A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2014. évi XLVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) összhangban a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló, Párizsban, 1995. március 19-én aláírt Szerződéssel és tekintettel az infrastruktúra-kapcsolatoknak a két ország közötti gazdasági együttműködés fejlődésére gyakorolt hatására,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

(1) Az Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti kapcsolat létrehozása érdekében a Szerződő Felek megállapodnak egy, a Hernád folyó 110+850 fkm szelvényében, a XVI.3M és XVI.7M határjelek térségében elhelyezkedő közös közúti híd (a továbbiakban: Híd) és a mindkét oldali csatlakozó utak megépítéséről. A Híd megépítésének költségeit közösen, egyenlő arányban viselik.

(2) A Híd egynyílású két főtartós acélszerkezeti vonórudas ívhídként épül meg, szerkezeti hossza 61,02 m, szélessége 8,75 m, teherbírása Eurocode szerinti.

2. Cikk

A közúti kapcsolat a nemzetközi közúti személyforgalom, valamint a legfeljebb 3,5 t össztömegű tehergépjármű-forgalom céljára létesül.

3. Cikk

A Szerződő Felek erőfeszítéseket tesznek a Híd és a csatlakozó utak megépítéséhez szükséges pénzügyi támogatásnak az Európai Uniótól történő megszerzése érdekében.

4. Cikk

(1) Jelen Megállapodás végrehajtására a Szerződő Felek mindkét államban a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztériumot jelölik ki (a továbbiakban: Illetékes Szerv).

(2) Az Illetékes Szervek a saját államuk jogi előírásaival összhangban meghatározzák a Híd és a csatlakozó utak megépítéséért felelős szerveket (a továbbiakban: Felelős Szerv).

(3) Az Illetékes Szervek kölcsönösen tájékoztatják egymást a Felelős Szervek megnevezéséről és címéről.

5. Cikk

(1) A Felelős Szervek gondoskodnak a Híd és a csatlakozó utak beruházásainak előkészületeiről. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a Szerződő Felek államainak vonatkozó belső jogszabályaival összhangban valósulnak meg.

(2) A Felelős Szervek mindegyike beszerzi a Híd és a Hídhoz csatlakozó utak megépítéséhez szükséges építési és egyéb engedélyeket államuk illetékes hatóságaitól az adott állam jogszabályai alapján.

(3) A Híd megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást a Szerződő Felek nevében a magyar fél írja ki, a magyar közbeszerzési előírások szerint.

(4) A kivitelezési munkálatok mindkét Szerződő Fél államának hatályos jogszabályaival és műszaki előírásaival összhangban valósulnak meg.

(5) Az államhatár vonalát vagy a határjeleket érintő valamennyi munka kivitelezéséhez az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága előzetes jóváhagyása szükséges.

(6) Tekintettel arra, hogy a Híd felépítése a Hernád határfolyó nagyvízi medrét érinti, megvalósításához a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

6. Cikk

A Híd megnyitásának időpontját a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik.

7. Cikk

A Híd üzemeltetésére, fenntartására és rekonstrukciójára a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló, Pozsonyban, 2007. június 18-án aláírt megállapodás rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. Cikk

(1) A megvalósult Híd a Szerződő Felek államainak közös tulajdonát képezi.

(2) A Hídhoz csatlakozó utak mindkét országban helyi közútként kerülnek megépítésre és Magyarország területén Abaújvár önkormányzata, a Szlovák Köztársaság területén Kechnec (Kenyhec) község tulajdonát képezik.

9. Cikk

(1) Amennyiben az egyik Szerződő Fél alapos indok nélkül eláll attól, hogy megépítse a Hidat vagy a saját oldalán a Hídhoz csatlakozó utat, köteles megtéríteni a másik Szerződő Fél minden olyan kárát és költségét, amely bizonyítottan a Híd és a Hídhoz csatlakozó út saját oldalán történő építésével összefüggésben merült fel.

(2) A Hídban vis maior miatt keletkezett kárt a Szerződő Felek közösen, egyenlő arányban viselik.

10. Cikk

(1) A Híd építésének előkészítésével, tervezésével és kivitelezésével megbízott személyek a beruházás időszakában szabadon mozoghatnak az államhatár közelében az építési övezetben. Amennyiben a beruházó szervezetek a Híd építése során harmadik állam állampolgárait alkalmazzák, munkaviszonyuknak meg kell felelnie az adott ország területén érvényes, a külföldiek munkavállalásáról és tartózkodásáról szóló belső jogszabályoknak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek a Szerződő Felek által felhatalmazott ellenőrző szervek felszólítására érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal kötelesek igazolni magukat.

11. Cikk

Jelen Megállapodás értelmezésével és megvalósításával összefüggő esetleges vitákat az Illetékes Szervek tárgyalás útján rendezik. Amennyiben nem jön létre megállapodás, a vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik.

12. Cikk

(1) Jelen Megállapodást a Szerződő Feleknek a belső jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást igazoló későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodás a Szerződő Felek közötti közös megállapodással írásban módosítható, vagy kiegészíthető. Ezen kiegészítések, illetve módosítások az (1) bekezdés szerint lépnek hatályba.

(3) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás kézbesítése után a Szerződő Felek haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek a jelen Megállapodás megvalósításával kapcsolatos nyitott kérdésekről, különösen a másik Szerződő Félnél a Megállapodás felmondásának időpontjáig a Megállapodás megvalósításával kapcsolatosan felmerült költségek rendezéséről. Felmondás esetén a jelen Megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt átvétele napjától számított hat hónap után hatályát veszti.

Készült: Pozsonyban 2014. június 27. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelyből mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya
nevében
A Szlovák Köztársaság Kormánya
nevében”

4. § A Megállapodás alapján megépülő híd forgalomba helyezését követően - az építtető vagyonkezelési jogának egyidejű megszűnése mellett - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Ababújvár Község Önkormányzatával vagyonkezelési szerződést köt.

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére