A jogszabály mai napon ( 2019.12.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2014. (IX. 19.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § és a 2-11. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti az országgyűlési képviselők időközi választása (a továbbiakban: választás) pénzügyi feladat- és költségtervét.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetője, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, a külpolitikáért felelős miniszter által a választás lebonyolítására kijelölt szerv vezetője, továbbá a választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért,

b) felelős a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) *  gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, és

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1. mellékletben meghatározott tételek és normatívák, a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének a külpolitikáért felelős miniszterrel, valamint az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezet szolgál.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti megállapodásokat az érintettek kötelesek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig megkötni.

(2) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számára vonatkozó adatokat a központi névjegyzék szavazás napját megelőző ötvennyolcadik napi állapota szerint kell figyelembe venni.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott tételeket, normatívákat a választásban érintett település, választókerület adatai alapján kell figyelembe venni.

3. § * 

4. § (1) *  Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára utalja át.

(2) *  Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő fizetési számlára történő utalásra az NVI elnöke írásbeli engedélyével van lehetőség.

(3) *  Az NVI a választás

a) dologi kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget a választási feladatoknak megfelelő ütemezésben, legkésőbb az adott választási feladatra meghatározott határidőt megelőző harmincadik napig,

b) személyi juttatásai, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget a választás napját megelőző ötödik napig

előlegként utalja át a HVI és a TVI részére.

(4) *  A választás alábbi személyi juttatásainak kifizetésére a pénzügyi elszámolás (a továbbiakban: elszámolás) elfogadását követően kerülhet sor a következők szerint:

a) a HVI vezetők és az OEVI vezetők személyi juttatásainak kifizetésére a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének a HVI elszámolásának felterjesztésekor úgy, hogy a díjak összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét,

b) a TVI vezetők, az OEVI vezetők és a HVI vezetők személyi juttatásainak kifizetéséről az NVI elnöke dönt,

c) a TVI vezető helyettese, a TVI tagjai, az OEVI vezetője, a HVI vezetője személyi juttatásainak kifizetéséről a TVI vezetője az NVI elnöke b) pontban foglalt döntését és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul intézkedik.

5. § (1) *  A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azzal, hogy a személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat - a feladatellátással arányos mértékben - biztosítani kell.

(2) Többlettámogatást különösen

a) a közreműködő jegyzőkönyvvezetők számának a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 52. § (2) bekezdés második mondata alapján a HVI vezetője által történő megállapítása,

b) a szavazatszámláló bizottságba (a továbbiakban: SZSZB) bevont póttagok,

c) nem állami vagy nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete,

d) a Ve. 15. § (1) bekezdése szerinti kiadások,

e) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok

miatt lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeget, illetve - ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt - annak maradványát vissza kell utalni.

(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI, az OEVI, illetve a TVI többletkiadásainak és a (3) bekezdés szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított 5 munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon az egyetértést megadottnak kell tekinteni.

6. § (1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket választásonként elkülönítetten kell kezelni.

(2) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról kiadásnemenként - ezen belül a többletköltségekről és a feladatelmaradásról bruttó módon feladatonként (jogcímenként) - számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(3) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére elszámol (feladattípusú elszámolás), melynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(4) A feladattípusú elszámolás elkészítéséhez az elszámolást segítő informatikai alkalmazást az NVI elnöke utasítása szerint kell igénybe venni.

(5) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv a nem normatív támogatásokról tételes elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

7. § (1) *  A HVI és az OEVI vezetője a szavazás napját követő húsz napon belül feladattípusú elszámolást készít a TVI vezetője részére.

(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül

a) elszámolást készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről,

b) összesítő elszámolást készít a HVI vezetők, az OEVI vezető és a saját elszámolása alapján.

(3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül.

(4) *  Az NVI az (1)-(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, a szavazás napját követő százhúsz napon belül összesítő elszámolást készít.

8. § (1) A HVI vezetője, az OEVI vezetője és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjainak ad megbízást.

(2) A HVI és az OEVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő negyvenöt napon belül.

(3) *  A TVI, a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi a szavazás napját követő kilencven napon belül.

(4) A többletköltség igények indokoltságát tételesen meg kell vizsgálni.

(5) *  A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás választási eljárásról szóló törvénynek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja, az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI és az OEVI elszámolásának elfogadására a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének.

(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a TVI vezetője javaslata alapján dönt.

(3) A többletköltségek fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon belül biztosítja a HVI, az OEVI, a TVI, a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv részére.

(4) Az elszámolást készítő szerv vezetője az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni a visszafizetési kötelezettségének.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § *  E rendeletnek az egyes választási tárgyú miniszteri rendeleteknek a választások költségei elszámolásával és ellenőrzésével összefüggő módosításáról szóló 2/2016. (II. 18.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését követően kitűzött választásra kell alkalmazni.

1. melléklet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelethez

Tételek és normatívák az országgyűlési képviselők időközi választásán

Jogcím Normatíva
Kód Név Egység Ft/egység
HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
101 Kiadások a szavazás napját megelőzően
10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.
1 3 000
10102 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.
1010201 Értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik nap után, HVI részére utólagos igénylés alapján, választópolgáronként és alkalmanként.
Értesítők megszemélyesítésének, borítékolásának és kézbesítésének költségei. A külképviseleteken szavazók, az átjelentkezők stb. értesítése. Nem tartalmazza a külföldre történő postázás költségeit.
1 130
1010202 Külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos értesítés megküldése külföldi címre történő kézbesítés esetén, választópolgáronként. HVI részére utólagos igénylés alapján. 1 300
10103 Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése.
Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítése dologi kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.
1 1,5
10104 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként.
Helyben készülő nyomtatványok (szavazóköri jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, szavazóurnák, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke) előállítási, sokszorosítási, papír költségei, SZSZB eskütételének szervezése.
1 12 000
10105 Határozathozatallal, döntésekkel kapcsolatos postaköltségek utólagos igényléssel. 1 300
102 Kiadások a szavazás napján.
10201 A szavazókör kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként.
Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.
1 4 000
10202 A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati hivatali székhelyeken.
Az iroda szavazásnapi működésével összefüggő kiadásai.
1 20 000
10203 Közös hivatalok kapcsolt települései utáni pótelőirányzat kapcsolódó településenként.
A hivatal és a kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.
1 6 000
10204 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel. 1 10 000
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
201 Az SZSZB-k tagjainak tiszteletdíja.
20101 Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának díja szavazókörökben.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.
3 20 000
20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.
2 20 000
20103 A külképviseleti szavazatoknak és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB 3 választott tagjának többletdíja országgyűlési egyéni választókerületenként (továbbiakban: OEVK), OEVK székhely településre.
A külképviseleti szavazatok és átjelentkezők szavazatainak megszámlálásával kapcsolatos feladatok elvégzése.
3 5 000
20104 Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjainak tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő, továbbá a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti számban utólagos igényléssel, a tényleges igénybevétel alapján. 1 20 000
20105 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. § (1) és (2) bekezdése], utólagos igény szerint.
202 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
20201 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív feladatok.
1 20 000
20202 A Ve. 78. §-a szerint kijelölt szavazókörökben plusz jegyzőkönyvvezetői díj.
A normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden további
500 átjelentkező választópolgár után 1 fővel növekszik.
1 20 000
20203 A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető többletdíja OEVK-nként, OEVK székhely településre.
A külképviseleti szavazatok és átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB melletti adminisztratív feladatok elvégzése.
1 5 000
203 A HVI tagjának személyi normatívája.
A HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település választásban érintett választópolgárszámához, közös hivatal esetén az érintett települések választópolgárszámához viszonyítva):
20301 -8 000 választópolgárig 4 30 000
20302 8 001-40 000 választópolgárig 8 30 000
20303 40 001-80 000 választópolgárig 10 30 000
20304 80 001-200 000 választópolgárig 15 30 000
204 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében.
20401 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében.
Közös önkormányzati hivatalok esetében a HVI normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden érintett kapcsolt település után 1 fővel növekszik. Ha a székhelytelepülés nem érintett a választásban, akkor a települések számánál az nem vehető figyelembe.
1 30 000
206 Szavazásnapi ellátás költségei.
20601 Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként.
Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása.
1 8 000
20602 Szavazatszámlálással összefüggő kiadások, a külképviseleteken leadott szavazatok, az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörökben, OEVK-nként, OEVK székhely településre.
Az SZSZB tagjainak napközbeni ellátása.
1 4 000
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
301 Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.
30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség településnél.
30102 Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher.
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
111 OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások.
11101 A választási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére.
Az OEVI költségei a HVI-kel történő kapcsolattartás, sokszorosítás, gépkocsi használat, központilag biztosított nyomtatványok, szavazástechnikai eszközök ellenőrzése, továbbítása településeknek. Tájékoztatók tartása, kapcsolattartás jelölő szervezetekkel, médiával. Jogorvoslatok továbbítása NVB részére.
1 100 000
112 Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (továbbiakban: OEVB) működtetésével kapcsolatos dologi kiadások.
11201 OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadások OEVB-nként, OEVI részére.
Jelölt nyilvántartásba vétellel kapcsolatos jogorvoslatok elbírálása, eredmény megállapítása kapcsán, valamint a szavazással összefüggésben tartott ülések lebonyolításával összefüggő költségek. Hangosítás, jegyzőkönyv, kapcsolattartás és postaköltség.
1 100 000
113 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.
11301 Szavazásnapi egyéb kiadások OEVI székhely településen, OEVK-nként. Szavazásnapi kiadások a választási irodák részére. A HVI-kel történő kapcsolattartás, gépkocsihasználat költségei. 1 30 000
11302 Átjelentkezéssel, külképviseleti szavazással kapcsolatos költségek OEVK-nként.
Külképviseleti szavazatok és átjelentkezők szavazatai megszámlálására kijelölt szavazókörök urnáinak őrzése, az átjelentkezők szavazatainak továbbítása és fogadása, a külképviseleti szavazatok fogadása.
1 30 000
11304 Ajánlással, ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások a feladatot ellátó OEVI részére, tényleges adatok alapján.
1130401 Ajánlással összefüggő kiadások OEVI-k részére, ténylegesen kiadott ajánlóívek száma alapján ajánlóívenként.
Ajánlóívek előállítása, nyomtatása, papír és számítástechnikai segédanyagok biztosítása.
1 15
1130402 Ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások. Ajánlásellenőrzés költsége a ténylegesen ellenőrzött ajánlások száma alapján. 1 1
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
211 OEVB tagjának személyi juttatásai.
21101 OEVB választott tagjának tiszteletdíja. 3 40 000
21102 OEVB tagjainak ellátási költsége. 1 30 000
212 OEVI tagjainak személyi normatívája.
21201 OEVI tagjainak személyi normatívája. E normatíva az OEVI 10 tagja tekintetében vehető figyelembe. 10 40 000
21202 Ha az OEVI több OEVB mellett működik, úgy az OEVI-nek a normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden további OEVB után 5 fővel növekszik. 5 40 000
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
311 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél, hatályos jogszabály szerint.
31101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.
31102 OEVB ellátás után fizetendő munkáltatói teher.
KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
221 A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.
22101 A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) vezetőjének díja. 1 30 000
22102 A KÜVI tagjának személyi normatívája.
2210201 A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgárig. A tagok száma a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján kerül az NVI elnöke által meghatározásra. A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor. 1 15 000
2210202 A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár felett. A tagok száma a külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján kerül az NVI elnöke által meghatározásra. A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor. 1 25 000
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
321 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél, hatályos jogszabályok szerint.
32102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.
MEGYEI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
131 TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai.
13101 TVI dologi kiadásai OEVK-nként.
Kapcsolattartás az OEVK székhely településekkel, gépkocsi használat, biztonsági őrizet, értekezletek tartása HVI vezetők részére, technikai feltételek biztosítása.
1 200 000
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
231 HVI vezetőinek díja a választásban érintett választópolgárszám függvényében (Közös önkormányzati hivatal esetén az érintett települések összesített választópolgárszáma alapján.).
A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete. A választás lebonyolítása, szavazóköri jegyzőkönyvek ellenőrzése.
23101 -8 000 választópolgárig HVI vezetői díj 1 50 000
23102 8 001-40 000 választópolgárig HVI vezetői díj 1 75 000
23103 40 001-80 000 választópolgárig HVI vezetői díj 1 80 000
23104 80 001-200 000 választópolgárig HVI vezetői díj 1 100 000
232 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja
23201 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja a választásban érintett kapcsolt településenként.
A kapcsolt települések választási feladatainak irányítása, ellenőrzése. Az SZSZB-k munkájának támogatása.
1 4 000
233 OEVI vezető további díja OEVK székhely településen.
23301 OEVI vezető további díja OEVK-nként. 1 20 000
234 TVI tagok és vezetők díja OEVK-nként, legfeljebb 400 000 forint.
23401 TVI vezető díja. 1 100 000
23402 TVI vezető helyettesének díja. 1 80 000
23403 TVI pénzügyi felelősének és további 1 tagjának díja. 2 40 000
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
331 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél, hatályos jogszabályok szerint.
33101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél, HVI-k és OEVI-k vezetői díja után.
33102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél, TVI tagok és vezetők díja után.

2-11. melléklet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére