A jogszabály mai napon ( 2020.08.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdése szerinti jelzés alapján az 1. melléklet tartalmazza az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokat vagy vegyületcsoportokat.

2. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

3. § *  A rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet az 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelethez

ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE

A következő szerkezeti leírásoknak megfelelő vegyületek, ha azok a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet A) és B) jegyzékén nem szerepelnek:

1. Azok

1.1. *  az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon), vagy

1.2. a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy

1.3. a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy

1.4. az indazolil-naftil-keton (1H-indazol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indazol-3-il(naftalin-2-il)metanon) vagy

1.5. a fenil-indazolil-keton (fenil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy

1.6. a benzil-indazolil-keton (2-fenil-1-(1H-indazol-3-il)etanon) vagy

1.7. a naftil-pirrolil-keton (naftalin-1-il(1H-pirrol-3-il)metanon, naftalin-2-il(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy

1.8. a (ciklusos alkil)-indolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indol-3-il)metanon) vagy

1.9. a (ciklusos alkil)-indazolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy

1.10. a (ciklusos alkil)-pirrolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy

1.11. az indol-3-karboxilát (1H-indol-3-karbonsav észterszármazék) vagy

1.12. az indol-3-karboxamid (1H-indol-3-karboxamid) vagy

1.13. az indazol-3-karboxilát (1H-indazol-3-karbonsav észterszármazék) vagy

1.14. az indazol-3-karboxamid (1H-indazol-3-karboxamid)

szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

1.15. az indol-, indazol-, illetve pirrolváz 1-es helyzetű nitrogénatomjához

1.15.1. legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport, illetve

1.15.2. az 1.15.1 szerinti csoport ciano-, hidroxi-, alkoxi-, alkilszulfanil-, cikloalkil-, halogénezett cikloalkil-, cikloalkenil-, fenil-, (halogénfenil)-, tetrahidrofuranil-, tetrahidropiranil-, morfolinil-, N-metilpirrolidinil- vagy N-metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazó származéka kapcsolódik.

1.16. az indolváz

1.16.1. 2-es helyzetben lévő szénatomja metil- vagy etilcsoportot tartalmazhat, illetve

1.16.2. 4-es, 5-ös, 6-os, illetve 7-es helyzetben lévő szénatomjai - tetszőleges kombinációban - halogénatomot, metil-, metoxi- vagy nitrocsoportot tartalmazhatnak.

1.17. a pirrolváz a 2-es, 4-es, illetve 5-ös helyzetű szénatomjához kapcsolódóan, tetszőleges kombinációban egy vagy több

1.17.1. halogénatomot vagy

1.17.2. fenil-, (halogénfenil)-, naftil- vagy 1-2 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat.

1.18. *  az 1.11. és az 1.13. szerinti vegyületek karboxilát részének oxigénatomjához,

1.18.1. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoport kapcsolódik.

1.19. *  az 1.1-1.7. szerinti fenil-, benzil- és naftilcsoport, illetve az 1.18.1. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport

1.19.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.19.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.19.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat.

1.20. *  az 1.12. és 1.14. szerinti vegyületek karboxamid részének nitrogénatomja

1.20.1. olyan piperazingyűrű tagja, amely egy vagy több metil-, illetve etilcsoportot tartalmaz, vagy

1.20.2. olyan részlegesen vagy teljesen telített biciklusos gyűrűrendszer tagja, amely 7-10 szénatomból és egy vagy két nitrogénatomból áll, vagy

1.20.3. *  valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-metilészter vagy valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-etilészter szerkezeti rész alfa nitrogénatomja, vagy

1.20.4. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-amid szerkezeti rész alfa-nitrogénatomja, vagy

1.20.5. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoportot tartalmaz.

1.21. *  az 1.8., 1.9., 1.10. és 1.18.1. és 1.20.5. szerinti (ciklusos alkil)-csoport egy vagy több 3-10 szénatomos gyűrűből áll és egy vagy több 1-3 szénatomos alkilcsoportot vagy halogénatomot tartalmazhat.

1.22. *  az 1.20.5. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport

1.22.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.22.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.22.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat.

2. *  Azok a katinon (2-amino-1-fenilpropán-1-on) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, a bupropion, kivételével, amelyekben

2.1. a propán-1-on szerkezeti egység 3-as helyzetű szénatomja

2.1.1. legfeljebb 6 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat

2.2. a fenilcsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több

2.2.1. halogénatomot, metil, etil, metoxi, metiléndioxi (metilénbiszoxi-), trimetilén (propán-1,3-diil), etilénoxi-csoportot tartalmazhat

2.3. a nitrogénatom

2.3.1. 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy alkilcsoportokat tartalmazhat vagy

2.3.2. benzilcsoportot tartalmazhat vagy

2.3.3. pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja.

3. Azok a triptamin (2-(1H-indol-3-il)etánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

3.1. az aminocsoport nitrogénje

3.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, vagy alkenilcsoportot, illetve csoportokat tartalmaz,

3.2. az indolil csoport 4-es vagy 5-ös helyzetben

3.2.1. hidroxi-, metoxi- vagy acetoxicsoportot tartalmazhat.

4. Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek - ideértve a 2-feniletánamint is -, amelyekben * 

4.1. az aminocsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több

4.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, hidroxialkil-, cianoalkil- vagy metoxialkil-csoportot,

4.1.2. *  acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil-, dimetoxibenzil-, trimetoxibenzil-, vagy furilmetil-csoportot tartalmazhat.

4.2. az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja lehet;

4.3. az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzetű szénatomja

4.3.1. legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat;

4.4. a fenilcsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több

4.4.1. legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-, (alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-, alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve

4.4.2. *  halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, nitro-, trimetilén- (propán-1,3 diil), metiléndioxi- (metilénbiszoxi-), etiléndioxi- (etilénbiszoxi-), etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino- (etilénazandiil-), etendiilimino- (eten-1,2-diilazandiil-) csoportot

tartalmazhat.

4a. *  Azok az N-fenil-1-(2-feniletil)-4-piperidinamin szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

4a.1. a piperidinamin rész nitrogénatomjához 1-4 szénatomszámú alkil- vagy alkenil- vagy metoxialkil- vagy 3-6 szénatomos cikloalkilcsoportot, illetve furanil- vagy tetrahidrofuranil-csoportot tartalmazó karbonil-rész szénatomja kapcsolódik,

4a.2. az N-fenil rész fenilgyűrűjéhez halogén- vagy metoxi-csoport kapcsolódhat,

4a.3. a piperidin részhez egy vagy - tetszőleges kombinációban - több metil-, illetve karbometoxi-csoport kapcsolódhat,

4a.4. a feniletil rész alifás szénatomjaihoz metil- vagy hidroxi-csoport kapcsolódhat.

5. Az 1-4. pontban foglaltakon túlmenően továbbá

5.1. a következő vegyületek:

A B
1. Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód) Kémiai név
2. 2C-B-BZP 1-(4-bromo-2,5-dimethoxybenzyl)-4-methylpiperazine
3. CPCPP, Gelbes 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine
4. Dichlorophenyl-piperazine(diklórfenil-piperazin) 1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine
5. Harmin 7-methoxy-1-methyl-9H-β-carboline
6. 5-MeO-triptamin 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine
7. N-benzyl-1-PEA (N-benzil-1-PEA) N-benzyl-1-phenylethanamine
8. pCPP 1-(4-chlorophenyl)piperazine
9. 1-phenyl-propyl-amine (fenilpropilamin) 1-phenylpropan-1-amine
10. pMeOPP 1-(4-methoxyphenyl)piperazine
11. URB-754 6-methyl-2-[(4-methylphenyl)amino]-1-benzoxazin-4-one
12. RH-34 3-[2-(2-methoxybenzylamino)ethyl]-1H-quinazoline-2,4-dione
13-15. * 
16-17. * 
18-21 * .
22. * 
23. * 
24-25. * 
26. * 
27-28. * 
29-31 * .
32–34. * 
35. * 
36. MEOP; Methoxypiperamide; metoxipiperamid; MEXP;
1(4methoxybenzoyl)-4-methylpiperazine
(4-Methoxyphenyl)(4-methylpiperazin-1-yl) methanone
37-39. * 
40–44. * 
45. * 
46. *  bk-2-C-B 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)
ethanone
47. *  25I-NBF 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-
N-[(2-fluorophenyl)methyl]ethanamine
48. *  Mexedrone, 4-MMC-oMe, ’MEX’ 3-methoxy-2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one
49. *  TH-PVP 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)pentan-
1-one
50. *  izopropilfenidát (isopropylphenidate) propan-2-yl phenyl(piperidin-2-yl)acetate
51. *  metamnetamin (methylnaphetamine, N-methyl- PAL-
287, MNT, MNA)
N-methyl-1-(naphthalen-2-yl)propan-2-amine
52. *  dezklórketamin, (deschloroketamine,
2-(phenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone)
2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone
53. *  1P-LSD; (1-propionyl-d-lysergic acid diethylamide) N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,
9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
54. *  Ethylnaphthidate, HDEP-28 ethyl 2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
55. *  4-methylmethylphenidate, 4Me-TMP methyl 2-(piperidin-2-yl)-2-(p-tolyl)acetate
56. *  4-fluoromethylphenidate, 4F-TMP, 4F-MPH, 4-FMPH methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
57. *  flubromazolam 8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine
58. *  CUMYL-5F-P7AICA; CUMYL-5F-PAICA; SGT-263 1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b] pyridine-3-carboxamide
59. *  (Iso)butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue 2-Methyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)
propanamide
61-67. * 
68. *  Despropionyl-2-fluoro fentanyl,
despropionyl-o-fluoro fentanyl
N-(2-Fluorophenyl)-1-(2-phenylethyl)
piperidin-4-amine
69-71. * 
72. *  Flubromazepam 7-bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
73. * 
74. *  CUMYL-PeGaClone 2-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)-5-pentyl-pyrido[4,3-b]indol-1-one (IUPAC),
5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]
indol-1-one, 2-cumyl-5-pentyl-gamma-carbolin-1-one
75. *  5-fluoropentyl-3-pyridinoylindole (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyridin-3-
yl)methanone
76. *  Phenibut 4-amino-3-phenylbutanoic acid
77. * 
78. *  2-fluorodeschloroketamine,
2-Fl-2’-Oxo-PCM, fluoroketamine,
2-FDCK,
2F-DK, 2-FDK, 2-FK
2-(2-fluorophenyl)-2-
(methylamino)cyclohexanone
79. *  Dichloropane, RTI-111; RTI-4229-111; O-401 methyl 3-(3,4-dichlorophenyl)-8-methyl-8-
azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate
80. *  AMAPN 2-(methylamino)-1-(naphthalen-1-yl)propan-1-
one
81. *  5Cl-bk-MPA,
5Cl-bk-methylthienylpropamine;
5Cl-bk-methiopropamine
1-(5-chlorothiophen-2-yl)-2-
(methylamino)propan-1-one
82. *  5F-Cumyl-PeGaClone,
5F-SGT-151
5-(5-fluoropentyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-
dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
2-cumyl-5-(5-fluoropentyl)-gamma-carbolin-1-
one
83. *  ALD-52, 1-acetyl-LSD (6aR,9R)-4-acetyl-N,N-diethyl-7-methyl-
6,6a,8,9- tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-
carboxamide
84. *  ETH-LAD, 6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-
hexahydroindolo- [4,3-fg]quinoline-9-
carboxamide
85. *  diphenyl-PBP 1-(1,3-diphenylpropan-2-yl)pyrrolidine
86. *  benzoil-fentanil 1.N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbenzamide; N-phenyl-N- [1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]benzamide; N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]benzamide
87. *  Cumyl-CH-MegaClone 5-cyclohexylmethyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)
-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one

5.2. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, ha kémiai szerkezetük alapján azok léteznek;

5.3. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve az 5.2. alpontban említett sztereoizomerek sóit, ha ilyen sók léteznek.


  Vissza az oldal tetejére