A jogszabály mai napon ( 2019.08.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában,

az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Apollo Tyres Hungary Kft. által Gyöngyöshalász község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0105/10, 0105/11, 0105/12, 0105/13, 0105/14, 0105/15, 0105/16, 0105/17, 0105/18, 0106, 0107/1, 0107/3, 0107/4, 0110/2, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0111/10, 0111/11, 0111/12, 0111/13 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő, gumiabroncsgyár és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) * 

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelethez * 

Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalász területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások Eljáró hatóság
2. Kiemelt beruházásként gumiabroncsgyár és az ahhoz kapcsolódó építmények, Gyöngyöshalász község külterületén fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerint
építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások Gyöngyösi Járási Hivatal
3. infrastrukturális fejlesztések megvalósítása 0105/10, 0105/11,
0105/12, 0105/13,
0105/14, 0105/15,
0105/16, 0105/17,
örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala
4. 0105/18, 0106,
0107/1, 0107/3,
0107/4, 0110/2,
környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala
5. 0111/7, 0111/8,
0111/9, 0111/10,
0111/11, 0111/12,
természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala
6. 0111/13 helyrajzi számú földrészletek,
valamint az ezen
útügyi hatósági engedélyezési eljárás Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala
7. földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. földrészletek műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
9. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás Gyöngyösi Járási
Hivatal
10. telekalakítási hatósági eljárás Gyöngyösi Járási
Hivatal
11. földvédelmi hatósági eljárás Gyöngyösi Járási
Hivatal
12. földmérési hatósági eljárás Gyöngyösi Járási
Hivatal
13. hírközlési hatósági engedélyezési eljárás Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
14.  *  szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal
15.  *  bányahatósági engedélyezési eljárás Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal
16. talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala
17. vasúti hatósági engedélyezési eljárás közlekedésért felelős miniszter
18. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások;
beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai;
a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások
illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
19. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
20.  *  a jogszabályban rögzített közegészségügyi hatósági eljárások illetékes járási hivatal
21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

2. melléklet a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére