A jogszabály mai napon ( 2020.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2014. évi LI. törvény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról

Magyarország Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban „Szerződő Felek”),

- hivatkozással az Európai Uniónak a személyek, a szolgáltatások, az áru és a tőke szabad mozgására vonatkozó alapelveire,

- törekedve a Magyarország és Románia közötti jószomszédi és baráti viszonyok megerősítésére,

- tekintettel a magyar-román államhatár két oldalán elhelyezkedő közigazgatási egységek együttműködési kapcsolataira és azok fejlesztési szükségleteire,

- figyelembe véve a nemzetközi turizmus, a kereskedelem és a közlekedés fejlesztésének, valamint a határon átnyúló gazdasági együttműködésnek a jelentőségét,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek megállapodnak arra vonatkozóan, hogy a magyar-román államhatáron átvezető, a jelen megállapodás szerves részét képező Mellékletben felsorolt közúti kapcsolatok megvalósítását elősegítik.

(2) A Szerződő Felek megállapodnak a magyar-román államhatáron átvezető, közúti kapcsolatokon áthaladó forgalom jellegéről a jelen megállapodás szerves részét képező Mellékletben előírtaknak megfelelően.

(3) Az autópályák, a 30 méter szerkezeti hosszt meghaladó határhidak, valamint Magyarország területén az autóutak, Románia területén a nemzeti utak kapcsolatai létesítéséről a Szerződő Felek külön megállapodást kötnek.

2. Cikk

Mindegyik Szerződő Fél államának területén a jelen megállapodás tárgyát képező közúti kapcsolatok fejlesztését - a besorolás/kategória megváltoztatása nélkül -, és karbantartását az azok kezeléséért felelős hatóságok végzik, tiszteletben tartva az adott Szerződő Fél államának területén erre vonatkozó műszaki és jogi előírásokat.

3. Cikk

A Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást a jelen megállapodás megvalósításának nyomon követéséért felelős hatóságokról.

4. Cikk

(1) Az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok létesítése az államhatár vonalát nem változtatja meg.

(2) Bármely, az államhatár vonalától az adott Szerződő Fél államának területén, a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint meghatározott távolságban végzendő munka megkezdése előtt be kell szerezni a Szerződő Felek illetékes hatóságainak jóváhagyását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

5. Cikk

(1) A személyek, járművek, áruk és egyéb javak szabad mozgása a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokon keresztül a schengeni vívmányok Románia általi teljes körű alkalmazásának időpontjától valósul meg, vagy eseti jelleggel valósítható meg, az illetékes hatóságok előzetes engedélyével.

(2) Ameddig Románia nem teljes körűen alkalmazza a schengeni vívmányokat, azokon az államhatárt keresztező utakon, amelyeken nincsenek határátkelőhelyek, a Szerződő Felek illetékes hatóságai sorompókat és fizikai akadályokat helyeznek el mindkét állam területén, az államhatár átlépése pedig a jelen cikk (1) bekezdése szerint történik.

6. Cikk

A jelen megállapodás értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő bármely nézetkülönbséget a Szerződő Felek egymás között rendezik.

7. Cikk

(1) Jelen megállapodás annak az utolsó diplomáciai úton kapott értesítésnek a kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek tájékoztatják egymást, hogy a belső jogszabályaik által a megállapodás hatálybalépéséhez meghatározott eljárás befejeződött.

(2) Jelen megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik.

(3) Jelen megállapodás a Szerződő Felek megegyezése alapján, írásban bármikor módosítható. A módosítások a jelen cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint lépnek hatályba.

(4) Jelen megállapodást bármelyik Szerződő Fél a másik Szerződő Félhez diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel felmondhatja. Ebben az esetben a megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított hat (6) hónap elteltével hatályát veszti.

Készült Bukarestben, 2014. 07. hó 24. napján, két-két eredeti példányban, magyar és román nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya
nevében
Románia Kormánya
nevében

MELLÉKLET

A magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatok jegyzéke

Sorszám Megnevezés - érintett települések Határmetszéspont jele A forgalom jellege A közúti kapcsolat jellege
magyar román
1. Csanádpalota Nădlac (Nagylak) B26/2-B26/3 személy- és teherforgalom 3,5 t-ig út
2. Battonya Pecica (Pécska) B108-C14 személy- és teherforgalom 3,5 t-ig út
3. Dombegyház Variaşu Mic (Kisvarjas) C51-C51/2 személy- és teherforgalom 3,5 t-ig út
4. Elek Grăniceri (Ottlaka) D59/1-D59/2 személy- és teherforgalom 3,5 t-ig út
5. Gyula-Dénesmajor Iermata Neagră (Feketegyarmat) D137/3-D139 személy- és teherforgalom 3,5 t-ig út
6. Sarkad Ant (Ant) D148-D148/2 személy- és teherforgalom 3,5 t-ig út
7. Méhkerék Salonta (Nagyszalonta) E38/2-E39/1 személy- és teherforgalom 7,5 t-ig kerékpárút a meglévő határátkelőhelyen
8. Geszt Cefa (Cséffa) F2/1-F3/1 személy- és teherforgalom 3,5 t-ig út
9. Körösnagyharsány Cheresig (Körösszeg) F69-F69/2 személy- és teherforgalom 3,5 t-ig út
10. Ártánd Borş (Bors) F144/1-F146 korlátozás nélkül kerékpárút a meglévő határátkelőhelyen
11. Kismarja Parhida (Pelbárthida) G46/2-G47/1 személy- és teherforgalom 3,5 t-ig út
12. Pocsaj Roşiori (Biharfélegyháza) G70-G71 személy- és teherforgalom 3,5 t-ig út
13. Bagamér Voivozi (Érkenéz) H72-H73 személy- és teherforgalom 3,5 t-ig út
14. Ömböly Horea (Károlypuszta) K30-K30/1 személy- és teherforgalom 3,5 t-ig út
15. Csenger Boghiş (Csengerbagos) L72/1-L72/2 személy- és teherforgalom 3,5 t-ig út
16. Csenger Oar (Óvári) L85/1-L85/2 személy- és teherforgalom 3,5 t-ig út
17. Csenger Oar (Óvári) L86-L86/1 kerékpáros forgalom kerékpárút
18. Zajta Peleş (Nagypeleske) L148-L148/1 személy- és teherforgalom 3,5 t-ig út
19. Garbolc Bercu (Szárazberek) L170-L170/2 személy- és teherforgalom 3,5 t-ig út
20. Magosliget Turulung (Túrterebes) L176/1-L176/2 kerékpáros forgalom kerékpárút

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § a megállapodás 7. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A megállapodás, illetve a 2. és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére