A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

198/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és orosz nyelvű szövege a következő:

„MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS TÜRKMENISZTÁN KORMÁNYA KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya, a továbbiakban Felek,

attól az óhajtól vezérelve, hogy erősítsék az országaik között fennálló baráti kapcsolatokat;

attól a szándéktól vezetve, hogy fejlesszék és intenzívebbé tegyék a kölcsönös előnyökön nyugvó gazdasági, ipari, tudományos és műszaki együttműködést;

azzal a meggyőződéssel, hogy a jogi-szerződéses keretek bővítése megfelelő és kedvező alapot teremt a további együttműködéshez;

az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk

A Felek előmozdítják a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés bővítését és diverzifikálását a Felek államaiban hatályos jogszabályokkal és azon nemzetközi szerződésekkel összhangban, amelyekben a Felek államai részesek.

2. cikk

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolataik jelenlegi helyzetét és azok fejlesztésének perspektíváit, a Felek egyetértenek abban, hogy a hosszú távú együttműködés feltételei többek között, de nem kizárólag, a következő területeken kedvezőek:

a) energetikai szektor;

b) bányászat;

c) mezőgazdaság, élelmiszer- és feldolgozóipar;

d) építőipar, valamint építőanyag- és berendezésgyártás;

e) vegyipar;

f) textilipar;

g) környezetvédelem, a vízkészletek racionális felhasználása és védelme;

h) oktatás;

i) egészségügyi szolgáltatások nyújtása, gyógyászati technológiák és a gyógyszeripar;

j) turizmus, sport és üdültetés;

k) együttműködés a kis- és középvállalkozási szektor terén;

l) távközlés;

m) számítástechnika és információs technológia;

n) közlekedés és logisztika;

o) együttműködés a tudomány és technológia terén;

p) kultúra.

3. cikk

A Felek támogatják az együttműködés bővítését és intenzívebbé tételét az alábbiak segítségével:

a) a jelen Megállapodás 2. cikkében felsorolt kérdésekben illetékes kormányzati szervek, szakmai szövetségek, kereskedelmi és iparkamarák, valamint regionális szervek képviselőinek kölcsönös látogatásai;

b) a két ország üzleti körei közötti kapcsolatok létrejöttének és javításának elősegítése, vállalkozók látogatásainak és találkozóinak támogatása;

c) vásárok és kiállítások megtartásának, valamint szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák és egyéb találkozók megszervezésének támogatása;

d) a kis- és közepes magánvállalkozások ösztönzése a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban történő részvételre;

e) az együttműködés támogatása a konzultációs, marketing célú és szakértői szolgáltatások nyújtása terén;

f) a pénzügyi intézmények és a bankszektor tevékenységének elősegítése kapcsolataik szorosabbá tétele céljából;

g) a Felek országaiban a beruházási tevékenység ösztönzése, vegyesvállalatok, vállalati képviseletek és fiókirodák létrehozásának elősegítése;

h) a régióközi és a nemzetközi szintű együttműködés előmozdítása a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben.

4. cikk

Jelen Megállapodás megvalósítása céljából a Felek Magyar-Türkmén Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottságot hoznak létre (a továbbiakban: Bizottság), amely a Felek illetékes állami szerveinek képviselőiből áll. A Bizottság üléseire a Felek egyeztetései alapján Magyarországon és Türkmenisztánban felváltva kerül sor.

A Bizottság feladatai a következők:

a) a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének megvitatása,

b) új lehetőségek meghatározása a gazdasági együttműködés továbbfejlesztésére,

c) javaslatok kidolgozása a két ország vállalatai közötti gazdasági együttműködés feltételeinek javítására,

d) a kétoldalú gazdasági együttműködés helyzetének elemzése és értékelése, e) javaslatok kidolgozása a jelen Megállapodás végrehajtása tekintetében.

Amennyiben szükséges, a Bizottság az együttműködés meghatározott területeivel foglalkozó munkacsoportokat hoz létre.

A Bizottság munkarendje annak első ülésén kerül meghatározásra. A Felek államaik hatályos jogszabályaival összhangban a Bizottság tevékenységével kapcsolatos költségeket önállóan viselik.

5. cikk

Jelen Megállapodás nem befolyásolhatja Magyarország Európai Uniós tagságából fakadó kötelezettségeit. Ennek megfelelően a Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem alkalmazhatók, illetve értelmezhetők olyan módon, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármely más módon befolyásolják Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió jogából származó kötelezettségeit.

Jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Felek nemzetközi szerződésekben való részvételéből, valamint nemzetközi szervezetekben való tagságából eredő jogait és kötelezettségeit.

6. cikk

A jelen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható és kiegészíthető, a módosítások és kiegészítések a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képező jegyzőkönyvekben kerülnek rögzítésre és a 8. cikkben foglaltak szerint lépnek hatályba.

7. cikk

A jelen Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatban felmerülő vitákat a Felek tárgyalás útján rendezik.

8. cikk

Jelen Megállapodás a Felek saját belső jogrendje szerint a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárási követelmények teljesítéséről szóló, diplomáciai úton eljuttatott utolsó írásbeli értesítés kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba.

Jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A jelen Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja, e szándékáról a másik Felet írásban értesíti. Ebben az esetben a jelen Megállapodás a felmondásról szóló értesítés átvételétől számított hat hónap elteltével szűnik meg.

Kelt Budapesten, 2014. év június hó 18. napján két példányban, magyar, türkmén, és orosz nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A jelen Megállapodás rendelkezéseinek eltérő értelmezése esetén a Felek az orosz változatot tekintik irányadónak.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
RÉSZÉRŐL
TÜRKMENISZTÁN KORMÁNYA
RÉSZÉRŐL

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВЕНГРИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТУРКМЕНИСТАНА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Правительство Венгрии и Правительство Туркменистана, именуемые в дальнейшем Сторонами,

желая укреплять дружественные отношения между государствами Сторон;

намереваясь развивать и интенсифицировать экономическое, промышленное и научно-техническое сотрудничество на взаимовыгодной основе;

будучи убежденными, что расширение договорно-правовой базы обеспечит надлежащие и благоприятные основы для дальнейшего сотрудничества;

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны содействуют расширению и диверсификации взаимовыгодного экономического сотрудничества в соответствии с национальными законодательствами своих государств и положениями международных договоров, участниками которых являются государства Сторон.

Статья 2

Учитывая состояние и перспективы развития экономических отношений, Стороны соглашаются, что благоприятные условия для долгосрочного сотрудничества существуют, в том числе, но не ограничиваясь, в таких сферах как:

а) энергетический сектор;

б) горнодобывающая промышленность;

в) сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность;

г) строительство и производство строительных материалов и оборудования;

д) химическая промышленность;

е) текстильная промышленность;

ж) охрана окружающей среды, рациональное использование и охрана водных ресурсов;

з) образование;

и) предоставление услуг в сфере здравоохранения, медицинские технологии, фармацевтическая промышленность;

й) туризм, спорт и курортное дело;

к) сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса;

л) коммуникации;

м) компьютерные и информационные технологии;

н) транспорт и логистика;

о) сотрудничество в научно-технической области;

п) культура.

Статья 3

Стороны поддерживают расширение и интенсификацию сотрудничества, путем:

а) обмена визитами представителей правительственных организаций, профессиональных ассоциаций, торгово-промышленных палат, а также представителей региональных органов, курирующих вопросы, отмеченные в статье 2 настоящего Соглашения;

б) содействия в установлении и улучшении связей между деловыми кругами двух стран, поддержки визитов и встреч предпринимателей;

в) оказания поддержки в проведении ярмарок и выставок, организации семинаров, симпозиумов, конференций и других встреч;

г) поощрения участия малых и средних предприятий частного сектора в двусторонних экономических отношениях;

д) оказания поддержки сотрудничеству в сфере консалтинговых, маркетинговых и экспертных услуг;

е) поощрения деятельности финансовых институтов и банковского сектора с целью установления тесных контактов;

ж) оказания поддержки инвестиционной деятельности в государствах сторон, создания совместных предприятий, представительств и филиалов компаний;

з) развития межрегионального и международного сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

Статья 4

В целях реализации настоящего Соглашения, Стороны создадут Межправительственную Венгеро-Туркменскую Комиссию по экономическому сотрудничеству (в дальнейшем именуется Комиссия), состоящую из представителей соответствующих государственных органов государств Сторон. Заседания Комиссии будут проходить по согласованию Сторон поочередно в Венгрии и Туркменистане.

Задачами Комиссии являются:

а) обсуждение развития двусторонних экономических отношений;

б) определение новых возможностей для дальнейшего развития экономического сотрудничества;

в) подготовка предложений, направленных на улучшение условий экономического сотрудничества между предприятиями двух стран;

г) проведение анализа и оценок состояния двустороннего экономического сотрудничества;

д) подготовка предложений по вопросам, связанным с выполнением положений настоящего Соглашения.

Комиссия, по необходимости, создает рабочие группы, занимающиеся определенными вопросами сотрудничества.

Порядок работы Комиссии определяется во время проведения первого заседания. Стороны, в соответствии с национальными законодательствами своих государств, самостоятельно несут расходы, связанные с деятельностью Комиссии.

Статья 5

Настоящее Соглашение никаким образом не должно наносить ущерб обязательствам Венгрии, вытекающим из ее членства в Европейском Союзе. Положения настоящего Соглашения не могут быть применены или интерпретированы, ни в целом, ни частично, как лишающие силы, изменяющие или еще каким-либо образом затрагивающие обязательства Венгрии, вытекающие из Договоров, на которых основан Европейский Союз, а также из законодательствa ЕС.

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств Сторон, вытекающих из международных договоров, участниками которых они являются, а также их членства в международных организациях.

Статья 6

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Соглашения и вступают в силу в соответствии со статьей 8.

Статья 7

Любые споры, возникающие в связи с применением или толкованием настоящего Соглашения, будут разрешаться между Сторонами путем переговоров.

Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день после получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, направив письменное уведомление другой Стороне о таком намерении. В таком случае настоящее Соглашение утратит силу по истечении шести месяцев с даты получения одной из Сторон такого уведомления.

Совершено в г. Будапешт «18» июня 2014, в двух экземплярах, каждый на венгерском, туркменском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий между Сторонами при толковании положений настоящего Соглашения, Стороны будут обращаться к тексту на русском языке.

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВЕНГРИИ
ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТУРКМЕНИСТАНА”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 8. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére