A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2014. (IV. 29.) HM rendelet

a Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő járműveinek vezetésére vonatkozó szabályokról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében és üzemeltetésében lévő, közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő honvédségi járműveinek vezetésére, a járművezetői képzésre, az ezt követő vizsgáztatásra és a vezetői engedélyek kiadására, valamint a honvédségi járművek közúton ideiglenes jelleggel történő mozgására terjed ki.

2. § A rendelet alkalmazásában:

a) honvédségi jármű: a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, kifejezetten katonai célra gyártott vagy átalakított, közúti forgalomba nem helyezett, kizárólag a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezetei által üzemeltetett, legfeljebb kilenc személy szállítására alkalmas páncélozott kerekes jármű, amely a rendeltetésszerű használata során alapvetően közutat nem vesz igénybe, azon csak ideiglenesen, békeidőszakban kizárólag oszlop menetben közlekedik,

b) oszlop menet: a honvédségi járművek meghatározott rendben történő tervszerű, szervezett mozgása.

2. A honvédségi jármű vezetésének feltételei

3. § (1) Honvédségi járművet az vezethet, aki rendelkezik érvényes „C” kategóriájú, vagy a honvédségi jármű vezetésére jogosító érvényes „H” vezetői engedéllyel (a továbbiakban: „H” vezetői engedély).

(2) „H” vezetői engedélyt az kaphat, aki:

a) legalább két éve rendelkezik érvényes „B” kategóriájú, kezdő vezetői engedélynek nem minősülő vezetői engedéllyel, és

b) eredményes vizsgát tett az MH által szervezett „H” járművezetői képzés végén.

3. A honvédségi járművek vezetőinek képzése és vizsgáztatása

4. § (1) A honvédségi járművek vezetőinek a vizsgára történő felkészítését a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) által kijelölt katonai szervezetek hajtják végre.

(2) A vizsgára bocsátáshoz szükséges elméleti és gyakorlati képzési, és a képzéssel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat, a feladatok végrehajtását részletesen a HVKF határozza meg a „C” kategóriájú vezetői engedély megszerzéséhez szükséges szabályok figyelembevételével.

(3) *  A HVKF a képzés tanterveit, valamint a képzést követő vizsgák tárgyait, követelményeit és a vizsgáztatás módját a közlekedésért felelős miniszter egyetértésével határozza meg.

5. § (1) Honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzőnek az nevezhető ki, aki a kiképzésre a HVKF által kijelölt katonai szervezetnél felkészült, és eredményes vizsgát tett.

(2) Elméleti honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzői képzésre az iskolázható be, aki rendelkezik „C” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel, vagy legalább két éve e rendelet hatálya alá tartozó honvédségi járműre érvényes vezetői engedéllyel.

(3) Gyakorlati honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzői képzésre az iskolázható be, aki

a) „C” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy legalább két éve e rendelet hatálya alá tartozó honvédségi jármű vezetésére jogosult,

b) legalább 2. osztályú fokozattal rendelkezik az oktatott járműtípusra, és

c) e rendelet hatálya alá tartozó jármű oktatásából eredményes vizsgát tett.

(4) Az MH-nál folytatott honvédségi járművezetői tanfolyam honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzőit a HVKF által kijelölt szerv parancsnoka vagy vezetője nevezi ki.

(5) A honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzőket a HVKF által kijelölt szerv honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzői igazolvánnyal látja el.

6. § (1) A honvédségi járművezetői vizsgát a HVKF által kijelölt katonai szervezetnél, a vizsgát szervező parancsnok által kijelölt vizsgabizottság előtt kell letenni.

(2) A vizsga elméleti és gyakorlati vizsgákból áll.

(3) Az elméleti vizsgát írásban kell letenni.

(4) A vizsgabizottság elnökének az a személy nevezhető ki, aki rendelkezik

a) felsőfokú végzettséggel, és

b) „C” járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel, vagy „H” vezetői engedéllyel.

(5) A vizsgabizottság tagjának az a személy nevezhető ki, aki rendelkezik „C” járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel, vagy „H” vezetői engedéllyel.

(6) Az eredményes vizsga végrehajtását követően az MH üzemeltetésében lévő járművekre korlátozott érvényű „H” vezetői engedélyt a HVKF által kijelölt szerv állítja ki és tartja nyilván.

(7) A „H” vezetői engedély az előlapján magyar, a hátlapján angol nyelven tartalmazza:

a) a kiállító szervezet megnevezését,

b) a „VEZETŐI ENGEDÉLY” feliratot,

c) a jogosult nevét, rendfokozatát,

d) a jogosult „H” járművezetői tanfolyamon és az azt követő vizsgán történő eredményes részvételének igazolását,

e) a vizsgajegyzőkönyv számát,

f) a jogosult „B” járműkategóriára érvényes vezetői engedélyének számát,

g) a jogosult által a „H” vezetői engedély alapján vezethető, az MH katonai szervezetei által üzemeltetett páncélozott kerekes jármű típusát,

h) a kiállítás dátumát, és

i) a kiadmányozó aláírását és hivatalos pecsétjét.

7. § A képzés és a vizsga végrehajtásához szükséges anyagi és technikai feltételeket az MH biztosítja.

4. A honvédségi járművek mozgása közúton

8. § (1) A meghatározott össztömeget, tengelyterhelés és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 1. § (2) bekezdésének megfelelő honvédségi járművek közúti kísérését és annak előírt személyi és tárgyi feltételeit az NFM rendelet 4. melléklete alapján kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti méretet meg nem haladó 1-3 db honvédségi jármű közúti kíséretéhez előfutó gépjármű beállítása szükséges.

(3) Az (1) bekezdés szerinti méretet meg nem haladó 4 db, vagy annál több honvédségi járműből álló közúti menetoszlop kíséréséhez elő- és utófutó gépjármű beállítása szükséges.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére