A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.XI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2014. évi XIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

Magyarország Kormánya, valamint a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás

Magyarország Kormánya, valamint a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ Igazgatótanácsa, a továbbiakban: „Felek”,

üdvözölve a Közép- és Kelet-Európai Regionális Központ működését Magyarországon, abból a célból, hogy előmozdítsa a környezetvédelmi együttműködést Közép- és Kelet-Európa államaiban,

figyelembe véve, hogy a Közép- és Kelet-Európai Regionális Központot Magyarország, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösségek alapították 1990. június 20-án,

felidézve, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ 1995. október 23-án Megállapodást kötött,

utalva arra, hogy a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ 1996. június 19-én aláírásra megnyitott és a szervezet intézményi felépítését tartalmazó Alapokmányát mindeddig 31 állam és az Európai Unió írta alá,

felidézve a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló Megállapodás 2012. október 31-én való hatálybalépését,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. CIKK

FOGALMAK

A jelen Megállapodás tekintetében a következő meghatározások alkalmazandók:

a) Regionális Központ: a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ;

b) Állam: Magyarország;

c) Kormány: Magyarország Kormánya;

d) Megállapodás: a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló 2012. október 31-én hatályba lépett Megállapodás;

e) Alapokmány: a Regionális Központ 1996. június 19-én aláírt Alapokmánya;

f) Igazgatótanács: a Regionális Központ legfőbb irányító és döntést hozó szerve;

g) Közgyűlés: az Igazgatótanács tanácsadó szerve;

h) Ügyvezető Igazgató: a Regionális Központ képviselője, a szervezet mindennapi működésének irányítója;

i) a Vezetőség a Regionális Központ operatív egységeinek közvetlen vezetőit jelenti;

j) a Regionális Központ igazgatási és műszaki személyzete: a Regionális Központ személyzetének azon tagjai, akiket a Regionális Központ igazgatási és műszaki feladatok elvégezésére foglalkoztat;

k) Ösztöndíjasok: a Regionális Központ által a tevékenységének támogatására meghívott személyek.

2. CIKK

A REGIONÁLIS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZPONT

1. A Regionális Központ célja

A Megállapodás Szerződő Felei megerősítik, hogy a Regionális Központ célja a jövőben is az marad, hogy segítse a környezetvédelmi problémák megoldását főleg Közép- és Kelet-Európában, a környezeti döntésekben a nemzetközi kormányzati és szakmai együttműködés, a szabad információáramlás és a társadalmi részvétel előmozdításával.

A Regionális Központ részt vesz a térség aktuális környezeti problémáinak feltárásában, szakmailag és anyagilag támogatja a polgári társadalom környezetvédő tevékenységét. Ennek megfelelően elősegíti a környezet állapotára és védelmére vonatkozó információk és adatok nemzetközi cseréjét, előmozdítja az érdekelt országok, szervezetek és társadalmi csoportok közti párbeszédet, valamint szélesíti a társadalom, a szakemberek és a döntéshozók környezet-tudatosságát.

2. A Regionális Központ tevékenysége

A jelen Cikk 1. bekezdésében meghatározott céljai elérése érdekében a Regionális Központ többek között továbbra is:

a) figyelemmel kíséri a globális környezetvédelmi problémákat;

b) gyűjti és szolgáltatja a régió országaira, illetve a térség egészére vonatkozó környezetvédelmi adatokat;

c) rendszeresen felméri Közép- és Kelet-Európa stratégiai környezetvédelmi kérdéseit, javaslataival közreműködik ezek megoldásában;

d) elősegíti a környezeti döntésekben való társadalmi részvételt;

e) lehetőséget kínál az érdekelt országoknak, szervezeteknek és személyeknek a kölcsönös tapasztalatcserére;

f) elősegíti a kormányzati, tudományos és egyéb szervezetek környezetvédelmi együttműködését a gazdasági élet szereplőinek bevonásával;

g) anyagi és természetbeni támogatást nyújt egyes környezetvédelmi problémák megoldása érdekében; valamint

h) ösztöndíjakat adományoz, és oktatási, képzési, tudományos tevékenységet végez a környezetvédelem és gazdálkodás, valamint a természet megőrzése terén a térségben.

3. A Regionális Központ független, pártsemleges, nem érdekképviseleti, nem nyereségérdekelt nemzetközi környezetvédelmi szervezet.

3. CIKK

JOGKÉPESSÉG

A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló Megállapodásnak megfelelően a Kormány ezennel elismeri, hogy a Regionális Központ rendelkezik nemzetközi jogi jogalanyisággal. A Regionális Központ rendelkezik továbbá a feladatai elvégzéséhez és céljai megvalósításához szükséges jogképességgel, így különösen szerződések kötéséhez, ingó és ingatlan javak szerzéséhez, illetve az azokkal való rendelkezéshez, valamint peres eljárás indításához és az abban való részvételhez szükséges jogképességgel. A Regionális Központ környezetvédelmi küldetésének gyakorlása során megkívánt feladatait Magyarország területén szabadon láthatja el. A Regionális Központ jogosult arra, hogy a tevékenységét Közép- és Kelet-Európa többi államának területére kiterjessze az érintett államok kormányainak hozzájárulásával. A Kormány a lehető legnagyobb mértékben megkönnyíti a Regionális Központ környezetvédelmi tevékenységét. A Kormány mindenekelőtt engedélyezi és elősegíti a Regionális Központ nemzetközi jellegű működését, kapcsolatait és érintkezését.

4. CIKK

SZÉKHELY

A Regionális Központ székhelye Magyarország. A Kormány a Regionális Központnak a 2. Cikkben meghatározott céljai érdekében végzett tevékenysége támogatására megfelelő ingatlant bocsát a Regionális Központ rendelkezésére.

5. CIKK

A MAGYAR JOG ELISMERÉSE

A Regionális Központ Magyarország területén az ország törvényeinek és jogszabályainak megfelelően tevékenykedik.

6. CIKK

TULAJDON, PÉNZESZKÖZÖK, VAGYONTÁRGYAK

1. A Regionális Központ épületei tulajdoni viszonyokra tekintet nélkül sérthetetlenek. A Regionális Központ épületei mentesek a házkutatás, igénybevétel, elkobzás és kisajátítás alól.

2. A Regionális Központ, valamint annak bárhol, bárkinél lévő tulajdona és pénzeszközei mentesek a joghatóság minden formája alól, kivéve, ha arról valamely esetben a Regionális Központ kifejezetten lemondott. A Regionális Központ tulajdona és pénzeszközei, beleértve a közlekedési eszközöket is, mentesek a házkutatás, az igénybevétel, az elkobzás, a kisajátítás, valamint a bírósági, közigazgatási vagy végrehajtási eljárás, illetve beavatkozás bármely más formája alól.

3. A Regionális Központ irattára, hivatalos levelezése, továbbá minden, hozzá tartozó vagy a birtokában lévő, hivatalos felhasználásra szánt dokumentum sérthetetlen.

7. CIKK

PÉNZÜGYI KÖNNYÍTÉSEK

1. A Regionális Központ a feladatai ellátására az aláíró államoktól, a céljaival egyetértő szervezetektől és magánszemélyektől támogatást fogadhat el.

2. A Regionális Központ pénzügyi ellenőrzés, szabályozás vagy fizetési moratóriumra vonatkozó korlátozás nélkül

a) bármilyen külföldi fizetési eszközt és betétet tarthat, valamint rendelkezhet bármilyen fizetési eszközben lévő számla felett;

b) szabadon átutalhatja külföldi fizetési eszközét és alapjait az egyik országból a másik országba, valamint átválthatja bármely fizetési eszközét bármely más fizetési eszközre.

8. CIKK

ADÓMENTESSÉG

1. A Regionális Központ vagyontárgyai, helyiségei, jövedelme és egyéb tulajdona mentes

a) minden közvetlen adó alól, ideértve a helyi adókat (kivéve azon díjakat, amelyek a közüzemi szolgáltatások ellenértékeit képezik),

b) a Regionális Központ hivatalos használatra, valamint kiadványai érdekében behozott vagy kivitt tárgyak tekintetében minden behozatali vagy kiviteli vámfizetés, tilalom és korlátozás alól,

c) bármely hatóság által megállapított, a munkáltatót terhelő egészség- vagy nyugdíjbiztosítási járulék, illetve egyéb járulékok megfizetése alól, kivéve a magyar állampolgárok vagy más olyan állampolgárok foglalkoztatásának esetét, akikre a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendelet alapján a magyar társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazandók.

2. A Regionális Központ jogosult az Alapokmányban foglalt feladatai ellátására az általa vásárolt termékek és szolgáltatások árában foglalt általános forgalmi adó, illetve jövedéki adó visszatérítésére a vonatkozó magyar törvényekkel és jogszabályokkal összhangban, a diplomáciai képviseleteket megillető mértékkel megegyezően.

9. CIKK

KAPCSOLATTARTÁS ÉS MÉDIA

1. A Regionális Központot hivatalos érintkezése tekintetében legalább olyan kedvező elbánás illeti meg, mint amelyet a Kormány a levelezés, a kábeltáviratok, távfénymásolatok, távbeszélő, távirati, telex, illetve más közlések elsőbbsége, díja és illetéke tekintetében bármely más kormánynak, ideértve annak diplomáciai képviseleteit is, vagy más kormányközi nemzetközi szervezetnek biztosít.

2. A Kormány biztosítja a hivatalos közlések és levelezés sérthetetlenségét. Ez a sérthetetlenség kiterjed többek között a kiadványokra, álló- és mozgóképekre, videó-, film- és hangfelvételekre, függetlenül azok terjedelmétől és számától.

10. CIKK

KIVÁLTSÁGOK ÉS MENTESSÉGEK

1. Az Igazgatótanács tagjait, az Ügyvezető Igazgatót, a Vezetőség tagjait, valamint az igazgatási és műszaki személyzetet, házastársaikat és olyan hozzátartozóikat, akiknek az ellátásáról gondoskodnak, a nemzetközi jognak a nemzetközi szervezetek tisztviselőire vonatkozó alapelveivel összhangban a következő kiváltságok és mentességek illetik meg:

a) mentesek hivatalos minőségükben szóban és írásban tett nyilatkozataik és összes egyéb hivatalos tevékenységük tekintetében a joghatóság alól;

b) mentesek a Regionális Központ által fizetett illetmény és egyéb járandóság tekintetében az adózás alól;

c) mentesek a Regionális Központ által fizetett illetmény és egyéb járandóság tekintetében a foglalkoztatottakat terhelő egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék és egyéb járulékok alól, kivéve a magyar állampolgárokat és más olyan állampolgárokat, akikre a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendelet alapján a magyar társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazandók;

d) mentesek házastársukkal és általuk eltartott hozzátartozóikkal együtt a bevándorlást korlátozó szabályok, valamint a külföldiek bejelentésére vonatkozó előírások alól, és amennyiben vízumkötelezettek, úgy a vízumot díjmentesen kapják meg;

e) a fizetési eszközök beváltása tekintetében ugyanazokat a könnyítéseket élvezik, mint más nemzetközi szervezet magyarországi képviseletének tagjai;

f) nemzetközi vagy belső válság idején őket, házastársukat és olyan hozzátartozóikat, akiknek ellátásáról gondoskodnak, hazatérési könnyítések illetik meg, amelyek révén kívánságukra a lehető legkorábban távozhatnak;

g) a tisztségük első Magyarországon történő elfoglalása alkalmával joguk van berendezési és személyes használati tárgyaikat vámmentesen behozni;

h) jogosultak a termékek és szolgáltatások árában foglalt általános forgalmi adó visszatérítésére a vonatkozó hatályos magyar törvényekkel és jogszabályokkal összhangban;

i) Magyarország megfelelő tisztelettel bánik velük és minden szükséges intézkedést megtesz a személyük, szabadságuk vagy méltóságuk ellen irányuló bármilyen támadás megelőzése, valamint az ilyen támadásokat elkövető személyek elleni eljárás megindítása, és megbüntetése érdekében;

j) feltéve, hogy nem magyar állampolgárok, illetve a Regionális Központnál történt alkalmazásukat megelőzően nem voltak magyarországi állandó lakosok, az Ügyvezető Igazgató és a vele egy háztartásban élő családtagjai részére Magyarországon biztosítani kell a diplomáciai képviseletek vezetőinek és családtagjaiknak, a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. április 18-án aláírt Bécsi Egyezmény alapján biztosított kiváltságokat és mentességeket, kivételeket és könnyítéseket. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni kell az Ügyvezető Igazgató feladatait ideiglenes jelleggel, legalább két hónap időtartamban ellátó személyekre is.

2. Jelen Cikk 1. bekezdés b)-h) és j) pontja nem alkalmazható Magyarország állampolgáraira és a magyarországi állandó lakosokra.

3. Tekintettel arra, hogy ezek a kiváltságok és mentességek nem az egyének előnyben részesítését, hanem a Regionális Központ környezetvédelmi küldetése független gyakorlásának biztosítását szolgálják, a Regionális Központ köteles a 11. Cikk 1. bekezdésében meghatározott bármely személy kiváltságáról és mentességéről lemondani, bármely esetben, amikor véleménye szerint a mentesség az igazságszolgáltatás menetét akadályozná, és arról a Regionális Központ érdekeinek sérelme nélkül lehet lemondani.

4. A Regionális Központ megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy az ilyen kiváltságokat és mentességeket élvező minden személy tiszteletben tartsa Magyarország törvényeit és jogszabályait.

5. Az 1. Cikk k) pontjában említett ösztöndíjasokat a következő mentességek és könnyítések illetik meg:

a) jogosultak az ösztöndíjuk időtartamára érvényes díjmentes, többszöri beutazásra jogosító vízumra és tartózkodási engedélyre;

b) mentesek a Regionális Központ által fizetett ösztöndíj és járandóság tekintetében az adózás alól;

c) a magyarországi tanulmányaik folytatásához szükséges személyes használati tárgyaikat vámmentesen hozhatják be, illetve vihetik ki.

6. A feladatkörében utazó személyek részére a Regionális Központ személyazonossági igazolványt állít ki.

11. CIKK

A REGIONÁLIS KÖZPONT SZEMÉLYZETÉNEK TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK

1. Az Ügyvezető Igazgató, valamint az Igazgatótanács és a Vezetőség tagjai, továbbá az igazgatási és műszaki személyzet és az ösztöndíjasok nevét a Regionális Központ Ügyvezető Igazgatója közli Magyarország Külügyminisztériumával, amint megkezdték tisztségük ellátását a Regionális Központnál.

2. Ezen értesítés kézhezvétele alapján Magyarország Külügyminisztériuma a jelen Cikk 1. bekezdésében felsorolt személyi körbe tartozók részére kiállítja a megfelelő igazolványt, kivéve a magyar állampolgárokat és a magyarországi állandó lakosokat.

12. CIKK

VITÁK RENDEZÉSE

Minden, a Regionális Központ és a Kormány között a Megállapodás végrehajtásával összefüggő vitát békésen, közvetlen tárgyalások útján kell rendezni.

13. CIKK

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Megállapodás határozatlan időre jött létre, és Magyarországnak a Megállapodás hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások befejezéséről szóló a Regionális Központ Igazgatótanácsának küldött értesítése keltét követő harmincadik (30.) napon lép hatályba.

2. Jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél írásban felmondhatja. A felmondás az írásban megküldött értesítés kézhezvételét követő tizenkét hónap elteltével lép hatályba.

3. Jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság Kormánya és a Közép-és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ között a Budapest Regionális Központ jogállásáról szóló 1995. október 23-án aláírt Megállapodás hatályát veszti.

Ennek hiteléül a Felek kellőképpen meghatalmazott képviselői jelen Megállapodást aláírták és lepecsételték.

Készült Budapesten, 2014. február 3-án, két eredeti példányban, magyar és angol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

HEADQUARTERS AGREEMENT between the Government of Hungary and the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

The Government of Hungary, and the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, hereinafter referred to as the „Parties”,

WELCOMING the activity of the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe in Hungary in the promotion of environmental cooperation in the States of Central and Eastern Europe,

ACKNOWLEDGING that the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe has been established on 20 June 1990 by Hungary, the United States of America and the European Communities,

RECALLING that an agreement was concluded between the Government of the Republic of Hungary and the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe on 23 October 1995,

REFERRING to the Charter of the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, setting out the institutional structure of the organization that has been opened for signature on 19 June 1996 and is at present signed by 31 states and the European Union,

RECALLING the entry into force of the Agreement on the Legal Status of the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe on 31 October 2012,

HEREBY AGREE as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purpose of the present Agreement the following definitions shall apply:

a) REC: the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe;

b) State: Hungary;

c) Government: the Government of Hungary;

d) Agreement: the Agreement on the Legal Status of the REC entered into force on 31 October 2012;

e) Charter: the Charter of the REC signed on 19 June 1996;

f) Board of Directors: the main governing and decision making body of the REC;

g) General Assembly: advisory body to the Board of Directors;

h) Executive Director: representative of the REC, in charge of the day-to-day affairs of the organization;

i) Managers shall mean the leaders of operational units of the REC;

j) Administrative and technical personnel of the REC: members of the staff of REC employed in the administrative and technical service of the REC;

k) Fellows: people who are invited by the REC to support its activities.

ARTICLE 2

THE REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER

1. Mission of the REC

The Parties to the Agreement confirm that the mission of the REC remains for the future to assist in addressing environmental issues mainly in Central and Eastern Europe through the promotion of the international cooperation of governments and environmental experts, the free exchange of information and public participation in environmental decision making.

The REC participates in the assessment of the current environmental needs of the region, and offers financial and professional support for the environmental protection activity of the civil society. In doing so, it aides the international exchange of data relevant to environment protection and nature conservancy, promotes the dialogue between countries, organizations and all sectors of society as well as broadens the environmental awareness of society and expertise of professionals and decision makers.

2. Activities of the REC

Pursuing its mission described in Paragraph 1 of this Article, the REC will continue, inter alia, to:

a) follow the development of global environmental problems;

b) gather and distribute environmental data on the countries of the region as well as in reference to the region as a whole;

c) regularly assess strategic environmental needs in Central and Eastern Europe and serve as consultant in their solution;

d) promote public participation in environmental decision making;

e) offer the opportunities for mutual exchange of experiences for interested countries, organizations and individuals;

f) promote environmental cooperation between governments, academia, and non-governmental organizations including members of the business community;

g) offer in kind as well as financial support towards the solution of certain environmental issues; and

h) award fellowships and organize educational, training and scientific programs on the field of environmental protection, management as well as nature conservancy in the region.

3. The REC is an independent, non-partisan, non-advocacy, not-for-profit international environmental organization.

ARTICLE 3

LEGAL CAPACITY

In accordance with the Agreement on the Legal Status of the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, the Government hereby recognizes that the REC has international legal personality. It shall also have legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes, including capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to institute and participate in legal proceedings. The REC shall be free to carry out, on the territory of Hungary, such activities as may be necessary for the exercise of its environmental mission. The REC shall be entitled to extend its activities to the territories of other States of Central and Eastern Europe with the consent of the Government of those States. The Government shall facilitate, to the maximum extent possible, the environmental activities of the REC. It shall, in particular, allow and facilitate all transnational operations, contacts and communications of the REC.

ARTICLE 4

SEAT

The seat of REC is in Hungary. The Government provides suitable premises to support the activities as described in Article 2.

ARTICLE 5

RECOGNITION OF HUNGARIAN LAW

In Hungary, the REC shall act in conformity with the laws and regulations of Hungary.

ARTICLE 6

PROPERTY, FUNDS AND ASSETS

1. The premises of the REC, irrespective of ownership, shall be inviolable. They shall be exempt from search, requisition, confiscation or expropriation.

2. The REC, its property and assets wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process, except insofar as in any particular case when the REC has expressly waived its immunity. The property and assets of the REC, including its vehicles, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by judicial, executive or administrative action or procedure.

3. The archives of the REC, its official correspondence and any documents pertaining to it or being under its possession and intended for its official use shall be inviolable.

ARTICLE 7

FINANCIAL FACILITIES

1. To sustain its activities, the REC is entitled to accept donations from signatory countries, from organizations and individuals supporting its mission.

2. Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind,

a) the REC may hold any funds or currency of any kind operate accounts in any currency,

b) the REC shall be free to transfer its funds or currency from one country to another and to convert any currency held by it into any other currency.

ARTICLE 8

TAX EXEMPTIONS

1. The REC, its assets, premises, income and other property shall be:

a) exempt from all direct taxes including local taxes (except for dues which are, in fact, no more than charges for public utility services);

b) exempt from customs duties, prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported or exported by the REC for its official use and in respect of its publications;

c) exempt from employer’s social security and pension contributions and any other contribution imposed by any authority, except for the employment of Hungarian citizens and any other person to whom - based on the regulation of the European Union on the coordination of social security systems - the Hungarian social security laws apply.

2. The REC is entitled to the reimbursement of the value-added-tax and excise tax included in the price of goods and services required for pursuing its mission as outlined in the Charter, in accordance with the relevant Hungarian laws and regulations and to the same extent as accorded to the diplomatic missions.

ARTICLE 9

COMMUNICATION AND MEDIA

1. The REC shall enjoy - in respect of its official communications - treatment not less favourable than that accorded by the Government to any other government including its diplomatic missions or to other intergovernmental organizations in the matter of priorities, tariffs and charges on mail, cablegrams, telephotos, telephone, telegraph, telex and other communications.

2. The Government shall secure inviolability of the official communications and correspondence. Such inviolability, without limitation by reason of this enumeration, shall extend to publications, still and moving pictures, videos and films and sound recordings, regardless of their size and number.

ARTICLE 10

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

1. The members of the Board of Directors, the Executive Director and the Managers as well as the administrative and technical personnel their spouses and relatives dependent on them, shall enjoy the following privileges and immunities in accordance with the principles of the international law regarding the treatment of officials of international organizations:

a) immunity from legal process in respect of all words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity;

b) exemption from all taxes on salaries and other emoluments paid by the REC;

c) exemption from employee’s social security and pension contributions and any other contribution on salaries and other emoluments paid by the REC, imposed by any authority, except for the employment of Hungarian citizens and any other person to whom - based on the regulation of the European Union on the coordination of social security systems - the Hungarian social security laws apply;

d) immunity, together with their spouses and relatives dependent on them, from immigration restrictions and alien registration, and free visa if they fall under visa obligation;

e) the preferential exchange facilities of members of international organizations in Hungary;

f) repatriation facilities, together with their spouses and relatives dependent on them, enabling them, if they so wish, to leave at the earliest possible moment in time of international or internal crisis;

g) the right to import free of duty articles for personal use at the first time taking up their posts in Hungary;

h) entitled to exemption of the value-added-tax and any other indirect tax included in the price of goods and services in accordance with the relevant Hungarian laws and regulations;

i) Hungary shall treat them with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on their person, freedom or dignity and to prosecute and punish persons who have committed such attacks;

j) the Executive Director, and the members of his/her family forming part of his household, provided they are not Hungarian nationals or have held permanent residence status before being employed by the REC, shall be accorded, in Hungary, the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to the heads of diplomatic missions and the members of their family in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961. This applies also to persons fulfilling the functions of the Executive Director on a temporary basis for a period of at least two months.

2. Sub-section b)-h) and j) of paragraph 1 of this Article shall not apply to the citizens of Hungary or to persons who are permanently resident in Hungary.

3. As these privileges and immunities are accorded not for the personal benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard the independent exercise of its environmental mission, the REC shall be under a duty to waive the immunities and privileges of any of the members mentioned in paragraph 1 of Article 11, in any case, where in its opinion, they would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the REC.

4. The REC shall take all measures to secure that all the persons enjoying such privileges and immunities respect the laws and regulations of Hungary.

5. Fellows mentioned in paragraph k) of Article 1 are entitled to the following immunities and facilities:

a) for the duration of their fellowship, they are entitled to free multiple entry visas, free residence permit;

b) exemption from taxation on the fellowship award, benefits and compensations paid to them by the REC;

c) the right to import and export free of duty their articles for personal use needed for their study in Hungary.

6. The REC will provide persons travelling on its mission with identity cards.

ARTICLE 11

THE PERSONNEL OF THE REC AND THEIR LEGAL STATUS

1. The Executive Director shall communicate the names of members of the Board of Directors, the Executive Director, the Managers as well as the administrative and technical personnel, and fellows of the REC to the Ministry of Foreign Affairs of Hungary as soon as they take their post at the REC.

2. Upon the receipt of this communication, the Ministry of Foreign Affairs of Hungary will issue appropriate identity cards to the categories mentioned in paragraph 1 of this Article except for the citizens of Hungary and the persons who are permanently resident in Hungary.

ARTICLE 12

SETTLEMENT OF DISPUTES

All disputes between the REC and the Government relating to the application of this Agreement should be settled amicably by direct negotiations.

ARTICLE 13

FINAL PROVISIONS

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall enter into force upon the thirtieth (30th) day after the date of the notification by the Government of Hungary to the Board of Directors of the REC that the internal procedure necessary for the entry into force of the Agreement has been duly completed.

2. This Agreement may be terminated by either Party by written notice. Such termination enters into force twelve months after the receipt of the written notification.

3. The Agreement between the Board of Directors of the REC and the Government of the Republic of Hungary on the Status of the Regional Center in Budapest, signed on the 23rd of October 1995, ceases to be in force from the date of entry into force of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed and sealed this Agreement.

DONE at Budapest on 3 February 2014, in duplicate, in English and Hungarian language, all text being equally authentic.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és az 5. § a Megállapodás 13. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. §, a 3. § és az 5. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

5. § * 


  Vissza az oldal tetejére