A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2014. (I. 31.) BM rendelet

a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a Kormánynak az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró tagjával egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. fejlesztés: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység;

2. uniós támogatás alapját képező okirat: uniós támogatási szerződés vagy támogatói okirat, végrehajtási megállapodás, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból származó támogatások esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozata;

3. saját forrás: a helyi önkormányzat, társulás által az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti európai uniós forrásból (a továbbiakban: uniós támogatás) és az e rendelet szerinti támogatásból megvalósuló fejlesztésre jóváhagyott olyan forrás, amelybe a lakossági hozzájárulás, az egyéb szervezetek által nyújtott támogatás és az egyéb magánforrás nem számít bele.

2. A BM EU Önerő Alap támogatás felhasználási célja és feltételei, a BM EU Önerő Alap támogatás mértéke

2. § (1) E rendelet alapján az uniós támogatásból finanszírozott és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 8. pontjában meghatározott célt szolgáló fejlesztés saját forrás kiegészítésére, a fejlesztés teljes időtartamára vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: BM EU Önerő Alap támogatás) nyújtható.

(2) BM EU Önerő Alap támogatás

a) vízgazdálkodási célú infrastrukturális fejlesztése cél esetében

aa) vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési,

ab) árvízvédelmi, illetve

ac) ivóvízminőséget javító

fejlesztéshez,

b) környezetvédelmi célú infrastrukturális fejlesztése cél esetében

ba) települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok végrehajtását,

bb) települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítását,

bc) szennyvízelvezetést és -tisztítást, illetve

bd) önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épület energetika-hatékonyságának növelését

szolgáló fejlesztéshez

nyújtható.

(3) BM EU Önerő Alap támogatás

a) a Kvtv. 3. melléklet 8. pontja szerinti helyi önkormányzat, társulás vagy általa alapított költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: kérelmező) által elnyert uniós támogatáshoz, vagy

b) - ha a saját forrást a kérelmező biztosítja - az uniós támogatás nem helyi önkormányzat vagy társulás kedvezményezettje esetén a helyi önkormányzat vagy társulás tulajdoni hányadát érintő beruházáshoz

kapcsolódóan is nyújtható.

3. § (1) BM EU Önerő Alap támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező rendelkezik uniós támogatás alapját képező okirattal, a fejlesztés a támogatási kérelem benyújtása időpontjáig nem kezdődött meg, vagy ha a fejlesztés megvalósítása folyamatban van és annak műszaki-pénzügyi lezárása a támogatási kérelem benyújtása időpontjában még nem történt meg. A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti fejlesztés esetén a támogatási kérelem az uniós támogatás alapját képező okirat nélkül is benyújtható.

(2) Nem részesülhet BM EU Önerő Alap támogatásban a kérelmező, ha

a) nem fejlesztési célú uniós támogatáshoz igényli a szükséges saját forrás kiegészítését,

b) az elnyert uniós támogatásra kiírt pályázathoz szükséges saját forrás finanszírozására vonatkozó előírások azt nem teszik lehetővé,

c) a hiánypótlás, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) kérésére megtett kiegészítések, módosítások ellenére a kérelemben szereplő adatok, valamint a becsatolt dokumentumok hiányosak, hibásak, vagy

d) hiánypótlási kötelezettségének határidőre nem tett eleget.

4. § (1) A BM EU Önerő Alap támogatás mértéke - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem haladhatja meg a kérelmező saját forrásának

a) 60%-át a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti fejlesztés esetén,

b) 50%-át a környezetvédelmi célú, az egészségügyi alapellátási vagy járóbeteg-szakellátási intézményben megvalósuló, a szociális város-rehabilitációs célú infrastrukturális fejlesztés vagy belterületi közutak, kerékpárutak infrastrukturális fejlesztése esetén,

c) 40%-át bölcsődei, óvodai nevelési és általános iskolai feladatot ellátó intézményben megvalósuló infrastrukturális fejlesztés esetén, valamint megyei önkormányzat által benyújtott támogatási kérelem esetén.

