A jogszabály mai napon ( 2019.10.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével - Szilvásváradi Lovasközpont kialakításával - függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

(4) *  A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez * 

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad Fejlesztésével összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások Eljáró hatóság
2. Kiemelt
beruházásként
az Állami
Ménesgazdaság
Szilvásvárad község területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala
3. Szilvásvárad fejlesztése során létrehozandó Szilvásváradi Lovasközpont építményei 448/4, 455, 438/1, 441/3, 447/2, 457/1,
590/1, 441/1, 452/2, 453, 454/1, 454/2 helyrajzi számú
örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala
4. földrészletek, illetve
az ezekből
telekalakítási
környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Heves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
5. eljárások jogerős befejezését követően kialakított természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Heves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
6. földrészletek útügyi hatósági engedélyezési eljárás Heves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
7. vízjogi engedélyezési eljárás illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
9. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás Heves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
10. telekalakítási hatósági eljárás Heves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
11. földmérési hatósági eljárás Heves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
12. hírközlési hatósági Nemzeti Média- és
engedélyezési eljárás Hírközlési Hatóság
Hivatala
13.  *  szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal
14.  *  bányahatósági engedélyezési eljárás Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal
15. talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Heves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
16. vasúti hatósági engedélyezési eljárás közlekedésért felelős miniszter
17. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
18. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
19. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
20. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
21.  *  a jogszabályban rögzített egészségügyi hatósági eljárások Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

2. melléklet a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére