A jogszabály mai napon ( 2023.06.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

53/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 27. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: OTSZ) meghatározott tűzvédelmi követelmények, az elérendő biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (a továbbiakban: TvMI) kidolgozásáért felelős Tűzvédelmi Műszaki Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvényben meghatározottakon túl -

a) figyelemmel kíséri a műszaki haladás vívmányait, elemzi a tűzvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, valamint

b) szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja a TvMI-ket és tartalmukat indokolt esetben módosítja.

2. § (1) A Bizottság az elnökből és a (2) bekezdésben meghatározott tagokból áll.

(2) A Bizottság elnöke a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) országos tűzoltósági főfelügyelője, tagjai

a) a Magyar Építész Kamara,

b) a Magyar Mérnöki Kamara,

c) a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség,

d) a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete,

e) a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara,

f) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszéke,

g) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

h) a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ,

i) a Magyar Szabványügyi Testület,

j) az Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft., valamint

k) az Országos Atomenergia Hivatal

képviselője.

(3) A Bizottság elnöke és tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.

3. § (1) A Bizottság szükség szerint, de legalább évente 1 alkalommal ülésezik. Az ülést a Bizottság elnöke hívja össze. A Bizottság összehívására a Bizottság bármely tagja javaslatot tehet.

(2) A Bizottság megalkotja az ügyrendjét. A Bizottság titkársági feladatainak ellátásáról, valamint a működés egyéb feltételeinek biztosításáról a BM OKF gondoskodik.

(3) A Bizottságon belül egy konkrét feladat végrehajtására az elnök munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoportban az arra kijelölt bizottsági tagok által delegált legfeljebb három, az adott feladat elvégzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező személy vesz részt. A munkacsoport vezetőjét a Bizottság elnöke jelöli ki a tagok által delegált személyek közül. A munkacsoport vezetője gondoskodik a munka megszervezéséről, a határidők betartásáról, valamint az elvégzett feladatnak, elkészített TvMI-tervezetnek az elnök részére történő megküldéséről.

4. § A Bizottság által kidolgozott, a BM OKF főigazgatója által kiadott TvMI-ket a BM OKF honlapján közzé kell tenni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.