A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

58/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a pártfogó felügyelői és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A pártfogó felügyelői tevékenységgel és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok ellátására a terhelt, illetve a pártfogolt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) illetékes.

2. § A rendőrkapitányság a pártfogó felügyelőnek vagy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőnek (a továbbiakban együtt: pártfogó felügyelő) a pártfogó felügyeletet elrendelő határozatról szóló értesítése alapján a rendőri feladatok ellátása érdekében a pártfogó felügyeletet elrendelő határozatban szereplő adatok, a pártfogó felügyelet kezdő időpontja, a pártfogó felügyelő személye, valamint a pártfogó felügyeletet elrendelő határozatban meghatározott magatartási szabályok tekintetében adatbázist működtet.

3. § (1) Ha a bíróság, illetve az ügyész a határozatában külön magatartási szabályként elrendeli, hogy a pártfogolt a rendőrségnél meghatározott időközönként jelentkezzen, a rendőrkapitányság - az első jelentkezéskor - a pártfogolt érdekeit is figyelembe véve megállapítja a jelentkezési kötelezettség teljesítésének részletes feltételeit.

(2) A jelentkezési kötelezettség teljesítésének részletes feltételeit a rendőrkapitányság jegyzőkönyvben rögzíti, azok tudomásulvételét a pártfogolt a jegyzőkönyv aláírásával tanúsítja. Ha a pártfogolt írni, olvasni nem tud, vagy a jegyzőkönyv aláírását megtagadja, a jegyzőkönyv közlésének megtörténtét hatósági tanú aláírásával kell igazolni.

(3) A rendőrkapitányság a pártfogoltat a jelentkezésekor beszámoltatja a rendőrség ellenőrzési körébe utalt magatartási szabályok megtartásáról.

4. § (1) A rendőrkapitányság a pártfogó felügyelő megkeresése alapján a pártfogolt számára előírt magatartási szabályok betartását közterületen vagy nyilvános helyen ellenőrzi.

(2) Ha a pártfogolttal szemben további intézkedés nem szükséges, a rendőrkapitányság az ellenőrzés tapasztalatairól nyolc munkanapon belül tájékoztatja a pártfogó felügyelőt.

5. § (1) Ha a rendőrkapitányság a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bvtv.) 313. § (5) bekezdésében foglalt intézkedés megtétele érdekében kezdeményezi a pártfogó felügyelőnél az előírt külön magatartási szabályok módosítását, megjelöli azt is, hogy mely magatartási szabályt, milyen okból indokolt módosítani vagy mellőzni, illetve milyen új magatartási szabály bevezetése szükséges.

(2) Ha a rendőrkapitányság a pártfogolt felvilágosítás-adási kötelezettségének megszegése miatt a Bvtv. 313. § (3) bekezdése alapján a büntetés-végrehajtási bírónál rendbírság kiszabását kezdeményezi, erről egyidejűleg tájékoztatja a pártfogó felügyelőt is.

6. § A rendőrkapitányság

a) az ellenőrzési hatáskörébe tartózó magatartási szabály megszegéséről,

b) a rendőrségnél történő jelentkezési kötelezettség külön magatartási szabály megszegéséről,

c) a pártfogó felügyelő megkeresése alapján végzett ellenőrzés során megállapított magatartási szabályszegésről,

az ellenőrzés, illetve a szabályszegés megállapításának napjától számított három munkanapon belül tájékoztatja a pártfogó felügyelőt és részére megküldi a rendőri jelentést.

7. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

8. § * 


  Vissza az oldal tetejére