(2) Ha a fejlesztés több támogatható célhoz is kapcsolódik, a BM EU Önerő Alap támogatás mértékét a kérelmező által célonként kidolgozott részletes költségvetés és az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás alapján kell meghatározni. A célonként kidolgozott részletes költségvetés hiányában a BM EU Önerő Alap támogatás a legalacsonyabb támogatási intenzitású cél alapján kerül meghatározásra.

(3) A BM EU Önerő Alap támogatás - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem haladhatja meg kérelmenként a 900 millió forintot.

(4) A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja szerinti fejlesztés esetén, ha a fejlesztés több település részvételével valósul meg, a 900 millió forint településenként legfeljebb 90 millió forinttal megemelhető, de a BM EU Önerő Alap támogatás nem haladhatja meg az (1) bekezdés a) és b) pontja és az (5)-(7) bekezdés szerinti mértéket.

(5) Ha a kérelmező a Kvtv. 3. melléklet 8. pont a) vagy b) alpontja és c) alpontja alapján is jogosult a BM Önerő Alap támogatásra, a BM EU Önerő Alap támogatás mértéke legfeljebb a kérelmező saját forrásának 75%-a lehet.

(6) A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pont bc) alpontja szerinti fejlesztést megvalósító kérelmező esetén a BM EU Önerő Alap támogatás mértéke legfeljebb a kérelmező saját forrásának 100%-a, ha a kérelmező

a) a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerőt legalább részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe, vagy

b) a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó fejlesztés során a Kbt. szerint a részszempontok körében a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét, mint értékelési szempontot alkalmazza.

(7) Ha kérelmező nyilatkozatában vállalja, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerőt legalább részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe vagy a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. szerint a részszempontok körében, a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét mint értékelési szempontot alkalmazza, a BM EU Önerő Alap támogatás maximális mértéke 5%-kal megemelkedik, kivéve ha a BM EU Önerő Alap támogatás mértéke eléri a kérelmező saját forrásának 100%-át.

3. Az állami támogatásokra vonatkozó előírások

5. § (1) A BM EU Önerő Alap támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, ha az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti, korábban megítélt támogatáshoz szükséges saját forrást egészíti ki és kizárólag a korábban megítélt támogatás odaítélésének alapjául szolgáló jogszabályban meghatározott jogcímhez tartozó támogatási kategóriák szerint nyújtható, az ott meghatározottak szerint.

(2) A korábban megítélt kulturális célú támogatáshoz a saját forrás kiegészítésére kulturális támogatás nyújtható az Európai Bizottság SA.34770 (12/N-2) számú határozatának szabályai szerint.

(3) A korábban megítélt közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatáshoz közszolgáltatás ellentételezésére támogatás nyújtható.

(4) Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti, korábban megítélt támogatás alapján már megkezdett beruházáshoz a saját forrás kiegészítésére kizárólag csekély összegű támogatás adható, ha arra a (2) és a (3) bekezdés alapján nem nyújtható támogatás.

(5) Nem nyújtható BM EU Önerő Alap támogatás a saját forrás kiegészítésére, ha a támogatási kategória maximális támogatási intenzitását meghatározó előírások azt nem teszik lehetővé.

(6) A BM EU Önerő Alap támogatás és a korábban megítélt támogatás együttesen nem eredményezhet olyan támogatási arányt, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerinti regionális támogatási térképben meghatározott maximális támogatási intenzitás, és a regionális beruházási támogatás esetében a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) 13. cikk (6) bekezdésében előírt 25%-os saját forrás követelményébe ütközik.

(7) Az azonos elszámolható költségek vonatkozásában az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti, korábban megítélt támogatás és a BM EU Önerő Alap támogatás összege együttesen nem haladhatja meg az uniós állami támogatási szabályokban, illetve az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy legmagasabb támogatási összeget.

6. § (1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett kaphat.

(2) A támogatás mértéke a BM EU Önerő Alap támogatással együtt sem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve az ésszerű nyereséget. A BM EU Önerő Alap támogatás mértékét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. cikke szerint kell megállapítani.

(3) Ha a kedvezményezett a BM EU Önerő Alap támogatással együtt a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(4) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)-(3) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

7. § (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) alapján nyújtható.

(2) A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezett a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 6. cikk 1. pontja szerinti nyilatkozat szerinti továbbá az e rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.

4. A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

8. § (1) A támogatási kérelmet az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül kitöltött és kinyomtatott egy eredeti és egy hitelesített másolati példányának a kincstár kérelmező székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) 2014. október 1-jéig lehet postai úton benyújtani. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a kérelmező az ebr42 rendszerben a kérelmet 2014. október 1-jén éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb 2014. október 2-án postára adta. E határidő elmulasztása jogvesztő, a kizárólag postai úton benyújtott kérelem érvénytelen.

(2) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell

a) az uniós támogatás alapját képező okiratot, ennek hiányában a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti fejlesztés esetén az uniós támogatás odaítéléséről szóló levelet,

b) az uniós pályázat megvalósításához biztosított saját forrás vállalásának igazolását,

c) társulás esetében a társulási megállapodást,

d) az 1-3. melléklet szerinti, az ebr42 rendszerben kitöltött adatlapokat,

e) a polgármester vagy elnök nyilatkozatát arról, hogy

ea) a 3. alcím szerinti állami támogatási szabályokban foglalt feltételek fennállnak, azoknak a kérelmező, valamint a kérelem megfelel,

eb) a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pont bc) alpontja szerinti fejlesztés esetén a 4. § (6) bekezdésben meghatározott feltétel fennáll,

еc) а 4. § (7) bekezdése szerinti közfoglalkoztatást a kérelmező vállalja-e,

ed) a fejlesztés a helyi önkormányzat vagy társulás vagyonának gyarapodását eredményezi-e, kivéve a vízrendezési és csapadékvíz-elvezetés cél esetében, valamint a megyei önkormányzat által benyújtott kérelem esetében,

ee) a BM EU Önerő Alap támogatásból megvalósuló beruházás eredeti rendeltetésének megfelelő használatát a projekt zárásától számított 5 évig biztosítja, és hogy azt nem idegeníti el,

ef) a feladatellátási helyet nem szünteti meg, és az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére nem adja át, kivéve ha - önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója,

f) a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát, ha a fejlesztés olyan intézményt érint, ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ, vagy a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, és

g) a 4. § (2) bekezdése szerinti esetben a célonként kidolgozott részletes költségvetést.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti igazolásnak tartalmaznia kell

a) a kérelmező megnevezését,

b) a képviselő-testület, közgyűlés, társulási tanács határozatának számát,

c) a tervezett fejlesztés

ca) pontos megnevezését,

cb) összköltségét,

cc) pénzügyi ütemezését,

cd) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését,

d) a saját forrás biztosításának módját, az ivóvízminőséget javító, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás cél esetén a 3. melléklet B) pontja szerinti költség fedezetének rendelkezésre állását.

9. § (1) Az Igazgatóság a felülvizsgált kérelmek eredeti példányát - véleménye csatolásával - a kérelem benyújtását követő 25 napon belül továbbítja a miniszter részére.

(2) Ha a miniszter a kérelmek vizsgálata során további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, a kérelmező a miniszter felhívására a felhívástól számított 20 napon belül a miniszter és az Igazgatóság részére történő együttes benyújtással a tájékoztatást és a dokumentumok megküldését teljesíti.

10. § (1) A támogatási kérelmekről az azok, vagy az azok tekintetében előírt hiánypótlás beérkezését követő 90 napon belül - folyamatos elbírálás keretében - a miniszter dönt.

(2) A támogatási kérelmeket a miniszter a Kvtv.-ben és az e rendeletben meghatározott feltételek, az uniós támogatás alapját képező okiratban rögzített adatok és a pályázó költségvetésében vállalt, el nem számolható költséggel csökkentett saját forrás összege alapján bírálja el, a rendelkezésre álló szabad előirányzat függvényében.

(3) A miniszter a támogatási döntést a minisztérium honlapján közzéteszi.

(4) Az uniós támogatás alapját képező okiratban forinttól eltérő pénznemben meghatározott összeget - ha a támogatás alapját képező okirat az átváltás árfolyamáról nem rendelkezik - a kérelem benyújtásának időpontjában érvényes Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásához kapcsolódóan kialakítandó árfolyam-kompenzációs rendszernek megfelelően az államháztartásért felelős miniszter által megadott technikai árfolyamon kell meghatározni.

11. § (1) A BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásának feltételeit a miniszter és a kedvezményezett támogatási szerződésben rögzíti.

(2) Ha a kedvezményezett a BM EU Önerő Alap támogatást a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti fejlesztéshez uniós támogatás alapját képező okirat nélkül igényelte, a miniszter a kedvezményezett részére az uniós támogatás alapját képező okirat megkötéséig ígérvényt állít ki.

5. A BM EU Önerő Alap támogatás folyósítása

12. § A BM EU Önerő Alap támogatás folyósításának feltétele olyan támogatási szerződés megkötése, amely tartalmazza

a) a kedvezményezett által megvalósítandó fejlesztésnek az uniós támogatás alapját képező okirat szerinti pontos megnevezését és azonosító adatait,

b) a BM EU Önerő Alap támogatás százalékos mértékét, összegét és éves ütemezését,

c) a BM EU Önerő Alap támogatás folyósításának követelményeit,

d) a BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásának feltételeit és

e) a kedvezményezett által vállalt kötelezettségek nem vagy részbeni teljesítése esetében irányadó, a 14. § szerinti jogkövetkezményeket.

13. § (1) A BM EU Önerő Alap támogatást a támogatási szerződésben foglaltak szerint - a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, b) pont ba)-bc) alpontja szerinti fejlesztés kivételével - teljesítésarányosan, a miniszter utalványozása alapján a kincstár folyósítja a kedvezményezett fizetési számlájára.

(2) A BM EU Önerő Alap támogatás

a) folyósítása a 2. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja, b) pont bd) alpontja szerinti fejlesztés, egészségügyi alapellátási vagy járóbeteg-szakellátási intézményben megvalósuló infrastrukturális fejlesztés, bölcsődei, óvodai nevelési és általános iskolai feladatot ellátó intézményben megvalósuló infrastrukturális fejlesztés, szociális város-rehabilitációs célú infrastrukturális fejlesztés vagy belterületi közutak, kerékpárutak infrastrukturális fejlesztése, valamint megyei önkormányzat által benyújtott támogatási kérelem esetén az uniós támogatás alapját képező okiratban foglalt kifizetési ütemezéshez igazodik, ennek végrehajtása érdekében a kedvezményezett az illetékes közreműködő szervezet által kiadott „Igazoló Adatlap”-ot az uniós támogatás kifizetését követően haladéktalanul megküldi a miniszter részére,

b) - a c) pontban meghatározott kivétellel - a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, b) pont ba)-bc) alpontja szerinti fejlesztés esetén, ha a BM EU Önerő Alap támogatás kevesebb mint 5 millió forint, a 2014. évre ütemezett összeg egésze, egyéb esetben a 2014. évre ütemezett összeg 25%-a a kedvezményezett 3. melléklet szerinti nyilatkozata alapján támogatási előlegként - a kedvezményezett által aláírt támogatási szerződés miniszterhez történő érkezését követő 8 napon belül - kerül kifizetésre,

с) а 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti cél esetén - ha a fejlesztés Európai Unió felé vállalt kötelezettséget érint - támogatási előlegként kerülhet kifizetésre, amelynek mértéke a támogatás 2014. évre ütemezett összegének 75%-a,

d) az Ávr. 78/F. §-a alapján az önerő arányos hozzárendelése nélkül kifizetett uniós támogatás esetében támogatási előlegként, - a közreműködő szervezet által az uniós támogatás teljes kifizetéséről szóló igazolás alapján - legfeljebb a ki nem fizetett BM Önerő Alap támogatás összegéig kerülhet kifizetésre.

(3) A 2011-2013. évben a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pont ba)-bc) alpontja szerinti fejlesztéshez nyújtott támogatás esetén

a) ha a kifizetett támogatás összege kevesebb, mint a teljes BM EU Önerő támogatás összegének 20%-a - a b) pontban meghatározott kivétellel -, a teljes BM Önerő Alap támogatás 25%-a, de maximum a 2014-ig meghatározott összeg a kedvezményezett írásbeli kérelmére, támogatási előlegként kerülhet kifizetésre,

b) ha a fejlesztés Európai Unió felé vállalt - az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló irányelvvel kapcsolatos - kötelezettséget érint, és a kifizetett támogatás összege kevesebb, mint a teljes BM Önerő Alap támogatás összegének 25%-a, a 2014. évre ütemezett összeg 75%-a támogatási előlegként kerülhet kifizetésre,

c) az Ávr. 78/F. §-a alapján az önerő arányos hozzárendelése nélkül kifizetett uniós támogatás esetében támogatási előlegként - a közreműködő szervezet által az uniós támogatás teljes kifizetéséről szóló igazolás alapján - legfeljebb a ki nem fizetett BM Önerő Alap támogatás összegéig kerülhet kifizetésre.

(4) A kedvezményezett a (2) és (3) bekezdés alapján igénybe vett támogatási előleg felhasználását a kifizetést követő 6 hónapon belül a (2) bekezdés a) pontja szerinti „Igazoló Adatlap” miniszter részére történő megküldésével, a (2) bekezdés d) pontja és a (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben az uniós támogatásra vonatkozó elszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg igazolja.

(5) A BM EU Önerő Alap támogatás évenként kifizetésre kerülő összege nem haladhatja meg a támogatási szerződésben meghatározott évenkénti ütemet vagy ütemeket, kivéve ha a fejlesztés megvalósítása során

a) előző évi maradvány felhasználása történik, vagy

b) az uniós támogatás alapját képező okirat módosításával az uniós támogatás évek közötti átütemezésére kerül sor.

6. A BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásának ellenőrzése, a BM EU Önerő Alap támogatás jogosulatlan igénybevétele

14. § (1) A BM EU Önerő Alap támogatás jogosulatlan felhasználásának minősül, ha a kedvezményezett vagy az általa alapított költségvetési szerv elveszti az uniós támogatásra való jogosultságát.

(2) Ha a kedvezményezettnek az uniós támogatást vissza kell fizetnie, az uniós támogatás visszafizetésének arányában a BM EU Önerő Alap támogatásról köteles lemondani és a már kifizetett BM EU Önerő Alap támogatást a központi költségvetés részére visszafizetni.

(3) Ha a kedvezményezett a fejlesztés összköltségének növekedése nélkül lakossági hozzájárulásból, átvett pénzeszközből, fejlesztési célú költségvetési támogatásból vagy támogatásértékű bevételként az adott fejlesztésre felhasználható további fejlesztési forrásokhoz jut, és ezen további források együttes összege meghaladja a BM EU Önerő Alap támogatással nem finanszírozott önerő részt, a kedvezményezett a BM EU Önerő Alap támogatást - a többletfinanszírozás erejéig - köteles visszafizetni.

15. § (1) A kedvezményezett a - a BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásával megvalósult infrastrukturális fejlesztést is magában foglaló - megnövelt ingatlanvagyonnak a projekt zárásától számított 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelő használatát köteles biztosítani és azt nem idegenítheti el.

(2) Ha az uniós támogatás alapját képező okirat alapján vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a támogatási szerződést érintő adatok és körülmények megváltoznak, a kedvezményezett haladéktalanul köteles e tényt írásban a miniszternek bejelenteni. A bejelentés alapján a támogatási szerződést a megváltozott körülményeknek megfelelően - indokolt esetben - módosítani kell.

16. § A kedvezményezett

a) a BM EU Önerő Alap támogatás felhasználását igazoló dokumentumokat - számlákkal alátámasztva - elkülönítetten és naprakészen tartja nyilván,

b) a BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásáról 2014. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámoló keretében és annak rendje szerint számol el.

7. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. § A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) BM rendelet alapján a 2013. évben benyújtott és e rendelet hatálybalépésekor el nem bírált támogatási kérelmekre e rendeletet kell alkalmazni.

19. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-ai 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.), és

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,2013.12.24. 1. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 6/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Adatlap BM EU Önerő Alap igényléséhez

I. Kérelmező adatai:

1. A helyi önkormányzat vagy társulása neve:

2. A helyi önkormányzat vagy társulás székhely önkormányzatának címe:

3. A helyi önkormányzat vagy tárulás székhely önkormányzatának adószáma:

4. A helyi önkormányzat vagy társulás székhely önkormányzatának törzsszáma:

5. A BM EU Önerő Alap kérelmet előkészítő személy, személyek neve, telefonszáma, e-mail címe:

II. A támogatandó feladat megjelölése:

1. Az elnyert uniós támogatás megjelölése: (több cél esetén több sor és több e rendelet 3. melléklete tölthető)

2. Az uniós támogatási szerződés megkötésére jogosult szervezet megnevezése:

3. Az uniós támogatási szerződés vagy nyertes pályázat azonosítója:

4. A fejlesztésnek az uniós támogatási szerződésben vagy nyertes pályázatban megjelölt megnevezése:

5. A fejlesztés rövid leírása (a beadott uniós pályázatban megjelölt műszaki tartalomnak megfelelően):

III. Közfoglalkoztatásra és közbeszerzésre vonatkozó adatok:

1. A fejlesztés során igénybe vett közfoglalkoztatottak száma:

2. A közfoglalkoztatás időtartama:

3. A Kbt. szerinti építési közbeszereztetés során a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatása értékelési szempont:

Kelt: ......................., 20... év ..................... hó ........... nap

...........................................................
a helyi önkormányzatot
vagy a társulást képviselő
aláírása

2. melléklet a 6/2014. (I. 31.) BM rendelethez

A társulás adatai

A B С D E


1


A helyi önkormányzat KSH kódja


A helyi önkormányzat neve
A helyi önkormányzatra jutó összes saját forrás
(forint)
BM EU Önerő Alap támogatás maximális mértéke a 4. §-ban foglaltak szerint
(%-ban)
A helyi önkormányzatra jutó maximális
BM EU Önerő Alap támogatás (forint)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 Saját forrás mindösszesen:

3. melléklet a 6/2014. (I. 31.) BM rendelethez

A kérelmező fejlesztésének pénzügyi adatai

A kérelmező neve:

A BM EU Önerő Alap támogatás maximális mértéke a 4. §-ban foglaltak szerinti számítás alapján (%-ban):

A) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított beruházási összköltség (Ft):

Források megnevezése 2014. év 2015. év 2016. év Összesen: (forint)
1. EU Alapokból igényelt forrás összege
2. A fejlesztéshez hazai társfinanszírozás keretében biztosított összeg
3. A kérelmező összes saját forrása
(3.1.+3.2.+3.3.)
3.1. A kérelmező által költségvetésének terhére vállalt saját forrás összege
3.2. Hitel
3.3. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet szerinti EU Önerő Alap összege
4. Egyéb források összesen (4.1.+4.2.+4.3.)
4.1. Lakossági hozzájárulás
4.2. Egyéb magánforrás
4.3. Egyéb szervezetek támogatása
5. A beruházás összköltsége (1.+2.+3.+4.)
A BM EU Önerő Alapból igényelhető támogatás maximális összege:
Az Igényelt BM EU Önerő Alap támogatás összege:
Kérelmező kéri-e a 2014. évi támogatási összeg kifizetését előlegként
Igen/Nem

B) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek (Ft):

Megnevezés Összeg
Pl.: Kérelmező által az adott fejlesztés megvalósítása során közvetlenül igénybe vett közfoglalkoztatás
Összesen:

C) Beruházási költségek mindösszesen (A+B):

Kelt: ......................., 20.... év ..................... hó ........... nap

.................................................................
a helyi önkormányzatot
vagy a társulást képviselő
aláírása


  Vissza az oldal tetejére