A jogszabály mai napon ( 2022.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A CompLex termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2014, http://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2014. március 17-i 269/2014/EU RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2014. március 7-i 2014/145/KKBP határozatra * ,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel

(1) 2014. március 6-án az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfői határozottan elítélték, hogy az Oroszországi Föderáció indokolatlanul megsértette Ukrajna szuverenitását és területi integritását, és felszólították az Oroszországi Föderációt, hogy a vonatkozó megállapodásokkal összhangban haladéktalanul irányítsa vissza fegyveres erőit azok állandó állomáshelyére. Felszólították az Oroszországi Föderációt, hogy haladéktalanul biztosítson szabad bejutást a területre a nemzetközi megfigyelőknek. Az állam-, illetve kormányfők úgy ítélték meg, hogy a Krími Autonóm Köztársaság Legfelsőbb Tanácsának azon döntése, amely a terület jövőbeli jogállásáról szóló népszavazás tartására irányul, ellentétes az ukrán alkotmánnyal, és ennek megfelelően jogellenes.

(2) Az állam-, illetve kormányfők intézkedések, többek között a Tanács által a 2014. március 3-i ülésén előirányzott intézkedések meghozataláról is határoztak, különösen az Oroszországi Föderációval a vízumkérdésekről folytatott kétoldalú, valamint a jelenlegi partnerségi és együttműködési megállapodás helyébe lépő átfogó új megállapodásról szóló megbeszélések felfüggesztéséről.

(3) Az állam-, illetve kormányfők hangsúlyozták, hogy a válság megoldását az Ukrajna kormánya és az Oroszországi Föderáció közötti tárgyalások - többek között adott esetben többoldalú mechanizmusok - révén kellene megtalálni, és hogy amennyiben záros határidőn belül nem sikerül eredményeket elérni, az Unió további intézkedésekről fog határozni, mint például utazási tilalmakról, vagyoni eszközök befagyasztásáról vagy az EU-Oroszország csúcstalálkozó lemondásáról.

(4) 2014. március 17-én a Tanács elfogadta a 2014/145/KKBP határozatot, amely rendelkezik az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedésekért - köztük az ország bármely területének jövőbeli jogállásával kapcsolatos, az ukrán alkotmánnyal ellentétes intézkedésekért - felelős egyes személyek és a velük összefüggésbe hozható természetes személyek, jogi személyek vagy szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztásáról és a rájuk vonatkozó utazási korlátozásokról. Az említett természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket az említett határozat melléklete tartalmazza.

(5) Egyes ilyen intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ezért a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges, különösen a valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából.

(6) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, különösen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell alkalmazni.

(7) Az e rendelet I. mellékletében szereplő jegyzék módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak az Ukrajnában fennálló súlyos politikai helyzet fényében, valamint a 2014/145/KKBP határozat mellékletének módosítására és felülvizsgálatára irányuló eljárással való összhang biztosítása érdekében kell gyakorolnia.

(8) Az e rendelet I. mellékletében szereplő jegyzék módosítására irányuló eljárásnak magában kell foglalnia a megjelölt természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek tájékoztatását a jegyzékbe vételüknek indokairól, lehetőséget adva ezzel számukra észrevételek tételére. Észrevétel, vagy új érdemi bizonyíték benyújtása esetén a Tanácsnak az észrevételek fényében felül kell vizsgálnia a határozatát, és megfelelően tájékoztatnia kell az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(9) E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, akik vagy amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok feldolgozása során meg kell felelni a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek *  és a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek * .

(10) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) „igény”: bármely, 2014. március 17-t megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő igény teljesítése iránti követelés;

ii. kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti igény;

iii. szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti igény;

iv. ellenkövetelés;

v. bárhol meghozott ítélet, választottbírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

b) „szerződés vagy ügylet”: bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; ennek alkalmazásában a „szerződés” magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát - különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát -, továbbá minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó rendelkezést, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

c) „illetékes hatóságok”: a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

d) „gazdasági erőforrások”: bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem minősül pénzeszköznek, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzéséhez;

e) „gazdasági erőforrások befagyasztása”: annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve - de nem kizárólag - azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

f) „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

g) „pénzeszközök”: bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve, de nem kizárólag az alábbiakat:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságlevelek, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet;

v. hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

h) „az Unió területe”: a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is.

2. cikk * 

(1) Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez vagy a velük összefüggésbe hozható természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, az ezek birtokában lévő vagy ellenőrzése alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) Nem bocsátható rendelkezésre - sem közvetlenül, sem közvetve - semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, illetve a velük összefüggésbe hozható természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.

2a. cikk * 

(1) A 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott tilalom nem alkalmazandó az Unió általi pilléres értékelésen átesett olyan szervezetek és ügynökségek vonatkozásában, amelyekkel az Unió pénzügyikeret-partnerségi megállapodást írt alá, amelynek alapján a szervezetek és ügynökségek az Unió humanitárius partnereiként járnak el, feltéve, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások nyújtása kizárólag humanitárius célokból szükséges Ukrajnában.

(2) Az e cikk (1) bekezdése által nem szabályozott esetekben és a 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt általános vagy különös feltételek mellett általános vagy különös engedélyt adhatnak az egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítására, vagy egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésére bocsátására, feltéve, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások nyújtása kizárólag humanitárius célokból szükséges Ukrajnában.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem kézhezvételének napjától számított 5 munkanapon belül nem érkezik az illetékes hatóságtól elutasító határozat, információkérés vagy további szükséges időről szóló értesítés, az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

(4) Az érintett tagállam a (2) és a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő 2 héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3. cikk

(1) *  Az I. melléklet tartalmazza:

(a) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető, vagy a nemzetközi szervezetek Ukrajnában végzett munkáját akadályozó intézkedésekért vagy politikákért felelős, azokat támogató vagy végrehajtó természetes személyeket;

(b) azon jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek anyagi vagy pénzügyi eszközökkel támogatják az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket;

(c) a Krímben vagy Szevasztopolban található olyan jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek tulajdonjoga az ukrán joggal ellentétesen került átruházásra, vagy olyan jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek az ilyen átruházások haszonélvezői voltak;

(d) azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek a Krím annektálásáért vagy Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak, illetve általuk előnyökhöz jutnak;

(e) azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek ügyleteket folytatnak az ukrajnai Donbasz (Donyec-medence) területén működő szakadár csoportokkal;

f) azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormánya részére anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak, illetve általa előnyökhöz jutnak; vagy

g) azon vezető üzletembereket, illetve jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormányának jelentős bevételi forrást biztosító gazdasági ágazatokban tevékenykednek,

valamint a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket.

(2) Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait.

(3) Az I. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név, beleértve az álneveket is, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím - amennyiben ismert -, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

4. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal a különleges engedély megadása alapjául szolgáló indokokat;

e) *  a nemzetközi jog szerint mentességet élvező diplomáciai vagy konzuli képviselethez vagy nemzetközi szervezetekhez tartozó vagy azok birtokában lévő számlára befizetendő vagy számláról kifizetendő pénzeszközök, amennyiben az említett be- vagy kifizetésekre a diplomáciai, konzuli képviselet vagy a nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

(2) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

5. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, vagy az említett időpontot megelőzően vagy követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat tárgyát képezik;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések kielégítésére történik, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

6. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetésre használják fel; valamint

b) a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését.

(2) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

6a. cikk * 

A 2. cikk (2) bekezdésétől eltérve a tagállami illetékes hatóságok engedélyezhetik a Kerch Fishery Port, a Yalta Commercial Port és az Evpatoria Commercial Port területén nyújtott szolgáltatásokért, valamint a Gosgidrografiya és a Krími Tengeri Kikötők vállalat Port-Terminal fiókvállalatai által nyújtott szolgáltatásokért a Crimean Sea Ports számára teljesített kifizetéseket.

6b. cikk * 

(1) A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. mellékletben a „B. Szervezetek” fejezet 53., 54. és 55. bejegyzési száma alatt felsorolt szervezetekhez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezetek rendelkezésére bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételek mellett, és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek az említett szervezetekkel 2022. február 23. előtt meghatározott műveleteknek, megkötött szerződéseknek vagy egyéb megállapodásoknak - többek között a levelezőbanki kapcsolatoknak - 2022. augusztus 24-ig történő megszüntetéséhez.

(2) A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. mellékletben a 79., a 80., a 81. és a 82. bejegyzési szám alatt felsorolt szervezetekhez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezetek rendelkezésére bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételek mellett, és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek az említett szervezetekkel 2022. április 8. előtt meghatározott műveleteknek, megkötött szerződéseknek vagy egyéb megállapodásoknak - többek között a levelezőbanki kapcsolatoknak - 2022. október 9-ig történő megszüntetéséhez.

(3) A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételek mellett, és annak megállapítását követően, hogy:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek az Unióban letelepedett jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonosi jogainak 2022. október 9-ig történő eladásához és átruházásához, amennyiben az említett a tulajdonosi jogok az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv közvetlen vagy közvetett tulajdonában vannak; és,

b) az ilyen eladásból és átruházásból származó bevételek a befagyasztás hatálya alatt maradnak.

7. cikk

(1) A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekmények befagyasztására is sor kerül. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

(2) A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamat vagy az említett számlákon jelentkező egyéb hozam;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

c) uniós tagállamban hozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések;

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

8. cikk

(1) A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamok illetékes hatóságai részére haladéktalanul megadnak minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és összegekre vonatkozó információkat, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamok útján továbbítják a Bizottságnak; valamint

b) együttműködnek az illetékes hatósággal az említett információk ellenőrzése során.

(2) A Bizottságnak minden, hozzá közvetlenül beérkezett további információt a tagállamok rendelkezésére kell bocsátania.

(3) Minden, az e cikkel összhangban adott vagy kapott információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

9. cikk

Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek közvetlen vagy közvetett célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések megkerülése.

10. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy vagy szervezet vagy szerv, illetve az utóbbi vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztására vagy visszatartására gondatlanság miatt került sor.

(2) A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e rendeletben foglalt intézkedéseket.

11. cikk

(1) Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a) az I. mellékletben foglalt jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében vagy javára eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az igény érvényesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a jogát a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz, e rendelettel összhangban.

12. cikk

(1) A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

a) *  2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 4., az 5., a 6. és a 6a. cikk alapján nyújtott engedélyek;

b) a jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2) A tagállamok haladéktalanul értesítik egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló, vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

13. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítja a II. mellékletet.

14. cikk

(1) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 2. cikk bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2) A Tanács közli a határozatát - beleértve a jegyzékbe vétel okait - az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel - amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján -, lehetővé téve, hogy az érintett személy vagy szervezet észrevételeket nyújtson be.

(3) Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja a határozatát, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet, vagy szervet.

(4) Az I. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeresen és legalább tizenkét havonta felül kell vizsgálni.

15. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

16. cikk

(1) A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megadják a II. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt honlapok címeinek megváltozásáról.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról - ideértve az illetékes hatóságok elérhetőségét is -, valamint bármely későbbi változásról.

(3) Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

17. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, a légterét is ideértve;

b) a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

I. *  Személyek

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe vétel dátuma
1. *  Sergey Valeryevich AKSYONOV,
Sergei Valerievich AKSENOV
(Сергей Валерьевич AKCЁHOB),
Serhiy Valeriyovych AKSYONOV
(Сергiй Валерiйович АКСЬОНОВ)
Nem: férfi Születési idő: 1972.11.26. Születési hely: Belci (Bălți) Moldovai SZSZK (jelenleg Moldovai Köztársaság) A krími Verhovna Rada 2014. február 27-én oroszbarát fegyveresek jelenlétében a „Krím miniszterelnökének” választotta Aksyonovot. „Megválasztását” Oleksandr Turchynov megbízott ukrán elnök 2014. március 1-jén alkotmányellenesnek mondta ki. Aksyonov a 2014. március 16-ra kitűzött „népszavazást” aktív lobbitevékenységgel támogatta, és „A Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló 2014. március 18-i szerződés” egyik társaláírója volt. Putyin elnök 2014. április 9-én az úgynevezett „Krími Köztársaság” megbízott „vezetőjévé” nevezte ki. 2014. október 9-én hivatalosan az úgynevezett „Krími Köztársaság”„vezetőjév锄választották”. Ebben a pozícióban 2019 szeptemberében újraválasztották. Az Orosz Államtanács tagja. 2017 óta az Egységes Oroszország párt Legfelsőbb Tanácsának tagja. Az annektálási folyamatban játszott szerepéért „A Haza Szolgálatáért” orosz állami érdemrend első fokozatát adományozták neki. 2014.3.17.
2. *  Vladimir Andreevich KONSTANTINOV
(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ) Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV
(Володимир Андрiйович КОНСТАНТIНОВ)
Nem: férfi Születési idő: 1956.11.19. Születési hely: Vlagyimirovka (más néven Vladimirovca), Slobozia régió, Moldovai SZSZK (jelenleg Moldovai Köztársaság) vagy Bogomol, Moldovai SZSZK (jelenleg Moldovai Köztársaság) A „Krími Autonóm Köztársaság” Legfelsőbb Tanácsának elnökeként Konstantinov aktívan hozzájárult a „Legfelsőbb Tanács” által az Ukrajna területi integritását sértő „népszavazásról” hozott döntéshez, valamint arra buzdította a szavazókat, hogy a 2014. március 16-i„népszavazáson” a Krím függetlenségére szavazzanak. „A Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló 2014. március 18-i szerződés” egyik társaláírója volt. 2014. március 17-től az úgynevezett „Krími Köztársaság”„Államtanácsának”„elnöke”. Ebben a pozícióban 2019 szeptemberében újraválasztották. 2014.3.17.
3. *  Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV
(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ) Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV
(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1976.8.15.
Születési hely: Ulan-Ude, Burját ASZSZK (Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság) (jelenleg Oroszországi Föderáció)
Korábbi krími miniszterelnök-helyettesként Temirgaliev aktívan hozzájárult a „Legfelsőbb Tanács” által az Ukrajna területi integritását sértő 2014. március 16-i „népszavazásról” hozott döntéshez. Aktívan lobbizott azért, hogy a Krím az Oroszországi Föderáció részévé váljon.
2014. június 11-én lemondott az úgynevezett „Krími Köztársaság”„első miniszterelnök-helyettesi” tisztségéről. Jelenleg az Orosz-Kínai Regionális Fejlesztési Befektetési Alap irányító vállalatának vezérigazgatója. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.3.17.
4. *  Denis Valentinovich BEREZOVSKIY
(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)
Denys Valentynovych BEREZOVSKYY
(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)
Neme: férfi
Születési idő: 1974.7.15.
Születési hely: Kharkiv, Ukrainian SSR (jelenleg: Ukraine)
Denis Valentinovich Berezovskiyt 2014. március 1-jén az ukrán haditengerészet parancsnokává nevezték ki, de ezután esküt tett a krími fegyveres erőknek, ezáltal megszegve az ukrán haditengerészetnek tett esküjét.
2015 októberéig az Oroszországi Föderáció fekete-tengeri flottájának (Black Sea Fleet) parancsnokhelyettese volt.
Az Oroszországi Föderáció csendes-óceáni flottájának (Pacific Fleet) parancsnokhelyettese és altengernagy.
2014.3.17.
5. *  Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ) Oleksiy Mykhaylovych CHALYY (Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ) Nem: férfi
Születési idő: 1961.6.13.
Születési hely: Moscow, Russian Federation vagy Sevastopol, Ukraine
Chaliyt 2014. február 23-án közfelkiáltással „Szevasztopol népi polgármesterévé” választották, ő pedig elfogadta a „szavazás” eredményét. Aktív kampányt folytatott annak érdekében, hogy Szevasztopol egy 2014. március 16-ra tervezett népszavazással az Oroszországi Föderáció különálló entitásává váljon. „A Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló, 2014. március 18-i szerződés” egyik társaláírója volt. 2014. április 1-jétől 14-ig Szevasztopol megbízott „kormányzója” volt, és korábban Szevasztopol város „Jogalkotási Közgyűlésének” („Legislative Assembly”) elnökévé „választották”. Szevasztopol város „Jogalkotási Közgyűlésének” („Legislative Assembly”) korábbi tagja (2019 szeptemberéig).
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
Az annektálási folyamatban játszott szerepéért „A Haza Szolgálatáért” orosz állami érdemrend első fokozatát adományozták neki.
Az intelligens energiahálózatokkal foglalkozó kft, a Smart Electric Networks LLC (OOO „Разумные электрические сети”) vezérigazgatója.
2014.3.17.
6. *  Pyotr Anatoliyovych ZIMA
(Пётр Анатольевич ЗИМА)
Petro Anatoliyovych ZYMA
(Петро Анатолiйович ЗИМА)
Nem: férfi
Születési idő: 1970.1.18. vagy 1965.3.29.
Születési hely: Artemivsk (Арте-мовск) (2016-ban Bakhmut/
Zimát 2014. március 3-án Aksyonov „miniszterelnök” a krími titkosszolgálat új vezetőjévé nevezte ki, ő pedig elfogadta a kinevezést. Fontos információkat, többek között adatbázist adott át az orosz hírszerzésnek (FSB). Ezek között a Majdan europárti aktivistáira és krími emberijog-védőkre vonatkozó információk is szerepeltek. Jelentős szerepet játszott annak megakadályozásában, hogy az ukrán hatóságok ellenőrzést gyakorolhassanak a Krím területén. Az ukrán titkosszolgálat 2014.3.17.
7. * 
8. *  Sergey Pavlovych TSEKOV
(Сергей Павлович ЦЕКОВ)
Serhiy Pavlovych TSEKOV
(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)
Neme: férfi
Születési idő: 1953.9.28. vagy 1953.8.28.
Születési hely: Simferopol, Ukraine
A krími Verkhovna Rada alelnökeként Sergey Aksyonovval együtt Tsekov kezdeményezte a Krími Autonóm Köztársaság (Autonomous Republic of Crimea, ARC) kormányának jogellenes leváltását. Bevonta e törekvésébe Vladimir Konstantinovot is, miután leváltással fenyegette meg őt. Nyilvánosan elismerte, hogy a krími parlamenti képviselők felkérésére érkeztek orosz katonák a krími Verkhovna Rada elfoglalására. Ő volt az egyik első krími vezető, aki nyilvánosan a Krím Oroszországhoz csatolását kérte.
2014 óta az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának (Federation Council) az úgynevezett „Krími Köztársaság” által delegált tagja, 2019 szeptemberében megújították a megbízatását. Tagja a Szövetségi Tanács külügyi bizottságának (Committee on Foreign Affairs).
2014.3.17.
9. *  Viktor Alekseevich OZEROV
(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1958.1.5.
Születési hely: Abakán, Hakászia, Oroszországi Föderáció
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Biztonsági és Védelmi Bizottságának korábbi elnöke.
Ozerov 2014. március 1-jén a Szövetségi Tanács Biztonsági és Védelmi Bizottságának nevében nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.
2017 júliusában benyújtotta a Biztonsági és Védelmi Bizottság elnöki tisztségéről való lemondását. Továbbra is tagja volt a Szövetségi Tanácsnak, valamint a belső szabályozási és parlamenti ügyekkel foglalkozó bizottságnak.
Ozerovot 2017. október 10-én az N 372-SF rendelettel kinevezték a Szövetségi Tanácsnak az állami szuverenitás védelmével és az Oroszországi Föderáció belügyeibe való beavatkozás megelőzésével foglalkozó ideiglenes bizottságába.
A Szövetségi Tanácsban betöltött megbízatása 2019 szeptemberében lejárt. 2019 októbere óta a Rospolitika Alapítvány tanácsadója.
2014.3.17.
10. *  Vladimir Michailovich DZHABAROV
(Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1952.9.29.
Születési hely: Szamarkand, Üzbegisztán
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Nemzetközi Ügyekért felelős Bizottságának első alelnöke.
Dzhabarov 2014. március 1-jén a Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyekért felelős Bizottságának nevében nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.
2014.3.17.
11. *  Andrei Aleksandrovich KLISHAS
(Андрей Александрович КЛИШАС)
Nem: férfi
Születési idő: 1972.11.9.
Születési hely: Szverdlovszk (Jekatyerinburg), Oroszországi Föderáció
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Alkotmányjogi és Államépítési Bizottságának elnöke.
Andrei Aleksandrovich Klishas 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába. Nyilvános megszólalásaiban Klishas azzal igyekezett indokolni az ukrajnai orosz katonai intervenciót, hogy „az ukrán elnök támogatja a krími hatóságoknak az Oroszországi Föderáció elnökéhez intézett azon felhívását, hogy nyújtson mindenre kiterjedő támogatást a krími polgárok védelmében”.
2014.3.17.
12. *  Nikolai Ivanovich RYZHKOV
(Николай Иванович РЫЖКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1929.9.28.
Születési hely: Dilevka, Donecki terület, Ukrán SZSZK, jelenleg Ukrajna
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Szövetségi Ügyekért, Regionális Politikáért és az Északi Területekért felelős Bizottságának tagja.
Ryzhkov 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.
2014.3.17.
13. * 
14. *  Aleksandr Borisovich TOTOONOV
(Александр Борисович ТОТООНОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1957.4.3.
Születési hely: Ordzhonikidze (Vlagyikavkaz), Észak-Oszétia, Oroszországi Föderáció
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Nemzetközi Ügyekért felelős Bizottságának korábbi tagja. 2017 szeptemberében lezárult az Oroszországi Föderáció Tanácsa tagjaként végzett tevékenysége.
2017 szeptemberétől Észak-Oszétia parlamentjének első elnökhelyettese.
Totoonov 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.
2014.3.17.
15. * 
16. *  Sergei Mikhailovich MIRONOV
(Сергей Михайлович МИРОНОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1953.2.14.
Születési hely: Puskin, Leningrádi terület, Oroszországi Föderáció
Az Állami Duma Tanácsának tagja; az Oroszországi Föderáció Államtanácsán (Duma) belüli Tisztességes Oroszország frakció vezetője
Ő indítványozta azt a törvényt, amely lehetővé teszi az Oroszországi Föderáció számára, hogy az orosz polgárok védelmére hivatkozva államalakulatának részévé tegye külföldi országok területeit a szóban forgó ország vagy nemzetközi szerződés felhatalmazása nélkül.
2014.3.17.
17. *  Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK
(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)
Neme: férfi
Születési idő: 1970.7.30.
Születési hely: St Petersburg (korábban: Leningrad), Russian Federation
Az Állami Duma (State Duma) korábbi alelnöke.
Aktívan támogatta az orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését és a Krím annektálását. Személyesen vezette az orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését támogató demonstrációt.
Az Állami Duma nemzetközi ügyekért felelős bizottságának (Committee on International Affairs) korábbi elnökhelyettese és korábbi tagja.
Az Egyesült Oroszország (United Russia) párt Általános Tanácsa (General Council) elnökségének tagja.
2014.3.17.
18. *  Leonid Eduardovich SLUTSKI
(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)
Nem: férfi
Születési idő: 1968.1.4.
Születési hely: Moszkva, Oroszországi Föderáció
Az Államtanács (Duma) Független Államok Közösségével (FÁK) foglalkozó Bizottságának korábbi elnöke (az LDPR tagja).
Aktívan támogatta orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését és a Krím annektálását.
Az Oroszországi Föderáció Államtanácsa (Duma) Külügyi Bizottságának jelenlegi elnöke.
2014.3.17.
19. *  Aleksandr Viktorovich VITKO (Александр Викторович ВИТКО) Neme: férfi
Születési idő: 1961.9.13.
Születési hely: Vitebsk, Belarusian SSR, (jelenleg: Belarus)
A fekete-tengeri flotta (Black Sea Fleet) korábbi parancsnoka, tengernagy.
A szuverén ukrán területet elfoglaló orosz haderő parancsnokságát látta el.
Az orosz haditengerészet korábbi vezérkari főnöke és első főparancsnok-helyettese.
2014.3.17.
20. *  Anatoliy Alekseevich SIDOROV
(Анатолий Алексеевич СИДОРОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1958.7.2.
Születési hely: Sziva, Permi terület, Szovjetunió (jelenleg Oroszországi Föderáció)
Korábbi parancsnok, Oroszország Nyugati Katonai Körzete, ennek egyes egységeit is a Krímbe telepítették. Az Ukrajna szuverenitását aláásó krími orosz katonai jelenlétet biztosító egységek egy részének irányításáért felelt, valamint segítséget nyújtott a krími hatóságoknak ahhoz, hogy megakadályozzák a „népszavazás” és az Oroszországhoz való csatlakozás elleni demonstrációkat. 2015 novembere óta a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (CSTO) közös személyzetének vezetője. 2014.3.17.
21. *  Aleksandr Viktorovich GALKIN
(Александр Викторович ГАЛКИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1958.3.22.
Születési hely: Ordzhonikidze (Vlagyikavkaz), Észak-Oszétiai ASZSZK, Szovjetunió (jelenleg Oroszországi Föderáció)
Oroszország Déli Katonai Körzetének korábbi parancsnoka; e körzet egyes egységeit is a Krímbe telepítették; a Fekete-tengeri flotta Galkin parancsnoksága alá tartozik; a Krímbe benyomuló katonai erők jelentős része a Déli Katonai Körzeten keresztül érkezett. A Déli Katonai Körzet egyes egységeit is a Krímbe telepítették.
Az Ukrajna szuverenitását aláásó krími orosz katonai jelenlétet biztosító egységek egy részének irányításáért felel, valamint segítséget nyújtott a krími hatóságoknak ahhoz, hogy megakadályozzák a „népszavazás” és az Oroszországhoz való csatlakozás elleni demonstrációkat. Emellett a Fekete-tengeri Flotta a Déli Körzet ellenőrzése alatt áll.
Jelenleg az orosz Védelmi Minisztérium központi apparátusának alkalmazásában áll. 2017. január 19. óta a védelmi miniszter tanácsadója.
2014.3.17.
22. *  Dmitry Olegovich ROGOZIN
(Дмитрий Олегович РОГОЗИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1963.12.21.
Születési hely: Moszkva, Oroszországi Föderáció
Az Oroszországi Föderáció korábbi miniszterelnök-helyettese. Nyilvánosan Krím Oroszországhoz csatolására buzdított.
2018 óta főigazgató egy állami vállalatnál.
2014.3.21.
23. *  Sergey Yurievich GLAZYEV
(Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1961.1.1.
Születési hely: Zaporizzsja (Ukrán SZSZK), jelenleg Ukrajna
Az Oroszországi Föderáció elnökének korábbi tanácsadója. Nyilvánosan Krím Oroszországhoz csatolására buzdított.
2019 októbere óta az Eurázsiái Gazdasági Bizottság integrációs és makrogazdasági minisztere.
2014.3.21.
24. *  Valentina Ivanova MATVIYENKO
(született TYUTINA)
(BaneHTMHa MBaHOBHa MATBMEHKO
(született TIOTMHA))
Nem: nő
Születési idő: 1949.4.7.
Születési hely: Sepetyivka, Hmelnicki (Kamenec-Podolsz-
ki) terület (Ukrán SZSZK), jelenleg Ukrajna
A Szövetségi Tanács elnöke. 2014. március l-jén a Szövetségi Tanácsban nyilvánosan kijelentette, hogy támogatja az orosz haderők Ukrajnába telepítését. 2014.3.21.
25. *  Sergei Evgenevich NARYSHKIN
(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1954.10.27.
Születési hely: Szentpétervár (korábban Leningrád), Oroszországi Föderáció
Az Állami Duma korábbi elnöke. Nyilvánosan az orosz erők Ukrajnába telepítése mellett foglalt állást. Nyilvánosan kiállt az Oroszország-Krím újraegyesítési szerződés és az ahhoz kapcsolódó szövetségi alkotmányos törvény mellett.
2016 októberétől az Oroszországi Föderáció Külügyi Hírszerző Szolgálatának igazgatója. Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának állandó tagja és a titkára.
2014.3.21.
26. *  Dmitry Konstantinovich KISELYOV, Dmitrii Konstantinovich KISELEV
(Дмитрий Константинович КИСЕЛЁВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1954.4.26.
Születési hely: Moszkva, Oroszországi Föderáció
A „Rosszija Szegodnya” orosz szövetségi állami hírügynökség 2013. december 9-től elnöki rendelettel kinevezett elnöke.
Az orosz erők Ukrajnába telepítését támogató kormánypropaganda központi alakja.
2014.3.21.
27. *  Alexander Mihailovich NOSATOV
(Александр Михайлович НОСАТОВ)
Neme: férfi
Születési idő: 1963.3.27.
Születési hely: Sevastopol, Ukrainian SSR, (jelenleg: Ukraine)
A fekete-tengeri flotta (Black Sea Fleet) korábbi parancsnoka, ellentengernagy. A szuverén ukrán területet elfoglaló orosz haderő parancsnokságát látta el. Jelenleg tengernagy, az orosz haditengerészet vezérkari főnöke. 2014.3.21.
28. *  Valery Vladimirovich KULIKOV
(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1956.9.1.
Születési hely: Zaporizzsja (Ukrán SZSZK), Ukrajna
A Fekete-tengeri Flotta korábbi parancsnokhelyettese, ellentengernagy.
A szuverén ukrán területet elfoglaló orosz haderő parancsnokságát látta el.
Az Oroszországi Föderáció elnöke a 2017. szeptember 26-i rendeletében felmentette ebből a pozícióból és a katonai szolgálat alól is.
2017 szeptembere óta az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának Szevasztopol annektált várost képviselő tagja.
2014.3.21.
29. *  Vladislav Yurievich SURKOV
(Владислав Юрьевич СУРКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1964.9.21.
Születési hely: Solntsevo, Lipetsk region, Russian Federation
Az Oroszországi Föderáció elnökének korábbi tanácsadója. Ő volt az egyik szervezője a Krímben a helyi krími közösségek annak érdekében való mozgósításának, hogy a krími ukrán hatóságok aláásását szolgáló megmozdulásokat szervezzenek.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.3.21.
30. *  Mikhail Grigorievich MALYSHEV
(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ) Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV
(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1955.10.10.
Születési hely: Szimferopol, Krím félsziget, Ukrajna
A krími választási bizottság elnöke. A krími „népszavazás” lebonyolításáért felelős. Feladata az orosz rendszerben a népszavazás eredményeinek aláírása.
A krími választási bizottság elnökeként részt vett annak megszervezésében, hogy 2018. március 18-án az orosz elnökválasztásokat, 2019. szeptember 8-án pedig a regionális és helyhatósági választásokat a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban is megtartsák, és ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2014.3.21.
31. * 
32. *  Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK altábornagy
(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)
Neme: férfi
Születési idő: 1959.12.5.
Születési hely: Osh, Kyrgyz SSR, (jelenleg: Kyrgyzstan)
A jogellenesen annektált Krím félszigetre vezényelt orosz csapatok korábbi tényleges parancsnoka (e csapatokra Oroszország továbbra is hivatalosan mint „helyi önvédelmi milíciákra” utal). A déli katonai körzet (Southern Military District) korábbi parancsnokhelyettese.
Az orosz nemzeti gárda déli körzetének (Southern District of the Russian National Guard) vezetője.
2014.3.21.
33. *  Elena Borisovna MIZULINA
(született DMITRIYEVA)
(Елена Борисовна МИЗУЛИНА
(született ДМИТРИЕВА))
Nem: nő
Születési idő: 1954.12.9.
Születési hely: Buj, Kosztromai terület, Oroszországi Föderáció
Az Állami Duma korábbi alelnöke. Olyan közelmúltbeli orosz jogalkotási javaslatok kezdeményezője és társszerzője, melyek célja az volt, hogy más országok régiói számára is lehetővé tegyék Oroszországhoz való csatlakozásukat saját központi hatóságaik hozzájárulása nélkül.
2015 szeptemberétől az Omszki terület Szövetségi Tanácsának tagja. Jelenleg a Szövetségi Tanács Alkotmányjogi és Állami Építési Bizottságának elnökhelyettese.
2014.3.21.
34. *  Dmitry Nikolayevich KOZAK
(Дмитрий Николаевич КОЗАК)
Nem: férfi
Születési idő: 1958.11.7.
Születési hely: Bandurovo, Kirovograd region, Ukrainian SSR, jelenleg: Ukraine Állampolgársága: orosz
Korábbi miniszterelnök-helyettes. Felelős az annektált „Krími Autonóm Köztársaság” Oroszországi Föderációba való integrálásának felügyeletéért. Az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának személyzeti vezetőhelyettese. 2014.4.29.
35. *  Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV
(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1949.9.15.
Születési hely: Moszkva vagy Osztrov, Pszkovi terület, Oroszországi Föderáció
Az Oroszországi Föderáció elnökének korábbi teljhatalmú képviselője az ún. „Krími Szövetségi Körzetben”, felelősség terheli az orosz államfő alkotmányos előjogainak az annektált „Krími Autonóm Köztársaság” területén való érvényesítéséért. Az Oroszországi Biztonsági Tanács korábbi nem állandó tagja.
Az Oroszországi Föderáció elnökének korábbi teljhatalmú képviselője az Észak-
Kaukázusi Szövetségi Körzetben (2018 júniusáig).
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.4.29.
36. *  Oleg Genrikhovich SAVELYEV
(Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1965.10.27.
Születési hely: Leningrád, Szovjetunió (jelenleg Szentpétervár, Oroszországi Föderáció)
Krími ügyekért felelős korábbi miniszter. Felelősség terheli az annektált „Krími Autonóm Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálásáért.
Az orosz kormány korábbi kabinetfőnök-helyettese, ő felelt az úgynevezett „Krími Köztársaság” társadalmi-gazdasági fejlődésével foglalkozó kormánybizottság munkájának a megszervezéséért.
Az Oroszországi Föderáció Számvevőszékének korábbi személyzeti főnöke. 2019 szeptembere óta az Orosz Föderáció Számvevőszékének számvevője.
2014.4.29.
37. *  Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО) Neme: férfi
Születési idő: 1960.8.22.
Születési hely: Alagir, North-Ossetian Autonomous SSR, RSFSR (jelenleg: Russian Federation)
Szevasztopol annektált ukrán város korábbi kormányzója.
Az Oroszországi Föderáció elnökének korábbi teljhatalmú képviselője a szibériai szövetségi körzetben (Siberian Federal District). Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának (Security Council) tagja.
2021. szeptember 19. óta Észak-Oszétia (Northern Ossetia) vezetője.
2014.4.29.
38. *  Olga Fyodorovna KOVITIDI (Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ) Neme: nő
Születési idő: 1962.5.7.
Születési hely: Simferopol, Ukrainian SSR (jelenleg: Ukraine)
2014 óta az Oroszországi Szövetségi Tanácsnak (Russian Federation Council) az annektált Krími Autonóm Köztársaságot (Autonomous Republic of Crimea) képviselő tagja, 2019-ben megújították a megbízatását.
Jelenleg a Szövetségi Tanács alkotmányjogi és államépítési bizottságának (Federation Council Committee on Constitutional Legislation and State Building) tagja.
2014.4.29.
39. * 
40. *  Sergei Ivanovich NEVEROV
(Сергей Иванович НЕВЕРОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1961.12.21.
Születési hely: Tashtagol, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Az Állami Duma (State Duma) korábbi alelnöke. Felelős az annektált „Krími Autonóm Köztársaság” Oroszországba való integrálásáról szóló jogszabály benyújtásának kezdeményezéséért. A Duma tagja, az Egyesült Oroszország (United Russia) frakció vezetője. 2014.4.29.
41. * 
42. *  Valery Vasilevich GERASIMOV
(Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1955.9.8.
Születési hely: Kazán, Oroszországi Föderáció
Az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek vezérkari főnöke, az Oroszországi Föderáció védelmi miniszterének első helyettese, hadseregtábornok. Felelős az orosz erőknek az Ukrajnával közös határon való, nagy számban történő telepítéséért, valamint a helyzet enyhülésének megakadályozásáért. 2014.4.29.
43. *  German PROKOPIV
(Герман ПРОКОПИВ) Herman PROKOPIV
(Герман ПРОКОПIВ)
(más néven: Li Van Chol, Ли Ван Чоль
Nem: férfi
Születési idő: 1993.7.6. vagy 1991.7.6.
Születési hely: Prague, Czech Republic
A „Luhanszki Őrség” („Luhansk Guard”) tevékeny tagja. Részt vett a Biztonsági Szolgálat luhanszki regionális hivatala épületének elfoglalásában. Továbbra is a „Luhanszki Népköztársaság” aktív harcosa. 2014.4.29.
44. * 
45. *  Andrei Evgenevich PURGIN
(Андрей Евгеньевич ПУРГИН) Andriy Yevhenovych PURHIN
(Андрiй Євгенович ПУРГIН)
Nem: férfi
Születési idő: 1972.1.26.
Születési hely: Doneck, Ukrajna
Szeparatista tevékenységek aktív résztvevője és szervezője, a donecki „orosz turisták” akcióinak koordinátora. A „Donyec-medencei polgári kezdeményezés az Eurázsiái Unióért” társalapítója. A „Minisztertanács” korábbi „első elnökhelyettese”. 2015. szeptember 4-ig a „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának”„elnöke”.
2017 februárjában az úgynevezett „Népi Tanács” határozatával megfosztották a „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának” tagságától.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.4.29.
46. *  Denys Volodymyrovych PUSHYLIN
(Денис Володимирович ПУШИЛIН) Denis Vladimirovich PUSHILIN
(Денис Владимирович ПУШИЛИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1981.5.9.
Születési hely: Makijivka (Donecki terület), Ukrajna
A „Donyecki Népköztársaság” egyik vezetője. Részt vett a donecki regionális kormányzat épületeinek 2014-es elfoglalásában és megszállásában. 2015. szeptember 4-ig az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„Népi Tanácsának” elnökhelyettese. 2015. szeptember 4. óta a „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának”„elnöke”. 2018. szeptember 7. után a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „megbízott elnöke”. A 2018. november 11-i úgynevezett „választások” óta a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „elnöke”. 2014.4.29.
47. *  Sergey Gennadevich TSYPLAKOV
(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ) Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV
(Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1983.5.1.
Születési hely: Khartsyzsk, Donetsk region, Ukraine
A radikális ideológiát valló „Donbaszi Népi Milícia” („People’s Militia of Donbas”) egyik vezetője. Több állami épület elfoglalásában is tevékenyen részt vett a donecki régióban.
A „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának” („People’s Council of the Donetsk People’s Republic”), valamint „Külpolitikai, Külkapcsolati, Tájékoztatási Politikai és Információtechnológiai Bizottságának” („Committee on Foreign Policy, External Relations, Information Policy and Information Technology”) korábbi tagja.
2014.4.29.
48. *  Igor Vsevolodovich GIRKIN
(Игорь Всеволодович ГИРКИН)
(más néven: Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)
Nem: férfi
Születési idő: 1970.12.17.
Születési hely: Moszkva, Oroszországi Föderáció
Az Oroszországi Föderáció fegyveres erői vezérkara Hírszerzési Főigazgatóságának (GRU) tagjaként azonosították. Részt vett a szlovjanszki incidensekben. A „Novorosszija” népi mozgalom elnöke. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” korábbi „védelmi minisztere”.
2016. november 4-én„Orosz Felvonulást” szervezett Moszkvában olyan orosz nacionalisták részvételével, akik támogatják a kelet-ukrajnai szakadárokat.
Továbbra is aktívan támogatja a kelet-ukrajnai szeparatista tevékenységeket.
2014.4.29.
49. *  Vyacheslav Viktorovich VOLODIN
(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1964.2.4.
Születési hely: Alekszjevka, Szaratovi terület, Oroszországi Föderáció
Oroszország elnöki hivatalának korábbi első személyzeti vezetőhelyettese. Felelős a Krímnek mint annektált ukrán régiónak az Oroszországi Föderációba való politikai integrációjának felügyeletéért.
2016. október 5. óta az Oroszországi Föderáció Államtanácsának (Duma) elnöke.
2014.5.12.
50. *  Vladimir Anatolievich SHAMANOV
(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)
Neme: férfi
Születési idő: 1957.2.15.
Születési hely: Barnaul, Russian Federation
Az orosz légierő korábbi parancsnoka, vezérezredes. Magas beosztásánál fogva felelős az orosz légierőnek a Krímbe történő telepítéséért.
Az Állami Duma védelmi bizottságának (Defence Committee of the State Duma) korábbi elnöke. Az Állami Duma civil társadalom fejlesztéséért felelős bizottságának (Committee on Development of the Civil Society) tagja.
2014.5.12.
51. *  Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН) Nem: férfi
Születési idő: 1960.5.19.
Születési hely: Ignatovo, Vologodsk
Oblast, USSR (jelenleg: Russian
Federation)
Az Állami Duma (State Duma) korábbi tagja és a Duma Alkotmányjogi Bizottságának (Constitutional Law Committee) korábbi elnöke. Felelősség terheli a Krím és Szevasztopol Oroszországi Föderáció általi annektálását célzó jogszabályok elfogadásának elősegítéséért.
Az Egységes Oroszország párt (United Russia party) Legfelsőbb Tanácsának (Supreme Council) korábbi tagja. A Duma elnökének, Vyacheslav Viktorovich Volodinnak a tanácsadója. Jelenleg az Orosz Tudományos Akadémia (Russian Academy of Sciences) Állam- és Jogtudományi Intézetének (Institute of State and Law) kutatója.
Az Orosz Ügyvédi Kamara (Russian Lawyers’ Association) társelnöke.
2014.5.12.
52. *  Petr Grigorievich JAROSH
(Петр Григорьевич ЯРОШ)
Petro Hryhorovych YAROSH
(IAROSH)
(Петро Григорович ЯРОШ)
Nem: férfi
Születési idő: 1971.1.30.
Születési hely: Szkvorcovo, Szimferopoli terület, Krím félsziget, Ukrajna
A Szövetségi Migrációs Hivatal krími irodájának korábbi vezetője. Felelős azért, hogy a krími lakosok számára rendszeresen és gyorsított eljárásban orosz útlevelet állítottak ki. 2014.5.12.
53. *  Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА) Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА) Nem: férfi
Születési idő: 1965.12.30. vagy
1962.12.19.
Születési hely: Simferopol, Crimea
vagy Zaporizhia, Ukraine
A Szövetségi Migrációs Hivatal (Federal Migration Service) szevasztopoli irodájának korábbi vezetője. Felelősség terheli azért, hogy a szevasztopoli lakosok számára szisztematikusan és gyorsított eljárásban orosz útlevelet állítottak ki.
Szevasztopol város jogalkotói közgyűlésének (Legislative Assembly) korábbi
kabinetfőnöke.
Szevasztopol kormányzójának tanácsadója.
2014.5.12.
54. *  Viacheslav PONOMARIOV,
Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV
(В'ячеслав Володимирович ПОНОМАРЬОВ),
Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV
(Вячеслав Владимирович ПОНОМАРËВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1965.5.2.
Születési hely: Szlavjanszk (Donecki terület), Ukrajna
Szlavjanszk korábbi önjelölt „népi polgármestere” (2014. június 10-ig). Arra kérte Vlagyimir Putyint, hogy küldjön orosz csapatokat a város védelmére, később pedig fegyverekért folyamodott hozzá. Emberei emberrablásokban vettek részt (foglyul ejtették Irma Krat aktivistát és Simon Osztrovszkijt, a Vice News újságíróját, akiket később szabadon engedtek, emellett az EBESZ bécsi dokumentuma alapján működő katonai megfigyelőket tartottak fogva). Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket vagy politikákat. 2014.5.12.
55. *  Igor Nikolaevich BEZLER
(más néven: Bes [ördög])
(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР) Ihor Mykolayovych BEZLER
(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР) más néven: Nikolaevich BEREGOVOY
(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)
Nem: férfi
Születési idő: 1965.12.30.
Születési hely: Simferopol, Crimea, Ukraine
Az önszerveződő horlivkai milícia egyik korábbi vezetője. 0 vette át az irányítást az ukrán nemzetbiztonsági szolgálat (Security Service of Ukraine) Doneck területen működő irodájának épülete felett, majd Horlivka városában elfoglalta a Belügyminisztérium (Ministry of Internál Affairs) kerületi irodáját. Kapcsolatban áll Igor Strelkowal/Girkinnel, akinek parancsnoksága alatt részt vett Volodymyr Ribak, horlivkai önkormányzati képviselő meggyilkolásában.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.5.12.
56. *  Igor Evgenevich KAKIDZYANOV
(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ), Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV
(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ) Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)
(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ
(КАКIДЗЯНОВ))
Nem: férfi
Születési idő: 1980.7.25.
Születési hely: Makijivka (Donecki terület), Ukrajna
Az önkényesen kikiáltott „Donyecki Népköztársaság” fegyveres erőinek egyik korábbi vezetője. Denys Pushylinnek, a „Donyecki Népköztársaság” egyik vezetőjének szavaival élve a fegyveres erők célja, hogy megvédjék a „Donyecki Népköztársaság” lakóit, valamint a Népköztársaság területi integritását.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.5.12.
57. *  Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV
(Олег Анатолiйович ЦАРЬОВ), Oleg Anatolevich TSARYOV
(Олег Анатольевич ЦАPËВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1970.6.2.
Születési hely: Dnyipropetrovszk (jelenleg Dnyipro), Ukrajna
Korábban a Rada tagja volt, és e minőségében nyilvánosan a délkelet-ukrajnai régiókat magában foglaló „Novorosszijai Szövetségi Köztársaság” megalapítására buzdított. Az úgynevezett „Népköztársasági Unió Parlamentjének” („Novorosszijai Parlament”) korábbi „házelnöke”.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.5.12.
58. *  Roman Viktorovich LYAGIN (Роман Викторович ЛЯГИН) Roman Viktorovych LIAHIN (Роман Вiкторович ЛЯГIН) Nem: férfi
Születési idő: 1980.5.30.
Születési hely: Donetsk, Ukraine
A „Donyecki Népköztársasága („Donetsk People’s Republic”) központi választási bizottságának (Central Electoral Commission) korábbi vezetője. Aktívan közreműködött a „Donyecki Népköztársasága önrendelkezéséről szóló, 2014. május 11-i népszavazás megszervezésében. Korábbi „szociális és munkaügyi miniszter”.
Büntetőeljárás folyik vele szemben Ukrajnában.
2014.5.12.
59. *  Aleksandr Sergeevich MALYKHIN, Alexander Sergeevich MALYHIN
(Александр Сергеевич МАЛЫХИН) Oleksandr Serhiyovych
(Sergiyovych) MALYKHIN
(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)
Nem: férfi
Születési idő: 1981.1.12.
A „Luhanszki Népköztársaság” központi választási bizottságának korábbi vezetője. Aktívan közreműködött a „Luhanszki Népköztársaság” önrendelkezéséről szóló, 2014. május 11-i népszavazás megszervezésében.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista politikákat.
2014.5.12.
60. *  Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA
(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)
Neme: nő
Születési idő: 1980.3.18.
Születési hely: Mikhailovka, Voroshilovgrad region, Ukrainian SSR vagy Yevpatoria, Ukrainian SSR (jelenleg: Ukraine)
Az Állami Dumának a jogellenesen annektált „Krími Autonóm Köztársaságból” választott tagja.
Az úgynevezett „Krími Köztársaság” korábbi ügyésze. Tevékenyen részt vett a Krím Oroszország általi annektálásában.
A nemzetközi ügyekért felelős bizottság (Committee for International affairs) korábbi alelnöke, az Oroszországi Föderáció belügyeibe való külföldi beavatkozással kapcsolatos vizsgálatért felelős bizottság (Commission on the investigation on foreign interference in the internal affairs of the Russian Federation) tagja, az Állami Duma biztonsági és korrupcióellenes bizottságának (Committee for security and countering corruption) tagja. Nagyköveti pozícióval rendelkezik az Oroszországi Föderáció diplomáciai testületében.
2014.5.12.
61. *  Igor Sergeievich SHEVCHENKO
(Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО)
Nem: férfi
Születési idő: 1979.2.9.
Születési hely: Szevasztopol, Krím félsziget, Ukrajna
Szevasztopol korábbi ügyésze, és e minőségében tevékenyen részt vett Szevasztopol Oroszország általi annektálásában.
Az Adige Köztársaság ügyésze.
2014.5.12.
62. *  Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ) Neme: férfi
Születési idő: 1972.7.25.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) korábbi „miniszterelnöke”, e minőségében felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” „kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért (például 2014. július 8-án úgy nyilatkozott, hogy „hadseregünk különleges műveletet hajt végre az ukrán »fasiszták« ellen”); a „Novorosszijai Unióról” („Novorossiya union”) szóló egyetértési megállapodás aláírója. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista intézkedéseket vagy politikákat; a „Donyec-medencei önkéntesek szövetségének” („Union of Donbas volunteers”) vezetője.
A Donyec-medencei önkéntesek szövetsége igazgatótanácsának elnöke. Aktívan részt vesz a Donyec-medencébe harcolni küldött „önkéntesek” toborzásában és kiképzésében.
2021 szeptembere óta az Állami Duma (State Duma) tagja. 2021 októberében kijelentette, hogy a kelet-ukrajnai szeparatista erők „orosz erők”.
2014.7.12.
63. *  Alexander KHODAKOVSKY,
Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY
(KHODAKOVSKYI)
(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ),
Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII
(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)
Nem: férfi
Születési idő: 1972.12.18.
Születési hely: Doneck, Ukrajna
Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság védelmi minisztere”, és e minőségében felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormányának” szeparatista biztonsági tevékenységeiért. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat. 2014.7.12.
64. *  Alexandr Arkadievich KALYUSSKY
(Александр Аркадьевич КАЛЮССКИЙ) Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY
(Олександр Аркадiйович КАЛЮСЬКИЙ)
Nem: férfi
Születési idő: 1975.10.9.
Korábban a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „szociális ügyekért felelős de facto miniszterelnök-helyettese”. Felelős a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért. 2014.7.12.
65. *  Alexander KHRYAKOV
Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV
(Александр Витальевич ХРЯКОВ),
Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV
(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)
Neme: férfi
Születési idő: 1958.11.6.
Születési hely: Donetsk, Ukraine
A „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) korábbi úgynevezett „tájékoztatási és tömegkommunikációs minisztere”. Jelenleg a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsa” („People’s Council”) költségvetési, pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottságának tagja. Továbbra is aktívan támogatja a kelet-ukrajnai szeparatista intézkedéseket. 2014.7.12.
66. *  Marat Faatovich BASHIROV (Марат Фаатович БАШИРОВ) Neme: férfi
Születési idő: 1964.1.20.
Születési hely: Izhevsk, Russian Federation
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság Minisztertanácsának” („Council of Ministers of the Luhansk People’s Republic”) korábbi „miniszterelnöke”, beiktatva 2014. július 8-án.
Felelős a „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért.
Jelenleg a kommunikációmenedzsmenttel foglalkozó intézet (Institute of Communication Management) politológusa és a nemzetközi szankciós rendszerek problémáival foglalkozó tudományos központ (Centre for the Study of Problems of International Sanctions Regimes) igazgatója.
Továbbra is folytat az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” szeparatista struktúráit támogató tevékenységeket.
2014.7.12.
67. *  Vasyl Oleksandrovych NIKITIN
(Василь Олександрович НIКIТIН), Vasilii Aleksandrovich NIKITIN
(Василий Александрович НИКИТИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1971.11.25.
Születési hely: Sargun, Üzbegisztán
Korábban a „Luhanszki Népköztársaság Minisztertanácsának” úgynevezett „miniszterelnök-helyettese” (korábban: a „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „miniszterelnöke” és a „Délkeleti Hadsereg” volt szóvivője).
Felelős a „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért.
Felelős a Délkeleti Hadsereg azon nyilatkozatáért, amely szerint a régió „új” státusa miatt a „Luhanszki Népköztársaságban” nem lehet megtartani az ukrán elnökválasztásokat.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.7.12.
68. *  Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN
(Алексей Вячеславович КАРЯКИН) Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN
(Олексiй В'ячеславович КАРЯКIН)
Nem: férfi
Születési idő: 1980.4.7. vagy 1979.4.7.
Születési hely: Sztahanov, Luhanszki terület, Ukrajna
2016. március 25-ig a „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „Legfelsőbb Tanácsának elnöke”; felelős a „Legfelsőbb Tanács” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért; felelős azért, mert felkérte az Oroszországi Föderációt a „Luhanszki Népköztársaság” függetlenségének elismerésére.
A „Novorosszijai Unióról” szóló egyetértési megállapodás aláírója. A „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „Nemzeti Tanácsának” korábbi tagja. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat. Jelenleg a „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „Nyilvános Kamarájának” tagja.
2014.7.12.
69. *  Yuriy Volodymyrovych IVAKIN
(Юрiй Володимирович IВАКIН), Iurii Vladimirovich IVAKIN
(Юрий Владимирович ИВАКИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1954.8.13.
Születési hely: Perevalszk (Luhanszki terület), Ukrajna
Korábban az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság belügyminisztere”, és e minőségében felelős az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság kormányának” szeparatista kormányzati tevékenységeiért. 2014.7.12.
70. *  Igor PLOTNITSKY Igor Venediktovich PLOTNITSKII
(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ) Ihor
(Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY
(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)
Nem: férfi
Születési idő: 1964.6.24. vagy 1964.6.25. vagy 1964.6.26.
Születési hely: Luhanszk (esetleg Kelmenci, Csernyivei terület), Ukrajna
Korábban az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „védelmi minisztere” és úgynevezett „elnöke”, és e minőségében felelős az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért.
Korábban az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaságnak” a minszki megállapodások végrehajtásáért felelős különmegbízottja.
2014.7.12.
71. *  Nikolay Ivanovich KOZITSYN
(Николай Иванович КОЗИЦЫН)
Nem: férfi
Születési idő: 1956.6.20. vagy 1956.10.6.
Születési hely: Dzerzsinszk (Donecki terület), Ukrajna
A kozák haderők parancsnoka.
Felelős a szeparatisták által az ukrán kormányerők ellen Kelet-Ukrajnában vívott harcok irányításáért.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.7.12.
72. * 
73. *  Mikhail Efimovich FRADKOV
(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1950.9.1.
Születési hely: Kurumocs, Kujbisevi terület, Oroszországi Föderáció
Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának korábbi állandó tagja; az Oroszországi Föderáció Külügyi Hírszerző Szolgálatának korábbi igazgatója. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány azon politikai döntéseinek kialakításában, amelyek veszélyeztetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2017. január 4-től az orosz Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója. Emellett az Almaz-Antey vállalat igazgatótanácsának elnöke.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.7.25.
74. *  Nikolai Platonovich PATRUSHEV
(Николай Платонович ПАТРУШЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1951.7.11.
Születési hely: Leningrád, Szovjetunió (Szentpétervár, Orosz Föderáció).
Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának állandó tagja. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány azon politikai döntéseinek kialakításában, amelyek veszélyeztetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2014.7.25.
75. *  Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV
(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1951.11.15.
Születési hely: Perm, Oroszországi Föderáció
Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának állandó tagja, az Oroszországi Föderáció Külügyi Hírszerző Szolgálatának igazgatója. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány azon politikai döntéseinek kialakításában, amelyek veszélyeztetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2014.7.25.
76. *  Rashid Gumarovich NURGALIEV
(Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1956.10.8.
Születési hely: Zhetikara, Kazakh Soviet Socialist Republic (jelenleg: Kazakhstan)
Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának (Security Council of the Russian Federation) tagja és helyettes titkára. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány azon politikai döntéseinek kialakításában, amelyek veszélyeztetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2014.7.25.
77. *  Boris Vyacheslavovich GRYZLOV
(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)
Neme: férfi
Születési idő: 1950.12.15.
Születési hely: Vladivostok, Russian Federation
Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának (Security Council) korábbi állandó tagja. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét fenyegető politikájának kialakításában.
Továbbra is az Egyesült Oroszország Párt Legfelsőbb Tanácsának (Supreme Council of the United Russia party) elnöke, az Oroszországi Föderáció meghatalmazott képviselője az ukrajnai helyzet rendezésével foglalkozó összekötő csoportban.
A Tactical Missiles Corporation JSC állami tulajdonú vállalat igazgatótanácsának elnöke.
2014.7.25.
78. *  Sergei Orestovich BESEDA
(Сергей Орестович БЕСЕДА)
Nem. férfi
Születési idő: 1954.5.17.
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatának (FSZB) parancsnoka (Ötödik Csoportfőnökség).
Az FSZB magas rangú tisztjeként (vezérezredes) olyan szolgálat élén áll, mely a hírszerzési műveletek és a nemzetközi tevékenységek felügyeletéért felel.
2014.7.25.
79. *  Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV
(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)
Neme: férfi
Születési idő: 1981.7.10.
Születési hely: Kuibyshev (Samara), Russian Federation
Az Állami Duma (State Duma) korábbi tagja.
A Duma tagjaként Moszkvában bejelentette az el nem ismert, úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) „de facto nagykövetségének” felavatását. Hozzájárul az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedésekhez.
Az orosz Állami Duma testnevelés-, sport- és ifjúságügyi bizottságának (Committee on Physical Education, Sport and Youth Affairs) korábbi elnöke.
2021. szeptember 19. óta a Habarovszki határterület (Khabarovsk Krai) kormányzója.
2021. február 6. óta az Oroszországi Liberális Demokrata Párt (Liberal Democratic Party of Russia) regionális szervezetének koordinátora.
2014.7.25.
80. *  Ramzan Akhmadovitch KADYROV
(Рамзан Ахматович КАДЫРОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1976.10.5.
Születési hely: Centaroj, Csecsenföld, Oroszországi Föderáció
A Csecsen Köztársaság elnöke. Kadyrov nyilatkozataiban többször a Krím törvénytelen annektálása és az ukrajnai fegyveres felkelés mellett foglalt állást. Többek között 2014. június 14-én kijelentette, hogy „kész mindent megtenni a Krím újjászületéséért”. Ennek kapcsán a Krím törvénytelen annektálásához nyújtott támogatásáért a „Krím Autonóm Köztársaság” ideiglenes vezetőjétől megkapta „A Krím felszabadításáért” járó kitüntetést. Ezenfelül 2014. június 1-jén kijelentette, hogy kérésre kész 74 000 csecsen önkéntest küldeni Ukrajnába. 2014.7.25.
81. *  Alexander Nikolayevich TKACHYOV
(Александр Николаевич ТКАЧËВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1960.12.23.
Születési hely: Viszelki, Krasznodári terület, Oroszországi Föderáció
Korábban a Krasznodári terület kormányzója.
A Krím jogellenes annektálásához nyújtott támogatásáért a „Krím Autonóm Köztársaság” ideiglenes vezetőjétől megkapta „A Krím felszabadításáért” járó kitüntetést. Ennek alkalmával a „Krím Autonóm Köztársaság” ideiglenes vezetője elmondta, hogy Tkachyov az elsők között biztosította támogatásáról a Krím új „vezetését”.
Az Oroszországi Föderáció korábbi mezőgazdasági minisztere.
2014.7.25.
82. *  Pavel Yurievich GUBAREV
(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)
Pavlo Yuriyovich GUBARIEV
(HUBARIEV)
(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1983.2.10. (vagy 1983.3.10.)
Születési hely: Szeverodoneck, Ukrajna
A „Donyecki Népköztársaság” önjelölt vezetőinek egyike. Orosz beavatkozásért folyamodott Ukrajna keleti részében, többek között orosz békefenntartó erők telepítése révén. Kapcsolatban állt Igor Strelkovval/Girkinnel, aki az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető intézkedésekért felelős. Gubarev felelt a szakadárok fegyveres erőibe való toborzásért.
Továbbá Doneckben oroszbarát erők segítségével átvette a regionális kormányzati épület feletti irányítást, valamint önmagát „népi kormányzónak” kiáltotta ki.
Annak ellenére, hogy Ukrajna területi integritásának veszélyeztetése miatt letartóztatták, majd szabadon bocsátották, folyamatosan prominens szerepet játszott a szakadárok tevékenységeiben, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2014.7.25.
83. *  Ekaterina Yurievna GUBAREVA
(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА),
Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA
(HUBARIEVA)
(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)
Nem: nő
Születési idő: 1983.7.5. vagy 1983.3.10.
Születési hely: Kahovka (Herszoni terület), Ukrajna
Korábbi úgynevezett „külügyminiszteri” minőségében felelős volt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” védelméért, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
A „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsának” korábbi tagja (2018 novemberéig).
2014.7.25.
84. *  Fyodor Dmitrievich BEREZIN (Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН) Fedir Dmytrovych BEREZIN (Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН) Neme: férfi
Születési idő: 1960.2.7.
Születési hely: Donetsk, Ukraine
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) korábbi úgynevezett „helyettes védelmi minisztere”. Kapcsolatban áll Igor Strelkovval/Girkinnel, akit felelősség terhel Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedésekért. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségében eljárt, Fyodor Dmitrievich Berezin támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista intézkedéseket vagy politikákat. A „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsának” tagja. Jelenleg a „Donyecki Népköztársaság” Írószövetsége vezetőségének elnöke. 2014.7.25.
85. *  Valery Vladimirovich KAUROV
(Валерий Владимирович КАУРОВ) Valeriy Volodymyrovych KAUROV
(Валерiй Володимирович КАУРОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1956.4.2.
Születési hely: Odessza, Ukrajna
Az úgynevezett „Novorosszija Köztársaság” önjelölt „elnöke”. Felkérte Oroszországot, hogy telepítsen fegyveres csapatokat Ukrajnába. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.7.25.
86. *  Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK
(más néven: Abwehr)
(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)
(Сергiй Анатолiйович ЗДРИЛЮК)
Nem: férfi
Születési idő: 1972.6.23. (vagy 1972.7.23.)
Születési hely: Frontovka village, Vinnytsia region, Ukraine
Igor Strelkov/Girkin magas rangú asszisztense; Strelkovot/Girkint felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető intézkedésekért. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, Zdriliuk támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.7.25.
87. *  Vladimir ANTYUFEYEV
(más néven: Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievi-ci ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievi-ci ALEXANDROV, Vadim Gheorghie-vici SHEVTSOV)
(Владимир АНТЮФЕЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1951.2.19.
Születési hely: Novosibirsk, Russian Federation
Volt „állambiztonsági miniszter” a Dnyeszter-melléki szakadár területen. A „Donyecki Népköztársaság” biztonságért és bűnüldözésért felelős korábbi miniszterelnök-helyettese. E minőségében felelős volt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” szakadár „kormányzati” tevékenységeiért.
A „United Engine Corporation” állami tulajdonú vállalat igazgatótanácsának tagja és főigazgató-helyettese, valamint az állami tulajdonú, Fjodor Korotkovról elnevezett „JSC Research and Production Enterprise »Temp«” vállalat igazgatótanácsának tagja.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.7.25.
88. *  Alexey Alexeyevich GROMOV
(Алексей Алексеевич ГРОМОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1960.5.31.
Születési hely: Zagorszk (Szergijev Poszad), Oroszországi Föderáció
Az elnöki hivatal első vezetőhelyetteseként az orosz médiaszolgáltatókat arra utasította, hogy az ukrajnai szakadárok és a Krím annektálása mellett foglaljanak állást, ezzel támogatva Kelet-Ukrajna destabilizálását és a Krím annektálását. 2014.7.30.
89. *  Oksana TCHIGRINA,
Oksana Aleksandrovna CHIGRINA
(CHYHRYNA)
(Оксана Александровна ЧИГРИНА)
Nem: nő
Születési idő: vélhetően 1981.7.23.
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” korábbi szóvivője, aki nyilatkozataiban indokokkal szolgált többek között egy ukrán harci repülőgép lelövése, túszejtések, valamint az illegális fegyveres csoportok harci tevékenységei mellett, aminek következtében aláásta Ukrajna területi integritását, szuverenitását és egységét.
A „Luhanszki Népköztársaság” sajtószolgálatának korábbi szóvivője.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.7.30.
90. *  Boris Alekseevich LITVINOV
(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ) Borys Oleksiyovych LYTVYNOV
(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1954.1.13.
Születési hely: Dzerzsinszk (Donecki terület), Ukrajna
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsának” volt tagja, továbbá az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Legfelsőbb Tanácsának” korábbi elnöke. Ő volt a kezdeményezője azoknak a politikai lépéseknek és azon illegitim népszavazás megszervezésének, amelyek következtében kikiáltották az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságot”, ami Ukrajna területi integritása, szuverenitása és egysége megsértésének minősül. Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket vagy politikákat. Jelenleg a „Donyecki Népköztársaság” kommunista pártjának vezetője. 2014.7.30.
91. *  Sergey Vadimovich ABISOV
(Сергей Вадимович АБИСОВ) Sergiy
(Serhiy) Vadymovych ABISOV
(Сергiй Вадимович АБIСОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1967.11.27.
Születési hely: Szimferopol, Krím félsziget, Ukrajna
Elfogadta, hogy Oroszország elnöke 2014. május 5-én (a 301. sz. kormányrendelettel) a „Krími Köztársaság” úgynevezett „belügyminiszterévé” nevezze ki. Úgynevezett „belügyminiszteri” minőségében aláásta Ukrajna területi integritását, szuverenitását és egységét.
2018 júniusában felmentették az úgynevezett „krími köztársasági belügyminiszter” tisztségéből. Az úgynevezett „Krími Köztársaság” minisztertanácsa „elnökének” tanácsadója.
2014.7.30.
92. *  Arkady Romanovich ROTENBERG, Arkadii Romanovich ROTENBERG
(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)
Nem: férfi
Születési idő: 1951.12.15.
Születési hely: Leningrad, USSR (St. Petersburg, Russian Federation)
Arkady Rotenberg prominens orosz üzletember, aki közeli személyes kapcsolatban áll Putyin elnökkel. 2014 márciusa óta több mint 7 milliárd dollár értékű állami szerződést ítéltek oda Rotenbergnek, illetve vállalatainak. 2015-ben a szerződések értékét tekintve Rotenberg az első helyen állt a kormányzati szerződések éves jegyzékében, miután 555 milliárd rubel értékben nyert el szerződéseket az orosz kormánytól. Ezek közül sokat hivatalos versenytárgyalás nélkül ítéltek oda. 2015. január 30-án Dmitry Medvedev miniszterelnök aláírta azt a rendeletet, amelyben Rotenberg Stroygazmontazh nevű vállalatának ítélték az Oroszországot a jogellenesen annektált „Krími Autonóm Köztársasággal” összekötő Kercsi-szorosi híd megépítésére vonatkozó állami szerződést. 2014.7.30.
E szerződések nyomán Rotenberg a Krím annektálásáért, illetve Ukrajna keleti részének destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók által nyújtott előnyökhöz jutott.
Rotenberg a Stroygazmontazh vállalat korábbi tulajdonosa. Ez a vállalat nyerte el az Oroszországot a jogellenesen annektált „Krími Autonóm Köztársasággal” összekötő Kercsi-szorosi híd megépítésére vonatkozó állami szerződést, megszilárdítva ezzel a Krím integrálását az Oroszországi Föderációba, ami pedig fokozottan aláássa Ukrajna területi integritását. Hasonlóképpen, 2017 januárjában a Stroygazmontazh 17 milliárd rubel értékű állami szerződéshez jutott a Kercsi-szorosi hídon futó vasútvonal megépítésére vonatkozóan, ami szintén fokozottan aláássa Ukrajna területi integritását.
Két olyan vállalat, a Mostotrest és a Stroygazmontazh tulajdonosa, amelyek az Ukrajna szuverenitását aláásó tevékenységeik miatt szerepelnek a jegyzékben (e mellékletben a 43. és a 46. szervezet).
A Kercsi-szorosi híd megépítésében vállalt szerepéért 2020 márciusában megkapta az Oroszországi Föderáció „Munka Hőse” állami érdemrendjét.
Azon Prosvescheniye kiadó igazgatótanácsának elnöke, amely elsődleges végrehajtója volt az „Oroszország gyermekeihez: Lakcímed - Krím” elnevezésű projektnek, amely egy annak érdekében indított PR-kampány, hogy a krími gyermekeket meggyőzzék: immár Oroszországban élő orosz állampolgárok, és amely így támogatta a Krím integrálására irányuló orosz kormánypolitikát.
93. *  Konstantin Valerevich MALOFEEV
(Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ)
Nem. férfi
Születési idő: 1974.7.3.
Születési hely: Puscsinó, Moszkvai terület, Oroszországi Föderáció
Malofeev szoros kapcsolatban áll kelet-ukrajnai és krími szakadárokkal. A „Donyecki Népköztársaság” egykori úgynevezett „miniszterelnökének”, Borodainak az egykori munkaadója; a Krím annektálásának folyamata során találkozott Aksyonovval, az úgynevezett „Krími Köztársaság” úgynevezett „miniszterelnökével”. Az ukrán kormány nyomozást indított ellene a szakadároknak anyagi és pénzügyi eszközökkel nyújtott állítólagos támogatása miatt. Ezenfelül számos nyilvános nyilatkozatban támogatta a Krím annektálását és Ukrajna Oroszországba való integrálását. 2014 júniusában kijelentette: „Egész Ukrajnát nem lehet Oroszországba integrálni. De a keleti részét talán.”
Következésképpen Malofeev támogatja Kelet-Ukrajna destabilizálását.
2014.7.30.
94. *  Yuriy Valentinovich KOVALCHUK
(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)
Nem: férfi
Születési idő: 1951.7.25.
Születési hely: Leningrád, Szovjetunió (Szentpétervár, Oroszországi Föderáció).
Kovalchuk régóta kapcsolatban áll Putyin elnökkel. Az úgynevezett Ozero Dacha társalapítója; ez a társaság befolyásos személyek gyülekezete Putyin elnök körül.
Hasznot húz az orosz döntéshozókhoz fűződő kapcsolataiból. Ő a Bank Rossiya elnöke és legnagyobb részvényese (2013-ban mintegy 38 %-ban annak tulajdonosa), mely bankot az Oroszországi Föderáció magas rangú tisztviselői személyi bankjának tartják. A Krím jogellenes annektálása óta a Bank Rossiya több fiókot nyitott a Krímben és Szevasztopolban, megszilárdítva ezzel e területeknek az Oroszországi Föderációba való integrálását.
Ezenfelül a Bank Rossiya jelentős részesedéssel rendelkezik a National MEDIA Groupban, amely azokat a televíziócsatornákat irányítja, amelyek aktívan támogatják az orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.
2014.7.30.
95. *  Nikolay Terentievich SHAMALOV
(Николай Терентьевич ШАМАЛОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1950.1.24.
Születési hely: Belarusz vagy Moszkva vagy Leningrád, Szovjetunió (Moszkva vagy Szentpétervár, Orosz Föderáció)
Shamalov régóta kapcsolatban áll Putyin elnökkel. Az úgynevezett Ozero Dacha társalapítója; ez a társaság befolyásos személyek gyülekezete Putyin elnök körül.
Hasznot húz az orosz döntéshozókhoz fűződő kapcsolataiból. Ő a Bank Rossiya második legnagyobb részvényese (2013-ban mintegy 10 %-ban annak tulajdonosa), mely bankot az Oroszországi Föderáció magas rangú tisztviselői személyi bankjának tartják. A Krím jogellenes annektálása óta a Bank Rossiya több fiókot nyitott a Krímben és Szevasztopolban, megszilárdítva ezzel e területeknek az Oroszországi Föderációba való integrálását.
Ezenfelül a Bank Rossiya jelentős részesedéssel rendelkezik a National Media Groupban, amely azokat a televíziócsatornákat irányítja, amelyek aktívan támogatják az orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.
2014.7.30.
96. * 
97. *  Vladimir Petrovich KONONOV
(más néven: „Tsar”)
(Владимир Петрович КОНОНОВ)
Volodymyr Petrovych KONONOV
(Володимир Петрович КОНОНОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1974.10.14.
Születési hely: Gorskoe, Luhansk oblast, Ukraine
2014. augusztus 14-én Igor Strelkov/Girkin helyébe lépett mint a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „védelmi minisztere”. Értesülések szerint 2014. április óta vezeti szakadár fegyveresek egy különítményét Doneckben, és ígéretet tett arra, hogy stratégiai feladatként visszaszorítja az Ukrajna által elkövetett katonai agressziót. Kononov tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2018 szeptemberében felmentették úgynevezett „védelmi miniszteri” tisztségéből.
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság elnökének” irányítása alatt a Nyugállományú Katonák Szociális Ellátásáért és a Hazafias Nevelésért felelős Igazgatóság (Directorate for Social Assistance to Retired Servicemen and Patriotic Education) vezetője.
2014.9.12.
98. *  Miroslav Vladimirovich RUDENKO
(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)
Myroslav Volodymyrovych RUDENKO
(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)
Neme: férfi
Születési idő: 1983.1.21.
Születési hely: Debaltsevo, Ukraine
Kapcsolatban áll a „Donyec-medencei Népi Milíciával” („Donbass People’s Militia”). Kijelentette többek között, hogy a milícia harcolni fog az ország többi részén is. Rudenko tehát olyan intézkedéseket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Jelenleg a „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) úgynevezett „Népi Tanácsa” („People’s Council”) oktatási, tudományos és kulturális bizottságának (Committee on Education, Science and Kultúra) tagja. 2014.9.12.
99. * 
100. *  Andrey Yurevich PINCHUK
(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)
Andriy Yuriyovych PINCHUK
(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК)
Nem: férfi
Lehetséges születési idő: 1977.12.27. Születési hely: Tiraspol, Republic of Moldova
Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” „állambiztonsági minisztere”. Kapcsolatban áll Vladimir Antyufeyevvel, akit felelősség terhelt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormánya” által folytatott szeparatista „kormányzati” tevékenységekért. Pinchuk tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat. A „Donyec-medencei önkéntesek szövetsége” („Union of Donbas volunteers”) parancsnoki tanácsának ügyvezető igazgatója és elnöke. 2014.9.12.
101. *  Oleg Vladimirovich BEREZA
(Олег Владимирович Берëза)
Nem: férfi
Születési idő: 1977.3.1.
Születési hely: Frunze, Slobodzia district, Republic of Moldova
Korábban a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „belügyminisztere”. Kapcsolatban áll Vladimir Antyufeyevvel, akit felelősség terhelt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormánya” által folytatott szeparatista „kormányzati” tevékenységekért. Bereza tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2014.9.12.
102. *  Andrei Nikolaevich RODKIN
(Андрей Николаевич РОДКИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1976.9.23.
Születési hely: Moszkva, Orosz Föderáció
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” korábbi moszkvai képviselője. Nyilatkozataiban többek között arról beszélt, hogy a milíciák készen állnak gerillaháborút folytatni, valamint kijelentette, hogy a milíciák lefoglalták az ukrán fegyveres erők egyes fegyverrendszereit. Rodkin tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
A „Donyec-medencei önkéntesek szövetségének” egyik korábbi vezetője.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.9.12.
103. *  Aleksandr Akimovich KARAMAN
(Александр Акимович КАРАМАН) Alexandru CARAMAN
Nem: férfi
Születési idő: 1956.7.26.
Születési hely: Cioburciu (Csöbörcsök), Slobozia körzet, Moldovai Köztársaság
Korábban a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „szociális ügyekért felelős miniszterelnök-helyettese”. Kapcsolatban áll Vladimir Antyufeyevvel, akit felelősség terhelt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormánya” által folytatott szeparatista „kormányzati” tevékenységekért. Karaman tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Dmitry Rogozinnak, Oroszország korábbi miniszterelnök-helyettesének pártfogoltja. A „Donyecki Népköztársaság”„-minisztertanácsának” korábbi igazgatási vezetője.
2017 márciusáig az úgynevezett „Dnyeszter-menti Moldáv Köztársaság” úgynevezett „elnökének teljhatalmú képviselője” az Oroszországi Föderációban.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.9.12.
104. *  Georgiy L'vovich MURADOV
(Георгий Львович МУРАДОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1954.11.19.
Születési hely: Kocsmesz, Komi Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság (jelenleg Orosz Föderáció)
A Krím úgynevezett „miniszterelnök-helyettese” és Putyin elnök teljhatalmú képviselője a Krímben. Muradov fontos szerepet játszott a Krím jogellenes annektálását követően a Krím feletti orosz intézményi ellenőrzés megszilárdításában. Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2014.9.12.
105. *  Mikhail Sergeyevich SHEREMET
(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ) Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET
(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)
Nem: férfi
Születési idő: 1971.5.23.
Születési hely: Dzsankoj, Ukrajna
Az Állami Dumának a jogellenesen annektált „Krími Autonóm Köztársaságból” választott tagja.
Korábban a Krím úgynevezett „első miniszterelnök-helyettese”. Sheremet kulcsszerepet játszott az Oroszországgal való egyesülésről március 16-án a Krímben tartott népszavazás megszervezésében és lebonyolításában. A jelentések szerint a népszavazás idején Sheremet volt a Moszkva-barát krími „önvédelmi erők” parancsnoka. Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2016. szeptember 18-án a Duma tagjává választották mint a jogellenesen annektált Krím félszigetről érkező képviselőt.
2014.9.12.
106. *  Yuri Leonidovich VOROBIOV
(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1948.2.2.
Születési hely: Krasznojarszk, Orosz Föderáció
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának alelnöke. 2014. március 1-jén a Szövetségi Tanácsban nyilvánosan kijelentette, hogy támogatja az orosz haderők Ukrajnába telepítését. Ezt követően a kapcsolódó rendelet mellett szavazott. 2014.9.12.
107. *  Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY
(Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ)
Nem: férfi
Születési idő: 1946.4.25.
Születési hely: Alma-Ata, Kazah Szovjet Szocialista Köztársaság (jelenleg Kazahsztán)
Az Állami Duma Tanácsának tagja; az LDPR párt vezetője. Aktívan támogatta orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését és a Krím annektálását. Aktívan szorgalmazta Ukrajna felosztását. Az LDPR párt elnökeként megállapodást írt alá az úgynevezett „Donyecki Népköztársasággal”. 2014.9.12.
108. *  Vladimir Abdualiyevich VASILYEV
(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)
Neme: férfi
Születési idő: 1949.8.11.
Születési hely: Klin, Moscow Region, Russian Federation
Az Állami Duma (State Duma) korábbi alelnöke. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény-tervezet mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi szubjektumoknak - a „Krími Köztársaságnak” és a szövetségi státusú Szevasztopol városának - a létrehozása volt.
A Dagesztáni Köztársaság korábbi vezetője. Az Oroszországi Föderáció elnökének korábbi tanácsadója.
Az Állami Duma (State Duma) tagja és az Állami Dumában az Egyesült Oroszország (United Russia) frakció vezetője.
2014.9.12.
109. *  Viktor Petrovich VODOLATSKY
(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)
Nem: férfi
Születési idő: 1957.8.19.
Születési hely: Stefanidin Dar, Rostov region, Russian Federation
Az Oroszországi és Külföldi Kozák Erők Uniójának (Union of the Russian and Foreign Cossack Forces) korábbi elnöke („ataman”). Az Állami Duma (State Duma) tagja. A Duma FÁK-országokkal, az eurázsiai integrációval, valamint a honfitársakkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának (Committee for CIS affairs, Eurasian integration and relations with compatriots) alelnöke.
Támogatta a Krím annektálását, és elismerte, hogy az oroszországi kozákok a Moszkva által támogatott szakadárok oldalán tevékenyen részt vettek az ukrajnai konfliktusban. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek - a „Krími Köztársaságnak” és a szövetségi státusú Szevasztopol városának - a létrehozása volt.
2014.9.12.
110. *  Leonid Ivanovich KALASHNIKOV
(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1960.8.6.
Születési hely: Sztepnoj Dvorec, Oroszországi Föderáció
Korábban az Állami Duma Külügyi Bizottságának első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek - a „Krími Köztársaságnak” és a szövetségi státusú Szevasztopol városának - a létrehozása volt.
Jelenleg az orosz Állami Duma FÁK-országokkal, az eurázsiai integrációval, valamint a külföldön élő honfitársakkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának elnöke.
2014.9.12.
111. *  Vladimir Stepanovich NIKITIN (Владимир Степанович НИКИТИН) Nem: férfi
Születési idő: 1948.4.5.
Születési hely: Opochka, Russian
Federation
Az Állami Duma (State Duma) korábbi tagja, valamint az Állami Duma FÁK-országokkal fennálló kapcsolatokkal, az eurázsiai integrációval és a külföldön élő honfitársakkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának (Committee for CIS Affairs, Eurasian Integration and Relations with Compatriots) korábbi első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi szubjektumoknak - a „Krími Köztársaságnak” és a szövetségi jelentőségű Szevasztopol városának - a létrehozása volt.
Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja (Communist Party of the Russian Federation) Központi Bizottsága elnökségének tagja.
Az „Orosz Egység” („Russian Concord”) összorosz népi mozgalom vezetője, amelynek célja egy egységes orosz civilizáció létrehozása, valamint Oroszország helyzetének megerősítése a volt szovjet térségben és a FÁK-ban.
2014.9.12.
112. *  Oleg Vladimirovich LEBEDEV
(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1964.3.21.
Születési hely: Rudnij, Kosztanaji terület, Kazah Szovjet Szocialista Köztársaság (jelenleg Kazahsztán)
Az Állami Duma volt tagja, valamint az Állami Dumának a FÁK-országokkal fennálló kapcsolatokkal, az eurázsiai integrációval és a külföldön élő honfitársakkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának egykori első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek - a „Krími Köztársaságnak” és a szövetségi státusú Szevasztopol városának - a létrehozása volt.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista politikákat.
2014.9.12.
113. *  Ivan Ivanovich MELNIKOV
(Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1950.8.7.
Születési hely: Bogorogyick, Orosz Föderáció
Az Állami Duma első alelnöke. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek - a „Krími Köztársaságnak” és a szövetségi státusú Szevasztopol városának - a létrehozása volt. 2014.9.12.
114. *  Igor Vladimirovich LEBEDEV (Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ) Neme: férfi
Születési idő: 1972.9.27.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Az Állami Duma (State Duma) korábbi tagja. Az Állami Duma korábbi alelnöke. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény-tervezet mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása és az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi szubjektumoknak - a „Krími Köztársaságnak” és a szövetségi státusú Szevasztopol városának - a létrehozása volt. 2014.9.12.
115. *  Nikolai Vladimirovich LEVICHEV
(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1953.5.28.
Születési hely: Puskin, Oroszországi Föderáció
Az Állami Duma korábbi tagja. Az Állami Duma korábbi alelnöke. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek - a „Krími Köztársaságnak” és a szövetségi státusú Szevasztopol városának - a létrehozása volt.
Jelenleg a Központi Választási Bizottság tagja.
2014.9.12.
116. *  Svetlana Sergeevna ZHUROVA
(Светлана Сергеевна ЖУРОВА)
Nem: nő
Születési idő: 1972.1.7.
Születési hely: Pavlovo, Oroszországi Föderáció
Az Állami Duma Külügyi Bizottságának első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek - a „Krími Köztársaságnak” és a szövetségi státusú Szevasztopol városának - a létrehozása volt. 2014.9.12.
117. *  Aleksey Vasilevich NAUMETS
(Алексей Васильевич HAУМЕЦ)
Nem: férfi
Születési idő: 1968.2.11.
Az orosz hadsereg vezérőrnagya. A légierő 76-ik hadosztályának korábbi parancsnoka, amely aktív volt az orosz katonai jelenlétben Ukrajna területén, elsősorban a Krím jogellenes annektálása során. 2018 óta a légierő helyettes vezérkari főnöke. 2014.9.12.
118. *  Sergey Viktorovich CHEMEZOV
(Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1952.8.20.
Születési hely: Cseremhovo, Irkutszki terület, Oroszországi Föderáció
Sergei Chemezov egyike a Putyin elnökkel közismerten közeli kapcsolatban álló személyeknek. A KGB tisztjeként mindketten Drezdában állomásoztak, és S.V. Chemezov tagja az „Egyesült Oroszország” Legfelsőbb Tanácsának. Az orosz elnökkel fenntartott kapcsolata révén vezető beosztásokat nyert el állami irányítás alatt álló vállalatokban. A Rostec konglomerátum, a vezető orosz, állami tulajdonban lévő, védelmi és ipari termékeket gyártó vállalat elnöke. Az orosz kormány határozata nyomán a Technopromexport, amely a Rostec egyik leányvállalata, erőműveket tervez építeni a Krímben, ezáltal támogatja annak az Oroszországi Föderációba történő integrálását.
Ezen túlmenően, a Rosoboronexport, amely a Rostec egyik leányvállalata, támogatta a védelmi iparágban tevékenykedő krími vállalatoknak az orosz védelmi iparba történő integrálását, megszilárdítva ezzel a Krímnek az Orosz Föderációhoz való jogellenes annektálását.
2014.9.12.
119. *  Alexander Mikhailovich BABAKOV
(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)
Neme: férfi
Születési idő: 1963.2.8.
Születési hely: Chisinau, Moldavian SSR (jelenleg: Republic of Moldova)
Jelenleg az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának (Federation Council of the Russian Federation) tagja. A külügyi bizottság (Committee on Foreign Affairs) tagja. Az „Egyesült Oroszország” („United Russia”) prominens tagja és üzletember, aki komoly befektetésekkel rendelkezik Ukrajnában és a Krímben.
2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény-tervezet mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása és az Oroszországi Föderáción belül új szövetségi szubjektumoknak - a „Krími Köztársaságnak” és a szövetségi státusú Szevasztopol városának - a létrehozása volt.
Az „Igazságos Oroszország” („A Just Russia”), az „Igazságért” („For Truth”) és az „Oroszországi Hazafiak” („Patriots of Russia”) politikai pártok összeolvadását követően Alexander Mikhailovich Babakov lett az összeolvadással létrejött szervezet központi tanácsa elnökségének a titkára.
Az Állami Duma (State Duma) tagja, az energiával, a kis-és középvállalkozások támogatásával, a Független Államok Közösségével (FÁK), az eurázsiai integrációval és a honfitársak támogatásával foglalkozó bizottságok tagja.
2014.9.12.
120. *  Sergey Yurievich KOZYAKOV
(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV
(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1982.9.29. vagy 1982.9.23.
A „Luhanszki Központi Választási Bizottság” egykori úgynevezett „elnökeként” felelős volt a 2014. november 2-i úgynevezett „választások” megszervezéséért a „Luhanszki Népköztársaságban”. Ezek a „választások” sértették az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek voltak. 2015 októbere és 2017 decembere között a „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „igazságügyi minisztere” volt.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, valamint hogy megszervezte a jogellenes „választásokat”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Szeparatista hatóságokkal együttműködve továbbra is támogatja és legitimálja a szeparatista politikákat.
2014.11.29.
121. *  Oleg Konstantinovich AKIMOV (más néven: Oleh AKIMOV)
(Олег Константинович АКИМОВ)
Oleh Kostiantynovych AKIMOV
(Олег Костянтинович АКIМОВ)
Neme: férfi
Születési idő: 1981.9.15.
Születési hely: Luhansk, Ukraine
A „Luhanszki Népköztársaság” („Luhansk People’s Republic”) „Nemzeti Tanácsában” („National Council”) a „Luhanszki Gazdasági Unió” („Luhansk Economic Union”) helyettes vezetője. Indult a 2014. november 2-i úgynevezett „választásokon” a „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „elnöki” pozíciójának betöltéséért. Ezek a „választások” sértették az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek voltak. Az úgynevezett „Szakszervezetek Szövetségének” („Federation of Trade Union”) korábbi „elnöke”. A „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsának” („People’s Council”) tagja. A „Luhanszki Közösségek Szövetsége” („Union of Lugansk Communities”) régióközi állami szervezet (Interregional Public Organization) igazgatótanácsának jelenlegi elnöke, az „Oroszország-Donyec” integrációs bizottság (Integration Committee ’Russia-Donbass’) képviselője.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségében eljárt, és azzal, hogy jelöltként hivatalosan részt vett a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és tovább destabilizálták Ukrajnát.
Aktívan támogat Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat.
2014.11.29.
122. *  Larisa Leonidovna AIRAPETYAN
(más néven: Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN vagy Larysa AIRAPETYAN)
(született ZHILKO)
(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)
(született ЖИЛКО)
(Лариса Леонiдiвна АЙРАПЕТЯН)
Nem: nő
Születési idő: 1970.2.21.
Lehetséges születési hely: Antratsit, Luhansk oblast, Ukraine
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „egészségügyi minisztere”. Indult a 2014. november 2-i úgynevezett „választásokon” az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” „elnöki” pozíciójának a betöltéséért.
Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek. Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, és azzal, hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.11.29.
123. *  Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO
(más néven: Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)
(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)
Nem: férfi
Születési idő: 1957.8.7.
Születési hely: Sztalinó (mai nevén Doneck), Ukrajna
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„parlamenti” képviselője, a Donyec-
medencei Berkut veteránszövetség elnöke, valamint a „Szabad Donyec-medence” elnevezésű mozgalom tagja. Indult a 2014. november 2-i, úgynevezett „választásokon” az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„elnöki” pozíciójának betöltéséért. Ezek a „választások” sértették az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek voltak.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, és azzal, hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2014.11.29.
124. *  Aleksandr Igorevich KOFMAN
(más néven: Oleksandr KOFMAN)
(Александр Игоревич КОФМАН)
(Олександр Iгорович КОФМАН)
Nem: férfi
Születési idő: 1977.8.30.
Születési hely: Makijivka (Donecki terület), Ukrajna
A „Donyecki Népköztársaság”„Parlamentjének” korábbi úgynevezett „külügyminisztere” és úgynevezett „első alelnöke”. Indult a 2014. november 2-i, úgynevezett jogellenes „választásokon” a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „elnöki” pozíciójának betöltéséért. Ezek a „választások” sértették az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek voltak.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, és azzal, hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2019 június óta a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Nyilvános Kamarájának”„elnöke”.
2014.11.29.
125. *  Ravil Zakarievich KHALIKOV
(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ) Ravil Zakariyovych KHALIKOV
(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1969.2.23.
Születési hely: Bilozerne falu, Romodanovszkij körzet, Szovjetunió (most Oroszországi Föderáció)
A „Donyecki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „miniszterelnök-helyettese” és korábbi „főügyésze”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Jelenleg az Oroszországi Föderáció Vizsgálóbizottsága moszkvai szervezete vezetőjének a „tanácsadója” (GSU SK).
2014.11.29.
126. *  Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV
Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV
(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)
Neme: férfi;
Születési idő: 1977.6.1.
Születési hely: Oroszországi Föderáció
Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi „pénzügyekért felelős miniszterelnök-helyettese”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Továbbra is aktív szerepet vállal a „Luganszki Népköztársaság” szeparatista struktúráinak támogatásában.
2014.11.29.
127. *  Oleg Evgenevich BUGROV
(Олег Евгеньевич БУГРОВ) Oleh Yevhenovych BUHROV
(Олег Євгенович БУГРОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1969.8.29. vagy 1973.
Születési hely: Szverdlovszk, Luhanszk, Ukrajna
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” korábbi „védelmi minisztere”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2014.11.29.
128. *  Lesya Mikhaylovna LAPTEVA
(Леся Михайловна ЛАПТЕВА) Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA
(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)
Nem: nő
Születési idő: 1976.3.11.
Születési hely: Dzsambul, Taráz (Kazahsztán)
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” korábbi „oktatási, tudományos, kulturális és vallásügyi minisztere”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2014.11.29.
129. *  Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV
(más néven: Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)
(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)
(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1963.3.17.
Születési hely: Arhangelszk, Orosz Föderáció
A „Donyecki Népköztársaság minisztertanácsának” korábbi úgynevezett „minisztere” (kormányzati ügyekért felelős kancelláriavezetője).
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.11.29.
130. *  Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (más néven: Igor Vladimirovich KOSTENOK) (Игорь Владимирович КОСТЕНОК) Nem: férfi Születési idő: 1961.3.15. Születési hely: Vodyanske, Dobropillia Rayon, Donetsk oblast, Ukraine Водянское, Добропольский район Донецкой области, Украина A „Donyecki Népköztársasága („Donetsk People’s Republic”) korábbi úgynevezett „oktatási miniszterei
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Jelenleg a Donecki Igazgatási és Közszolgálati Akadémia (Donetsk Academy of Management and Civil Service) munkatársaként tevékenykedik az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság elnökének” irányítása alatt.
2018 szeptembere óta a „G. V. Plekhanov Orosz Közgazdaságtudományi Egyetem” Szövetségi Állami Költségvetési Felsőoktatási Intézet Állami és Települési Közigazgatási Tanszékének professzora.
2014.11.29.
131. *  Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (más néven: Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)
(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)
Neme: férfi
Születési idő: 1980.5.10. vagy 1983.10.21.
Születési hely: Snezhnoye, Donetsk oblast, Ukraine
г. Снежное, Донецкой области, Украина
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) „Nemzeti Tanácsának” („National Council”) korábbi tagja. A „Szabad Donyec-medence” („Free Donbass”) népi mozgalom korábbi elnöke.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségében eljárt, aktívan támogatott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és tovább destabilizálták Ukrajnát.
A Donyecki Népköztársaság Nemzetgyűlése (DNR National Assembly) ipari és kereskedelmi bizottságának (Committee on Industry and Trade) elnökhelyettese.
2014.11.29.
132. *  Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO
(más néven: Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)
(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)
(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)
Nem: férfi
Születési idő: 1964.3.12.
Születési hely: Romny, Sumy oblast, Ukraine Ромны, Сумская область, Украина vagy esetleg Gornyatskiy village, Perevalsk district, Luhansk oblast, Ukraine
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság Népi Tanácsának” („People’s Council” of the so-called „Luhansk People’s Republic”) korábbi „elnökhelyettese”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Jelenleg az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „külügyminisztere”.
2014.11.29.
133. * 
134. *  Alexey Yurevich MILCHAKOV, más néven Fritz, Serbian
(Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1991.4.30.
Születési hely: Szentpétervár, Oroszországi Föderáció
A „Ruszics” egység parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szeparatista csoport.
E minőségében aktívan támogatta azokat a tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2015.2.16.
135. * 
136. * 
137. *  Eduard Aleksandrovich BASURIN
(Эдуард Александрович БАСУРИН)
Eduard Oleksandrovych BASURIN
(Едуард Олександрович БАСУРIН)
Neme: férfi
Születési idő: 1966.6.27.
Születési hely: Donetsk, Ukraine
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) „Népi Milíciájának” („People’s Militia”) szóvivője és vezetőhelyettese.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségében eljárt, aktívan támogatott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és tovább destabilizálták Ukrajnát.
A „Donyecki Népköztársaság” „Népi Milíciájának” vezetőhelyettese.
2015.2.16.
138. *  Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН) Nem: férfi
Születési idő: 1972.5.20. vagy
1972.5.30.
Születési hely: Luhansk, Ukraine
A jogellenes, úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” („Luhansk People’s Republic”) korábbi úgynevezett „igazságügyi minisztere”. Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” „Központi Választási Bizottságának” („Central Election Commission”) korábbi elnöke.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2018 júniusában felmentették az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” „Központi Választási Bizottságának” elnöki tisztségéből. Bejegyzett közjegyző Luhanszkban.
Továbbra is támogatja és legitimálja a szeparatista politikákat.
2015.2.16.
139. * 
140. *  Sergey Yurevich KUZOVLEV (más néven: IGNATOV, TAMBOV)
(КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (a.k. a. Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))
Neme: férfi
Születési idő: 1967.1.7.
Születési hely: Michurinsk, Tambov oblast, Russian Federation
Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация
A „Luhanszki Népköztársaság” („Luhansk People’s Republic”) népi milíciájának (People’s Militia) korábbi úgynevezett „főparancsnoka”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségében eljárt, aktívan támogatott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és tovább destabilizálták Ukrajnát.
Az orosz fegyveres erők 8. hadseregének korábbi parancsnoka. Oroszország déli katonai körzetének (Southern Military District) vezérkari főnöke és első parancsnokhelyettese.
2015.2.16.
141. *  Ekaterina Vladimirovna GOGIASHVILI
(született FILIPPOVA)
(Екатерина Владимировна ГОГИАШВИЛИ - született ФИЛИППОВА) Kateryna Volodymyrivna GOGIASHVILI
(született FILIPPOVA)
(Катерина Володимирiвна ГОГIАШВIЛI - született ФIЛIППОВА)
Nem: nő
Születési idő: 1988.1.20.
Születési hely: Krasnoarmeysk (jelenleg: Pokrovsk), Donetskaya oblast, Ukraine
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „igazságügyi
minisztere”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a
cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását,
szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság Minisztertanácsa” („Council of Ministers of the Donetsk People’s Republic”) munkaszervezési osztályának korábbi igazgatója. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” „Ombudsmani” Hivatalának vezetőhelyettese.
2015.2.16.
142. *  Aleksandr Yurievich TIMOFEEV
(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ) Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV
(Олександр Юрiйович ТИМОФЕЄВ)
Nem: férfi Születési idő: 1971.5.15. Születési hely: Nevinnomisszk, Sztavropol körzet, Oroszországi Föderáció Невинномысск, Ставропольский край, Российская Федерация A „Donyecki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „adó- és pénzügyminisztere”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2018 szeptemberében felmentették úgynevezett „adó- és pénzügyminiszteri” tisztségéből. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2015.2.16.
143. *  Evgeny Vladimirovich MANUYLOV
(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ) Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV
(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)
Nem: férfi Születési idő: 1967.1.5. Születési hely: Baranikovka, Belovodszk körzet, Luhanszki terület, Ukrajna с. Бараниковка Беловодского района Луганской области, Украина Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „pénzügyminisztere”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2015.2.16.
144. *  Viktor Vyacheslavovich YATSENKO
(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО) Viktor Viacheslavovych YATSENKO
(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)
Nem: férfi
Születési idő: 1985.4.22.
Születési hely: Herszon, Ukrajna
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „kommunikációs minisztere” (2019 októberéig).
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2015.2.16.
145. *  Olga Igorevna BESEDINA
(Ольга Игоревна БЕСЕДИНА) Olha Ihorivna BESEDINA
(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)
Nem: nő
Születési idő: 1976.12.10.
Születési hely: Luhanszk, Ukrajna
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „gazdaságfejlesztési és kereskedelmi minisztere”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Korábban a „luhanszki adminisztráció” vezetőjének hivatalában a külgazdasági osztály vezetője.
2015.2.16.
146. *  Zaur Raufovich ISMAILOV
(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ) Zaur Raufovych ISMAYILOV
(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1978.7.25. (vagy 1975.3.23.)
Születési hely: Krasny Luch, Voroshi-lovgrad, Luhansk region, Ukraine
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „főügyésze” (2017 októberéig). Jelenleg az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” megbízott úgynevezett „igazságügyi minisztere”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2015.2.16.
147. *  Anatoly Ivanovich ANTONOV
(Анатолий Иванович АНТОНОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1955.5.15.
Születési hely: Omszk, Oroszországi Föderáció
A védelmi miniszter korábbi helyettese, és e minőségében részt vesz az orosz csapatok Ukrajnába való telepítésének támogatásában.
Az orosz Védelmi Minisztérium jelenlegi struktúrájának megfelelően e minőségében részt vett az orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában. Ezek a politikák fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2016. december 28-ától korábbi külügyminiszter-helyettes.
Nagyköveti pozícióban van az Oroszországi Föderáció diplomáciai testületében.
2015.2.16.
148. *  Arkady Viktorovich BAKHIN
(Аркадий Викторович БАХИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1956.5.8.
Születési hely: Kaunas, Litvánia
A védelmi miniszter korábbi első helyettese (2015. november 17-ig), és e minőségében részt vett az orosz csapatok Ukrajnába való telepítésének támogatásában.
Az orosz Védelmi Minisztérium jelenlegi struktúrájának megfelelően e minőségében részt vesz azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
Jelenleg a Roszatom alkalmazásában áll.
2015.2.16.
149. *  Andrei Valeryevich KARTAPOLOV
(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)
Neme: férfi
Születési idő: 1963.11.9.
Születési hely: former German Democratic Republic
A nyugati katonai körzet (Western Military District) korábbi parancsnoka. Az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek korábbi helyettes vezérkari főnöke és a vezérkaron belül működő fő műveleti osztály korábbi igazgatója. Aktívan részt vesz az Ukrajnába telepített orosz erők hadjáratának alakításában és végrehajtásában.
A vezérkar hivatalosan közzétett tevékenységei alapján azzal, hogy operatív ellenőrzést gyakorolt a fegyveres erők felett, aktívan részt vett az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét fenyegető orosz kormánypolitika kialakításában és végrehajtásában.
Korábbi védelmi miniszterhelyettes.
2021. szeptember 19. óta az Állami Duma (State Duma) tagja.
2015.2.16.
150. * 
151. *  Valery Fedorovich RASHKIN
(Валерий Фëдoрoвич РАШКИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1955.3.14.
Születési hely: Zsilino, Kalinyingrádi terület, Oroszországi Föderáció
Az Állami Duma etnikai kérdésekkel foglalkozó bizottságának első elnökhelyettese.
A „Krasznaja Moszkva - Vörös Moszkva hazafias frontsegély” megalapítója, mely nyílt demonstrációkat szervezett a szakadárok támogatására, ezzel támogatva azokat a politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek - a „Krími Köztársaságnak” és a szövetségi státusú Szevasztopol városának - a létrehozása volt.
2015.2.16.
152. *  Ruslan Ismailovich BALBEK (Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК) Neme: férfi
Születési idő: 1977.8.28.
Születési hely: Bekabad, Uzbekistan SSR (jelenleg: Uzbekistan)
Az Állami Dumának (State Duma) a jogellenesen annektált „Krími Autonóm Köztársaságból” (Autonomous Republic of Crimea) választott tagja.
A Duma etnikai ügyekkel foglalkozó bizottságának korábbi alelnöke.
2014-ben Balbeket az úgynevezett „Krími Köztársaság” minisztertanácsának alelnökévé választották, és e minőségében a jogellenesen annektált Krím félszigetnek az Oroszországi Föderációba integrálásán munkálkodott, amiért megkapta a „Krími Köztársaság védelméért” járó kitüntetést. Nyilvános közleményekben támogatta a Krím félsziget annektálását, többek között az Egyesült Oroszország (United Russia) párt (krími szervezete) honlapján található profilján és az NTV honlapján 2016. július 3-án közzétett cikkben.
2016.11.9.
153. *  Konstantin Mikhailovich BAKHAREV
(Константин Михайлович БАХАРЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1972.10.20.
Születési hely: Simferopol, Ukrainian SSR (jelenleg: Ukraine)
Az Állami Dumának (State Duma) a jogellenesen annektált „Krími Autonóm Köztársaságból” választott tagja.
A Duma pénzügyi piacokkal foglalkozó bizottságának (Committee on Financial Markets) alelnöke.
2014 márciusában Bakharevet az úgynevezett „Krími Köztársaság” Államtanácsának (State Council of the so-called „Republic of Crimea”) alelnökévé, 2014 augusztusában pedig első alelnökévé választották. Elismerte, hogy személyesen közreműködött a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014. évi eseményekben, amelyeket nyilvánosan támogatott, többek között a gazetakrimea.ru holnapon 2016. március 22-én és a c-pravda.ru honlapon 2016. augusztus 23-án megjelent interjúban. A „Krími Köztársaság” „hatóságai” a „Hűség a szolgálathoz” érdemrendet adományozták neki.
2016.11.9.
154. *  Dmitry Anatolievich BELIK (Дмитрий Анатольевич БЕЛИК) Neme: férfi
Születési idő: 1969.10.17.
Születési hely: Kular, Ust-Yansky district, Yakut Autonomous SSR (jelenleg: Russian Federation)
Az Állami Dumának (State Duma) a jogellenesen annektált Szevasztopol városból választott tagja.
A Duma nemzetközi ügyekért felelős bizottságának tagja.
Szevasztopol város önkormányzatának tagjaként 2014. február-márciusban támogatta Alexei Chaliy, úgynevezett „népi polgármester” tevékenységeit. Nyilvánosan elismerte, hogy közreműködött a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014. évi eseményekben, amelyeket nyilvánosan védelmébe vett, többek között személyes honlapján és egy, a nation-news.ru honlapon 2016. február 21-én közzétett interjúban.
Az annektálási folyamatban játszott szerepéért „A Haza Szolgálatáért” orosz állami érdemrend második fokozatát adományozták neki.
2016.11.9.
155. *  Andrei Dmitrievich KOZENKO (Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО) Neme: férfi
Születési idő: 1981.8.3.
Születési hely: Simferopol, Ukrainian SSR (jelenleg: Ukraine)
Az Állami Dumának (State Duma) a jogellenesen annektált „Krími Autonóm Köztársaságból” (Autonomous Republic of Crimea) választott tagja.
A Duma pénzügyi piacokkal foglalkozó bizottságának (Duma Committee on Financial Markets) korábbi tagja.
2014 márciusában Kozenkót az úgynevezett „Krími Köztársaság” Államtanácsának alelnökévé választották. Nyilvánosan elismerte, hogy közreműködött a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014. évi eseményekben, amelyeket nyilvánosan védelmébe vett, többek között egy, a gazetacrimea.ru honlapon 2016. március 12-én közzétett interjúban. Az annektálási folyamatban játszott szerepéért a helyi „hatóságok” „A Krími Köztársaság védelméért” járó kitüntetést adományozták neki.
2016.11.9.
156. *  Svetlana Borisovna SAVCHENKO
(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)
Neme: nő
Születési idő: 1965.6.24.
Születési hely: Belogorsk, Ukrainian SSR (jelenleg: Ukraine)
Az Állami Dumának (State Duma) a jogellenesen annektált „Krími Autonóm Köztársaságból” (Autonomous Republic of Crimea) választott tagja.
A Duma kulturális bizottságának (Duma Committee on Kultúra) korábbi tagja.
2012 óta a „Krími Autonóm Köztársaság” Legfelsőbb Tanácsának (Supreme Council) tagja. 2014 márciusától támogatja a jogellenesen annektált Krím félszigetnek és Szevasztopolnak az Oroszországi Föderációba való integrálását. 2014 szeptemberében Savchenkót az úgynevezett „Krími Köztársaság” Államtanácsának tagjává választották. Nyilvános közleményekben - így a c-pravda.ru honlapon 2016. április 2-án és augusztus 20-án közzétett interjúkban - számos alkalommal védelmébe vette a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálását. 2014-ben a „Haza szolgálatáért” orosz állami érdemrend második fokozatával tüntették ki, 2015-ben pedig a „Krími Köztársaság” „hatóságai” a „Hűség a szolgálathoz” érdemrendet adományozták neki.
2016.11.9.
157. *  Pavel Valentinovich SHPEROV (Павел Валентинович ШПЕРОВ) Neme: férfi
Születési idő: 1971.7.4.
Születési hely: Simferopol, Ukrainian SSR (jelenleg: Ukraine)
Az Állami Dumának (State Duma) a jogellenesen annektált „Krími Autonóm Köztársaságból” (Autonomous Republic of Crimea) választott tagja.
A Duma FÁK-országokkal, az eurázsiai integrációval és a honfitársakkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának (Duma Committee for CIS Affairs, Eurasian Integration and Relations with Compatriots) korábbi tagja.
2014 szeptemberében Shperovot az úgynevezett „Krími Köztársaság” Államtanácsának tagjává választották.
Nyilvánosan - többek között egy, a ldpr-rk.ru honlapon 2016. szeptember 3-án közzétett interjúban - elismerte a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014-es eseményekben játszott szerepét és különösen a félsziget jogellenes annektálásáról szóló jogellenes népszavazás megszervezésében játszott szerepét.
2016.11.9.
158. *  Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW) (Андрей Владимирович ЧЕРЕЗОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1967.10.12. Születési hely: Salair, Kemerovskaya Oblast, Russian Federation
Az Oroszországi Föderáció korábbi energiaügyi miniszterhelyettese.
Felelősség terheli a Siemens Gas Turbine Technologies OOO által az OAO VO Technopromexportnak leszállított gázturbinákkal kapcsolatos azon döntés meghozataláért, hogy azokat továbbítani kell a Krímbe, hogy ott helyezzék üzembe őket. Ez a döntés hozzájárul a Krím és Szevasztopol független energiaellátásának megteremtéséhez, ami támogatja az Ukrajnától való elszakadásukat, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2017.8.4.
159. *  Evgeniy Petrovich GRABCHAK Евгений Петрович ГРАБЧАК Nem: férfi
Születési idő: 1981.7.18.
Születési hely: Ust-Labinsk, Krasnodar region, Russian Federation
Az Oroszországi Föderáció Energiaügyi Minisztériumának (Energy Ministry of the Russian Federation) korábbi osztályvezetője, és az Oroszországi Föderáció Energiaügyi Minisztériumán belül ő felel a krími elektromosenergia-projektek kidolgozásáért. Ezek a projektek hozzájárulnak a Krím és Szevasztopol független energiaellátásának megteremtéséhez, ami támogatja az Ukrajnától való elszakadásukat, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
Az Oroszországi Föderáció energiaügyi miniszterhelyettese.
2017.8.4.
160. *  Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA (Сергей Анатольевич ТОПОРГИЛКА) Nem: férfi
Születési idő: 1970.2.17.
Születési hely: Moldovan Soviet
Socialist Republic (jelenleg: Republic
of Moldova)
Állampolgársága: orosz
Az OAO „VO TPE” vezérigazgatójaként ő vezette a Siemens Gas Turbine Technologies OOO-val a tamani (Krasznodári terület, Oroszországi Föderáció) erőműbe szánt gázturbinák beszerzéséről és leszállításáról folytatott tárgyalásokat. Később, az OOO „VO TPE” vezérigazgatójaként felelős volt a gázturbinák Krímbe való továbbításáért, valamint a balaklavai és a tavricseszkajai hőerőművek építési projektjének végrehajtásáért, ahol a turbinákat üzembe helyezték. Ez hozzájárul a Krím és Szevasztopol független energiaellátásának megteremtéséhez, ami támogatja az Ukrajnától való elszakadásukat, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2017.8.4.
161. *  Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV
(Дмитрий Владимирович ОВСЯННИКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1977.2.21.
Születési hely: Omszk, Szovjetunió (jelenleg Oroszországi Föderáció)
Szevasztopol korábbi „kormányzója” (2019 júliusáig).
Dmitry Vladimirovich Ovsyannikovot a jogellenesen annektált Szevasztopolban az Oroszországi Föderáció által 2017. szeptember 10-én rendezett választáson választották meg „Szevasztopol kormányzójává”.
Putyin elnök 2016. július 28-án kinevezte Szevasztopol megbízott kormányzójává. E minőségében azon munkálkodik, hogy tovább folytatódjon a jogellenesen annektált Krím félszigetnek az Oroszországi Föderációba való integrálása és ebben a minőségében felelős az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó és fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2017-ben a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálását támogató nyilvános nyilatkozatokat tett, a félsziget annektálásáról tartott jogellenes népszavazás évfordulóján pedig megemlékezett azon úgynevezett „önvédelmi egységek” veteránjairól, amelyek segítették orosz erők Krím félszigeten való telepítését a félszigetnek az Oroszországi Föderáció általi jogellenesen annektálásának előkészítése során, valamint azt szorgalmazta, hogy Szevasztopol az Oroszországi Föderáció déli fővárosa legyen.
2019 októbere óta az Oroszországi Föderáció ipari és kereskedelmi miniszterhelyettese.
2017.11.21.
162. *  Inna Nikolayevna GUZEYEVA (Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) Inna Nikolayevna GUZEEVA (Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) Inna Mykolayivna HUZIEIEVA (Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА) Neme: nő
Születési idő: 1971.5.20.
Születési hely: Crimea, Ukraine
A krími választási bizottság (Crimea Electoral Commission) elnökhelyettese. E minőségében részt vett a 2018. március 18-i orosz elnökválasztások, a 2019. szeptember 8-i regionális és helyhatósági választások, valamint a 2021. szeptemberi Állami Duma-választás megszervezésében a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban, és ezáltal aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2018.5.14.
163. *  Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO
(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)
Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO
(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)
Neme: nő
Születési idő: 1979.8.22.
Születési hely: Simferopol, Crimea, Ukraine
A krími választási bizottság (Crimea Electoral Commission) titkára. E minőségében részt vett a 2018. március 18-i orosz elnökválasztások, a 2019. szeptember 8-i regionális és helyhatósági választások, valamint a 2021. szeptemberi Állami Duma-választás megszervezésében a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban, és ezáltal aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2018.5.14.
164. *  Aleksandr Yurevich PETUKHOV Aleksandr Yurievich PETUKHOV (Александр Юрьевич ПЕТУХОВ) Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV (Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1970.7.17.
Születési hely: Ryazan, Russian
Federation
A szevasztopoli választási bizottság (Electoral Commission) korábbi elnöke. E minőségében részt vett annak megszervezésében, hogy az orosz elnökválasztásokat 2018. március 18-án a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban is megtartsák, és ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
A Moszkvai terület szövetségi főfelügyelője.
2021. április 6-tól az Oroszországi Föderáció elnökének teljhatalmú képviselője a Központi Szövetségi Körzetben (Central Federal District).
2018.5.14.”;
165. *  Miroslav Aleksandrovich POGORELOV
(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ) Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV
(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1968.6.7.
Születési hely: Novorossiysk, Russian Federation
A szevasztopoli választási bizottság (Sevastopol Electoral Commission) korábbi alelnöke (2019 májusáig). E minőségében részt vett annak megszervezésében, hogy az orosz elnökválasztásokat 2018. március 18-án a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban is megtartsák, és ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2018.5.14.
166. *  Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA
(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА) Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA
(Анастасiя Миколаївна КАПРАНОВА)
Nem: nő
Születési idő: 1964 (valószínűleg: április 21.)
A Szevasztopoli választási bizottság korábbi titkára (2019 májusáig). E minőségében részt vett annak megszervezésében, hogy az orosz elnökválasztásokat 2018. március 18-án a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban is megtartsák, és ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2018.5.14.
167. *  Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA
(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)
Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA
(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)
Neme: nő
Születési idő: 1982.3.30.
Születési hely: Shakhty, Rostov Oblast, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) „Központi Választási Bizottságának” („Central Electoral Commission”) korábbi „elnöke”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban” a 2018. november 11-i úgynevezett „választások” megszervezésében, és ezáltal aktívan támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és tovább destabilizálták Ukrajnát.
A Belpolitikai Igazgatóság (Directorate for Domestic Policy) korábbi vezetője az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság elnökének” adminisztrációjában.
2018.12.10.
168. *  Elena Valerievna KRAVCHENKO/Elena Valeryevna KRAVCHENKO
(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО) Olena Valeriyivna KRAVCHENKO
(Олена Валерiївна КРАВЧЕНКО)
Nem: nő
Születési idő: 1983.2.22.
Születési hely: Szverdlovszk (Jekatyerinburg), Szovjetunió (jelenleg Oroszországi Föderáció)
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság”„Központi Választási Bizottságának”„elnöke”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaságban'^ 18. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megszervezésében, ezzel aktívan támogatott olyan tevékenységeket és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2018.12.10.
169. *  Leonid Ivanovich PASECHNIK
(Леонид Иванович ПАСЕЧНИК) Leonid Ivanovych PASICHNYK
(Леонiд Iванович ПАСIЧНИК)
Nem: férfi
Születési idő: 1970.3.15.
Születési hely: Vorosilovgrád -
Luhanszk, Vorosilovgrádi terület, Ukrán SZSZK (jelenleg Oroszországi Föderáció)
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság”„megválasztott vezetője”. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2018.12.10.
170. *  Vladimir Anatolievich BIDYOVKA/Vladimir Anatolievich BIDEVKA
(Владимир Анатольевич БИДЁВКА) Volodymyr Anatoliyovych BIDIOVKA
(Володимир Анатолiйович БIДЬОВКА)
Nem: férfi
Születési idő: 1981.3.7.
Születési hely: Makijivka - Donecki terület, Ukrajna
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsának”„elnöke”. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2018.12.10.
171. *  Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO
(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)
Nem: férfi
Születési idő: 1987.12.8.
Születési hely: Luhanszk, Ukrajna
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsának”„elnöke”. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2018.12.10.
172. *  Aleksey Alekseevich NAYDENKO
(Алексей Алексеевич НАЙДЕНКО) Oleksii Oleksiyovych NAYDENKO
(Олексiй Олексiйович НАЙДЕНКО)
Nem: férfi
Születési idő: 1980.6.2.
Születési hely: Doneck, Ukrajna
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„Központi Választási Bizottságának”„elnökhelyettese”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban”2018. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megszervezésében, ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2018.12.10.
173. *  Vladimir Yurievich VYSOTSKIY
(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ) Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI
(Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ)
Nem: férfi
Születési idő: 1985.4.7.
Születési hely: Lekarstvennoe village, Autonomous „Republic of Crimea”, Ukraine
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” „Központi Választási Bizottságának” („Central Electoral Commission”) korábbi „titkára”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban” 2018. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megszervezésében, ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” „Központi Választási Bizottságának” megbízott elnöke. 2018.12.10.
174. *  Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO
(Максим Александрович СВИДЧЕНКО)
Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO
(Максим Олександрович СВIДЧЕНКО)
Nem: férfi
Születési idő: 1978.4.6.
Születési hely: Luhansk, Ukraine
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” „Központi Választási Bizottságának” („Central Electoral Commission”) „elnökhelyettese”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaságban” 2018. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megszervezésében, ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2018.12.10.
175. *  Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO
(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)
Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO
(Катерина Василiвна ТЕРЕЩЕНКО)
Nem: nő
Születési idő: 1986.5.31.
Születési hely: Luhansk, Ukraine
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” „Központi Választási Bizottságának” („Central Electoral Commission”) „titkára”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaságban” 2018. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megszervezésében, ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2018.12.10.
176. *  Sergey Nikolayevich STANKEVICH
(Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ)
Nem: férfi
Születési idő: 1963.1.27.
Születési hely: Kalinyingrád, Oroszországi Föderáció
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatán belül a „Krími Köztársaságért és Szevasztopol városért” felelős Határigazgatóság vezetője, ellentengernagy. E minőségében felelősség terhelte az Oroszországi Föderáció parti őrségének flottája által 2018. november 25-én Ukrajnával szemben elkövetett cselekményekért, amelyek megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-
tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.
E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.
2019.3.15.
177. *  Andrey Borisovich SHEIN
(Андрей Борисович ШЕИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1971.6.10.
Születési hely: Ivanovói terület, Oroszországi Föderáció
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatán belül a „Krími Köztársaságért és Szevasztopol városért” felelős Határigazgatóság helyettes vezetője és Parti Őrségi Osztályának vezetője. E minőségében az Oroszországi Föderáció 2018. november 25-i, Ukrajnával szembeni cselekményei során részt vett az ukrán hajók és legénységük ellen irányuló műveletekben, e cselekmények megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.
E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.
2019.3.15.
178. *  Aleksey Mikhailovich SALYAEV Aleksey Mikhailovich SALYAYEV
(Алексей Михайлович САЛЯЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1978.8.22. vagy 1975.12.4.
Parancsnok az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata Határőrszolgálatának (Border Guard Service of the Federal Security Service) „Don” nevű (353-as oldaljelzésű) járőrcsónakján. Parancsnoka volt annak a hajónak, amely tevékenyen részt vett az Oroszországi Föderáció által 2018. november 25-én ukrán hajókkal és legénységükkel szemben elkövetett cselekményekben, és ő hajtotta végre a szándékos ütközést az ukrán haditengerészet „Jany Kapu” nevű vontatóhajójával. E cselekmények megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadi hajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.
E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.
2019.3.15.
179. *  Andrei Olegovich SHIPITSIN
(Андрей Олегович ШИПИЦИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1969.12.25.
Születési hely: Astrakhan, Russian Fe-deration
Parancsnok az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata Határőrszolgálatának (Border Guard Service of the Federal Security Service of the Russian Federation) „Izumrud” nevű járőrcsónakján. Parancsnoka volt annak a hajónak, amely tevékenyen részt vett az Oroszországi Föderáció által 2018. november 25-én ukrán hajókkal és legénységükkel szemben elkövetett cselekményekben, amelyek megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.
E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.
2019.3.15.
180. *  Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN
(Алексей Владимирович ШАТОХИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1971.1.26.
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatán (Federal Security Service of the Russian Federation) belül a Keresi Ellenőrzőpont „Krími Köztársaságért és Szevasztopol városért” (Kerch Control Point for the „Republic of Crimea and City of Sevastopol”) felelős szolgálatának vezetője. Részt vett az Oroszországi Föderáció erői által 2018. november 25-én ukrán hajókkal és legénységükkel szemben elkövetett cselekmények koordinálásában, amelyek megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.
E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.
2019.3.15.
181. *  Ruslan Alexandrovich ROMASHKIN
(Руслан Александрович РОМАШКИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1976.6.15.
Születési hely: Ruzajevka, Mordvinföld (Orosz Föderáció)
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatához tartozó, a „Krími Köztársaság és Szevasztopol városa” területén található ellenőrzőpont szolgálatának vezetője. Tevékenyen részt vett azokban a műveletekben, amelyekben az Oroszországi Föderáció erői 2018. november 25-én ukrán hajókkal és legénységükkel szemben elkövetették a cselekményeket, amelyek megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.
E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.
2019.3.15.
182. *  Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV
(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1986.11.2.
Parancsnoka volt az Orosz Föderáció fekete-tengeri flottája „Szuzdalec” nevű rombolójának, amely részt vett az Oroszországi Föderáció által 2018. november 25-én ukrán hajókkal és legénységükkel szemben elkövetett cselekményekben, valamint tevékenyen közreműködött a „Jany Kapu” nevű vontatóhajó blokádjában és a „Nikopol” nevű ágyúnaszád lefoglalásában. E cselekmények megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadi hajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.
E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.
2019.3.15.
183. *  Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV
(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)
Neme: férfi Születési idő: 1961.8.22.
Születési hely: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Russian Federation
Az orosz fegyveres erők déli katonai körzetének (Southern Military District) parancsnoka, hadseregtábornok, aki felel a térségbeli - ideértve az illegálisan annektált Krímet és Szevasztopolt is - katonai erőkért. E szerepben felelős volt a fekete-tengeri flottának (Black Sea Fleet) és egyéb katonai erőknek 2018. november 25-én Ukrajnával szemben elkövetett tevékenységeiért, amelyek megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, ezáltal aláásva Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint aláásva Ukrajna biztonságát az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával.
E cselekmények támogatták a Krím félszigetnek az Oroszországi Föderációhoz való jogellenes annektálásának konszolidálását is.
2019.3.15.
184. *  Sergei Andreevich DANILENKO
(Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)
Neme: férfi
Születési idő: 1960.3.14.
Születési hely: Krasnodar, USSR (jelenleg: Russian Federation)
A szevasztopoli választási bizottság (Electoral Commission) korábbi elnöke. E minőségében részt vett a jogellenesen annektált Szevasztopol városában 2019. szeptember 8-án tartott helyhatósági választások megszervezésében, és ezáltal aktívan támogatott Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre. 2020.1.28.
185. *  Lidia Aleksandrovna BASOVA (Лидия Александровна БАСОВА) Lidiya Oleksandrivna BASOVA (Лiдiя Олександрiвна БАСОВА) Neme: nő Születési idő: 1972 A szevasztopoli választási bizottság (Electoral Commission) korábbi elnökhelyettese. E minőségében részt vett a jogellenesen annektált Szevasztopol városában 2019. szeptember 8-án tartott helyhatósági választások megszervezésében, és ezáltal aktívan támogatott Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre. 2020.1.28.
186. *  Ekaterina Eduardovna PYRKOVA
(Екатерина Эдуардовна ПЫРКОВА) Kateryna Eduardivna PYRKOVA
(Катерина Едуардiвна ПИРКОВА)
Nem: nő
Születési idő: 1967.8.22.
Születési hely: Sevastopol, USSR (jelenleg: Ukraine)
A szevasztopoli választási bizottság (Sevastopol Electoral Commission) titkára. E minőségében részt vett a jogellenesen annektált Szevasztopol városában 2019. szeptember 8-án tartott helyhatósági választások megszervezésében, és ezáltal aktívan támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre. 2020.1.28.
187. *  Ekaterina Borisovna ALTABAEVA
(Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА) Kateryna Borysivna ALTABAEVA
(Катерина Борисiвна АЛТАБАЄВА)
Nem: nő
Születési idő: 1956.5.27.
Születési hely: Uglich, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának (Federation Council of the Russian Federation) a jogellenesen annektált Szevasztopol várost képviselő tagja. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, a jogellenesen annektált Szevasztopol városának az Oroszországi Föderációba való további integrációján munkálkodott, és ezzel aktívan támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre. 2020.1.28.
188. *  Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK Yuriy Mikhailovich GOTSANIUK
(Юрий Михайлович ГОЦАНЮК) Iurii Mykhailovych HOTSANIUK
(Юрiй Михайлович ГОЦАНЮК)
Nem: férfi
Születési idő: 1966.7.18.
Születési hely: Novaya Derevnya / Nőve Selo, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Az úgynevezett „Krími Köztársaság” miniszterelnöke. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, az úgynevezett „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való további integrációján munkálkodott, és ezzel aktívan támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre. 2020.1.28.
189. *  Vladimir Vladimirovich NEMTSEV
(Владимир Владимирович НЕМЦЕВ) Volodymyr Volodymyrovych NEMTSEV
(Володимир Володимирович НЄМЦЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1971.11.15.
Születési hely: Sevastopol, USSR (jelenleg: Ukraine)
A jogellenesen annektált Szevasztopol város úgynevezett „Jogalkotási Közgyűlésének” („Legislative Assembly”) elnöke. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, a jogellenesen annektált Szevasztopol városának az Oroszországi Föderációba való további integrációján munkálkodott, és ezzel aktívan támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre. 2020.1.28.
190. *  Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV
(Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ) Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV
(Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1980.12.30.
Születési hely: Krasnoyarsk, USSR (jelenleg: Russian Federation)
A jogellenesen annektált Szevasztopol város úgynevezett „megbízott kormányzója”. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, a jogellenesen annektált Szevasztopol városának az Oroszországi Föderációba való további integrációján munkálkodott, és ezzel aktívan támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre. 2020.1.28.
191. *  Alexander Nikolaevich GANOV (Александр Николаевич ГАНОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1974.10.24.
Születési hely: Voronezh (Russian Federation)
Az Oroszország és a jogellenesen annektált Krím félsziget között vasúti szolgáltatást üzemeltető JSC TC Grand Service Express főigazgatója. Támogatja tehát a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2020.10.1.
192. *  Leonid Kronidovich RYZHENKIN
(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)
Neme: férfi
Születési idő: 1967.11.10.
Születési hely: nem ismert
Útlevélszám: 722706177 (2015-ben)
A Stroigazmontazh (SGM) infrastruktúraprojektekért felelős korábbi főigazgató-helyettese, aki 2015 óta a Kercsi-szoroson átívelő, Oroszországot a jogellenesen annektált Krím félszigettel összekötő híd (annak a vasúti részét is beleértve) építését felügyelte. Támogatja tehát a Krím félszigetnek az Oroszországi Föderációhoz való jogellenes annektálásának konszolidálását, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2020.10.1.
193. *  Mikhail Nikolayevich BELOUSOV
(Михаил Николаевич Белоусов)
Neme: férfi
Születési idő: 1964.11.26.
Születési hely: Russia (Oroszország)
Állampolgárság: ukrán, orosz (az Unió nem ismeri el az Oroszországi Föderáció által a Krímben kiállított útleveleket)
Cím: 117 Balaklavs’ka St, App 48, Simferopol, Crimea, Ukraine (Szimferopol, Krím félsziget, Ukrajna)
A szimferopoli Kijevszkij kerületi bíróság (Kievskiy District Court) bírája.
Számos elfogult határozatot hozott a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálásának ellenzőivel szembeni politikai indíttatású ügyekben. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.10.11.
194. *  Andrey Nikolayevich DOLGOPOLOV
(Андрей Николаевич Долгополов)
Neme: férfi
Születési idő: 1959.2.15.
Születési hely: Kyrgyzstan
Állampolgárság: ukrán, orosz (az Unió nem ismeri el az Oroszországi Föderáció által a Krímben kiállított útleveleket)
Cím: 82 Peremohy Ave, App. 343, Simferopol, Crimea, Ukraine (Szimferopol, Krím félsziget, Ukrajna)
A szimferopoli Kijevszkij kerületi bíróság bírája.
Számos elfogult határozatot hozott a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálásának ellenzőivel szembeni politikai indíttatású ügyekben. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.10.11.
195. *  Yevgeniy Sergeyevich KOLPIKOV
(Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ)
Neme: férfi
Születési idő: feltehetőleg 1974.5.6.
Születési hely: Beryozovskaya, Danilovsky District, Volgograd Oblast, Russia (Oroszország)
Állampolgárság: orosz
Cím: Military Prosecutor’s Office of the Southern Military District of the Russian Federation. Pushkinskaya Ulitsa, 72А, Rostov (Rosztov), Rostov Oblast, Russia (Oroszország), 344022
Tel.: (+ 7) 8863263-04-67, (+ 7) 8863282-79-68
Az Oroszországi Föderáció déli katonai körzete Rosztov-na-Donu-i katonai ügyészségének (Military Prosecutor’s Office of the Southern Military District of the Russian Federation in Rostov-on-Don) ügyésze.
Büntetőeljárást indított a Krím félsziget Oroszországi Föderáció általi annektálásának ellenzéséért elnyomott ukránbarát aktivisták ellen. Egy Oroszországi Föderációban székhellyel rendelkező bíróságnál úgy emelt vádat az ukrán állampolgárokkal szemben, hogy erőszakkal szállítottak át őket a megszállt Krím félszigetről. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.10.11.
196. *  Magomed Farmanovich MAGOMEDOV
(Магомед Фарманович Магомедов)
Neme: férfi
Születési idő: 1981.2.5.
Különleges ügyekért felelős nyomozó Oroszország Krími Köztársaságért és Szevasztopol városért felelős Nyomozó Bizottsága nyomozó főosztályán belül a kiemelt ügyek nyomozó igazgatóságának 1. sz. nyomozó osztályán (First Investigation Department, Directorate for Investigation of Particularly Important Cases of the Main Investigative Committee, of the Investigative Committee of Russia for the Republic of Crimea and the city of Sevastopol).
Politikai indíttatású nyomozásokban vett részt a krími tatárok medzsliszének vezetői ellen, akiket a Krím félsziget jogellenes annektálásával szembeni aktív ellenállásuk miatt vontak büntetőeljárás alá. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.10.11.
197. *  Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK
(Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК)
Neme: férfi
Születési idő: 1970.1.1. vagy 1963.7.8.
Állampolgárság: orosz
Cím (munkahely): 295034, Simferopol, 13 I. Franko blvd., Crimea, Ukraine (Krím félsziget, Ukrajna)
A Krímben és Szevasztopolban működő Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) (Federal Security Service, FSB) és a regionális Terrorizmus Elleni Bizottság (Anti-Terrorism Committee) vezetője.
Ő vezette az FSZB erőit, amelyek fokozták az elnyomó kampányt a Krím félsziget Oroszországi Föderáció általi jogellenes megszállását ellenzőkkel szemben. Néhány ukránbarát aktivistát, akiket az ő parancsnoksága alatt álló FSZB-egységek tartottak fogva, erőszakkal szállítottak át az oroszországi Krasznodárba és Rosztov-na-Donuba. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.10.11.
198. *  Viktor Anatolyevich MOZHELIANSKIY (Виктор Анатольевич Можелянский) Neme: férfi
Születési idő: 1964.5.10.
Születési hely: Kharkiv, Ukraine (Ukrajna)
Állampolgárság: ukrán, orosz (az Unió nem ismeri el az Oroszországi Föderáció által a Krímben kiállított útleveleket)
Cím: 35 Marshala Zhukova St, App. 53, Simferopol, Crimea, Ukraine (Szimferopol, Krím félsziget, Ukrajna) vagy Anhars’ka St, 8 Simferopol, Crimea, Ukraine (Szimferopol, Krím félsziget, Ukrajna)
A szimferopoli központi kerületi bíróság (Central District Court in Simferopol) alelnöke és a szimferopoli Kijevszkij kerületi bíróság korábbi bírája.
Számos elfogult határozatot hozott a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálásának ellenzőivel szembeni politikai indíttatású ügyekben. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.10.11.
199. *  Galina Vladimirovna REDKO
(Галина Владимировна Редько)
Neme: nő
Születési idő: 1974.3.22.
Születési hely: Romany, Poltava Oblast, Ukraine (Ukrajna)
Állampolgárság: ukrán, orosz (az Unió nem ismeri el az Oroszországi Föderáció által a Krímben kiállított útleveleket)
A Krími Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court of the Republic of Crimea) bírája.
Számos elfogult határozatot hozott a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálásának ellenzőivel szembeni politikai indíttatású ügyekben. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.10.11.
200. *  Vladimir Nikolayevich TERENTEV
(Владимир Николаевич Терентьев)
Neme: férfi
Születési idő: 1977.11.11.
Születési hely: Voronezh, Russia (Oroszország)
Állampolgárság: orosz
Útlevélszám, nemzeti személyazonosító igazolvány száma, egyéb személyazonosító okmányok száma: 03 01 118013
Oroszország Krími Köztársaságért és Szevasztopol városért felelős Nyomozó Bizottsága nyomozó főosztályának (Main Investigation Department of the Investigative Committee of Russia for the Republic of Crimea and the city of Sevastopol) vezetője.
Felügyelte a Nyomozó Bizottság tevékenységeit azon politikai indíttatású ügyekben, amelyeket a jogellenes annektálást ellenző és Ukrajna területi integritásának helyreállítására irányuló cselekedeteik miatt elnyomott ukránbarát aktivisták ellen indítottak.
Az ő irányítása alatt dolgoztak a nyomozók, és ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.10.11.
201. *  Dimitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN
(Дмитрий Валерьевич УТКИН)
Beosztás(ok): A Wagner Csoport (Wagner Group) alapítója és parancsnoka; a Concord Management and Consulting vezérigazgatója
Rendfokozat: alezredes (orosz katonai rendfokozat)
Hívójele: Vagner/Wagner
Születési idő: 1970.6.1. vagy 1970.6.11.
Wagner csoportbeli azonosítója: M-0209
Születési hely: Asbest, Sverdlovsk Oblast, volt Szovjetunió (jelenleg: Russian Federation)
Állampolgársága: orosz
Cím: Pskov, Russian Federation
Neme: férfi
Dimitriy Utkin, az orosz katonai hírszerzés (GRU) korábbi tisztje, a Wagner Csoport alapítója, és felelős a Wagner Csoport zsoldosainak Ukrajnában történő bevetésére irányuló műveletek koordinálásáért és tervezéséért.
A Wagner Csoportban betöltött parancsnoki beosztása keretében személyesen jelen volt az ukrajnai harcmezőn, ahol koordinálta és tervezte a Wagner Csoport tagjainak tevékenységeit.
Parancsnoki beosztásánál fogva tehát felelős az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó és fenyegető cselekményekért, és aktívan végrehajtott ilyen cselekményeket.
2021.12.13.
202. *  Denis Yurievich KHARITONOV
(Денис Юрьевич ХАРИТОНОВ)
Beosztás(ok): A Donyec-medencei Önkéntesek Szövetsége asztraháni szervezetének (Astrakhan branch of the Union of Donbass Volunteers) regionális vezetőhelyettese; a Wagner Csoport zsoldosa
Születési idő: 1980.3.16.
Születési hely: Astrakhan Oblast, Russian SFSR
Állampolgársága: orosz
Útlevélszám: 76 2759110
Kiadta: MVD 30001
Lejárat dátuma: 2030.3.10.
Cím: Village of Ilyinka, Astrakhan Oblast, Russian Federation
Neme: férfi
Denis Kharitonov a Donyec-medencei Önkéntesek Szövetsége asztraháni szervezetének (Astrakhan branch of the Union of Donbass Volunteers) regionális vezetőhelyettese és a Wagner Csoport zsoldosa.
A Donyec-medencei szeparatista Steppe zászlóaljban harcolt, ahol hordozható légvédelmi rakétakomplexum-konvoj parancsnoka volt. Elismerte, hogy a Donyec-medence területén való tartózkodása során személyesen lelőtt egy ukrán helikoptert és két Su-25 repülőgépet.
Megkapta az Oroszországi Föderáció „Hazáért Érdemrendjét”. Emellett Alexander Borodai (aki a 2014/145/KKBP tanácsi határozat alapján korlátozó intézkedések hatálya alatt áll), az úgynevezett Donyecki Népköztársaság (Donetsk People’s Republic, DPR) korábbi miniszterelnöke és a Donyec-medencei Önkéntesek Szövetségének vezetője a Wagner Csoport saját elismeréseivel is kitüntette. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
13.12.2021
203. *  Sergey Vladimirovich SHCHERBAKOV
(Сергей Владимирович ЩЕРБАКОВ)
Beosztás(ok): Az orosz GRU szabadúszó alkalmazottja és a Wagner csoport zsoldosa
Születési idő: 1981.7.21.
Állampolgársága: orosz
Cím: Esetleg: Astrakhan, Kirovskiy rayon, Raskolnikova 11 app. 5, Russian Federation
Neme: férfi
Sergey Vladimirovich Shcherbakov az orosz GRU szabadúszó alkalmazottja és a Wagner Csoport zsoldosa.
A Donyec-medencében harcolt az oroszbarát szeparatista erők oldalán az oroszbarát szeparatista Steppe zászlóalj részét képező, hordozható légvédelmi rakétakomplexumot kezelő katonai egység tagjaként, amely egység lelőtt egy ukrán helikoptert és két Su-25 repülőgépet a Donyec-medencében. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.12.13.
204. *  Aleksei Yurievich CHERNIAK (Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК) Nem: férfi
Születési idő: 1973.8.27.
Születési hely: Alma-Ata Kazakh SSR (jelenleg Kazakhstan);
Állampolgársága: orosz
2021. szeptember 19. óta az oroszországi föderációbeli Állami Duma (State Duma) tagja. A jogellenesen annektált »Krími Autonóm Köztársaság« úgynevezett »Szimferopol választókerületében« választották meg.
A kormányzó Egységes Oroszország párt (United Russia party) tagja.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, az úgynevezett »Krími Köztársaságnak« az Oroszországi Föderációba való további integrációján munkálkodott, és ezzel aktívan támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre.
2022.2.21.
205. *  Leonid Ivanovich BABASHOV (Леонид Иванович БАБАШОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1966.1.31.
Születési hely: Petrovka, Crimea Oblast Ukrainian SSR (jelenleg Ukraine);
2021. szeptember 19. óta az oroszországi föderációbeli Állami Duma (State Duma) tagja. A jogellenesen annektált »Krími Autonóm Köztársaság« úgynevezett »Jevpatorija választókerületében« választották meg.
A kormányzó Egységes Oroszország párt (United Russia party) tagja.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, az úgynevezett » Krími Köztársaságnak« az Oroszországi Föderációba való további integrációján munkálkodott, és ezzel aktívan támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre.
2022.2.21.
206. *  Tatiana Georgievna LOBACH (Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ) Nem: Nő
Születési idő: 1974.1.8.
Születési hely: Khmelnytskyi Ukrainian SSR (jelenleg Ukraine);
2021. szeptember 19. óta az oroszországi föderációbeli Állami Duma (State Duma) tagja. A jogellenesen annektált Szevasztopol város úgynevezett »Szevasztopol választókerületében« választották meg.
A kormányzó Egységes Oroszország párt (United Russia party) tagja.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, a jogellenesen annektált Szevasztopol városának az Oroszországi Föderációba való további integrációján munkálkodott, és ezzel aktívan támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre.
2022.2.21.
207. *  Nina Sergeevna FAUSTOVA (Нина Сергеевна ФАУСТОВА) Nem: Nő
Születési idő: 1983.7.11.
Születési hely: Kyzyl, Republic of Tuva, Russian SFSR (jelenleg Russian Federation)
A szevasztopoli választási bizottság (Sevastopol electoral commission) vezetője, amely bizottság részt vett a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságban és Szevasztopol városában 2021 szeptemberében tartott úgynevezett választások megszervezésében.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2022.2.21.
208. *  Aleksandr Evgenevich CHMYHALOV
(Александр Евгеньевич ЧМЫХАЛОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1990.6.13.
A szevasztopoli választási bizottság (Sevastopol electoral commission) vezetőhelyettese, amely bizottság részt vett a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságban és Szevasztopol városában 2021 szeptemberében tartott úgynevezett választások megszervezésében.
A kormányzó Egységes Oroszország párt (United Russia party) tagja.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2022.2.21.
211. *  Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO
(ukránul: Сергiй Вiталiйович КУРЧЕНКО; oroszul: Сергей Витальевич КУРЧЕНКО)
Nem: férfi
Születési idő:1985.9.21.
Születési hely: Kharkiv, Ukraine
Állampolgársága: ukrán
Serhiy Kurchenko ukrán üzletember. Oroszbarát szakadárok támogatásával az irányítása alá került a Donyec-medence szeparatista kézen lévő területein található számos nagy kohászati, vegyipari és energetikai üzem. A „Gaz-Alliance” nevű vállalata a Donyec-medencében monopolizálta a szénbányászatot, miután versenytársait - értesülések szerint oroszországi segítséggel - kiszorították a piacról. Az uniós szankciók ellenére megszervezte a Donyec-medencéből származó szén Oroszországba és Európába irányuló, illegális exportját, és hasznot húzott abból. A Serhiy Kurchenko bányáiban kitermelt szenet újra nyilvántartásba vették, és orosz kikötőkön keresztül illegálisan exportálták.
Serhiy Kurchenko segítséget nyújtott nagy orosz vállalatoknak és állami tulajdonú holdingtársaságoknak ahhoz, hogy megkerüljék az uniós korlátozó intézkedéseket, azáltal, hogy az orosz kézben lévő területeken az alvállalkozójukként járt el. Közvetítőként működött közre a Donyec-medence szeparatista kézen lévő részeibe irányuló orosz gáz-, tüzelőanyag- és villamosenergia-exportban, ami megerősítette e területek független energiaellátását, és aláásta az Ukrajnával való gazdasági integrációjukat. Ezenkívül tüzelőanyagot szállított a jogellenesen megszállt Krím félszigetre. Ezzel megerősítette e terület független villamosenergia-ellátását. Az ő tulajdonában van továbbá a Krím félsziget legnagyobb olajtárolója.
Így a Krím annektálásáért és Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók által nyújtott előnyökhöz jutott, tranzakciókat bonyolított az ukrajnai Donyec-medencében működő szeparatista csoportokkal, valamint aktívan támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket és politikákat.
2022.4.21.
212. *  Sergei SHOIGU
(Сергей Кужугетович Шойгу)
Születési idő: 1955.5.21.
Születési hely: Chadan, Republic of Tuva, Russian Federation
Állampolgárság: orosz
Tisztség: az Oroszországi Föderáció védelmi minisztere
Nem: férfi
Sergei Shoigu az Oroszországi Föderáció védelmi minisztere. Nyilvánosan nyilatkozott arról, hogy a Krím orosz, és az is marad. A parancsnoksága alatt és az utasítására az orosz csapatok katonai gyakorlatokat tartottak a jogellenesen annektált Krím félszigeten, és elhelyezkedtek a határ mentén. Végső soron felelős az Ukrajnával szembeni katonai fellépésért.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.23
213. *  Anton Vaino
(Антон Эдуардович Вайно)
Születési idő: 1972.2.17.
Születési hely: Tallinn, Estonia
Állampolgárság: orosz
Tisztség: az Elnöki Végrehajtó Hivatal (Presidential Executive Office) kabinetfőnöke
Nem: férfi
Anton Vaino az Elnöki Végrehajtó Hivatal (Presidential Executive Office) kabinetfőnöke. Aktív szerepet játszik a Kreml döntéshozatali folyamatában azáltal, hogy részt vesz az orosz „Biztonsági Tanácsban” (Security Council), és befolyásolja az elnök által Oroszország védelme és nemzetbiztonsága terén hozott döntések kidolgozását. Anton Vaino részt vesz a Krím és Szevasztopol társadalmi-gazdasági fejlődésével foglalkozó üléseken is.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.23
214. *  Marat KHUSNULLIN
(Марат Шакирзянович Хуснуллин)
Születési idő: 1966.8.9.
Születési hely: Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation
Tisztség: Oroszország építésügyi és regionális fejlesztésért felelős miniszterelnök-helyettese
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Marat Khusnullin Oroszország építésügyi és regionális fejlesztésért felelős miniszterelnök-helyettese. E minőségében felelősség terheli a megszállt Krím félszigettel kapcsolatos orosz kormányzati politikákért, a Krím és Szevasztopol vízellátását is beleértve.
Ennélfogva felelősség terheli bizonyos, Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedésekért és politikákért.
2022.2.23
215. *  Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO
(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)
Születési idő: 1978.7.14.
Születési hely: Nizhnevartovsk,
Tyumen Region, Russian Federation
Tisztségek: Az Oroszországi Föderáció miniszterelnök-helyettese - az Oroszországi Föderáció kormányának kabinetfőnöke A VTB Bank felügyeleti tanácsának elnöke
Nem: férfi
Dmitriy Grigorenko az Oroszországi Föderáció miniszterelnök-helyettese és az Oroszországi Föderáció kormányának kabinetfőnöke. Egyben a VTB Bank - egy állami tulajdonú bank - felügyeleti tanácsának elnöke, kapcsolatban áll Maksim Reshetnikovval, a VTB Bank felügyeleti tanácsának egyik tagjával.
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Adóhivatalának korábbi igazgatóhelyetteseként Grigorenko a Krím területére annak 2014-ben történt annektálását követően alkalmazandó helyi új adójogszabályok megállapításáért volt felelős.
Ennélfogva felelősség terheli bizonyos, Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedésekért és politikákért.
Felelős a Krím annektálásáért, illetve Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére történő aktív anyagi és pénzügyi támogatásnyújtásért, és általuk előnyökhöz jut.
2022.2.23
216. *  Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV
(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)
Születési idő: 1979.7.11.
Születési hely: Perm, Russian Federation
Tisztség: az Oroszországi Föderáció gazdaságfejlesztési minisztere a VTB Bank felügyeleti tanácsának tagja
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Maxim Reshetnikov az Oroszországi Föderáció gazdaságfejlesztési minisztere. Egyben a VTB Bank - egy állami tulajdonú bank - felügyeleti tanácsának egyik tagja, kapcsolatban áll Dmitriy Grigorenkóval, a VTB Bank felügyeleti tanácsának tagjával.
Az Oroszországi Föderáció gazdaságfejlesztési minisztereként Maxim Reshetnikov a Krím és Szevasztopol infrastrukturális fejlesztési programjaiért felelős, különösen „A Krími Köztársaság és Szevasztopol társadalmi és gazdasági fejlesztése 2022-ig” („Social and Economic Development of the Republic of Crimea and Sebastopol until 2022”) címet viselő szövetségi célprogram keretében, amelyet 2025-ig meghosszabbítottak. Nyilvános nyilatkozatokban körvonalazta az Oroszországi Föderáció kormányának a Krím és Szevasztopol gazdasági fejlesztésével kapcsolatos terveit és prioritásait.
Ennélfogva felelősség terheli bizonyos, Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedésekért és politikákért.
Felelős továbbá a Krím annektálásáért, illetve Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére történő aktív anyagi és pénzügyi támogatásnyújtásért, illetve általuk előnyökhöz jut.
2022.2.23
217. *  Nikolay Anatolyevich YEVMENOV
(más néven: Nikolai YEVMENOV)
(Николай Анатольевич Евменов)
Születési idő: 1962.4.2.
Születési hely: Moscow, Russia
Tisztség: az orosz haditengerészet (Russian Navy) főparancsnoka
Rendfokozat: tengernagy
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Nikolay Yevmenov az orosz haditengerészet (Russian Navy) főparancsnoka. E minőségében felelős az orosz haditengerészet valamennyi tengeri műveletéért, beleértve az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben végzett műveleteket.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását vagy biztonságát.
2022.2.23
218. *  Vladimir Lvovich KASATONOV
(Владимир Львович Касатонов)
Születési idő: 1952.6.17.
Születési hely: Moscow, Russia
Nem: férfi
Vladimir Kasatonov az orosz haditengerészet (Russian Navy) főparancsnok-helyettese. E minőségében felelős az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben végzett haditengerészeti műveletekért.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását vagy biztonságát.
2022.2.23
219. *  Igor Vladimirovich OSIPOV
(Игорь Владимирович Осипов)
Születési idő: 1973.3.6.
Születési hely: Novo-Shunoe settlement, Fedorovsky district, Kostanay region, Kazakh Soviet Socialist Republic (jelenleg Kazakhstan)
Tisztség: a Fekete-tengeri Flotta (Black Sea Fleet) főparancsnoka
Rendfokozat: tengernagy
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Igor Osipov a Fekete-tengeri Flotta (Black Sea Fleet) főparancsnoka. E minőségében felelős az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben a Fekete-tengeren keresztül végrehajtott tengeri műveletekért, valamint a hajózás szabadságának a Fekete-tengeren történő korlátozásáért.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását vagy biztonságát.
2022.2.23
220. *  Oleg Leonydovych SALYUKOV
(Олег Леонидович Салюков)
Születési idő: 1955.5.21.
Születési hely: Saratov, Russian Federation
Tisztség: az orosz szárazföldi erők (Russian Ground Forces) főparancsnoka
Rendfokozat: vezérezredes
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Oleg Salyukov vezérezredes az orosz szárazföldi erők (Russian Ground Forces) főparancsnoka. E minőségében felelős az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben végzett orosz szárazföldi műveletekért.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását vagy biztonságát.
2022.2.23
221. *  Sergei SUROVIKIN
(сергей суровикин)
Születési idő: 1966.10.11.
Születési hely: Novosibirsk, Russia
Tisztség: a légi- és űrerő főparancsnoka
Rendfokozat: vezérezredes
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Sergei Surovikin vezérezredes az orosz légi- és űrerő főparancsnoka. E minőségében felelős az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben végzett légi hadműveletekért.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását vagy biztonságát.
2022.2.23
222. *  Sergey Vladimirovich DRONOV
(más néven: Sergei Vladimirovich DRONOV)
(Сергей Владимирович ДРОНОВ)
Születési idő: 1962.8.11.
Születési hely: Almazovka, Voroshilovograd region, Ukraine
Tisztség: a légierő parancsnoka és a légi és űrerők főparancsnok-
helyettese
Rendfokozat: altábornagy
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Sergey Vladimirovich Dronov altábornagy a légierő parancsnoka és a légi és űrerők főparancsnok-helyettese. E minőségében felelős az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben végzett légi hadműveletekért.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását vagy biztonságát.
2022.2.23
223. *  Violetta PRIGOZHINA
(Виолетта Пригожина)
Vele kapcsolatban álló személyek: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (fiúgyermek); Lyubov Valentinovna Prigozhina (meny)
Állampolgárság: orosz
Nem: nő
Violetta Prigozhina Yevgeny Prigozhin édesanyja, és a Concord Management and Consulting LLC tulajdonosa, amely a fia által alapított és 2019-ig tulajdonolt Concord csoporthoz tartozik. A fiához kapcsolódó egyéb vállalkozásoknak is tulajdonosa. Kapcsolatban áll Yevgeny Prigozhinnal, aki felelős a Wagner Group zsoldosainak Ukrajnába küldéséért, és aki az orosz Védelmi Minisztériummal (Russian Ministry of Defence) kötött nagy közbeszerzési szerződések haszonélvezője lett azt követően, hogy Oroszország jogellenesen annektálta a Krím félszigetet, és az Oroszország által támogatott szakadárok elfoglalták Kelet-Ukrajnát.
Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23
224. *  Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA
(Любовь Валентиновна Пригожина)
Vele kapcsolatban álló személyek: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (férj); Violetta Prigozhina (anyós)
Állampolgárság: orosz
Nem: nő
Lyubov Valentinovna Prigozhina Yevgeny Prigozhin felesége, és az Agat LLC tulajdonosa, amely cég a férje által alapított és 2019-ig tulajdonolt Concord csoporthoz tartozó Concord Management and Consulting LLC leányvállalata. Kapcsolatban áll Yevgeny Prigozhinnal, aki felelős a Wagner Group zsoldosainak Ukrajnába küldéséért, és aki az orosz Védelmi Minisztériummal (Russian Ministry of Defence) kötött nagy közbeszerzési szerződések haszonélvezője lett azt követően, hogy Oroszország jogellenesen annektálta a Krím félszigetet, és az Oroszország által támogatott szakadárok elfoglalták Kelet-Ukrajnát.
Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23
225. *  Denis Aleksandrovich BORTNIKOV
(Денис Александрович БОРТНИКОВ)
Születési idő: 1974.11.19.
Tisztség: a VTB Bank igazgatótanácsának vezérigazgató-
helyettese és elnöke
Állampolgárság: orosz
Vele kapcsolatban álló személyek: Alexander Vasilyevich Bortnikov (apa); Tatiana Borisovna Bortnikova (anya)
Denis Bortnikov Alexander Bortnikov fia, tehát kapcsolatban áll vele; Alexander Bortnikov a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (Federal Security Service, FSB) igazgatója és az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának (Security Council) állandó tagja, aki részt vesz az orosz kormány által folytatott, Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét fenyegető politika alakításában.
Denis Bortnikov a VTB Bank igazgatótanácsának vezérigazgató-helyettese és elnöke, és e tisztségében azon munkálkodik, hogy törvényessé tegye apja árnyékgazdaságból származó/illegális jövedelmét. Tehát pénzügyi támogatást nyújt a Krím annektálásáért és Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozóknak is.
2022.2.23
226. *  Andrei Leonidovich KOSTIN
(Андрей Леонидович КОСТИН)
Születési idő: 1956.9.21.
Születési hely: Moscow, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)
Tisztség: a VTB Bank igazgatótanácsának elnöke
Vele kapcsolatban álló személyek: Tamara Mikhailovna Kostina (anya); Leonid Alekseevich Kostin (apa)
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Andrei Leonidovich Kostin az egyik legjelentősebb orosz állami tulajdonú bank, a Vneshtorbank (VTB) vezérigazgatója és elnöke, valamint az Egységes Oroszország („United Russia”) politikai párt Legfelsőbb Tanácsának (Supreme Council) tagja.
Nyilvános nyilatkozataiban támogatta a Krím annektálását, és az orosz polgárokat arra ösztönözte, hogy nyaralásukat töltsék a Krímen. Ezenkívül kapcsolatban áll egy krími borászattal és egy krími luxusszállodával, amelyeknek médiatudósítások szerint ő a tulajdonosa.
Ennélfogva olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, és előnyökhöz jut a Krím annektálása által.
2022.2.23
227. *  Igor SHUVALOV
(Игорь Иванович Шувалов)
Születési idő: 1967.1.4.
Születési hely: Bilibino, Russian Federation
Nem: férfi
Igor Ivanovich Shuvalov a VEB.RF állami fejlesztési vállalat (State Development Corporation VEB.RF) elnöke és az Eurázsiai Gazdasági Bizottság Tanácsának (Council of the Eurasian Economic Commission) tagja. Korábban Oroszország első miniszterelnökhelyettese volt. E minőségében olyan kijelentéseket tett, amelyek szerint Oroszország megváltoztatná a költségvetési szabályait, hogy azok tükrözzék a Krím félsziget Oroszországi Föderáció általi jogellenes annektálását követő két milliós lakosságnövekedést.
Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23
228. *  Margarita SIMONYAN
(Маргарита Симоновна Симоньян)
Születési idő: 1980.4.6.
Születési hely: Krasnodar, egykori USSR, (jelenleg: Russian Federation)
Tisztség: Az angol nyelvű RT (Russia Today) televíziós híradási hálózat főszerkesztője
Vele kapcsolatban álló személyek: Dmitry Konstantinovich KISELYOV
Állampolgárság: orosz
Nem: nő
Margarita Simonyan a kormánypropaganda központi alakja. Emellett az angol nyelvű RT (Russia Today) televíziós híradási hálózat főszerkesztője. E minőségében pozitív szemléletet ösztönzött a Krím annektálásával és a donyecki szakadárok tevékenységével kapcsolatban.
Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23
229. *  Maria ZAKHAROVA
(Мария Владимировна Захарова)
Születési idő: 1975.12.24.
Születési hely: Moscow, egykori USSR (jelenleg: Russian Federation)
Tisztség: Az Oroszországi Föderáció külügyminisztériuma kommunikációs és sajtórészlegének (Information and Press Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation) igazgatója.
Állampolgárság: orosz
Nem: nő
Maria Zakharova az Oroszországi Föderáció külügyminisztériuma kommunikációs és sajtórészlegének (Information and Press Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation) igazgatója. A kormánypropaganda központi alakjaként ösztönözte az orosz erők Ukrajnába telepítését.
Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23
230. *  Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV
(Владимир Рудольфович Соловьёв)
Születési idő: 1963.10.20.
Születési hely: Moscow, egykori USSR (jelenleg: Russian Federation)
Tisztség: Propagandista és televíziós/ rádiós újságíró
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Vladimir Solovyev propagandista, valamint a Russia-1 csatorna és a Rossia 24 műsorvezetője. Kitüntetést (Alexander Nevsky rendet) kapott „a Krími Köztársaságban zajló eseményekről való tudósítással kapcsolatos magas szintű professzionalizmusért és objektivitásért”.
Vladimir Solovyev az Ukrajnával szembeni rendkívül ellenséges hozzáállásáról és az orosz kormány iránti barátságáról ismert.
Tehát felelős olyan tevékenységek és politikák támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23
231. *  Konstantin KNYRIK
(Константин Кнырик)
Születési idő: 1989 (esetleg)
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Konstantin Knyrik a jogellenesen annektált Krím félszigeten bejegyzett MediaGroup News Front Ltd honlapot működtető oroszbarát aktivista. A Kreml-barát oroszországi Rodina párt (Rodina Party) krími részlegének vezetője.
Konstantin Knyrik megkapta „a Krím visszakerüléséért” emlékérmet. Ezért aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2022.2.23
232. *  Aleksey Konstantinovich PUSHKOV
(Алексей Константинович Пушков)
Születési idő: 1954.8.10.
Születési hely: Beijing, China
Állampolgárság: orosz
Telefon és fax: 8 (495) 697-58-69
Az Oroszországi Föderáció területén működő fogadó iroda címe: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219
Az Oroszországi Föderáció területén működő fogadó iroda telefon- és faxszáma: (342) 253-66-01
Nem: férfi
Aleksey Konstantinovich Pushkov a permi határterület (Perm Krai) szenátora, a kormányzó Egyesült Oroszország (United Russia) politikai párt tagja és az információpolitikai bizottság (Commission on Information Policy) elnöke. Számos nyilatkozatot tett a Krím félsziget annektálásának alátámasztására, és azt befejezett tényként mutatta be.
Tehát felelős olyan tevékenységek és politikák támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23
233. *  Pyotr TOLSTOY
(más néven: Petr Olegovich Tolstoy; Pyotr Olegovich Tolstoy)
(Пётр Олегович Толстой)
Születési idő: 1969.6.20.
Születési hely: Moscow, egykori USSR (jelenleg: Russian Federation)
Tisztség: orosz újságíró, producer, bemondó és politikus. 2016 óta az Állami Duma (State Duma) elnökhelyettese, 2020. január 28. óta az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) elnökhelyettese.
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Pyotr Tolstoy az Állami Duma (State Duma) tagja és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében (Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE) az orosz delegáció vezetője. Emellett a „Vremya Pokazhet” című televízióműsor házigazdája. A kormányzati propaganda központi alakjaként gyakran foglal állást a Krím annektálása mellett.
Tehát olyan tevékenységek és politikák támogatásáért felelős, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23
234. *  Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN
(Евгений Викторович ПРИГОЖИН)
Születési idő: 1961.6.1.
Születési hely: Leningrad, egykori USSR (jelenleg: St. Petersburg, Russian Federation)
Tisztség: prominens üzletember, szoros kapcsolatban áll az orosz politikai vezetéssel
Vele kapcsolatban álló személyek: Lyubov Valentinovna Prigozhina (feleség); Violetta Prigozhina (anya)
Kapcsolódó szervezetek: Wagner Group, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Yevgeniy Prigozhin promines orosz üzletember, aki szoros kapcsolatban áll Putyin elnökkel és az orosz védelmi minisztériummal (Russian Ministry of Defence). A Wagner Group alapítója és nem hivatalos vezetője. A Wagner Group egy oroszországi székhelyű, jogi személyiséggel nem rendelkező katonai szervezet, amely felelős a Wagner Group zsoldosainak Ukrajnában történő bevetéséért.
A Prigozhin által alapított és 2019 novemberéig az ő tulajdonában lévő Concord, más néven KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO vállalat, valamint a vele kapcsolatban álló más vállalatok - köztük a Concord Management and Consulting LLC és a Megaline LLC - csoportja jelentős közbeszerzési szerződéseket kötött az orosz védelmi minisztériummal, miután Oroszország jogellenesen annektálta a Krímet, és Oroszország által támogatott szakadárok megszállták Kelet-Ukrajnát.
Ennélfogva felelős az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó és fenyegető cselekményekért, és aktívan végrehajtott ilyen cselekményeket. Emellett előnyökhöz jutott a Krím annektálásáért és Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók révén.”
2022.4.21.
235. *  Gennady Andreevich Zyuganov
(Зюганов Геннадий Андреевич)
Születési idő: 1944.6.26. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
236. *  Yury Vyacheslavovich Afonin
(Афонин Юрий Вячеславович)
Születési idő: 1977.3.22. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
237. *  Vladimir Kashin
(Кашин Владимир Иванович)
Születési idő: 1948.8.10. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
238. *  Dmitry Novikov
(Новиков Дмитрий Георгиевич)
Születési idő: 1969.9.12. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
239. *  Nikolay Kharitonov
(Харитонов Николай Михайлович)
Születési idő:1948.10.30. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
240. *  Nikolai Kolomeytsev
(Коломейцев Николай Васильевич)
Születési idő: 1956.9.1. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
241. *  Sergey Shargunov
(Шаргунов Сергей Александрович)
Születési idő: 1980.5.12. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
242. *  Vadim Kumin
(Кумин Вадим Валентинович)
Születési idő: 1973.1.1. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
243. *  Yury Sinelshchikov
(Синельщиков Юрий Петрович)
Születési idő: 1947.9.26. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
244. *  Kazbek Taysayev
(Тайсаев Казбек Куцукович)
Születési idő: 1967.2.12. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
245. *  Alexey Kurinny
(Куринный Алексей Владимирович)
Születési idő: 1974.1.18. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
246. *  Anzhelika Glazkova
(Глазкова Анжелика Егоровна)
Születési idő: 1968.12.28. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
247. *  Alexander Yushchenko
(Ющенко Александр Андреевич)
Születési idő: 1969.11.19. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét,
valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2022.2.23.
248. *  Vyacheslav Markhayev
(Мархаев Вячеслав Михайлович)
Születési idő: 1955.6.1. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
249. *  Anatoly Bifov
(Бифов Aнатолий Жамалович)
Születési idő: 1963.1.7. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
250. *  Nikolay Arefyev
(Николай Васильевич Арефьев)
Születési idő: 1949.3.11. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
251. *  Boris Komotsky
(Комоцкий Борис Олегович)
Születési idő: 1956.1.31. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
252. *  Irina Filatova
(Филатова Ирина Анатольевна)
Születési idő: 1978.8.8. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
253. *  Sergey Levchenko
(Левченко Сергей Георгиевич)
Születési idő: 1953.11.2. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
254. *  Artyom Prokofyev
(Прокофьев Артём Вячеславович)
Születési idő: 1983.12.31. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
255. *  Maria Drobot
(Дробот Мария Владимировна)
Születési idő: 1982.3.21. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
256. *  Ivan Babich
(Бабич Иван Николаевич)
Születési idő: 1982.9.2. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
257. *  Nikolay Osadchy
(Осадчий Николай Иванович)
Születési idő: 1957.12.8. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
258. *  Alexey Korniyenko
(Корниенко Алексей Викторович)
Születési idő: 1976.7.22. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
259. *  Sergey Gavrilov
(Гаврилов Сергей Анатольевич)
Születési idő: 1966.1.27. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
260. *  Nikolay Ivanov
(Иванов Николай Николаевич)
Születési idő: 1957.1.17. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
261. *  Roman Lyabikhov
(Лябихов Роман Михайлович)
Születési idő: 1973.5.7. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
261. *  Vladimir Isakov
(Исаков Владимир Павлович)
Születési idő: 1987.2.25. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
263. *  Renat Suleymanov
(Сулейманов Ренат Исмаилович)
Születési idő: 1965.12.24. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
264. *  Vladimir Blotsky
(Блоцкий Владимир Николаевич)
Születési idő: 1977.11.10. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
265. *  Sergey Panteleyev
(Пантелеев Сергей Михайлович)
Születési idő: 1951.7.4. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
266. *  Georgy Kamnev
(Камнев Георгий Петрович)
Születési idő: 1983.1.5. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
267. *  Nikolay Vasilyev
(Васильев Николай Иванович)
Születési idő: 1958.3.28. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
268. *  Boris Ivanyuzhenkov
(Иванюженков Борис Викторович)
Születési idő: 1966.2.28. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
269. *  Viktor Sobolev
(Соболев Виктор Иванович)
Születési idő: 1950.2.23. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
270. *  Mikhail Avdeyev
(Авдеев Михаил Юрьевич)
Születési idő: 1977.3.6. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
271. *  Nina Ostanina
(Останина Нина Александровна)
Születési idő: 1955.12.26. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
272. *  Yevgeny Bessonov
(Бессонов Евгений Иванович)
Születési idő: 1968.11.26. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
273. *  Nikolay Yezersky
(Езерский Николай Николаевич)
Születési idő: 1956.5.8. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
274. *  Sergei Obukhov
(Обухов Сергей Павлович)
Születési idő: 1958.10.5. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
275. *  Denis Parfyonov
(Парфенов Денис Андреевич)
Születési idő: 1987.9.22. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
276. *  Andrei Anatolyevich Alekhin
(Андрей Анатольевич Алехин)
Születési idő: 1959.2.9. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
277. *  Petr Revoldovich Ammosov
(Аммосов Петр Револьдович)
Születési idő: 1966.9.22. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
278. *  Sergei Kazankov
(Казанков Сергей Иванович)
Születési idő: 1972.10.9. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
279. *  Oleg Lebedev
(Лебедев Олег Александрович)
Születési idő: 1976.10.12. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
280. *  Mikhail Matveyev
(Матвеев Михаил Николаевич)
Születési idő: 1968.5.13. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
281. *  Maria Prusakova
(Прусакова Мария Николаевна)
Születési idő: 1983.9.4. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
282. *  Oleg Smolin
(Смолин Олег Николаевич)
Születési idő: 1952.2.10. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
283. *  Mikhail Shchapov
(Щапов Михаил Викторович)
Születési idő: 1975.9.20. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
284. *  Sergei Karginov
(Каргинов Сергей Генрихович)
Születési idő: 1969.9.5. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
285. *  Yaroslav Nilov
(Нилов Ярослав Евгеньевич)
Születési idő: 1982.3.20. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
286. *  Vladimir Sipyagin
(Владимир Владимирович Сипягин)
Születési idő: 1970.2.19. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
287. *  Vasily Vlasov
(Власов Василий Максимович)
Születési idő: 1995.6.27. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
288. *  Boris Chernyshov
(Чернышов Борис Александрович)
Születési idő: 1991.6.25. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
289. *  Andrey Lugovoy
(Луговой Андрей Константинович)
Születési idő: 1966.9.19. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
290. *  Dmitry Svishchev
(Свищев Дмитрий Александрович)
Születési idő: 1969.5.22. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
291. *  Valery Seleznyov
(Селезнев Валерий Сергеевич)
Születési idő: 1964.9.5. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
292. *  Kaplan Panesh
(Панеш Каплан Мугдинович)
Születési idő: 1974.9.4. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
293. *  Arkady Svistunov
(Свистунов Аркадий Николаевич)
Születési idő: 1965.4.28. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
294. *  Stanislav Naumov
(Наумов Станислав Александрович)
Születési idő: 1972.10.4. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
295. *  Vladimir Koshelev
(Кошелев Владимир Алексеевич)
Születési idő: 1974.10.1. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
296. *  Ivan Musatov
(Мусатов Иван Михайлович)
Születési idő: 1976.2.14. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
297. *  Yevgeny Markov
(Марков Евгений Владимирович)
Születési idő: 1973.11.8. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
298. *  Ivan Sukharev
(Сухарев Иван Константинович)
Születési idő: 1978.6.10. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
299. *  Boris Paykin
(Пайкин Борис Романович)
Születési idő: 1965.3.26. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
300. *  Yuri Napso
(Напсо Юрий Аисович)
Születési idő: 1973.4.17. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
301. *  Aleksei Didenko
(Диденко Алексей Николаевич)
Születési idő: 1983.3.30. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
302. *  Aleksei Zhuravlyev
(Журавлев Алексей Александрович)
Születési idő: 1962.6.30. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
303. *  Sergei Leonov
(Леонов Сергей Дмитриевич)
Születési idő: 1983.5.9. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
304. *  Gennady Semigin
(Семигин Геннадий Юрьевич)
Születési idő: 1964.3.23. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
305. *  Aleksandr Terentyev
(Терентьев Александр Васильевич)
Születési idő: 1961.1.1. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
306. *  Fedot Tumusov
(Тумусов Федот Семёнович)
Születési idő: 1955.6.30. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
307. *  Timur Kanokov
(Каноков Тимур Борисович)
Születési idő: 1972.9.24. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
308. *  Igor Ananskikh
(Ананских Игорь Александрович)
Születési idő: 1966.9.6. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
309. *  Vadim Belousov
(Белоусов Вадим Владимирович)
Születési idő: 1960.10.2. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
310. *  Dmitry Gusev
(Гусев Дмитрий Геннадьевич)
Születési idő: 1972.7.23. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
311. *  Aleksandr Remezkov
(Ремезков Александр Александрович)
Születési idő: 1962.4.7. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
312. *  Andrei Kuznetsov
(Кузнецов Андрей Анатольевич)
Születési idő: 1972.5.29. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
313. *  Sergei Kabyshev
(Кабышев Сергей Владимирович)
Születési idő: 1963.9.4. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
314. *  Mikhail Delyagin
(Делягин Михаил Геннадьевич)
Születési idő: 1968.3.18. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
315. *  Oleg Nilov
(Нилов Олег Анатольевич)
Születési idő: 1962.5.8. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
316. *  Nikolai Burlyayev
(Бурляев Николай Петрович)
Születési idő: 1946.8.3. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
317. *  Anatoli Aksakov
(Аксаков Анатолий Геннадьевич)
Születési idő: 1957.11.28. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
318. *  Aleksandr Aksyonenko
(Аксёненко Александр Сергеевич)
Születési idő: 1986.3.8. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
319. *  Anatoly Wasserman
(Анатолий Александрович Вассерман / укр. Анатолiй Олександрович Вассерман)
Születési idő: 1952.12.9. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
320. *  Valery Gartung
(Валерий Карлович Гартунг)
Születési idő: 1960.11.12. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
321. *  Yuri Grigoryevich
(Григорьев Юрий Иннокентьевич)
Születési idő: 1969.9.20. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
322. *  Dmitri Kuznetsov
(Кузнецов Дмитрий Вадимович)
Születési idő: 1975.3.5. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
323. *  Yana Lantratova
(Лантратова Яна Валерьевна)
Születési idő: 1988.12.14. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
324. *  Anatoli Lisitsyn
(Лисицын Анатолий Иванович)
Születési idő: 1947.6.26. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
325. *  Galina Khovanskaya
(Хованская Галина Петровна)
Születési idő: 1943.8.23. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
326. *  Sergey Yakhnyuk
(Сергей Васильевич Яхнюк)
Születési idő: 1962.7.3. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
327. *  Alexander Yakubovsky
(Александр Владимирович Якубовский)
Születési idő: 1985.5.7. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
328. *  Azat Ferdinandovich Yagafarov
(Ягафаров Азат Фердинандович)
Születési idő: 1961.4.4. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
329. *  Aleksandr Shcherbakov
(Александр Владимирович Щербаков)
Születési idő: 1965.5.12. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
330. *  Nikolai Shcheglov
(Щеглов Николай Михайлович)
Születési idő: 1960.3.16. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
331. *  Adalbi Shhagoshev
(Адальби Люлевич Шхагошев)
Születési idő: 1967.6.6. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
332. *  Vadim Shuvalov
(Вадим Николаевич Шувалов)
Születési idő: 1958.2.17. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
333. *  Igor Shubin
(Игорь Николаевич Шубин)
Születési idő: 1955.12.20. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
334. *  Nadezhda Shkolkina
(Надежда Васильевна Школкина)
Születési idő: 1970.5.12. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
335. *  Anton Shipulin
(Антон Владимирович Шипулин)
Születési idő: 1987.8.21. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
336. *  Yuri Shvytkin
(Юрий Николаевич Швыткин)
Születési idő: 1965.5.24. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
337. *  Sergey Chizhov
(Сергей Викторович Чижов)
Születési idő: 1964.3.16. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
338. *  Alexey Chernyak
(Алексей Юрьевич Черняк)
Születési idő: 1973.8.27. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
339. *  Sergei Tchepikov
(Сергей Владимирович Чепиков)
Születési idő: 1967.1.30. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
340. *  Nikita Yurevich Chaplin
(Чаплин, Никита Юрьевич)
Születési idő: 1982.7.28. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
341. *  Elena Moiseevna Tsunaeva
(Елена Моисеевна Цунаева)
Születési idő: 1969.1.13. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
342. *  Nikolay Grigorevich Tsed
(Николай Григорьевич Цед)
Születési idő: 1959.1.6. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
343. *  Murat Khasanov
(Мурат Русланович Хасанов)
Születési idő: 1970.12.10. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
344. *  Ekaterina Vladimirovna
Kharchenko (Харченко Екатерина Владимировна)
Születési idő: 1977.8.11. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
345. *  Sultan Khamzaev
(Хамзаев Бийсултан Султанбиевич)
Születési idő: 1982.5.24. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
346. *  Tamara Frolova
(Тамара Ивановна Фролова)
Születési idő: 1959.11.2. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
347. *  Vyacheslav Vasilevich Fomichev
(Вячеслав Васильевич Фомичёв)
Születési idő: 1965.4.26. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
348. *  Vyacheslav Fetisov
(Вячеслав Фетисов)
Születési idő: 1958.4.20. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
349. *  Pavel Fedyaev
(Павел Михайлович Федяев)
Születési idő: 1982.7.31. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
350. *  Yevgeny Fyodorov
(Евгений Алексеевич Фёдоров)
Születési idő: 1963.5.11. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
351. *  Airat Farrakhov
(Айрат Закиевич Фаррахов)
Születési idő: 1968.2.17. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
352. *  Oksana Fadina
(Оксана Николаевна Фадина)
Születési idő: 1976.7.3. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
353. *  Rimma Amirovna Utyasheva
(Римма Амировна Утяшева)
Születési idő: 1952.1.3. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
354. *  Larisa Tutova
(Лариса Николаевна Тутова)
Születési idő: 1969.10.18. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
355. *  Artyom Turov
(Артём Викторович Туров)
Születési idő: 1984.3.1. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
356. *  Andrey Fedorovich Trifonov
(Андрей Фёдорович Трифонов)
Születési idő: 1965.5.1. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
357. *  Aleksandr Pavlovich Teterdinko
(Александр Павлович Тетердинко)
Születési idő: 1983.11.20. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
358. *  Roman Teryushkov
(Роман Игоревич Терюшков)
Születési idő: 1979.12.20. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
359. *  Mikhail Terentyev
(Михаил Борисович Терентьев)
Születési idő: 1970.5.14. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
360. *  Sergey Ten
(Сергей Юрьевич Тен)
Születési idő: 1976.8.25. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
361. *  Muslim Barisovich Tatriev
(Муслим Барисович Татриев)
Születési idő: 1980.1.11. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
362. *  Michail Vasilevich Tarasenko
(Михаил Васильевич Тарасенко)
Születési idő: 1947.11.21. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
363. *  Artur Taymazov
(Артур Борисович Таймазов)
Születési idő: 1979.7.20. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
364. *  Ekaterina Stenyakina
(Екатерина Петровна Стенякина)
Születési idő: 1985.5.4. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
365. *  Mikhail Starshinov
(Михаил Евгеньевич Старшинов)
Születési idő: 1971.12.12. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
366. *  Aleksandr Yurevich Spiridonov
(Александр Юрьевич Спиридонов)
Születési idő: 1989.1.3. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
367. *  Sergey Anatolevich Solovev
(Сергей Анатольевич Соловьев)
Születési idő: 1961.5.1. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
368. *  Sergey Sokol
(Сергей Михайлович Сокол)
Születési idő: 1970.12.17. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
369. *  Viktor Vladimirovich Smirnov
(Виктор Владимирович Смирнов)
Születési idő: 1968.9.9. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
370. *  Valeriy Skrug
(Валерий Степанович Скруг)
Születési idő: 1963.6.20. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
371. *  Andrei Skoch
(Андрей Владимирович Скоч)
Születési idő: 1966.1.30. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
372. *  Gennadiy Sklyar
(Геннадий Иванович Скляр)
Születési idő: 1952.5.17. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
373. *  Aleksandr Anatolevich Skachkov
(Александр Анатольевич Скачков)
Születési idő: 1960.11.21. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
374. *  Aleksey Sitnikov
(Алексей Владимирович Ситников)
Születési idő: 1971.6.19. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
375. *  Pavel Vladimirovich Simigin
(Симигин Павел Владимирович)
Születési idő: 1968.7.26. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
376. *  Leonid Jakovlevitch Simanovskiy
(Симановский Леонид Яковлевич)
Születési idő: 1949.7.19. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
377. *  Vladimir Borisovich Senin
(Сенин Владимир Борисович)
Születési idő: 1960.9.17. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
378. *  Viktor Seliverstov
(Селиверстов Виктор Валентинович)
Születési idő: 1954.8.2. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
379. *  Aydyn Nikolaevich Saryglar
(Айдын Николаевич Сарыглар)
Születési idő: 1988.2.22. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
380. *  Yuliya Vladimirovna Saranova
(Юлия Владимировна Саранова)
Születési idő: 1988.10.21. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
381. *  Shamsail Saraliyev
(Шамсаил Юнусович Саралиев)
Születési idő: 1973.11.5. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
382. *  Aleksandr Samokutyaev
(Александр Михайлович Самокутяев)
Születési idő: 1970.3.13. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
383. *  Vladimir Igorevich Samokish
(Владимир Игоревич Самокиш)
Születési idő: 1975.9.20. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
384. *  Alla Leonidovna Salaeva
(Алла Леонидовна Салаева)
Születési idő: 1979.9.14. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
385. *  Oleg Savchenko
(Олег Владимирович Савченко)
Születési idő: 1966.10.25. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
386. *  Dmitry Savelyev
(Дмитрий Иванович Савельев)
Születési idő: 1971.5.25. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
387. *  Khizri Abakarov
(Хизри Магомедович Абакаров)
Születési idő: 1960.6.28. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
388. *  Bekkhan Agayev
(Бекхан Вахаевич Агаев)
Születési idő: 1975.3.29. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
389. *  Rahim Asimov
(Рахим Азизбоевич Азимов)
Születési idő: 1964.8.16. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
390. *  Elvira Aitkulova
(Эльвира Ринатовна Аиткулова)
Születési idő: 1973.8.19. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
391. *  Nikolay Alexeyenko
(Николай Николаевич Алексеенко)
Születési idő: 1971.11.29. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
392. *  Sergey Altukhov
(Сергей Викторович Алтухов)
Születési idő: 1982.2.23. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
393. *  Andrey Alshevskih
(Андрей Геннадьевич Альшевских)
Születési idő: 1972.5.14. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
394. *  Olga Amelchenkova
(Ольга Николаевна Амельченкова)
Születési idő: 1990.9.5. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
395. *  Andrey Anikeyev
(Андрей Анатольевич Аникеев)
Születési idő: 1961.12.16. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
396. *  Grigori Wiktorowitsch Anikeev
(Григорий Викторович Аникеев)
Születési idő: 1972.2.28. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
397. *  Igor Antropenko
(Игорь Александрович Антропенко)
Születési idő: 1969.12.10. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
398. *  Olga Anufriyeva
(Ольга Николаевна Ануфриева)
Születési idő: 1974.8.18. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
399. *  Valentina Artamonova
(Валентина Николаевна Артамонова)
Születési idő: 1960.12.13. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
400. *  Aljona Igorevna Arschinova
(Алёна Игоревна Аршинова)
Születési idő: 1985.3.3. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
401. *  Rinat Ayupov
(Ринат Зайдулаевич Аюпов),
Születési idő: 1974.8.13. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
402. *  Leonid Babashov
(Леонид Иванович Бабашов)
Születési idő: 1966.1.31. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
403. *  Timofey Bazhenov
(Тимофей Баженов)
Születési idő: 1976.1.25. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
404. *  Zarif Baiguskarov
(Зариф Закирович Байгускаров)
Születési idő: 1967.6.30. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
405. *  Bekkhan Barakhoyev
(Бекхан Абдулхамидович Барахоев)
Születési idő: 1973.8.1. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
406. *  Anton Basansky
(Антон Александрович Басанский)
Születési idő: 1987.7.9. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
407. *  Rima Akberdinowna Batalova
(Рима Акбердиновна Баталова)
Születési idő: 1964.1.1. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
408. *  Vitaly Bakhmetyev
(Виталий Викторович Бахметьев)
Születési idő: 1961.8.12. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
409. *  Badma Bashankayev
(Бадма Николаевич Башанкаев)
Születési idő: 1978.6.16. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
410. *  Irina Belych
(Ирина Викторовна Белых)
Születési idő: 1964.8.16. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
411. *  Svetlana Bessarab
(Светлана Викторовна Бессараб)
Születési idő: 1970.12.7. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
412. *  Daniil Bessarabov
(Даниил Владимирович Бессарабов)
Születési idő: 1976.7.9. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
413. *  Sergey Bidonko
(Сергей Юрьевич Бидонько)
Születési idő: 1975.8.18. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
414. *  Artyom Bichayev
(Артём Александрович Бичаев)
Születési idő: 1990.4.4. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
415. *  Irek Borissowitsch Boguslawski
(Ирек Борисович Богуславский)
Születési idő: 1967.9.9. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
416. *  Jelena Bondarenko
(Елена Вениаминовна Бондаренко)
Születési idő: 1968.6.10. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
417. *  Alexander Borissov
(Александр Александрович Борисов)
Születési idő: 1974.8.17. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
418. *  Alexander Borodai
(Александр Юрьевич Бородай)
Születési idő: 1972.7.25. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
419. *  Nikolay Bortsov
(Николай Иванович Борцов)
Születési idő: 1945.5.8. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
420. *  Sergey Boyarskiy
(Сергей Михайлович Боярский)
Születési idő: 1980.1.24. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
421. *  Nikolai Brykin
(Николай Гаврилович Брыкин)
Születési idő: 1959.11.25. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
422. *  Nikolai Buduyev
(Николай Робертович Будуев)
Születési idő: 1974.3.24. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
423. *  Vadim Bulavinov
(Вадим Евгеньевич Булавинов)
Születési idő: 1963.3.20. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
424. *  Sergey Burlakov
(Сергей Владимирович Бурлаков)
Születési idő: 1971.5.26. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
425. *  Vladimir Burmatov
(Владимир Владимирович Бурматов)
Születési idő: 1981.8.18. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
426. *  Maria Valerjevna Butina
(Мария Валерьевна Бутина)
Születési idő: 1988.11.10. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
427. *  Tatiana Butskaya
(Татьяна Викторовна Буцкая)
Születési idő: 1975.5.8. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
428. *  Ernest Valeev
(Эрнест Абдулович Валеев)
Születési idő: 1950.4.7. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
429. *  Oleg Valenchuk
(Олег Дорианович Валенчук)
Születési idő: 1960.9.14. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
430. *  Nikolai Valueev
(Николай Сергеевич Валуев)
Születési idő: 1973.8.21. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
431. *  Maria Vasilkova
(Мария Викторовна Василькова)
Születési idő: 1978.2.13. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
432. *  Alexey Veller
(Алексей Борисович Веллер)
Születési idő: 1966.1.9. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
433. *  Sergey Veremeenko
(Сергей Алексеевич Веремеенко)
Születési idő: 1955.9.26. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
434. *  Roman Vodyanov
(Роман Михайлович Водянов)
Születési idő: 1982.11.25. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
435. *  Ilya Volfson
(Илья Светославович Вольфсон)
Születési idő: 1981.6.8. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
436. *  Andrey Vorobev
(Андрей Викторович Воробьёв)
Születési idő: 1985.7.24. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
437. *  Anatoliy Voronovskiy
(Анатолий Вороновский)
Születési idő: 1966.12.28. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
438. *  Anatoli Vyborny
(Анатолий Борисович Выборный)
Születési idő: 1965.6.8. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
439. *  Abdulkhakim Gadzhiyev
(Абдулхаким Кутбудинович Гаджиев)
Születési idő: 1966.2.13. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
440. *  Murad Gadzhiyev
(Мурад Станиславович Гаджиев)
Születési idő: 1961.7.31. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
441. *  Ruslan Gadzhiyev
(Руслан Гаджиевич Гаджиев)
Születési idő: 1978.8.29. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
442. *  Oleg Garin
(Олег Владимирович Гарин)
Születési idő: 1973.12.26. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
443. *  Dzhamaladin Gasanov
(Джамаладин Набиевич Гасанов)
Születési idő: 1964.8.5. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
444. *  Zaur Gekkiev
(Заур Далхатович Геккиев)
Születési idő: 1961.2.12. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
445. *  Olga Germanova
(Ольга Михайловна Германова)
Születési idő: 1961.9.26. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
446. *  Anton Getta
(Антон Александрович Гетта)
Születési idő: 1980.4.29. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
447. *  Dinar Gilmutdinov
(Динар Загитович Гильмутдинов)
Születési idő: 1969.8.10. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
448. *  Ildar Gilmutdinov
(Ильдар Ирекович Гильмутдинов)
Születési idő: 1962.9.3. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
449. *  Andrei Gimbatov
(Андрей Петрович Гимбатов)
Születési idő: 1979.7.19. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
450. *  Boris Gladkikh
(Борис Михайлович Гладких)
Születési idő: 1983.2.16. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
451. *  Aleksey Govyrin
(Алексей Говырин)
Születési idő: 1983.5.26. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
452. *  Oleg Golikov
(Олег Александрович Голиков)
Születési idő: 1968.10.21. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
453. *  Nikolay Goncharov
(Николай Александрович Гончаров)
Születési idő: 1984.1.13. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
454. *  Anton Gorelkin
(Антон Вадимович Горелкин)
Születési idő: 1982.12.22. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
455. *  Andrey Gorokhov
(Андрей Юрьевич Горохов)
Születési idő: 1960.1.13. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
456. *  Andrey Gurulev
(Андрей Викторович Гурулёв)
Születési idő: 1967.10.16. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
457. *  Galina Danchikova
(Галина Иннокентьевна Данчикова)
Születési idő: 1954.8.13. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
458. *  Ivan Demtschenko
(Иван Иванович Демченко)
Születési idő: 1960.9.27. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
459. *  Viktor Deryabkin
(Виктор Ефимович Дерябкин)
Születési idő: 1954.5.11. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
460. *  Viktor Dsjuba
(Виктор Викторович Дзюба)
Születési idő: 1977.8.10. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
461. *  Oleg Dimov
(Олег Дмитриевич Димов)
Születési idő: 1968.3.8. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
462. *  Akhmed Dogayev
(Ахмед Шамханович Догаев)
Születési idő: 1965.8.18. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
463. *  Nikolay Doluda
(Николай Александрович Долуда)
Születési idő: 1952.6.10. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
464. *  Andrey Doroshenko
(Андрей Николаевич Дорошенко)
Születési idő: 1977.3.10. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
465. *  Yuliya Nikolaevna
Drozhzhina (Юлия Николаевна Дрожжина)
Születési idő: 1990.3.1. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
466. *  Alexander Drozdov
(Александр Сергеевич Дроздов)
Születési idő: 1970.11.1. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
467. *  Tatyana Dyakonova
(Татьяна Ивановна Дьяконова)
Születési idő: 1970.4.22. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
468. *  Yelena Yevtyukhova
(Елена Александровна Евтюхова)
Születési idő: 1970.8.7. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
469. *  Aleksey Yezubov
(Алексей Петрович Езубов)
Születési idő: 1948.2.10. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
470. *  Vitali Jefimow
(Виталий Борисович Ефимов)
Születési idő: 1940.4.4. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
471. *  Konstantin Zakharov
(Константин Юрьевич Захаров)
Születési idő: 1973.3.31. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
472. *  Viktor Subarev
(Зубарев Виктор Владиславович)
Születési idő: 1961.2.20. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
473. *  Oleg Ivaninskiy
(Олег Иванович Иванинский)
Születési idő: 1966.6.5. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
474. *  Vladimir Ivanov
(Владимир Валерьевич Иванов)
Születési idő: 1971.2.10. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
475. *  Maxim Ivanov
(Максим Анатольевич Иванов
Születési idő: 1967.11.24. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
476. *  Maksim Ivanov
(Максим Евгеньевич Иванов)
Születési idő: 1987.5.23. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
477. *  Irina Ivenskikh
(Ирина Валентиновна Ивенских)
Születési idő: 1972.7.22. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
478. *  Leonid Ivlev
(Леонид Григорьевич Ивлев)
Születési idő: 1953.5.1. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
479. *  Viktor Ignatov
(Виктор Александрович Игнатов)
Születési idő: 1968.10.15. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
480. *  Igor Igoshin
(Игорь Николаевич Игошин)
Születési idő: 1970.12.11. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
481. *  Vladimir Ilynikh
(Владимир Алексеевич Ильиных)
Születési idő: 1975.5.20. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
482. *  Alexander Iltyakov
(Александр Владимирович Ильтяков)
Születési idő: 1971.10.9. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
483. *  Andrei Issajev
(Андрей Константинович Исаев)
Születési idő: 1964.10.1. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
484. *  Dmitry Islamov
(Дмитрий Викторович Исламов)
Születési idő: 1977.12.5. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
485. *  Dmitry Kadenkov
(Дмитрий Михайлович Каденков)
Születési idő: 1972.5.3. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
486. *  Viktor Kazakov
(Виктор Алексеевич Казаков)
Születési idő: 1949.4.4. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
487. *  Rustam Kalimullin
(Рустам Галиуллович Калимуллин)
Születési idő: 1958.1.2. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
488. *  Alexei Kanayev
(Алексей Валерианович Канаев)
Születési idő: 1971.9.30. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
489. *  Georgy Karlov
(Георгий Александрович Карлов)
Születési idő: 1971.1.4. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
490. *  Anatoly Karpov
(Анатолий Евгеньевич Карпов)
Születési idő: 1951.5.23. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
491. *  Andrey Kartapolov
(Андрей Валериевич Картаполов)
Születési idő: 1963.11.9. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
492. *  Igor Kastyukevich
(Игорь Юрьевич Кастюкевич)
Születési idő: 1976.12.6. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
493. *  Pavel Kachkaev
(Павел Рюрикович Качкаев)
Születési idő: 1951.10.4. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
494. *  Ivan Kvitka
(Иван Иванович Квитка)
Születési idő: 1967.5.4. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
495. *  Viktor Kidyaev
(Виктор Борисович Кидяев)
Születési idő: 1956.7.9. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
496. *  Mikhail Kizeev
(Михаил Владимирович Кизеев)
Születési idő: 1978.3.31. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
497. *  Mikhail Kislyakov
(Михаил Леонидович Кисляков)
Születési idő: 1975.11.18. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
498. *  Alexander Kogan
(Александр Борисович Коган)
Születési idő: 1969.2.26. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
499. *  Alfia Kogogina
(Альфия Гумаровна Когогина)
Születési idő: 1968.2.22. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
500. *  Aleksandr Kozlovskiy
(Александр Николаевич Козловский)
Születési idő: 1973.5.5. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
501. *  Andrey Kolesnik
(Андрей Иванович Колесник)
Születési idő: 1960.2.26. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
502. *  Oleg Kolesnikov
(Олег Алексеевич Колесников)
Születési idő: 1968.9.11. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
503. *  Sergey Kolunov
(Сергей Владимирович Колунов)
Születési idő: 1973.3.22. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
504. *  Vladimir Kononov
(Владимир Михайлович Кононов)
Születési idő: 1958.3.13. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
505. *  Olga Korobova
(Ольга Владимировна Коробова)
Születési idő: 1978.9.15. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
506. *  Natalya Kostenko
(Наталья Васильевна Костенко)
Születési idő: 1980.8.9. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
507. *  Sergey Kotkin
(Сергей Николаевич Коткин)
Születési idő: 1956.3.11. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
508. *  Denis Kravchenko
(Денис Борисович Кравченко)
Születési idő: 1976.4.17. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
509. *  Anton Krasnoshtanov
(Антон Алексеевич Красноштанов)
Születési idő: 1986.6.10. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
510. *  Sergey Krivonosov
(Сергей Владимирович Кривоносов)
Születési idő: 1971.5.29. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
511. *  Mikhail Kuzmin
(Михаил Владимирович Кузьмин)
Születési idő: 1955.8.5. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
512. *  Tatyana Kusayko
(Татьяна Алексеевна Кусайко)
Születési idő: 1960.1.15. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
513. *  Vitaliy Kushnarev
(Виталий Васильевич Кушнарёв)
Születési idő: 1975.5.1. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
514. *  Alexei Lavrinenko
(Алексей Фёдорович Лавриненко)
Születési idő: 1955.8.20. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
515. *  Dmitriy Lameykin
(Дмитрий Викторович Ламейкин)
Születési idő: 1977.2.27. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
516. *  Yevgeniy Lebedev
(Евгений Викторович Лебедев)
Születési idő: 1957.12.12. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
517. *  Anatoliy Lesun
(Анатолий Фёдорович Лесун)
Születési idő: 1959.2.27. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
518. *  Ruslan Abdulvakhievich Lechkhadzhiev
(Руслан Абдулвахиевич Лечхаджиев)
Születési idő: 1965.7.2. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
519. *  Sergei Lissovski
(Сергей Фёдорович Лисовский)
Születési idő: 1960.4.25. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
520. *  Vitali Lichachow
(Виталий Викторович Лихачёв)
Születési idő: 1964.2.22. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
521. *  Tatyana Lobach
(Татьяна Георгиевна Лобач)
Születési idő: 1974.1.8. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
522. *  Vyacheslav Loginov
(Вячеслав Юрьевич Логинов)
Születési idő: 1979.1.9. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
523. *  Ivan Loor
(Иван Иванович Лоор)
Születési idő: 1955.12.11. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
524. *  Dmitriy Lotsmanov
(Дмитрий Николаевич Лоцманов)
Születési idő: 1975.3.2. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
525. *  Roman Lyubarskiy
(Роман Валерьевич Любарский)
Születési idő: 1980.7.16. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
526. *  Alexander Mazhuga
(Александр Георгиевич Мажуга)
Születési idő: 1980.8.6. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
527. *  Denis Maidanov
(Денис Майданов)
Születési idő: 1976.2.17. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
528. *  Vyatscheslav Makarov
(Вячеслав Серафимович Макаров)
Születési idő: 1955.5.7. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
529. *  Zurab Makiyev
(Зураб Гайозович Макиев)
Születési idő: 1976.9.30. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
530. *  Alexander Maximov
(Александр Александрович Максимов)
Születési idő: 1946.11.15. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
531. *  Rafael Mardanshin
(Рафаэль Мирхатимович Марданшин)
Születési idő: 1961.12.24. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
532. *  Andrey Markov
(Андрей Павлович Марков)
Születési idő: 1972.6.30. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
533. *  Aidar Metshin
(Айдар Раисович Метшин)
Születési idő: 1963.8.27. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
534. *  Vitaly Milonov
(Виталий Валентинович Милонов)
Születési idő: 1974.1.23. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
535. *  Sergey Morozov
(Сергей Иванович Морозов)
Születési idő: 1959.9.6. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
536. *  Natalya Nazarova
(Наталья Васильевна Назарова)
Születési idő: 1953.12.22. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
537. *  Anton Nemkin
(Антон Игоревич Немкин)
Születési idő: 1983.8.22. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
538. *  Nikolay Nikolaev
(Николай Петрович Николаев)
Születési idő: 1970.4.2. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
539. *  Vyacheslav Nikonov
(Вячеслав Никонов)
Születési idő: 1956.6.5. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
540. *  Evgeniy Nifantiev
(Евгений Олегович Нифантьев)
Születési idő: 1978.9.14. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
541. *  Nurbagand Nurbagandov
(Нурбаганд Нурбагандов)
Születési idő: 1957.3.19. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
542. *  Yuliya Ogloblina
(Юлия Васильевна Оглоблина),
Születési idő: 1989.11.1. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
543. *  Leonid Ogul
(Леонид Анатольевич Огуль)
Születési idő: 1963.10.26. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
544. *  Natalya Orlova
(Наталья Алексеевна Орлова)
Születési idő: 1969.8.29. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
545. *  Gennadiy Panin
(Геннадий Олегович Панин)
Születési idő: 1981.6.13. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
546. *  Nikolay Pankov
(Николай Васильевич Панков)
Születési idő: 1965.1.5. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
547. *  Irina Aleksandrovna Pankina
(Ирина Александровна Панькина)
Születési idő: 1986.3.8. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
548. *  Evgeny Pervyshov
(Евгений Алексеевич Первышов)
Születési idő: 1976.5.4. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
549. *  Vyacheslav Petrov
(Вячеслав Анатольевич Петров)
Születési idő: 1969.8.17. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
550. *  Sergey Petrov
(Сергей Валериевич Петров)
Születési idő: 1965.4.19. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
551. *  Yury Petrov
(Юрий Александрович Петров),
Születési idő: 1947.4.10. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
552. *  Nikolay Petrunin
(Николай Юрьевич Петрунин),
Születési idő: 1976.2.27. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
553. *  Valentina Pivnenko
(Валентина Николаевна Пивненко)
Születési idő: 1947.6.14. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
554. *  Olga Pilipenko
(Ольга Васильевна Пилипенко),
Születési idő: 1966.1.4. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
555. *  Dmitri Pirog
(Дмитрий Юрьевич Пирог)
Születési idő: 1980.6.27. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
556. *  Vladimir Plotnikov
(Владимир Николаевич Плотников)
Születési idő: 1961.11.30. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
557. *  Dmitriy Viktorovich Pogorelyy
(Дмитрий Викторович Погорелый)
Születési idő: 1977.10.4. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
558. *  Nataliya Poluyanova
(Наталия Владимировна Полуянова)
Születési idő: 1981.3.11. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
559. *  Arkady Ponomarev
(Аркадий Николаевич Пономарёв)
Születési idő: 1956.5.16. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
560. *  Yevgeny Popov
(Евгений Попов)
Születési idő: 1978.9.11. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
561. *  Aleksandr Prokopyev
(Александр Сергеевич Прокопьев)
Születési idő: 1986.8.5. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
562. *  Roman Ptitsyn
(Роман Викторович Птицын)
Születési idő: 1975.9.8. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
563. *  Vladislav Reznik
(Владислав Матусович Резник)
Születési idő: 1954.5.17. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
564. *  Vladimir Resin
(Владимир Иосифович Ресин)
Születési idő: 1936.2.21. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
565. *  Victoria Rodina
(Виктория Сергеевна Родина)
Születési idő: 1989.10.29. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
566. *  Irina Rodnina
(Ирина Константиновна Роднина)
Születési idő: 1949.9.12. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
567. *  Roman Romanenko
(Роман Юрьевич Романенко)
Születési idő: 1971.8.9. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
568. *  Mikhail Romanov
(Михаил Валентинович Романов)
Születési idő: 1984.11.3. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
569. *  Igor Rudensky
(Игорь Николаевич Руденский)
Születési idő: 1962.9.11. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
570. *  Alexander Rumyantsev
(Александр Григорьевич Румянцев)
Születési idő: 1947.2.12. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
571. *  Zhanna Ryabtseva
(Рябцева Жанна Анатольевна)
Születési idő: 1977.12.8. Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V.V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
572. *  Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, született GOGOLEVA
(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)
Születési idő: 1970.7.2.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
573. *  Olga Nikokyevna ALIMOVA
(Ольга Николаевна Алимова)
Születési idő: 1953.4.10.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
574. *  Georgy Konstantinovich ARAPOV
(Георгий Константинович Арапов)
Születési idő: 1999.9.11.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
575. *  Otari Yonovich ARSHBA
(Отари Ионович Аршба)
Születési idő: 1955.4.12.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
576. *  Alexander Mikhailovich BABAKOV
(Александр Михайлович Бабаков)
Születési idő: 1963.2.8.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
577. *  Mikhail Nikolayevich BERULAVA
(Михаил Николаевич Берулава)
Születési idő: 1950.8.3.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
578. *  Vladimir Abdualiyevich VASILYEV
(Владимир Абдуалиевич Васильев)
Születési idő: 1949.8.11.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
579. *  Veronika Valeriyevna VLASOVÁ
(Вероника Валериевна Власова)
Születési idő: 1966.11.2.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
580. *  Yelena Andreyevna VTORYGINA
(Елена Андреевна Вторыгина)
Születési idő: 1957.8.17.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
581. *  Dmitry Fyodorovich VYATKIN
(Дмитрий Фёдорович Вяткин)
Születési idő: 1974.5.21.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
582. *  Alexey Vasilyevich GORDEYEV
(Алексей Васильевич Гордеев)
Születési idő: 1955.2.28.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
583. *  Kseniya Alexandravna GORJATCHEVA
(Ксения Александровна Горячева)
Születési idő: 1996.5.16.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
584. *  Vladisláv Andreevich DAVANKOV
(Владислав Андреевич Даванков)
Születési idő: 1984.2.25.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
585. *  Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV
(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)
Születési idő: 1977.9.21.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
586. *  Alexander Vyacheslavovich DYOMIN
(Александр Вячеславович Дёмин)
Születési idő: 1988.9.23.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
587. *  Oksana Genrikhovna DMITRIEVA
(Оксана Генриховна Дмитриева)
Születési idő: 1958.4.3.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
588. *  Alexander Dmitriyevich ZHUKOV
(Александр Дмитриевич Жуков)
Születési idő: 1956.6.1.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
589. *  Konstantin Fyodorovich ZATULIN
(Константин Фёдорович Затулин)
Születési idő: 1958.9.7.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
590. *  Artem Alexandrovich KAVINOV
(Артём Александрович Кавинов)
Születési idő: 1969.9.3.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
591. *  Olga MMiailovna KAZAKOVA
(Ольга Михайловна Казакова)
Születési idő: 1968.5.30.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
592. *  Sholban Valeryevich KARA-OOL
(Шолбан Валерьевич Кара-
оол)
Születési idő: 1966.7.18.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
593. *  Raisa Vasilyevna KARMAZINA
(Раиса Васильевна Кармазина)
Születési idő: 1951.1.9.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
594. *  Artem Yuryevich KIRYANOV
(Артём Юрьевич Кирьянов)
Születési idő: 1977.1.12.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
595. *  Lev Igoryevich KOVPAK
(Лев Игоревич Ковпак)
Születési idő: 1978.10.23.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
596. *  Robert Ivanovich KOCHEV
(Роберт Иванович Кочиев)
Születési idő: 1966.3.16.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
597. *  Andrey Leonidovich KRASOV
(Андрей Леонидович Красов)
Születési idő: 1967.1.27.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
598. *  Pavel Vhdimirovich KRASHENINNIKOV
(Павел Владимирович Крашенинников)
Születési idő: 1964.6.21.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
599. *  Anna Yuryevna KUZNETSOVA
(Анна Юрьевна Кузнецова)
Születési idő: 1982.1.3.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
600. *  Rizvan Danilovich KURBANOV
(Ризван Даниялович Курбанов)
Születési idő: 1961.1.3.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
601. *  Oleg Yuıyevich LEONOV
(Олег Юрьевич Леонов)
Születési idő: 1970.9.10.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
602. *  Andrey Mikhailovich MAKAROV
(Андрей Михайлович Макаров)
Születési idő: 1954.7.22.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
603. *  Evgeny Evgenievich MARCHENKO
(Евгений Евгеньевич Марченко)
Születési idő: 1972.7.17.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
604. *  Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV
(Олег Анатольевич Матвейчев)
Születési idő: 1970.2.1.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
605. *  Artem Pavlovich METELEV
(Артём Павлович Метелев)
Születési idő: 1993.8.11.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
606. *  Oleg Viktorovich MOROZOV
(Олег Викторович Морозов)
Születési idő: 1953.11.5.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
607. *  Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV
(Евгений Сергеевич Москвичев)
Születési idő: 1957.9.28.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
608. *  Alexey Gennadyevich NECHAYEV
(Алексей Геннадьевич Нечаев)
Születési idő: 1966.8.30.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
609. *  Viktória Viktorovna NIKOLAEVA
(Виктория Викторовна Николаева)
Születési idő: 1962.11.21.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
610. *  Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV
(Николай Владимирович Новичков)
Születési idő: 1974.12.24.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
611. *  Marina Eduardovna ORGEYEVA
(Марина Эдуардовна Оргеева)
Születési idő: 1959.9.21.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
612. *  Sergey Alexandrovich PAHOMOV
(Сергей Александрович Пахомов)
Születési idő: 1975.8.6.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
613. *  Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV
(Дмитрий Анатольевич Певцов)
Születési idő: 1963.7.8.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
614. *  Alexander Petrovich PETROV
(Александр Петрович Петров)
Születési idő: 1958.5.21.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
615. *  Viktor Vitalyevich PINSKIY
(Виктор Витальевич Пинский)
Születési idő: 1964.2.6.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
616. *  Vasily Ivanovich PISKAREV
(Василий Иванович Пискарев)
Születési idő: 1963.11.8.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
617. *  Vladimir Vladimirovich PLYAKIN
(Владимир Владимирович Плякин)
Születési idő: 1981.9.19.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
618. *  Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV
(Александр Алексеевич Поляков)
Születési idő: 1969.1.31.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
619. *  Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA
(Светлана Викторовна Разворотнева)
Születési idő: 1968.3.25.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
620. *  Evgeny Vasilyevich REVENKO
(Евгений Васильевич Ревенко)
Születési idő: 1972.5.22.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
621. *  Svetlana Yevgenyeva SAVITSKAYA
(Светлана Евгеньевна Савицкая)
Születési idő: 1948.8.8.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
622. *  Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV
(Дмитрий Станиславович Скриванов)
Születési idő: 1971.8.15.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
623. *  Ivan Alexandravich SOLODOVNIKOV
(Иван Александрович Солодовников)
Születési idő: 1985.4.9.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
624. *  Yuriy Arkadevich STANKEVICH
(Юрий Аркадьевич Станкевич)
Születési idő: 1976.7.24.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
625. *  Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN
(Александр Михайлович Стрелюхин)
Születési idő: 1958.7.4.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
626. *  Sangadzhi Andreyevich TARBAEV
(Сангаджи Андреевич Тарбаев)
Születési idő: 1982.4.15.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
627. *  Olga Victorovna TIMOFEYEVA
(Ольга Викторовна Тимофеева)
Születési idő: 1977.8.19.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
628. *  Alexey Nikohevich TKACHEV
(Алексей Николаевич Ткачёв)
Születési idő: 1957.3.1.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
629. *  Maxim Anatolyevich TOPILIN
(Максим Анатольевич Топилин)
Születési idő: 1967.4.19.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
630. *  Vladisláv Alexandrovich TRETIAK
(Владислав Александрович Третьяк)
Születési idő: 1952.4.25.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
631. *  Amir Makhsudovich HAMITOV
(Амир Махсудович Хамитов)
Születési idő: 1975.2.4.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
632. *  Alexander Evseyevich KHINSHTEIN
(Александр Евсеевич Хинпггейн)
Születési idő: 1974.10.26.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
633. *  Gleb Yakovlevich KHOR
(Глеб Яковлевич Хор)
Születési idő: 1963.4.8.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
634. *  Dmitry Anatolievich KHUBEZOV
(Дмитрий Анатольевич Хубезов)
Születési idő: 1971.12.20.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
635. *  Roza Basirovna
CHEMEPJS (Роза Басировна Чемерис)
Születési idő: 1978.6.11.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
636. *  Alexey Vasilievich CHEPA
(Алексей Васильевич Чепа)
Születési idő: 1955.11.22.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
637. *  Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV
(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)
Születési idő: 1963.12.23.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
638. *  Grigory Vladimirovich SHLKIN
(Григорий Владимирович Шилкин)
Születési idő: 1976.10.20.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
639. *  Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV
(Александр Михайлович Шолохов)
Születési idő: 1962.1.25.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
640. *  Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA
(Елена Александровна Ямпольская)
Születési idő: 1971.6.20.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
641. *  Irina Anatolie vna YAROVAYA
(Ирина Анатольевна Яровая)
Születési idő: 1966.10.17.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
642. *  Nikita RUMYANTSEV
(Румянцев Никита Геннадьевич)
Születési idő: 1988.4.27.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
643. *  Mikhail KISELYOV
(Киселёв Михаил Сергеевич)
Születési idő: 1986.6.18.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
644. *  Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV
(Дмитрий Анатольевич Медведев)
Születési idő: 1965.9.14.
Nem: férfi
A nemzeti biztonsági tanács elnökhelyettese. A nemzeti biztonsági tanács tagjaként támogatta a két önmagát kikiáltó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését. 2022.2.25.
645. *  Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN
(Михаил Владимирович Мишустин)
Születési idő: 1966.5.3.
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció minisztere böke. A nemzeti biztonsági tanács tagjaként támogatta a két önmagát kikiáltó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését. 2022.2.25.
646. *  Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV
(Владимир Александрович Колокольцев)
Születési idő: 1961.5.11.
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció belügyminisztere. A nemzeti biztonsági tanács tagjaként támogatta a két önmagát kikiáltó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését. 2022.2.25.
647. *  Sergei Borisovich IVANOV
(Сергей Борисович Иванов)
Születési idő: 1953.1.31.
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció elnökének a környezetvédelmi tevékenységekért, az ökológiáért és a közlekedésért felelős különleges képviselője. A nemzeti biztonsági tanács tagjaként támogatta a két önmagát kikiáltó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését. 2022.2.25.
648. *  Igor Olegovich SHCHYOGOLEV
(Игорь Олегович Шрголев)
Születési idő: 1965.11.10.
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció elnökének képviselője a Központi Szövetségi Körzetben (Central Federal District), az Oroszországi Föderáció teljes jogkörű állami tanácsadója (Fuli State Advisor). A nemzeti biztonsági tanács tagjaként támogatta a két önmagát kikiáftó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését. 2022.2.25.
649. *  Vladisláv Leonidovich BRUEV
(Владислав Леонидович БРУЕВ)
Születési idő: 1977
Tisztség: agomeli (Gomel) határőrizeti csoport vezetője
Rendfokozat: ezredes
Születési hely: Kharkov, Ukrainian SSR (jelenleg: Ukraine)
Állampolgárság: belarusz
Nem: forfi
Vladisláv Bmev a gomeli (Gomel) belarusz határőrizeti csoport vezetője. Eminőségében felelős agomeli régióban (oblaszty) a határbiztonság felügyeletéért, a Belarusz és Ukrajna közötti határt is beleértve, és az e határszakaszon áthaladó személy- és áruforgalom felügyeletéért. Az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agresszió során orosz csapatok lépték át a Belarusz és Ukrajna közötti határt a gomeli régióban. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
650. *  Oleg Anatolyevich EIBATOV
(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)
Tisztség: amozyri (Mozyr) határalakulat vezetője
Rendfokozat: ezredes
Állampolgárság: belarusz
Nem: forfi
Oleg Eíbatov amozyri (Mozyr) határalakulat belarusz vezetője. E minőségében felelős amozyri területen a határbiztonság felügyeletéért, a Belarusz és Ukrajna közötti határt is beleértve, és az e határszakaszon áthaladó személy- és áruforgalom felügyeletéért. Az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agresszió során orosz csapatok lépték át a Belarusz és Ukrajna közötti határt a mozyri területen. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
651. *  Dmitry Alexandrovich VINNÍKOV
(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)
Tisztség: apinszki (Pinsk) határalakulat vezetője
Rendfokozat: ezredes
Születési idő: 1979
Állampolgárság: belarusz
Nem: lérfi
Dmitry Vinníkov apinszki (Pinsk) határalakulat belarusz vezetője. E minőségében felelős a pinszki területen a határbiztonság felügyeletéért, a Belarusz és Ukrajna közötti határt is beleértve, és az e határszakaszon áthaladó személy- és áruforgalom felügyeletéért. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót. Az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió során orosz csapatok lépték át a Belarusz és Ukrajna közötti határt a pinszki területen. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
652. *  Aleksandr PASHKEVICH
(Пашкевич Александр)
Tisztség: a 65408. katonáin egység vezérkari főnöke, Luninets repülőtér
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Aleksandr Pashkevich a belarusz 65408. egység vezérkari főnöke / Luninets repülőtér. E minőségében részt vett az orosz katonai jelenlétnek a 2022. február 24-i katonai agresszió előkészítését és lebonyolítását elősegítő kiépítésében a Luninets repülőtéren. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
653. *  Andrei LUKYANOVICH
(Андрей Лукьянович)
Tisztség: pilóta, ezredes, a légierő és a légvédelmi erők parancsnok-
helyettese, a belarusz légi erők főparancsnoka, a 06752 katonai egység parancsnoka / Machulischi repülőtér
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Lukyanovich Andrei ezredes pilóta, a belarusz légierő és légvédelmi erők parancsnok-helyettese, a belarusz légi erők főparancsnoka, és a 06752 katonai egység parancsnoka / Machulischi repülőtér. E minőségében részt vett a 2022. február 24-i Ukrajna elleni katonai agressziót előkészítő, a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
654. *  Aleksandr KRIVETS
(Кривец Александр)
Tisztség: a 116. rohamőrségi Radomszkaja vörös sávos légi támaszpont parancsnoka /Lida repülőtér
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Aleksandr Krivets a belarusz 116. rohamőrségi Radomszkaja vörös sávos légi támaszpont parancsnoka / Lida repülőtér. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az orosz katonai agressziót. E minőségében a 2022. február 24-i orosz katonai agressziót megelőzően részt vett az orosz katonai jelenlét kiépítésében a Lida repülőtéren. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
655. *  Yuri PYZHIK
(Юрий Пыжик)
Tisztség: pilóta, ezredes, az 54804 katonai egység parancsnoka, a 61. harcoló légi támaszpont parancsnoka / Baranovichi repülőtér
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Yuri Pyzhik ezredes pilóta, és a belarusz 61. harcoló légi támaszpont parancsnoka / Baranovichi repülőtér. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. E minőségében részt vett a 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő, a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
656. *  Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK
(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)
Tisztség: A nyugati műveleti parancsnokság vezérkari főnöke - első parancsnokhelyettese
Születési idő: 1972.7.11.
Születési hely: village of Kamenyuki, Kamenetsky district, Brest Region/ Oblast, egykori USSR (jelenleg: Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk a belarusz nyugati műveleti parancsnokság vezérkari főnöke és első parancsnokhelyettese. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az orosz katonai agressziót. E tisztségében felelős a parancsnoksága alatt álló csapatoknak az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő és elősegítő, a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban való részvételéért. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
657. *  Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH
(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)
Tisztség: A fegyveres erők harcászati kiképzése központi igazgatóságának főnöke
Rendfokozat: vezérőrnagy
Születési idő: 1968.1.1.
Születési hely: Gomel oblast, egykori USSR (jelenleg: Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: ferfi
Andrei Konstantinovich Nekrashevich a Belarusz Köztársaság fegyveres erői harcászati kiképzése belarusz központi igazgatóságának fönöke. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni, 2022. január 24-i orosz katonai agressziót. E tisztségében felelős a belarusz fegyveres erők és külföldi államok fegyveres erői közös harcászati kiképzésének felügyeletéért. Nyilvánosan méltatta az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő és elősegítő közös belarusz-orosz hadgyakorlatokat. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
658. *  Viktor Vhdimirovich GULEVICH
(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)
Születési idő: 1969.5.14.
Születési hely: Velyka Pader, Slutsk district, Minsk region, egykori USSR (jelenleg: Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Viktor Vhdimirovich Gulevich a belarusz fegyveres erők vezérkari főnöke, a Belarusz Köztársaság védelmi miniszterének első helyettese. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. E tisztségében támogatta, felügyeke és nyilvánosan észrevételezte a 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő és elősegítő közös belarusz-orosz hadgyakorlatokat. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
659. *  Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH,
(Вольфович Александр Григорьевич)
Tisztség: a biztonsági tanács államtitkára
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Volfovich Aleksandr Grigoryevich a Belarusz Köztársaság biztonsági tanácsának államtitkára, aki helyi katonai források szerint az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő és elősegítő ,Allied Resolve 2022" hadgyakorlatot felügyelte. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
660. *  Andrey ZHUK Tisztség: Belarusz védelmi miniszterhelyettese, vezérőrnagy
Állampolgárság: Belarusz
Nem: férfi
Andrey Zhuk a Belarusz Köztársaság védelmi miniszterhelyettese. E minőségében részt vett a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban, melyek előkészítették és elősegítették a 2022. február 24-i orosz katonai agressziót. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
661. *  Sergei SIMONENKO Tisztség: vezérőrnagy, a védelmi miniszter fegyverkezésért felelős helyettese, fegyverkezési főnök
Születési idő: 1968.4.2.
Születési hely: Kostyukovichi, Mogilyov Region
Nem: ferfi
Sergei Simonenko vezérőrnagy, aBelarusz Köztársaság védelmi miniszterének fegyverkezésért felelős helyettese, fegyverkezési főnök. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette és elősegítette az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót, különösen azzal, hogy a fegyveres agressziót megelőző hetekben fogadó országként részt vett Belarusz és Oroszország fegyveres erőinek közös gyakorlataiban. Vezérőrnagyi és a Belarusz Köztársaság védelmi miniszterének fegyverkezésért felelős helyetteseként betöltött minőségében Sergei Simonenko-t felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
662. *  Andrei BURDYKO Tisztség: vezérőrnagy, a védelmi miniszter logisztikáért felelős helyettese, logisztikai főnök
Születési hely: Pleshchenitsy, Minsk region
Nem: ferfi
Andrei Burdyko vezérőrnagy, a Belarusz Köztársaság védelmi miniszterének logisztikáért felelős helyettese, logisztikai főnök. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette és elősegítette az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót, különösen azzal, hogy a katonai agressziót megelőző hetekben fogadó országként részt vett Belarusz és Oroszország fegyveres erőinek közös gyakorlataiban. Vezérőrnagyi és a Belarusz Köztársaság védelmi miniszterének logisztikáért felelős helyetteseként betöftött minőségében Andrei Burdyko-t felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
663. *  Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK
(Николай Михайлович РОГАЩУК)
Nem: férfi Nikolai Rogashchuk Aliksandr Lukashenka elnöki tanácsadója és a gomeli régió felügyelője. E tisztségében segítséget nyújtott az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő közös orosz-belarusz hadgyakorlatokhoz.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
664. *  Vadim Ivanovich DENISENKO
(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)
Tisztség: vezérőrnagy, a fegyveres erők különleges műveleti erőinek parancsnoka
Születési idő: 1967.9.3.
Születési hely: Budapest, Hungary
Állampolgárság: belarusz
Nem: ferfi
Vadim Denisenko vezérőrnagy, a különleges műveleti erők parancsnoka. E tisztségében részt vett az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő, a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
665. *  Aleksandr LOZITSKY
(Александр ЛОЗИЦКИЙ)
Tisztség: alezredes, a 65408.egység parancsnoka /Luninets repülőtér
Állampolgárság: behrusz
Nem: férfi
Aleksandr Lozitsky abelarusz hadsereg alezredese és a 65408. egység parancsnoka / Luninets repülőtér. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. E tisztségében részt vett az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő, a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
666. *  Igor Viktorovich DEMIDENKO
(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)
Tisztség: vezérőrnagy, a nyugati műveleti parancsnokság parancsnoka
Születési idő: 1971.2.5.
Születési hely: Mogilev, egykori USSR (jelenleg: Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Igor Viktorovich Demidenko vezérőrnagy, a Belarusz Köztársaság nyugati műveleti parancsnokságának parancsnoka. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót. E tisztségében felelős a parancsnoksága alatt álló csapatoknak az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót előkészítő és elősegítő közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban való részvételéért. Maga is részt vett e hadgyakorlatokban és felügyelte a csapatainak az e hadgyakorlatokban való részvételét.
Ennélfogva Igor Viktorovich Demidenkot felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
667. *  Yuri Vitoldovich SHULEYKO
(a.k.a. Yury Vitoldovich SHULEIKO)
Születési idő: 1968
Születési hely: Kozlovshchina, Dyatlovo District, Grodno Oblast
Telefonszám:
(+375 162) 21-23-32
Nem: férfi
Yuri Vitoldovich Shuleyko abreszti regionális végrehajtó bizottság elnöke. E tisztségében felelős a mozgósításért és a polgári védelemért, valamint a katonai szervezetekkel való kapcsolatokért, többek között a Breszt közelében végzett közös orosz-belarusz hadgyakorlatok idején is, az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő csapatösszevonások során.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
668. *  Ivan Ivanovich KRUPKO
(Иван Иванович КРУПКО)
Tisztség: agomeli regionális végrehajtó bizottság elnöke
Születési idő: 1974.7.23.
Születési hely: village of Burdevichi, Korelichi District, egykori USSR (jelenleg: Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Ivan Ivanovich Krupko a gomeli regionális végrehajtó bizottság elnöke. E tisztségében felelős a régió helyi végrehajtó és igazgatási szervei valamint a katonai hatóságok közötti kapcsolatok felügyeletéért, továbbá a védelmi és állambiztonsági ügyek végrehajtásáért. A gomeli régióban az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót megelőzően közös orosz-belarusz hadgyakorlatokra került sor.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
669. *  Vladimir Vladimirovich PUTIN
(Владимир Владимирович ПУТИН)
Tisztség: az Oroszországi Föderáció elnöke
Születési idő: 1952.10.7.
Születési hely: Leningrad (jelenleg Saint-Petersburg), egykori USSR (jelenleg Russian Federation)
Nem: férfi
Vladimir Putin az Oroszországi Föderáció elnöke.
2022. február 22-én rendeletet írt alá, amelyben elismerte Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiója (oblaszty) nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeinek „függetlenségét és szuverenitását", és elrendefte az orosz fegyveres erőknek az említett területekre történő vezénylését.
2022. február 24-én utasítást adott katonai művelet végrehajtására Ukrajnában, és az orosz fegyveres erők támadást indítottak Ukrajna ellen. E támadás Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének nyilvánvaló megsértését jelenti.
Vladimir Putint felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
670. *  Sergey Viktorovich LAVROV
(Сергей Викторович ЛАВРОВ)
Tisztség: az Oroszországi Föderáció külügyminisztere
Születési idő: 1950.3.21.
Születési hely: Moscow, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció külügyminisztere.
Az orosz Biztonsági Tanács (Russian Security Council) tagjaként támogatta a két önmagát kikiáltó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését.
Sergey Lavrovot felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
671. *  Igor Ivanovich SECHIN (Игорь Иванович СЕЧИН) Születési idő: 1960.9.7.
Születési hely: Leningrad, USSR (now Russian Federation)
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Igor Sechin a Rosneft nevű orosz állami olajipari vállalatnak, a világ egyik legnagyobb nyersolajtermelő vállalatának a vezérigazgatója. Igor Sechin egyike a Vladimir Putinnal legbizalmasabb és legszorosabb kapcsolatban álló tanácsadóknak, egyúttal pedig Vladimir Putin személyes barátja is. Az orosz elnökkel napi kapcsolatban áll. Az orosz politikai elit egyik legnagyobb hatalmú tagjának tekinthető. Hosszú ideje tartó, mély kapcsolat fűzi Vladimir Putinhoz. Az 1990-es években a szentpétervári polgármesteri hivatalban együtt dolgozott az elnökkel, és azóta is bizonyította lojalitását az irányában. Igor Sechint 1999-ben Vladimir Putin elnöki hivatalának vezetőhelyettesévé nevezték ki, 2008-ban miniszterelnökhelyettes lett, 2012-ben pedig a Rosneft vezérigazgatója. Az orosz állammal partneri viszonyban tevékenykedő orosz oligarchia egyik tagja. 2022.2.28.
Egyike a Putint körülvevő azon személyeknek, akik engedelmességükért, illetve lojalitásukért cserében pénzügyi haszonban és fontos megbízásokban részesülnek. Az elnök fontos és nehéz feladatokkal bízta meg, és jutalomképpen megkapta a Rosneft vezetését, illetve jelentős vagyonhoz jutott. A Rosneft Igor Sechin vezetése alatt részt vett egy olyan, Gelendzsik közelében található palotakomplexum szőlőültetvényeinek a finanszírozásában, amelyet vélhetően Putin elnök személyesen használ.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, és általuk előnyökhöz jutott.
Az Igor Sechin vezérigazgatói irányítása alatt álló Rosneft egyik leányvállalata, a Rosneft Aero továbbá sugárhajtómű-üzemanyagot szállít a szimferopoli repülőtér részére, amely légi összeköttetést biztosít a jogellenesen annektált Krím és Szevasztopol, illetve Oroszország területe között. Támogatja tehát a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
672. *  Nikolay Petrovich TOKAREV
(Николай Петрович ТОКАРЕВ)
Születési idő: 1950.12.20.
Születési hely: Karaganda, Kazakh SSR (now Kazakhstan)
Nikolay Tokarev a Transneft nevű jelentős orosz olaj-, illetve gázipari vállalat vezérigazgatója. Régóta ismeri Vladimir Putint, akivel közeli kapcsolatban áll. Az 1980-as években Putinnal együtt szolgált a KGB-ben. Nikolay Tokarev egyike azoknak az orosz állami oligarcháknak, akiknek a 2000-es években, Putin hatalma megszilárdításának idején az állami vagyon jelentős része az irányítása alá került, és akik az orosz állammal szoros partneri viszonyban folytatják tevékenységüket. Nikolay Tokarev irányítása alá tartozik a Transneft, Oroszország egyik legjelentősebb kormányzati irányítás alatt álló vállalata, amely egy jól kiépített olajvezeték-hálózaton keresztül jelentős mennyiségű orosz olajat szállít.
A Nikolay Tokarev által irányított Transneft egyike a Gelendzsik közelében található azon palotakomplexum fő szponzorainak, melyet a közvélekedés szerint Putin elnök személyesen használ. Hasznot húz az orosz hatóságokkal fennálló szoros kapcsolatából. Nikolay Tokarev rokonai és ismerősei az állami tulajdonú vállalakokkal aláírt szerződéseknek köszönhetően gazdagodtak meg.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, és általuk előnyökhöz jutott.
2022.2.28.
673. *  Alisher USMANOV
(oroszul: Алишер Бурханович УСМАНОВ; üzbégül: Alisher Usmonov)
Születési idő: 1953.9.9.
Születési hely: Chust, Uzbek SSR, Soviet Union
Tisztség: orosz oligarcha
Alisher Usmanov Kreml-barát oligarcha, aki különösen szoros kapcsolatban áll Vladimir Putin orosz elnökkel. A Vladimir Putin által leginkább kedvelt oligarchák egyikeként vált ismertté. Oroszország egyik olyan üzletember-hivatalnokának tartják, akinek feladata a tőkeáramlások irányítása, ugyanakkor akinek pozíciója az elnök akaratától függ. Alisher Usmanov értesülések szerint többször is falazott Putin elnöknek, és megoldotta annak üzleti nehézségeit. A FinCEN aktái szerint 6 millió USD-t fizetett Vladimir Putin befolyásos tanácsadójának, Valentin Yumashevnek. Dmitry Medvedev, az Oroszországi Biztonsági Tanács (Security Council of Russia) elnökhelyettese, Oroszország korábbi elnöke, illetve miniszterelnöke, személyes használatra igénybe vette az Alisher Usmanov irányítása alá tartozó luxusingatlanokat.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért, valamint Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére.
Alisher Usmanovnak vasérc- és acél-, valamint média-, illetve internetvállalatokban vannak érdekeltségei. Vagyona legjelentősebb részét a Metalloinvest acélipari óriásvállalat képezi. Amikor Alisher Usmanov irányítása alá került a Kommersant nevű üzleti napilap, megcsappant a szerkesztőség szabadsága, és a lap nyilvánvalóan Kreml-barát irányvonalra váltott. Az immár Alisher Usmanov tulajdonába tartozó Kommersant Ukrajna-ellenes propagandacikket közölt Dmitry Medvedevtől, amelyben a korábbi orosz elnök úgy érvelt, hogy a jelenlegi ukrán hatóságokkal való párbeszédnek nincs értelme, mivel azok - véleménye szerint - közvetlen külföldi irányítás alatt állnak.
Ennélfogva aktívan támogatta az Orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.
2022.2.28.
674. *  Petr Olegovich AVEN (Пëтр Олегович Авен) Születési idő: 1955.3.16.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Tisztség: Vladimir Putinhoz közel álló oligarcha. Az Alfa Group egyik fő részvényese
Nem: férfi
Petr Aven egyike a Vladimir Putinhoz legközelebb álló oligarcháknak. Jelentős részvényese az Alfa Groupnak, amelynek az egyik legnagyobb orosz bank, az Alfa Bank is tagja. Egyike annak a mintegy 50 vagyonos orosz üzletembernek, akik rendszeresen találkoznak Vladimir Putinnal a Kremlben. Tevékenységét nem folytatja az elnök kívánságaitól független módon. Vladimir Putinnal fennálló barátsága az 1990-es évektől datálódik. Külgazdasági kapcsolatokért felelős miniszterként segítette Vladimir Putint, aki akkor Szentpétervár polgármester-helyettese volt, a Salye Bizottság nyomozása kapcsán. Ismert, hogy különösen szoros személyes barátság fűzi Igor Sechinhez, a Rosneft vezérigazgatójához - Putin egyik fő szövetségeséhez. Vladimir Putin legidősebb lánya, Maria „Alfa-Endo” néven jótékonysági projektet működtetett, amelyet az Alfa Bank alapított.
Petr Aven előnyökhöz jutott a kormányzattal fennálló kapcsolatai révén. Levelet írt Vladimir Putinnak, amelyben hangot adott a Moszkvai Választottbíróság (Moscow Arbitration Court) egy, Petr Aven egyik vállalkozásának érdekeit érintő jogi ügyben hozott határozatával kapcsolatos elégedetlenségének. Vladimir Putin utasítást adott Oroszország főügyészének az ügy kivizsgálására. Vladimir Putin az Alfa Group orosz hatóságok iránti lojalitását azzal jutalmazta, hogy politikai segítséget nyújtott az Alfa Groupnak külföldi beruházási terveihez.
Petr Aven és üzleti partnere, Mikhail Fridman részt vett a Kreml arra irányuló erőfeszítéseiben, hogy megszüntessék az Ukrajnával szembeni agresszív orosz intézkedések miatt kiadott nyugati szankciókat. 2016-ban Vladimir Putin figyelmeztette Petr Avent annak lehetőségére, hogy az Egyesült Államok további szankciókat vezethet be Petr Avennel és/vagy az Alfa-Bankkal szemben, és javasolta, hogy tegyen lépéseket a saját védelme, illetve az Alfa-Bank védelme érdekében - aminek Petr Aven eleget is tett. 2018-ban Petr Aven Mikhail Fridmannal együtt látogatást tett Washingtonban azzal a nem hivatalos megbízással, hogy átadják az orosz kormány üzenetét az Egyesült Államok szankcióit és az Oroszországi Föderáció ellenszankcióit illetően.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, és általuk előnyökhöz jutott. Támogatta továbbá az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket vagy politikákat.
2022.2.28.
675. *  Mikhail Maratovich Fridman
(Михаил Маратович Фридман)
Születési idő: 1964.4.21.
Születési hely: Lviv, Ukrainian SSR, (jelenleg Ukraine) Federation
Nem: férfi
Mikhail Fridman az alapítója és az egyik legfőbb részvényese az Alfa Groupnak, amelynek az egyik legnagyobb orosz bank, az Alfa Bank is tagja. Sikerült erős kapcsolatot kiépítenie Vladimir Putin elnöki hivatalával, közismerten a legjelentősebb orosz pénzemberek egyike és Putin belső körének kulcsfontosságú támogatója. A kormánnyal fennálló kapcsolatai révén sikeresen jutott hozzá állami vagyoni eszközökhöz. Vladimir Putin legidősebb lánya, Maria „Alfa-Endo” néven jótékonysági projektet működtetett, amelyet az Alfa Bank támogatott pénzügyileg. Vladimir Putin az Alfa Group orosz hatóságok iránti lojalitását azzal jutalmazta, hogy politikai segítséget nyújtott az Alfa Groupnak külföldi beruházási terveihez.
Mikhail Fridman és üzleti partnere, Petr Aven részt vett a Kreml arra irányuló erőfeszítéseiben, hogy megszüntessék az Ukrajnával szembeni agresszív orosz politika miatt kirótt nyugati szankciókat. 2018-ban Mikhail Fridman Petr Avennel együtt látogatást tett Washingtonba nem hivatalos kiküldetés keretében azzal a céllal, hogy átadják az orosz kormány üzenetét az Egyesült Államok szankcióit és az Oroszországi Föderáció ellenszankcióit illetően.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, és általuk előnyökhöz jutott. Támogatta továbbá az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket vagy politikákat.
2022.2.28.
676. *  Sergei Pavlovich ROLDUGIN (Сергей Павлович РОЛДУГИН) Születési idő: 1951.9.28.
Születési hely: Sakhalin Oblast
Csellóművész
Tisztség: üzletember, Vladimir Putin közeli barátja.
Sergei Pavlovich Roldugin Vladimir Putinnal közeli kapcsolatban álló üzletember. Tagja Putin pénzügyi hálózatának. Legalább 5 offshore szervezet tulajdonosa, vagyonát pedig (az Unió által szankciós jegyzékbe vett) Bank Rossiya-nál tartja, amely Moszkvában „Putin pénztárcája”-ként ismert. Az ICIJ tényfeltárása alapján Sergei Pavlovich Roldugin legalább 2 milliárd USD bankokon és offshore vállalatokon keresztüli áthelyezéséért felelős, melyre Putin rejtett pénzügyi hálózatának keretében került sor. Részt vett a „Troika Laundromat”-ban is, és több milliárd USD-t áramoltatott át a rendszeren. Ezenfelül több mint 69 millió USD-t kapott a „Troika Laundromat”-ban részt vevő vállalatok révén.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére.
2022.2.28.
677. *  Dmitry Sergeyevich PESKOV (Дмитрий Сергеевич Песков) Születési idő: 1967.10.17.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Nem: férfi
Dmitri Peskov Vladimir Putin elnök sajtótitkára. Nyilvánosan védelmezte Oroszország Ukrajna elleni agresszív politikáját, többek között a Krím félsziget és Szevasztopol Oroszországi Föderáció általi jogellenes annektálását. Számos nyilatkozatban kiemelte, hogy a Krím félsziget és Szevasztopol területe Oroszország szerves részét képezi, és hogy ezek Ukrajna általi visszaszerzése nem lehetséges. A Krím félsziget orosz megszállásának megszüntetésére irányuló ukrán lépéseket Oroszországgal szembeni területi követeléseknek minősítette. Kifejezte azon véleményét, hogy lehetetlen tárgyalásokat folytatni az ukrán hatóságokkal, hangsúlyozva, hogy e hatóságokat az orosz fél nem tekinti partnernek. A tények ellenére azt állította, hogy nem tartózkodnak orosz csapatok a Donyec-medencében. Ezenfelül azt az üzenetet tolmácsolta, hogy a nyugati szankciók nem gyakorolnak tényleges hatást Oroszországra. Azzal fenyegetőzött, hogy ezekre válaszul Oroszország ellenszankciókat fog bevezetni.
Aktívan támogatta tehát az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedéseket vagy politikákat.
2022.2.28.
678. *  Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO
(Дмитрий Николаевич Чернышенко)
Születési idő: 1968.9.20.
Születési hely: Saratov, Russia
Tisztség: Oroszország turizmusért, sportért, kultúráért és hírközlésért felelős miniszterelnökhelyettese
Az orosz vasúttársaság (Russian Railways) igazgatótanácsának tagja
Nem: férfi
Dmitry Chernyshenko Oroszország turizmusért, sportért, kultúráért és hírközlésért felelős miniszterelnök-helyettese, valamint az orosz vasúttársaság (Russian Railways) igazgatótanácsának tagja, akit az Oroszországi Föderáció kormánya nevezett ki e tisztségre.
2021 októberében Oroszország a katonai jelenlét példa nélküli növelésébe kezdett az ukrán határon, illetve az ukrán határ közelében, valamint Ukrajna megszállt krími régiójában. Az orosz fegyveres erők az említett térségben tömeges méreteket öltő hadgyakorlatokat hajtottak végre. Ez a konfliktus eszkalálódásához vezetett és destabilizáló nyomást gyakorolt Ukrajnára. Az ukrán határ közelében fekvő területekre az orosz fegyveres erők katonai személyzetét és felszereléseit is szállította az orosz vasúttársaság, mely igazgatótanácsának tagja Dmitry Chernyshenko. 2022. február 24-én Oroszország teljes katonai agressziót indított Ukrajnával szemben.
Ennélfogva Dmitry Chernyshenko-t felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
679. *  Irek Envarovich FAIZULLIN
(Ирек Энварович ФАЙЗУЛЛИН)
Születési idő: 1962.12.8.
Születési hely: Kazan, USSR, Now Russian Federation
Tisztség: Az orosz vasúttársaság (Russian Railways) igazgatótanácsának tagja.
A Oroszországi Föderáció építés- és lakásügyi minisztere.
Nem: férfi
Irek Faizullin Oroszország építés- és lakásügyi minisztere, valamint az orosz vasúttársaság (Russian Railways) igazgatótanácsának tagja, akit az Oroszországi Föderáció kormánya nevezett ki e tisztségre.
2021 októberében Oroszország a katonai jelenlét példa nélküli növelésébe kezdett az ukrán határon, illetve az ukrán határ közelében, valamint Ukrajna megszállt krími régiójában. Az orosz fegyveres erők az említett térségben tömeges méreteket öltő hadgyakorlatokat hajtottak végre. Ez a konfliktus eszkalálódásához vezetett és destabilizáló nyomást gyakorolt Ukrajnára. Az ukrán határ közelében fekvő területekre az orosz fegyveres erők katonai személyzetét és felszereléseit is szállította az orosz vasúttársaság, mely igazgatótanácsának tagja Irek Faizullin.
Ennélfogva Irek Faizullint felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
680. *  Vitaly Gennadyevich SAVELYEV
(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)
Születési idő: 1954.1.18.
Születési hely: Tashkent, Uzbekistan
Tisztség: Az orosz vasúttársaság (Russian Railways)
igazgatótanácsának tagja. 2020 óta Oroszország közlekedési minisztere; az Aeroflot korábbi vezérigazgatója
Vitaly Savelyev az Oroszországi Föderáció közlekedési minisztere, valamint az orosz vasúttársaság (Russian Railways) igazgatótanácsának tagja, akit az Oroszországi Föderáció kormánya nevezett ki e tisztségre. Az Aeroflot korábbi vezérigazgatója.
2021 októberében Oroszország a katonai jelenlét példa nélküli növelésébe kezdett az ukrán határon, illetve az ukrán határ közelében, valamint Ukrajna megszállt krími régiójában. Az orosz fegyveres erők az említett térségben tömeges méreteket öltő hadgyakorlatokat hajtottak végre. Ez a konfliktus eszkalálódásához vezetett és destabilizáló nyomást gyakorolt Ukrajnára. Az ukrán határ közelében fekvő területekre az orosz fegyveres erők katonai személyzetét és felszereléseit is szállította az orosz vasúttársaság, mely igazgatótanácsának tagja Vitaly Savelyev.
Ezenkívül az Aeroflot Vitaly Savelyev vezetése alatt rendszeres légi személyszállítást biztosított az orosz repülőterek és a szimferopoli nemzetközi repülőtér között, támogatta tehát a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláásta Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
Ennélfogva Vitaly Savelyevet felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
681. *  Andrey Anatolyevich TURCHAK
(ТУРЧАК, Андрей Анатольевич)
Születési idő: 1975.12.20.
Születési hely: Leningrad, USSR (now Russian Federation)
Tisztség: az Egyesült Oroszország Párt (United Russia party) Általános Tanácsának (General Council) titkára
A Szövetségi Tanács (Federation Council) első alelnöke.
Andrey Turchak az Egyesült Oroszország Párt (United Russia party) Általános Tanácsának (General Council) titkára és a Szövetségi Tanács (Federation Council) első alelnöke. Politikai sikerét kapcsolatba hozzák apjával, Anatoly Turchakkal, aki együtt dzsúdózott Vladimir Putinnal és a Rotenberg testvérekkel. Andrey Turchak pozitív szemléletet ösztönzött az úgynevezett donecki és luhanszki „népköztársaságok” elismerésével kapcsolatban.
Andrey Turchak felszólította az orosz hatóságokat, hogy biztosítsanak fejlett fegyvereket a Donyec-medence régiójában működő oroszbarát szeparatista erők számára. Nyilvánosan kijelentette, hogy lehetetlen békés megoldást találni az ukrán hatóságokkal a donyec-medencei konfliktusra. Megalapozatlan állításokat tett a Donyec-medence területén tervezett ukrán katonai offenzívával kapcsolatban. Ő vezette a Denis Pushilinnel, a szeparatista, úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” vezetőjével folytatott tárgyalásokat. Meglátogatta a Donyec-medence frontvonalában tartózkodó szeparatista fegyveres erők mozgósítási pontját, hogy személyesen gratuláljon a szeparatista, úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” katonáinak a „Haza védelmezőinek” napján. Nyilvánosan védelmébe vette Oroszország azon döntését, hogy elismeri a Donyec-medence szeparatista „köztársaságait”. Az állította, hogy Oroszország közömbösen viszonyul a nyugati szankciókhoz.
Ennélfogva felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
682. *  Tigran Edmondovich KEOSAYAN
(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)
Születési idő: 1966.1.4.
Születési hely: Moscow, Russia
Tisztség: színész és rendező, a „Nemzetközi fűrésztelep Tigran Keosayannal” (International Sawmill with Tigran Keosayan) elnevezésű, az NTV csatornán sugárzott, politikai ügyekkel foglalkozó propagandista TV-műsor házigazdája
Tigran Keosayan filmrendező és újságíró, aki ukránellenes propagandát terjeszt az orosz médiában. A „Nemzetközi fűrésztelep Tigran Keosayannal” (International Sawmill with Tigran Keosayan) című, állami finanszírozású televíziós műsorában Ukrajnát következetesen gyenge és korrupt országként ábrázolta, amelyet kizárólag a nyugati segítségnek köszönhetően tartanak fenn. Azt sugallta, hogy az ukrán hatóságok nem legitimek. Többször is kijelentette, hogy a Krím félsziget Oroszországhoz tartozik, és hogy a Donyec-medence nem Ukrajna része. Tigran Keosayan részt vett az „Orosz Donyec-medence” fórumon, amelyet az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” hatóságai szerveztek Doneckben, hogy terjesszék az „Orosz Donyec-medence” elméletet. Nyilvánosan Ukrajnát vádolta a konfliktus eszkalálódásáért.
Ennélfogva felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
A „Nemzetközi fűrésztelep Tigran Keosayannal” című televíziós műsor állami finanszírozásban részesült orosz állami tulajdonú vállalatoktól, ami kereskedelmi szempontból indokolatlan volt, azt Tigran Keosayan a propagandista erőfeszítéseiért és a Vladimir Putinhoz való hűsége fejében kapta jutalom gyanánt. Tigran Keosayan rendezte „A krími híd. Szeretettel készült!” (The Crimean Bridge. Made with Love!) című propagandafilmet, amely a jogellenesen annektált Krím félsziget területét Oroszországgal összekötő krími hidat dicsőíti. A film állítólag Putin elnöknek szánt ajándékként jött létre. Alexei Gromov, az elnöki hivatal első vezetőhelyettese segített biztosítani az állami finanszírozást a filmhez, aminek köszönhetően Tigran Keosayan pénzügyi nyereségre tett szert.
Ezért a Krím annektálásáért, valamint Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók által nyújtott előnyökhöz jutott.
2022.2.28.
683. *  Olga Vladimirovna SKABEYEVA
(Ольга Владимировна СКАБЕЕВА)
Születési idő: 1984.12.11.
Tisztség: a REGNUM portál társalapítója és főszerkesztője
Születési hely: Volzhsky, Russia
Tisztség: az állami tulajdonú Rossiya-1 TV-állomás újságírója, Oroszország legnépszerűbb, „60 perc” („60 minutes”) című politikai beszélgetőműsorát vezeti (férjével, Yevgeniy Popovval együtt)
Nem: nő
Olga Skabeyeva az állami tulajdonú Rossiya-1 TV-állomás újságírója. A férjével, Yevgeniy Popovval együtt ő a házigazdája Oroszország legnépszerűbb politikai beszélgetőműsorának, a „60 perc”-nek, amelyben ukránellenes propagandát terjesztett és pozitív hozzáállásra buzdított a Krím annektálásával és a Donyec-medencei szakadárok akcióival kapcsolatban.
A televíziós műsorában következetesen részrehajló módon mutatta be az ukrajnai helyzetet, az országot olyan, mesterségesen létrehozott államként ábrázolta, amelyet katonailag és pénzügyileg egyaránt a Nyugat tart fenn, és amely ezért egy nyugati csatlósállam, amely eszközként szolgál a NATO kezében. Ezenfelül Ukrajna szerepéről lekicsinylően „modern anti-Oroszországként” beszélt. Ezen túlmenően, gyakran hívott meg olyan vendégeket, mint például Eduard Basurin, az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” katonai parancsnokságának sajtótitkára, illetve Denis Pushilin, az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” elnöke. Kizárt egy vendéget, aki nem tartotta magát az orosz propaganda narratívájában alkalmazott elemekhez, így például az „orosz világ” ideológiához. Úgy tűnik, hogy Olga Skabeyeva tisztában van az orosz propagandagépezetben általa és a férje által betöltött cinikus szereppel.
Ennélfogva felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
684. *  Alexander PONOMARENKO
(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)
Születési idő: 1964.10.27.
Születési hely: Bilohirsk, Ukrainian SSR
Tisztség: orosz oligarcha, a Seremetyjevó nemzetközi repülőtér (Sheremetyevo International Airport) igazgatótanácsának elnöke
Alexander Ponomarenko orosz oligarcha, a Seremetyjevó nemzetközi repülőtér (Sheremetyevo International Airport) igazgatótanácsának elnöke. Szoros kapcsolatban áll a Vladimir Putinhoz kötődő más oligarchákkal, valamint Sergey Aksyonovval, a jogellenesen annektált Krím félszigeten létrejött úgynevezett „Krími Köztársaság” vezetőjével. Részt vett egy olyan, Gelendzsik (Gelendzhik) közelében található palota-komplexum finanszírozásában, amelyet vélhetően Putin elnök személyesen használ.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért, valamint Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére.
2022.2.28.
685. *  Modest Alexeyevich KOLEROV
(Модест Алексеевич КОЛЕРОВ)
Születési idő: 1963.4.12.
Születési hely: Kimovsk, Russia
Tisztség: a posztszovjet területre specializálódott REGNUM portál társalapítója és főszerkesztője. 2005 és 2007 között az elnöki hivatalban dolgozott.
Nem: férfi
Modest Kolerov a társalapítója és főszerkesztője a REGNUM nevet viselő portálnak, amelyet arra használt, hogy agresszív és részrehajló propagandista narratívákat terjesszen Ukrajnával szemben, valamint hogy pozitív szemléletre buzdítson a Krím annektálásával és a Donyec-medencei szakadárok akcióival kapcsolatban. Ukrajnát gyakran fasiszta vagy neonáci országként, nyugatbarát bábként jellemezte. Kijelentette, hogy Ukrajnát Lenin és Sztálin mesterségesen hozták létre. A kiadványai szerint Ukrajna Oroszországnak köszönheti a függetlenségét, így nincsen joga ahhoz, hogy szuverén állam legyen. Arra is utalt, hogy Oroszországnak véget kellene vetnie Ukrajna létezésének.
Ezenfelül azt is javasolta, hogy Ukrajnát osszák fel a szomszédai között, és azzal is fenyegetett, hogy egy független Ukrajna fenyegetést jelentene Oroszország számára. Aktívan támogatta az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” és „Luganszki Népköztársaság” elismerését, és szorgalmazta, hogy Oroszország több intézkedéssel segítse a kelet-ukrajnai szakadárokat. Tagadta, hogy bizonyíték lenne arra, hogy a szakadárok orosz katonai támogatásban részesülnek, a kelet-ukrajnai EBESZ-missziót pedig részrehajlónak tartotta, amely Kijevnek van alárendelve.
Ennélfogva felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért, valamint a nemzetközi szervezetek munkájának akadályozásáért Ukrajnában.
2022.2.28.
686. *  Roman Georgievich BABAYAN
(Роман Георгиевич БАБАЯН)
Születési idő: 1967.12.7.
Születési hely: Baku, Azerbaijan
Tisztség: Újságíró, ő a házigazdája az NTV csatornán a „Saját igazság” („Own Truth”) televíziós műsornak, a TV Cent csatornán pedig a „Véleménynyilvánításhoz való jog” („Right of Voice”) című műsornak. Ő a főszerkesztője továbbá a „Moszkva beszél” („Moscow Speaks”) rádiónak. Emellett Moszkva Városi Dumájának (Moscow City Duma) a tagja.
Nem: férfi
Roman Babayan újságíró és Moszkva Városi Dumájának (Moscow City Duma) a tagja. Ő a házigazdája az NTV csatornán a „Saját igazság” („Own Truth”) televíziós műsornak, a TV Cent csatornán pedig a „Véleménynyilvánításhoz való jog” („Right of Voice”) című műsornak. Ő a főszerkesztője továbbá a „Moszkva beszél” („Moscow Speaks”) rádiónak. Ukránellenes propagandát terjeszt, és pozitív szemléletet ösztönzött a Donyec-medencei szakadárok akcióival kapcsolatban.
Az Ukraina.ru portálnak adott interjúban egyértelműen kijelentette, hogy a Donyec-medence valamennyi lakosa azt szeretné, hogy a régió csatlakozzon Oroszországhoz, és megkérdőjelezte, hogy Ukrajnának joga lenne a saját területeihez. Ezen túlmenően azzal vádolta az ukrán hatóságokat, hogy a Donyec-medencében állampolgárság alapján történő üldöztetést és de facto népirtást folytatnak, továbbá azt mondta, hogy ukránok gyermekeket és időseket öltek meg a Donyec-medencében. Támogatta emellett az orosz narratívát az ukrajnai „fasiszta rezsimről”. Ennek érdekében alig kivehető felvételt mutatott be a náci Németország hajózászlaját magukon viselő katonákról, akikről azt állította, hogy ukránok.
Ennélfogva felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
687. *  Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN
(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН),
más néven Zakhar PRILEPIN (oroszul: Захар ПРИЛЕПИН),
alias Yevgeniy LAVLINSKIY (oroszul: Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)
Születési idő: 1975.7.7.
Születési hely: Il’inka, Russia
Tisztség: Újságíró, író, az „Igazságos Oroszország - Hazafiak - Igazságért” („A Just Russia - Patriots - For Truth”) párt társelnöke, aktivista.
Yevgeniy Nikolaevich Prilepin orosz aktivista, újságíró és író, valamint az „Igazságos Oroszország - Hazafiak - Igazságért” („A Just Russia - Patriots - For Truth”) párt társelnöke. Nyilvánosan támogatásáról biztosította a krími és a donyec-medencei orosz szakadárokat. Segélyt küldött Doneckbe és tanácsot adott a szakadár vezetőknek. A szakadárok oldalán részt vett a donyec-medencei konfliktusban, ahol egy szakadár zászlóalj parancsnokhelyetteseként szolgált, és részletesen ismertette a tevékenységeket, amelyekben részt vett.
Ezen túlmenően arra használta az ismertségét és a hírnevét, amelyre híres íróként szert tett, hogy ukránellenes propagandát terjesszen és pozitív szemléletre ösztönözzön a Krím annektálásával és a Donyec-medencei szakadárok akcióival kapcsolatban. Yevgeniy Nikolaevich Prilepin az ukrán hatóságokat korruptként jellemezte, őket hibáztatta a konfliktus eszkalációjáért, Kijevet orosz városnak nevezte és kijelentette, hogy Oroszország végső céljának Kijev bevételének kellene lennie. Szerepelt a „Krím: Hazafelé” („Crimea: The Way Home”) című orosz propagandafilmben, amely dicsőítette a Krím félsziget Oroszország általi jogellenes annektálását.
Ennélfogva felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
688. *  Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY
(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ),
más néven Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY (Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ).
Születési idő: 1975.7.18.
Születési hely: Podolsk, Russia
Tisztség: Aktivista, újságíró, propagandista, az „Ellentétek” („The Antonyms”) című beszélgetőműsor házigazdája az orosz állami finanszírozású RT televíziócsatornán
Anton Krasovsky újságíró, az „Ellentétek” („The Antonyms”) című beszélgetőműsor házigazdája az orosz állami finanszírozású RT televíziócsatornán. Ukránellenes propagandát terjeszt. Orosz földnek nevezte Ukrajnát, és becsmérelte az ukránokat mint nemzetet. Emellett orosz invázióval fenyegette Ukrajnát, amennyiben Ukrajna közelebb kerülne a NATO-ba történő belépéshez. Javasolta, hogy egy ilyen lépés végeredményeként kerüljön sor Ukrajna alkotmányának „elvételére” és a „Kresatyikon (Khreshchatyk) való közös elégetésére”. Emellett azt javasolta, hogy Ukrajnának csatlakoznia kellene Oroszországhoz.
Ennélfogva felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
689. *  Arkady Viktorovich MAMONTOV
(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)
Születési idő: 1962.5.26.
Születési hely: Novosibirsk, Russia
Tisztség: Televíziós újságíró és televíziós műsorvezető, az „Arkady Mamontov szerzői programja” (Author’s Program of Arkady Mamontov) című televíziós showműsor házigazdája a Rossiya-1 televíziócsatornán, valamint dokumentumfilmek szerzője.
Arkady Mamontov az „Arkady Mamontov szerzői programja” (Author’s Program of Arkady Mamontov) című televíziós showműsor házigazdája, valamint az orosz televízió számára készített dokumentumfilmek szerzője. Ukránellenes propagandát terjeszt.
A Krím és Szevasztopol jogellenes annektálását támogató propagandafilmet rendezett, amelyben kaotikusként és teljes anarchiaként ábrázolta a jogellenes annektálást megelőző ukrán vezetés időszakát. Filmjeiben a neonácizmus, fasizmus, nacionalizmus és az oroszellenes érzelmek központjaként mutatta be Ukrajnát. Eltúlozta az ukrajnai szélsőjobboldali szervezetek szerepét. Azzal vádolta Ukrajnát, hogy diszkriminatív politikákat alkalmaz az orosz kultúra és az orosz nyelv ukrajnai használatával szemben. Aláásta az ukrán hatóságok hitelességét és legitimitását azt sugallva, hogy az Euromajdan külföldről kezdeményezett államcsíny volt, az ukrán kormány pedig az Amerikai Egyesült Államoktól függ.
Ennélfogva felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
690. *  Sergei Mikhailovich PINCHUK
(Сергей Михайлович ПИНЧУК)
Születési idő: 1971.7.26.
Születési hely: Sevastopol, Ukrainian SSR, (now Ukraine)
Tisztség: Altengernagy, a fekete-tengeri flotta (Black Sea Fleet) első főparancsnok-
helyettese
Sergey Pinchuk az orosz fegyveres erők déli katonai körzete (Southern Military District of the Russian Armed Forces) alá rendelt fekete-tengeri flotta (Black Sea Fleet) altengernagya és első főparancsnokhelyettese, és részt vett az Ukrajna elleni katonai lépésekben.
Az orosz katonai erők 2021. október közepe óta példa nélküli katonai jelenlétet indítottak az ukrán határon, illetve az ukrán határ közelében, valamint Ukrajna megszállt krími régiójában. E tekintetben számos megfigyelő és politikai döntéshozó aggodalmainak adott hangot egy Ukrajna elleni újabb orosz invázió vagy egyéb agresszív lépések lehetőségével kapcsolatban. A fekete-tengeri flotta erői nagyszabású hadgyakorlatokat hajtottak végre Ukrajna határainak közelében és e határokon belül.
Vladimir Putin azon döntését követően, hogy elismeri az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságot” és „Luganszki Népköztársaságot”, a déli katonai körzet katonái beléptek e két önmagát kikiáltó köztársaság területére. Amikor 2022. február 24-én Oroszország teljes katonai inváziót indított Ukrajnával szemben, a fekete-tengeri flotta orosz csapatai partraszállási műveletet hajtottak végre Mariupolban és Odesszában.
Ennélfogva Sergei Pinchukot felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
691. *  Alexey Yurevich AVDEEV (Алексей Юрьевич АВДЕЕВ) Születési idő: 1967.5.17.
Születési hely: Tashkent, USSR (now Uzbekistan)
Tisztség: Altábornagy, a déli katonai körzet (Southern Military District) parancsnokhelyettese
Nem: férfi
Alexey Avdeev Oroszország déli katonai körzetének (Southern Military District) parancsnokhelyettese, amely katonai körzet részt vett az Ukrajna elleni katonai lépésekben.
Ukrajna az utóbbi időben a déli katonai körzet fő célpontja lett. Ezért létrehozták az új 8. hadsereget, és kiterjesztették a katonai körzetnek a jogellenesen annektált Krím félsziget területén való jelenlétét. Az orosz katonai erők 2021. október közepe óta példa nélküli katonai jelenlétet indítottak az ukrán határon, illetve az ukrán határ közelében, valamint Ukrajna megszállt krími régiójában. E tekintetben számos megfigyelő és politikai döntéshozó aggodalmainak adott hangot egy Ukrajna elleni újabb orosz invázió vagy egyéb agresszív lépések lehetőségével kapcsolatban. A déli katonai körzet csapatai hadgyakorlatokat hajtottak végre az Ukrajnát körülvevő területeken, valamint tüzérséget és taktikai zászlóalj-csoportokat telepítettek a Krím félszigetre. Vladimir Putin azon döntését követően, hogy elismeri az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságot” és „Luganszki Népköztársaságot”, a déli katonai körzet katonái beléptek e két önmagát kikiáltó köztársaság területére. A déli katonai körzet ezenkívül felügyelte a szeparatista „köztársaságok” fegyveres erőinek hadgyakorlatait is.
Ennélfogva Alexey Avdeevet felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
692. *  Rustam Usmanovich MURADOV
(МУРАДОВ Рустам Усманович)
Születési idő: 1973.3.21.
Születési hely: Dagestan, Russia
Tisztség: Altábornagy, a déli katonai körzet (Southern Military District) parancsnokhelyettese
Nem: férfi
Rustam Muradov Oroszország déli katonai körzetének (Southern Military District) altábornagya és parancsnokhelyettese, amely katonai körzet részt vett az Ukrajna elleni katonai lépésekben.
Ukrajna az utóbbi időben a déli katonai körzet fő célpontja lett. Ezért létrehozták az új 8. hadsereget, és kiterjesztették a katonai körzetnek a jogellenesen annektált Krím félsziget területén való jelenlétét. Az orosz katonai erők 2021. október közepe óta példa nélküli katonai jelenlétet indítottak az ukrán határon, illetve az ukrán határ közelében, valamint Ukrajna megszállt krími régiójában. E tekintetben számos megfigyelő és politikai döntéshozó aggodalmainak adott hangot egy Ukrajna elleni újabb orosz invázió vagy egyéb agresszív lépések lehetőségével kapcsolatban. A déli katonai körzet csapatai hadgyakorlatokat hajtottak végre az Ukrajnát körülvevő területeken, valamint tüzérséget és taktikai zászlóalj-csoportokat telepítettek a Krím félszigetre. A déli katonai körzet ezenkívül felügyelte a szeparatista „köztársaságok” fegyveres erőinek hadgyakorlatait is. Vladimir Putin azon döntését követően, hogy elismeri az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságot” és „Luganszki Népköztársaságot”, a déli katonai körzet katonái beléptek e két önmagát kikiáltó köztársaság területére. 2022. február 24-én Oroszország teljes katonai inváziót indított Ukrajnával szemben.
Ennélfogva Rustam MURADOV-ot felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
693. *  Andrey Ivanovich SYCHEVOY
(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)
Születési idő: 1969.5.16.
Születési hely: village of Troitskaya, Krymsky District, Krasnodar Territory, USSR
Tisztség: a déli katonai körzet (Southern Military District) 8. rohamőrségi összfegyvernemi hadseregének (8th Guards Combined Arms Army) altábornagya és parancsnoka
Nem: férfi
Andrey Sychevoy a déli katonai körzet (Southern Military District) 8. rohamőrségi összfegyvernemi hadseregének (8th Guards Combined Arms Army) altábornagya és parancsnoka, amely hadsereg részt vett az Ukrajna elleni katonai lépésekben.
Ukrajna az utóbbi időben a déli katonai körzet fő célpontja lett. Ezért létrehozták az új 8. hadsereget, és kiterjesztették a katonai körzetnek a jogellenesen annektált Krím félsziget területén való jelenlétét. Az orosz katonai erők 2021. október közepe óta példa nélküli katonai jelenlétet indítottak az ukrán határon, illetve az ukrán határ közelében, valamint Ukrajna megszállt krími régiójában. E tekintetben számos megfigyelő és politikai döntéshozó aggodalmainak adott hangot egy Ukrajna elleni újabb orosz invázió vagy egyéb agresszív lépések lehetőségével kapcsolatban. A déli katonai körzet csapatai hadgyakorlatokat hajtottak végre az Ukrajnát körülvevő területeken, valamint tüzérséget és taktikai zászlóalj-csoportokat telepítettek a Krím félszigetre. A déli katonai körzet ezenkívül felügyelte a szeparatista „köztársaságok” fegyveres erőinek hadgyakorlatait is. Vladimir Putin azon döntését követően, hogy elismeri az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságot” és „Luganszki Népköztársaságot”, a déli katonai körzet katonái beléptek e két önmagát kikiáltó köztársaság területére. 2022. február 24-én Oroszország teljes katonai inváziót indított Ukrajnával szemben.
Ennélfogva Andrey Sychevoyt felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedések vagy politikák aktív támogatásáért vagy végrehajtásáért.
2022.2.28.
694. *  Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)
Tisztség: a Volga Group magán befektetési csoport tulajdonosa
Születési idő: 1952.11.9.
Születési hely: Leninakan, Sovjet Union (now: Gyumri, Armenia)
Állampolgárság: örmény, orosz, finn
Nem: férfi
Gennady Timchenko régóta kapcsolatban áll az Oroszországi Föderáció elnökével, Vladimir Putinnal, és általában az egyik bizalmasaként hivatkoznak rá.
Hasznot húz az orosz döntéshozókhoz fűződő kapcsolataiból. Alapítója és részvényese a Volga Group nevű befektetési csoportnak, amelynek portfóliójában az orosz gazdaság kulcsfontosságú ágazatait célzó befektetések szerepelnek. A Volga Group jelentős hozzájárulást nyújt az orosz gazdasághoz és annak fejlődéséhez.
Emellett a Bank Rossiya részvényese is, amely bankot az Oroszországi Föderáció magas rangú tisztviselői személyi bankjának tartják. A Krím jogellenes annektálása óta a Bank Rossiya több fiókot nyitott a Krímben és Szevasztopolban, megszilárdítva ezzel e területeknek az Oroszországi Föderációba való integrálását.
Ezenfelül a Bank Rossiya jelentős részesedéssel rendelkezik a National Media Groupban, amely azokat a televíziócsatornákat irányítja, amelyek aktívan támogatják az orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.
Tehát olyan tevékenységek és politikák támogatásáért felelős, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
Felelősség terheli továbbá azért, mert pénzügyi vagy anyagi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, továbbá mert e döntéshozók által nyújtott előnyökhöz jutott.
2022.2.28.
695. *  Alexey Alexandrovits MORDASCHOV
(Алексей Александрович МОРДАШОВ)
Tisztség: a Severstal és a Severgroup elnöke
Születési idő: 1965.9.26.
Születési hely: Cherepovets, Russia
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Vele kapcsolatban álló személyek: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV
Alexey Mordaschov hasznot húz az orosz döntéshozókhoz fűződő kapcsolataiból. A Severgroup vállalat elnöke. A vállalat a Bank Rossiya részvényese (2017-ben mintegy 5,4%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett), mely bankot az Oroszországi Föderáció magas rangú tisztviselői személyi bankjának tartják. A Krím jogellenes annektálása óta a Bank Rossiya több fiókot nyitott a Krímben és Szevasztopolban, megszilárdítva ezzel e területeknek az Oroszországi Föderációba való integrálását.
Ezenfelül a Severgroup jelentős részesedéssel rendelkezik a National Media Groupban, amely azokat a televíziócsatornákat irányítja, amelyek aktívan támogatják az orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.
A Severgroup továbbá a JSC Power machines vállalat tulajdonosa, amely négy szélturbinának az elfoglalt Krím félszigetre történő értékesítéséért felelős.
Tehát olyan tevékenységek és politikák támogatásáért felelős, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
Felelősség terheli továbbá azért, mert pénzügyi vagy anyagi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, továbbá mert e döntéshozók által nyújtott előnyökhöz jutott.
2022.2.28.
696. *  Peter Mikhaylovich FRADKOV
(Петр Михайлович ФРАДКОВ)
Tisztség: a PJSC Promsvyazbank elnöke
Születési idő: 1978.2.7.
Születési hely: Moscow, Russia
Nem: férfi
Petr Fradkov a PJSC Promsvyazbank elnöke és a bank egyszemélyes végrehajtó testülete. A Promsvyazbank orosz állami tulajdonban lévő bank, amely pénzügyi támogatást nyújt az orosz védelmi ágazat és az orosz katonaság számára, amely felelős orosz csapatoknak az ukrán határ mentén való tömeges telepítéséért és orosz csapatoknak a Krím félszigeten való jelenlétéért.
A Promsvyazbank közvetlenül Vladimir Putintól, az Oroszországi Föderáció elnökétől kapja az utasításokat, és ennélfogva pénzügyi és anyagi támogatást nyújt azoknak az orosz döntéshozóknak, akik felelősek Ukrajna destabilizálásáért és a Krím félsziget jogellenes annektálásáért.
A Promsvyazbank a Krím félszigeten működik.
A Promsvyazbank elnökeként tehát olyan tevékenységek és politikák támogatásáért felelős, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.28.
697. *  Leonid Viktorovich KASINSKY
(oroszul: Леонид Викторович КАСИНСКИЙ;
belaruszul: Леанзд Вiктаравiч КАСШСЮ)
Születési idő: 1972.6.29.
Születési hely: Grodno, Belarusian SSR, jelenleg Belarus
Tisztség: vezérőrnagy, a védelmi miniszternek a fegyveres erők ideológiai képzéséért felelős asszisztense és a belarusz Védelmi Minisztérium (Ministry of Defence) ideológiai főigazgatóságának (Main Directorate for Ideological Work) vezetője
Állampolgárság: belarusz Neme: férfi
Leonid Kasinsky asszisztensi pozíciót tölt be a belarusz védelmi miniszter mellett, és a fegyveres erők ideológiai képzéséért felel. Emellett a belarusz Védelmi Minisztérium (Ministry of Defence) ideológiai főigazgatóságának (Main Directorate for ideological work) vezetője.
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszország számára, hogy belarusz területről ballisztikus rakétákat indítson Ukrajnába, lehetővé teszi Belaruszban orosz katonai személyzet és nehézfegyverek, harckocsik, katonai szállító járművek Ukrajnába történő szállítását (közúton és vasúton), lehetővé teszi orosz katonai repülőgépek számára, hogy a belarusz légtér felett Ukrajnába repüljenek, Belaruszban üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosít az Ukrajna elleni tevékenységet folytató orosz katonai repülőgépek számára, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol Belaruszban.
Mivel Leonid Kasinsky a belarusz fegyveres erők magas rangú tagja, részt vesz az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató belarusz intézkedésekben.
2022.3.2.
698. *  Igor Vladimirovich MOZHILOVSKY
(oroszul: Игорь Владимирович МОЖИЛОВСКИЙ;
belaruszul: Iгар Уладзiмiравiч МАЖЬШОУСКI)
Születési idő: 1971.2.28.
Születési hely: Dubrovno, Belarusian SSR, jelenleg Belarus
Tisztség: vezérőrnagy, a védelmi miniszternek a katonai gazdasági és pénzügyekért felelős asszisztense, valamint a Védelmi Minisztérium (Ministry of Defence) pénzügyi és gazdasági főosztályának (Main Financial and Economic Department) vezetője
Állampolgárság: belarusz
Neme: férfi
Igor Mozhilovsky a katonai gazdasági és pénzügyekért felelős asszisztensi pozíciót tölt be a belarusz védelmi miniszter mellett. Emellett a belarusz Védelmi Minisztérium (Ministry of Defence) pénzügyi és gazdasági főosztályának (Main Financial and Economic Department) vezetője.
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszország számára, hogy belarusz területről ballisztikus rakétákat indítson Ukrajnába, lehetővé teszi Belaruszban orosz katonai személyzet és nehézfegyverek, harckocsik, katonai szállító járművek Ukrajnába történő szállítását (közúton és vasúton), lehetővé teszi orosz katonai repülőgépek számára, hogy a belarusz légtér felett Ukrajnába repüljenek, Belaruszban üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosít az Ukrajna elleni tevékenységet folytató orosz katonai repülőgépek számára, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol Belaruszban.
Mivel Igor Mozhilovsky a belarusz fegyveres erők magas rangú tagja, részt vesz az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató belarusz intézkedésekben.
2022.3.2.
699. *  Oleg Leonidovich VOINOV
(oroszul: Олег Леонидович ВОИНОВ;
belaruszul: Алег Леанiдавiч ВОШАУ)
Születési idő: 1967.3.26.
Születési hely: Dnepropetrovsk, Ukrainian SSR, jelenleg Dnipro, Ukraine
Tisztség: vezérőrnagy, a Belarusz Védelmi Minisztérium (Belarusian Ministry of Defence) nemzetközi katonai együttműködési osztályának (International Military Cooperation Department) vezetője és a nemzetközi katonai együttműködésért felelős védelmi miniszter asszisztense
Állampolgárság: belarusz
Neme: férfi
Oleg Voinov a BelaruszVédelmi Minisztérium (Belarusian Ministry of Defence) nemzetközi katonai együttműködési osztályának (International Military Cooperation Department) vezetője és a nemzetközi katonai együttműködésért felelős védelmi miniszter asszisztense.
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszország számára, hogy belarusz területről ballisztikus rakétákat indítson Ukrajnába, lehetővé teszi Belaruszban orosz katonai személyzet és nehézfegyverek, harckocsik, katonai szállító járművek Ukrajnába történő szállítását (közúton és vasúton), lehetővé teszi orosz katonai repülőgépek számára, hogy a belarusz légtér felett Ukrajnába repüljenek, Belaruszban üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosít az Ukrajna elleni tevékenységet folytató orosz katonai repülőgépek számára, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol Belaruszban.
Mivel Oleg Voinov a belarusz fegyveres erők magas rangú tagja, részt vesz az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató belarusz intézkedésekben.
2022.3.2.
700. *  Sergei Anatolievich SAUTA
(oroszul: Сергей Анатольевич САУТА;
belaruszul: Сяргей Анатольевiч САУТА)
Tisztség: ezredes, a Belarusz Köztársaság Védelmi Minisztériumának (Ministry of Defence) jogi támogatási osztályának (Department of Legal Support) vezetője
Állampolgárság: belarusz
Neme: férfi
Sergei Sauta a Belarusz Köztársaság Védelmi Minisztériumának (Ministry of Defence) jogi támogatási osztályának (Department of Legal Support) vezetője.
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszország számára, hogy belarusz területről ballisztikus rakétákat indítson Ukrajnába, lehetővé teszi Belaruszban orosz katonai személyzet és nehézfegyverek, harckocsik, katonai szállító járművek Ukrajnába történő szállítását (közúton és vasúton), lehetővé teszi orosz katonai repülőgépek számára, hogy a belarusz légtér felett Ukrajnába repüljenek, Belaruszban üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosít az Ukrajna elleni tevékenységet folytató orosz katonai repülőgépek számára, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol Belaruszban.
Mivel Sergei Sauta a belarusz fegyveres erők magas rangú tagja, részt vesz az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató belarusz intézkedésekben.
2022.3.2.
701. *  Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY
(oroszul: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ;
belaruszul: Ьан Iосiфавiч БАГУСЛАУСЮ)
Születési idő: 1968.8.4.
Születési hely: Kalivaria, Belarusian SSR
Tisztség: vezérőrnagy, a belarusz Védelmi Minisztériumban (Ministry of Defence) a fegyveres erők katonai főfelügyelőségének (Chief Military Inspectorate of the Armed Forces) vezetője
Állampolgárság: belarusz Neme: férfi
Ivan Boguslavsky a belarusz Védelmi Minisztériumban (Ministry of Defence) a fegyveres erők katonai főfelügyelőségének (Chief Military Inspectorate of the Armed Forces) vezetője.
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszország számára, hogy belarusz területről ballisztikus rakétákat indítson Ukrajnába, lehetővé teszi Belaruszban orosz katonai személyzet és nehézfegyverek, harckocsik, katonai szállító járművek Ukrajnába történő szállítását (közúton és vasúton), lehetővé teszi orosz katonai repülőgépek számára, hogy a belarusz légtér felett Ukrajnába repüljenek, Belaruszban üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosít az Ukrajna elleni tevékenységet folytató orosz katonai repülőgépek számára, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol Belaruszban.
Mivel Ivan Boguslavsky a belarusz fegyveres erők magas rangú tagja, részt vesz az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató belarusz intézkedésekben.
2022.3.2.
702. *  Dmitry Anatolievich MIHOLAP
(oroszul: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП;
belaruszul: Дзмпрьш Анатольевiч М1ХАЛАП)
Születési idő: 1974.12.28.
Születési hely: Bukino, Belarusian SSR
Tisztség: ezredes, a belarusz légierő és légvédelmi erő (Air Force and Air Defence Forces) parancsnokhelyettese
Állampolgárság: belarusz
Neme: férfi
Dmitry Miholap a belarusz légierő és légvédelmi erő (Air Force and Air Defence Forces) parancsnokhelyettese
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszország számára, hogy belarusz területről ballisztikus rakétákat indítson Ukrajnába, lehetővé teszi Belaruszban orosz katonai személyzet és nehézfegyverek, harckocsik, katonai szállító járművek Ukrajnába történő szállítását (közúton és vasúton), lehetővé teszi orosz katonai repülőgépek számára, hogy a belarusz légtér felett Ukrajnába repüljenek, Belaruszban üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosít az Ukrajna elleni tevékenységet folytató orosz katonai repülőgépek számára, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol Belaruszban.
Mivel Dmitry Miholap a belarusz fegyveres erők magas rangú tagja, részt vesz az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató belarusz intézkedésekben.
2022.3.2.
703. *  Anatoliy Anatolievich BULAVKO
(oroszul: Анатолий Анатольевич БУЛАВКО;
belaruszul: Анатоль Анатольевiч БУЛАУКА)
Születési idő: 1969.5.1.
Születési hely: Kalinkovichi, Belarusian SSR, jelenleg Belarus
Tisztség: ezredes, az ideológiai képzésért felelős parancsnokhelyettes, valamint a belarusz légierő és a légvédelmi erő (Air Force and Air Defence Forces) ideológiai vezetője
Állampolgárság: belarusz
Neme: férfi
Anatoliy Bulavko az ideológiai képzésért felelős parancsnokhelyettes, valamint a belarusz légierő és a légvédelmi erő (Air Force and Air Defence Forces) ideológiai vezetője.
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszország számára, hogy belarusz területről ballisztikus rakétákat indítson Ukrajnába, lehetővé teszi Belaruszban orosz katonai személyzet és nehézfegyverek, harckocsik, katonai szállító járművek Ukrajnába történő szállítását (közúton és vasúton), lehetővé teszi orosz katonai repülőgépek számára, hogy a belarusz légtér felett Ukrajnába repüljenek, Belaruszban üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosít az Ukrajna elleni tevékenységet folytató orosz katonai repülőgépek számára, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol Belaruszban.
Mivel Anatoliy Bulavko a belarusz fegyveres erők magas rangú tagja, részt vesz az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató belarusz intézkedésekben.
2022.3.2.
704. *  Victor Vladimirovich SOYKO
(oroszul: Виктор Владимирович СОЙКО;
belaruszul: Вктар Уладзiмiравiч СОЙКА)
Születési idő: 1971.7.3
Születési hely: Komsomolskaya, Belarusian SSR
Tisztség: Ezredes, fegyverzeti parancsnokhelyettes és a belarusz légierő és légvédelmi erő fegyverzeti osztályának (Belarusian Air Force and Air Defence Forces Armament Department) vezetője
Állampolgárság: belarusz
Neme: férfi
Victor Soyko fegyverzeti parancsnokhelyettes, valamint a belarusz légierő és a légvédelmi erő fegyverzeti osztályának (Belarusian Air Force and Air Defence Forces Armament Department) vezetője.
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszország számára, hogy belarusz területről ballisztikus rakétákat indítson Ukrajnába, lehetővé teszi Belaruszban orosz katonai személyzet és nehézfegyverek, harckocsik, katonai szállító járművek Ukrajnába történő szállítását (közúton és vasúton), lehetővé teszi orosz katonai repülőgépek számára, hogy a belarusz légtér felett Ukrajnába repüljenek, Belaruszban üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosít az Ukrajna elleni tevékenységet folytató orosz katonai repülőgépek számára, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol Belaruszban.
Mivel Victor Soyko a belarusz fegyveres erők magas rangú tagja, részt vesz az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató belarusz intézkedésekben.
2022.3.2.
705. *  Yuri Mikhailovich PEYGANOVICH
(oroszul: Юрий Михайлович ПЕЙГАНОВИЧ;
belaruszul: Юрый Мiхайлавiч ПЕЙГАНОВIЧ)
Tisztség: Ezredes, a belarusz légierő és légvédelmi erő (Belarusian Air Force and Air Defence Forces) logisztikai parancsnokhelyettese és osztályvezetője
Állampolgárság: belarusz
Neme: férfi
Yuri Peyganovich a belarusz légierő és légvédelmi erő (Belarusian Air Force and Air Defence Forces) logisztikai parancsnokhelyettese és osztályvezetője.
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszország számára, hogy belarusz területről ballisztikus rakétákat indítson Ukrajnába, lehetővé teszi Belaruszban orosz katonai személyzet és nehézfegyverek, harckocsik, katonai szállító járművek Ukrajnába történő szállítását (közúton és vasúton), lehetővé teszi orosz katonai repülőgépek számára, hogy a belarusz légtér felett Ukrajnába repüljenek, Belaruszban üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosít az Ukrajna elleni tevékenységet folytató orosz katonai repülőgépek számára, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol Belaruszban.
Mivel Yuri Peyganovich a belarusz fegyveres erők magas rangú tagja, részt vesz az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató belarusz intézkedésekben.
2022.3.2.
706. *  Alexander Ivanovich BAS
(oroszul: Александр Иванович БАС;
belaruszul: Аляксандр Iванавiч БАС)
Születési idő: 1971.8.17.
Születési hely: Khotomel, Belarusian SSR, jelenleg Belarus
Tisztség: Ezredes, a belarusz nyugati műveleti parancsnokság (Belarusian Western Operational Command) parancsnokhelyettese
Állampolgárság: belarusz
Neme: férfi
Alexander Bas a belarusz nyugati műveleti parancsnokság (Belarusian Western Operational Command) parancsnokhelyettese.
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszország számára, hogy belarusz területről ballisztikus rakétákat indítson Ukrajnába, lehetővé teszi Belaruszban orosz katonai személyzet és nehézfegyverek, harckocsik, katonai szállító járművek Ukrajnába történő szállítását (közúton és vasúton), lehetővé teszi orosz katonai repülőgépek számára, hogy a belarusz légtér felett Ukrajnába repüljenek, Belaruszban üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosít az Ukrajna elleni tevékenységet folytató orosz katonai repülőgépek számára, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol Belaruszban.
Mivel Alexander Bas a belarusz fegyveres erők magas rangú tagja, részt vesz az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató belarusz intézkedésekben.
2022.3.2.
707. *  Dmitry Leontievich BEKREN
(oroszul: Дмитрий Леонтьевич БЕКРЕНЬ)
Születési idő: 1979.7.16.
Születési hely: Slonim, Belarusian SFSR, jelenleg Belarus
Tisztség: a belarusz hadsereg ideológiai kérdésekkel foglalkozó helyettes parancsnoka, a belarusz nyugati műveleti parancsnokság ideológiai osztályának (Western Operational Command of Belarus) vezetője, ezredes
Állampolgárság: belarusz
Neme: férfi
Dmitry Leontievich Bekren a belarusz hadsereg ideológiai kérdésekkel foglalkozó helyettes parancsnoka és a belarusz nyugati műveleti parancsnokság ideológiai osztályának (Western Operational Command of Belarus) vezetője.
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszország számára, hogy belarusz területről ballisztikus rakétákat indítson Ukrajnába, lehetővé teszi Belaruszban orosz katonai személyzet és nehézfegyverek, harckocsik, katonai szállító járművek Ukrajnába történő szállítását (közúton és vasúton), lehetővé teszi orosz katonai repülőgépek számára, hogy a belarusz légtér felett Ukrajnába repüljenek, Belaruszban üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosít az Ukrajna elleni tevékenységet folytató orosz katonai repülőgépek számára, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol Belaruszban.
Mivel Dmitry Leontievich Bekren a belarusz fegyveres erők magas rangú tagja, részt vesz az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató belarusz intézkedésekben.
2022.3.2.
708. *  Vitaly Fridrikhovich KILCHEVSKY
(oroszul: Виталий Фридрихович КИЛЬЧЕВСКИЙ)
Születési idő: 1978.10.31.
Születési hely: Patashnya village, Belarusian SFSR, jelenleg Belarusz
Tisztség: Fegyverzeti parancsnokhelyettes és fegyverzeti vezető, ezredes
Állampolgárság: belarusz
Neme: férfi
Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky fegyverzeti parancsnokhelyettes és fegyverzeti vezető.
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszország számára, hogy belarusz területről ballisztikus rakétákat indítson Ukrajnába, lehetővé teszi Belaruszban orosz katonai személyzet és nehézfegyverek, harckocsik, katonai szállító járművek Ukrajnába történő szállítását (közúton és vasúton), lehetővé teszi orosz katonai repülőgépek számára, hogy a belarusz légtér felett Ukrajnába repüljenek, Belaruszban üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosít az Ukrajna elleni tevékenységet folytató orosz katonai repülőgépek számára, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol Belaruszban.
Mivel Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky a belarusz fegyveres erők magas rangú tagja, részt vesz az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató belarusz intézkedésekben.
2022.3.2.
709. *  Sergey Nikolayevich GRINYUK
(oroszul: Сергей Николаевич ГРИНЮК)
Születési idő: 1971.5.11.
Születési hely: Brest, Belarusian SFSR, jelenleg Belarus
Tisztség: a logisztikai csapatok parancsnokhelyettese, a nyugat- Belarusz műveleti parancsnokság (Western Operational Command) logisztikai osztályának vezetője, ezredes
Állampolgárság: belarusz Neme: férfi
Sergey Nikolayevich Grinyuk a logisztikai csapatok parancsnokhelyettese, a nyugat-Belarusz műveleti parancsnokság (Western Operational Command) logisztikai osztályának vezetője.
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszország számára, hogy belarusz területről ballisztikus rakétákat indítson Ukrajnába, lehetővé teszi Belaruszban orosz katonai személyzet és nehézfegyverek, harckocsik, katonai szállító járművek Ukrajnába történő szállítását (közúton és vasúton), lehetővé teszi orosz katonai repülőgépek számára, hogy a belarusz légtér felett Ukrajnába repüljenek, Belaruszban üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosít az Ukrajna elleni tevékenységet folytató orosz katonai repülőgépek számára, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol Belaruszban.
Mivel Sergey Nikolayevich Grinyuk a belarusz fegyveres erők magas rangú tagja, részt vesz az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató belarusz intézkedésekben.
2022.3.2.
710. *  Aleksandr Viktorovich NAUMENKO
(oroszul: Александр Викторович НАУМЕНКО)
Tisztség: az északnyugat-Belarusz műveleti parancsnokság (NorthWestern Operational Command) parancsnoka, vezérőrnagy
Állampolgárság: belarusz
Neme: férfi
Aleksandr Viktorovich Naumenko az északnyugat-Belarusz műveleti parancsnokság (NorthWestern Operational Command) parancsnoka.
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszország számára, hogy belarusz területről ballisztikus rakétákat indítson Ukrajnába, lehetővé teszi Belaruszban orosz katonai személyzet és nehézfegyverek, harckocsik, katonai szállító járművek Ukrajnába történő szállítását (közúton és vasúton), lehetővé teszi orosz katonai repülőgépek számára, hogy a belarusz légtér felett Ukrajnába repüljenek, Belaruszban üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosít az Ukrajna elleni tevékenységet folytató orosz katonai repülőgépek számára, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol Belaruszban.
Mivel Aleksandr Viktorovich Naumenko a belarusz fegyveres erők magas rangú tagja, részt vesz az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató belarusz intézkedésekben.
2022.3.2.
711. *  Vadim Evgenievich SHADURA
(oroszul: Вадим Евгеньевич ШАДУРА)
Tisztség: vezérkari főnök - az északnyugat-Belarusz műveleti parancsnokság (North-Western Operational Command) csapatainak első parancsnokhelyettese, ezredes
Állampolgárság: belarusz
Neme: férfi
Vadim Evgenievics Shadura vezérkari főnök, az északnyugat-Belarusz műveleti parancsnokság (North-Western Operational Command) csapatainak első parancsnokhelyettese.
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszország számára, hogy belarusz területről ballisztikus rakétákat indítson Ukrajnába, lehetővé teszi Belaruszban orosz katonai személyzet és nehézfegyverek, harckocsik, katonai szállító járművek Ukrajnába történő szállítását (közúton és vasúton), lehetővé teszi orosz katonai repülőgépek számára, hogy a belarusz légtér felett Ukrajnába repüljenek, Belaruszban üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosít az Ukrajna elleni tevékenységet folytató orosz katonai repülőgépek számára, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol Belaruszban.
Mivel Vadim Evgenievics Shadura a belarusz fegyveres erők magas rangú tagja, részt vesz az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató belarusz intézkedésekben.
2022.3.2.
712. *  Vladimir Vladimirovich KULAZHIN
(oroszul: Владимир Владимирович КУЛАЖИН)
Tisztség: az északnyugat-Belarusz műveleti parancsnokság (NorthWestern Operational Command) csapatainak parancsnokhelyettese, vezérőrnagy
Állampolgárság: belarusz Neme: férfi
Vladimir Vladimirovich Kulazhin az északnyugat-Belarusz műveleti parancsnokság (NorthWestern Operational Command) csapatainak parancsnokhelyettese.
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszország számára, hogy belarusz területről ballisztikus rakétákat indítson Ukrajnába, lehetővé teszi Belaruszban orosz katonai személyzet és nehézfegyverek, harckocsik, katonai szállító járművek Ukrajnába történő szállítását (közúton és vasúton), lehetővé teszi orosz katonai repülőgépek számára, hogy a belarusz légtér felett Ukrajnába repüljenek, Belaruszban üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosít az Ukrajna elleni tevékenységet folytató orosz katonai repülőgépek számára, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol Belaruszban.
Mivel Vladimir Vladimirovich Kulazhin a belarusz fegyveres erők magas rangú tagja, részt vesz az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató belarusz intézkedésekben.
2022.3.2.
713. *  Valery Ivanovich YANUSHKEVICH
(oroszul: Валерий Иванович ЯНУШКЕВИЧ)
Tisztség: ideológiai képzésért felelős csapatparancsnok-helyettes, az északnyugat-Belarusz műveleti parancsnokság ideológiai osztályának (Ideological Work Department of the North-Western Operational Command) vezetője, ezredes
Állampolgárság: belarusz Neme: férfi
Valery Ivanovich Yanushkevich ideológiai képzésért felelős csapatparancsnok-helyettes, az északnyugat-Belarusz műveleti parancsnokság ideológiai osztályának (Ideological Work Department of the North-Western Operational Command) vezetője.
Belarusz részt vesz az Ukrajna elleni, orosz katonai agresszióban azáltal, hogy lehetővé teszi Oroszor