A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2014. (XII. 16.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Ez a rendelet a büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban: bv. intézet) fogvatartott

a) szabadságvesztésre ítélt,

b) elzárásra ítélt,

c) közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést töltő,

d) pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő,

e) *  letartóztatott,

f) a rendbírság helyébe lépő elzárást töltő és

g) szabálysértési elzárást töltő

(a továbbiakban együtt: fogvatartott) által a büntetés-végrehajtási szervnek (a továbbiakban: bv. szerv), valamint a bv. szervvel kötött szerződés alapján a fogvatartotti munkáltatást végző más gazdálkodó szervnek (a továbbiakban: más gazdálkodó szerv), illetve a bv. szerv, továbbá a más gazdálkodó szerv által a fogvatartottnak okozott kár megtérítésére vonatkozó eljárást szabályozza.

(2) A kártérítési eljárás nem folytatható le vagy azt határozattal meg kell szüntetni, ha a fogvatartott

a) a bv. szerv határozatának a meghozatala előtt szabadul, vagy

b) elhalálozott.

(3) E rendelet alkalmazásában a munka törvénykönyvéről szóló törvényben használt munkabér kifejezés alatt a fogvatartott munkadíját, munkaviszony alatt a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 3. § 13. pontjában meghatározott munkáltatást kell érteni.

2. Illetékesség

2. § (1) Ha a fogvatartott a kártérítési igényét más bv. szervnél jelentette be, ez a szerv a kártérítési igényt tartalmazó iratot három munkanapon belül megküldi az eljárás lefolytatására jogosult bv. szervnek.

(2) Ha a kár a fogvatartott szállítása közben keletkezett, az eljárást a szállítást végrehajtó bv. szerv folytatja le.

(3) Ha a fogvatartottat a kártérítési eljárás befejezése előtt másik bv. intézetbe szállítják és további meghallgatása szükséges, a meghallgatást az eljárást folytató bv. szerv megkeresésére a fogva tartó bv. intézet foganatosítja.

(4) Ha a kár bekövetkezésének helye nem állapítható meg, akkor a kártérítési eljárást az a bv. szerv folytatja le, ahol a fogvatartott a kárt bejelentette.

(5) Illetékességi összeütközés esetén, vagy ha az eljáró bv. szerv illetékessége nem állapítható meg, az eljáró bv. szervet ki kell jelölni. A kártérítési igényt és az ahhoz kapcsolódó iratokat a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához (a továbbiakban: országos parancsnok) haladéktalanul fel kell terjeszteni, ha illetékességi összeütközés vagy az eljáró szerv kijelölése merül fel.

(6) A kijelölés kérdésében az országos parancsnok a felterjesztéstől számított öt napon belül dönt.

3. A kárjelentés

3. § (1) A bv. szerv személyi állományának tagja a kár észlelését a kártérítési eljárás megindítására jogosult személynek köteles haladéktalanul írásban jelenteni.

(2) Ha a kárt fogvatartott észlelte, köteles arról a bv. szerv személyi állományát haladéktalanul tájékoztatni.

4. A kártérítési eljárás általános szabályai

4. § (1) A kártérítési eljárást

a) a fogvatartott által okozott kár esetén a bv. szervnek a kár megtérítésére vonatkozó felhívása napján,

b) a fogvatartottat ért kár esetén a kárigény bejelentése napján

kell megindítani.

(2) A kártérítési eljárást a megindításától számított harminc napon belül, az ügy érdemében hozott határozattal kell befejezni.

(3) A kártérítési eljárás határidejébe nem számít be:

a) a Bv. tv. 20. § (4) bekezdésébe foglalt eljárási cselekmények időtartama,

b) a kártérítési igényt tartalmazó irat illetékes bv. szervnek történő megküldése, valamint az országos parancsnoknak történő a 2. § (5) bekezdése szerinti felterjesztés és a 2. § (6) bekezdése szerinti kijelölési eljárás időtartama,

c) a fordításhoz szükséges idő,

d) a postára adás és az irattovábbítás feladásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam,

e) a fogvatartott jogi segítségnyújtás iránti kérelme elbírálásának időtartama.

(4) Bonyolult megítélésű vagy az átlagosnál hosszabb vizsgálatot igénylő ügyben a bv. szerv vezetője az eljárás időtartamát további harminc nappal meghosszabbíthatja. Nincs helye az eljárás meghosszabbításának, ha a fogvatartott előreláthatóan az eljárás megindítását követő harminc napon belül szabadul.

(5) A hiánypótlásra a Bv. tv. 20. § (5) és (6) bekezdésének szabályait kell alkalmazni.

5. § (1) Az eljárás megindítására, határidejének a meghosszabbítására, megszüntetésére, az érdemi határozat meghozatalára a bv. szerv vezetője vagy a személyi állomány általa kijelölt tagja (a továbbiakban: az eljárás megindítására jogosult személy) jogosult.

(2) Az eljárás megindítására jogosult személy a kártérítési ügy tényállásának megállapításával a bv. szerv személyi állományának arra alkalmas, érdektelen tagját is megbízhatja. Az ügy kivizsgálásában nem járhat el olyan személy, akivel szemben a (3) bekezdésben meghatározott kizáró ok áll fenn.

(3) A kártérítési eljárásból ki van zárva az,

a) aki a kárigényt benyújtotta,

b) aki a kárt okozta,

c) aki az a) és b) pontban foglaltaknak a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott hozzátartozója,

d) aki a 3. § (1) bekezdés szerinti kárjelentést tette,

e) aki az eljárásban, mint tanú vesz vagy vett részt,

f) aki az eljárásban, mint szakértő jár vagy járt el,

g) *  akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el.

(4) A kártérítési eljárásban nem járhat el az a bv. szerv, amelynek vezetőjével szemben a (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott kizáró ok áll fen. Ebben az esetben az eljáró bv. szerv kijelöléséről az országos parancsnok dönt, az eljárásra a 2. § (5)-(6) bekezdést alkalmazni kell.

6. § (1) A fogvatartottat a kártérítési eljárás elrendelésével egyidejűleg a kártérítési felelősség rendjéről, jogairól, képviseletének szabályairól, az eljárási határidőkről, valamint a jogorvoslati lehetőség határidejéről és jellegéről írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatás során a fogvatartott figyelmét a Bv. tv. 10. § (2) bekezdésében és a 20. § (5) bekezdésében foglaltakra külön is fel kell hívni.

(2) A kártérítési eljárás keretében a fogvatartottat meg kell hallgatni, nyilatkozatát jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3) Nem járhat el meghatalmazottként az,

a) akit a rendelkezési jogkör gyakorlója vagy a bv. szerv vezetője a fogvatartottal való kapcsolattartásból kizárt,

b) aki cselekvőképtelen vagy a vagyonjogi ügyei vitele tekintetében cselekvőképességében részlegesen korlátozott.

(4) A fogvatartott vagy meghatalmazottja jogosult bizonyíték beterjesztésére, indítványozhatja tanúk meghallgatását vagy egyéb bizonyíték beszerzését.

7. § (1) A kártérítési eljárás során az eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni, valamint a határozatokat írásban kell rögzíteni.

(2) *  Az okirati bizonyítékot és azt a tárgyi bizonyítási eszközt, amely erre alkalmas, a kártérítési ügy irataihoz csatolni kell. Az egyéb tárgyi bizonyítási eszköz megőrzéséről a jogorvoslati jog elbírálásáig gondoskodni kell. Ha a tárgyi bizonyítási eszköz tárolása jelentős terhet jelentene vagy az a tárolásra alkalmatlan, arról fényképet vagy képfelvételt kell készíteni, és azt kell az iratokhoz csatolni.

(3) Az ügy érdemében hozott kártérítési határozat tartalmára a Bv. tv. 22. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadók azzal, hogy a kárigénynek helyt adó határozatot is indokolni kell. A határozat rendelkező részébe kell foglalni a kár vagy egy részének a megtérítése alóli mentesítésre, valamint a részletfizetésre vonatkozó rendelkezést is.

8. § (1) A kártérítési határozatot a bv. szerv a fogvatartott és meghatalmazottja részére legkésőbb annak meghozatalától számított három napon belül kézbesíti. A határozat átvételét a fogvatartott az aláírásával igazolja.

(2) Ha a fogvatartott írni, olvasni nem tud, vagy az aláírást megtagadja, a közlés megtörténtét két tanú aláírásával, írásban kell rögzíteni.

(3) Ha a kártérítési eljárást az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az ügyész kezdeményezte, a határozat egy példányát az ügyésznek is haladéktalanul meg kell küldeni.

5. Az egyszerűsített eljárás

9. § (1) Az egyszerű megítélésű, további bizonyítást nem igénylő ügyben, ha a fogvatartott a felelősségét elismerte és vállalja a kár megtérítését a kártérítési igényt az eljárás megindításától számított nyolc napon belül kell elbírálni.

(2) A fogvatartottat az egyszerűsített eljárásban is tájékoztatni kell a 6. § (1) bekezdésben foglaltakról.

6. A fogvatartott által okozott kár megtérítésére vonatkozó külön rendelkezések

10. § Ha a kárt több fogvatartott közösen okozta, kártérítési felelősségüket lehetőleg egy eljárás keretében kell elbírálni.

11. § (1) A fogvatartottat kártérítésre kötelező határozat alapján a bv. szerv a kártérítésként megállapított összeget a határozat közlését követően a fogvatartott letéti számlájáról a Bv. tv. 134. § (4) bekezdésben meghatározott sorban vonja le.

(2) Ha a fogvatartott részére a határozatban részletfizetést engedélyeztek és részletfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a fogvatartott letéti számlájáról a kártérítés teljes, vagy annak még hátralévő összegét le kell vonni.

(3) Ha a fogvatartott szabadul és a Bv. tv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak, a kártérítés megfizetése iránti követelést törölni kell.

12. § (1) A kártérítési felelősség megállapítása mellett, a Bv. tv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a fogvatartott rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a kár megtérítése alól részben vagy egészben mentesíthető.

(2) Rendkívüli méltánylást érdemlő körülménynek minősül különösen, ha a fogvatartott a munkáltatásban önhibáján kívül nem vesz részt és letéti pénzzel sem rendelkezik.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a fogvatartott

a) a kárt bűncselekmény elkövetésével vagy egyébként szándékosan okozta, kivéve, ha a károkozás a törvényes jogai védelmében, jogszerűen történt,

b) a kár okozásával vagyoni előnyhöz jutott.

7. A bv. szerv által okozott kár megtérítésére vonatkozó külön rendelkezések

13. § (1) A bv. szerv által okozott kárról való tudomásszerzést követően a kártérítési eljárás megindítására jogosult személy a 3. §-ban meghatározott kárjelentés alapján a fogvatartottat írásban felhívja a kártérítési igény bejelentésének lehetőségére, és tájékoztatást ad a kártérítési eljárás 6. § (1) bekezdésében foglalt szabályairól.

(2) A jogerős határozat alapján a fogvatartott javára megállapított kártérítést a bv. szerv harminc napos teljesítési határidőn belül köteles megtéríteni. A fogvatartott eltérő rendelkezése hiányában a kártérítés összegét a fogvatartott letéti számláján kell jóváírni.

8. A fogvatartott munkáltatásával összefüggésben bekövetkezett kár megtérítésére vonatkozó külön rendelkezések

14. § (1) Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértékét a károkozás körülményeire, a vétkesség fokára, valamint a károkozás gyakoriságára tekintettel kell megállapítani.

(2) Munkáltatással összefüggésben bekövetkezett kárnak minősül, ha a kár a Bv. tv. 133. § (2) bekezdés e) pontja alapján a fogvatartottnak az intézet tisztántartásában és ellátásában való részvétele során következett be. Ilyen esetben átlagkeresetnek a Bv. tv. 258. §-ában meghatározott alapmunkadíjat kell tekinteni.

15. § (1) A Bv. tv. 271. § (3) bekezdése szerinti megőrzési felelősség csak akkor alkalmazható, ha a munkáltató vagyontárgya hiányzik.

(2) A jegyzék vagy elismervény ellenében, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén a jegyzéket vagy elismervényt az átadás-átvétel tényének utólagos igazolása nem pótolja.

(3) Meghatározott dolognak több fogvatartott részére történő átadásánál a jegyzéket vagy elismervényt valamennyi felelősnek alá kell írnia.

(4) A megőrzési felelősség esetén a Bv. tv. 272. §-ában meghatározott munkáltatói kárigény attól az időponttól kezdődik, amikor a fogvatartott a rábízott dologgal nem tud elszámolni.

(5) A jegyzék vagy elismervény ellenében visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel személyes használat céljából átvett felszerelési tárgyak hiánya esetén, ha a fogvatartott a felelősségét írásban elismerte és hozzájárul annak letéti számláján kezelt pénzéből történő megtérítéséhez, akkor a hiány összege - kártérítési eljárás mellőzésével - a szabaduláskor levonható.

9. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

17. § * 


  Vissza az oldal tetejére