A jogszabály mai napon ( 2020.05.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2014. évi XLVIII. törvény

az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei módosításának kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés felhatalmazást ad az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei módosítása (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Chapter IV of the Istanbul Convention will be amended as follows:

Article 21a

Electronic data-processing techniques

All formalities necessary for implementing the provisions of this Convention may be carried out electronically by using electronic data-processing techniques approved by the Contracting Parties.

Amendment to Appendix II to Annex B3 to the Istanbul Convention:

- The current paragraph 1 is replaced with the following new paragraph:

1. The following information shall be durably marked in an appropriate and clearly visible place on containers:

(a) the identification of the owner or principal operator, which may be shown either by its full name or by an established identification system, symbols such as emblems or flags being excluded;

(b) the identification marksand numbers of the container, given by the owner or principal operator; and

(c) the tare weight of the container, including all its permanently fixed equipment.

- The following paragraph is inserted as a new paragraph 2:

2. For freight containers generally considered for maritime use, or for any other container utilizing an ISO standard prefix (i.e. four capital letters ending in U), the identification of the owner or principal operator and the container serial number and the check digit of the container shall adhere to the International Standard ISO 6346 and its annexes.

- The current paragraph 2 becomes paragraph 3. The current paragraph 3 becomes paragraph 4. There are no changes to the texts of the new paragraphs 3 and 4.”

„Az Isztambuli Egyezmény IV. Fejezete egy új 21a. cikkel egészül ki:

21a. cikk

Elektronikus adatfeldolgozási módszer

Minden alakiság, amely a jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges, elektronikusan, a Szerződő Felek által elfogadott elektronikus adatfeldolgozási módszer használatával kivitelezhető.

Az Egyezmény B. 3. Melléklet II. Függeléke a következők szerint változik:

- az 1. pont szövege az alábbiak szerinti módosul:

1. A szállítótartályokon tartós formában, és jól látható helyen kell elhelyezni a következő adatokat:

a) a jogosult vagy a fő üzemeltető azonosító adatai, amely lehet a teljes név, vagy egy létrehozott azonosító rendszer is, azonban a szimbólumok, mint emblémák vagy zászlók nem használhatóak;

b) a szállítótartálynak a jogosult vagy az üzemeltető által megadott azonosító jelei és száma;

c) a szállítótartály önsúlya, beleértve valamennyi tartósan rögzített felszerelését.

- új 2. pont kerül beillesztésre:

2. Az általában tengeri szállításra használt áruszállító konténerek vagy az összes többi, az ISO szabvány szerinti előképzőt (azaz négy nagybetű, melyek közül az utolsó U) használó konténer esetében a jogosult vagy a fő üzemeltető azonosító adatainak, a konténer sorozatszámának és a konténer ellenőrző számjegyének meg kell felelnie az ISO 6346-os Nemzetközi Szabványnak és annak mellékleteinek.

- a jelenleg hatályos 2. pont 3. pontra, a jelenleg hatályos 3. pont 4. pontra módosul, szövegük nem változik.”

4. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

(3) Az Egyezmény módosítással egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása közzétételéről a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére