A jogszabály mai napon ( 2021.01.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2014. évi LXIII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről szóló 2012. évi CXCIV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása

1. § (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2013. évi költségvetése végrehajtását 47 351,2 M Ft, azaz negyvenhétmilliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer forint bevétellel és 33 054,3 M Ft, azaz harminchárommilliárd-ötvennégymillió-háromszázezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) A Hatóság 2013. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

2. A bevételek részletezése

2. § (1) A Hatóság koncessziós és blokkpályázati frekvenciadíjakból származó bevétele 10 391,3 M Ft, azaz tízmilliárd-háromszázkilencvenegymillió-háromszázezer forint.

(2) Az UMTS pályázati frekvenciák díjbevétele 4 275,0 M Ft, azaz négymilliárd-kettőszázhetvenötmilió forint.

(3) Az egyéb frekvenciadíjak bevétele 3 997,9 M Ft, azaz hárommilliárd-kilencszázkilencvenhétmillió-kilencszázezer forint.

(4) Az azonosítók használati díja 2 438,0 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszázharmincnyolcmillió forint.

(5) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2 125,0 M Ft, azaz kettőmilliárd-egyszázhuszonötmillió forint.

(6) Az egyéb alaptevékenységi bevételek igazgatási szolgáltatási díjaira számolt összeg 207,0 M Ft, azaz kettőszázhétmillió forint.

(7) A bírságból befolyt bevétel 190,1 M Ft, azaz egyszázkilencvenmillió-egyszázezer forint.

(8) A Hatóság intézményi sajátos és egyéb bevételekből származó forrása 1 164,6 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázhatvannégymillió-hatszázezer forint.

(9) Az általános forgalmiadó-köteles bevételek után befolyt áfa összege 5 703,2 M Ft, azaz ötmilliárd-hétszázhárommillió-kettőszázezer forint.

(10) A Hatóság felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek összege 14,8 M Ft, azaz tizennégymillió-nyolcszázezer forint.

(11) A kölcsönök visszatérüléséből befolyt bevétel 1,5 M Ft, azaz egymillióötszázezer forint.

(12) A működési támogatásként kapott pénzeszközátvételből származó forrás 2 251,1 M Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázötvenegymillió-egyszázezer forint.

(13) A kötelezettségvállalással terhelt előző évek maradványai pénzforgalom nélkül elszámolt bevételei 14 591,7 M Ft, azaz tizennégymilliárd-ötszázkilencvenegy-millió-hétszázezer forint.

3. A kiadások részletezése

3. § (1) A Hatóság általános működési kiadásai összesen 21 873,1 M Ft, azaz huszonegymilliárd-nyolcszázhetvenhárommillió-egyszázezer forint, a pénzeszközátadás 9 131,1 M Ft, azaz kilencmilliárd-egyszázharmincegymillió-egyszázezer forint, a felhalmozási kiadás 2 050,1 M Ft, azaz kettőmilliárd-ötvenmillió-egyszázezer forint.

(2) A működési kiadásokból 5 334,7 M Ft, azaz ötmilliárd-háromszázharmincnégymillió-hétszázezer forint a személyi juttatások, 1 445,3 M Ft, azaz egymilliárd-négyszáznegyvenötmillió-háromszázezer forint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 9 006,0 M Ft, azaz kilencmilliárd-hatmillió forint a dologi kiadás összege, az általános forgalmiadó-befizetési kötelezettség 6 087,1 M Ft, azaz hatmilliárd-nyolcvanhétmillió-egyszázezer forint. A nettó felhalmozási kiadás 1 616,9 M Ft, azaz egymilliárd-hatszáztizenhatmillió-kilencszázezer forint, általános forgalmiadó vonzata 431,7 M Ft, azaz négyszázharmincegymillió-hétszázezer forint és 1,5 M Ft, azaz egymillióötszázezer forint a lakástámogatás teljesítése.

4. A pénzmaradvány elfogadása

4. § (1) Az Országgyűlés a Hatóság 2013. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 14 296,9 M Ft, azaz tizennégymilliárd-kettőszázkilencvenhatmillió-kilencszázezer forint értékben fogadja el.

(2) A pénzmaradvány összegéből 1 044,3 M Ft, azaz egymilliárd-negyvennégymillió-háromszázezer forint a 2013. évi kötelezettségek 2014. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 5 858,6 M Ft, azaz ötmilliárd-nyolcszázötvennyolcmillió-hatszázezer forint a következő évek működési tartalékára, a működéshez fel nem használt frekvenciadíjakból 3 122,0 M Ft, azaz hárommilliárd-egyszázhuszonkettőmillió forint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (a továbbiakban: MTVA) átadásra, a 2013. évi bírság 190,1 M Ft, azaz egyszázkilencvenmillió-egyszázezer forint összege a médiatudatosság fejlesztésére, 4 081,9 M Ft, azaz négymilliárd-nyolcvanegymillió-kilencszázezer forint pedig a digitális földfelszíni hálózatban tervezett technológiai váltás közfeladatának fedezetére használható fel.

5. A Hatóság Médiatanácsa 2013. évi működési költségvetésének, valamint a Médiatanács kezelésében lévő, költségvetésen kívüli 2013. évi főösszegek alakulása

5. § (1) A Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2013. évi költségvetése végrehajtását 126,2 M Ft, azaz egyszázhuszonhatmillió-kettőszázezer forint bevétellel és 118,7 M Ft, azaz egyszáztizennyolcmillió-hétszázezer forint kiadással az Országgyűlés jóváhagyja.

(2) A Médiatanács kezelésében lévő, költségvetésen kívüli 2013. évi bevétel összege 3 226,7 M Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázhuszonhatmillió-hétszázezer forint, a kiadás pedig 3 254,9 M Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázötvennégymillió-kilencszázezer forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

(4) A Médiatanács 2013. évi működési költségvetése pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összeggel egyezően 7,5 M Ft, azaz hétmillió-ötszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány a 2013. évi kötelezettségvállalások 2014. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.

6. Az MTVA költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hatóság 2013. évi egységes költségvetése zárszámadásának 5. mellékleteként jóváhagyja az MTVA 2013. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét.

7. Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2014. évi LXIII. törvényhez

1. A Hatóság 2013. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
1. Koncessziós és blokkpályázati frekvenciadíjak 10 973,1 10 973,1 10 391,3
2. UMTS pályázati frekvenciadíjak 4 725,0 4 725,0 4 275,0
3. Egyéb frekvenciadíjak 4 056,0 4 056,0 3 997,9
4. Azonosítók használati díja 2 450,0 2 450,0 2 438,0
5. Felügyeleti díj 2 310,0 2 286,3 2 125,0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek 183,3 207,0 207,0
7. Bírság 150,0 150,0 190,1
8. Intézményi sajátos és egyéb bevételek 1 926,5 1 926,5 1 164,6
9. Általános forgalmiadó bevételek 6 000,2 6 000,2 5 703,2
10. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 19,0 19,0 14,8
11. Kölcsönök visszatérülése 8,5 8,5 1,5
12. Pénzeszközátvétel 2 224,4 2 251,1 2 251,1
13. Kötelezettségvállalással terhelt előző évek maradványai 14 591,7 14 591,7
Összesen 35 026,0 49 644,4 47 351,2

2. melléklet a 2014. évi LXIII. törvényhez

1. A Hatóság 2013. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
1. Személyi juttatások 6 311,2 6 355,3 5 334,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 704,0 1 715,4 1 445,3
3. Dologi kiadások 5 240,0 10 558,8 9 006,0
4. Általános forgalmiadó (áfa) 5 932,2 6 612,7 6 087,1
5. Felhalmozási kiadások 2 410,0 1 990,3 1 616,9
6. Felhalmozási kiadások áfája 650,7 537,3 431,7
7. Pénzeszközátadás 300,0 9 396,7 9 131,1
8. Lakástámogatási kölcsön 3,0 3,0 1,5
9. Következő évek működési tartaléka 6 174,3 6 174,3 0,0
10. Tárgyévi működési tartalék 6 300,6 6 300,6 0,0
Összesen 35 026,0 49 644,4 33 054,3

3. melléklet a 2014. évi LXIII. törvényhez

1. A Médiatanács 2013. évi működési költségvetésének bevételi oldala

adatok M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
1. Fix összegű támogatás 126,1 126,1 126,1
2. Egyéb saját működési bevétel 0,1 0,1
Összesen 126,1 126,2 126,2

2. A Médiatanács kezelésében lévő, költségvetésen kívüli 2013. évi bevételi előirányzat

adatok M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
1. Médiaszolgáltatási díj 3 250,6 2 343,4 2 343,4
2. Frekvenciapályázati díj 5,0 -6,6 -6,6
3. Támogatási pályázati díj 25,0 36,9 36,9
4. Kötbér és bírság 350,0 54,3 54,3
5. Késedelmi kamat 3,0 2,6 2,6
6. Áfa 885,8 640,6 640,6
7. Óvadék 154,4 154,4
8. Bankköltség térítése 1,1 1,1
Összesen 4 519,4 3 226,7 3 226,7

4. melléklet a 2014. évi LXIII. törvényhez

1. A Médiatanács 2013. évi működési költségvetésének kiadási oldala

adatok M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
1. Személyi juttatások 63,3 69,0 68,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17,1 18,6 18,4
3. Dologi kiadások 45,7 13,8 6,8
4. Pénzeszközök átadása 24,8 24,8
Összesen 126,1 126,2 118,7

2. A Médiatanács kezelésében lévő, költségvetésen kívüli 2013. évi kiadási előirányzat

adatok M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
1. Médiaszolgáltatási díj 3 250,6 2 343,4 2 384,7
2. Frekvenciapályázati díj 5,0 -6,6 -6,8
3. Támogatási pályázati díj 25,0 36,9 41,0
4. Kötbér és bírság 350,0 54,3 54,8
5. Késedelmi kamat 3,0 2,6 2,4
6. Áfa 885,8 640,6 618,4
7. Óvadék 154,4 158,8
8. Bankköltség kifizetése 1,1 1,6
Összesen 4 519,4 3 226,7 3 254,9

5. melléklet a 2014. évi LXIII. törvényhez

1. Az MTVA 2013. évi költségvetésének teljesítése - bevételi oldal

adatok M Ft-ban
2013 2013 2013
I. BEVÉTELEK eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesülés
1. közszolgálati hozzájárulás 68 169,6 66 558,4 66 558,4
2. médiaszolgáltatási díj 3 250,6 2 257,6 2 386,0
3. pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 30,0 59,0 46,6
4. médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat 245,0 153,0 57,4
5. Önkéntes befizetések - - -
6. Forrás 216. § (6) bekezdése szerinti befizetések - 7 000,0 7 000,0
7. Egyéb céltámogatások - 329,5 379,1
8. Finanszírozott áfa visszatérítése - 0,0 51,4
9. JBE bevétel - - 263,0
10. Visszakövetelt támogatások - - 10,4
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 71 695,2 76 357,5 76 752,3
11. kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 6 080,6 5 861,2 6 233,1
KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK 77 775,8 82 218,7 82 985,4
12. Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából 561,2 5 087,2 0,0
ÖSSZES BEVÉTEL 78 337,0 87 305,9 82 985,4

2. Az MTVA 2013. évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal

adatok M Ft-ban
2013 2013 2013
II. KIADÁSOK eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesülés
1. továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 576,1 2 576,1 2 576,1
1.1 Médiatanács 126,1 126,1 126,1
1.2 Médiatanács hivatali szervezete 2 224,4 2 224,4 2 224,4
1.3 Közszolgálati Közalapítvány 225,6 225,6 225,6
2. céltámogatások 3 250,6 5 492,6 2 998,1
3. közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak 2 410,0 3 264,5 2 642,1
3.1 Magyar Televízió Zrt. 570,0 1 078,1 710,2
3.2 Duna Televízió Zrt. 570,0 661,9 661,9
3.3 Magyar Rádió Zrt. 570,0 612,6 570,0
3.4 Magyar Távirati Iroda Zrt. 700,0 911,9 700,0
4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 60 055,5 61 847,0 58 519,1
5. Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI) 915,2 851,6 845,8
6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1 298,1 291,0
7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 55,0 55,0 55,0
8. a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa 151,0 151,0 72,3
9. médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások 1,5 1,5 0,0
10. Szerzői jogdíj (mustcarry) 238,0 238,0 261,6
11. Egyéb céltámogatások felhasználása - 329,5 379,1
12. Forrás 216. § (6) bekezdése szerinti befizetés felhasználása - 7 000,0 7 000,0
13. MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások 7 156,0 5 201,0 4 980,1
14. Médiapozitív Kft. céltámogatása - . 15,6
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 77 107,0 87 305,9 80 635,9

3. Az MTVA 2013. évi költségvetésének teljesítése - egyenleg

adatok M Ft-ban
2013 2013 2013
III. EGYENLEG eredeti
előirányzat
módosított előirányzat teljesülés
ÖSSZES BEVÉTEL 78 337,0 87 305,9 82 985,4
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 77 107,0 87 305,9 80 635,9
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE -1 230,0 0,0 -1 063,1
MARADVÁNY 0,0 0,0 1 286,4
ÖSSZES KIADÁS 78 337,0 87 305,9 82 985,4

  Vissza az oldal tetejére