A jogszabály mai napon ( 2020.04.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

A Kormány

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,

a 12. § a) pontja tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  A rendelet hatálya az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott egyes intézkedésekre terjed ki.

1/A. § *  Az irányító hatóság a vidékfejlesztési műveletek irányítására és végrehajtására - külön megállapodásban foglaltak szerint - a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) és a megyei kormányhivatalt közbenső szervezetként jelölheti ki.

2. § *  A Kincstár a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a megyei kormányhivatalra az alábbi feladatokat ruházhatja át;

a) a szőlőterületek szerkezet-átalakításának és -átállításának támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzése;

b) a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása körében a beszerzett gép üzemeltetésére, valamint a borászati üzem működésére, a borászati termékek származására, eredetére, minőségére vonatkozó követelmények ellenőrzése;

c) az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozását, ideértve a kérelemfeldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést, amelyekhez az átruházó szolgáltatja az országosan egységesített adatokat:

ca) mezőgazdasági területek erdősítése,

cb) az erdészeti potenciál helyreállítása,

cc) erdő-környezetvédelem,

cd) nem termelő beruházások erdőterületen történő megvalósítása,

ce) agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületen történő első létrehozása,

cf) Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás,

cg) erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzése;

d) az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási kérelmek feldolgozását, ideértve a kérelemfeldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzést, amelyekhez az átruházó szolgáltatja az országosan egységesített adatokat:

da) rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése,

db) ültetvények korszerűsítése, telepítése,

dc) évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítése,

dd) fiatal erdők állománynevelése.

3. § *  (1) A Kincstár a Nemzeti Földügyi Központra átruházhatja a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) működtetésével, valamint a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzésével összefüggő alábbi feladatokat:

a) a MePAR időszakonkénti, programszerű felújítása;

b) változásvezetési bejelentések vizsgálata, illetve átvezetése a MePAR-ban;

c) a területalapú támogatási kérelmek mezőgazdasági parcellánkénti, távérzékeléses ellenőrzése;

d) a MePAR adatainak kezelése, nyilvánosságra hozatala.

(2) A Nemzeti Földügyi Központ az (1) bekezdés szerint rá átruházott feladatok ellátásába bevonhatja a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

4. § *  A Kincstár a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ szakértői közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során: * 

a) a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása kapcsán:

aa) a feldolgozók telephelyeinek és az azon kívül eső raktárainak jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzés,

ab) szakértői közreműködést igénylő, a feldolgozók jóváhagyási feltételei teljesítésének, valamint teljesülésében bekövetkezett változások helyszíni ellenőrzése,

ac) a jóváhagyás éves felülvizsgálati ellenőrzése;

b) a rostgyártás támogatása során:

ba) az elsődleges feldolgozók telephelyeinek és az azon kívül eső raktárainak jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzés,

bb) szakértői közreműködést igénylő, az elsődleges feldolgozók jóváhagyási feltételei teljesítésének, valamint teljesülésében bekövetkezett változások helyszíni ellenőrzése,

bc) a jóváhagyás feltételei teljesítésének éves ellenőrzése;

c) a vaj és sovány tejpor intervenció esetében a tároló műszaki, statikai megfelelőségének felmérése;

d) a vaj-, tejszín- és sovány tejpor-előállító üzemek intervenciós jóváhagyási feltételeinek teljesüléséhez kapcsolódó ellenőrzés;

e) energetikai célból termesztett energianövények támogatása során:

ea) a feldolgozók telephelyeinek és az azon kívül eső raktárainak jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzés,

eb) szakértői közreműködést igénylő, a feldolgozók jóváhagyási feltételei teljesítésének, valamint teljesülésében bekövetkezett változások helyszíni ellenőrzése,

ec) a jóváhagyás feltételei teljesítésének éves ellenőrzése;

f) az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó műszaki szakvéleményezés lebonyolítása;

g) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó műszaki-technológiai segédletek kidolgozása, eseti szakvélemény nyújtása, valamint helyszíni ellenőrzések elvégzése.

5. § A Kincstár a NÉBIH szakértői közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során: * 

a) a feldolgozóipari támogatások feltételei teljesítésének helyszíni ellenőrzése, valamint a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

b) a zöldség-gyümölcs termékpályára vonatkozó közös piaci rendtartás hatálya alá tartozó termékek piacról történő kivonásához kapcsolódó helyszíni ellenőrzés;

c) a feldolgozott mezőgazdasági termékek export-visszatérítéséhez kapcsolódóan a regisztrált recepteknek való megfelelés utólagos laboratóriumi vizsgálata;

d) a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatásának feltételei teljesítésének helyszíni ellenőrzése, valamint a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

e) a keményítő-felhasználás helyszíni ellenőrzése során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

f) a rostgyártás támogatásához kapcsolódóan, a pozdorjatartalom vizsgálatával összefüggésben a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

g) a kender THC tartalmának laboratóriumi vizsgálata a területalapú támogatás igénylése esetén a helyszíni ellenőrzés során vett mintákból;

h) vetőmag kiegészítő nemzeti támogatáshoz kapcsolódóan a termeltetési szerződések, nyilatkozatok nyilvántartása, a vetőmagnak alkalmas szántóföldi minősítésű terület igazolása;

i) a hízottbika-tartás, az anyatehén-tartás, az anyajuh-tartás, és anyakecske-tartás támogatásával, valamint a tejkvóta-nyilvántartással kapcsolatos Tenyészet Információs Rendszerhez (a továbbiakban: TIR) és Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerhez (a továbbiakban: ENAR) kapcsolódó adatszolgáltatás és azok alapján elvégzett (kereszt/adminisztratív) ellenőrzés, valamint helyszíni ellenőrzés;

j) a juh- és kecskehús magántárolása esetén a csontozás és a beszállítás, valamint a tárolás és a kitárolás helyszíni ellenőrzése;

k) a marhahús és sertéshús magántárolásának helyszíni ellenőrzése;

l) a marhahús intervenciós felvásárlás, tárolás, értékesítés helyszíni ellenőrzése;

m) a gabonaintervenciós felvásárlás, tárolás, értékesítés helyszíni ellenőrzése;

n) az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó TIR és ENAR adatszolgáltatása, valamint helyszíni ellenőrzése;

o) az agrár-környezetgazdálkodás intézkedés keretében egyes szántóföldi-, gyepgazdálkodási célprogramok - kivéve az Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható célprogramokat -, és ültetvény célprogramok helyszíni ellenőrzése;

p) a kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatási feltételei teljesítésének helyszíni ellenőrzése;

q) a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatások feltételei teljesítésének helyszíni ellenőrzése;

r) a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatások feltételei teljesítésének helyszíni ellenőrzése;

s) az állattartó telepek korszerűsítéséhez kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzése;

t) szőlőkivágás és telepítés engedélyezéséhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzés;

u) a területalapú támogatásokhoz kapcsolódó adategyeztetés és helyszíni ellenőrzés;

v) a támogatások igénybevételéhez kapcsolódó ügyfélszolgálat és tájékoztatás;

x) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes támogatások keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó, eseti szakvélemény nyújtása, valamint helyszíni ellenőrzések elvégzése.

6. § A Kincstár Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. szakértői közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során: * 

a) vaj, vízmentes tejzsír és tejszín felhasználásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

b) a közvetlen fogyasztásra szánt vízmentes tejzsír támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

c) sovány tejből történő kazein és kazeinátok előállításának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

d) nonprofit szervezetek vajvásárlási támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

e) sovány tej és tejpor állati takarmányban történő felhasználásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

f) vaj és tejszín magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

g) vaj intervenciós felvásárlása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

h) sovány tejpor magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

i) sovány tejpor intervenciós felvásárlása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

j) sajt magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

k) a vaj-, tejszín- és sovány tejpor-előállító üzemek intervenciós jóváhagyásához kapcsolódó helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

l) az Európai Unió élelmiszersegély programjába bevont tejtermékekkel kapcsolatos minőségi vizsgálatok;

m)-r) * 

7. § *  A Kincstár a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara szakértői közreműködését veheti igénybe a támogatások igénybevételéhez kapcsolódó ügyfélszolgálati és tájékoztatási feladatai ellátása során.

8. § *  A Kincstár a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ szakértői közreműködését veheti igénybe az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból finanszírozott, valamint a nemzeti hatáskörbe tartozó mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő monitoring-adatgyűjtési feladataihoz kapcsolódó adatbázis felépítésének, szerkezetének, szakmai definíciórendszerének kialakítása és továbbfejlesztése, továbbá a monitoring-adatgyűjtéshez kapcsolódó adatelemzések, illetve jelentések elkészítése során.

9. § A Kincstár szakértő közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatok ellátásához: * 

a) a természetes édesítőszerek termékpályához kapcsolódóan a szállított alapanyagok, a kvótatulajdonosok által gyártott termékek és az intervencióra felajánlott cukrok, illetve a feldolgozók által gyártott késztermékek minőségének, továbbá a vonatkozó jogszabályokban meghatározott vámtarifaszámoknak való megfelelés laboratóriumi vizsgálata, valamint a mérőeszközök és a laboratóriumi vizsgálatok megfelelőségének ellenőrzése;

b) a szőlőlé készítésének támogatásához kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok;

c) EU élelmiszersegély programjába bevont gabonaalapú termékekkel kapcsolatos minőségi vizsgálatok.

10. § A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az egyes intézkedésekben való részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzési, valamint az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási feladatait az agrárpolitikáért felelős miniszternek, mint illetékes hatóságnak az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterrel, mint irányító hatósággal egyetértésben kötött külön megállapodásban foglaltak szerint láthatja el.

11. § *  A nemzeti vidéki hálózat titkársági feladatait az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter, mint irányító hatóság a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. útján látja el.

12. § * 

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére