motor vehicle across the state territory of the other Contracting Party without loading and unloading of goods;

(7) „regular transport of passengers”

transport of passengers by bus with determined frequency, on predefined route and according to given timetables and tariffs when passengers can only get on or get off at predefined stops;

(8) „special purpose regular transport of passengers”

transport by bus of passengers listed according to the purpose of the travel with the exclusion of other passengers;

(9) „non-regular transport of passengers”

transport of passengers by bus which does not belong to the categories of ’regular transport of passengers’ or ’special purpose regular transport of passengers’.

II. TRANSPORT OF PASSENGERS

Article 3

Regular transport of passengers

(1) Regular transport of passengers by bus shall be subject to permit.

(2) The competent authorities of the Contracting Parties shall issue the permits for regular transport of passengers between the States for the part of the route in their own territories. The competent authorities of the Contracting Parties shall, in line with the relevant national legislation, jointly define the permit’s period of validity and they approve the timetable, the route and the applicable fares.

(3) The application for the permit referred in section (2) of this Article shall be submitted to the competent authority of the State of the other Contracting Party through the competent authority of the State of the Contracting Party where the carrier is seated.

(4) The applications according to section (3) of this Article shall include the following data:

(4.1) first and second name of the applicant carrier or name and seat of the carrier company.

(4.2) type of transport,

(4.3) period of validity of the permit in the application,

(4.4) period of operation and the envisaged frequency of lines

(4.5) exact route, stops (stops for embarking and disembarking of passengers, resting places, border crossing points),

(4.6) route length in kilometers: to the destination and back,

(4.7) route length per day,

(4.8) driving and resting time of the drivers,

(4.9) timetable,

(4.10) fares for transport of passengers (tariff tables) and travel conditions.

(5) Permits for regular transit transport of passengers in the state territory of the Contracting Parties shall be issued by the competent authority of the Contracting Party whose territory is used by the transit transport.

(6) The application for the permit for regular transit transport of passengers shall include the data listed in points (4.1), (4.2), (4.3), (4.5) and (4.9) of section (4) of this Article, as well as the copy of permits from the States covered by the transport.

(7) No permit shall be required in case of a bus replacing a broken bus performing regular transport of passengers.

Article 4

Non-regular transport of passengers

(1) Non-regular transport of passengers shall not be subject to permit in the following cases.

(1.1) transit transport,

(1.2) between the territories of the Contracting Parties

(1.2.1) circle lines with closed doors, that is transport of passengers when the same bus carries the same group of passengers from the departure point located in the territory of the State registrating the bus to the destination point located in the same territory while the personal setup of passengers does not change during the journey,

(1.2.2) transport of passengers when the group of passengers with unchanged personal setup is transported from the State registrating the bus to the State of the other Contracting Party and the bus returns empty.

(2) No permit shall be required in case of a bus replacing a broken bus performing one of the transports of passengers included in section (1) of this Article or section (1) of the Article 3.

(3) In case of non-regular lines mentioned in section (1) of this Article a list of passengers shall be required each time, which is to be continuously kept on the bus and to be stamped by the competent customs authority at the time of entering the state territory of the other Contracting Party, except for an entry to the territory of Hungary from the territory of any of the Member States of the European Union.

(4) Other non-regular transports of passengers shall require permit from the competent authorities of the States of the Contracting Parties.

Article 5

Special purpose regular transport of passengers

(1) Special purpose regular transport of passengers shall be subject to permit. The permit shall be issued by the competent authorities of the States of the Contracting Parties for the part of the route in their own territories.

(2) The application for the permit related to special purpose regular transport of passengers shall be submitted to the competent authority of the State of the other Contracting Party through the competent authority of the State of the Contracting Party where the carrier is seated. Applications shall be submitted at least 60 days prior to launch date of the line.

(3) Application for permission for special purpose regular transport of passengers shall include data listed in points (4.1)-(4.9) of section (4) of Article 3 of the present agreement.

(4) In order to perform special purpose regular transport of passengers the carrier shall prepare a list of passengers, which is to be continuously kept on the bus and to be stamped by the relevant competent authority at the time of entering to the state territory of the other Contracting Party, except for an entry to the territory of Hungary from the territory of any of the Member States of the European Union.

III. TRANSPORT OF GOODS

Article 6

(1) The transport of goods between the territories of the States of the Contracting Parties or in transit through these territories, as well as destined to and from third countries shall be subject to permits issued by the competent authorities of the states of the Contracting Parties.

(2) A permit is issued for every motor vehicle. The permit is issued for an outward journey and a return journey, for laden or unladen vehicle. For transport of goods by a motor vehicle with trailer, the permit is necessary only for the motor vehicle.

(3) The permits referred to paragraph 1 and paragraph 2 of this article can be granted:

a. with payment, or

b. without payment.

(4) The competent authorities of the states of the Contracting Parties define in the frameworks of the Joint Committee according to Article 16 of the present Agreement the type and number of the permits provided for in section (3) of this Article as well as the order of their issue and use.

(5) Road transport permits shall not be transferable, they shall only be used by the carrier who was issued the permit.

(6) Permits shall be kept on the vehicle when performing transportation in the state territory of the other Contracting Party and they shall be presented upon the call of the competent authority.

(7) The permits are valid for the current calendar year and they may be used until 31 January of the next year.

Article 7

(1) The following transportations can be carried out without permit and without payment in the state territory of the Contracting Parties:

(1.1) transport of objects for publicity or educational purposes (e.g. to be presented at fairs or exhibitions),

(1.2) carriage of equipment and accessories for theatrical, musical or film purposes, sporting events, circuses, exhibitions or fairs or making of radio or television broadcasts or films, as well as transport of animals in relation with the production,

(1.3) return transport of damaged or broken down motor vehicles,

(1.4) transport of mortal remains in sepulchral urns or coffins,

(1.5) carriage of humanitarian consignments,

(1.6) carriage of movable property for resettlement,

(1.7) transport of mails,

(1.8) transport of objects and works of art,

(1.9) transports of baggage in the trailers of buses carrying passengers,

(1.10) transport by motor vehicles the permissible gross weight of which, including that of trailers, does not exceed 6 tons, or when the permissible payload, including that of trailers, does not exceed 3.5 tons,

(1.11) first empty run in transit of the buses or motor vehicles purchased abroad for the carriers registered in the state territory of either Contracting Parties.

(2) During the transports mentioned in points (1.1) - (1.10) of section (1) of this Article the empty run of the motor vehicle before or after these transports can be performed without permit in the state territories of the Contracting Parties.

Article 8

(1) In relation to weight and dimension limits the competent authorities of the States of the Contracting Parties undertake not to impose on vehicles with permit for transport of goods in the state territory of the other Contracting Party regulations which are less favorable then those imposed on vehicles permitted in its own territory.

(2) If the weight or dimensions of the vehicle or its freight exceed the permissible maximum in the state territory of the other Contracting Party, special authorization must be obtained from the competent authority of the latter Contracting Party before the carriage is undertaken.

(3) Carriage of dangerous goods in the state territory of the other Contracting Party requires, if necessary, a special authorization issued by the competent authority of the same Contracting Party based on national legislation.

(4) Regarding to authorizations referred to in sections (2) and (3) of this Article, the competent authority may introduce transport limitations or may order the use of a predefined route of transport and road border crossing point.

IV. GENERAL PROVISIONS

Article 9

(1) Carriers of the States of the Contracting Parties shall undertake, during transport of passengers or goods in the state territory of the other Contracting Party, to comply with the relevant national legislation.

(2) Should any of the provision of the present Agreement or the national legislation of the State of the other Contracting Party be breached by the carrier registered in the state territory of the either Contracting Party, the competent authority of the Contracting Party in the territory where breach of the provisions took place informs, besides conducting its own legal proceedings, the competent authority of the State of the Contracting Party of registrations, which shall take the necessary steps that are provided by its own national legislation.

(3) Competent authorities of the States of the Contracting Parties shall inform each other about sanctions imposed by them as per section (2) of this Article.

Article 10

(1) When entering the state territory of the other Contracting Party the carrier shall present upon the call of the competent authority the document certifying the validity of the third party liability insurance providing coverage of damage caused to other parties.

(2) Should a bus or a motor vehicle fail to have the document mentioned in section (1) of this Article the carrier, when entering the state territory of the other Contracting Party, shall effect third party liability insurance according to the national legislation in force.

Article 11

The buses and coaches, also vehicles having permits without payment, shall affect neither taxes, tolls and duties imposed on the transport of certain sections of motorways, tunnels, bridges and other public road facilities nor duties and tolls charged according to the national legislation of the Contracting Parties in case of exceeding permissible dimensions, weight and/or axle load of motor vehicles.

Article 12

(1) When entering the state territory of the State of Georgia the following items are exempt from taxes, duties, customs duties and charges with the equivalent effect, as well as from export and import restrictions and prohibitions:

(1.1) fuel held in the built-in tank designed by the manufacturer of the vehicle or bus to the given make of the motor vehicle or bus in order to drive that vehicle per transportation.

(1.2) spare parts and tools necessary to repair the motor vehicle or bus carrying out international transport covered by the present agreement and damaged on the way, which are imported temporarily in the territory of Georgia based on the document certified by the customs office of entry.

(2) On application of section (1) of this Article tools and non-used or replaced spare parts indicated in point (1.2) shall be returned to the state of registration of the vehicle or bus, or they shall be destroyed under the supervision of the customs authority.

(3) Concerning the traffic governed by the present Agreement, with regard to section (2) of Article 1 of the present agreement as well, at the entry to its territory Hungary grants the exemptions and preferences in terms of customs duties and charges with the equivalent effect and exemptions from export and import restrictions and prohibitions according to the customs legislation in force of the European Union and based on the procedures and rules set therein.

(4) Concerning the traffic governed by this Agreement, with regard to section (2) of Article 1 of this Agreement, the goods defined in sub-sections (1.1) and (1.2) of section (1) of this Article shall be exempt from value added tax (VAT) pursuant to the actual VAT legislation of the European Union at the entry to the territory of the State of Hungary.

(5) Tools and non-used spare parts imported temporarily into the territory of Hungary, necessary to repair a Georgian motor vehicle or bus carrying out international transport covered by this Agreement and damaged on the way in the territory of Hungary, as well as the replaced spare parts shall be exported or shall be destroyed at carrier’s expenses under the supervision of the customs authority.

Article 13

The cabotage in general is not allowed unless the competent authority of the State of the Contracting Party concerned issues a special authorization for it.

Article 14

With regard to border and customs control, as well as supervision of compliance with veterinary, phytosanitary, epidemic, environment and natural conservation rules, the Contracting Parties shall apply their own national legislation and the provisions of those international agreements with the involvement of both Contracting Parties.

Article 15

In case of transport of seriously injured persons, regular transport of persons by bus or motor vehicles carrying animals, quickly spoiling or dangerous goods, the competent border control bodies and other control authorities at the state border shall implement out of turn the border and customs control, as well as supervision of compliance with veterinary, phitosanitary, epidemic, environment and natural conservations rules.

Article 16

(1) The competent authorities in Hungary and Georgia are the Ministries responsible for transport and other relevant authorities responsible for road transport.

(2) In order to implement and apply the present agreement the Contracting Parties shall set up a Joint Committee made of the representatives of the competent bodies.

(3) The competent bodies of the States of the Contracting Parties are entitled to invite also other experts to the Joint Committee sessions.

(4) Joint Committee meetings are to be held upon request of either Contracting Party, alternately in the state territory of one of the Contracting Parties.

(5) The Joint Committee is entitled to initiate amendment or completion of the present Agreement.

Article 17

(1) The present Agreement shall be concluded for an indeterminate period of time.

(2) The present Agreement shall enter into force on the 30th day following the day on which the Parties receive the last notification through diplomatic channels notifying each other on the completion of internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.

(3) The present Agreement may be amended and modified by a written mutual consent of the parties, which shall be formed as a separate document and enter into force according to the same procedures as this Agreement enters into force. Document formed thereby, shall constitute an integral part of the Agreement.

(4) The present Agreement may be terminated by either of the Contracting Parties in writing through diplomatic channels. The Agreement shall repeal after twelve (12) months from the day when the other Contracting Party have received the diplomatic notification about the intention to terminate it.

(5) With the entry into force of the present Agreement, the Agreement on international motor vehicle transport signed in Budapest on 19 march 1966 between The Government of the People’s Republic of Hungary and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics will be terminated in the relation between Hungary and Georgia.

Done in Tbilisi on 30 September 2013, in two original copies each in Hungarian, Georgian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any dispute arising in relation with interpretation of the provisions of the Agreement the English version shall prevail.

For the Government of Hungary For the Government of Georgia”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. es 3. § a Megállapodás 17. cikkének (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. es 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére