A jogszabály mai napon ( 2023.12.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A CompLex termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2014, http://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2014. március 17-i 269/2014/EU RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2014. március 7-i 2014/145/KKBP határozatra * ,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel

(1) 2014. március 6-án az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfői határozottan elítélték, hogy az Oroszországi Föderáció indokolatlanul megsértette Ukrajna szuverenitását és területi integritását, és felszólították az Oroszországi Föderációt, hogy a vonatkozó megállapodásokkal összhangban haladéktalanul irányítsa vissza fegyveres erőit azok állandó állomáshelyére. Felszólították az Oroszországi Föderációt, hogy haladéktalanul biztosítson szabad bejutást a területre a nemzetközi megfigyelőknek. Az állam-, illetve kormányfők úgy ítélték meg, hogy a Krími Autonóm Köztársaság Legfelsőbb Tanácsának azon döntése, amely a terület jövőbeli jogállásáról szóló népszavazás tartására irányul, ellentétes az ukrán alkotmánnyal, és ennek megfelelően jogellenes.

(2) Az állam-, illetve kormányfők intézkedések, többek között a Tanács által a 2014. március 3-i ülésén előirányzott intézkedések meghozataláról is határoztak, különösen az Oroszországi Föderációval a vízumkérdésekről folytatott kétoldalú, valamint a jelenlegi partnerségi és együttműködési megállapodás helyébe lépő átfogó új megállapodásról szóló megbeszélések felfüggesztéséről.

(3) Az állam-, illetve kormányfők hangsúlyozták, hogy a válság megoldását az Ukrajna kormánya és az Oroszországi Föderáció közötti tárgyalások - többek között adott esetben többoldalú mechanizmusok - révén kellene megtalálni, és hogy amennyiben záros határidőn belül nem sikerül eredményeket elérni, az Unió további intézkedésekről fog határozni, mint például utazási tilalmakról, vagyoni eszközök befagyasztásáról vagy az EU-Oroszország csúcstalálkozó lemondásáról.

(4) 2014. március 17-én a Tanács elfogadta a 2014/145/KKBP határozatot, amely rendelkezik az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedésekért - köztük az ország bármely területének jövőbeli jogállásával kapcsolatos, az ukrán alkotmánnyal ellentétes intézkedésekért - felelős egyes személyek és a velük összefüggésbe hozható természetes személyek, jogi személyek vagy szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztásáról és a rájuk vonatkozó utazási korlátozásokról. Az említett természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket az említett határozat melléklete tartalmazza.

(5) Egyes ilyen intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ezért a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges, különösen a valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából.

(6) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, különösen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell alkalmazni.

(7) Az e rendelet I. mellékletében szereplő jegyzék módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak az Ukrajnában fennálló súlyos politikai helyzet fényében, valamint a 2014/145/KKBP határozat mellékletének módosítására és felülvizsgálatára irányuló eljárással való összhang biztosítása érdekében kell gyakorolnia.

(8) Az e rendelet I. mellékletében szereplő jegyzék módosítására irányuló eljárásnak magában kell foglalnia a megjelölt természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek tájékoztatását a jegyzékbe vételüknek indokairól, lehetőséget adva ezzel számukra észrevételek tételére. Észrevétel, vagy új érdemi bizonyíték benyújtása esetén a Tanácsnak az észrevételek fényében felül kell vizsgálnia a határozatát, és megfelelően tájékoztatnia kell az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(9) E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, akik vagy amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok feldolgozása során meg kell felelni a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek *  és a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek * .

(10) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) „igény”: bármely, 2014. március 17-t megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő igény teljesítése iránti követelés;

ii. kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti igény;

iii. szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti igény;

iv. ellenkövetelés;

v. bárhol meghozott ítélet, választottbírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

b) „szerződés vagy ügylet”: bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; ennek alkalmazásában a „szerződés” magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát - különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát -, továbbá minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó rendelkezést, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

c) „illetékes hatóságok”: a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

d) „gazdasági erőforrások”: bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem minősül pénzeszköznek, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzéséhez;

e) „gazdasági erőforrások befagyasztása”: annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve - de nem kizárólag - azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

f) „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

g) „pénzeszközök”: bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve, de nem kizárólag az alábbiakat:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságlevelek, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet;

v. hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

h) „az Unió területe”: a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is.

2. cikk * 

(1) Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez vagy a velük összefüggésbe hozható természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, az ezek birtokában lévő vagy ellenőrzése alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) Nem bocsátható rendelkezésre - sem közvetlenül, sem közvetve - semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, illetve a velük összefüggésbe hozható természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.

2a. cikk * 

(1) A 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott tilalom nem alkalmazandó az Unió általi pilléres értékelésen átesett olyan szervezetek és ügynökségek vonatkozásában, amelyekkel az Unió pénzügyikeret-partnerségi megállapodást írt alá, amelynek alapján a szervezetek és ügynökségek az Unió humanitárius partnereiként járnak el, feltéve, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások nyújtása kizárólag humanitárius célokból szükséges Ukrajnában.

(2) Az e cikk (1) bekezdése által nem szabályozott esetekben és a 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt általános vagy különös feltételek mellett általános vagy különös engedélyt adhatnak az egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítására, vagy egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésére bocsátására, feltéve, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások nyújtása kizárólag humanitárius célokból szükséges Ukrajnában.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem kézhezvételének napjától számított 5 munkanapon belül nem érkezik az illetékes hatóságtól elutasító határozat, információkérés vagy további szükséges időről szóló értesítés, az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

(4) Az érintett tagállam a (2) és a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő 2 héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3. cikk

(1) *  Az I. melléklet tartalmazza:

(a) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető, vagy a nemzetközi szervezetek Ukrajnában végzett munkáját akadályozó intézkedésekért vagy politikákért felelős, azokat támogató vagy végrehajtó természetes személyeket;

(b) azon jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek anyagi vagy pénzügyi eszközökkel támogatják az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket;

(c) a Krímben vagy Szevasztopolban található olyan jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek tulajdonjoga az ukrán joggal ellentétesen került átruházásra, vagy olyan jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek az ilyen átruházások haszonélvezői voltak;

(d) azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek a Krím annektálásáért vagy Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak, illetve általuk előnyökhöz jutnak;

(e) azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek ügyleteket folytatnak az ukrajnai Donbasz (Donyec-medence) területén működő szakadár csoportokkal;

f) azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormánya részére anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak, illetve általa előnyökhöz jutnak; vagy

g) *  az Oroszországban működő vezető üzletembereket és azok közvetlen családtagjait, vagy egyéb olyan természetes személyeket, akik általuk előnyhöz jutnak, vagy a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormányának jelentős bevételi forrást biztosító gazdasági ágazatokban tevékenykedő üzletembereket, jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket; vagy

h) *  azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek

i. elősegítik az e rendelet, vagy a 692/2014/EU * , a 833/2014/EU *  vagy az (EU) 2022/263 *  tanácsi rendelet, vagy a 2014/145/KKBP * , a 2014/386/KKBP * , a 2014/512/KKBP *  vagy a (KKBP) 2022/266 *  tanácsi határozat rendelkezéseinek kijátszásával szembeni tilalom megsértését; vagy

ii. az említett rendelkezésekben foglaltakat más módon jelentősen akadályozzák; vagy

i) *  az orosz informatikai ágazatban működő olyan jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata (a továbbiakban: FSZB) engedélyezéssel, tanúsítással és az államtitkok védelmével foglalkozó központja által kezelt engedéllyel vagy az orosz Ipari és Kereskedelmi Minisztérium által kezelt, fegyverekre és katonai felszerelésekre vonatkozó engedéllyel rendelkeznek,

valamint a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket.

(2) Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait.

(3) Az I. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név, beleértve az álneveket is, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím - amennyiben ismert -, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

4. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal a különleges engedély megadása alapjául szolgáló indokokat;

e) *  a nemzetközi jog szerint mentességet élvező diplomáciai vagy konzuli képviselethez vagy nemzetközi szervezetekhez tartozó vagy azok birtokában lévő számlára befizetendő vagy számláról kifizetendő pénzeszközök, amennyiben az említett be- vagy kifizetésekre a diplomáciai, konzuli képviselet vagy a nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

(2) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

5. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, vagy az említett időpontot megelőzően vagy követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat tárgyát képezik;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések kielégítésére történik, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

6. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetésre használják fel; valamint

b) a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését.

(2) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

6a. cikk * 

(1) A 2. cikk (2) bekezdésétől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetnek kifizetéseket a Krími Tengeri Kikötők vállalat számára a kercsi halászati kikötőben, valamint a jaltai és a jevpatóriai kereskedelmi kikötőben nyújtott szolgáltatásokért, továbbá a Gosgidrografiya által és a Krími Tengeri Kikötők vállalat Port-Terminal fiókvállalatai által nyújtott szolgáltatásokért.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

6b. cikk * 

(1) A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. mellékletben a „B. Szervezetek” fejezet 53., 54. és 55. bejegyzési száma alatt felsorolt szervezetekhez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezetek rendelkezésére bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételek mellett, és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek az említett szervezetekkel 2022. február 23. előtt meghatározott műveleteknek, megkötött szerződéseknek vagy egyéb megállapodásoknak - többek között a levelezőbanki kapcsolatoknak - 2022. augusztus 24-ig történő megszüntetéséhez.

(2) A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. mellékletben a 79., a 80., a 81. és a 82. bejegyzési szám alatt felsorolt szervezetekhez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezetek rendelkezésére bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételek mellett, és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek az említett szervezetekkel 2022. április 8. előtt meghatározott műveleteknek, megkötött szerződéseknek vagy egyéb megállapodásoknak - többek között a levelezőbanki kapcsolatoknak - 2022. október 9-ig történő megszüntetéséhez.

(2a) *  A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. mellékletben a 108. bejegyzési szám alatt jegyzékbe vett szervezethez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezet számára történő rendelkezésre bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételek mellett, és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek a 2022. július 21. előtt e szervezettel végrehajtott műveleteknek, megkötött szerződéseknek vagy egyéb megállapodásoknak - többek között a levelezőbanki kapcsolatoknak -2023. augusztus 22-ig történő megszüntetéséhez.

(2b) *  A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai - az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett - engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az I. mellékletben a 108. bejegyzési szám alatt jegyzékbe vett szervezet számára történő rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek ahhoz, hogy az említett szervezetnek az Unióban székhellyel rendelkező jogi személyben, szervezetben vagy szervben közvetlenül vagy közvetve meglévő tulajdonosi jogainak a folyamatban levő eladása vagy átruházása 2023. június 17-ig lezáruljon. Az említett határidő visszamenőleges hatállyal nem teszi jogszerűvé azokat az elidegenítéseket, amelyek nem felelnek meg az e rendelet szerint szükséges követelményeknek.

(2c) *  A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik a 126. és 127. bejegyzési szám alatt jegyzékbe vett szervezetekhez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezetek rendelkezésére bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételekkel, és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek az említett szervezetekkel 2022. december 16. előtt meghatározott műveleteknek, megkötött szerződéseknek vagy egyéb megállapodásoknak - többek között a levelezőbanki kapcsolatoknak - a 2023. június 17-ig történő lezárásához.

(2d) *  A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. mellékletben a „Szervezetek” cím alatt 198., 199. és 200. bejegyzési számon jegyzékbe vett szervezetekhez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezetek számára történő rendelkezésre bocsátását az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételekkel, és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek az említett szervezetekkel 2023. február 25. előtt létrejött, illetve megkötött műveletek, szerződések vagy egyéb megállapodások - többek között a levelezőbanki kapcsolatok - 2023. augusztus 26-ig történő megszüntetéséhez, vagy az I. mellékletben a „Szervezetek” cím alatt 198. bejegyzési számon jegyzékbe vett szervezet tekintetében szükségesek pénzeszközöknek a zsidó követelésekkel foglalkozó konferencia (Jewish Claims Conference) által az Oroszországi Föderációban lévő kedvezményezettek részére 2023. november 26-ig történő kifizetésére irányuló tranzakciókhoz, függetlenül attól, hogy mikor hozták létre, illetve kötötték meg a műveleteket, szerződéseket vagy egyéb megállapodásokat.

(3) A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételek mellett, és annak megállapítását követően, hogy:

a) *  a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek az Unióban letelepedett jogi személyben, szervezetben vagy szervben fennálló tulajdonosi jogok 2023. május 31-ig vagy - attól függően, hogy melyik a későbbi időpont - az I. mellékletben szereplő jegyzékbe vétel időpontjától számított hat hónapon belül történő eladásához és átruházásához, amennyiben az említett tulajdonosi jogok az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv közvetlen vagy közvetett tulajdonában vannak; és

b) az ilyen eladásból és átruházásból származó bevételek a befagyasztás hatálya alatt maradnak.

(4) *  A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. mellékletben a 91. bejegyzési szám alatt jegyzékbe vett szervezethez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezet számára történő rendelkezésre bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételek mellett, és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek azon ügyletek - beleértve az eladásokat is - lezárásához, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy 2022. december 31-ig fel lehessen számolni egy 2022. március 16. előtt létrehozott közös vállalkozást vagy hasonló jogi konstrukciót, amelyben részt vesz a 833/2014/EU rendelet XIX. mellékletében felsorolt valamely jogi személy, szervezet vagy szerv.

(5) *  A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. mellékletben a 101. bejegyzési szám alatt jegyzékbe vett szervezethez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezet számára történő rendelkezésre bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételek mellett, és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek olyan műveletek, szerződések vagy egyéb megállapodások 2023. január 7-ig történő megszüntetéséhez, amelyeket 2022. június 3. előtt az említett szervezettel közöttek vagy annak részvételével hajtottak végre.

(5a) *  A 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik az I. mellékletben a „Szervezetek” cím alatt 82. és 101. bejegyzési számon jegyzékbe vett szervezetekhez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezetek számára történő rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy:

a) az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások értékpapíroknak egy Unióban letelepedett, jelenleg vagy korábban az I. mellékletben a „Szervezetek” cím alatt 82. bejegyzési számon jegyzékbe vett szervezet ellenőrzése alatt álló szervezet általi elidegenítéséhez vagy átruházásához szükségesek;

b) az ilyen elidegenítést vagy átruházást 2023. december 31-ig lezárják; és

c) az ilyen elidegenítést vagy átruházást az I. mellékletben a „Szervezetek” cím alatt 82. és 101. bejegyzési számon jegyzékbe vett szervezetekkel 2022. június 3. előtt létrejött, illetve megkötött - vagy azok egyéb részvételével folyó - műveletek, szerződések vagy egyéb megállapodások alapján végzik el.

(5aa) *  A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik valamely tagállam állampolgárai vagy lakosai vagy egy Unióban letelepedett szervezet számára letéti igazolásnak az I. mellékletben a „Szervezetek” cím alatt 101. bejegyzési számon jegyzékbe vett szervezet tulajdonában lévő orosz mögöttes eszközre 2023. december 25-ig történő átváltását a mögöttes eszköz eladása, valamint a letéti igazolás átváltásához és a mögöttes eszköznek közvetlenül vagy közvetve az említett oroszországi szervezet számára történő eladásához kapcsolódó pénzeszközök rendelkezésre bocsátása céljából, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételekkel, és annak megállapítását követően, hogy:

a) a letéti igazolást 2022. június 3. előtt bocsátották ki;

b) a vonatkozó engedély iránti kérelmet 2023. szeptember 25-ig benyújtják;

c) a letéti igazolás tulajdonosa bizonyítani tudja, hogy az említett átváltás szükséges a mögöttes eszköz eladásához;

d) a mögöttes eszköz értékesítése megfelel a 833/2014/EU rendelet szerinti tilalmaknak, beleértve az 5. és az 5f. cikket is; és

e) semmilyen pénzeszközt nem bocsátanak rendelkezésre az I. mellékletben felsorolt egyetlen más szervezet számára sem.

(5b) *  A 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik az I. mellékletben a „Szervezetek” cím alatt 190. bejegyzési számon jegyzékbe vett szervezethez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezet számára történő rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások olyan műveletek, szerződések vagy egyéb megállapodások 2023. augusztus 26-ig történő megszüntetéséhez szükségesek, amelyeket az említett szervezettel 2023. február 25. előtt hoztak létre, illetve kötöttek, vagy annak részvételével folytattak.

(5c) *  A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. mellékletben a „Személyek” cím alatt 695. bejegyzési számon jegyzékbe vett természetes személyhez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett természetes személy vagy a tulajdonában lévő szervezet számára történő rendelkezésre bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételekkel, és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek azon ügyletek - beleértve az eladásokat is - lezárásához, amelyek feltétlenül szükségesek az említett természetes személlyel vagy a tulajdonában lévő valamely szervezettel 2022. február 28. előtt Oroszországban létrehozott közös vállalkozás vagy hasonló jogi konstrukció 2023. augusztus 31-ig történő felszámolásához.

(5d) *  A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyhez, szervezethez vagy szervhez tartozó, tulajdonában álló, általa birtokolt vagy ellenőrzött egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy szolgáltatásoknak az említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára történő nyújtását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételekkel, és annak megállapítását követően, hogy ez feltétlenül szükséges egy olyan tűzfal létrehozásához, tanúsításához vagy értékeléséhez, amely:

a) megszünteti az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által a tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott, jegyzékbe nem vett jogi személy, szervezet vagy szerv eszközei felett gyakorolt ellenőrzést; és

b) biztosítja, hogy a jegyzékbe vett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javára további pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások ne keletkezzenek.

(6) *  Az érintett tagállam az e cikk szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

6c. cikk * 

A 2. cikk nem alkalmazandó azokra a pénzeszközökre vagy gazdasági erőforrásokra, amelyek feltétlenül szükségesek uniós telekommunikációs szolgáltatók által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához, az ilyen elektronikus hírközlési szolgáltatások működtetéséhez, fenntartásához és biztonságához szükséges kapcsolódó eszközök és szolgáltatások biztosításához, Oroszországban, Ukrajnában, az Unióban, Oroszország és az Unió között, valamint Ukrajna és az Unió között, továbbá adatközpont-szolgáltatásokhoz az Unióban.

6d. cikk * 

(1) A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott gazdasági erőforrások felszabadítását, miután megállapították, hogy:

a) az ilyen gazdasági erőforrások felszabadítására az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése miatt van szükség; és

b) az ilyen gazdasági erőforrások felszabadításából származó bevételeket befagyasztják.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

6e. cikk * 

(1) *  A (2) bekezdéstől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. mellékletben a „Szervezetek” cím alatt 53., 54., 55., 79., 80., 81., 82., 108., 126., 127., 198., 199., 200., 214 és 215. bejegyzési számon jegyzékbe vett szervezetekhez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezetek számára történő rendelkezésre bocsátását az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételekkel és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek - beleértve a búzát és a műtrágyákat is - megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához.

(1a) *  A 2. cikktől eltérve, az I. mellékletben jegyzékbe vett olyan természetes személyek esetében, akik a jegyzékbe vételüket megelőzően jelentős szerepet töltöttek be mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek - többek között a búza és a műtrágyák - nemzetközi kereskedelmében, valamely tagállam illetékes hatóságai - egyedi és eseti értékelés alapján, minden egyes érintett ügylet tekintetében külön-külön - engedélyezhetik az ilyen személyekhez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett személyek számára történő rendelkezésre bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételekkel és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy erőforrások szükségesek mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeknek - beleértve a búzát és a műtrágyákat is - az élelmezésbiztonság kezelése érdekében harmadik országok részére történő eladásához, szolgáltatásához, átruházásához vagy kiviteléhez.

(2) *  Az érintett tagállam az ilyen műveletek engedélyezésekor a Bizottsággal szoros együttműködésben jár el. Az érintett tagállam az (1) és az (1a) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot.

(3) *  A Bizottság legkésőbb 2023. június 17-ig, majd azt követően félévente jelentést nyújt be a Tanácsnak, melyben összesíti a tagállamoktól az (1a) bekezdésben foglalt eltéréssel kapcsolatban kapott információkat

6f. cikk * 

A 2. cikk nem alkalmazandó azokra a pénzeszközökre vagy gazdasági erőforrásokra, amelyekre a nemzetközi jog meghatározása szerint békésen áthaladó hajók számára történő, a tengerészeti biztonság érdekében szükséges révkalauz-szolgáltatások nyújtásához van szükség.

7. cikk

(1) A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekmények befagyasztására is sor kerül. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

(2) A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamat vagy az említett számlákon jelentkező egyéb hozam;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

c) uniós tagállamban hozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések;

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

8. cikk * 

(1) Az adatszolgáltatásra, titoktartásra és szakmai titoktartásra vonatkozó alkalmazandó szabályok sérelme nélkül, valamint az ügyvédek és ügyfeleik közötti közlések bizalmasságának az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikkében garantált tiszteletben tartásával összhangban, a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek: * 

a) haladéktalanul megadnak minden olyan információt, amely elősegítené e rendelet végrehajtását, így például:

- a 2. cikkel összhangban befagyasztott pénzeszközökre és gazdasági erőforrásokra vonatkozó információk, vagy információk az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, azok tulajdonában lévő, általuk birtokolt vagy ellenőrzött, az Unió területén található olyan pénzeszközökről és gazdasági erőforrásokról, amely pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat az erre kötelezett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek nem kezeltek befagyasztottként, az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállam illetékes hatósága számára, az említett információk megszerzésétől számított két héten belül,

- információk az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, azok tulajdonában lévő, általuk birtokolt vagy ellenőrzött, az Unió területén található olyan pénzeszközökről és gazdasági erőforrásokról, amelyek az említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek I. mellékletben való jegyzékbevételét megelőző két hétben az 1. cikk e) vagy f) pontjában említett bármely mozgás, átutalás, módosítás, felhasználás, hozzáférés vagy kezelés tárgyát képezték, az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállam illetékes hatósága számára, az említett információk megszerzésétől számított két héten belül;

valamint,

b) együttműködnek az illetékes hatósággal az ilyen információk ellenőrzése során.

(1a) A 2. cikkel összhangban befagyasztott pénzeszközökre és gazdasági erőforrásokra vonatkozó, az e cikk (1) bekezdése alapján szolgáltatott információk legalább a következőket tartalmazzák:

a) a befagyaszott pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat tulajdonló, birtokló vagy ellenőrző természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket azonosító információk, beleértve a nevüket, címüket és a héaregisztrációs vagy adóazonosító számukat;

b) az ilyen pénzeszközök és gazdasági erőforrások összege vagy piaci értéke az adatszolgáltatás időpontjában és a befagyasztás időpontjában; és

c) a pénzeszközök típusai az 1. cikk g) pontjának i-vii. alpontjában meghatározott kategóriák szerinti bontásban, továbbá kriptoeszközök és egyéb releváns kategóriák, valamint egy további, az 1. cikk d) pontja értelmében vett gazdasági erőforrásoknak megfelelő kategória. Az említett kategóriák mindegyikére vonatkozóan a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások mennyisége, helye és egyéb releváns jellemzői, amennyiben rendelkezésre állnak.

(1b) Az érintett tagállam - a kézhezvételtől számított két héten belül - továbbítja a Bizottságnak az (1) és az (1a) bekezdés alapján kapott információkat. Az érintett tagállam az ilyen információkat anonimizált formában továbbíthatja, ha valamely nyomozó vagy igazságügyi hatóság folyamatban lévő nyomozás vagy bűnügyi bírósági eljárás keretében azokat bizalmasnak nyilvánította.

A 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  értelmében vett központi értéktárak az (1) és az (1a) bekezdésben említett információkat, valamint a releváns pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat érintő rendkívüli és előre nem látható veszteségekre és károkra vonatkozó információkat a kézhezvételüktől számított két héten belül és azt követően háromhavonta átadják a pénzeszközök és gazdasági erőforrások helye szerinti tagállam illetékes hatóságának, és ezzel egyidejűleg továbbítják a Bizottságnak.

(1c) A tagállamok, valamint a releváns természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek együttműködnek a Bizottsággal az (1) és az (1a) bekezdésben említett pénzeszközökre vagy gazdasági erőforrásokra vonatkozó információk ellenőrzése során. A Bizottság bármely további olyan információt kérhet, amelyre az ilyen ellenőrzés elvégzéséhez szüksége van. Amennyiben ilyen kérelmet természetes vagy jogi személyhez, szervezethez vagy szervhez címeznek, a Bizottság azt egyidejűleg az érintett tagállamnak is továbbítja.

(2) A Bizottsághoz közvetlenül beérkező minden további információt a tagállamok rendelkezésére kell bocsátani.

(3) Az e cikkel összhangban a tagállamok illetékes hatóságai által nyújtott vagy kapott bármely információt az említett hatóságok kizárólag arra a célra használhatják fel, amelyre tekintettel azt nyújtották vagy kapták.

(4) *  A tagállamok illetékes hatóságai, többek között a végrehajtó hatóságok, a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  értelmében vett vámhatóságok, az 575/2013/EU rendelet, az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv *  és a 2014/65/EU irányelv értelmében vett illetékes hatóságok, továbbá a természetes személyeket, jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, valamint az ingatlanokat vagy ingóságokat nyilvántartó hivatalos nyilvántartások kezelői információkat - köztük személyes adatokat, és szükség esetén az (1) és az (1a) bekezdésben említett információkat - kezelnek és haladéktalanul megosztanak a saját tagállamuk és a többi tagállam más illetékes hatóságaival és a Bizottsággal, amennyiben az ilyen kezelésre és megosztásra az információkat kezelő hatóság vagy az információkat átvevő hatóság e rendelet alapján végzett feladatainak ellátásához van szükség, különösen akkor, ha az e rendeletben meghatározott tilalmak megsértésének vagy kijátszásának eseteit, vagy az azok megsértésére vagy kijátszására tett kísérletek eseteit tárják fel.

(5) A személyes adatok kezelése - e rendelettel, valamint az (EU) 2016/679 *  és az (EU) 2018/1725 *  európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban - csak az e rendelet alkalmazásához, valamint a tagállamok közötti és a Bizottsággal e rendelet alkalmazásában folytatott hatékony együttműködés biztosításához szükséges mértékben végezhető.

9. cikk * 

(1) Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések kijátszása.

(2) Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek:

a) 2022. szeptember 1. előtt vagy - attól függően, hogy melyik a későbbi időpont - az I. mellékletben szereplő jegyzékbe vétel időpontjától számított 6 héten belül a hozzájuk tartozó, a tulajdonukban álló, birtokukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló, valamely tagállam joghatósága alá tartozó pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat jelentik azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben az említett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások találhatók; és

b) együttműködnek az illetékes hatósággal az ilyen információk ellenőrzése során.

(3) A (2) bekezdésnek való meg nem felelés az (1) bekezdésben említettek szerint olyan tevékenységekben való részvételnek minősül, amelyek célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések kijátszása.

(4) Az érintett tagállam két héten belül tájékoztatja a Bizottságot a (2) bekezdés a) pontja alapján kapott információkról.

(5) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettség 2023. január 1-jéig nem alkalmazandó az olyan tagállamokban található pénzeszközökre vagy gazdasági erőforrásokra, amelyek a nemzeti jog alapján 2022. július 21. előtt hasonló jelentéstételi kötelezettséget írtak elő.

(6) *  Az e cikkel összhangban a tagállamok illetékes hatóságai által nyújtott vagy kapott bármely információt az említett hatóságok kizárólag arra a célra használhatják fel, amelyre azt adták vagy kapták.

(7) Személyes adatok e rendelettel, valamint az (EU) 2016/679 és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő kezelésére csak az e rendelet alkalmazásához szükséges mértékben kerülhet sor.

10. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy vagy szervezet vagy szerv, illetve az utóbbi vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztására vagy visszatartására gondatlanság miatt került sor.

(2) A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e rendeletben foglalt intézkedéseket.

11. cikk

(1) Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a) az I. mellékletben foglalt jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében vagy javára eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az igény érvényesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a jogát a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz, e rendelettel összhangban.

12. cikk

(1) *  A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

a) *  a 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök és gazdasági erőforrások, valamint az e rendeletben meghatározott eltérések alapján nyújtott engedélyek

b) a jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2) A tagállamok haladéktalanul értesítik egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló, vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

13. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítja a II. mellékletet.

14. cikk

(1) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 2. cikk bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2) A Tanács közli a határozatát - beleértve a jegyzékbe vétel okait - az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel - amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján -, lehetővé téve, hogy az érintett személy vagy szervezet észrevételeket nyújtson be.

(3) Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja a határozatát, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet, vagy szervet.

(4) Az I. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeresen és legalább tizenkét havonta felül kell vizsgálni.

15. cikk

(1) *  A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra - többek között adott esetben büntetőjogi szankciókra - vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok alkalmazásának biztosítása érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok továbbá megfelelő intézkedéseket írnak elő az ilyen jogsértésekből származó jövedelmek elkobzására.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

16. cikk

(1) A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megadják a II. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt honlapok címeinek megváltozásáról.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról - ideértve az illetékes hatóságok elérhetőségét is -, valamint bármely későbbi változásról.

(3) Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

16a. cikk * 

Az e rendelettel összhangban a Bizottság által nyújtott vagy kapott bármely információt a Bizottság kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyre azt adták vagy kapták.

17. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, a légterét is ideértve;

b) a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

I. *  Személyek

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe vétel dátuma
1. *  Sergey Valeryevich AKSYONOV
Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич АКСЁНОВ)
Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович АКСЬОНОВ)
Születési idő: 1972.11.26.
Születési hely: Beltsy (Bălți), USSR (jelenleg: Republic of Moldova)
Nem: férfi
Sergey Aksyonovot a krími Verhovna Radában (Verkhovna Rada) 2014. február 27-én oroszbarát fegyveresek jelenlétében a „Krím miniszterelnökének” választották. „Megválasztását” Oleksandr Turchynov megbízott ukrán elnök 2014. március 1-jén alkotmányellenesnek mondta ki. Aksyonov a 2014. március 16-ra kitűzött „népszavazást” aktív lobbitevékenységgel támogatta, és „A Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló 2014. március 18-i szerződés” egyik társaláírója volt. Az Oroszországi Föderáció elnöke, Vladimir Putin 2014. április 9-én az úgynevezett „Krími Köztársaság” („Republic of Crimea”) megbízott „vezetőjévé” nevezte ki. 2014. október 9-én hivatalosan az úgynevezett „Krími Köztársaság” „vezetőjévé” „választották”. Ebben a pozícióban 2019 szeptemberében „újraválasztották”.
Az Orosz Államtanács (Russia State Council) tagja. 2017 januárja óta az Egységes Oroszország (United Russia) párt Legfelsőbb Tanácsának tagja. Az annektálási folyamatban játszott szerepéért „A Haza Szolgálatáért” orosz állami érdemrend első fokozatával tüntették ki.
Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának megkezdése óta továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat, ideértve ukrán politikusoknak a Krími Köztársaságban lévő vagyonának „államosítását” is.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2014.3.17.
2. *  Vladimir Andreevich KONSTANTINOV
(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)
Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV
(Володимир Андрiйович КОНСТАНТИНОВ)
Születési idő: 1956.11.19.
Születési hely: Vladimirovka (más néven: Vladimirovca), Slobozia Region, USSR (jelenleg: Republic of Moldova) vagy Bogomol USSR (jelenleg: Republic of Moldova)
Nem: férfi
A „Krími Autonóm Köztársaság” (Autonomous „Republic of Crimea”) Legfelsőbb Tanácsának (Supreme Council) elnökeként Vladimir Konstantinov aktívan hozzájárult a „Legfelsőbb Tanács” által az Ukrajna területi integritását sértő „népszavazásról” hozott döntésekhez, valamint arra buzdította a szavazókat, hogy a 2014. március 16-i „népszavazáson” a Krím függetlenségére szavazzanak. „A Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló 2014. március 18-i szerződés” egyik társaláírója volt.
2014. március 17-től az úgynevezett „Krími Köztársaság” („Republic of Crimea”) „Államtanácsának” („State Council”) „elnöke”. Ebben a pozícióban 2019 szeptemberében „újraválasztották”.
Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának megkezdése óta továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat, ideértve ukrán politikusoknak a „Krími Köztársaságban” lévő vagyonának „államosítását” is.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2014.3.17.
3. *  Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV
(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)
Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV
(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1976.8.15.
Születési hely: Ulan-Ude, Buryat, ASSR Russian SFSR (jelenleg Russian Federation)
Korábbi krími miniszterelnök-helyettesként Temirgaliev aktívan hozzájárult a »Legfelsőbb Tanács« (»Supreme Council«) által az Ukrajna területi integritását sértő 2014. március 16-i »népszavazásról« hozott döntéshez. Aktívan lobbizott azért, hogy a Krím az Oroszországi Föderáció részévé váljon.
2014. június 11-én lemondott az úgynevezett »Krími Köztársaság« »első miniszterelnök-helyettesi« tisztségéről. Az Orosz-Kínai Regionális Fejlesztési Befektetési Alap irányító vállalatának (Managing Company of the Russian-Chinese Investment Fund for Regional Development) korábbi vezérigazgatója.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.3.17.
4. *  Denis Valentinovich BEREZOVSKIY
(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)
Denys Valentynovych BEREZOVSKYY
(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)
Neme: férfi
Születési idő: 1974.7.15.
Születési hely: Kharkiv, Ukrainian SSR (jelenleg: Ukraine)
Denis Valentinovich Berezovskiyt 2014. március 1-jén az ukrán haditengerészet parancsnokává nevezték ki, de ezután esküt tett a krími fegyveres erőknek, ezáltal megszegve az ukrán haditengerészetnek tett esküjét.
2015 októberéig az Oroszországi Föderáció fekete-tengeri flottájának (Black Sea Fleet) parancsnokhelyettese volt.
Az Oroszországi Föderáció csendes-óceáni flottájának (Pacific Fleet) parancsnokhelyettese és altengernagy.
2014.3.17.
5. *  Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ) Oleksiy Mykhaylovych CHALYY (Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ) Nem: férfi
Születési idő: 1961.6.13.
Születési hely: Moscow, Russian Federation vagy Sevastopol, Ukraine
Chaliyt 2014. február 23-án közfelkiáltással »Szevasztopol népi polgármesterévé« választották, ő pedig elfogadta a »szavazás« eredményét. Aktív kampányt folytatott annak érdekében, hogy Szevasztopol egy 2014. március 16-ra tervezett népszavazással az Oroszországi Föderáció különálló entitásává váljon. »A Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló 2014. március 18-i szerződés« egyik társaláírója volt. 2014. április 1-jétől 14-ig Szevasztopol megbízott »kormányzója« volt, és korábban Szevasztopol város »Jogalkotási Közgyűlésének« (»Legislative Assembly«) elnökévé »választották«. Szevasztopol város »Jogalkotási Közgyűlésének« (»Legislative Assembly«) korábbi tagja (2019 szeptemberéig).
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
Az annektálási folyamatban játszott szerepéért »A Haza Szolgálatáért« orosz állami érdemrend első fokozatát adományozták neki.
A város történelmi és kulturális fejlesztését szolgáló jótékonysági alap (»35. parti erőd« [»35th Coast Battery«]) elnöke.
Az intelligens energiahálózatokkal foglalkozó kft, a Smart Electric Networks LLC (OOO »Разумные электрические сети«) vezérigazgatója.
2014.3.17.
6. *  Pyotr Anatoliyovych ZIMA
(Пётр Анатольевич ЗИМА)
Petro Anatoliyovych ZYMA
(Петро Анатолiйович ЗИМА)
Nem: férfi
Születési idő: 1970.1.18. vagy 1965.3.29.
Születési hely: Artemivsk (Арте-мовск) (2016-ban Bakhmut/
Zimát 2014. március 3-án Aksyonov „miniszterelnök” a krími titkosszolgálat új vezetőjévé nevezte ki, ő pedig elfogadta a kinevezést. Fontos információkat, többek között adatbázist adott át az orosz hírszerzésnek (FSB). Ezek között a Majdan europárti aktivistáira és krími emberijog-védőkre vonatkozó információk is szerepeltek. Jelentős szerepet játszott annak megakadályozásában, hogy az ukrán hatóságok ellenőrzést gyakorolhassanak a Krím területén. Az ukrán titkosszolgálat 2014.3.17.
7. * 
8. *  Sergey Pavlovych TSEKOV
(Сергей Павлович ЦЕКОВ)
Serhiy Pavlovych TSEKOV
(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)
Születési idő: 1953.9.28. vagy 1953.8.28.
Születési hely: Simferopol, USSR (jelenleg: Ukraine)
Nem: férfi
A krími Verhovna Rada (Verkhovna Rada) alelnökeként Sergey Aksyonovval együtt Sergey Tsekov kezdeményezte a „Krími Autonóm Köztársaság” (Autonomous „Republic of Crimea”, ARC) kormányának jogellenes leváltását. Bevonta e törekvésébe Vladimir Konstantinovot is, miután leváltással fenyegette meg őt. Nyilvánosan elismerte, hogy a krími parlamenti képviselők felkérésére érkeztek orosz katonák a krími Verhovna Rada elfoglalására. Ő volt az egyik első krími vezető, aki nyilvánosan a Krím Oroszországhoz csatolását kérte.
2014 óta az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának (Federation Council) az úgynevezett „Krími Köztársaság” („Republic of Crimea”) által delegált tagja, 2019 szeptemberében megújították a megbízatását. Tagja a Szövetségi Tanács külügyi bizottságának (Committee on Foreign Affairs).
Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának megkezdése óta továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat, ideértve ukrán politikusoknak a „Krími Köztársaságban” lévő vagyonának „államosítását” is.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2014.3.17.
9. *  Viktor Alekseevich OZEROV (Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1958.1.5.
Születési hely: Abakan, Khakassia, Russian Federation
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Biztonsági és Védelmi Bizottságának (Security and Defence Committee of the Federation Council of the Russian Federation) korábbi elnöke.
Ozerov 2014. március 1-jén a Szövetségi Tanács Biztonsági és Védelmi Bizottságának nevében nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban (Federation Council), hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.
2017 júliusában benyújtotta a Biztonsági és Védelmi Bizottság elnöki tisztségéről való lemondását. Továbbra is tagja volt a Szövetségi Tanácsnak, valamint a belső szabályozási és parlamenti ügyekkel foglalkozó bizottságnak.
Ozerovot 2017. október 10-én az N 372-SF rendelettel kinevezték a Szövetségi Tanácsnak az állami szuverenitás védelmével és az Oroszországi Föderáció belügyeibe való beavatkozás megelőzésével foglalkozó ideiglenes bizottságába.
A Szövetségi Tanácsban betöltött megbízatása 2019 szeptemberében lejárt. 2019 októbere óta a Rospolitika Alapítvány tanácsadója.
Jelenleg az Oroszországi Nemzeti Gazdasági és Közigazgatási Elnöki Akadémia (Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration) „Taktikai megoldásokkal foglalkozó ügynökség” tanácsadó központjának (Consulting Centre „Tactical Solutions Agency”) vezetőhelyettese és az Oroszországi Föderáció nem állami szférájának biztonságával foglalkozó koordinációs tanácsának (Coordinating Council of the Non-State Sphere of Security of the Russian Federation) elnöke.
2014.3.17.
10. *  Vladimir Michailovich DZHABAROV
(Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1952.9.29.
Születési hely: Samarkand, Uzbekistan
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Nemzetközi Ügyekért felelős Bizottságának (International Affairs Committee of the Federation Council of the Russian Federation) első alelnöke.
Dzhabarov 2014. március 1-jén a Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyekért felelős Bizottságának nevében nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.
Dzhabarov 2022. február 22-én a Szövetségi Tanácsban támogatta „az Oroszországi Föderáció és a Donyecki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről”, valamint „az Oroszországi Föderáció és a Luhanszki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről” szóló kormányhatározatok megerősítését.
Dzhabarov 2022. február 22-én a Szövetségi Tanácsban támogatta orosz haderők Ukrajnába telepítését.
Dzhabarov 2022. október 4-én a Szövetségi Tanácsban támogatta az Ukrajna Doneck (Donetsk), Luhanszk (Luhansk), Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiójának annektálásáról szóló jogszabályt.
2014.3.17.
11. *  Andrei Aleksandrovich KLISHAS (Андрей Александрович КЛИШАС) Nem: férfi
Születési idő: 1972.11.9.
Születési hely: Sverdlovsk (Ekaterinburg), Russian Federation
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Alkotmányjogi és Államépítési Bizottságának (Committee on Constitutional Law and State Building of the Federation Council of the Russian Federation) elnöke.
Andrei Aleksandrovich Klishas 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába. Nyilvános megszólalásaiban Klishas azzal igyekezett indokolni az ukrajnai orosz katonai intervenciót, hogy „az ukrán elnök támogatja a krími hatóságoknak az Oroszországi Föderáció elnökéhez intézett azon felhívását, hogy nyújtson mindenre kiterjedő támogatást a krími polgárok védelmében”.
Klishas 2022. február 22-én a Szövetségi Tanácsban támogatta „az Oroszországi Föderáció és a Donyecki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről”, valamint „az Oroszországi Föderáció és a Luhanszki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről” szóló kormányhatározatok megerősítését.
Klishas 2022. február 22-én a Szövetségi Tanácsban támogatta orosz haderők Ukrajnába telepítését.
Klishas 2022. október 4-én a Szövetségi Tanácsban támogatta az Ukrajna Doneck (Donetsk), Luhanszk (Luhansk), Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiójának annektálásáról szóló jogszabályt.
2014.3.17.
12. *  Nikolai Ivanovich RYZHKOV (Николай Иванович РЫЖКОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1929.9.28.
Születési hely: Dyleevka, Donetsk region, Ukrainian SSR, jelenleg: Ukraine
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Szövetségi Ügyekért, Regionális Politikáért és az Északi Területekért felelős Bizottságának (Committee for federal issues, regional politics and the North of the Federation Council of the Russian Federation) tagja.
Ryzhkov 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban (Federation Council), hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.
Az annektálási folyamatban játszott szerepéért 2014-ben „A Haza Szolgálatáért” orosz állami érdemrend első fokozatával tüntették ki.
Ryzhkov 2022. február 22-én a Szövetségi Tanácsban támogatta „az Oroszországi Föderáció és a Donyecki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről”, valamint „az Oroszországi Föderáció és a Luhanszki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről” szóló kormányhatározatok megerősítését.
Ryzhkov 2022. február 22-én a Szövetségi Tanácsban támogatta orosz haderők Ukrajnába telepítését.
Ryzhkov 2022. október 4-én a Szövetségi Tanácsban támogatta az Ukrajna Doneck (Donetsk), Luhanszk (Luhansk), Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiójának annektálásáról szóló jogszabályt.
2014.3.17.
13. * 
14. *  Aleksandr Borisovich TOTOONOV (Александр Борисович ТОТООНОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1957.4.3.
Születési hely: Ordzhonikidze (Vladikavkaz), North Ossetia, Russian Federation
Aleksandr Totoonov Észak-Oszétia-Alánia parlamenti képviselője és a „Southern Garden” vállalat tulajdonosa. Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Nemzetközi Ügyekért felelős Bizottságának (Committee of International Affairs of the Federation Council of the Russian Federation) korábbi tagja. 2017 szeptemberében lezárult az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának (Council of the Russian Federation) tagjaként végzett tevékenysége.
Észak-Oszétia parlamentjének korábbi első elnökhelyettese.
Totoonov 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.
2014.3.17.
15. * 
16. *  Sergei Mikhailovich MIRONOV (Сергей Михайлович МИРОНОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1953.2.14.
Születési hely: Pushkin, Leningrad region, Russian Federation
Az Állami Duma (Council of the State Duma) Tanácsának tagja; az Oroszországi Föderáció Államtanácsán (Állami Duma; State Duma of the Russian Federation) belüli Tisztességes Oroszország (Fair Russia) frakció vezetője.
Ő indítványozta azt a törvényt, amely lehetővé teszi az Oroszországi Föderáció számára, hogy az orosz polgárok védelmére hivatkozva államalakulatának részévé tegye külföldi országok területeit a szóban forgó ország vagy nemzetközi szerződés felhatalmazása nélkül.
Mironov 2022. február 15-én az Állami Dumában támogatta azt az állásfoglalást, amelyben felkérték Vladimir Putin elnököt, hogy az ukrán Doneck és Luhanszk régiót független államokként ismerje el.
Mironov 2022. február 22-én az Állami Dumában támogatta „az Oroszországi Föderáció és a Donyecki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről”, valamint „az Oroszországi Föderáció és a Luhanszki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről” szóló kormányhatározatok megerősítését.
Mironov 2022. október 3-án az Állami Dumában támogatta az Ukrajna Doneck (Donetsk), Luhanszk (Luhansk), Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiójának annektálásáról szóló jogszabályt.
2014.3.17.
17. *  Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК) Nem: férfi
Születési idő: 1970.7.30.
Születési hely: St Petersburg (egykori Leningrad), Russian Federation
Az Állami Duma (State Duma) korábbi alelnöke.
Aktívan támogatta az orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését és a Krím annektálását. Személyesen vezette az orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését támogató demonstrációt.
Az Állami Duma nemzetközi ügyekért felelős bizottságának (Committee on International Affairs) korábbi elnökhelyettese és korábbi tagja.
Az Egységes Oroszország (United Russia) párt Általános Tanácsa (General Council) elnökségének korábbi tagja.
2014.3.17.
18. *  Leonid Eduardovich SLUTSKI (Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ) Nem: férfi
Születési idő: 1968.1.4.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Az Államtanács (Duma) Független Államok Közösségével (FÁK) foglalkozó Bizottságának (Commonwealth of Independent States (CIS) Committee) korábbi elnöke (az LDPR tagja).
Aktívan támogatta orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését és a Krím annektálását.
Az LDPR párt elnöke, az Állami Duma LDPR frakciójának vezetője és az Oroszországi Föderáció Állami Dumája (State Duma of the Russian Federation) külügyi bizottságának elnöke.
Slutski 2022. február 15-én az Állami Dumában támogatta azt az állásfoglalást, amelyben felkérték Vladimir Putin elnököt, hogy az ukrán Doneck és Luhanszk régiót független államokként ismerje el.
Slutski 2022. február 22-én az Állami Dumában támogatta „az Oroszországi Föderáció és a Donyecki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről”, valamint „az Oroszországi Föderáció és a Luhanszki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről” szóló kormányhatározatok megerősítését.
Slutski 2022. október 3-án az Állami Dumában támogatta az Ukrajna Doneck (Donetsk), Luhanszk (Luhansk), Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiójának annektálásáról szóló jogszabályt.
2014.3.17.
19. *  Aleksandr Viktorovich VITKO (Александр Викторович ВИТКО) Neme: férfi
Születési idő: 1961.9.13.
Születési hely: Vitebsk, Belarusian SSR, (jelenleg: Belarus)
A fekete-tengeri flotta (Black Sea Fleet) korábbi parancsnoka, tengernagy.
A szuverén ukrán területet elfoglaló orosz haderő parancsnokságát látta el.
Az orosz haditengerészet korábbi vezérkari főnöke és első főparancsnok-helyettese.
2014.3.17.
20. *  Anatoliy Alekseevich SIDOROV
(Анатолий Алексеевич СИДОРОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1958.7.2.
Születési hely: Sziva, Permi terület, Szovjetunió (jelenleg Oroszországi Föderáció)
Korábbi parancsnok, Oroszország Nyugati Katonai Körzete, ennek egyes egységeit is a Krímbe telepítették. Az Ukrajna szuverenitását aláásó krími orosz katonai jelenlétet biztosító egységek egy részének irányításáért felelt, valamint segítséget nyújtott a krími hatóságoknak ahhoz, hogy megakadályozzák a „népszavazás” és az Oroszországhoz való csatlakozás elleni demonstrációkat. 2015 novembere óta a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (CSTO) közös személyzetének vezetője. 2014.3.17.
21. *  Aleksandr Viktorovich GALKIN
(Александр Викторович ГАЛКИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1958.3.22.
Születési hely: Ordzhonikidze (Vlagyikavkaz), Észak-Oszétiai ASZSZK, Szovjetunió (jelenleg Oroszországi Föderáció)
Oroszország Déli Katonai Körzetének korábbi parancsnoka; e körzet egyes egységeit is a Krímbe telepítették; a Fekete-tengeri flotta Galkin parancsnoksága alá tartozik; a Krímbe benyomuló katonai erők jelentős része a Déli Katonai Körzeten keresztül érkezett. A Déli Katonai Körzet egyes egységeit is a Krímbe telepítették.
Az Ukrajna szuverenitását aláásó krími orosz katonai jelenlétet biztosító egységek egy részének irányításáért felel, valamint segítséget nyújtott a krími hatóságoknak ahhoz, hogy megakadályozzák a „népszavazás” és az Oroszországhoz való csatlakozás elleni demonstrációkat. Emellett a Fekete-tengeri Flotta a Déli Körzet ellenőrzése alatt áll.
Jelenleg az orosz Védelmi Minisztérium központi apparátusának alkalmazásában áll. 2017. január 19. óta a védelmi miniszter tanácsadója.
2014.3.17.
22. *  Dmitry Olegovich ROGOZIN (Дмитрий Олегович РОГОЗИН) Nem: férfi
Születési idő: 1963.12.21.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Az Oroszországi Föderáció korábbi miniszterelnök-helyettese. Nyilvánosan a Krím Oroszországhoz csatolására buzdított.
Korábbi főigazgató egy állami vállalatnál.
Egy katonai tanácsadó csoport vezetője, amely katonai-technikai támogatást nyújt a donecki és luhanszki katonai állománynak.
2014.3.21.
23. *  Sergey Yurievich GLAZYEV (Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ) Nem: férfi
Születési idő: 1961.1.1.
Születési hely: Zaporizhzhia, egykori Ukrainian SSR, jelenleg Ukraine
Az Oroszországi Föderáció elnökének korábbi tanácsadója. Nyilvánosan a Krím Oroszországhoz csatolására buzdított, és támogatja az Ukrajna elleni háborút.
2019 októbere óta az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (Eurasian Economic Commission) integrációs és makrogazdasági minisztere.
2014.3.21.
24. *  Valentina Ivanova MATVIYENKO (született TYUTINA)
(Валентина Ивановна МАТВИЕНКО (született ТЮТИНА))
Nem: nő
Születési idő: 1949.4.7.
Születési hely: Shepetovka, Khmelnitsky (Kamenets-Podolsky) region (Ukrainian SSR), jelenleg Ukraine
A Szövetségi Tanács (Federation Council) elnöke. 2014. március 1-jén a Szövetségi Tanácsban nyilvánosan kijelentette, hogy támogatja az orosz haderők Ukrajnába telepítését.
Matviyenko 2022. február 22-én a Szövetségi Tanácsban támogatta „az Oroszországi Föderáció és a Donyecki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről”, valamint „az Oroszországi Föderáció és a Luhanszki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről” szóló kormányhatározatok megerősítését.
Matviyenko 2022. február 22-én a Szövetségi Tanácsban támogatta orosz haderők Ukrajnába telepítését.
Matviyenko 2022. október 4-én a Szövetségi Tanácsban támogatta az Ukrajna Doneck (Donetsk), Luhanszk (Luhansk), Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiójának annektálásáról szóló jogszabályt.
2014.3.21.
25. *  Sergei Evgenevich NARYSHKIN (Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН) Nem: férfi
Születési idő: 1954.10.27.
Születési hely: St Petersburg (egykori Leningrad), Russian Federation
Az Állami Duma (State Duma) korábbi elnöke. Nyilvánosan az orosz erők Ukrajnába telepítése mellett foglalt állást. Nyilvánosan kiállt az Oroszország-Krím újraegyesítési szerződés és az ahhoz kapcsolódó szövetségi alkotmányos törvény mellett.
2016 októberétől az Oroszországi Föderáció Külügyi Hírszerző Szolgálatának (Foreign Intelligence Service of the Russian Federation) igazgatója. Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának (Security Council of the Russian Federation) állandó tagja.
Nyilvánosan támogatta Doneck és Luhanszk függetlenségét és annektálását.
2014.3.21.
26. *  Dmitry Konstantinovich KISELYOV, Dmitrii Konstantinovich KISELEV
(Дмитрий Константинович КИСЕЛЁВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1954.4.26.
Születési hely: Moszkva, Oroszországi Föderáció
A „Rosszija Szegodnya” orosz szövetségi állami hírügynökség 2013. december 9-től elnöki rendelettel kinevezett elnöke.
Az orosz erők Ukrajnába telepítését támogató kormánypropaganda központi alakja.
2014.3.21.
27. *  Alexander Mihailovich NOSATOV
(Александр Михайлович НОСАТОВ)
Neme: férfi
Születési idő: 1963.3.27.
Születési hely: Sevastopol, Ukrainian SSR, (jelenleg: Ukraine)
A fekete-tengeri flotta (Black Sea Fleet) korábbi parancsnoka, ellentengernagy. A szuverén ukrán területet elfoglaló orosz haderő parancsnokságát látta el. Jelenleg tengernagy, az orosz haditengerészet vezérkari főnöke. 2014.3.21.
28. *  Valery Vladimirovich KULIKOV
(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1956.9.1.
Születési hely: Zaporizzsja (Ukrán SZSZK), Ukrajna
A Fekete-tengeri Flotta korábbi parancsnokhelyettese, ellentengernagy.
A szuverén ukrán területet elfoglaló orosz haderő parancsnokságát látta el.
Az Oroszországi Föderáció elnöke a 2017. szeptember 26-i rendeletében felmentette ebből a pozícióból és a katonai szolgálat alól is.
2017 szeptembere óta az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának Szevasztopol annektált várost képviselő tagja.
2014.3.21.
29. *  Vladislav Yurievich SURKOV
(Владислав Юрьевич СУРКОВ)
Születési idő: 1964.9.21.
Születési hely: Solntsevo, Lipetsk region, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció elnökének korábbi tanácsadója. Ő volt az egyik szervezője a Krímben a helyi krími közösségek annak érdekében való mozgósításának, hogy a krími ukrán hatóságok aláásását szolgáló megmozdulásokat szervezzenek. 2014.3.21.
30. *  Mikhail Grigorievich MALYSHEV (Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ) Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV (Михайло Григорович МАЛИШЕВ) Nem: férfi
Születési idő: 1955.10.10.
Születési hely: Simferopol, Crimea, Ukraine
A krími választási bizottság elnöke. A krími „népszavazás” lebonyolításáért felelős. Feladata az orosz rendszerben a népszavazás eredményeinek aláírása.
A krími választási bizottság elnökeként részt vett a 2018. március 18-i orosz elnökválasztások, valamint a 2019. szeptember 8-i regionális és helyhatósági választások megszervezésében a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban, és ezáltal aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
Aktívan részt vett a 2022 szeptemberében Ukrajna megszállt régióiban tartott illegális népszavazás megszervezésében azzal a céllal, hogy e régiók az Oroszországi Föderáció részévé váljanak, miközben az általa vezetett bizottság a Krímben is létesített szavazóhelyeket.
2014.3.21.
31. * 
32. *  Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK
(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)
Tisztség: vezérezredes
Születési idő: 1959.12.5.
Születési hely: Osh, USSR (jelenleg: Kyrgyzstan)
Nem: férfi
A jogellenesen annektált Krím félszigetre vezényelt orosz csapatok korábbi tényleges parancsnoka (e csapatokra Oroszország továbbra is hivatalosan mint „helyi önvédelmi milíciákra” utal). A déli katonai körzet (Southern Military District) korábbi parancsnokhelyettese.
Az orosz nemzeti gárda déli körzetének (Southern District of the Russian National Guard) vezetője.
Körzete 2023 áprilisában „bátorságáért és elkötelezettségéért” Zsukov-érmet (Medal of Zhukov) kapott, míg maga Turchenyuk megkapta „A Haza Szolgálatáért” érdemrend harmadik osztályát.
Ezáltal aktívan támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2014.3.21.
33. *  Elena Borisovna MIZULINA (született DMITRIYEVA)
(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (született ДМИТРИЕВА))
Nem: nő
Születési idő: 1954.12.9.
Születési hely: Bui, Kostroma region, Russian Federation
Az Állami Duma (State Duma) korábbi alelnöke. Olyan közelmúltbeli orosz jogalkotási javaslatok kezdeményezője és társszerzője, melyek célja az volt, hogy más országok régiói számára is lehetővé tegyék Oroszországhoz való csatlakozásukat saját központi hatóságaik hozzájárulása nélkül.
2015 szeptemberétől az Omszki terület Szövetségi Tanácsának tagja. Tagja a Szövetségi Tanács alkotmányos jogalkotási és államépítési bizottságának (Federation Council Committee on Constitutional Legislation and State Building).
Mizulina 2022. február 22-én a Szövetségi Tanácsban támogatta „az Oroszországi Föderáció és a Donyecki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről”, valamint „az Oroszországi Föderáció és a Luhanszki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről” szóló kormányhatározatok megerősítését.
Mizulina 2022. február 22-én a Szövetségi Tanácsban támogatta orosz haderők Ukrajnába telepítését.
Mizulina 2022. október 4-én a Szövetségi Tanácsban támogatta az Ukrajna Doneck (Donetsk), Luhanszk (Luhansk), Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiójának annektálásáról szóló jogszabályt.
2014.3.21.
34. *  Dmitry Nikolayevich KOZAK
(Дмитрий Николаевич КОЗАК)
Nem: férfi
Születési idő: 1958.11.7.
Születési hely: Bandurovo, Kirovograd region, Ukrainian SSR, jelenleg: Ukraine Állampolgársága: orosz
Korábbi miniszterelnök-helyettes. Felelős az annektált „Krími Autonóm Köztársaság” Oroszországi Föderációba való integrálásának felügyeletéért. Az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának személyzeti vezetőhelyettese. 2014.4.29.
35. *  Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV
(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1949.9.15.
Születési hely: Moszkva vagy Osztrov, Pszkovi terület, Oroszországi Föderáció
Az Oroszországi Föderáció elnökének korábbi teljhatalmú képviselője az ún. „Krími Szövetségi Körzetben”, felelősség terheli az orosz államfő alkotmányos előjogainak az annektált „Krími Autonóm Köztársaság” területén való érvényesítéséért. Az Oroszországi Biztonsági Tanács korábbi nem állandó tagja.
Az Oroszországi Föderáció elnökének korábbi teljhatalmú képviselője az Észak-
Kaukázusi Szövetségi Körzetben (2018 júniusáig).
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.4.29.
36. *  Oleg Genrikhovich SAVELYEV
(Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1965.10.27.
Születési hely: Leningrád, Szovjetunió (jelenleg Szentpétervár, Oroszországi Föderáció)
Krími ügyekért felelős korábbi miniszter. Felelősség terheli az annektált „Krími Autonóm Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálásáért.
Az orosz kormány korábbi kabinetfőnök-helyettese, ő felelt az úgynevezett „Krími Köztársaság” társadalmi-gazdasági fejlődésével foglalkozó kormánybizottság munkájának a megszervezéséért.
Az Oroszországi Föderáció Számvevőszékének korábbi személyzeti főnöke. 2019 szeptembere óta az Orosz Föderáció Számvevőszékének számvevője.
2014.4.29.
37. *  Sergei Ivanovich MENYAILO
(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)
Születési idő: 1960.8.22.
Születési hely: Alagir, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Nem: férfi
Szevasztopol annektált ukrán város korábbi kormányzója.
Az Oroszországi Föderáció elnökének korábbi teljhatalmú képviselője a szibériai szövetségi körzetben (Siberian Federal District). Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának (Security Council) tagja.
2021. szeptember 19. óta Észak-Oszétia-Alánia (North Ossetia-Alania) vezetője.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket és politikákat, ideértve harcosok részvételét Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújában, és Észak-Oszétia-Alániából származó katonai felszereléseknek az említett háború számára történő szállítását.
Ezáltal aktívan támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2014.4.29.
38. *  Olga Fyodorovna KOVITIDI (Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ) Neme: nő
Születési idő: 1962.5.7.
Születési hely: Simferopol, Ukrainian SSR (jelenleg: Ukraine)
2014 óta az Oroszországi Szövetségi Tanácsnak (Russian Federation Council) az annektált Krími Autonóm Köztársaságot (Autonomous Republic of Crimea) képviselő tagja, 2019-ben megújították a megbízatását.
Jelenleg a Szövetségi Tanács alkotmányjogi és államépítési bizottságának (Federation Council Committee on Constitutional Legislation and State Building) tagja.
2014.4.29.
39. * 
40. *  Sergei Ivanovich NEVEROV
(Сергей Иванович НЕВЕРОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1961.12.21.
Születési hely: Tashtagol, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Az Állami Duma (State Duma) korábbi alelnöke. Felelős az annektált „Krími Autonóm Köztársaság” Oroszországba való integrálásáról szóló jogszabály benyújtásának kezdeményezéséért. A Duma tagja, az Egyesült Oroszország (United Russia) frakció vezetője. 2014.4.29.
41. * 
42. *  Valery Vasilevich GERASIMOV (Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1955.9.8.
Születési hely: Kazan, Russian Federation
Az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek vezérkari főnöke, az Oroszországi Föderáció védelmi miniszterének első helyettese, hadseregtábornok. Felelős az orosz erőknek az Ukrajnával közös határon való, nagy számban történő telepítéséért és Oroszország 2022. februári, Ukrajna elleni katonai támadásáért. 2014.4.29.
43. *  German PROKOPIV
(Герман ПРОКОПИВ) Herman PROKOPIV
(Герман ПРОКОПIВ)
(más néven: Li Van Chol, Ли Ван Чоль
Nem: férfi
Születési idő: 1993.7.6. vagy 1991.7.6.
Születési hely: Prague, Czech Republic
A „Luhanszki Őrség” („Luhansk Guard”) tevékeny tagja. Részt vett a Biztonsági Szolgálat luhanszki regionális hivatala épületének elfoglalásában. Továbbra is a „Luhanszki Népköztársaság” aktív harcosa. 2014.4.29.
44. * 
45. *  Andrei Evgenevich PURGIN
(Андрей Евгеньевич ПУРГИН) Andriy Yevhenovych PURHIN
(Андрiй Євгенович ПУРГIН)
Nem: férfi
Születési idő: 1972.1.26.
Születési hely: Doneck, Ukrajna
Szeparatista tevékenységek aktív résztvevője és szervezője, a donecki „orosz turisták” akcióinak koordinátora. A „Donyec-medencei polgári kezdeményezés az Eurázsiái Unióért” társalapítója. A „Minisztertanács” korábbi „első elnökhelyettese”. 2015. szeptember 4-ig a „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának”„elnöke”.
2017 februárjában az úgynevezett „Népi Tanács” határozatával megfosztották a „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának” tagságától.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.4.29.
46. *  Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович ПУШИЛIН) Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович ПУШИЛИН) Nem: férfi
Születési idő: 1981.5.9.
Születési hely: Makiivka (Donetsk oblast), Ukraine
A „Donyecki Népköztársaság” egyik vezetője. Részt vett a donyecki regionális kormányzat épületeinek 2014-es elfoglalásában és megszállásában. 2015. szeptember 4-ig az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” „Népi Tanácsának” úgynevezett elnökhelyettese. 2015. szeptember 4. óta a „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának” „elnöke”. 2018. szeptember 7. után a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „megbízott elnöke”. A 2018. november 11-i úgynevezett „választások” óta a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „elnöke”.
Az Egységes Oroszország (United Russia) párt tagja és titkára az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban”.
2022. február 21-én a „Donyecki Népköztársaság” képviselőjeként aláírta „az Oroszország és a Donyecki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést”.
A „Donyecki Népköztársaság” 2022. szeptember 30-i annektálását követően, 2022. október 4-én „a Donyecki Népköztársaság megbízott elnöke” lett.
2014.4.29.
47. *  Sergey Gennadevich TSYPLAKOV
(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ) Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV
(Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1983.5.1.
Születési hely: Khartsyzsk, Donetsk region, Ukraine
A radikális ideológiát valló „Donbaszi Népi Milícia” („People’s Militia of Donbas”) egyik vezetője. Több állami épület elfoglalásában is tevékenyen részt vett a donecki régióban.
A „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának” („People’s Council of the Donetsk People’s Republic”), valamint „Külpolitikai, Külkapcsolati, Tájékoztatási Politikai és Információtechnológiai Bizottságának” („Committee on Foreign Policy, External Relations, Information Policy and Information Technology”) korábbi tagja.
2014.4.29.
48. *  Igor Vsevolodovich GIRKIN
(Игорь Всеволодович ГИРКИН) (más néven: Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)
Nem: férfi
Születési idő: 1970.12.17.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Az Oroszországi Föderáció fegyveres erői vezérkara Hírszerzési Főigazgatóságának (General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, GRU) tagjaként azonosították. Részt vett a szlovjanszki incidensekben. A „Novorosszija” állami mozgalom elnöke. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” korábbi „védelmi minisztere”.
2016. november 4-én „Orosz Felvonulást” szervezett Moszkvában olyan orosz nacionalisták részvételével, akik támogatják a kelet-ukrajnai szakadárokat.
Aktívan támogatta a kelet-ukrajnai szeparatista tevékenységeket, és nyilvánosan támogatja az Ukrajna elleni háborút, továbbá rendszeresen felszólítja az oroszokat, hogy csatlakozzanak önkéntes katonai egységekhez.
2014.4.29.
49. *  Vyacheslav Viktorovich VOLODIN (Вячеслав Викторович ВОЛОДИН) Nem: férfi
Születési idő: 1964.2.4.
Születési hely: Alekseevka, Saratov region, Russian Federation
Oroszország elnöki hivatalának (Presidential Administration of Russia) korábbi első személyzeti vezetőhelyettese. Felelős a Krímnek mint annektált ukrán régiónak az Oroszországi Föderációba való politikai integrációja felügyeletéért.
2016. október 5. óta jelenleg is az Oroszországi Föderáció Államtanácsának (State Duma of the Russian Federation) elnöke.
Volodin 2022. február 15-én az Állami Dumában támogatta azt az állásfoglalást, amelyben felkérték Vladimir Putin elnököt, hogy az ukrán Doneck és Luhanszk régiót független államokként ismerje el.
Volodin 2022. február 22-én az Állami Dumában támogatta „az Oroszországi Föderáció és a Donyecki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről”, valamint „az Oroszországi Föderáció és a Luhanszki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről” szóló kormányhatározatok megerősítését.
Volodin 2022. október 3-án az Állami Dumában támogatta az Ukrajna Doneck (Donetsk), Luhanszk (Luhansk), Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiójának annektálásáról szóló jogszabályt.
2014.5.12.
50. *  Vladimir Anatolievich SHAMANOV (Владимир Анатольевич ШАМАНОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1957.2.15.
Születési hely: Barnaul, Russian Federation
Az orosz légierő korábbi parancsnoka, vezérezredes. Magas beosztásánál fogva, felelőséget visel az orosz légierőnek a Krímbe történő telepítéséért.
Az Oroszországi Föderáció Állami Dumája védelmi bizottságának (Defence Committee of the State Duma) korábbi elnöke.
Jelenleg az Állami Dumának a civil társadalom fejlesztésével, az állami és vallási egyesületek kérdéseivel foglalkozó bizottsága (State Duma Committee on Development of the Civil Society, Issues of Public and Religious Associations) elnökhelyettese.
Shamanov 2022. február 15-én az Állami Dumában támogatta azt az állásfoglalást, amelyben felkérték Vladimir Putin elnököt, hogy az ukrán Doneck és Luhanszk régiót független államokként ismerje el.
Shamanov 2022. október 3-án az Állami Dumában támogatta az Ukrajna Doneck (Donetsk), Luhanszk (Luhansk), Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiójának annektálásáról szóló jogszabályt.
2014.5.12.
51. *  Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН) Nem: férfi
Születési idő: 1960.5.19.
Születési hely: Ignatovo, Vologodsk Oblast, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Az Állami Duma (State Duma) korábbi tagja és a Duma Alkotmányjogi Bizottságának (Constitutional Law Committee) korábbi elnöke. Felelősség terheli a Krím és Szevasztopol Oroszországi Föderáció általi annektálását célzó jogszabályok elfogadásának elősegítéséért.
Az Egységes Oroszország párt (United Russia) Legfelsőbb Tanácsának (Supreme Council) tagja. A Duma elnökének, Vyacheslav Viktorovich Volodinnak a tanácsadója. Jelenleg az Orosz Tudományos Akadémia (Russian Academy of Sciences) Állam- és Jogtudományi Intézetének (Institute of State and Law) vezető kutatója.
Az Orosz Ügyvédi Kamara (Russian Lawyers’ Association) társelnöke.
2014.5.12.
52. *  Petr Grigorievich JAROSH
(Петр Григорьевич ЯРОШ)
Petro Hryhorovych YAROSH
(IAROSH)
(Петро Григорович ЯРОШ)
Nem: férfi
Születési idő: 1971.1.30.
Születési hely: Szkvorcovo, Szimferopoli terület, Krím félsziget, Ukrajna
A Szövetségi Migrációs Hivatal krími irodájának korábbi vezetője. Felelős azért, hogy a krími lakosok számára rendszeresen és gyorsított eljárásban orosz útlevelet állítottak ki. 2014.5.12.
53. *  Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА) Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА) Nem: férfi
Születési idő: 1965.12.30. vagy
1962.12.19.
Születési hely: Simferopol, Crimea
vagy Zaporizhia, Ukraine
A Szövetségi Migrációs Hivatal (Federal Migration Service) szevasztopoli irodájának korábbi vezetője. Felelősség terheli azért, hogy a szevasztopoli lakosok számára szisztematikusan és gyorsított eljárásban orosz útlevelet állítottak ki.
Szevasztopol város jogalkotói közgyűlésének (Legislative Assembly) korábbi
kabinetfőnöke.
Szevasztopol kormányzójának tanácsadója.
2014.5.12.
54. *  Viacheslav PONOMARIOV,
Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV
(В'ячеслав Володимирович ПОНОМАРЬОВ),
Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV
(Вячеслав Владимирович ПОНОМАРËВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1965.5.2.
Születési hely: Szlavjanszk (Donecki terület), Ukrajna
Szlavjanszk korábbi önjelölt „népi polgármestere” (2014. június 10-ig). Arra kérte Vlagyimir Putyint, hogy küldjön orosz csapatokat a város védelmére, később pedig fegyverekért folyamodott hozzá. Emberei emberrablásokban vettek részt (foglyul ejtették Irma Krat aktivistát és Simon Osztrovszkijt, a Vice News újságíróját, akiket később szabadon engedtek, emellett az EBESZ bécsi dokumentuma alapján működő katonai megfigyelőket tartottak fogva). Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket vagy politikákat. 2014.5.12.
55. *  Igor Nikolaevich BEZLER (más néven: Bes [ördög])
(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)
Ihor Mykolayovych BEZLER
(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)
más néven: Nikolaevich BEREGOVOY
(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)
Nem: férfi
Születési idő: 1965.12.30.
Születési hely: Simferopol, Crimea, Ukraine
Az önszerveződő horlivkai milícia egyik korábbi vezetője. Ő vette át az irányítást az ukrán nemzetbiztonsági szolgálat (Security Service of Ukraine) Doneckben a regionális kormányzatban működő irodájának épülete felett, majd Horlivka városában elfoglalta a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) kerületi irodáját. Kapcsolatban áll Igor Strelkovval/Girkinnel, akinek parancsnoksága alatt részt vett Volodymyr Ribak, horlivkai önkormányzati képviselő meggyilkolásában.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat. 2022 áprilisában orosz csapatokkal visszatért Berdyanszkba, és részt vesz a »közrend biztosításában« a régióban.
2014.5.12.
56. *  Igor Evgenevich KAKIDZYANOV
(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ), Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV
(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ) Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)
(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ
(КАКIДЗЯНОВ))
Nem: férfi
Születési idő: 1980.7.25.
Születési hely: Makijivka (Donecki terület), Ukrajna
Az önkényesen kikiáltott „Donyecki Népköztársaság” fegyveres erőinek egyik korábbi vezetője. Denys Pushylinnek, a „Donyecki Népköztársaság” egyik vezetőjének szavaival élve a fegyveres erők célja, hogy megvédjék a „Donyecki Népköztársaság” lakóit, valamint a Népköztársaság területi integritását.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.5.12.
57. *  Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV
(Олег Анатолiйович ЦАРЬОВ),
Oleg Anatolevich TSARYOV
(Олег Анатольевич ЦАPËВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1970.6.2.
Születési hely: Dnepropetrovsk (jelenleg Dnipro), Ukraine
Az ukrajnai Verkhovna Rada egykori tagja, e minőségében nyilvánosan a délkeletukrajnai régiókból álló „Novorosszijai Szövetségi Köztársaság” megalapítására buzdított. Az úgynevezett „Népköztársasági Unió Parlamentjének” („Parliament of the Union of the People’s Republics" [„Novorosszijai Parlament”]) korábbi „házelnöke”.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket vagy politikákat.
2014.5.12.
58. *  Roman Viktorovich LYAGIN (Роман Викторович ЛЯГИН) Roman Viktorovych LIAHIN (Роман Вiкторович ЛЯГIН) Nem: férfi
Születési idő: 1980.5.30.
Születési hely: Donetsk, Ukraine
A „Donyecki Népköztársasága („Donetsk People’s Republic”) központi választási bizottságának (Central Electoral Commission) korábbi vezetője. Aktívan közreműködött a „Donyecki Népköztársasága önrendelkezéséről szóló, 2014. május 11-i népszavazás megszervezésében. Korábbi „szociális és munkaügyi miniszter”.
Büntetőeljárás folyik vele szemben Ukrajnában.
2014.5.12.
59. *  Aleksandr Sergeevich MALYKHIN, Alexander Sergeevich MALYHIN
(Александр Сергеевич МАЛЫХИН) Oleksandr Serhiyovych
(Sergiyovych) MALYKHIN
(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)
Nem: férfi
Születési idő: 1981.1.12.
A „Luhanszki Népköztársaság” központi választási bizottságának korábbi vezetője. Aktívan közreműködött a „Luhanszki Népköztársaság” önrendelkezéséről szóló, 2014. május 11-i népszavazás megszervezésében.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista politikákat.
2014.5.12.
60. *  Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA
(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)
Nem: nő
Születési idő: 1980.3.18.
Születési hely: Mikhailovka, Voroshilovgrad region, egykori Ukrainian SSR vagy Yevpatoria, jelenleg Ukraine
Az Állami Duma (State Duma) korábbi, a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból (Autonomous Republic of Crimea) választott tagja.
Az úgynevezett „Krími Köztársaság” korábbi ügyésze. Tevékenyen részt vett a Krím Oroszország általi annektálásában.
A nemzetközi ügyekért felelős bizottság (Committee for International affairs) korábbi alelnöke, az Oroszországi Föderáció belügyeibe való külföldi beavatkozással kapcsolatos vizsgálatért felelős bizottság (Commission on the investigation on foreign interference in the internal affairs of the Russian Federation) tagja, az oroszországi föderációbeli Állami Duma biztonsági és korrupcióellenes bizottságának (Committee for security and countering corruption) tagja. Egykori nagykövet Oroszországi Föderáció diplomáciai testületében.
A Független Államok Közössége, a Külföldön Élő Honfitársak és a Nemzetközi Humanitárius Együttműködés Szövetségi Ügynökségének (Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo)) egykori vezetőhelyettese. 2022 júniusa óta Oroszország főügyészének tanácsadója.
Az úgynevezett „Krími Köztársaság” „hatóságai” 2015-ben a „Hűség a szolgálathoz” érdemrendet adományozták neki.
2014.5.12.
61. *  Igor Sergeievich SHEVCHENKO
(Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО)
Nem: férfi
Születési idő: 1979.2.9.
Születési hely: Szevasztopol, Krím félsziget, Ukrajna
Szevasztopol korábbi ügyésze, és e minőségében tevékenyen részt vett Szevasztopol Oroszország általi annektálásában.
Az Adige Köztársaság ügyésze.
2014.5.12.
62. *  Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ) Nem: férfi
Születési idő: 1972.7.25.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Az úgynevezett »Donyecki Népköztársaság« (»Donetsk People’s Republic«) korábbi »miniszterelnöke«, e minőségében felelős az úgynevezett »Donyecki Népköztársaság« »kormányának« szeparatista »kormányzati« tevékenységeiért (például 2014. július 8-án úgy nyilatkozott, hogy »hadseregünk különleges műveletet hajt végre az ukrán ’fasiszták’ ellen«); a »Novorosszijai Unióról« (»Novorossiya union«) szóló egyetértési megállapodás aláírója. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista intézkedéseket vagy politikákat; a »Donyec-medencei önkéntesek szövetségének« (»Union of Donbas volunteers«) vezetője.
A Donyec-medencei önkéntesek szövetsége igazgatótanácsának elnöke. Aktívan részt vesz a Donyec-medencébe harcolni küldött »önkéntesek« toborzásában és kiképzésében.
2021 szeptembere óta az Állami Duma (State Duma) tagja. 2021 októberében kijelentette, hogy a kelet-ukrajnai szeparatista erők »orosz erők«.
Az Állami Dumában a Független Államok Közösségével, az eurázsiai integrációval és a honfitársakkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottság elnökhelyettese.
Igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2014.7.12.
63. *  Alexander KHODAKOVSKY
Oleksandr Serhiyovych
KHODAKOVSKYY
(KHODAKOVSKYI)
(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)
Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII
(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)
Nem: férfi
Születési idő: 1972.12.18.
Születési hely: Donetsk, Ukraine
Korábban az úgynevezett »Donyecki Népköztársaság védelmi minisztere«, és e minőségében felelős az úgynevezett »Donyecki Népköztársaság kormányának« szeparatista biztonsági tevékenységeiért. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
Az úgynevezett »Donyecki Népköztársaság« »belügyminisztériuma« Mariupolban harcoló »Vostok« zászlóaljának parancsnoka. Ennélfogva felelősség terheli olyan tevékenységekért, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2014.7.12.
64. *  Alexandr Arkadievich KALYUSSKY
(Александр Аркадьевич КАЛЮССКИЙ) Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY
(Олександр Аркадiйович КАЛЮСЬКИЙ)
Nem: férfi
Születési idő: 1975.10.9.
Korábban a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „szociális ügyekért felelős de facto miniszterelnök-helyettese”. Felelős a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért. 2014.7.12.
65. *  Alexander KHRYAKOV
Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV
(Александр Витальевич ХРЯКОВ),
Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV
(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)
Neme: férfi
Születési idő: 1958.11.6.
Születési hely: Donetsk, Ukraine
A „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) korábbi úgynevezett „tájékoztatási és tömegkommunikációs minisztere”. Jelenleg a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsa” („People’s Council”) költségvetési, pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottságának tagja. Továbbra is aktívan támogatja a kelet-ukrajnai szeparatista intézkedéseket. 2014.7.12.
66. *  Marat Faatovich BASHIROV (Марат Фаатович БАШИРОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1964.1.20.
Születési hely: Izhevsk, Russian Federation
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság Minisztertanácsának” („Council of Ministers of the Luhansk People’s Republic”) korábbi „miniszterelnöke”, beiktatva 2014. július 8-án.
Felelős a „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért.
Jelenleg a kommunikációmenedzsmenttel foglalkozó intézet (Institute of Communication Management) politológusa és a nemzetközi szankciós rendszerek problémáival foglalkozó tudományos központ (Centre for the Study of Problems of International Sanctions Regimes) igazgatója, a Gazdasági Főiskola (Higher School of Economics) professzora.
Továbbra is folytat az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” szeparatista struktúráit támogató tevékenységeket.
2014.7.12.
67. *  Vasyl Oleksandrovych NIKITIN
(Василь Олександрович НIКIТIН), Vasilii Aleksandrovich NIKITIN
(Василий Александрович НИКИТИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1971.11.25.
Születési hely: Sargun, Üzbegisztán
Korábban a „Luhanszki Népköztársaság Minisztertanácsának” úgynevezett „miniszterelnök-helyettese” (korábban: a „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „miniszterelnöke” és a „Délkeleti Hadsereg” volt szóvivője).
Felelős a „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért.
Felelős a Délkeleti Hadsereg azon nyilatkozatáért, amely szerint a régió „új” státusa miatt a „Luhanszki Népköztársaságban” nem lehet megtartani az ukrán elnökválasztásokat.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.7.12.
68. *  Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN
(Алексей Вячеславович КАРЯКИН) Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN
(Олексiй В'ячеславович КАРЯКIН)
Nem: férfi
Születési idő: 1980.4.7. vagy 1979.4.7.
Születési hely: Sztahanov, Luhanszki terület, Ukrajna
2016. március 25-ig a „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „Legfelsőbb Tanácsának elnöke”; felelős a „Legfelsőbb Tanács” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért; felelős azért, mert felkérte az Oroszországi Föderációt a „Luhanszki Népköztársaság” függetlenségének elismerésére.
A „Novorosszijai Unióról” szóló egyetértési megállapodás aláírója. A „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „Nemzeti Tanácsának” korábbi tagja. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat. Jelenleg a „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „Nyilvános Kamarájának” tagja.
2014.7.12.
69. *  Yuriy Volodymyrovych IVAKIN
(Юрiй Володимирович IВАКIН), Iurii Vladimirovich IVAKIN
(Юрий Владимирович ИВАКИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1954.8.13.
Születési hely: Perevalszk (Luhanszki terület), Ukrajna
Korábban az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság belügyminisztere”, és e minőségében felelős az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság kormányának” szeparatista kormányzati tevékenységeiért. 2014.7.12.
70. *  Igor PLOTNITSKY Igor Venediktovich PLOTNITSKII
(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ) Ihor
(Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY
(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)
Nem: férfi
Születési idő: 1964.6.24. vagy 1964.6.25. vagy 1964.6.26.
Születési hely: Luhanszk (esetleg Kelmenci, Csernyivei terület), Ukrajna
Korábban az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „védelmi minisztere” és úgynevezett „elnöke”, és e minőségében felelős az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért.
Korábban az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaságnak” a minszki megállapodások végrehajtásáért felelős különmegbízottja.
2014.7.12.
71. *  Nikolay Ivanovich KOZITSYN (Николай Иванович КОЗИЦЫН) Nem: férfi
Születési idő: 1956.6.20. vagy 1956.10.6.
Születési hely: Dzerzhinsk, Donetsk region, Ukraine
A kozák haderők parancsnoka.
Felelős a szeparatisták által az ukrán kormányerők ellen Kelet-Ukrajnában vívott harcok irányításáért.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket vagy politikákat.
2014.7.12.
72. * 
73. *  Mikhail Efimovich FRADKOV
(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1950.9.1.
Születési hely: Kurumocs, Kujbisevi terület, Oroszországi Föderáció
Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának korábbi állandó tagja; az Oroszországi Föderáció Külügyi Hírszerző Szolgálatának korábbi igazgatója. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány azon politikai döntéseinek kialakításában, amelyek veszélyeztetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2017. január 4-től az orosz Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója. Emellett az Almaz-Antey vállalat igazgatótanácsának elnöke.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.7.25.
74. *  Nikolai Platonovich PATRUSHEV (Николай Платонович ПАТРУШЕВ) Nem: férfi
Születési idő: 1951.7.11.
Születési hely: Leningrad, egykori USSR, St Petersburg, Russian Federation
Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának (Security Council of the Russian Federation) állandó tagja. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét fenyegető politikájának kialakításában.
Nyilvánosan támogatta Doneck és Luhanszk függetlenségét. Patrushev Oroszország Ukrajna elleni háborújának egyik vezető támogatója, aki nyilvánosan igazolja az invázió jogosságát, és népszerűsíti a háborús célokat.
2014.7.25.
75. *  Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV
(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1951.11.15.
Születési hely: Perm, Russian Federation
Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának (Security Council of the Russian Federation) állandó tagja; a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (Federal Security Service, FSB) igazgatója. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét fenyegető politikájának kialakításában.
Nyilvánosan támogat szeparatista intézkedéseket vagy politikákat.
2014.7.25.
76. *  Rashid Gumarovich NURGALIEV
(Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ)
Születési idő: 1956.10.8.
Születési hely: Zhetikara, USSR (jelenleg: Kazakhstan)
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának (Security Council of the Russian Federation) tagja és 2023 februárja óta első helyettes titkára. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét fenyegető politikájának kialakításában. 2014.7.25.
77. *  Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1950.12.15.
Születési hely: Vladivostok, Russian Federation
Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának (Security Council of the Russian Federation) korábbi állandó tagja. A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként részt vett az orosz kormány Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét fenyegető politikájának kialakításában.
Továbbra is az Egységes Oroszország párt Legfelsőbb Tanácsának (Supreme Council of the United Russia party) elnöke, az Oroszországi Föderáció meghatalmazott képviselője az ukrajnai helyzet rendezésével foglalkozó összekötő csoportban.
A Tactical Missiles Corporation JSC állami tulajdonú vállalat igazgatótanácsának elnöke.
Nagyköveti pozícióban van az Oroszországi Föderáció diplomáciai testületében.
Nyilvánosan támogatja Oroszország Ukrajna elleni háborúját.
2014.7.25.
78. *  Sergei Orestovich BESEDA
(Сергей Орестович БЕСЕДА)
Nem. férfi
Születési idő: 1954.5.17.
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatának (FSZB) parancsnoka (Ötödik Csoportfőnökség).
Az FSZB magas rangú tisztjeként (vezérezredes) olyan szolgálat élén áll, mely a hírszerzési műveletek és a nemzetközi tevékenységek felügyeletéért felel.
2014.7.25.
79. *  Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV
(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1981.7.10.
Születési hely: Kuibyshev (Samara), Russian Federation
Az Állami Duma (State Duma) korábbi tagja.
A Duma tagjaként Moszkvában bejelentette az el nem ismert, úgynevezett »Donyecki Népköztársaság« (»Donetsk People’s Republic«) »de facto nagykövetségének« felavatását, és hozzájárul az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedésekhez.
Az orosz Állami Duma testnevelés-, sport- és ifjúságügyi bizottságának (Committee on Physical Education, Sport and Youth Affairs) korábbi elnöke.
2021. szeptember 19. óta a Habarovszki határterület (Khabarovsk Krai) kormányzója.
2021. február 6. óta az Oroszországi Liberális Demokrata Párt (Liberal Democratic Party of Russia) regionális szervezetének koordinátora.
Putin elnök rendelete nyomán 2021. november 15. óta tagja az Oroszországi Föderáció Államtanácsának (State Council of the Russian Federation).
2014.7.25.
80. *  Ramzan Akhmadovitch KADYROV (Рамзан Ахматович КАДЫРОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1976.10.5.
Születési hely: Tsentaroy, Chechnya, Russian Federation
A Csecsen Köztársaság elnöke. Kadyrov nyilatkozataiban többször a Krím törvénytelen annektálása és az ukrajnai fegyveres felkelés mellett foglalt állást. 2014. június 14-én többek között kijelentette, hogy „kész mindent megtenni a Krím újjászületéséért”. Ennek kapcsán a Krím törvénytelen annektálásához nyújtott támogatásáért a „Krími Autonóm Köztársaság” ideiglenes vezetőjétől megkapta „A Krím felszabadításáért” járó kitüntetést. Ezenfelül 2014. június 1-jén kijelentette, hogy kérésre kész 74 000 csecsen önkéntest küldeni Ukrajnába.
Az Egységes Oroszország párt (United Russia party) Legfelsőbb Tanácsának (Supreme Council) tagja.
Kadyrov Oroszország Ukrajna elleni háborújának egyik fő szószólója.
Kadyrov felelős több katonai egység felállításáért és Ukrajnába történő telepítéséért. Ennélfogva aktívan támogatja és végrehajtja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket és politikákat.
2014.7.25.
81. *  Alexander Nikolayevich TKACHYOV
(Александр Николаевич ТКАЧËВ)
Születési idő: 1960.12.23.
Születési hely: Vyselki, Krasnodar region, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Nem: férfi
A krasznodári terület (Krasnodar Krai) egykori kormányzója.
A Krím jogellenes annektálásához nyújtott támogatásáért a „Krími Autonóm Köztársaság” (Autonomous „Republic of Crimea”) megbízott vezetőjétől megkapta „a Krím felszabadításáért” járó kitüntetést. Ennek alkalmával a „Krími Autonóm Köztársaság” megbízott vezetője elmondta, hogy Tkachyov az elsők között biztosította támogatásáról a Krím új „vezetését”.
Az Oroszországi Föderáció korábbi mezőgazdasági minisztere.
Az Agrocomplex vállalat fő részvényese, amely vállalat Ukrajna megszállt régióiban nagy mezőgazdasági földterületeket foglalt el.
Tkachyov nyilvánosan ígéretet tett arra, hogy támogatja az Ukrajna elleni háborúban részt vevő, mozgósított férfiakat.
2014.7.25.
82. *  Pavel Yurievich GUBAREV
(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)
Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)
(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1983.2.10. (vagy 1983.3.10.)
Születési hely: Sievierodonetsk, Ukraine
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” („People’s Republic of Donetsk”) önjelölt vezetőinek egyike. Orosz beavatkozásért folyamodott Ukrajna keleti részében, többek között orosz békefenntartó erők telepítése révén. Kapcsolatban állt Igor Strelkovval/Girkinnel, aki az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető intézkedésekért felelős. Gubarev felelt a szakadárok fegyveres erőibe való toborzásért.
Továbbá Donyeckben oroszbarát erők segítségével átvette a regionális kormányzati épület feletti irányítást, valamint önmagát „népi kormányzónak” kiáltotta ki.
Annak ellenére, hogy Ukrajna területi integritásának veszélyeztetése miatt letartóztatták, majd szabadon bocsátották, azóta is folyamatosan prominens szerepet játszik a szakadárok tevékenységeiben, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
Saját állítása szerint 2022 márciusában Kijev közelében harcolt az orosz fegyveres erőkben.
2022 októberében kijelentette, hogy „az ukránok orosz emberek”, és folytatta az Ukrajna elleni agressziós háborút népszerűsítő orosz propaganda terjesztését.
2014.7.25.
83. *  Ekaterina Yurievna GUBAREVA
(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)
Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)
(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)
Születési idő: 1983.7.5. vagy 1983.3.10.
Születési hely: Kakhovka (Kherson oblast), USSR (jelenleg: Ukraine)
Nem: nő
Korábbi úgynevezett „külügyminiszteri” minőségében felelős volt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) védelméért, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget, és e minőségben eljárt, támogatott tehát olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
A „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsának” („People’s Council”) korábbi tagja (2018. novemberig).
„Herszon régió katonai-polgári közigazgatásának” („military-civil administration in Kherson region”) vezetőhelyettese 2022 júniusa és 2022 decembere között.
2014.7.25.
84. *  Fyodor Dmitrievich BEREZIN (Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН) Fedir Dmytrovych BEREZIN (Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН) Neme: férfi
Születési idő: 1960.2.7.
Születési hely: Donetsk, Ukraine
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) korábbi úgynevezett „helyettes védelmi minisztere”. Kapcsolatban áll Igor Strelkovval/Girkinnel, akit felelősség terhel Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedésekért. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségében eljárt, Fyodor Dmitrievich Berezin támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista intézkedéseket vagy politikákat. A „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsának” tagja. Jelenleg a „Donyecki Népköztársaság” Írószövetsége vezetőségének elnöke. 2014.7.25.
85. *  Valery Vladimirovich KAUROV
(Валерий Владимирович КАУРОВ) Valeriy Volodymyrovych KAUROV
(Валерiй Володимирович КАУРОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1956.4.2.
Születési hely: Odessza, Ukrajna
Az úgynevezett „Novorosszija Köztársaság” önjelölt „elnöke”. Felkérte Oroszországot, hogy telepítsen fegyveres csapatokat Ukrajnába. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.7.25.
86. *  Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK
(más néven: Abwehr)
(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)
(Сергiй Анатолiйович ЗДРИЛЮК)
Nem: férfi
Születési idő: 1972.6.23. (vagy 1972.7.23.)
Születési hely: Frontovka village, Vinnytsia region, Ukraine
Igor Strelkov/Girkin magas rangú asszisztense; Strelkovot/Girkint felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető intézkedésekért. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, Zdriliuk támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.7.25.
87. *  Vladimir ANTYUFEYEV
(más néven: Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)
(Владимир Юрьевич АНТЮФЕЕВ)
Születési idő: 1951.2.19.
Születési hely: Novosibirsk, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Nem: férfi
Volt „állambiztonsági miniszter” a szakadár Dnyeszteren túli területen (Transnistria). A „Donyecki Népköztársaság” (Donetsk People’s Republic) biztonságért és bűnüldözésért felelős korábbi miniszterelnök-helyettese. E minőségében felelős volt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért.
A „United Engine Corporation” állami tulajdonú vállalat igazgatótanácsának tagja és főigazgató-helyettese, valamint az állami tulajdonú, Fjodor Korotkovról elnevezett „JSC Research and Production Enterprise „Temp”” vállalat igazgatótanácsának tagja.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.7.25.
88. *  Alexey Alexeyevich GROMOV
(Алексей Алексеевич ГРОМОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1960.5.31.
Születési hely: Zagorszk (Szergijev Poszad), Oroszországi Föderáció
Az elnöki hivatal első vezetőhelyetteseként az orosz médiaszolgáltatókat arra utasította, hogy az ukrajnai szakadárok és a Krím annektálása mellett foglaljanak állást, ezzel támogatva Kelet-Ukrajna destabilizálását és a Krím annektálását. 2014.7.30.
89. *  Oksana TCHIGRINA,
Oksana Aleksandrovna CHIGRINA
(CHYHRYNA)
(Оксана Александровна ЧИГРИНА)
Nem: nő
Születési idő: vélhetően 1981.7.23.
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „kormányának” korábbi szóvivője, aki nyilatkozataiban indokokkal szolgált többek között egy ukrán harci repülőgép lelövése, túszejtések, valamint az illegális fegyveres csoportok harci tevékenységei mellett, aminek következtében aláásta Ukrajna területi integritását, szuverenitását és egységét.
A „Luhanszki Népköztársaság” sajtószolgálatának korábbi szóvivője.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.7.30.
90. *  Boris Alekseevich LITVINOV
(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ) Borys Oleksiyovych LYTVYNOV
(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1954.1.13.
Születési hely: Dzerzsinszk (Donecki terület), Ukrajna
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsának” volt tagja, továbbá az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Legfelsőbb Tanácsának” korábbi elnöke. Ő volt a kezdeményezője azoknak a politikai lépéseknek és azon illegitim népszavazás megszervezésének, amelyek következtében kikiáltották az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságot”, ami Ukrajna területi integritása, szuverenitása és egysége megsértésének minősül. Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket vagy politikákat. Jelenleg a „Donyecki Népköztársaság” kommunista pártjának vezetője. 2014.7.30.
91. *  Sergey Vadimovich ABISOV
(Сергей Вадимович АБИСОВ)
Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV
(Сергiй Вадимович АБIСОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1967.11.27.
Születési hely: Simferopol, Crimea, Ukraine
Elfogadta, hogy Oroszország elnöke 2014. május 5-én (a 301. sz. kormányrendelettel) a »Krími Köztársaság« úgynevezett »belügyminiszterévé« nevezze ki. Úgynevezett »belügyminiszteri« minőségében aláásta Ukrajna területi integritását, szuverenitását és egységét.
2018 júniusában felmentették az úgynevezett »krími köztársasági belügyminiszter« tisztségéből. Az úgynevezett »Krími Köztársaság« minisztertanácsa »elnökének« tanácsadója.
Továbbra is az úgynevezett »Krími Köztársaság vezetőjének« asszisztense.
2014.7.30.
92. *  Arkady Romanovich ROTENBERG
Arkadii Romanovich ROTENBERG
(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)
Születési idő: 1951.12.15.
Születési hely: Leningrad, USSR (jelenleg: St. Petersburg, Russian Federation)
Nem: férfi
Arkady Rotenberg Oroszországban tevékenykedő vezető üzletember, aki közeli személyes kapcsolatban áll az Oroszországi Föderáció elnökével, Vladimir Putinnal. 2014 márciusa óta összesen több mint 7 milliárd dollár értékű állami szerződést ítéltek oda Rotenbergnek, illetve vállalatainak. 2015-ben a szerződések értékét tekintve Rotenberg az első helyen állt a kormányzati szerződések éves jegyzékében, miután 555 milliárd rubel értékben nyert el szerződéseket az orosz kormánytól. Ezek közül sokat hivatalos versenytárgyalás nélkül ítéltek oda. 2015. január 30-án Dmitry Medvedev miniszterelnök aláírta azt a rendeletet, amelyben Rotenberg Stroygazmontazh nevű vállalatának ítélték az Oroszországot a jogellenesen annektált „Krími Autonóm Köztársasággal” (Autonomous „Republic of Crimea”) összekötő Kercsi-szorosi híd megépítésére vonatkozó állami szerződést.
E szerződések révén Rotenberg a Krím annektálásáért vagy Ukrajna keleti részének destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók révén pénzügyi előnyökhöz jutott.
2015.3.15.
Rotenberg a Stroygazmontazh vállalat korábbi tulajdonosa. Ez a vállalat nyerte el az Oroszországot a jogellenesen annektált „Krími Autonóm Köztársasággal” összekötő Kercsi-szorosi híd megépítésére vonatkozó állami szerződést, megszilárdítva ezzel a Krím integrálását az Oroszországi Föderációba, ami pedig fokozottan aláássa Ukrajna területi integritását. Hasonlóképpen, 2017 januárjában a Stroygazmontazh 17 milliárd rubel értékű állami szerződéshez jutott a Kercsi-szorosi hídon futó vasútvonal megépítésére vonatkozóan, ami szintén fokozottan aláássa Ukrajna területi integritását.
Két olyan vállalat, a Mostotrest és a Stroygazmontazh-Most tulajdonosa, amelyek az Ukrajna szuverenitását aláásó tevékenységeik miatt szerepelnek a jegyzékben (e mellékletben a 43. és a 46. szervezet). Rotenberg 2019-ben eladta a Stroygazmontazh gázvezeték-építő vállalatot.
A Kercsi-szorosi híd megépítésében vállalt szerepéért 2020 márciusában megkapta az Oroszországi Föderáció „Munka Hőse” állami érdemrendjét.
Azon Prosvescheniye kiadó igazgatótanácsának elnöke, amely elsődleges végrehajtója volt az „Oroszország gyermekeihez: Lakcímed - Krím” projektnek, amely egy annak érdekében indított PR-kampány, hogy a krími gyermekeket meggyőzzék: immár Oroszországban élő orosz állampolgárok, és amely így támogatta a Krím integrálására irányuló orosz kormánypolitikát.
2021. január 30-án Arkady Rotenberg a Gelendzhikben található úgynevezett „Putin-palota” (Putin’s Palace) kedvezményezettjének nevezte magát, amely megjelenik Alexey Navalny Korrupcióellenes Alapítványának vizsgálatában.
93. *  Konstantin Valerevich MALOFEEV
(Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ)
Nem. férfi
Születési idő: 1974.7.3.
Születési hely: Puscsinó, Moszkvai terület, Oroszországi Föderáció
Malofeev szoros kapcsolatban áll kelet-ukrajnai és krími szakadárokkal. A „Donyecki Népköztársaság” egykori úgynevezett „miniszterelnökének”, Borodainak az egykori munkaadója; a Krím annektálásának folyamata során találkozott Aksyonovval, az úgynevezett „Krími Köztársaság” úgynevezett „miniszterelnökével”. Az ukrán kormány nyomozást indított ellene a szakadároknak anyagi és pénzügyi eszközökkel nyújtott állítólagos támogatása miatt. Ezenfelül számos nyilvános nyilatkozatban támogatta a Krím annektálását és Ukrajna Oroszországba való integrálását. 2014 júniusában kijelentette: „Egész Ukrajnát nem lehet Oroszországba integrálni. De a keleti részét talán.”
Következésképpen Malofeev támogatja Kelet-Ukrajna destabilizálását.
2014.7.30.
94. *  Yuriy Valentinovich KOVALCHUK (Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК) Nem: férfi
Születési idő: 1951.7.25.
Születési hely: Leningrad, USSR (jelenleg St Petersburg, Russian Federation)
Kovalchuk régóta kapcsolatban áll Putin elnökkel. Az úgynevezett Ozero Dacha társalapítója; ez a társaság befolyásos személyek gyülekezete Putin elnök körül.
Hasznot húz az orosz döntéshozókhoz fűződő kapcsolataiból. Ő a Bank Rossiya elnöke és legnagyobb részvényese (2013-ban mintegy 38 %-ban annak tulajdonosa), mely bankot az Oroszországi Föderáció magas rangú tisztviselői személyi bankjának tartják. A Krím jogellenes annektálása óta a Bank Rossiya több fiókot nyitott a Krímben és Szevasztopolban, megszilárdítva ezzel e területeknek az Oroszországi Föderációba való integrálását. A Rossiya Bankon keresztül Kovalchuk átvette az irányítást a krími pincészetek, szőlőültetvények és lepárlóüzemek felett is.
Ezenfelül a Bank Rossiya jelentős részesedéssel rendelkezik a National Media Groupban, amely azokat a televíziócsatornákat irányítja, amelyek aktívan támogatják az orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.
2021-ben Vladimir Putin orosz elnök Yuri Kovalchukot a Krími Köztársaságban a társadalmilag jelentős projektek megvalósításához nyújtott kiemelkedő hozzájárulásáért „A Haza Szolgálatáért” orosz állami érdemrend negyedik fokozatával tüntette ki.
2014.7.30.
95. *  Nikolay Terentievich SHAMALOV
(Николай Терентьевич ШАМАЛОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1950.1.24.
Születési hely: Belarusz vagy Moszkva vagy Leningrád, Szovjetunió (Moszkva vagy Szentpétervár, Orosz Föderáció)
Shamalov régóta kapcsolatban áll Putyin elnökkel. Az úgynevezett Ozero Dacha társalapítója; ez a társaság befolyásos személyek gyülekezete Putyin elnök körül.
Hasznot húz az orosz döntéshozókhoz fűződő kapcsolataiból. Ő a Bank Rossiya második legnagyobb részvényese (2013-ban mintegy 10 %-ban annak tulajdonosa), mely bankot az Oroszországi Föderáció magas rangú tisztviselői személyi bankjának tartják. A Krím jogellenes annektálása óta a Bank Rossiya több fiókot nyitott a Krímben és Szevasztopolban, megszilárdítva ezzel e területeknek az Oroszországi Föderációba való integrálását.
Ezenfelül a Bank Rossiya jelentős részesedéssel rendelkezik a National Media Groupban, amely azokat a televíziócsatornákat irányítja, amelyek aktívan támogatják az orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.
2014.7.30.
96. * 
97. *  Vladimir Petrovich KONONOV
(más néven: „Tsar”)
(Владимир Петрович КОНОНОВ)
Volodymyr Petrovych KONONOV
(Володимир Петрович КОНОНОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1974.10.14.
Születési hely: Gorskoe, Luhansk oblast, Ukraine
2014. augusztus 14-én Igor Strelkov/Girkin helyébe lépett mint a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „védelmi minisztere”. Értesülések szerint 2014. április óta vezeti szakadár fegyveresek egy különítményét Doneckben, és ígéretet tett arra, hogy stratégiai feladatként visszaszorítja az Ukrajna által elkövetett katonai agressziót. Kononov tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2018 szeptemberében felmentették úgynevezett „védelmi miniszteri” tisztségéből.
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság elnökének” irányítása alatt a Nyugállományú Katonák Szociális Ellátásáért és a Hazafias Nevelésért felelős Igazgatóság (Directorate for Social Assistance to Retired Servicemen and Patriotic Education) vezetője.
2014.9.12.
98. *  Miroslav Vladimirovich RUDENKO
(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)
Myroslav Volodymyrovych RUDENKO
(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)
Nem: férfi
Születési idő: 1983.1.21.
Születési hely: Debaltsevo, Ukraine
Kapcsolatban áll a „Donyec-medencei Népi Milíciával” („Donbass People’s Militia”). Kijelentette többek között, hogy a milícia harcolni fog az ország többi részén is. Ennélfogva Rudenko támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket és politikákat. Jelenleg a „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) úgynevezett „Népi Tanácsa” („People’s Council”) oktatási, tudományos és kulturális bizottságának (Committee on Education, Science and Kultúra) tagja.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat.
2014.9.12.
99. * 
100. *  Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич ПИНЧУК) Andriy Yuriyovych PINCHUK (Андрiй Юрiйович ПIНЧУК) Nem: férfi
Lehetséges születési idő: 1977.12.27.
Születési hely: Tiraspol, Republic of Moldova
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” egykori „állambiztonsági minisztere”. A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (Federal Security Service, FSB) magas rangú tisztje (ezredes [Colonel]). Kapcsolatban áll Vladimir Antyufeyevvel, akit felelősség terhelt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormánya” által folytatott szeparatista „kormányzati” tevékenységekért. Ennélfogva támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket és politikákat. Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket vagy politikákat. A „Donyec-medencei önkéntesek uniója” („Union of Donbas volunteers”) parancsnoki tanácsának ügyvezető igazgatója és elnöke. 2014.9.12.
101. *  Oleg Vladimirovich BEREZA (Олег Владимирович Берëза) Nem: férfi
Születési idő: 1977.3.1.
Születési hely: Frunze, Slobodzia district, Republic of Moldova
Cím: Prospekt Aleksandra Korsunova 57, Novgorod, the Russian Federation
A „Donyecki Népköztársaság” egykori úgynevezett „belügyminisztere”. Kapcsolatban áll Vladimir Antyufeyevvel, akit felelősség terhelt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormánya” által folytatott szeparatista „kormányzati” tevékenységekért. Ennélfogva támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket és politikákat. 2014.9.12.
102. *  Andrei Nikolaevich RODKIN
(Андрей Николаевич РОДКИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1976.9.23.
Születési hely: Moszkva, Orosz Föderáció
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” korábbi moszkvai képviselője. Nyilatkozataiban többek között arról beszélt, hogy a milíciák készen állnak gerillaháborút folytatni, valamint kijelentette, hogy a milíciák lefoglalták az ukrán fegyveres erők egyes fegyverrendszereit. Rodkin tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
A „Donyec-medencei önkéntesek szövetségének” egyik korábbi vezetője.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.9.12.
103. *  Aleksandr Akimovich KARAMAN
(Александр Акимович КАРАМАН) Alexandru CARAMAN
Nem: férfi
Születési idő: 1956.7.26.
Születési hely: Cioburciu (Csöbörcsök), Slobozia körzet, Moldovai Köztársaság
Korábban a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „szociális ügyekért felelős miniszterelnök-helyettese”. Kapcsolatban áll Vladimir Antyufeyevvel, akit felelősség terhelt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormánya” által folytatott szeparatista „kormányzati” tevékenységekért. Karaman tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Dmitry Rogozinnak, Oroszország korábbi miniszterelnök-helyettesének pártfogoltja. A „Donyecki Népköztársaság”„-minisztertanácsának” korábbi igazgatási vezetője.
2017 márciusáig az úgynevezett „Dnyeszter-menti Moldáv Köztársaság” úgynevezett „elnökének teljhatalmú képviselője” az Oroszországi Föderációban.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.9.12.
104. *  Georgiy L'vovich MURADOV
(Георгий Львович МУРАДОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1954.11.19.
Születési hely: Kocsmesz, Komi Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság (jelenleg Orosz Föderáció)
A Krím úgynevezett „miniszterelnök-helyettese” és Putyin elnök teljhatalmú képviselője a Krímben. Muradov fontos szerepet játszott a Krím jogellenes annektálását követően a Krím feletti orosz intézményi ellenőrzés megszilárdításában. Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2014.9.12.
105. *  Mikhail Sergeyevich SHEREMET
(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)
Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET
(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)
Születési idő: 1971.5.23.
Születési hely: Dzhankoy, USSR (jelenleg: Ukraine)
Nem: férfi
Az Állami Dumának (State Duma) a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból (Autonomous Republic of Crimea) választott tagja.
A Krím egykori úgynevezett „első miniszterelnök-helyettese”. Sheremet kulcsszerepet játszott az Oroszországgal való egyesülésről 2014. március 16-án a Krímben tartott népszavazás megszervezésében és lebonyolításában. A jelentések szerint a népszavazás idején Sheremet volt a Moszkva-barát krími „önvédelmi erők” parancsnoka. Ennélfogva támogatott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2016. szeptember 18-án megválasztották a jogellenesen annektált Krím félszigetről a Duma képviselőjének, 2021. szeptember 19-én pedig a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból az Állami Duma tagjának. Az Állami Duma Biztonsági és Korrupcióellenes Bizottságának (State Duma Committee on Security and Anti-Corruption) tagja.
2014.9.12.
Sheremet 2022. február 15-én az Állami Dumában támogatta azon állásfoglalást, amelyben felkérték az Oroszországi Föderáció elnökét, Vladimir Putint, hogy az ukrán Doneck és Luhanszk régiót független államokként ismerje el.
Az Állami Duma tagjaként támogatta „az Oroszországi Föderáció és a ’Donyecki Népköztársaság’ közötti, valamint az Oroszországi Föderáció és a ’Luhanszki Népköztársaság’ közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről” szóló kormányhatározatok megerősítését.
2022. október 3-án a Donyecki és a Luhanszki „Népköztársaságnak”, valamint Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiónak az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló szerződések megerősítése és az erről szóló jogszabályok elfogadása mellett szavazott.
106. *  Yuri Leonidovich VOROBIOV
(más néven: Yury Leonidovich VOROBYOV)
(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)
Születési idő: 1948.2.2.
Születési hely: Krasnoyarsk, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Nem: férfi
Tagja és házelnökhelyettese az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának (Federation Council of the Russian Federation), ahol a Szövetségi Tanács Védelmi és Biztonsági Bizottságának (Federation Council Committee on Defense and Security) munkáját koordinálja, utasításokat ad annak, és ellenőrzi ezen utasítások végrehajtását. Vorobiov 2014. március 1-jén a Szövetségi Tanácsban (Federation Council) nyilvánosan támogatta az orosz haderők Ukrajnába telepítését. Ezt követően a kapcsolódó rendelet mellett szavazott.
A Szövetségi Tanács tagjaként részt vett „az Oroszországi Föderáció és a ’Donyecki Népköztársaság’ közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről”, valamint „az Oroszországi Föderáció és a ’Luhanszki Népköztársaság’ közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről” szóló kormányhatározatok megerősítésében.
Vorobiov 2022. február 22-én a Szövetségi Tanácsban támogatta orosz erők Ukrajnába telepítését.
Vorobiov 2022. október 4-én a Szövetségi Tanácsban támogatta az Ukrajna Doneck (Donetsk), Luhanszk (Luhansk), Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiójának annektálásáról szóló jogszabályt.
2014.9.12.
107. * 
108. *  Vladimir Abdualiyevich VASILYEV
(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)
Születési idő: 1949.8.11.
Születési hely: Klin, Moscow Region, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Nem: férfi
Az Állami Duma (State Duma) korábbi alelnöke. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya „a ’Krími Köztársaságnak’ (’Republic of Crimea’) az Oroszországi Föderációba való integrálása és az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi szubjektumoknak - a ’Krími Köztársaságnak’ és a szövetségi státusú Szevasztopol városának - a létrehozása” volt.
A Dagesztáni Köztársaság (Republic of Dagestan) korábbi vezetője. Az Oroszországi Föderáció elnökének korábbi tanácsadója.
Az Állami Duma tagja és az Állami Dumában az Egységes Oroszország (United Russia) frakció vezetője. Ebben a minőségben részt vett „az Oroszországi Föderáció és a ’Donyecki Népköztársaság’ közötti, valamint az Oroszországi Föderáció és a ’Luhanszki Népköztársaság’ közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésekről” szóló kormányhatározatok megerősítésében.
Vasilyev 2022. október 3-án az Állami Dumában támogatta az Ukrajna Doneck (Donetsk), Luhanszk (Luhansk), Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiójának annektálásáról szóló jogszabályt.
Ennélfogva aktívan támogatott olyan tevékenységeket, és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint tovább destabilizálják Ukrajnát.
2014.9.12.
109. *  Viktor Petrovich VODOLATSKY (Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ) Nem: férfi
Születési idő: 1957.8.19.
Születési hely: Stefanidin Dar, Rostov region, Russian Federation
Az Oroszországi és Külföldi Kozák Erők Uniójának (Union of the Russian and Foreign Cossack Forces) korábbi elnöke („ataman”). Az Állami Duma (State Duma) tagja annak 2007. december 2-tól történt ötödik összehívása óta. Jelenleg a Duma FÁK-országokkal, az eurázsiai integrációval, valamint a honfitársakkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának (Committee for CIS affairs, Eurasian integration and relations with compatriots) első elnökhelyettese.
Támogatta a Krím annektálását, és elismerte, hogy az oroszországi kozákok a Moszkva által támogatott szakadárok oldalán tevékenyen részt vettek az ukrajnai konfliktusban. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény-tervezet mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása és az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi szubjektumoknak - a „Krími Köztársaságnak” és a „szövetségi státusú Szevasztopol városának” - a létrehozása volt.
2022 februárjában támogatta az Egységes Oroszország (United Russia) politikai párt által benyújtott állásfoglalás-tervezetet, amely felszólította Oroszország elnökét a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére. 2022. április 4-én az Állami Duma (State Duma) bejelentette, hogy Vodolatsky-t a Duma parlamentközi csoportjainak egyik koordinátorává nevezték ki a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság parlamentjeivel való kapcsolattartás érdekében.
2022. október 3-án a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaságnak, valamint Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiónak az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló szerződések megerősítése és az erről szóló jogszabályok elfogadása mellett szavazott. Ennélfogva támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket és politikákat.
2014.9.12.
110. *  Leonid Ivanovich KALASHNIKOV (Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1960.8.6.
Születési hely: Stepnoy Dvorets, Russian Federation
Az Állami Duma Külügyi Bizottságának (Committee on Foreign Affairs of the State Duma) egykori első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény-tervezet mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása és az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi szubjektumoknak - a „Krími Köztársaságnak” és a „szövetségi státusú Szevasztopol városának” - a létrehozása volt.
Jelenleg az orosz Állami Duma (State Duma) FÁK-országokkal, az eurázsiai integrációval, valamint a külföldön élő honfitársakkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának (Committee for CIS Affairs, Eurasian Integration and Relations with Compatriots) elnöke.
2022. október 3-án a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaságnak, valamint Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiónak az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló szerződések megerősítéséről szóló törvényjavaslatok mellett szavazott.
Ennélfogva támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket és politikákat.
2014.9.12.
111. *  Vladimir Stepanovich NIKITIN
(Владимир Степанович НИКИТИН)
Születési idő: 1948.4.5.
Születési hely: Opochka, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Nem: férfi
Az Állami Duma (State Duma) volt tagja, valamint az Állami Dumának a FÁK-országokkal fennálló kapcsolatokkal, az eurázsiai integrációval és a külföldön élő honfitársakkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának egykori első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya „a ’Krími Köztársaságnak’ (’Republic of Crimea’) az Oroszországi Föderációba való integrálása és az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi szubjektumoknak - a „Krími Köztársaságnak” és a szövetségi státusú Szevasztopol városának - a létrehozása” volt.
Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja (Communist Party of the Russian Federation) Központi Bizottsága elnökségének korábbi tagja.
Az „Orosz Egység” („Russian Concord”) összorosz állami mozgalom vezetője, amelynek célja egy egységes orosz civilizáció létrehozása, valamint Oroszország helyzetének megerősítése a volt szovjet térségben és a FÁK-ban.
2014.9.12.
112. *  Oleg Vladimirovich LEBEDEV
(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1964.3.21.
Születési hely: Rudnij, Kosztanaji terület, Kazah Szovjet Szocialista Köztársaság (jelenleg Kazahsztán)
Az Állami Duma volt tagja, valamint az Állami Dumának a FÁK-országokkal fennálló kapcsolatokkal, az eurázsiai integrációval és a külföldön élő honfitársakkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának egykori első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek - a „Krími Köztársaságnak” és a szövetségi státusú Szevasztopol városának - a létrehozása volt.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista politikákat.
2014.9.12.
113. *  Ivan Ivanovich MELNIKOV (Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1950.8.7.
Születési hely: Bogoroditsk, Russian Federation
Az Állami Duma (State Duma) első alelnöke. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény-tervezet mellett szavazott, amelynek tárgya a »Krími Köztársaságnak« az Oroszországi Föderációba való integrálása és az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi szubjektumoknak - a »Krími Köztársaságnak« és a »szövetségi státusú Szevasztopol városának« - a létrehozása volt.
2022. október 3-án a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaságnak, valamint Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiójának az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló szerződések megerősítéséről szóló törvényjavaslatok mellett szavazott.
Ennélfogva támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket és politikákat.
2014.9.12.
114. *  Igor Vladimirovich LEBEDEV (Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ) Neme: férfi
Születési idő: 1972.9.27.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Az Állami Duma (State Duma) korábbi tagja. Az Állami Duma korábbi alelnöke. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény-tervezet mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása és az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi szubjektumoknak - a „Krími Köztársaságnak” és a szövetségi státusú Szevasztopol városának - a létrehozása volt. 2014.9.12.
115. *  Nikolai Vladimirovich LEVICHEV
(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1953.5.28.
Születési hely: Puskin, Oroszországi Föderáció
Az Állami Duma korábbi tagja. Az Állami Duma korábbi alelnöke. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek - a „Krími Köztársaságnak” és a szövetségi státusú Szevasztopol városának - a létrehozása volt.
Jelenleg a Központi Választási Bizottság tagja.
2014.9.12.
116. *  Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна ЖУРОВА) Nem: nő
Születési idő: 1972.1.7.
Születési hely: Pavlov-on-the-Neva, Russian Federation
Az Állami Duma (State Duma) Külügyi Bizottságának (Committee on Foreign Affairs) első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény-tervezet mellett szavazott, amelynek tárgya a „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálása és az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi szubjektumoknak - a „Krími Köztársaságnak” és a „szövetségi státusú Szevasztopol városának” - a létrehozása volt.
2022. október 3-án a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaságnak, valamint Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiójának az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló szerződések megerősítéséről szóló törvényjavaslatok mellett szavazott.
Ennélfogva támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket és politikákat.
2014.9.12.
117. *  Aleksey Vasilevich NAUMETS
(Алексей Васильевич HAУМЕЦ)
Nem: férfi
Születési idő: 1968.2.11.
Az orosz hadsereg vezérőrnagya. A légierő 76-ik hadosztályának korábbi parancsnoka, amely aktív volt az orosz katonai jelenlétben Ukrajna területén, elsősorban a Krím jogellenes annektálása során. 2018 óta a légierő helyettes vezérkari főnöke. 2014.9.12.
118. *  Sergey Viktorovich CHEMEZOV (Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ) Születési idő: 1952.8.20.
Születési hely: Cheremkhovo, Irkutsk oblast, USSR (jelenleg: Russian Federation
Nem: férfi
Sergei Chemezov egyike az Oroszországi Föderáció elnökével, Vladimir Putinnal közismerten közeli kapcsolatban álló személyeknek. A KGB tisztjeként mindketten Drezdában állomásoztak, és S.V. Chemezov tagja az „Egységes Oroszország” („United Russia”) Legfelsőbb Tanácsának. Az orosz elnökkel való összeköttetéseinek köszönhetően vezető beosztásokat nyert el állami irányítás alatt álló vállalatokban. A Rostec konglomerátum, a vezető orosz, állami ellenőrzés alatt álló, védelmi és ipari termékeket gyártó vállalat elnöke. Az orosz kormány határozata nyomán a Technopromexport, amely a Rostec egyik leányvállalata, erőműveket tervez építeni a Krímben, ezáltal támogatva annak az Oroszországi Föderációba történő integrálását.
Ezen túlmenően, a Rosoboronexport, amely a Rostec egyik leányvállalata, támogatta a védelmi iparágban tevékenykedő krími vállalatoknak az orosz védelmi iparba történő integrálását, megszilárdítva ezzel a Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való jogellenes annektálását.
Sergei Chemezov tehát egy Oroszországban tevékenykedő vezető üzletember. Ezenkívül felelősség terheli a Krím annektálásáért, illetve Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók számára történő anyagi és pénzügyi támogatás nyújtásáért, és általuk előnyökhöz jut. Végül, felelősség terheli amiatt is, hogy anyagilag támogatja az Oroszországi Föderáció Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős kormányát, és általa előnyökhöz jut.
2014.9.12.
119. *  Alexander Mikhailovich BABAKOV
(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)
Születési idő: 1963.2.8.
Születési hely: Chisinau, USSR (jelenleg: Republic of Moldova)
Nem: férfi
Az Állami Duma (State Duma) tagja és alelnöke. Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának (Federation Council of the Russian Federation) egykori tagja. A külügyi bizottság (Committee on Foreign Affairs) egykori tagja. Az „Egységes Oroszország” („United Russia”) politikai párt kiemelkedő tagja volt. 2021 szeptemberében újraválasztották az Állami Dumába (State Duma) az „Igazságos Oroszország” párt („A Just Russia” party) színeiben. Üzletember, aki jelentős beruházásokat hajtott végre Ukrajnában és a Krímben.
2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya „a ’Krími Köztársaságnak’ (’Republic of Crimea’) az Oroszországi Föderációba való integrálása és az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi szubjektumoknak - a „Krími Köztársaságnak” és a szövetségi státusú Szevasztopol városának - a létrehozása” volt.
Az „Igazságos Oroszország” („A Just Russia”), az „Igazságért” („For Truth”) és az „Oroszországi Hazafiak” („Patriots of Russia”) politikai pártok összeolvadását követően Babakov lett az összeolvadással létrejött szervezet központi tanácsa elnökségének a titkára.
2014.9.12.
Az Állami Duma tagjaként megerősítette „az Oroszországi Föderáció és a ’Donyecki Népköztársaság’ közötti, valamint az Oroszországi Föderáció és a ’Luhanszki Népköztársaság’ közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésekről” szóló kormányhatározatokat. 2022. október 3-án a Donyecki és a Luhanszki ’Népköztársaságnak’, valamint Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiónak az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló szerződések megerősítéséről szóló törvényjavaslatok mellett szavazott. Ennélfogva aktívan támogatott olyan intézkedéseket, és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
120. *  Sergey Yurievich KOZYAKOV
(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV
(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1982.9.29. vagy 1982.9.23.
A „Luhanszki Központi Választási Bizottság” egykori úgynevezett „elnökeként” felelős volt a 2014. november 2-i úgynevezett „választások” megszervezéséért a „Luhanszki Népköztársaságban”. Ezek a „választások” sértették az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek voltak. 2015 októbere és 2017 decembere között a „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „igazságügyi minisztere” volt.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, valamint hogy megszervezte a jogellenes „választásokat”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Szeparatista hatóságokkal együttműködve továbbra is támogatja és legitimálja a szeparatista politikákat.
2014.11.29.
121. *  Oleg Konstantinovich AKIMOV (más néven: Oleh AKIMOV) (Олег Константинович АКИМОВ) Oleh Kostiantynovych AKIMOV (Олег Костянтинович АКIМОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1981.9.15.
Születési hely: Luhansk, Ukraine
A „Luhanszki Népköztársaság” („Luhansk People’s Republic”) „Nemzeti Tanácsában” („National Council”) a „Luhanszki Gazdasági Unió” („Luhansk Economic Union”) helyettes vezetője. Indult a 2014. november 2-i úgynevezett „választásokon” a „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „elnöki” pozíciójának betöltéséért. Az említett „választások” sértették az ukrán törvényeket, és ezért jogellenesek voltak. Az úgynevezett „Szakszervezetek Szövetségének” („Federation of Trade Union”) korábbi „elnöke”. A „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsának” („People’s Council”) tagja. A „Luhanszki Közösségek Uniója” („Union of Lugansk Communities”) régióközi állami szervezet (Interregional Public Organization) igazgatótanácsának jelenlegi elnöke, az „Oroszország-Donyec” integrációs bizottság (Integration Committee Russia-Donbas) képviselője.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, és azzal, hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
A Luhanszk Régió Honfitársainak Uniója (Union of Compatriots of the Luhansk Region) igazgatótanácsának elnöke.
Aktívan támogat Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat.
2014.11.29.
122. *  Larisa Leonidovna AIRAPETYAN
(más néven: Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN vagy Larysa AIRAPETYAN)
(született ZHILKO)
(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)
(született ЖИЛКО)
(Лариса Леонiдiвна АЙРАПЕТЯН)
Nem: nő
Születési idő: 1970.2.21.
Lehetséges születési hely: Antratsit, Luhansk oblast, Ukraine
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „egészségügyi minisztere”. Indult a 2014. november 2-i úgynevezett „választásokon” az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” „elnöki” pozíciójának a betöltéséért.
Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek. Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, és azzal, hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.11.29.
123. *  Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO
(más néven: Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)
(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)
Nem: férfi
Születési idő: 1957.8.7.
Születési hely: Sztalinó (mai nevén Doneck), Ukrajna
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„parlamenti” képviselője, a Donyec-
medencei Berkut veteránszövetség elnöke, valamint a „Szabad Donyec-medence” elnevezésű mozgalom tagja. Indult a 2014. november 2-i, úgynevezett „választásokon” az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„elnöki” pozíciójának betöltéséért. Ezek a „választások” sértették az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek voltak.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, és azzal, hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2014.11.29.
124. *  Aleksandr Igorevich KOFMAN
(más néven: Oleksandr KOFMAN)
(Александр Игоревич КОФМАН)
(Олександр Iгорович КОФМАН)
Nem: férfi
Születési idő: 1977.8.30.
Születési hely: Makijivka (Donecki terület), Ukrajna
A „Donyecki Népköztársaság”„Parlamentjének” korábbi úgynevezett „külügyminisztere” és úgynevezett „első alelnöke”. Indult a 2014. november 2-i, úgynevezett jogellenes „választásokon” a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „elnöki” pozíciójának betöltéséért. Ezek a „választások” sértették az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek voltak.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, és azzal, hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2019 június óta a „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Nyilvános Kamarájának”„elnöke”.
2014.11.29.
125. *  Ravil Zakarievich KHALIKOV
(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ) Ravil Zakariyovych KHALIKOV
(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1969.2.23.
Születési hely: Bilozerne falu, Romodanovszkij körzet, Szovjetunió (most Oroszországi Föderáció)
A „Donyecki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „miniszterelnök-helyettese” és korábbi „főügyésze”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Jelenleg az Oroszországi Föderáció Vizsgálóbizottsága moszkvai szervezete vezetőjének a „tanácsadója” (GSU SK).
2014.11.29.
126. *  Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV
Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV
(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)
Születési idő: 1977.6.1.
Születési hely: USSR (jelenleg: Russian Federation)
Nem: férfi
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” („Luhansk People’s Republic”) korábbi „pénzügyekért felelős miniszterelnök-helyettese”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget, és e minőségben eljárt, aktívan támogatott olyan cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és tovább destabilizálják Ukrajnát.
Az Oroszországi Föderáció kormánya alá tartozó moszkvai Pénzügyi Egyetem (Financial University) stratégiáért és kormányzati kapcsolatokért felelős rektorhelyetteseként dolgozik.
Továbbra is aktív szerepet vállal a „Luhanszki Népköztársaság” szeparatista struktúráinak támogatásában.
2014.11.29.
127. *  Oleg Evgenevich BUGROV
(Олег Евгеньевич БУГРОВ) Oleh Yevhenovych BUHROV
(Олег Євгенович БУГРОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1969.8.29. vagy 1973.
Születési hely: Szverdlovszk, Luhanszk, Ukrajna
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” korábbi „védelmi minisztere”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2014.11.29.
128. *  Lesya Mikhaylovna LAPTEVA
(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)
Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA
(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)
Házassági név: Lesya TARASYUK
(Леся ТАРАСЮК)
Születési idő: 1976.3.11.
Születési hely:
Dzhambul/Jambul/ Taraz, USSR (jelenleg: Kazakhstan)
Nem: nő
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” („Luhansk People’s Republic”) korábbi „oktatási, tudományos, kulturális és vallásügyi minisztere”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget, és e minőségben eljárt, aktívan támogatott olyan cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és tovább destabilizálják Ukrajnát.
A moszkvai „Mir Detiam” alapnak dolgozik.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat.
2014.11.29.
129. *  Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV
(más néven: Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)
(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)
(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1963.3.17.
Születési hely: Arhangelszk, Orosz Föderáció
A „Donyecki Népköztársaság minisztertanácsának” korábbi úgynevezett „minisztere” (kormányzati ügyekért felelős kancelláriavezetője).
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2014.11.29.
130. *  Ihor Volodymyrovych KOSTENOK
(más néven: Igor Vladimirovich KOSTENOK)
(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)
Születési idő: 1961.3.15.
Születési hely: Vodyanske, Dobropillia Rayon, Donetsk oblast, USSR (jelenleg: Ukraine)
Nem: férfi
A „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) korábbi úgynevezett „oktatási minisztere”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget, és e minőségben eljárt, aktívan támogatott olyan cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és tovább destabilizálják Ukrajnát.
A Donecki Igazgatási és Közszolgálati Akadémiának (Donetsk Academy of Management and Civil Service) dolgozik az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság elnökének” irányítása alatt.
2018 szeptembere óta a „G. V. Plekhanov Orosz Közgazdaságtudományi Egyetem” Szövetségi Állami Költségvetési Felsőoktatási Intézet Állami és Települési Közigazgatási Tanszékének professzora.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat.
2014.11.29.
131. *  Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV
(más néven: Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)
(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)
Születési idő: 1983.10.21.
Születési hely: Snizhne, Donetsk oblast, USSR (jelenleg: Ukraine)
Nem: férfi
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) „Nemzeti Tanácsának” („National Council”) korábbi tagja. A „Szabad Donyec-medence” („Free Donbass”) állami mozgalom korábbi elnöke és a „Don zászlóalj” („Don battalion”) korábbi parancsnoka.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget, és e minőségben eljár, aktívan támogat olyan cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és tovább destabilizálják Ukrajnát.
A Donyecki Népköztársaság Nemzetgyűlése (DNR National Assembly) ipari és kereskedelmi bizottságának (Committee on Industry and Trade) korábbi elnökhelyettese.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat.
2014.11.29.
132. *  Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO
(más néven: Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)
(Vladislav Nikolaevich DEINEGO)
(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)
(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)
Születési idő: 1964.3.12.
Születési hely: Romny, Sumy oblast, USSR (jelenleg: Ukraine)
vagy esetleg Hirnytskyi village, Perevalsk district, Luhansk oblast, Ukraine
Nem: férfi
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” („Luhansk People’s Republic”) „Népi Tanácsának” („People’s Council”) korábbi „elnökhelyettese”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget, és e minőségben eljárt, aktívan támogatott olyan cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és tovább destabilizálják Ukrajnát.
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” úgynevezett „külügyminisztere”. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget, és e minőségben eljár, aktívan részt vesz Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének aláásásában.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat.
2014.11.29.
132. *  Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO
(más néven: Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)
Vladislav Nikolaevich DEINEGO)
(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)
(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)
Nem: férfi
Születési idő: 1964.3.12.
Születési hely: Romny, Sumy oblast, Ukraine
Ромны, Сумская область, Украина
vagy esetleg Gornyatskiy village, Perevalsk district, Luhansk oblast, Ukraine
Az úgynevezett »Luhanszki Népköztársaság« (»Luhansk People’s Republic«) »Népi Tanácsának« (»People’s Council«) korábbi »elnökhelyettese«.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Jelenleg az úgynevezett »Luhanszki Népköztársaság« úgynevezett »külügyminisztere«. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, aktívan részt vesz Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének aláásásában.
2014.11.29.
133. * 
134. *  Alexey Yurevich MILCHAKOV, más néven Fritz, Serbian
(Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1991.4.30.
Születési hely: Szentpétervár, Oroszországi Föderáció
A „Ruszics” egység parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szeparatista csoport.
E minőségében aktívan támogatta azokat a tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2015.2.16.
135. * 
136. * 
137. *  Eduard Aleksandrovich BASURIN
(Эдуард Александрович БАСУРИН)
Eduard Oleksandrovych BASURIN
(Едуард Олександрович БАСУРIН)
Születési idő: 1966.6.27.
Születési hely: Donetsk, USSR (jelenleg: Ukraine)
Nem: férfi
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) „Népi Milíciájának” („People’s Militia”) szóvivője és vezetőhelyettese. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” korábbi helyettes védelmi minisztere.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget, és e minőségben eljárt, aktívan támogatott olyan cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint tovább destabilizálják Ukrajnát.
A „Donyecki Népköztársaság” „Népi Milíciájának” korábbi vezetőhelyettese és hivatalos képviselője.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat.
2015.2.16.
138. *  Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН) Nem: férfi
Születési idő: 1972.5.20. vagy 1972.5.30. vagy 1955.12.20.
Születési hely: Luhansk, Ukraine
A jogellenes, úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” („Luhansk People’s Republic”) korábbi úgynevezett „igazságügyi minisztere” és korábbi „helyettes védelmi minisztere”. Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” „Központi Választási Bizottságának” („Central Election Commission”) korábbi elnöke.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2018 júniusában felmentették az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” „Központi Választási Bizottságának” elnöki tisztségéből.
Bejegyzett közjegyző Luhanszkban.
Továbbra is támogatja és legitimálja a szeparatista politikákat.
2015.2.16.
139. * 
140. *  Sergey Yurevich KUZOVLEV
(más néven: IGNATOV, TAMBOV)
(Сергей Юрьевич КУЗОВЛЕВ (más néven: Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))
Születési idő: 1967.1.7.
Születési hely: Michurinsk, Tambov oblast, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Nem: férfi
A „Luhanszki Népköztársaság” („Luhansk People’s Republic”) Népi Milíciájának (People’s Militia) korábbi úgynevezett „főparancsnoka”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget, és e minőségben eljár, aktívan támogat olyan cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint tovább destabilizálják Ukrajnát.
Az orosz fegyveres erők 8. hadseregének korábbi parancsnoka. Oroszország déli katonai körzetének (Southern Military District) korábbi vezérkari főnöke és korábbi első parancsnokhelyettese. 2023 januárja óta e körzet parancsnoka.
2015.2.16.
141. *  Ekaterina Vladimirovna GOGIASHVILI
(született FILIPPOVA)
(Екатерина Владимировна ГОГИАШВИЛИ - született ФИЛИППОВА) Kateryna Volodymyrivna GOGIASHVILI
(született FILIPPOVA)
(Катерина Володимирiвна ГОГIАШВIЛI - született ФIЛIППОВА)
Nem: nő
Születési idő: 1988.1.20.
Születési hely: Krasnoarmeysk (jelenleg: Pokrovsk), Donetskaya oblast, Ukraine
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „igazságügyi
minisztere”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a
cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását,
szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság Minisztertanácsa” („Council of Ministers of the Donetsk People’s Republic”) munkaszervezési osztályának korábbi igazgatója. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” „Ombudsmani” Hivatalának vezetőhelyettese.
2015.2.16.
142. *  Aleksandr Yurievich TIMOFEEV
(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ) Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV
(Олександр Юрiйович ТИМОФЕЄВ)
Nem: férfi Születési idő: 1971.5.15. Születési hely: Nevinnomisszk, Sztavropol körzet, Oroszországi Föderáció Невинномысск, Ставропольский край, Российская Федерация A „Donyecki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „adó- és pénzügyminisztere”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2018 szeptemberében felmentették úgynevezett „adó- és pénzügyminiszteri” tisztségéből. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket vagy politikákat.
2015.2.16.
143. *  Evgeny Vladimirovich MANUYLOV
(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)
Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV
(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)
Születési idő: 1967.1.5.
Születési hely: Baranykivka, Bilovodsk Raion, Luhansk region, USSR (jelenleg: Ukraine)
Nem: férfi
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” („Luhansk People’s Republic”) úgynevezett „pénzügy- és adóügyi minisztere”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget, és e minőségben eljár, aktívan támogat olyan cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint tovább destabilizálják Ukrajnát.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat.
2015.2.16.
144. *  Viktor Vyacheslavovich YATSENKO (Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО) Viktor Viacheslavovych YATSENKO (Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО) Nem: férfi
Születési idő: 1985.4.22.
Születési hely: Kherson, Ukraine
Az úgynevezett »Donyecki Népköztársaság« korábbi úgynevezett »kommunikációs minisztere« (2019 októberéig).
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Az »Igazságos Oroszország - Hazafiak - Az Igazságért« (»A Just Russia - Patriots - For Truth«) párt központi tanácsának tagja.
2015.2.16.
145. *  Olga Igorevna BESEDINA
(Ольга Игоревна БЕСЕДИНА) Olha Ihorivna BESEDINA
(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)
Nem: nő
Születési idő: 1976.12.10.
Születési hely: Luhanszk, Ukrajna
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „gazdaságfejlesztési és kereskedelmi minisztere”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
Korábban a „luhanszki adminisztráció” vezetőjének hivatalában a külgazdasági osztály vezetője.
2015.2.16.
146. *  Zaur Raufovich ISMAILOV
(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ) Zaur Raufovych ISMAYILOV
(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1978.7.25. (vagy 1975.3.23.)
Születési hely: Krasny Luch, Voroshi-lovgrad, Luhansk region, Ukraine
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „főügyésze” (2017 októberéig). Jelenleg az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” megbízott úgynevezett „igazságügyi minisztere”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben eljár, aktívan támogatja azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2015.2.16.
147. *  Anatoly Ivanovich ANTONOV
(Анатолий Иванович АНТОНОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1955.5.15.
Születési hely: Omszk, Oroszországi Föderáció
A védelmi miniszter korábbi helyettese, és e minőségében részt vesz az orosz csapatok Ukrajnába való telepítésének támogatásában.
Az orosz Védelmi Minisztérium jelenlegi struktúrájának megfelelően e minőségében részt vett az orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában. Ezek a politikák fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2016. december 28-ától korábbi külügyminiszter-helyettes.
Nagyköveti pozícióban van az Oroszországi Föderáció diplomáciai testületében.
2015.2.16.
148. *  Arkady Viktorovich BAKHIN
(Аркадий Викторович БАХИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1956.5.8.
Születési hely: Kaunas, Litvánia
A védelmi miniszter korábbi első helyettese (2015. november 17-ig), és e minőségében részt vett az orosz csapatok Ukrajnába való telepítésének támogatásában.
Az orosz Védelmi Minisztérium jelenlegi struktúrájának megfelelően e minőségében részt vesz azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
Jelenleg a Roszatom alkalmazásában áll.
2015.2.16.
149. *  Andrei Valeryevich KARTAPOLOV
(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)
Születési idő: 1963.11.9.
Születési hely: German Democratic Republic (jelenleg: Németország)
Nem: férfi
Andrei Kartapolov 2021. szeptember 19. óta az Állami Duma (State Duma) tagja. A Védelmi Bizottság (Defence Committee) elnöke, továbbá társelnöke az Állami Duma azon bizottságának, amely a nemzetvédelmi, nemzetbiztonsági és bűnüldözési célú szövetségi költségvetési kiadásoknak a vizsgálatáért felelős. A nyugati katonai körzet (Western Military District) korábbi parancsnoka. Az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek korábbi helyettes vezérkari főnöke és a vezérkaron belül működő fő műveleti osztály korábbi igazgatója. Aktívan részt vesz az Ukrajnába telepített orosz erők hadjáratának alakításában és végrehajtásában.
A vezérkar hivatalosan közzétett tevékenységei alapján azzal, hogy operatív ellenőrzést gyakorolt a fegyveres erők felett, aktívan részt vett az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét fenyegető orosz kormánypolitika kialakításában és végrehajtásában.
Korábbi védelmi miniszterhelyettes.
2022. október 3-án a Donyecki és a Luhanszki ’Népköztársaságnak’ (Donetsk and Luhansk ’People’s Republics’), valamint Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiónak az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló szerződések megerősítéséről szóló törvényjavaslatok mellett szavazott.
2015.2.16.
150. * 
151. *  Valery Fedorovich RASHKIN (Валерий Фëдoрoвич РАШКИН) Születési idő: 1955.3.14.
Születési hely: Zhilino, Kaliningrad region, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Nem: férfi
Az Állami Duma (State Duma) etnikai kérdésekkel foglalkozó bizottságának első elnökhelyettese.
A „Krasznaja Moszkva - Vörös Moszkva hazafias frontsegély” (Krassnaya Moskva - Red Moscow - Patriotic Front Aid) megalapítója, mely nyílt demonstrációkat szervezett a szeparatisták támogatására, ezzel támogatva azokat a politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya „a ’Krími Köztársaságnak’ (’Republic of Crimea’) az Oroszországi Föderációba való integrálása és az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi szubjektumoknak - a ’Krími Köztársaságnak’ és a szövetségi státuszú Szevasztopol városának - a létrehozása” volt.
Rashkin 2022. február 22-én az Állami Dumában támogatta „az Oroszországi Föderáció és a ’Donyecki Népköztársaság’ közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről”, valamint „az Oroszországi Föderáció és a ’Luhanszki Népköztársaság’ közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről” szóló kormányhatározatok megerősítését.
2015.2.16.
152. *  Ruslan Ismailovich BALBEK (Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК) Születési idő: 1977.8.28.
Születési hely: Bekabad, USSR (jelenleg: Uzbekistan)
Nem: férfi
Az Állami Dumának (State Duma) a jogellenesen annektált „Krími Autonóm Köztársaságból” (Autonomous Republic of Crimea) választott korábbi tagja.
A Duma etnikai ügyekkel foglalkozó bizottságának korábbi alelnöke.
2014-ben Balbeket az úgynevezett „Krími Köztársaság” („Republic of Crimea”) minisztertanácsának alelnökévé választották, és e minőségében a jogellenesen annektált Krím félszigetnek az Oroszországi Föderációba integrálásán munkálkodott, amiért megkapta „A ’Krími Köztársaság’ védelméért” járó kitüntetést. Nyilvános közleményekben támogatta a Krím félsziget annektálását, többek között az Egyesült Oroszország (United Russia) párt (krími szervezete) honlapján található profilján és az NTV honlapján 2016. július 3-án közzétett cikkben.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat.
2016.11.9.
153. *  Konstantin Mikhailovich BAKHAREV
(Константин Михайлович БАХАРЕВ)
Születési idő: 1972.10.20.
Születési hely: Simferopol, USSR (jelenleg: Ukraine)
Nem: férfi
Az Állami Dumának (State Duma) a jogellenesen annektált „Krími Autonóm Köztársaságból” (Autonomous „Republic of Crimea”) választott tagja.
A Duma pénzügyi piacokkal foglalkozó bizottságának (Committee on Financial Markets) alelnöke.
2014 márciusában Bakharevet az úgynevezett „Krími Köztársaság” Államtanácsának (State Council of the so-called „Republic of Crimea”) alelnökévé, 2014 augusztusában pedig első alelnökévé választották. Elismerte, hogy személyesen közreműködött a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014. évi eseményekben, amelyeket nyilvánosan támogatott, többek között a gazetakrimea.ru honlapon 2016. március 22-én és a c-pravda.ru honlapon 2016. augusztus 23-án megjelent interjúban. A „Krími Köztársaság” „hatóságai” a „Hűség a szolgálathoz” érdemrenddel tüntették ki.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat.
2016.11.9.
154. *  Dmitry Anatolievich BELIK
(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)
Születési idő: 1969.10.17.
Születési hely: Kular, Ust-Yansky district, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Nem: férfi
Az Állami Dumának (State Duma) a jogellenesen annektált Szevasztopol városból választott tagja.
A Duma nemzetközi ügyekért felelős bizottságának tagja.
Szevasztopol város önkormányzatának tagjaként 2014. február-márciusban támogatta Alexei Chaliy, úgynevezett „népi polgármester” tevékenységeit. Nyilvánosan elismerte, hogy közreműködött a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014. évi eseményekben, amelyeket nyilvánosan védelmébe vett, többek között személyes honlapján és egy, a nation-news.ru honlapon 2016. február 21-én közzétett interjúban.
Az annektálási folyamatban játszott szerepéért „A Haza Szolgálatáért” orosz állami érdemrend második fokozatával tüntették ki.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat.
2016.11.9.
155. *  Andrei Dmitrievich KOZENKO
(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)
Születési idő: 1981.8.3.
Születési hely: Simferopol, USSR (jelenleg: Ukraine)
Nem: férfi
Az Állami Dumának (State Duma) a jogellenesen annektált „Krími Autonóm Köztársaságból” (Autonomous „Republic of Crimea”) választott korábbi tagja.
A Duma pénzügyi piacokkal foglalkozó bizottságának (Duma Committee on Financial Markets) korábbi tagja.
2014 márciusában Kozenkót az úgynevezett „Krími Köztársaság” Államtanácsának (State Council of the so-called „Republic of Crimea”) alelnökévé választották. Nyilvánosan elismerte, hogy közreműködött a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014. évi eseményekben, amelyeket nyilvánosan védelmébe vett, többek között egy, a gazetacrimea.ru honlapon 2016. március 12-én közzétett interjúban. Az annektálási folyamatban játszott szerepéért a helyi „hatóságok” „A ’Krími Köztársaság’ védelméért” járó kitüntetést adományozták neki.
Az „Oroszország-Donyec” integrációs bizottság (Integration Committee „Russia-Donbas”) koordinátora.
2022 júliusa óta az orosz erők által a megszállt Melitopolban létrehozott, úgynevezett „Zaporizzsjai Regionális Kormányzat” („Zaporizhzhia Regional Administration”) úgynevezett „elnökhelyettese” („Deputy Head”).
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat.
2016.11.9.
156. *  Svetlana Borisovna SAVCHENKO
(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)
Születési idő: 1965.6.24.
Születési hely: Belohirsk, USSR (jelenleg: Ukraine)
Nem: nő
Az Állami Dumának (State Duma) a jogellenesen annektált „Krími Autonóm Köztársaságból” (Autonomous ’Republic of Crimea’) választott korábbi tagja.
A Duma kulturális bizottságának (Duma Committee on Culture) korábbi tagja.
2012 óta a „Krími Autonóm Köztársaság” Legfelsőbb Tanácsának (Supreme Council) tagja, és 2014 márciusától támogatja a jogellenesen annektált Krím félszigetnek és Szevasztopolnak az Oroszországi Föderációba való integrálását. 2014 szeptemberében Savchenkót az úgynevezett „Krími Köztársaság” Államtanácsának (State Council of the so-called „Republic of Crimea”) tagjává választották. Nyilvános közleményekben - így a c-pravda.ru honlapon 2016. április 2-án és augusztus 20-án közzétett interjúkban - számos alkalommal védelmébe vette a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálását. 2014-ben a „Haza szolgálatáért” orosz állami érdemrend második fokozatával tüntették ki, és 2015-ben a „Krími Köztársaság” „hatóságai” a „Hűség a szolgálathoz” érdemrenddel tüntették ki.
A „Krími Köztársaság” Államtanácsa (State Council of the „Republic of Crimea”) elnökének tanácsadója.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat.
2016.11.9.
155. *  Andrei Dmitrievich KOZENKO (Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО) Nem: férfi
Születési idő: 1981.8.3.
Születési hely: Simferopol, Ukrainian SSR (jelenleg Ukraine)
Az Állami Dumának (State Duma) a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból (Autonomous Republic of Crimea) választott tagja.
A Duma pénzügyi piacokkal foglalkozó bizottságának (Duma Committee on Financial Markets) korábbi tagja.
2014 márciusában Kozenko-t az úgynevezett »Krími Köztársaság« Államtanácsának alelnökévé választották. Nyilvánosan elismerte, hogy közreműködött a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014. évi eseményekben, amelyeket nyilvánosan védelmébe vett, többek között egy, a gazetacrimea.ru honlapon 2016. március 12-én közzétett interjúban. Az annektálási folyamatban játszott szerepéért a helyi »hatóságok« »A Krími Köztársaság védelméért« járó kitüntetést adományozták neki.
Jelenleg az »Oroszország-Donyec« integrációs bizottság (Integration Committee »Russia-Donbas«) koordinátora.
2016.11.9.
156. *  Svetlana Borisovna SAVCHENKO (Светлана Борисовна САВЧЕНКО) Nem: nő
Születési idő: 1965.6.24.
Születési hely: Belogorsk, Ukrainian SSR (jelenleg Ukraine)
Az Állami Dumának (State Duma) a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból (Autonomous Republic of Crimea) választott tagja.
A Duma kulturális bizottságának (Duma Committee on Kultúra) korábbi tagja.
2012 óta a Krími Autonóm Köztársaság Legfelsőbb Tanácsának (Supreme Council) tagja. 2014 márciusától támogatja a jogellenesen annektált Krím félszigetnek és Szevasztopolnak az Oroszországi Föderációba való integrálását. 2014 szeptemberében Savchenkót az úgynevezett »Krími Köztársaság« Államtanácsának tagjává választották. Nyilvános közleményekben - így a c-pravda.ru honlapon 2016. április 2-án és augusztus 20-án közzétett interjúkban - számos alkalommal védelmébe vette a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálását. 2014-ben a »Haza szolgálatáért« orosz állami érdemrend második fokozatával tüntették ki, 2015-ben pedig a »Krími Köztársaság« »hatóságai« a »Hűség a szolgálathoz« érdemrendet adományozták neki.
Jelenleg a »Krími Köztársaság« Államtanácsa (State Council of the Republic of Crimea) elnökének tanácsadója.
2016.11.9.
157. *  Pavel Valentinovich SHPEROV (Павел Валентинович ШПЕРОВ) Neme: férfi
Születési idő: 1971.7.4.
Születési hely: Simferopol, Ukrainian SSR (jelenleg: Ukraine)
Az Állami Dumának (State Duma) a jogellenesen annektált „Krími Autonóm Köztársaságból” (Autonomous Republic of Crimea) választott tagja.
A Duma FÁK-országokkal, az eurázsiai integrációval és a honfitársakkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának (Duma Committee for CIS Affairs, Eurasian Integration and Relations with Compatriots) korábbi tagja.
2014 szeptemberében Shperovot az úgynevezett „Krími Köztársaság” Államtanácsának tagjává választották.
Nyilvánosan - többek között egy, a ldpr-rk.ru honlapon 2016. szeptember 3-án közzétett interjúban - elismerte a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014-es eseményekben játszott szerepét és különösen a félsziget jogellenes annektálásáról szóló jogellenes népszavazás megszervezésében játszott szerepét.
2016.11.9.
158. *  Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW) (Андрей Владимирович ЧЕРЕЗОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1967.10.12. Születési hely: Salair, Kemerovskaya Oblast, Russian Federation
Az Oroszországi Föderáció korábbi energiaügyi miniszterhelyettese.
Felelősség terheli a Siemens Gas Turbine Technologies OOO által az OAO VO Technopromexportnak leszállított gázturbinákkal kapcsolatos azon döntés meghozataláért, hogy azokat továbbítani kell a Krímbe, hogy ott helyezzék üzembe őket. Ez a döntés hozzájárul a Krím és Szevasztopol független energiaellátásának megteremtéséhez, ami támogatja az Ukrajnától való elszakadásukat, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2017.8.4.
159. *  Evgeniy Petrovich GRABCHAK
(Евгений Петрович ГРАБЧАК)
Születési idő: 1981.7.18.
Születési hely:
Ust-Labinsk, Krasnodar region, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Nem: férfi
2020 óta az energiaágazatban és a természeti erőforrások ágazatában működő JSC „Krymenergo” igazgatótanácsának elnöke. Az Oroszországi Föderáció Energiaügyi Minisztériumának (Energy Ministry of the Russian Federation) korábbi osztályvezetője, és az Oroszországi Föderáció Energiaügyi Minisztériumán belül ő felel a krími elektromosenergia-projektek kidolgozásáért. Ezek a projektek hozzájárulnak a Krím és Szevasztopol független energiaellátásának megteremtéséhez, ami támogatja az Ukrajnától való elszakadásukat, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
Az Oroszországi Föderáció energiaügyi miniszterhelyettese.
2017.8.4.
160. *  Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA (Сергей Анатольевич ТОПОРГИЛКА) Nem: férfi
Születési idő: 1970.2.17.
Születési hely: Moldovan Soviet
Socialist Republic (jelenleg: Republic
of Moldova)
Állampolgársága: orosz
Az OAO „VO TPE” vezérigazgatójaként ő vezette a Siemens Gas Turbine Technologies OOO-val a tamani (Krasznodári terület, Oroszországi Föderáció) erőműbe szánt gázturbinák beszerzéséről és leszállításáról folytatott tárgyalásokat. Később, az OOO „VO TPE” vezérigazgatójaként felelős volt a gázturbinák Krímbe való továbbításáért, valamint a balaklavai és a tavricseszkajai hőerőművek építési projektjének végrehajtásáért, ahol a turbinákat üzembe helyezték. Ez hozzájárul a Krím és Szevasztopol független energiaellátásának megteremtéséhez, ami támogatja az Ukrajnától való elszakadásukat, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2017.8.4.
161. * 
162. *  Inna Nikolayevna GUZEYEVA (Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) Inna Nikolayevna GUZEEVA (Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) Inna Mykolayivna HUZIEIEVA (Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА) Neme: nő
Születési idő: 1971.5.20.
Születési hely: Crimea, Ukraine
A krími választási bizottság (Crimea Electoral Commission) elnökhelyettese. E minőségében részt vett a 2018. március 18-i orosz elnökválasztások, a 2019. szeptember 8-i regionális és helyhatósági választások, valamint a 2021. szeptemberi Állami Duma-választás megszervezésében a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban, és ezáltal aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2018.5.14.
163. *  Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO
(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)
Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO
(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)
Neme: nő
Születési idő: 1979.8.22.
Születési hely: Simferopol, Crimea, Ukraine
A krími választási bizottság (Crimea Electoral Commission) titkára. E minőségében részt vett a 2018. március 18-i orosz elnökválasztások, a 2019. szeptember 8-i regionális és helyhatósági választások, valamint a 2021. szeptemberi Állami Duma-választás megszervezésében a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban, és ezáltal aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2018.5.14.
164. *  Aleksandr Yurevich PETUKHOV Aleksandr Yurievich PETUKHOV (Александр Юрьевич ПЕТУХОВ) Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV (Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1970.7.17.
Születési hely: Ryazan, Russian
Federation
A szevasztopoli választási bizottság (Electoral Commission) korábbi elnöke. E minőségében részt vett annak megszervezésében, hogy az orosz elnökválasztásokat 2018. március 18-án a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban is megtartsák, és ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
A Moszkvai terület szövetségi főfelügyelője.
2021. április 6-tól az Oroszországi Föderáció elnökének teljhatalmú képviselője a Központi Szövetségi Körzetben (Central Federal District).
2018.5.14.”;
165. *  Miroslav Aleksandrovich POGORELOV
(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)
Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV
(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1968.6.7.
Születési hely: Novorossiysk, Russian Federation
A szevasztopoli választási bizottság (Sevastopol Electoral Commission) korábbi alelnöke (2019 májusáig). E minőségében részt vett annak megszervezésében, hogy az orosz elnökválasztásokat 2018. március 18-án a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban is megtartsák, és ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022 márciusa óta Novorossiysk-ban a belső politikai osztály vezetője.
2018.5.14.
166. *  Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA
(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА) Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA
(Анастасiя Миколаївна КАПРАНОВА)
Nem: nő
Születési idő: 1964 (valószínűleg: április 21.)
A Szevasztopoli választási bizottság korábbi titkára (2019 májusáig). E minőségében részt vett annak megszervezésében, hogy az orosz elnökválasztásokat 2018. március 18-án a jogellenesen annektált Krím félszigeten és Szevasztopolban is megtartsák, és ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan szakpolitikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2018.5.14.
167. *  Olga Valerievna POZDNYAKOVA / Olga Valeryevna POZDNYAKOVA
(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)
Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA
(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)
Születési idő: 1982.3.30.
Születési hely: Shakhty, Rostov Oblast, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Nem: nő
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) „Központi Választási Bizottságának” („Central Electoral Commission”) korábbi „elnöke”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban” a 2018. november 11-i úgynevezett „választások” megszervezésében, és ezáltal aktívan támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint tovább destabilizálják Ukrajnát. 2018.12.10.
A Belpolitikai Igazgatóság (Directorate for Domestic Policy) korábbi vezetője az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság elnökének” adminisztrációjában.
Egy Doneckben található és Vladimir Nekrasov üzletember által finanszírozott társadalmi és kulturális szervezet, a Nekrasov Alap (Nekrasov Fund) igazgatója, és olyan tevékenységekben vesz részt, amelyek előmozdítják az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” vezetésének politikáit.
168. *  Elena Valerievna KRAVCHENKO / Elena Valeryevna KRAVCHENKO
(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО)
Olena Valeriyivna KRAVCHENKO
(Олена Валерiївна КРАВЧЕНКО)
Születési idő: 1983.2.22.
Születési hely: Sverdlovsk (Ekaterinburg), USSR (jelenleg: Russian Federation)
Nem: nő
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” („Luhansk People’s Republic”) „Központi Választási Bizottságának” („Central Electoral Commission”) „elnöke”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaságban” 2018. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megszervezésében, ezzel aktívan támogatott olyan tevékenységeket és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint tovább destabilizálják Ukrajnát.
Aktívan részt vett a 2022 szeptemberében Ukrajna megszállt régióiban a célból tartott jogellenes népszavazás megszervezésében, hogy e régiók az Oroszországi Föderáció részévé váljanak, miközben az általa vezetett bizottság az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaságban” is létesített szavazóhelyeket.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat.
2018.12.10.
169. *  Leonid Ivanovich PASECHNIK
(Леонид Иванович ПАСЕЧНИК)
Leonid Ivanovych PASICHNYK
(Леонiд Iванович ПАСIЧНИК)
Születési idő: 1970.3.15.
Születési hely: Voroshylovhrad, Luhansk, Voroshilovghrad Oblast, Ukrainian SSR (jelenleg: Ukraine)
Nem: férfi
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” („Luhansk People’s Republic”) „megválasztott vezetője”. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget, és e minőségben eljárt, aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint tovább destabilizálják Ukrajnát.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat.
2018.12.10.
170. *  Vladimir Anatolievich BIDYOVKA/Vladimir Anatolievich BIDEVKA
(Владимир Анатольевич БИДЁВКА) Volodymyr Anatoliyovych BIDIOVKA
(Володимир Анатолiйович БIДЬОВКА)
Nem: férfi
Születési idő: 1981.3.7.
Születési hely: Makijivka - Donecki terület, Ukrajna
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „Népi Tanácsának”„elnöke”. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2018.12.10.
171. *  Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO
(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)
Születési idő: 1987.12.8.
Születési hely: Luhansk, USSR (jelenleg: Ukraine)
Nem: férfi
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” („Luhansk People’s Republic”) úgynevezett „Népi Tanácsának” („People’s Council”) „elnöke”. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget, és e minőségben eljár, aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint tovább destabilizálják Ukrajnát.
Az Egységes Oroszország (United Russia) párt tagja és titkára az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaságban”.
2018.12.10.
172. *  Aleksey Alekseevich NAYDENKO
(Алексей Алексеевич НАЙДЕНКО) Oleksii Oleksiyovych NAYDENKO
(Олексiй Олексiйович НАЙДЕНКО)
Nem: férfi
Születési idő: 1980.6.2.
Születési hely: Doneck, Ukrajna
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„Központi Választási Bizottságának”„elnökhelyettese”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban”2018. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megszervezésében, ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2018.12.10.
173. *  Vladimir Yurievich VYSOTSKIY
(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)
Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI
(Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ)
Születési idő: 1985.4.7.
Születési hely: Likarstvenne village, USSR (jelenleg: Autonomous „Republic of Crimea”, Ukraine)
Nem: férfi
Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” („Donetsk People’s Republic”) „Központi Választási Bizottságának” („Central Electoral Commission”) korábbi „titkára”, továbbá az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” „Központi Választási Bizottságának” jelenlegi vezetője. E minőségében aktívan részt vett az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban” 2018. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megszervezésében, ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint tovább destabilizálják Ukrajnát.
Aktívan részt vett a 2022 szeptemberében Ukrajna megszállt régióiban a célból tartott jogellenes népszavazás megszervezésében, hogy e régiók az Oroszországi Föderáció részévé váljanak, miközben az általa vezetett bizottság az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban” is létesített szavazóhelyeket.
Továbbra is aktívan támogat szeparatista intézkedéseket és politikákat.
2018.12.10.
174. *  Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO
(Максим Александрович СВИДЧЕНКО)
Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO
(Максим Олександрович СВIДЧЕНКО)
Nem: férfi
Születési idő: 1978.4.6.
Születési hely: Luhansk, Ukraine
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” „Központi Választási Bizottságának” („Central Electoral Commission”) „elnökhelyettese”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaságban” 2018. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megszervezésében, ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2018.12.10.
175. *  Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO
(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)
Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO
(Катерина Василiвна ТЕРЕЩЕНКО)
Nem: nő
Születési idő: 1986.5.31.
Születési hely: Luhansk, Ukraine
Az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság” „Központi Választási Bizottságának” („Central Electoral Commission”) „titkára”. E minőségében részt vett az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaságban” 2018. november 11-én tartott úgynevezett „választások” megszervezésében, ezzel aktívan támogatott és végrehajtott olyan politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2018.12.10.
176. *  Sergey Nikolayevich STANKEVICH
(Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ)
Nem: férfi
Születési idő: 1963.1.27.
Születési hely: Kalinyingrád, Oroszországi Föderáció
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatán belül a „Krími Köztársaságért és Szevasztopol városért” felelős Határigazgatóság vezetője, ellentengernagy. E minőségében felelősség terhelte az Oroszországi Föderáció parti őrségének flottája által 2018. november 25-én Ukrajnával szemben elkövetett cselekményekért, amelyek megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-
tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.
E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.
2019.3.15.
177. *  Andrey Borisovich SHEIN
(Андрей Борисович ШЕИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1971.6.10.
Születési hely: Ivanovói terület, Oroszországi Föderáció
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatán belül a „Krími Köztársaságért és Szevasztopol városért” felelős Határigazgatóság helyettes vezetője és Parti Őrségi Osztályának vezetője. E minőségében az Oroszországi Föderáció 2018. november 25-i, Ukrajnával szembeni cselekményei során részt vett az ukrán hajók és legénységük ellen irányuló műveletekben, e cselekmények megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.
E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.
2019.3.15.
178. *  Aleksey Mikhailovich SALYAEV Aleksey Mikhailovich SALYAYEV
(Алексей Михайлович САЛЯЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1978.8.22. vagy 1975.12.4.
Parancsnok az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata Határőrszolgálatának (Border Guard Service of the Federal Security Service) „Don” nevű (353-as oldaljelzésű) járőrcsónakján. Parancsnoka volt annak a hajónak, amely tevékenyen részt vett az Oroszországi Föderáció által 2018. november 25-én ukrán hajókkal és legénységükkel szemben elkövetett cselekményekben, és ő hajtotta végre a szándékos ütközést az ukrán haditengerészet „Jany Kapu” nevű vontatóhajójával. E cselekmények megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadi hajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.
E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.
2019.3.15.
179. *  Andrei Olegovich SHIPITSIN
(Андрей Олегович ШИПИЦИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1969.12.25.
Születési hely: Astrakhan, Russian Fe-deration
Parancsnok az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata Határőrszolgálatának (Border Guard Service of the Federal Security Service of the Russian Federation) „Izumrud” nevű járőrcsónakján. Parancsnoka volt annak a hajónak, amely tevékenyen részt vett az Oroszországi Föderáció által 2018. november 25-én ukrán hajókkal és legénységükkel szemben elkövetett cselekményekben, amelyek megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.
E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.
2019.3.15.
180. *  Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN
(Алексей Владимирович ШАТОХИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1971.1.26.
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatán (Federal Security Service of the Russian Federation) belül a Keresi Ellenőrzőpont „Krími Köztársaságért és Szevasztopol városért” (Kerch Control Point for the „Republic of Crimea and City of Sevastopol”) felelős szolgálatának vezetője. Részt vett az Oroszországi Föderáció erői által 2018. november 25-én ukrán hajókkal és legénységükkel szemben elkövetett cselekmények koordinálásában, amelyek megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.
E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.
2019.3.15.
181. *  Ruslan Alexandrovich ROMASHKIN
(Руслан Александрович РОМАШКИН)
Nem: férfi
Születési idő: 1976.6.15.
Születési hely: Ruzajevka, Mordvinföld (Orosz Föderáció)
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatához tartozó, a „Krími Köztársaság és Szevasztopol városa” területén található ellenőrzőpont szolgálatának vezetője. Tevékenyen részt vett azokban a műveletekben, amelyekben az Oroszországi Föderáció erői 2018. november 25-én ukrán hajókkal és legénységükkel szemben elkövetették a cselekményeket, amelyek megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.
E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.
2019.3.15.
182. *  Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV
(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1986.11.2.
Parancsnoka volt az Orosz Föderáció fekete-tengeri flottája „Szuzdalec” nevű rombolójának, amely részt vett az Oroszországi Föderáció által 2018. november 25-én ukrán hajókkal és legénységükkel szemben elkövetett cselekményekben, valamint tevékenyen közreműködött a „Jany Kapu” nevű vontatóhajó blokádjában és a „Nikopol” nevű ágyúnaszád lefoglalásában. E cselekmények megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, aláásva ezzel Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az ukrán hadi hajók mozgásának és működőképességének megzavarásával aláásva Ukrajna biztonságát.
E cselekmények hozzájárultak továbbá a Krím félsziget Oroszországi Föderációba való jogellenes annektálásának megszilárdításához.
2019.3.15.
183. *  Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV
(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1961.8.22.
Születési hely: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Russian Federation
Az orosz fegyveres erők tábornoka. 2022 áprilisa és júniusa között Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziójának fő hadszíntéri parancsnoka volt. E minőségében ő felelt az Ukrajna elleni valamennyi katonai műveletért. Ennélfogva Alexander Dvornikov aktívan támogatott és végrehajtott az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedéseket vagy politikákat.
Az orosz fegyveres erők déli katonai körzetének (Southern Military District) korábbi parancsnoka. E minőségében ő felelt a térségbeli - ideértve az illegálisan annektált Krímet és Szevasztopolt is - katonai erőkért. E szerepben felelős volt a fekete-tengeri flottának (Black Sea Fleet) és egyéb katonai erőknek 2018. november 25-én Ukrajnával szemben elkövetett tevékenységeiért, amelyek megakadályozták, hogy ukrán hadihajók elérjék az Azovi-tenger ukrán partját, ezáltal aláásva Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint aláásva Ukrajna biztonságát az ukrán hadihajók mozgásának és működőképességének megzavarásával.
E cselekmények támogatták a Krím félszigetnek az Oroszországi Föderációhoz való jogellenes annektálásának konszolidálását is.
2019.3.15.
184. *  Sergei Andreevich DANILENKO
(Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)
Neme: férfi
Születési idő: 1960.3.14.
Születési hely: Krasnodar, USSR (jelenleg: Russian Federation)
A szevasztopoli választási bizottság (Electoral Commission) korábbi elnöke. E minőségében részt vett a jogellenesen annektált Szevasztopol városában 2019. szeptember 8-án tartott helyhatósági választások megszervezésében, és ezáltal aktívan támogatott Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre. 2020.1.28.
185. *  Lidia Aleksandrovna BASOVA
(Лидия Александровна БАСОВА)
Lidiya Oleksandrivna BASOVA
(Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)
Születési idő: 1972.9.4. Nem: nő A szevasztopoli választási bizottság (Sevastopol Electoral Commission) korábbi elnökhelyettese. E minőségében részt vett a jogellenesen annektált Szevasztopol városában 2019. szeptember 8-án tartott helyhatósági választások megszervezésében, és ezáltal aktívan támogatott Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre. 2020.1.28.
186. *  Ekaterina Eduardovna PYRKOVA
(Екатерина Эдуардовна ПЫРКОВА) Kateryna Eduardivna PYRKOVA
(Катерина Едуардiвна ПИРКОВА)
Nem: nő
Születési idő: 1967.8.22.
Születési hely: Sevastopol, USSR (jelenleg: Ukraine)
A szevasztopoli választási bizottság (Sevastopol Electoral Commission) titkára. E minőségében részt vett a jogellenesen annektált Szevasztopol városában 2019. szeptember 8-án tartott helyhatósági választások megszervezésében, és ezáltal aktívan támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre. 2020.1.28.
187. *  Ekaterina Borisovna ALTABAEVA
(Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА)
Kateryna Borysivna ALTABAEVA
(Катерина Борисiвна АЛТАБАЄВА)
Születési idő: 1956.5.27.
Születési hely: Uglich, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Nem: nő
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának (Federation Council of the Russian Federation) a jogellenesen annektált Szevasztopol várost képviselő tagja, valamint a Szövetségi Tanács Tudományos, Oktatási és Kulturális Bizottságának (Federation Council Committee on Science, Education and Culture) elnökhelyettese. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget, és e minőségben eljárt, a jogellenesen annektált Szevasztopol városának az Oroszországi Föderációba való további integrációján munkálkodott. Altabaeva 2022. február 22-én a Szövetségi Tanácsban támogatta „az Oroszországi Föderáció és a ’Donyecki Népköztársaság’ közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről”, valamint „az Oroszországi Föderáció és a ’Luhanszki Népköztársaság’ közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről” szóló kormányhatározatok megerősítését.
Altabaeva 2022. február 22-én a Szövetségi Tanácsban támogatta orosz erők Ukrajnába telepítését.
Altabaeva 2022. október 4-én a Szövetségi Tanácsban támogatta az Ukrajna Doneck (Donetsk), Luhanszk (Luhansk), Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régiójának annektálásáról szóló jogszabályt.
Ezáltal aktívan támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre.
2020.1.28.
188. *  Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK Yuriy Mikhailovich GOTSANIUK
(Юрий Михайлович ГОЦАНЮК) Iurii Mykhailovych HOTSANIUK
(Юрiй Михайлович ГОЦАНЮК)
Nem: férfi
Születési idő: 1966.7.18.
Születési hely: Novaya Derevnya / Nőve Selo, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Az úgynevezett „Krími Köztársaság” miniszterelnöke. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, az úgynevezett „Krími Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való további integrációján munkálkodott, és ezzel aktívan támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre. 2020.1.28.
189. *  Vladimir Vladimirovich NEMTSEV
(Владимир Владимирович НЕМЦЕВ) Volodymyr Volodymyrovych NEMTSEV
(Володимир Володимирович НЄМЦЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1971.11.15.
Születési hely: Sevastopol, USSR (jelenleg: Ukraine)
A jogellenesen annektált Szevasztopol város úgynevezett „Jogalkotási Közgyűlésének” („Legislative Assembly”) elnöke. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, a jogellenesen annektált Szevasztopol városának az Oroszországi Föderációba való további integrációján munkálkodott, és ezzel aktívan támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre. 2020.1.28.
190. *  Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV
(Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ)
Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV
(Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ)
Születési idő: 1980.12.30.
Születési hely: Krasnoyarsk, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Nem: férfi
A jogellenesen annektált Szevasztopol város úgynevezett „kormányzója”. 2020. december 21. óta az Oroszországi Föderáció Államtanácsa (State Council of the Russian Federation) elnökségének a tagja. Azzal, hogy elvállalta a „kormányzói” tisztséget és e minőségében eljárt, a jogellenesen annektált Szevasztopol városának az Oroszországi Föderációba való további integrációján munkálkodott, és ezzel aktívan támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket, valamint ilyen politikákat hajtott végre. 2020.1.28.
191. *  Alexander Nikolaevich GANOV (Александр Николаевич ГАНОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1974.10.24.
Születési hely: Voronezh (Russian Federation)
Az Oroszország és a jogellenesen annektált Krím félsziget között vasúti szolgáltatást üzemeltető JSC TC Grand Service Express főigazgatója. Támogatja tehát a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2020.10.1.
192. *  Leonid Kronidovich RYZHENKIN (Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН) Nem: férfi
Születési idő: 1967.11.10.
Születési hely: Leningrad, USSR (jelenleg St Petersburg, Russian Federation)
Útlevélszám: 722706177 (2015-ben)
A Stroigazmontazh (SGM) infrastruktúraprojektekért felelős korábbi főigazgatóhelyettese, aki 2015 óta a Kercsi-szoroson átívelő, Oroszországot a jogellenesen annektált Krím félszigettel összekötő híd (annak a vasúti részét is beleértve) építését felügyelte. Támogatja tehát a Krím félszigetnek az Oroszországi Föderációhoz való jogellenes annektálásának konszolidálását, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 2020.10.1.
193. *  Mikhail Nikolayevich BELOUSOV
(Михаил Николаевич Белоусов)
Neme: férfi
Születési idő: 1964.11.26.
Születési hely: Russia (Oroszország)
Állampolgárság: ukrán, orosz (az Unió nem ismeri el az Oroszországi Föderáció által a Krímben kiállított útleveleket)
Cím: 117 Balaklavs’ka St, App 48, Simferopol, Crimea, Ukraine (Szimferopol, Krím félsziget, Ukrajna)
A szimferopoli Kijevszkij kerületi bíróság (Kievskiy District Court) bírája.
Számos elfogult határozatot hozott a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálásának ellenzőivel szembeni politikai indíttatású ügyekben. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.10.11.
194. *  Andrey Nikolayevich DOLGOPOLOV
(Андрей Николаевич Долгополов)
Neme: férfi
Születési idő: 1959.2.15.
Születési hely: Kyrgyzstan
Állampolgárság: ukrán, orosz (az Unió nem ismeri el az Oroszországi Föderáció által a Krímben kiállított útleveleket)
Cím: 82 Peremohy Ave, App. 343, Simferopol, Crimea, Ukraine (Szimferopol, Krím félsziget, Ukrajna)
A szimferopoli Kijevszkij kerületi bíróság bírája.
Számos elfogult határozatot hozott a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálásának ellenzőivel szembeni politikai indíttatású ügyekben. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.10.11.
195. *  Yevgeniy Sergeyevich KOLPIKOV
(Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ)
Neme: férfi
Születési idő: feltehetőleg 1974.5.6.
Születési hely: Beryozovskaya, Danilovsky District, Volgograd Oblast, Russia (Oroszország)
Állampolgárság: orosz
Cím: Military Prosecutor’s Office of the Southern Military District of the Russian Federation. Pushkinskaya Ulitsa, 72А, Rostov (Rosztov), Rostov Oblast, Russia (Oroszország), 344022
Tel.: (+ 7) 8863263-04-67, (+ 7) 8863282-79-68
Az Oroszországi Föderáció déli katonai körzete Rosztov-na-Donu-i katonai ügyészségének (Military Prosecutor’s Office of the Southern Military District of the Russian Federation in Rostov-on-Don) ügyésze.
Büntetőeljárást indított a Krím félsziget Oroszországi Föderáció általi annektálásának ellenzéséért elnyomott ukránbarát aktivisták ellen. Egy Oroszországi Föderációban székhellyel rendelkező bíróságnál úgy emelt vádat az ukrán állampolgárokkal szemben, hogy erőszakkal szállítottak át őket a megszállt Krím félszigetről. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.10.11.
196. *  Magomed Farmanovich MAGOMEDOV
(Магомед Фарманович Магомедов)
Neme: férfi
Születési idő: 1981.2.5.
Különleges ügyekért felelős nyomozó Oroszország Krími Köztársaságért és Szevasztopol városért felelős Nyomozó Bizottsága nyomozó főosztályán belül a kiemelt ügyek nyomozó igazgatóságának 1. sz. nyomozó osztályán (First Investigation Department, Directorate for Investigation of Particularly Important Cases of the Main Investigative Committee, of the Investigative Committee of Russia for the Republic of Crimea and the city of Sevastopol).
Politikai indíttatású nyomozásokban vett részt a krími tatárok medzsliszének vezetői ellen, akiket a Krím félsziget jogellenes annektálásával szembeni aktív ellenállásuk miatt vontak büntetőeljárás alá. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.10.11.
197. *  Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK
(Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК)
Neme: férfi
Születési idő: 1970.1.1. vagy 1963.7.8.
Állampolgárság: orosz
Cím (munkahely): 295034, Simferopol, 13 I. Franko blvd., Crimea, Ukraine (Krím félsziget, Ukrajna)
A Krímben és Szevasztopolban működő Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) (Federal Security Service, FSB) és a regionális Terrorizmus Elleni Bizottság (Anti-Terrorism Committee) vezetője.
Ő vezette az FSZB erőit, amelyek fokozták az elnyomó kampányt a Krím félsziget Oroszországi Föderáció általi jogellenes megszállását ellenzőkkel szemben. Néhány ukránbarát aktivistát, akiket az ő parancsnoksága alatt álló FSZB-egységek tartottak fogva, erőszakkal szállítottak át az oroszországi Krasznodárba és Rosztov-na-Donuba. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.10.11.
198. *  Viktor Anatolyevich MOZHELIANSKIY (Виктор Анатольевич Можелянский) Neme: férfi
Születési idő: 1964.5.10.
Születési hely: Kharkiv, Ukraine (Ukrajna)
Állampolgárság: ukrán, orosz (az Unió nem ismeri el az Oroszországi Föderáció által a Krímben kiállított útleveleket)
Cím: 35 Marshala Zhukova St, App. 53, Simferopol, Crimea, Ukraine (Szimferopol, Krím félsziget, Ukrajna) vagy Anhars’ka St, 8 Simferopol, Crimea, Ukraine (Szimferopol, Krím félsziget, Ukrajna)
A szimferopoli központi kerületi bíróság (Central District Court in Simferopol) alelnöke és a szimferopoli Kijevszkij kerületi bíróság korábbi bírája.
Számos elfogult határozatot hozott a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálásának ellenzőivel szembeni politikai indíttatású ügyekben. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.10.11.
199. *  Galina Vladimirovna REDKO
(Галина Владимировна Редько)
Neme: nő
Születési idő: 1974.3.22.
Születési hely: Romany, Poltava Oblast, Ukraine (Ukrajna)
Állampolgárság: ukrán, orosz (az Unió nem ismeri el az Oroszországi Föderáció által a Krímben kiállított útleveleket)
A Krími Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court of the Republic of Crimea) bírája.
Számos elfogult határozatot hozott a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálásának ellenzőivel szembeni politikai indíttatású ügyekben. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.10.11.
200. *  Vladimir Nikolayevich TERENTEV
(Владимир Николаевич Терентьев)
Neme: férfi
Születési idő: 1977.11.11.
Születési hely: Voronezh, Russia (Oroszország)
Állampolgárság: orosz
Útlevélszám, nemzeti személyazonosító igazolvány száma, egyéb személyazonosító okmányok száma: 03 01 118013
Oroszország Krími Köztársaságért és Szevasztopol városért felelős Nyomozó Bizottsága nyomozó főosztályának (Main Investigation Department of the Investigative Committee of Russia for the Republic of Crimea and the city of Sevastopol) vezetője.
Felügyelte a Nyomozó Bizottság tevékenységeit azon politikai indíttatású ügyekben, amelyeket a jogellenes annektálást ellenző és Ukrajna területi integritásának helyreállítására irányuló cselekedeteik miatt elnyomott ukránbarát aktivisták ellen indítottak.
Az ő irányítása alatt dolgoztak a nyomozók, és ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.10.11.
201. *  Dimitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN
(Дмитрий Валерьевич УТКИН)
Beosztás(ok): A Wagner Csoport (Wagner Group) alapítója és parancsnoka; a Concord Management and Consulting vezérigazgatója
Rendfokozat: alezredes (orosz katonai rendfokozat)
Hívójele: Vagner/Wagner
Születési idő: 1970.6.1. vagy 1970.6.11.
Wagner csoportbeli azonosítója: M-0209
Születési hely: Asbest, Sverdlovsk Oblast, volt Szovjetunió (jelenleg: Russian Federation)
Állampolgársága: orosz
Cím: Pskov, Russian Federation
Neme: férfi
Dimitriy Utkin, az orosz katonai hírszerzés (GRU) korábbi tisztje, a Wagner Csoport alapítója, és felelős a Wagner Csoport zsoldosainak Ukrajnában történő bevetésére irányuló műveletek koordinálásáért és tervezéséért.
A Wagner Csoportban betöltött parancsnoki beosztása keretében személyesen jelen volt az ukrajnai harcmezőn, ahol koordinálta és tervezte a Wagner Csoport tagjainak tevékenységeit.
Parancsnoki beosztásánál fogva tehát felelős az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó és fenyegető cselekményekért, és aktívan végrehajtott ilyen cselekményeket.
2021.12.13.
202. *  Denis Yurievich KHARITONOV
(Денис Юрьевич ХАРИТОНОВ)
Beosztás(ok): A Donyec-medencei Önkéntesek Szövetsége asztraháni szervezetének (Astrakhan branch of the Union of Donbass Volunteers) regionális vezetőhelyettese; a Wagner Csoport zsoldosa
Születési idő: 1980.3.16.
Születési hely: Astrakhan Oblast, Russian SFSR
Állampolgársága: orosz
Útlevélszám: 76 2759110
Kiadta: MVD 30001
Lejárat dátuma: 2030.3.10.
Cím: Village of Ilyinka, Astrakhan Oblast, Russian Federation
Neme: férfi
Denis Kharitonov a Donyec-medencei Önkéntesek Szövetsége asztraháni szervezetének (Astrakhan branch of the Union of Donbass Volunteers) regionális vezetőhelyettese és a Wagner Csoport zsoldosa.
A Donyec-medencei szeparatista Steppe zászlóaljban harcolt, ahol hordozható légvédelmi rakétakomplexum-konvoj parancsnoka volt. Elismerte, hogy a Donyec-medence területén való tartózkodása során személyesen lelőtt egy ukrán helikoptert és két Su-25 repülőgépet.
Megkapta az Oroszországi Föderáció „Hazáért Érdemrendjét”. Emellett Alexander Borodai (aki a 2014/145/KKBP tanácsi határozat alapján korlátozó intézkedések hatálya alatt áll), az úgynevezett Donyecki Népköztársaság (Donetsk People’s Republic, DPR) korábbi miniszterelnöke és a Donyec-medencei Önkéntesek Szövetségének vezetője a Wagner Csoport saját elismeréseivel is kitüntette. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
13.12.2021
203. *  Sergey Vladimirovich SHCHERBAKOV
(Сергей Владимирович ЩЕРБАКОВ)
Beosztás(ok): Az orosz GRU szabadúszó alkalmazottja és a Wagner csoport zsoldosa
Születési idő: 1981.7.21.
Állampolgársága: orosz
Cím: Esetleg: Astrakhan, Kirovskiy rayon, Raskolnikova 11 app. 5, Russian Federation
Neme: férfi
Sergey Vladimirovich Shcherbakov az orosz GRU szabadúszó alkalmazottja és a Wagner Csoport zsoldosa.
A Donyec-medencében harcolt az oroszbarát szeparatista erők oldalán az oroszbarát szeparatista Steppe zászlóalj részét képező, hordozható légvédelmi rakétakomplexumot kezelő katonai egység tagjaként, amely egység lelőtt egy ukrán helikoptert és két Su-25 repülőgépet a Donyec-medencében. Ezáltal aktívan támogatta azokat a cselekményeket és hajtott végre olyan politikákat, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2021.12.13.
204. *  Aleksei Yurievich CHERNIAK
(más néven: Alexey Yurievich CHERNYAK)
(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1973.8.27.
Születési hely: Alma Ata, egykori Kazakh SSR (jelenleg Kazahstan)
Állampolgárság: orosz
2021. szeptember 19. óta az oroszországi föderációbeli Állami Duma (State Duma) tagja. A jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaság úgynevezett »Szimferopol választókerületében« választották meg.
A kormányzó Egységes Oroszország párt (United Russia party) tagja.
Azzal, hogy elvállalta tisztségét és e minőségben eljárt, az úgynevezett »Krími Köztársaságnak« az Oroszországi Föderációba történő további integrációján munkálkodott. Továbbá igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal aktívan támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2022.2.21.
205. *  Leonid Ivanovich BABASHOV (Леонид Иванович БАБАШОВ) Nem: férfi
Születési idő: 1966.1.31.
Születési hely: Petrovka, Crimea Oblast, Ukrainian SSR (jelenleg Ukraine)
2021. szeptember 19. óta az oroszországi föderációbeli Állami Duma (State Duma) tagja. A jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaság úgynevezett »Jevpatorija választókerületében« választották meg.
A kormányzó Egységes Oroszország párt (United Russia party) tagja.
Azzal, hogy elvállalta tisztségét és e minőségben eljárt, az úgynevezett »Krími Köztársaságnak« az Oroszországi Föderációba történő további integrációján munkálkodott. Továbbá igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal aktívan támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2022.2.21.
206. *  Tatiana Georgievna LOBACH (Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ) Nem: nő
Születési idő: 1974.1.8.
Születési hely: Khmelnytskyi, Ukrainian SSR (jelenleg Ukraine)
2021. szeptember 19. óta az oroszországi föderációbeli Állami Duma (State Duma) tagja. A jogellenesen annektált Szevasztopol város úgynevezett »Szevasztopol választókerületében« választották meg.
A kormányzó Egységes Oroszország párt (United Russia party) tagja.
Azzal, hogy elvállalta tisztségét és e minőségben eljárt, az úgynevezett »Krími Köztársaságnak« az Oroszországi Föderációba történő további integrációján munkálkodott. Továbbá igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal aktívan támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2022.2.21.
207. *  Nina Sergeevna FAUSTOVA (Нина Сергеевна ФАУСТОВА) Nem: Nő
Születési idő: 1983.7.11.
Születési hely: Kyzyl, Republic of Tuva, Russian SFSR (jelenleg Russian Federation)
A szevasztopoli választási bizottság (Sevastopol electoral commission) vezetője, amely bizottság részt vett a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságban és Szevasztopol városában 2021 szeptemberében tartott úgynevezett választások megszervezésében.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2022.2.21.
208. *  Aleksandr Evgenevich CHMYHALOV
(Александр Евгеньевич ЧМЫХАЛОВ)
Nem: férfi
Születési idő: 1990.6.13.
A szevasztopoli választási bizottság (Sevastopol electoral commission) vezetőhelyettese, amely bizottság részt vett a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságban és Szevasztopol városában 2021 szeptemberében tartott úgynevezett választások megszervezésében.
A kormányzó Egységes Oroszország párt (United Russia party) tagja.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljár, aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2022.2.21.
209. *  Oleksandr Viktorovych YANUKOVYCH
(Олександр Вiкторович ЯНУКОВИЧ)
Születési idő: 1973.7.10.
Születési hely: Yenakiyeve, Donetsk Oblast, USSR (jelenleg: Ukraine)
Állampolgárság: ukrán
Nem: férfi
Oleksandr Yanukovych üzletember és Viktor Yanukovych korábbi ukrán elnök fia. Viktor Yanukovych elnöksége idején és az apjához közeli személyek csoportjával fennálló személyes kapcsolatának köszönhetően számos üzleti érdekeltséget gyűjtött össze, és nagy vagyont halmozott fel. Továbbra is folytat üzleti tevékenységet a szeparatista csoportok ellenőrzése alatt álló Donyec-medencei régióban, főleg az energia-, a szén-, az építőipari, a bank- és az ingatlanágazatban. Különösen az oroszbarát szeparatistákkal fenntartott szoros kapcsolatainak köszönhetően kulcsfontosságú gazdasági eszközöket szerzett az úgynevezett „Donyecki és Luhanszki Népköztársaságban” („Donetsk and Luhansk People’s Republics”), többek között az energia-, a szén- és az ingatlanágazatban. A (2015 februárja óta jegyzéken szereplő) szeparatista OPLOT zászlóalj biztosította az ingatlanfejlesztési projektjeinek védelmét az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban”. 2022.8.4.
Oleksandr Yanukovych MAKO holdingtársasága hivatalosan orosz joghatóság alá lett áthelyezve, és most Doneckben van bejegyezve. Az orosz joghatóság alá történő áthelyezést megelőzően a MAKO vállalatcsoport jogilag (de jure) ukrajnai joghatóság alatt állt.
Ennélfogva Oleksandr Yanukovychot felelősség terheli olyan intézkedések vagy politikák támogatásáért vagy végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, továbbá tranzakciókat bonyolított le az Ukrajna Donyec-medencei régiójában tevékeny szeparatista csoportokkal.
Ezenkívül kapcsolatban áll apjával, Viktor Yanukovych-csal, akit felelősség terhel olyan intézkedések vagy politikák támogatásáért vagy végrehajtásáért, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint az állam stabilitását és biztonságát.
210. *  Viktor Fedorovych YANUKOVYCH
(Вiктор Федорович ЯНУКОВИЧ)
Születési idő: 1950.7.9.
Születési hely: Yenakiyeve, Donetsk Oblast, USSR (jelenleg: Ukraine)
Állampolgárság: ukrán
Tisztség: Ukrajna korábbi elnöke, vezető üzletember
Nem: férfi
Viktor Yanukovych 2010 és 2014 között Ukrajna elnöke volt. Hivatali ideje alatt oroszbarát politikát folytatott. Egy ukrán bíróság hazaárulásban bűnösnek találta Viktor Yanukovychot amiatt, hogy felkérte az Oroszországi Föderációt Ukrajna megtámadására. A hatalomból való elmozdítását követően Oroszországba költözött, ahonnan tovább folytatta az Ukrajna destabilizálására irányuló tevékenységeit. 2022.8.4.
Része volt az ukrajnai orosz katonai beavatkozásban azáltal, hogy 2014 márciusában felhívást intézett az Oroszországi Föderáció elnökéhez, hogy küldjön orosz csapatokat Ukrajnába. Viktor Yanukovych olyan oroszbarát politikusokat támogatott, akik a megszállt Krímen közhivatalt töltöttek be. 2021-ben új előzetes bírói vizsgálat indult Ukrajnában, amely szerint Viktor Yanukovych két korábbi védelmi miniszterrel együtt szándékosan csökkentette Ukrajna védelmi kapacitását, különösen a „Krími Autonóm Köztársaságban” (Autonomous „Republic of Crimea”).
2010. április 21-én Viktor Yanukovych akkori ukrán elnök és Dmitry Medvedev akkori orosz elnök aláírt egy Ukrajna és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodást, amelynek értelmében az Oroszországi Föderáció Fekete-tengeri Flottája (Black Sea Fleet of the Russian Federation) szevasztopoli állomásoztatásának az időtartamát meghosszabbították 2017-ről 2042-re. A megállapodások aláírásával Yanukovych kedvező feltételeket teremtett Oroszország ukrajnai katonai jelenlétének növelése, valamint a Fekete-tengeri Flotta (Black Sea Fleet) fegyvereinek újrafelszerelése és korszerűsítése számára a Krím területén. Ezt követően, 2014-ben az Ukrajna területén lévő orosz fegyvereket felhasználták a „Krími Autonóm Köztársaság” és Szevasztopol város annektálásához.
Önmagát Ukrajna legitim elnökének tartja, és nyilvános felszólalásai során következetesen oroszbarát álláspontot képvisel. Különböző források szerint Viktor Yanukovych - Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának első szakaszaiban - részt vett egy orosz különleges műveletben, amelynek célja az volt, hogy általa leváltsák az ukrán elnököt. Ezenkívül Ramzan Kadyrov, a Csecsen Köztársaság elnöke felkérte Ukrajna elnökét, hogy adja át valamennyi hatáskörét Viktor Yanukovychnak.
Ennélfogva Viktor Yanukovichot felelősség terheli olyan intézkedések vagy politikák támogatásáért vagy végrehajtásáért, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint az állam stabilitását és biztonságát.
211. *  Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO
(ukránul: Сергiй Вiталiйович КУРЧЕНКО; oroszul: Сергей Витальевич КУРЧЕНКО)
Nem: férfi
Születési idő:1985.9.21.
Születési hely: Kharkiv, Ukraine
Állampolgársága: ukrán
Serhiy Kurchenko ukrán üzletember. Oroszbarát szakadárok támogatásával az irányítása alá került a Donyec-medence szeparatista kézen lévő területein található számos nagy kohászati, vegyipari és energetikai üzem. A „Gaz-Alliance” nevű vállalata a Donyec-medencében monopolizálta a szénbányászatot, miután versenytársait - értesülések szerint oroszországi segítséggel - kiszorították a piacról. Az uniós szankciók ellenére megszervezte a Donyec-medencéből származó szén Oroszországba és Európába irányuló, illegális exportját, és hasznot húzott abból. A Serhiy Kurchenko bányáiban kitermelt szenet újra nyilvántartásba vették, és orosz kikötőkön keresztül illegálisan exportálták.
Serhiy Kurchenko segítséget nyújtott nagy orosz vállalatoknak és állami tulajdonú holdingtársaságoknak ahhoz, hogy megkerüljék az uniós korlátozó intézkedéseket, azáltal, hogy az orosz kézben lévő területeken az alvállalkozójukként járt el. Közvetítőként működött közre a Donyec-medence szeparatista kézen lévő részeibe irányuló orosz gáz-, tüzelőanyag- és villamosenergia-exportban, ami megerősítette e területek független energiaellátását, és aláásta az Ukrajnával való gazdasági integrációjukat. Ezenkívül tüzelőanyagot szállított a jogellenesen megszállt Krím félszigetre. Ezzel megerősítette e terület független villamosenergia-ellátását. Az ő tulajdonában van továbbá a Krím félsziget legnagyobb olajtárolója.
Így a Krím annektálásáért és Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók által nyújtott előnyökhöz jutott, tranzakciókat bonyolított az ukrajnai Donyec-medencében működő szeparatista csoportokkal, valamint aktívan támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket és politikákat.
2022.4.21.
212. *  Sergei Kuzhugetovich SHOIGU
(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)
Születési idő: 1955.5.21.
Születési hely: Chadan, Republic of Tuva, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Állampolgárság: orosz
Tisztség: az Oroszországi Föderáció védelmi minisztere
Nem: férfi
Sergei Shoigu az Oroszországi Föderáció védelmi minisztere. Nyilvánosan nyilatkozott arról, hogy a Krím orosz, és az is marad. A parancsnoksága alatt és az utasítására az orosz csapatok katonai gyakorlatokat tartottak a jogellenesen annektált Krím félszigeten, és teljes katonai inváziót indítottak Ukrajnával szemben. Védelmi miniszteri pozíciója révén, végső soron felelős az Ukrajna elleni katonai fellépésért.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.23.
213. *  Anton Eduardovich VAINO (Антон Эдуардович Вайно) Születési idő: 1972.2.17.
Születési hely: Tallinn, Estonia
Állampolgárság: orosz
Tisztség: az Elnöki Végrehajtó Hivatal (Presidential Executive Office) kabinetfőnöke
Nem: férfi
Anton Vaino az Elnöki Végrehajtó Hivatal (Presidential Executive Office) kabinetfőnöke. Aktív szerepet játszik a Kreml döntéshozatali folyamatában azáltal, hogy részt vesz az orosz »Biztonsági Tanácsban« (Security Council), és befolyásolja az elnök által Oroszország védelme és nemzetbiztonsága terén hozott döntések kidolgozását. Anton Vaino részt vesz a Krím és Szevasztopol társadalmi-gazdasági fejlődésével foglalkozó üléseken is.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.23.
214. *  Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN
(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)
Születési idő: 1966.8.9.
Születési hely: Kazan, Republic of Tatarstan, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Tisztség: Oroszország építésügyi és regionális fejlesztésért felelős miniszterelnök-helyettese
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Marat Khusnullin Oroszország építésügyi és regionális fejlesztésért felelős miniszterelnök-helyettese. E minőségben felelősség terheli a megszállt Krím félszigettel kapcsolatos orosz kormányzati politikákért, a Krím és Szevasztopol vízellátását is ideértve, valamint építési projektekért Ukrajna megszállt Doneck és Luhanszk régiójában.
Ennélfogva felelősség terheli Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedésekért és politikákért.
2022.2.23.
215. *  Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO
(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)
Születési idő: 1978.7.14.
Születési hely: Nizhnevartovsk,
Tyumen Region, Russian Federation
Tisztségek: Az Oroszországi Föderáció miniszterelnök-helyettese - az Oroszországi Föderáció kormányának kabinetfőnöke A VTB Bank felügyeleti tanácsának elnöke
Nem: férfi
Dmitriy Grigorenko az Oroszországi Föderáció miniszterelnök-helyettese és az Oroszországi Föderáció kormányának kabinetfőnöke. Egyben a VTB Bank - egy állami tulajdonú bank - felügyeleti tanácsának elnöke, kapcsolatban áll Maksim Reshetnikovval, a VTB Bank felügyeleti tanácsának egyik tagjával.
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Adóhivatalának korábbi igazgatóhelyetteseként Grigorenko a Krím területére annak 2014-ben történt annektálását követően alkalmazandó helyi új adójogszabályok megállapításáért volt felelős.
Ennélfogva felelősség terheli bizonyos, Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedésekért és politikákért.
Felelős a Krím annektálásáért, illetve Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére történő aktív anyagi és pénzügyi támogatásnyújtásért, és általuk előnyökhöz jut.
2022.2.23
216. *  Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV
(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)
Születési idő: 1979.7.11.
Születési hely: Perm, Russian Federation
Tisztség: az Oroszországi Föderáció gazdaságfejlesztési minisztere a VTB Bank felügyeleti tanácsának tagja
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Maxim Reshetnikov az Oroszországi Föderáció gazdaságfejlesztési minisztere. Egyben a VTB Bank - egy állami tulajdonú bank - felügyeleti tanácsának egyik tagja, kapcsolatban áll Dmitriy Grigorenkóval, a VTB Bank felügyeleti tanácsának tagjával.
Az Oroszországi Föderáció gazdaságfejlesztési minisztereként Maxim Reshetnikov a Krím és Szevasztopol infrastrukturális fejlesztési programjaiért felelős, különösen „A Krími Köztársaság és Szevasztopol társadalmi és gazdasági fejlesztése 2022-ig” („Social and Economic Development of the Republic of Crimea and Sebastopol until 2022”) címet viselő szövetségi célprogram keretében, amelyet 2025-ig meghosszabbítottak. Nyilvános nyilatkozatokban körvonalazta az Oroszországi Föderáció kormányának a Krím és Szevasztopol gazdasági fejlesztésével kapcsolatos terveit és prioritásait.
Ennélfogva felelősség terheli bizonyos, Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedésekért és politikákért.
Felelős továbbá a Krím annektálásáért, illetve Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére történő aktív anyagi és pénzügyi támogatásnyújtásért, illetve általuk előnyökhöz jut.
2022.2.23
217. *  Nikolay Anatolyevich YEVMENOV
(más néven: Nikolai YEVMENOV)
(Николай Анатольевич Евменов)
Születési idő: 1962.4.2.
Születési hely: Moscow, Russia
Tisztség: az orosz haditengerészet (Russian Navy) főparancsnoka
Rendfokozat: tengernagy
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Nikolay Yevmenov az orosz haditengerészet (Russian Navy) főparancsnoka. E minőségében felelős az orosz haditengerészet valamennyi tengeri műveletéért, beleértve az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben végzett műveleteket.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását vagy biztonságát.
2022.2.23
218. *  Vladimir Lvovich KASATONOV (Владимир Львович КАСАТОНОВ) Születési idő: 1952.6.17.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Kapcsolódó szervezetek: orosz védelmi minisztérium (Ministry of Defence of Russia); orosz haditengerészet (Russian Navy)
Nem: férfi
Vladimir Kasatonov az orosz haditengerészet (Russian Navy) főparancsnok-helyettese. E minőségében felelős az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben végzett haditengerészeti műveletekért.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.23.
219. *  Igor Vladimirovich OSIPOV
(Игорь Владимирович ОСИПОВ)
Születési idő: 1973.3.6.
Születési hely: Novo-Shunoe settlement, Fedorovsky district, Kostanay region, USSR (jelenleg: Kazakhstan)
Tisztség: a Fekete-tengeri Flotta (Black Sea Fleet) korábbi főparancsnoka
Rendfokozat: tengernagy
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Igor Osipov a Fekete-tengeri Flotta (Black Sea Fleet) korábbi főparancsnoka. E minőségében felelősséggel tartozott az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben a Feketetengeren keresztül végrehajtott tengeri műveletekért, valamint a hajózás szabadságának a Fekete-tengeren történő korlátozásáért.
Ennélfogva felelősséget viselt olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását vagy biztonságát.
2022.2.23.
220. *  Oleg Leonydovych SALYUKOV
(Олег Леонидович САЛЮКОВ)
Születési idő: 1955.5.21.
Születési hely: Saratov, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Tisztség: az orosz szárazföldi erők (Russian Ground Forces) főparancsnoka
Rendfokozat: vezérezredes
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Oleg Salyukov vezérezredes az orosz szárazföldi erők (Russian Ground Forces) főparancsnoka. E minőségében felelős az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben végzett orosz szárazföldi műveletekért. Az orosz hadsereg iránti támogatás előmozdítására irányuló hazafias események szervezésében is részt vesz.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását vagy biztonságát.
2022.2.23.
221. *  Sergei SUROVIKIN
(Cергей СУРОВИКИН)
Születési idő: 1966.10.11.
Születési hely: Novosibirsk, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Tisztség: a légi- és űrerő főparancsnoka
Rendfokozat: vezérezredes
Kapcsolódó szervezetek: Orosz Légi- és Űrerő - Védelmi Minisztérium (Russian Aerospace Forces - Ministry of Defence)
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Sergei Surovikin vezérezredes 2017. október 31. óta az orosz légi- és űrerő (Russian Aerospace Forces) főparancsnoka. E minőségében felelős az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben végzett légi hadműveletekért. Az Ukrajna elleni orosz invázióban részt vevő valamennyi orosz erő parancsnoka volt 2022 októberétől 2023 januárjáig. Ezen időszak során az orosz erők súlyos támadásokat indítottak polgári célpontok ellen, ideértve Ukrajna energetikai infrastruktúráját. Jelenleg az Ukrajna elleni orosz invázióban részt vevő valamennyi orosz erő parancsnokhelyettesi tisztségét tölti be.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.23.
222. *  Sergey Vladimirovich DRONOV
(más néven: Sergei Vladimirovich DRONOV)
(Сергей Владимирович ДРОНОВ)
Születési idő: 1962.8.11.
Születési hely: Almazovka, Voroshilovograd region, Ukraine
Tisztség: a légierő parancsnoka és a légi és űrerők főparancsnok-
helyettese
Rendfokozat: altábornagy
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Sergey Vladimirovich Dronov altábornagy a légierő parancsnoka és a légi és űrerők főparancsnok-helyettese. E minőségében felelős az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben végzett légi hadműveletekért.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását vagy biztonságát.
2022.2.23
223. *  Violetta PRIGOZHINA
(Виолетта ПРИГОЖИНА)
Vele kapcsolatban álló személyek: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (fiúgyermek); Lyubov Valentinovna Prigozhina (meny)
Születési idő: 1939.1.12.
Állampolgárság: orosz
Nem: nő
Violetta Prigozhina Yevgeniy Prigozhin, egy Oroszországban tevékenykedő vezető üzletember édesanyja, és a Concord Management and Consulting LLC korábbi tulajdonosa, amely más, a „Concord családhoz” tartozó vállalkozásokhoz - köztük a Kombinat Pitaniiyához - kapcsolódik. A „Concord családhoz” tartozó vállalkozások szoros kapcsolatban állnak Yevgeniy Prigozhinnal. A fiához kapcsolódó egyéb vállalkozásoknak - köztük a „NOVYI VEK” étterem és lovassport-komplexum korlátolt felelősségű társaságnak („NOVYI VEK” Restaurant Equestrian Sport Complex LLC) - korábbi társtulajdonosa. Violetta Prigozhina tehát közvetlen családtagja Yevgeniy Prigozhinnak, és általa előnyökhöz jut. 2022.2.23.
224. *  Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA
(Любовь Валентиновна Пригожина)
Vele kapcsolatban álló személyek: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (férj); Violetta Prigozhina (anyós)
Állampolgárság: orosz
Nem: nő
Lyubov Valentinovna Prigozhina Yevgeny Prigozhin felesége, és az Agat LLC tulajdonosa, amely cég a férje által alapított és 2019-ig tulajdonolt Concord csoporthoz tartozó Concord Management and Consulting LLC leányvállalata. Kapcsolatban áll Yevgeny Prigozhinnal, aki felelős a Wagner Group zsoldosainak Ukrajnába küldéséért, és aki az orosz Védelmi Minisztériummal (Russian Ministry of Defence) kötött nagy közbeszerzési szerződések haszonélvezője lett azt követően, hogy Oroszország jogellenesen annektálta a Krím félszigetet, és az Oroszország által támogatott szakadárok elfoglalták Kelet-Ukrajnát.
Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23
225. *  Denis Aleksandrovich BORTNIKOV (Денис Александрович БОРТНИКОВ) Születési idő: 1974.11.19.
Tisztség: a VTB Bank igazgatótanácsának vezérigazgatóhelyettese és elnöke
Állampolgárság: orosz
Kapcsolódó személyek: Alexander Vasilyevich Bortnikov (apa); Tatiana Borisovna Bortnikova (anya)
Kapcsolódó szervezetek: VTB Bank
Nem: férfi
Denis Bortnikov Alexander Bortnikov fia, tehát kapcsolatban áll vele; Alexander Bortnikov a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (Federal Security Service, FSB) igazgatója és az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának (Security Council) állandó tagja, aki részt vesz az orosz kormány által folytatott, Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét fenyegető politika alakításában.
Denis Bortnikov a VTB Bank igazgatótanácsának vezérigazgató-helyettese és elnöke, és e tisztségében azon munkálkodik, hogy törvényessé tegye apja árnyékgazdaságból származó/illegális jövedelmét. Tehát pénzügyi támogatást nyújt a Krím annektálásáért és Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozóknak is.
2022.2.23.
226. *  Andrei Leonidovich KOSTIN
(Андрей Леонидович КОСТИН)
Születési idő: 1956.9.21.
Születési hely: Moscow, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)
Tisztség: a VTB Bank igazgatótanácsának elnöke
Vele kapcsolatban álló személyek: Tamara Mikhailovna Kostina (anya); Leonid Alekseevich Kostin (apa)
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Andrei Leonidovich Kostin az egyik legjelentősebb orosz állami tulajdonú bank, a Vneshtorbank (VTB) vezérigazgatója és elnöke, valamint az Egységes Oroszország („United Russia”) politikai párt Legfelsőbb Tanácsának (Supreme Council) tagja.
Nyilvános nyilatkozataiban támogatta a Krím annektálását, és az orosz polgárokat arra ösztönözte, hogy nyaralásukat töltsék a Krímen. Ezenkívül kapcsolatban áll egy krími borászattal és egy krími luxusszállodával, amelyeknek médiatudósítások szerint ő a tulajdonosa.
Ennélfogva olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, és előnyökhöz jut a Krím annektálása által.
2022.2.23
227. *  Igor Ivanovich SHUVALOV (Игорь Иванович ШУВАЛОВ) Születési idő: 1967.1.4.
Születési hely: Bilibino, Russian Federation
Nem: férfi
Igor Ivanovich Shuvalov a VEB.RF állami fejlesztési vállalat (State Development Corporation VEB.RF) elnöke. Korábban Oroszország első miniszterelnök-helyettese és az Eurázsiai Gazdasági Bizottság Tanácsának (Council of the Eurasian Economic Commission) tagja volt. Első miniszterelnök-helyettesi minőségében olyan kijelentéseket tett, amelyek szerint Oroszország megváltoztatná a költségvetési szabályait, hogy azok tükrözzék a Krím félsziget Oroszországi Föderáció általi jogellenes annektálását követő két milliós lakosságnövekedést.
Ennélfogva olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23.
228. *  Margarita Simonovna SIMONYAN (Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН) Születési idő: 1980.4.6.
Születési hely: Krasnodar, USSR (jelenleg Russian Federation)
Tisztség: az angol nyelvű RT (Russia Today) televíziós híradási hálózat főszerkesztője
Kapcsolódó személyek: Dmitry Konstantinovich Kiselyov
Állampolgárság: orosz
Nem: nő
Margarita Simonyan a kormánypropaganda központi alakja. Emellett az angol nyelvű RT (Russia Today) televíziós híradási hálózat főszerkesztője. E minőségében pozitív szemléletet ösztönzött a Krím annektálásával és a donyecki szakadárok tevékenységével kapcsolatban.
Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23.
229. *  Maria Vladimirovna ZAKHAROVA (Мария Владимировна ЗАХАРОВА) Születési idő: 1975.12.24.
Születési hely: Moscow, USSR (jelenleg: Russian Federation)
Tisztség: az Oroszországi Föderáció külügyminisztériuma kommunikációs és sajtórészlegének (Information and Press Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation) igazgatója.
Állampolgárság: orosz
Nem: nő
Maria Zakharova az Oroszországi Föderáció külügyminisztériuma kommunikációs és sajtórészlegének (Information and Press Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation) igazgatója. A kormánypropaganda központi alakjaként ösztönözte az orosz erők Ukrajnába telepítését.
Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23.
230. *  Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV (Владимир Рудольфович Соловьёв) Születési idő: 1963.10.20.
Születési hely: Moscow, egykori USSR, jelenleg Russian Federation
Tisztség: propagandista és televíziós/rádiós újságíró
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Vladimir Solovyev propagandista, valamint a Russia-1 csatorna és a Rossia 24 műsorvezetője. Kitüntetést (Alexander Nevsky rendet) kapott „a Krími Köztársaságban zajló eseményekről való tudósítással kapcsolatos magas szintű professzionalizmusért és objektivitásért”. 2022 júliusában „az Oroszországról való pozitív kép kialakításáért” a „Hazáért Érdemrendet” is megkapta.
Vladimir Solovyev az Ukrajnával szembeni rendkívül ellenséges hozzáállásáról és az orosz kormány iránti barátságáról ismert. Aktívan és határozottan támogatja Oroszország Ukrajna elleni katonai fellépéseit.
Ennélfogva felelős olyan intézkedések vagy politikák támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23.
231. *  Konstantin KNYRIK (Константин Кнырик) Születési idő: 1989 (esetleg) Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Konstantin Knyrik a jogellenesen annektált Krím félszigeten bejegyzett MediaGroup News Front Ltd honlapot működtető oroszbarát aktivista. A Kreml-barát oroszországi Rodina párt (Rodina Party) krími részlegének vezetője. Nyilvánosan támogatja az Ukrajna elleni orosz katonai agressziós háborút, és aktívan részt vesz a háborúval kapcsolatos dezinformáció terjesztésében.
Konstantin Knyrik megkapta „a Krím visszakerüléséért” emlékérmet.
Ennélfogva aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2022.2.23.
232. *  Aleksey Konstantinovich PUSHKOV (Алексей Константинович ПУШКОВ) Születési idő: 1954.8.10.
Születési hely: Beijing, China
Állampolgárság: orosz
Telefon és fax: 8 (495) 697-58-69
Az Oroszországi Föderáció területén működő fogadó iroda címe: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219
Az Oroszországi Föderáció területén működő fogadó iroda telefon- és faxszáma: (342) 253-66-01
Nem: férfi
Aleksey Konstantinovich Pushkov a permi határterület (Perm Krai) szenátora, a kormányzó Egységes Oroszország (»United Russia«) politikai párt tagja és az információpolitikai bizottság (Commission on Information Policy) elnöke. Számos nyilatkozatot tett a Krím félsziget annektálásának alátámasztására, és azt befejezett tényként mutatta be. A Szövetségi Tanács (Federation Council) tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a Donyecki Népköztársaság közötti, valamint az Oroszországi Föderáció és a Luhanszki Népköztársaság közötti barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésről szóló kormányhatározatokat.
Tehát olyan tevékenységek és politikák támogatásáért felelős, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23.
233. *  Pyotr Olegovych TOLSTOY
(más néven: Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)
(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)
Születési idő: 1969.6.20.
Születési hely: Moscow, egykori USSR, jelenleg: Russian Federation
Tisztség: orosz újságíró, producer, műsorvezető és politikus; 2016 óta az Állami Duma (State Duma) házelnökhelyettese, 2020. január 28. óta az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) elnökhelyettese
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Pyotr Tolstoy az Állami Duma (State Duma) tagja és házelnökhelyettese, valamint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében (Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE) az orosz delegáció vezetője. Emellett a „Vremya Pokazhet” című televízióműsor házigazdája. A kormányzati propaganda központi alakja, gyakran foglal állást a Krím annektálása mellett. Nyilvánosan támogatja az Ukrajna elleni orosz katonai agressziós háborút.
Ennélfogva olyan tevékenységek és politikák támogatásáért felelős, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23.
234. *  Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN
(Евгений Викторович ПРИГОЖИН)
Születési idő: 1961.6.1.
Születési hely: Leningrad, USSR (jelenleg: St. Petersburg, Russian Federation)
Tisztség: vezető üzletember, szoros kapcsolatban áll az orosz politikai vezetéssel
Vele kapcsolatban álló személyek: Lyubov Valentinovna Prigozhina (feleség); Violetta Prigozhina (anya)
Kapcsolódó szervezetek: Kapcsolódó szervezetek: Wagner Group, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Yevgeniy Prigozhin vezető orosz üzletember, aki szoros kapcsolatban áll az Oroszországi Föderáció elnökével, Vladimir Putinnal és az orosz védelmi minisztériummal (Russian Ministry of Defence). Nyilvánosan megerősítette, hogy ő alapította a Wagner Csoportot (Wagner Group), amely egy oroszországi székhelyű, jogi személyiséggel nem rendelkező katonai szervezet, amely felelős a Wagner Csoport zsoldosainak Ukrajnában történő bevetéséért. 2022-ben Szentpéterváron (Saint Petersburg) létrehozásra és bejegyzésre került egy „PMC Wagner Center” nevű részvénytársaság azzal a céllal, hogy „kényelmes környezetet biztosítson az Oroszország védelmi képességének javítását célzó új ötletek generálásához”. A Yevgeniy Prigozhin által vezetett Wagner Csoport fontos szerepet játszott a harcokban és a területek megszállásában Kelet-Ukrajnában.
A Prigozhin által alapított és 2019 novemberéig az ő tulajdonában lévő Concord, más néven: KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO vállalat, valamint a vele kapcsolatban álló más vállalatok - köztük a Concord Management and Consulting LLC és a Megaline LLC - csoportja jelentős közbeszerzési szerződéseket kötött az orosz védelmi minisztériummal, miután az Oroszországi Föderáció jogellenesen annektálta a Krímet, és Oroszország által támogatott szeparatisták megszállták Kelet-Ukrajnát.
Yevgeniy Prigozhin tehát egy Oroszországban tevékenykedő vezető üzletember. Továbbá felelős az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó és fenyegető cselekményekért, és aktívan végrehajtott ilyen cselekményeket. Emellett előnyökhöz jut a Krím annektálásáért és Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók révén.
2022.4.21.
235. *  Gennady Andreevich ZYUGANOV (Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ) Születési idő: 1944.6.26. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
236. *  Yury Vyacheslavovich AFONIN (Юрий Вячеславович АФОНИН) Születési idő: 1977.3.22. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
237. *  Vladimir Ivanovich KASHIN (Кашин Владимир ИВАНОВИЧ) Születési idő: 1948.8.10. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
238. *  Dmitry Georgyevich NOVIKOV (Дмитрий Георгиевич НОВИКОВ) Születési idő: 1969.9.12. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
239. *  Nikolai Mikhailovich KHARITONOV
(Николай Михайлович ХАРИТОНОВ)
Születési idő: 1948.10.30. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
240. *  Nikolai Vasilevich KOLOMEYTSEV
(Николай Васильевич КОЛОМЕЙЦЕВ)
Születési idő: 1956.9.1. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
241. *  Sergey Aleksandrovich SHARGUNOV
(Сергей Александрович ШАРГУНОВ)
Születési idő: 1980.5.12. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
242. *  Vadim Valentinovich KUMIN (Вадим Валентинович КУМИН) Születési idő: 1973.1.1. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
243. *  Yury Petrovich SINELSHCHIKOV (Юрий Петрович СИНЕЛЬЩИКОВ) Születési idő: 1947.9.26. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
244. *  Kazbek Kutsukovich TAYSAYEV (Казбек Куцукович ТАЙСАЕВ) Születési idő: 1967.2.12. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
245. *  Alexey Vladimirovich KURINNY
(Алексей Владимирович КУРИННЫЙ)
Születési idő: 1974.1.18. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
246. *  Anzhelika Egorovna GLAZKOVA (Анжелика Егоровна ГЛАЗКОВА) Születési idő: 1968.12.28. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
247. *  Alexander Andreevich YUSHCHENKO
(Александр Андреевич ЮЩЕНКО)
Születési idő: 1969.11.19. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
248. *  Vyacheslav Mikhailovich MARKHAYEV
(Вячеслав Михайлович МАРХАЕВ)
Születési idő: 1955.6.1. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
249. *  Anatoly Zhamalovich BIFOV (Aнатолий Жамалович БИФОВ) Születési idő: 1963.1.7. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
250. *  Nikolay Vasilevich AREFYEV (Николай Васильевич АРЕФЬЕВ) Születési idő: 1949.3.11. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
251. *  Boris Olegovych KOMOTSKY (Борис Олегович КОМОЦКИЙ) Születési idő: 1956.1.31. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
252. *  Irina Anatolievna FILATOVA (Ирина Анатольевна ФИЛАТОВА) Születési idő: 1978.8.8. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
253. *  Sergey Georgiyevich LEVCHENKO (Сергей Георгиевич ЛЕВЧЕНКО) Születési idő: 1953.11.2. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
254. *  Artyom Vyacheslavovich PROKOFYEV
(Артём Вячеславович ПРОКОФЬЕВ)
Születési idő: 1983.12.31. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
255. *  Maria Vladimirovna DROBOT (Мария Владимировна ДРОБОТ) Születési idő: 1982.3.21. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
256. *  Ivan Nikolaevich BABICH (Иван Николаевич БАБИЧ) Születési idő: 1982.9.2. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
257. *  Nikolay Ivanovich OSADCHY (Николай Иванович ОСАДЧИЙ) Születési idő: 1957.12.8. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
258. *  Alexey Viktorovich KORNIYENKO (Алексей Викторович КОРНИЕНКО) Születési idő: 1976.7.22. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
259. *  Sergey Anatolevich GAVRILOV (Сергей Анатольевич ГАВРИЛОВ) Születési idő: 1966.1.27. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
260. *  Nikolay Nikolaevich IVANOV (Николай Николаевич ИВАНОВ) Születési idő: 1957.1.17. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
261. *  Roman Mikhailovich LYABIKHOV (Роман Михайлович ЛЯБИХОВ) Születési idő: 1973.5.7. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
262. *  Vladimir Pavlovich ISAKOV (Владимир Павлович ИСАКОВ) Születési idő: 1987.2.25. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
263. *  Renat Ismailovich SULEYMANOV (Ренат Исмаилович СУЛЕЙМАНОВ) Születési idő: 1965.12.24. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
264. *  Vladimir Nikolaevich BLOTSKY (Владимир Николаевич БЛОЦКИЙ) Születési idő: 1977.11.10. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
265. *  Sergey Mikhailovich PANTELEYEV (Сергей Михайлович ПАНТЕЛЕЕВ) Születési idő: 1951.7.4. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
266. *  Georgy Petrovich KAMNEV (Георгий Петрович КАМНЕВ) Születési idő: 1983.1.5. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
267. *  Nikolay Ivanovich VASILYEV (Николай Иванович ВАСИЛЬЕВ) Születési idő: 1958.3.28. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
268. *  Boris Viktorovich IVANYUZHENKOV
(Борис Викторович ИВАНЮЖЕНКОВ)
Születési idő: 1966.2.28. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
269. *  Viktor Ivanovich SOBOLEV (Виктор Иванович СОБОЛЕВ) Születési idő: 1950.2.23. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
270. *  Mikhail Yurevich AVDEYEV (Михаил Юрьевич АВДЕЕВ) Születési idő: 1977.3.6. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
271. *  Nina Alexandrovna OSTANINA (Нина Александровна ОСТАНИНА) Születési idő: 1955.12.26. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
272. *  Yevgeny Ivanovich BESSONOV (Евгений Иванович БЕССОНОВ) Születési idő: 1968.11.26. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
273. *  Nikolay Nikolaevich YEZERSKY (Николай Николаевич ЕЗЕРСКИЙ) Születési idő: 1956.5.8. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
274. *  Sergei Pavlovich OBUKHOV (Сергей Павлович ОБУХОВ) Születési idő: 1958.10.5. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
275. *  Denis Andreevich PARFYONOV (Денис Андреевич ПАРФЕНОВ) Születési idő: 1987.9.22. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
276. *  Andrei Anatolyevich ALEKHIN (Андрей Анатольевич АЛЕХИН) Születési idő: 1959.2.9. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
277. *  Petr Revoldovich AMMOSOV (Петр Револьдович АММОСОВ) Születési idő: 1966.9.22. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
278. *  Sergei Ivanovich KAZANKOV (Сергей Иванович КАЗАНКОВ) Születési idő: 1972.10.9. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
279. *  Oleg Aleksandrovich LEBEDEV (Олег Александрович ЛЕБЕДЕВ) Születési idő: 1976.10.12. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
280. *  Mikhail Nikolaevich MATVEYEV (Михаил Николаевич МАТВЕЕВ) Születési idő: 1968.5.13. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
281. *  Maria Nikolaevna PRUSAKOVA (Мария Николаевна ПРУСАКОВА) Születési idő: 1983.9.4. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
282. *  Oleg Nikolaevich SMOLIN (Олег Николаевич СМОЛИН) Születési idő: 1952.2.10. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
283. *  Mikhail Viktorovich SHCHAPOV (Михаил Викторович ЩАПОВ) Születési idő: 1975.9.20. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
284. *  Sergei Genrikhovich KARGINOV (Сергей Генрихович КАРГИНОВ) Születési idő: 1969.9.5. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
285. *  Yaroslav Evgenyevich NILOV (Ярослав Евгеньевич НИЛОВ) Születési idő: 1982.3.20. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
286. *  Vladimir Vladimirovich SIPYAGIN
(Владимир Владимирович СИПЯГИН)
Születési idő: 1970.2.19. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
287. *  Vasily Maksimovich VLASOV (Василий Максимович ВЛАСОВ) Születési idő: 1995.6.27. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
288. *  Boris Aleksandrovich CHERNYSHOV
(Борис Александрович ЧЕРНЫШОВ)
Születési idő: 1991.6.25. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
289. *  Andrey Konstantinovich LUGOVOY (Андрей Константинович ЛУГОВОЙ) Születési idő: 1966.9.19. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
290. *  Dmitry Aleksandrovich SVISHCHEV
(Дмитрий Александрович СВИЩЕВ)
Születési idő: 1969.5.22. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
291. *  Valery Sergeevich SELEZNYOV (Валерий Сергеевич СЕЛЕЗНЕВ) Születési idő: 1964.9.5. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
292. *  Kaplan Mugdinovich PANESH (Каплан Мугдинович ПАНЕШ) Születési idő: 1974.9.4. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
293. *  Arkady Nikolaevich SVISTUNOV (Аркадий Николаевич СВИСТУНОВ) Születési idő: 1965.4.28. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
294. *  Stanislav Aleksandrovich NAUMOV
(Станислав Александрович НАУМОВ)
Születési idő: 1972.10.4. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
295. *  Vladimir Alexeyevich KOSHELEV (Владимир Алексеевич КОШЕЛЕВ) Születési idő: 1974.10.1. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
296. *  Ivan Mikhailovich MUSATOV (Иван Михайлович МУСАТОВ) Születési idő: 1976.2.14. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
297. *  Yevgeny Vladimirovich MARKOV (Евгений Владимирович МАРКОВ) Születési idő: 1973.11.8. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
298. *  Ivan Konstantinovich SUKHAREV (Иван Константинович СУХАРЕВ) Születési idő: 1978.6.10. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
299. *  Boris Romanovich PAYKIN (Борис Романович ПАЙКИН) Születési idő: 1965.3.26. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
300. *  Yuri Aisovich NAPSO (Юрий Аисович НАПСО) Születési idő: 1973.4.17. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
301. *  Aleksei Nikolaevich DIDENKO (Алексей Николаевич ДИДЕНКО) Születési idő: 1983.3.30. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
302. *  Aleksei Aleksandrovich ZHURAVLYEV
(Алексей Александрович ЖУРАВЛЕВ)
Születési idő: 1962.6.30. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
303. *  Sergei Dmitrievich LEONOV (Сергей Дмитриевич ЛЕОНОВ) Születési idő: 1983.5.9. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
304. *  Gennady Yurevich SEMIGIN (Геннадий Юрьевич СЕМИГИН) Születési idő: 1964.3.23. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
305. *  Aleksandr Vasilevich TERENTYEV (Александр Васильевич ТЕРЕНТЬЕВ) Születési idő: 1961.1.1. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
306. *  Fedot Semyonovich TUMUSOV (Федот Семёнович ТУМУСОВ) Születési idő: 1955.6.30. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
307. *  Timur Borisovich KANOKOV (Тимур Борисович КАНОКОВ) Születési idő: 1972.9.24. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
308. *  Igor Aleksandrovich ANANSKIKH (Игорь Александрович АНАНСКИХ) Születési idő: 1966.9.6. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
309. *  Vadim Vladimirovich BELOUSOV (Вадим Владимирович БЕЛОУСОВ) Születési idő: 1960.10.2. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
310. *  Dmitry Gennadievich GUSEV (Дмитрий Геннадьевич ГУСЕВ) Születési idő: 1972.7.23. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
311. *  Aleksandr Aleksandrovich REMEZKOV
(Александр Александрович РЕМЕЗКОВ)
Születési idő: 1962.4.7. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
312. *  Andrei Anatolevich KUZNETSOV (Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ) Születési idő: 1972.5.29. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
313. *  Sergei Vladimirovich KABYSHEV (Сергей Владимирович КАБЫШЕВ) Születési idő: 1963.9.4. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
314. *  Mikhail Gennadievich DELYAGIN (Михаил Геннадьевич ДЕЛЯГИН) Születési idő: 1968.3.18. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
315. *  Oleg Anatolevich NILOV (Олег Анатольевич НИЛОВ) Születési idő: 1962.5.8. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
316. *  Nikolai Petrovich BURLYAYEV (Николай Петрович БУРЛЯЕВ) Születési idő: 1946.8.3. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
317. *  Anatoli Gennadievich AKSAKOV (Анатолий Геннадьевич АКСАКОВ) Születési idő: 1957.11.28. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
318. *  Aleksandr Sergeevich AKSYONENKO
(Александр Сергеевич АКСЁНЕНКО)
Születési idő: 1986.3.8. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
319. *  Anatoly Aleksandrovich WASSERMAN
(Анатóлий Алексáндрович ВÁССЕРМАН / укр. Анатолiй Олександрович ВАССЕРМАН)
Születési idő: 1952.12.9. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
320. *  Valery Karlovich GARTUNG (Валерий Карлович ГАРТУНГ) Születési idő: 1960.11.12. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
321. *  Yuri Innokentevich GRIGORYEV (Юрий Иннокентьевич ГРИГОРЬЕВ) Születési idő: 1969.9.20. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
322. *  Dmitri Vadimovich KUZNETSOV (Дмитрий Вадимович КУЗНЕЦОВ) Születési idő: 1975.3.5. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
323. *  Yana Valerievna LANTRATOVA (Яна Валерьевна ЛАНТРАТОВА) Születési idő: 1988.12.14. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
324. *  Anatoli Ivanovich LISITSYN (Анатолий Иванович ЛИСИЦЫН) Születési idő: 1947.6.26. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
325. *  Galina Petrovna KHOVANSKAYA (Галина Петровна ХОВАНСКАЯ) Születési idő: 1943.8.23. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
326. *  Sergey Vasilevich YAKHNYUK (Сергей Васильевич ЯХНЮК) Születési idő: 1962.7.3. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
327. *  Alexander Vladimirovich YAKUBOVSKY
(Александр Владимирович ЯКУБОВСКИЙ)
Születési idő: 1985.5.7. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
328. *  Azat Ferdinandovich YAGAFAROV (Азат Фердинандович ЯГАФАРОВ) Születési idő: 1961.4.4. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
329. *  Aleksandr Vladimirovich SHCHERBAKOV
(Александр Владимирович ЩЕРБАКОВ)
Születési idő: 1965.5.12. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
330. *  Nikolai Mikhailovich SHCHEGLOV (Николай Михайлович ЩЕГЛОВ) Születési idő: 1960.3.16. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
331. *  Adalbi Lyulevich SHKHAGOSHEV (Адальби Люлевич ШХАГОШЕВ) Születési idő: 1967.6.6. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
332. *  Vadim Nikolaevich SHUVALOV (Вадим Николаевич ШУВАЛОВ) Születési idő: 1958.2.17. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
333. *  Igor Nikolaevich SHUBIN (Игорь Николаевич ШУБИН) Születési idő: 1955.12.20. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
334. *  Nadezhda Vasilevna SHKOLKINA (Надежда Васильевна ШКОЛКИНА) Születési idő: 1970.5.12. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
335. *  Anton Vladimirovich SHIPULIN (Антон Владимирович ШИПУЛИН) Születési idő: 1987.8.21. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
336. *  Yuri Nikolaevich SHVYTKIN (Юрий Николаевич ШВЫТКИН) Születési idő: 1965.5.24. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
337. *  Sergey Viktorovich CHIZHOV (Сергей Викторович ЧИЖОВ) Születési idő: 1964.3.16. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
338. * 
339. *  Sergei Vladimirovich TCHEPIKOV (Сергей Владимирович ЧЕПИКОВ) Születési idő: 1967.1.30. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
340. *  Nikita Yurevich CHAPLIN (Никита Юрьевич ЧАПЛИН) Születési idő: 1982.7.28. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
341. *  Elena Moiseevna TSUNAEVA (Елена Моисеевна ЦУНАЕВА) Születési idő: 1969.1.13. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
342. *  Nikolay Grigorevich TSED (Николай Григорьевич ЦЕД) Születési idő: 1959.1.6. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
343. *  Murat Ruslanovich KHASANOV (Мурат Русланович ХАСАНОВ) Születési idő: 1970.12.10. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
344. *  Ekaterina Vladimirovna KHARCHENKO
(Екатерина Владимировна ХАРЧЕНКО)
Születési idő: 1977.8.11. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
345. *  Biysultan Sultanbievich KHAMZAEV
(Бийсултан Султанбиевич ХАМЗАЕВ)
Születési idő: 1982.5.24. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
346. *  Tamara Ivanovna FROLOVA (Тамара Ивановна ФРОЛОВА) Születési idő: 1959.11.2. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
347. *  Vyacheslav Vasilevich FOMICHEV (Вячеслав Васильевич ФОМИЧЁВ) Születési idő: 1965.4.26. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
348. *  Vyacheslav Alexandrovich FETISOV
(Вячеслав Александрович ФЕТИСОВ)
Születési idő: 1958.4.20. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az „Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által az Oroszországi Föderáció elnökéhez, Vladimir Putinhoz a Donyecki Népköztársaság (Donetsk People’s Republic) és a Luhanszki Népköztársaság (Luhansk People’s Republic) elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról” szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint tovább destabilizálják Ukrajnát. 2022.2.23.
349. *  Pavel Mikhailovich FEDYAEV (Павел Михайлович ФЕДЯЕВ) Születési idő: 1982.7.31. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
350. *  Yevgeny Alexeyevich FYODOROV (Евгений Алексеевич ФЁДОРОВ) Születési idő: 1963.5.11. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
351. *  Airat Zakievich FARRAKHOV (Айрат Закиевич ФАРРАХОВ) Születési idő: 1968.2.17. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
352. *  Oksana Nikolaevna FADINA (Оксана Николаевна ФАДИНА) Születési idő: 1976.7.3. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
353. *  Rimma Amirovna UTYASHEVA (Римма Амировна УТЯШЕВА) Születési idő: 1952.1.3. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
354. *  Larisa Nikolaevna TUTOVA (Лариса Николаевна ТУТОВА) Születési idő: 1969.10.18. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
355. *  Artyom Viktorovich TUROV (Артём Викторович ТУРОВ) Születési idő: 1984.3.1. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
356. *  Andrey Fedorovich TRIFONOV (Андрей Фёдорович ТРИФОНОВ) Születési idő: 1965.5.1. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
357. *  Aleksandr Pavlovich TETERDINKO (Александр Павлович ТЕТЕРДИНКО) Születési idő: 1983.11.20. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
358. *  Roman Igorevich TERYUSHKOV (Роман Игоревич ТЕРЮШКОВ) Születési idő: 1979.12.20. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
359. *  Mikhail Borisovich TERENTYEV (Михаил Борисович ТЕРЕНТЬЕВ) Születési idő: 1970.5.14. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
360. *  Sergey Yurevich TEN (Сергей Юрьевич ТЕН) Születési idő: 1976.8.25. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
361. *  Muslim Barisovich TATRIEV (Муслим Барисович ТАТРИЕВ) Születési idő: 1980.1.11. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
362. *  Michail Vasilevich TARASENKO (Михаил Васильевич ТАРАСЕНКО) Születési idő: 1947.11.21. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
363. *  Artur Borisovich TAYMAZOV (Артур Борисович ТАЙМАЗОВ) Születési idő: 1979.7.20. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
364. *  Ekaterina Petrovna STENYAKINA (Екатерина Петровна СТЕНЯКИНА) Születési idő: 1985.5.4. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
365. *  Mikhail Evgenyevich STARSHINOV (Михаил Евгеньевич СТАРШИНОВ) Születési idő: 1971.12.12. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
366. *  Aleksandr Yurevich SPIRIDONOV
(Александр Юрьевич СПИРИДОНОВ)
Születési idő: 1989.1.3. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
367. *  Sergey Anatolevich SOLOVEV (Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ) Születési idő: 1961.5.1. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
368. *  Sergey Mikhailovich SOKOL (Сергей Михайлович СОКОЛ) Születési idő: 1970.12.17. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
369. *  Viktor Vladimirovich SMIRNOV (Виктор Владимирович СМИРНОВ) Születési idő: 1968.9.9. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
370. *  Valeriy Stepanovich SKRUG (Валерий Степанович СКРУГ) Születési idő: 1963.6.20. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
371. *  Andrei Vladimirovich SKOCH (Андрей Владимирович СКОЧ) Születési idő: 1966.1.30. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
372. *  Gennadiy Ivanovich SKLYAR (Геннадий Иванович СКЛЯР) Születési idő: 1952.5.17. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
373. *  Aleksandr Anatolevich SKACHKOV (Александр Анатольевич СКАЧКОВ) Születési idő: 1960.11.21. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
374. *  Aleksey Vladimirovich SITNIKOV
(Алексей Владимирович СИТНИКОВ)
Születési idő: 1971.6.19. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
375. *  Pavel Vladimirovich SIMIGIN (Павел Владимирович СИМИГИН) Születési idő: 1968.7.26. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
376. *  Leonid Jakovlevitch SIMANOVSKIY
(Леонид Яковлевич СИМАНОВСКИЙ)
Születési idő: 1949.7.19. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
377. *  Vladimir Borisovich SENIN (Владимир Борисович СЕНИН) Születési idő: 1960.9.17. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
378. *  Viktor Valentinovich SELIVERSTOV
(Виктор Валентинович СЕЛИВЕРСТОВ)
Születési idő: 1954.8.2. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
379. *  Aydyn Nikolaevich SARYGLAR (Айдын Николаевич САРЫГЛАР) Születési idő: 1988.2.22. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
380. *  Yuliya Vladimirovna SARANOVA (Юлия Владимировна САРАНОВА) Születési idő: 1988.10.21. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
381. *  Shamsail Yunusovich SARALIYEV (Шамсаил Юнусович САРАЛИЕВ) Születési idő: 1973.11.5. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
382. *  Aleksandr Mikhailovich SAMOKUTYAEV
(Александр Михайлович САМОКУТЯЕВ)
Születési idő: 1970.3.13. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
383. *  Vladimir Igorevich SAMOKISH (Владимир Игоревич САМОКИШ) Születési idő: 1975.9.20. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
384. *  Alla Leonidovna SALAEVA (Алла Леонидовна САЛАЕВА) Születési idő: 1979.9.14. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
385. *  Oleg Vladimirovich SAVCHENKO (Олег Владимирович САВЧЕНКО) Születési idő: 1966.10.25. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
386. *  Dmitry Ivanovich SAVELYEV (Дмитрий Иванович САВЕЛЬЕВ) Születési idő: 1971.5.25. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
387. *  Khizri Magomedovich ABAKAROV (Хизри Магомедович АБАКАРОВ) Születési idő: 1960.6.28. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
388. *  Bekkhan Vakhaevich AGAYEV (Бекхан Вахаевич АГАЕВ) Születési idő: 1975.3.29. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
389. *  Rahim Azizboevich ASIMOV (Рахим Азизбоевич АЗИМОВ) Születési idő: 1964.8.16. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
390. *  Elvira Rinatovna AITKULOVA (Эльвира Ринатовна АИТКУЛОВА) Születési idő: 1973.8.19. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
391. *  Nikolay Nikolaevich ALEXEYENKO
(Николай Николаевич АЛЕКСЕЕНКО)
Születési idő: 1971.11.29. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
392. *  Sergey Viktorovich ALTUKHOV (Сергей Викторович АЛТУХОВ) Születési idő: 1982.2.23. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
393. *  Andrey Gennadievich ALSHEVSKIH
(Андрей Геннадьевич АЛЬШЕВСКИХ)
Születési idő: 1972.5.14. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
394. *  Olga Nikolaevna AMELCHENKOVA
(Ольга Николаевна АМЕЛЬЧЕНКОВА)
más néven: Olga Nikolaevna ZANKO
(Ольга Николаевна ЗАНКО)
Születési idő: 1990.9.5.
Születési hely: Borisoglebsk, egykori USSR, jelenleg Russian Federation
Nem: nő
Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az „Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról” szóló 58243-8. sz. határozatra. Emellett 2022. október 3-án Doneck (Donetsk), Luhanszk (Luhansk), Herszon (Kherson) és Zaporizzsja (Zaporizhzhia) régió jogellenes annektálása, valamint e régióknak az Oroszországi Föderáció általi, szövetségi szubjektumokként való bekebelezése mellett szavazott. Ennélfogva olyan tevékenységeket és politikákat támogatott és hajtott végre, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárultak Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
395. *  Andrey Anatolevich ANIKEYEV (Андрей Анатольевич АНИКЕЕВ) Születési idő: 1961.12.16. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
396. *  Grigori Viktorovich ANIKEYEV (Григорий Викторович АНИКЕЕВ) Születési idő: 1972.2.28. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
397. *  Igor Aleksandrovich ANTROPENKO
(Игорь Александрович АНТРОПЕНКО)
Születési idő: 1969.12.10. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
398. *  Olga Nikolaevna ANUFRIYEVA (Ольга Николаевна АНУФРИЕВА) Születési idő: 1974.8.18. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
399. *  Valentina Nikolaevna ARTAMONOVA
(Валентина Николаевна АРТАМОНОВА)
Születési idő: 1960.12.13. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
400. *  Aljona Igorevna ARSCHINOVA (Алёна Игоревна АРШИНОВА) Születési idő: 1985.3.3. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
401. *  Rinat Zaydulaevich AYUPOV (Ринат Зайдулаевич АЮПОВ), Születési idő: 1974.8.13. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
402. * 
403. *  Timofey Timofeyevich BAZHENOV
(Тимофей Тимофеевич БАЖЕНОВ)
Születési idő: 1976.1.25. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az „Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által az Oroszországi Föderáció elnökéhez, Vladimir Putinhoz a Donyecki Népköztársaság (Donetsk People’s Republic) és a Luhanszki Népköztársaság (Luhansk People’s Republic) elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról” szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint tovább destabilizálják Ukrajnát. 2022.2.23.
404. *  Zarif Zakirovich BAIGUSKAROV (Зариф Закирович БАЙГУСКАРОВ) Születési idő: 1967.6.30. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
405. *  Bekkhan Abdulkhamidovich BARAKHOYEV
(Бекхан Абдулхамидович БАРАХОЕВ)
Születési idő: 1973.8.1. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
406. *  Anton Aleksandrovich BASANSKY
(Антон Александрович БАСАНСКИЙ)
Születési idő: 1987.7.9. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
407. *  Rima Akberdinowna BATALOVA (Рима Акбердиновна БАТАЛОВА) Születési idő: 1964.1.1. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
408. *  Vitaly Viktorovich BAKHMETYEV (Виталий Викторович БАХМЕТЬЕВ) Születési idő: 1961.8.12. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
409. *  Badma Nikolaevich BASHANKAYEV
(Бадма Николаевич БАШАНКАЕВ)
Születési idő: 1978.6.16. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
410. *  Irina Victorovna BELYCH (Ирина Викторовна БЕЛЫХ) Születési idő: 1964.8.16. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
411. *  Svetlana Victorovna BESSARAB (Светлана Викторовна БЕССАРАБ) Születési idő: 1970.12.7. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
412. *  Daniil Vladimirovich BESSARABOV
(Даниил Владимирович БЕССАРАБОВ)
Születési idő: 1976.7.9. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
413. *  Sergey Yurevich BIDONKO (Сергей Юрьевич БИДОНЬКО) Születési idő: 1975.8.18. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
414. *  Artyom Aleksandrovich BICHAYEV (Артём Александрович БИЧАЕВ) Születési idő: 1990.4.4. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
415. *  Irek Borissowitsch BOGUSLAWSKI (Ирек Борисович БОГУСЛАВСКИЙ) Születési idő: 1967.9.9. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
416. *  Jelena Veniaminovna BONDARENKO
(Елена Вениаминовна БОНДАРЕНКО)
Születési idő: 1968.6.10. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
417. *  Alexander Aleksandrovich BORISSOV
(Александр Александрович БОРИСОВ)
Születési idő: 1974.8.17. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
418. * 
419. *  Nikolay Ivanovich BORTSOV (Николай Иванович БОРЦОВ) Születési idő: 1945.5.8. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
420. *  Sergey Mikhailovich BOYARSKIY (Сергей Михайлович БОЯРСКИЙ) Születési idő: 1980.1.24. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
421. *  Nikolai Gavrilovich BRYKIN (Николай Гаврилович БРЫКИН) Születési idő: 1959.11.25. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
422. *  Nikolai Robertovich BUDUYEV (Николай Робертович БУДУЕВ) Születési idő: 1974.3.24. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
423. *  Vadim Evgenyevich BULAVINOV (Вадим Евгеньевич БУЛАВИНОВ) Születési idő: 1963.3.20. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
424. *  Sergey Vladimirovich BURLAKOV (Сергей Владимирович БУРЛАКОВ) Születési idő: 1971.5.26. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
425. *  Vladimir Vladimirovich BURMATOV
(Владимир Владимирович БУРМАТОВ)
Születési idő: 1981.8.18. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
426. *  Maria Valerjevna BUTINA (Мария Валерьевна БУТИНА) Születési idő: 1988.11.10. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
427. *  Tatiana Victorovna BUTSKAYA (Татьяна Викторовна БУЦКАЯ) Születési idő: 1975.5.8. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
428. *  Ernest Abdulovich VALEEV (Эрнест Абдулович ВАЛЕЕВ) Születési idő: 1950.4.7. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
429. *  Oleg Dorianovich VALENCHUK (Олег Дорианович ВАЛЕНЧУК) Születési idő: 1960.9.14. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
430. *  Nikolai Sergeevich VALUEEV (Николай Сергеевич ВАЛУЕВ) Születési idő: 1973.8.21. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
431. *  Maria Victorovna VASILKOVA (Мария Викторовна ВАСИЛЬКОВА) Születési idő: 1978.2.13. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
432. *  Alexey Borisovich VELLER (Алексей Борисович ВЕЛЛЕР) Születési idő: 1966.1.9. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
433. *  Sergey Alexeyevich VEREMEENKO (Сергей Алексеевич ВЕРЕМЕЕНКО) Születési idő: 1955.9.26. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
434. *  Roman Mikhailovich VODYANOV (Роман Михайлович ВОДЯНОВ) Születési idő: 1982.11.25. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
435. *  Ilya Svetoslavovich VOLFSON (Илья Светославович ВОЛЬФСОН) Születési idő: 1981.6.8. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
436. *  Andrey Viktorovich VOROBEV (Андрей Викторович ВОРОБЬЁВ) Születési idő: 1985.7.24. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
437. *  Anatoliy Vladimirovich VORONOVSKIY
(Анатолий Владимирович ВОРОНОВСКИЙ)
Születési idő: 1966.12.28. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az „Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által az Oroszországi Föderáció elnökéhez, Vladimir Putinhoz a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról” szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint tovább destabilizálják Ukrajnát. 2022.2.23.
438. *  Anatoli Borisovich VYBORNY (Анатолий Борисович ВЫБОРНЫЙ) Születési idő: 1965.6.8. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
439. *  Abdulkhakim Kutbudinovich GADZHIYEV
(Абдулхаким Кутбудинович ГАДЖИЕВ)
Születési idő: 1966.2.13. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
440. *  Murad Stanislavovich GADZHIYEV (Мурад Станиславович ГАДЖИЕВ) Születési idő: 1961.7.31. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
441. *  Ruslan Gadzhievich GADZHIYEV (Руслан Гаджиевич ГАДЖИЕВ) Születési idő: 1978.8.29. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
442. *  Oleg Vladimirovich GARIN (Олег Владимирович ГАРИН) Születési idő: 1973.12.26. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
443. *  Dzhamaladin Nabievich GASANOV (Джамаладин Набиевич ГАСАНОВ) Születési idő: 1964.8.5. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
444. *  Zaur Dalkhatovich GEKKIEV (Заур Далхатович ГЕККИЕВ) Születési idő: 1961.2.12. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
445. *  Olga Mikhailovna GERMANOVA (Ольга Михайловна ГЕРМАНОВА) Születési idő: 1961.9.26. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
446. *  Anton Aleksandrovich GETTA (Антон Александрович ГЕТТА) Születési idő: 1980.4.29. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
447. *  Dinar Zagitovich GILMUTDINOV (Динар Загитович ГИЛЬМУТДИНОВ) Születési idő: 1969.8.10. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
448. *  Ildar Irekovich GILMUTDINOV
(Ильдар Ирекович ГИЛЬМУТДИНОВ)
Születési idő: 1962.9.3. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
449. *  Andrei Petrovich GIMBATOV (Андрей Петрович ГИМБАТОВ) Születési idő: 1979.7.19. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
450. *  Boris Mikhailovich GLADKIKH (Борис Михайлович ГЛАДКИХ) Születési idő: 1983.2.16. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
451. *  Aleksey GOVYRIN (Алексей ГОВЫРИН) Születési idő: 1983.5.26. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
452. *  Oleg Aleksandrovich GOLIKOV (Олег Александрович ГОЛИКОВ) Születési idő: 1968.10.21. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
453. *  Nikolay Aleksandrovich GONCHAROV
(Николай Александрович ГОНЧАРОВ)
Születési idő: 1984.1.13. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
454. *  Anton Vadimovich GORELKIN (Антон Вадимович ГОРЕЛКИН) Születési idő: 1982.12.22. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
455. *  Andrey Yurevich GOROKHOV (Андрей Юрьевич ГОРОХОВ) Születési idő: 1960.1.13. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
456. *  Andrey Viktorovich GURULEV (Андрей Викторович ГУРУЛЁВ) Születési idő: 1967.10.16. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
457. *  Galina Innokentievna DANCHIKOVA
(Галина Иннокентьевна ДАНЧИКОВА)
Születési idő: 1954.8.13. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
458. *  Ivan Ivanovich DEMTSCHENKO (Иван Иванович ДЕМЧЕНКО) Születési idő: 1960.9.27. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
459. *  Viktor Efimovich DERYABKIN (Виктор Ефимович ДЕРЯБКИН) Születési idő: 1954.5.11. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
460. *  Viktor Viktorovich DSJUBA (Виктор Викторович ДЗЮБА) Születési idő: 1977.8.10. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
461. *  Oleg Dmitrievich DIMOV (Олег Дмитриевич ДИМОВ) Születési idő: 1968.3.8. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
462. *  Akhmed Shamkhanovich DOGAYEV
(Ахмед Шамханович ДОГАЕВ)
Születési idő: 1965.8.18. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
463. *  Nikolay Aleksandrovich DOLUDA (Николай Александрович ДОЛУДА) Születési idő: 1952.6.10. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
464. *  Andrey Nikolaevich DOROSHENKO (Андрей Николаевич ДОРОШЕНКО) Születési idő: 1977.3.10. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
465. *  Yuliya Nikolaevna DROZHZHINA (Юлия Николаевна ДРОЖЖИНА) Születési idő: 1990.3.1. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
466. *  Alexander Sergeevich DROZDOV (Александр Сергеевич ДРОЗДОВ) Születési idő: 1970.11.1. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
467. *  Tatyana Ivanovna DYAKONOVA (Татьяна Ивановна ДЬЯКОНОВА) Születési idő: 1970.4.22. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
468. *  Yelena Alexandrovna YEVTYUKHOVA
(Елена Александровна ЕВТЮХОВА)
Születési idő: 1970.8.7. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
469. *  Aleksey Petrovich YEZUBOV (Алексей Петрович ЕЗУБОВ) Születési idő: 1948.2.10. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
470. *  Vitali Borisovich JEFIMOW (Виталий Борисович ЕФИМОВ) Születési idő: 1940.4.4. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
471. *  Konstantin Yurevich ZAKHAROV (Константин Юрьевич ЗАХАРОВ) Születési idő: 1973.3.31. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
472. *  Viktor Vladislavovich SUBAREV (Виктор Bладиславович ЗУБАРЕВ) Születési idő: 1961.2.20. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
473. *  Oleg Ivanovich IVANINSKIY (Олег Иванович ИВАНИНСКИЙ) Születési idő: 1966.6.5. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
474. *  Vladimir Valerievich IVANOV (Владимир Валерьевич ИВАНОВ) Születési idő: 1971.2.10. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
475. *  Maxim Anatolevich IVANOV (Максим Анатольевич ИВАНОВ) Születési idő: 1967.11.24. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
476. *  Maksim Evgenyevich IVANOV (Максим Евгеньевич ИВАНОВ) Születési idő: 1987.5.23. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
477. *  Irina Valentinovna IVENSKIKH (Ирина Валентиновна ИВЕНСКИХ) Születési idő: 1972.7.22. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
478. *  Leonid Grigorievich IVLEV (Леонид Григорьевич ИВЛЕВ) Születési idő: 1953.5.1. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
479. *  Viktor Aleksandrovich IGNATOV (Виктор Александрович ИГНАТОВ) Születési idő: 1968.10.15. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
480. *  Igor Nikolaevich IGOSHIN (Игорь Николаевич ИГОШИН) Születési idő: 1970.12.11. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
481. *  Vladimir Alexeyevich ILYNIKH (Владимир Алексеевич ИЛЬИНЫХ) Születési idő: 1975.5.20. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
482. *  Alexander Vladimirovich ILTYAKOV
(Александр Владимирович ИЛЬТЯКОВ)
Születési idő: 1971.10.9. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
483. *  Andrei Konstantinovich ISSAJEV (Андрей Константинович ИСАЕВ) Születési idő: 1964.10.1. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
484. *  Dmitry Viktorovich ISLAMOV (Дмитрий Викторович ИСЛАМОВ) Születési idő: 1977.12.5. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
485. *  Dmitry Mikhailovich KADENKOV (Дмитрий Михайлович КАДЕНКОВ) Születési idő: 1972.5.3. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
486. *  Viktor Alexeyevich KAZAKOV (Виктор Алексеевич КАЗАКОВ) Születési idő: 1949.4.4. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
487. *  Rustam Galiullovich KALIMULLIN
(Рустам Галиуллович КАЛИМУЛЛИН)
Születési idő: 1958.1.2. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
488. *  Alexei Valerianovich KANAYEV (Алексем Валериановим КАНАЕВ) Születési idő: 1971.9.30. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
489. *  Georgy Aleksandrovich KARLOV (Георгий Александрович КАРЛОВ) Születési idő: 1971.1.4. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
490. *  Anatoly Evgenyevich KARPOV (Анатóлий Евгéньевич КАРПОВ) Születési idő: 1951.5.23. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
491. *  Andrey Valerievich KARTAPOLOV (Андрей Валериевич КАРТАПОЛОВ) Születési idő: 1963.11.9. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
492. *  Igor Yurevich KASTYUKEVICH (Игорь Юрьевич КАСТЮКЕВИЧ) Születési idő: 1976.12.6. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
493. *  Pavel Rurikovich KACHKAEV (Павел Рюрикович КАЧКАЕВ) Születési idő: 1951.10.4. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
494. *  Ivan Ivanovich KVITKA (Иван Иванович КВИТКА) Születési idő: 1967.5.4. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
495. *  Viktor Borisovich KIDYAEV (Виктор Борисович КИДЯЕВ) Születési idő: 1956.7.9. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
496. *  Mikhail Vladimirovich KIZEEV (Михаил Владимирович КИЗЕЕВ) Születési idő: 1978.3.31. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
497. *  Mikhail Leonidovich KISLYAKOV (Михаил Леонидович КИСЛЯКОВ) Születési idő: 1975.11.18. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
498. *  Alexander Borisovich KOGAN (Александр Борисович КОГАН) Születési idő: 1969.2.26. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
499. *  Alfia Gumarovna KOGOGINA (Альфия Гумаровна КОГОГИНА) Születési idő: 1968.2.22. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
500. *  Aleksandr Nikolaevich KOZLOVSKIY
(Александр Николаевич КОЗЛОВСКИЙ)
Születési idő: 1973.5.5. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
501. *  Andrey Ivanovich KOLESNIK (Андрей Иванович КОЛЕСНИК) Születési idő: 1960.2.26. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
502. *  Oleg Alexeyevich KOLESNIKOV (Олег Алексеевич КОЛЕСНИКОВ) Születési idő: 1968.9.11. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
503. *  Sergey Vladimirovich KOLUNOV (Сергей Владимирович КОЛУНОВ) Születési idő: 1973.3.22. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
504. *  Vladimir Mikhailovich KONONOV (Владимир Михайлович КОНОНОВ) Születési idő: 1958.3.13. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
505. *  Olga Vladimirovna KOROBOVA (Ольга Владимировна КОРОБОВА) Születési idő: 1978.9.15. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
506. *  Natalya Vasilevna KOSTENKO (Наталья Васильевна КОСТЕНКО) Születési idő: 1980.8.9. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
507. *  Sergey Nikolaevich KOTKIN (Сергей Николаевич КОТКИН) Születési idő: 1956.3.11. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
508. *  Denis Borisovich KRAVCHENKO (Денис Борисович КРАВЧЕНКО) Születési idő: 1976.4.17. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
509. *  Anton Alexeyevich KRASNOSHTANOV
(Антон Алексеевич КРАСНОШТАНОВ)
Születési idő: 1986.6.10. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
510. *  Sergey Vladimirovich KRIVONOSOV
(Сергей Владимирович КРИВОНОСОВ)
Születési idő: 1971.5.29. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
511. *  Mikhail Vladimirovich KUZMIN (Михаил Владимирович КУЗЬМИН) Születési idő: 1955.8.5. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
512. *  Tatyana Alekseevna KUSAYKO (Татьяна Алексеевна КУСАЙКО) Születési idő: 1960.1.15. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
513. *  Vitaliy Vasilevich KUSHNAREV (Виталий Васильевич КУШНАРЁВ) Születési idő: 1975.5.1. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
514. *  Alexei Fedorovich LAVRINENKO (Алексей Фёдорович ЛАВРИНЕНКО) Születési idő: 1955.8.20. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
515. *  Dmitriy Viktorovich LAMEYKIN (Дмитрий Викторович ЛАМЕЙКИН) Születési idő: 1977.2.27. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
516. *  Yevgeniy Viktorovich LEBEDEV (Евгений Викторович ЛЕБЕДЕВ) Születési idő: 1957.12.12. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
517. *  Anatoliy Fedorovich LESUN (Анатолий Фёдорович ЛЕСУН) Születési idő: 1959.2.27. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
518. *  Ruslan Abdulvakhievich LECHKHADZHIEV
(Руслан Абдулвахиевич ЛЕЧХАДЖИЕВ)
Születési idő: 1965.7.2. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
519. *  Sergei Fedorovich LISSOVSKI (Сергей Фёдорович ЛИСÓВСКИЙ) Születési idő: 1960.4.25. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
520. *  Vitali Viktorovich LIKHACHOV (Виталий Викторович ЛИХАЧЁВ) Születési idő: 1964.2.22. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
521. * 
522. *  Vyacheslav Yurevich LOGINOV (Вячеслав Юрьевич ЛОГИНОВ) Születési idő: 1979.1.9. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
523. *  Ivan Ivanovich LOOR (Иван Иванович ЛООР) Születési idő: 1955.12.11. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
524. *  Dmitriy Nikolaevich LOTSMANOV (Дмитрий Николаевич ЛОЦМАНОВ) Születési idő: 1975.3.2. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
525. *  Roman Valerievich LYUBARSKIY (Роман Валерьевич ЛЮБАРСКИЙ) Születési idő: 1980.7.16. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
526. *  Alexander Georgievich MAZHUGA (Александр Георгиевич МАЖУГА) Születési idő: 1980.8.6. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
527. *  Denis Vasilievich MAIDANOV
(Денис Васильевич МАЙДАНОВ)
Születési idő: 1976.2.17. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az „Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által az Oroszországi Föderáció elnökéhez, Vladimir Putinhoz a Donyecki Népköztársaság (Donetsk People’s Republic) és a Luhanszki Népköztársaság (Luhansk People’s Republic) elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról” szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint tovább destabilizálják Ukrajnát. 2022.2.23.
528. *  Vyatscheslav Serafimovich MAKAROV
(Вячеслав Серафимович МАКАРОВ)
Születési idő: 1955.5.7. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
529. *  Zurab Gayozovic MAKIYEV (Зураб Гайозович МАКИЕВ) Születési idő: 1976.9.30. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
530. *  Alexander Aleksandrovich MAXIMOV
(Александр Александрович МАКСИМОВ)
Születési idő: 1946.11.15. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
531. *  Rafael Mirkhatimovich MARDANSHIN
(Рафаэль Мирхатимович МАРДАНШИН)
Születési idő: 1961.12.24. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
532. *  Andrey Pavlovich MARKOV (Андрей Павлович МАРКОВ) Születési idő: 1972.6.30. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
533. *  Aidar Raisovich METSHIN (Айдар Раисович МЕТШИН) Születési idő: 1963.8.27. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
534. *  Vitaly Valentinovich MILONOV (Виталий Валентинович МИЛОНОВ) Születési idő: 1974.1.23. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
535. *  Sergey Ivanovich MOROZOV (Сергей Иванович МОРОЗОВ) Születési idő: 1956.12.10. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
536. *  Natalya Vasilevna NAZAROVA (Наталья Васильевна НАЗАРОВА) Születési idő: 1953.12.22. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
537. *  Anton Igorevich NEMKIN (Антон Игоревич НЕМКИН) Születési idő: 1983.8.22. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
538. *  Nikolay Petrovich NIKOLAEV (Николай Петрович НИКОЛАЕВ) Születési idő: 1970.4.2. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
539. *  Vyacheslav Alexeyevich NIKONOV (Вячеслав Алексеевич НИКОНОВ) Születési idő: 1956.6.5.
Nem: férfi
Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az „Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról” szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
540. *  Evgeniy Olegovych NIFANTIEV (Евгений Олегович НИФАНТЬЕВ) Születési idő: 1978.9.14. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
541. *  Nurbagand NURBAGANDOV (Нурбаганд НУРБАГАНДОВ) Születési idő: 1957.3.19. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
542. *  Yuliya Vasilevna OGLOBLINA (Юлия Васильевна ОГЛОБЛИНА) Születési idő: 1989.11.1. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
543. *  Leonid Anatolevich OGUL (Леонид Анатольевич ОГУЛЬ) Születési idő: 1963.10.26. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
544. *  Natalya Alekseevna ORLOVA (Наталья Алексеевна ОРЛОВА) Születési idő: 1969.8.29. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
545. *  Gennadiy Olegovych PANIN (Геннадий Олегович ПАНИН) Születési idő: 1981.6.13. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
546. *  Nikolay Vasilevich PANKOV (Николай Васильевич ПАНКОВ) Születési idő: 1965.1.5. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
547. *  Irina Aleksandrovna PANKINA (Ирина Александровна ПАНЬКИНА) Születési idő: 1986.3.8. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
548. *  Evgeny Alexeyevich PERVYSHOV (Евгений Алексеевич ПЕРВЫШОВ) Születési idő: 1976.5.4. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
549. *  Vyacheslav Anatolevich PETROV (Вячеслав Анатольевич ПЕТРОВ) Születési idő: 1969.8.17. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
550. *  Sergey Valerievich PETROV (Сергей Валериевич ПЕТРОВ) Születési idő: 1965.4.19. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
551. *  Yury Aleksandrovich PETROV (Юрий Александрович ПЕТРОВ) Születési idő: 1947.4.10. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
552. * 
553. *  Valentina Nikolaevna PIVNENKO (Валентина Николаевна ПИВНЕНКО) Születési idő: 1947.6.14. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
554. *  Olga Vasilevna PILIPENKO (Ольга Васильевна ПИЛИПЕНКО) Születési idő: 1966.1.4. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
555. *  Dmitri Yurevich PIROG (Дмитрий Юрьевич ПИРОГ) Születési idő: 1980.6.27. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
556. *  Vladimir Nikolaevich PLOTNIKOV
(Владимир Николаевич ПЛОТНИКОВ)
Születési idő: 1961.11.30. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
557. *  Dmitriy Viktorovich POGORELYY (Дмитрий Викторович ПОГОРЕЛЫЙ) Születési idő: 1977.10.4. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
558. *  Nataliya Vladimirovna POLUYANOVA
(Наталия Владимировна ПОЛУЯНОВА)
Születési idő: 1981.3.11. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
559. *  Arkady Nikolaevich PONOMAREV
(Аркадий Николаевич ПОНОМАРЁВ)
Születési idő: 1956.5.16. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
560. *  Yevgeny Georgievich POPOV (Евгений Георгиевич ПОПОВ) Születési idő: 1978.9.11.
Nem: férfi
Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az „Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról” szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
561. *  Aleksandr Sergeevich PROKOPYEV (Александр Сергеевич ПРОКОПЬЕВ) Születési idő: 1986.8.5. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
562. *  Roman Viktorovich PTITSYN (Роман Викторович ПТИЦЫН) Születési idő: 1975.9.8. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
563. *  Vladislav Matusovich REZNIK (Владислáв Мáтусович РЕЗНИК) Születési idő: 1954.5.17. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
564. *  Vladimir Iosifovich RESIN (Владимир Иосифович РЕСИН) Születési idő: 1936.2.21. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
565. *  Victoria Sergeevna RODINA (Виктория Сергеевна РОДИНА) Születési idő: 1989.10.29. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
566. *  Irina Konstantinovna RODNINA (Ирина Константиновна РОДНИНА) Születési idő: 1949.9.12. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
567. *  Roman Yurevich ROMANENKO (Роман Юрьевич РОМАНЕНКО) Születési idő: 1971.8.9. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
568. *  Mikhail Valentinovich ROMANOV (Михаил Валентинович РОМАНОВ) Születési idő: 1984.11.3. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
569. *  Igor Nikolaevich RUDENSKY (Игорь Николаевич РУДЕНСКИЙ) Születési idő: 1962.9.11. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
570. *  Alexander Grigorievich RUMYANTSEV
(Александр Григорьевич РУМЯНЦЕВ)
Születési idő: 1947.2.12. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
571. *  Zhanna Anatolievna RYABTSEVA (Жанна Анатольевна РЯБЦЕВА) Születési idő: 1977.12.8. Nem: nő Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki igennel szavazott az »Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlésének Állami Dumája (State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) által V. V. Putinhoz, az Oroszországi Föderáció elnökéhez a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság elismerésének szükségességére vonatkozóan intézett felhívásról« szóló 58243-8. sz. határozatra, ezáltal támogatott és végrehajtott olyan intézkedéseket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához. 2022.2.23.
572. *  Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, született GOGOLEVA
(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)
Születési idő: 1970.7.2.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
573. *  Olga Nikokyevna ALIMOVA
(Ольга Николаевна Алимова)
Születési idő: 1953.4.10.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
574. *  Georgy Konstantinovich ARAPOV
(Георгий Константинович Арапов)
Születési idő: 1999.9.11.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
575. *  Otari Yonovich ARSHBA
(Отари Ионович Аршба)
Születési idő: 1955.4.12.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
576. * 
577. *  Mikhail Nikolayevich BERULAVA
(Михаил Николаевич Берулава)
Születési idő: 1950.8.3.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
578. * 
579. *  Veronika Valeriyevna VLASOVÁ
(Вероника Валериевна Власова)
Születési idő: 1966.11.2.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
580. *  Yelena Andreyevna VTORYGINA
(Елена Андреевна Вторыгина)
Születési idő: 1957.8.17.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
581. *  Dmitry Fyodorovich VYATKIN
(Дмитрий Фёдорович Вяткин)
Születési idő: 1974.5.21.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
582. *  Alexey Vasilyevich GORDEYEV
(Алексей Васильевич Гордеев)
Születési idő: 1955.2.28.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
583. *  Kseniya Alexandravna GORJATCHEVA
(Ксения Александровна Горячева)
Születési idő: 1996.5.16.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
584. *  Vladisláv Andreevich DAVANKOV
(Владислав Андреевич Даванков)
Születési idő: 1984.2.25.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
585. *  Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV
(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)
Születési idő: 1977.9.21.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
586. *  Alexander Vyacheslavovich DYOMIN
(Александр Вячеславович Дёмин)
Születési idő: 1988.9.23.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
587. *  Oksana Genrikhovna DMITRIEVA
(Оксана Генриховна Дмитриева)
Születési idő: 1958.4.3.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
588. *  Alexander Dmitriyevich ZHUKOV
(Александр Дмитриевич Жуков)
Születési idő: 1956.6.1.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
589. *  Konstantin Fyodorovich ZATULIN
(Константин Фёдорович Затулин)
Születési idő: 1958.9.7.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
590. *  Artem Alexandrovich KAVINOV
(Артём Александрович Кавинов)
Születési idő: 1969.9.3.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
591. *  Olga MMiailovna KAZAKOVA
(Ольга Михайловна Казакова)
Születési idő: 1968.5.30.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
592. *  Sholban Valeryevich KARA-OOL
(Шолбан Валерьевич Кара-
оол)
Születési idő: 1966.7.18.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
593. *  Raisa Vasilyevna KARMAZINA
(Раиса Васильевна Кармазина)
Születési idő: 1951.1.9.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
594. *  Artem Yuryevich KIRYANOV
(Артём Юрьевич Кирьянов)
Születési idő: 1977.1.12.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
595. *  Lev Igoryevich KOVPAK
(Лев Игоревич Ковпак)
Születési idő: 1978.10.23.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
596. *  Robert Ivanovich KOCHEV
(Роберт Иванович Кочиев)
Születési idő: 1966.3.16.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
597. *  Andrey Leonidovich KRASOV
(Андрей Леонидович Красов)
Születési idő: 1967.1.27.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
598. *  Pavel Vhdimirovich KRASHENINNIKOV
(Павел Владимирович Крашенинников)
Születési idő: 1964.6.21.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
599. *  Anna Yuryevna KUZNETSOVA
(Анна Юрьевна Кузнецова)
Születési idő: 1982.1.3.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
600. *  Rizvan Danilovich KURBANOV
(Ризван Даниялович Курбанов)
Születési idő: 1961.1.3.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
601. *  Oleg Yuıyevich LEONOV
(Олег Юрьевич Леонов)
Születési idő: 1970.9.10.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
602. *  Andrey Mikhailovich MAKAROV
(Андрей Михайлович Макаров)
Születési idő: 1954.7.22.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
603. *  Evgeny Evgenievich MARCHENKO
(Евгений Евгеньевич Марченко)
Születési idő: 1972.7.17.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
604. *  Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV (Олег Анатольевич МАТВЕЙЧЕВ) Születési idő: 1970.2.1. Nem: férfi 2021. szeptember 19. óta az Állami Duma (State Duma) tagja. Az Állami Duma Tájékoztatási Politikai, Információtechnológiai és Kommunikációs Bizottságának (Committee on Information Policy, Information Technology and Communications) elnökhelyettese.
A Krím annektálásának folyamatában játszott szerepéért és az ahhoz nyújtott támogatásáért a helyi »hatóságok« »A Krími Köztársaság védelméért« járó kitüntetést adományozták neki.
Propagandista az orosz televízióban. Állítása szerint Ukrajna államisága »mitológia«, Ukrajna és annak hatóságai felett pedig az Egyesült Államok gyakorol tényleges ellenőrzést.
Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2022.2.25.
605. *  Artem Pavlovich METELEV
(Артём Павлович Метелев)
Születési idő: 1993.8.11.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
606. *  Oleg Viktorovich MOROZOV
(Олег Викторович Морозов)
Születési idő: 1953.11.5.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
607. *  Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV
(Евгений Сергеевич Москвичев)
Születési idő: 1957.9.28.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
608. *  Alexey Gennadyevich NECHAYEV
(Алексей Геннадьевич Нечаев)
Születési idő: 1966.8.30.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
609. *  Viktória Viktorovna NIKOLAEVA
(Виктория Викторовна Николаева)
Születési idő: 1962.11.21.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
610. *  Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV
(Николай Владимирович Новичков)
Születési idő: 1974.12.24.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
611. *  Marina Eduardovna ORGEYEVA
(Марина Эдуардовна Оргеева)
Születési idő: 1959.9.21.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
612. *  Sergey Alexandrovich PAHOMOV
(Сергей Александрович Пахомов)
Születési idő: 1975.8.6.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
613. *  Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV
(Дмитрий Анатольевич Певцов)
Születési idő: 1963.7.8.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
614. *  Alexander Petrovich PETROV
(Александр Петрович Петров)
Születési idő: 1958.5.21.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
615. *  Viktor Vitalyevich PINSKIY
(Виктор Витальевич Пинский)
Születési idő: 1964.2.6.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
616. *  Vasily Ivanovich PISKAREV
(Василий Иванович Пискарев)
Születési idő: 1963.11.8.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
617. *  Vladimir Vladimirovich PLYAKIN
(Владимир Владимирович Плякин)
Születési idő: 1981.9.19.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
618. *  Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV
(Александр Алексеевич Поляков)
Születési idő: 1969.1.31.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
619. *  Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA
(Светлана Викторовна Разворотнева)
Születési idő: 1968.3.25.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
620. *  Evgeny Vasilyevich REVENKO
(Евгений Васильевич Ревенко)
Születési idő: 1972.5.22.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
621. *  Svetlana Yevgenyeva SAVITSKAYA
(Светлана Евгеньевна Савицкая)
Születési idő: 1948.8.8.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
622. *  Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV
(Дмитрий Станиславович Скриванов)
Születési idő: 1971.8.15.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
623. *  Ivan Alexandravich SOLODOVNIKOV
(Иван Александрович Солодовников)
Születési idő: 1985.4.9.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
624. *  Yuriy Arkadevich STANKEVICH
(Юрий Аркадьевич Станкевич)
Születési idő: 1976.7.24.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
625. *  Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN
(Александр Михайлович Стрелюхин)
Születési idő: 1958.7.4.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
626. *  Sangadzhi Andreyevich TARBAEV
(Сангаджи Андреевич Тарбаев)
Születési idő: 1982.4.15.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
627. *  Olga Victorovna TIMOFEYEVA
(Ольга Викторовна Тимофеева)
Születési idő: 1977.8.19.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
628. *  Alexey Nikohevich TKACHEV
(Алексей Николаевич Ткачёв)
Születési idő: 1957.3.1.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
629. *  Maxim Anatolyevich TOPILIN
(Максим Анатольевич Топилин)
Születési idő: 1967.4.19.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
630. *  Vladisláv Alexandrovich TRETIAK
(Владислав Александрович Третьяк)
Születési idő: 1952.4.25.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
631. *  Amir Makhsudovich HAMITOV
(Амир Махсудович Хамитов)
Születési idő: 1975.2.4.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
632. *  Alexander Evseyevich KHINSHTEIN
(Александр Евсеевич Хинпггейн)
Születési idő: 1974.10.26.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
633. *  Gleb Yakovlevich KHOR
(Глеб Яковлевич Хор)
Születési idő: 1963.4.8.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
634. *  Dmitry Anatolievich KHUBEZOV
(Дмитрий Анатольевич Хубезов)
Születési idő: 1971.12.20.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
635. *  Roza Basirovna
CHEMEPJS (Роза Басировна Чемерис)
Születési idő: 1978.6.11.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
636. *  Alexey Vasilievich CHEPA
(Алексей Васильевич Чепа)
Születési idő: 1955.11.22.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
637. *  Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV
(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)
Születési idő: 1963.12.23.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
638. *  Grigory Vladimirovich SHLKIN
(Григорий Владимирович Шилкин)
Születési idő: 1976.10.20.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
639. *  Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV
(Александр Михайлович Шолохов)
Születési idő: 1962.1.25.
Nem: férfi
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
640. *  Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA
(Елена Александровна Ямпольская)
Születési idő: 1971.6.20.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
641. *  Irina Anatolie vna YAROVAYA
(Ирина Анатольевна Яровая)
Születési idő: 1966.10.17.
Nem: nő
Az Állami Duma tagja, aki megerősítette az Oroszországi Föderáció és a donyecki köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció és a hihanszki köztársaság közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésre vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
642. *  Nikita Gennadievich RUMYANTSEV
(Никита Геннадьевич РУМЯНЦЕВ)
Születési idő: 1988.4.27. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki megerősítette „az Oroszországi Föderáció és a ’Donyecki Népköztársaság’ (’Donetsk People’s Republic’), valamint az Oroszországi Föderáció és a ’Luhanszki Népköztársaság’ (’Luhansk People’s Republic’) közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésekre” vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
643. *  Mikhail Sergeyevich KISELYOV
(Михаил Сергеевич КИСЕЛЁВ)
(más néven: Mikhail Sergeyevich KIZEEV)
(Михаил Владимирович КИЗЕЕВ)
Születési idő: 1986.6.18. Nem: férfi Az Állami Duma (State Duma) tagja, aki megerősítette „az Oroszországi Föderáció és a ’Donyecki Népköztársaság’ (’Donetsk People’s Republic’), valamint az Oroszországi Föderáció és a ’Luhanszki Népköztársaság’ (’Luhansk People’s Republic’) közötti, a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződésekre” vonatkozó kormányhatározatokat. 2022.2.25.
644. *  Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV
(Дмитрий Анатольевич Медведев)
Születési idő: 1965.9.14.
Nem: férfi
A nemzeti biztonsági tanács elnökhelyettese. A nemzeti biztonsági tanács tagjaként támogatta a két önmagát kikiáltó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését. 2022.2.25.
645. *  Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN
(Михаил Владимирович Мишустин)
Születési idő: 1966.5.3.
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció minisztere böke. A nemzeti biztonsági tanács tagjaként támogatta a két önmagát kikiáltó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését. 2022.2.25.
646. *  Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV
(Владимир Александрович Колокольцев)
Születési idő: 1961.5.11.
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció belügyminisztere. A nemzeti biztonsági tanács tagjaként támogatta a két önmagát kikiáltó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését. 2022.2.25.
647. *  Sergei Borisovich IVANOV
(Сергей Борисович Иванов)
Születési idő: 1953.1.31.
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció elnökének a környezetvédelmi tevékenységekért, az ökológiáért és a közlekedésért felelős különleges képviselője. A nemzeti biztonsági tanács tagjaként támogatta a két önmagát kikiáltó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését. 2022.2.25.
648. *  Igor Olegovich SHCHYOGOLEV
(Игорь Олегович Шрголев)
Születési idő: 1965.11.10.
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció elnökének képviselője a Központi Szövetségi Körzetben (Central Federal District), az Oroszországi Föderáció teljes jogkörű állami tanácsadója (Fuli State Advisor). A nemzeti biztonsági tanács tagjaként támogatta a két önmagát kikiáftó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését. 2022.2.25.
649. *  Vladisláv Leonidovich BRUEV
(Владислав Леонидович БРУЕВ)
Születési idő: 1977
Tisztség: agomeli (Gomel) határőrizeti csoport vezetője
Rendfokozat: ezredes
Születési hely: Kharkov, Ukrainian SSR (jelenleg: Ukraine)
Állampolgárság: belarusz
Nem: forfi
Vladisláv Bmev a gomeli (Gomel) belarusz határőrizeti csoport vezetője. Eminőségében felelős agomeli régióban (oblaszty) a határbiztonság felügyeletéért, a Belarusz és Ukrajna közötti határt is beleértve, és az e határszakaszon áthaladó személy- és áruforgalom felügyeletéért. Az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agresszió során orosz csapatok lépték át a Belarusz és Ukrajna közötti határt a gomeli régióban. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
650. *  Oleg Anatolyevich EIBATOV
(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)
Tisztség: amozyri (Mozyr) határalakulat vezetője
Rendfokozat: ezredes
Állampolgárság: belarusz
Nem: forfi
Oleg Eíbatov amozyri (Mozyr) határalakulat belarusz vezetője. E minőségében felelős amozyri területen a határbiztonság felügyeletéért, a Belarusz és Ukrajna közötti határt is beleértve, és az e határszakaszon áthaladó személy- és áruforgalom felügyeletéért. Az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agresszió során orosz csapatok lépték át a Belarusz és Ukrajna közötti határt a mozyri területen. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
651. *  Dmitry Alexandrovich VINNÍKOV
(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)
Tisztség: apinszki (Pinsk) határalakulat vezetője
Rendfokozat: ezredes
Születési idő: 1979
Állampolgárság: belarusz
Nem: lérfi
Dmitry Vinníkov apinszki (Pinsk) határalakulat belarusz vezetője. E minőségében felelős a pinszki területen a határbiztonság felügyeletéért, a Belarusz és Ukrajna közötti határt is beleértve, és az e határszakaszon áthaladó személy- és áruforgalom felügyeletéért. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót. Az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió során orosz csapatok lépték át a Belarusz és Ukrajna közötti határt a pinszki területen. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
652. *  Aleksandr PASHKEVICH
(Пашкевич Александр)
Tisztség: a 65408. katonáin egység vezérkari főnöke, Luninets repülőtér
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Aleksandr Pashkevich a belarusz 65408. egység vezérkari főnöke / Luninets repülőtér. E minőségében részt vett az orosz katonai jelenlétnek a 2022. február 24-i katonai agresszió előkészítését és lebonyolítását elősegítő kiépítésében a Luninets repülőtéren. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
653. *  Andrei LUKYANOVICH
(Андрей Лукьянович)
Tisztség: pilóta, ezredes, a légierő és a légvédelmi erők parancsnok-
helyettese, a belarusz légi erők főparancsnoka, a 06752 katonai egység parancsnoka / Machulischi repülőtér
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Lukyanovich Andrei ezredes pilóta, a belarusz légierő és légvédelmi erők parancsnok-helyettese, a belarusz légi erők főparancsnoka, és a 06752 katonai egység parancsnoka / Machulischi repülőtér. E minőségében részt vett a 2022. február 24-i Ukrajna elleni katonai agressziót előkészítő, a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
654. *  Aleksandr KRIVETS
(Кривец Александр)
Tisztség: a 116. rohamőrségi Radomszkaja vörös sávos légi támaszpont parancsnoka /Lida repülőtér
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Aleksandr Krivets a belarusz 116. rohamőrségi Radomszkaja vörös sávos légi támaszpont parancsnoka / Lida repülőtér. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az orosz katonai agressziót. E minőségében a 2022. február 24-i orosz katonai agressziót megelőzően részt vett az orosz katonai jelenlét kiépítésében a Lida repülőtéren. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
655. *  Yuri PYZHIK
(Юрий Пыжик)
Tisztség: pilóta, ezredes, az 54804 katonai egység parancsnoka, a 61. harcoló légi támaszpont parancsnoka / Baranovichi repülőtér
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Yuri Pyzhik ezredes pilóta, és a belarusz 61. harcoló légi támaszpont parancsnoka / Baranovichi repülőtér. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. E minőségében részt vett a 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő, a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
656. *  Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK
(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)
Tisztség: A nyugati műveleti parancsnokság vezérkari főnöke - első parancsnokhelyettese
Születési idő: 1972.7.11.
Születési hely: village of Kamenyuki, Kamenetsky district, Brest Region/ Oblast, egykori USSR (jelenleg: Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk a belarusz nyugati műveleti parancsnokság vezérkari főnöke és első parancsnokhelyettese. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az orosz katonai agressziót. E tisztségében felelős a parancsnoksága alatt álló csapatoknak az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő és elősegítő, a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban való részvételéért. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
657. *  Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH
(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)
Tisztség: A fegyveres erők harcászati kiképzése központi igazgatóságának főnöke
Rendfokozat: vezérőrnagy
Születési idő: 1968.1.1.
Születési hely: Gomel oblast, egykori USSR (jelenleg: Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: ferfi
Andrei Konstantinovich Nekrashevich a Belarusz Köztársaság fegyveres erői harcászati kiképzése belarusz központi igazgatóságának fönöke. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni, 2022. január 24-i orosz katonai agressziót. E tisztségében felelős a belarusz fegyveres erők és külföldi államok fegyveres erői közös harcászati kiképzésének felügyeletéért. Nyilvánosan méltatta az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő és elősegítő közös belarusz-orosz hadgyakorlatokat. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
658. *  Viktor Vhdimirovich GULEVICH
(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)
Születési idő: 1969.5.14.
Születési hely: Velyka Pader, Slutsk district, Minsk region, egykori USSR (jelenleg: Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Viktor Vhdimirovich Gulevich a belarusz fegyveres erők vezérkari főnöke, a Belarusz Köztársaság védelmi miniszterének első helyettese. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. E tisztségében támogatta, felügyeke és nyilvánosan észrevételezte a 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő és elősegítő közös belarusz-orosz hadgyakorlatokat. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
659. *  Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH,
(Вольфович Александр Григорьевич)
Tisztség: a biztonsági tanács államtitkára
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Volfovich Aleksandr Grigoryevich a Belarusz Köztársaság biztonsági tanácsának államtitkára, aki helyi katonai források szerint az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő és elősegítő ,Allied Resolve 2022" hadgyakorlatot felügyelte. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
660. *  Andrey ZHUK Tisztség: Belarusz védelmi miniszterhelyettese, vezérőrnagy
Állampolgárság: Belarusz
Nem: férfi
Andrey Zhuk a Belarusz Köztársaság védelmi miniszterhelyettese. E minőségében részt vett a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban, melyek előkészítették és elősegítették a 2022. február 24-i orosz katonai agressziót. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
661. *  Sergei Dmitrevich SIMONENKO
(Сергей Дмитриевич СИМОНЕНКО)
Tisztség: vezérőrnagy, fegyverkezésért felelős korábbi védelmi miniszterhelyettes, fegyverkezési főnök
Születési idő: 1968.4.2.
Születési hely: Kostyukovichi, Mogilyov Region, USSR (jelenleg: Belarus)
Nem: férfi
Sergei Simonenko vezérőrnagy, a Belarusz Köztársaság fegyverkezésért felelős korábbi védelmi miniszterhelyettese és fegyverkezési főnöke. Tagja volt a belarusz hadseregnek, amely segítette és elősegítette Oroszország Ukrajna elleni, 2022. február 24. óta tartó agressziós háborúját, különösen azzal, hogy a fegyveres agressziót megelőző hetekben fogadó országként részt vett Belarusz és Oroszország fegyveres erőinek közös gyakorlataiban. Korábbi vezérőrnagyi és a Belarusz Köztársaság védelmi miniszterének fegyverkezésért felelős helyetteseként betöltött minőségében Sergei Simonenko felelősséggel tartozott olyan intézkedésekért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát, és aktívan támogatta ezen intézkedéseket. 2022.2.25.
662. *  Andrei Valerianovich BURDYKO (Андрей Валерьянович БУРДЫКО) Tisztség: vezérőrnagy, a védelmi miniszter logisztikáért felelős helyettese, logisztikai főnök
Születési hely: Pleshchenitsy, Minsk region, Belarus
Nem: férfi
Andrei Burdyko vezérőrnagy, a Belarusz Köztársaság védelmi miniszterének logisztikáért felelős helyettese, logisztikai főnök. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette és elősegítette az Ukrajna elleni, 2022. február 24. óta tartó orosz katonai agressziót, különösen azzal, hogy a katonai agressziót megelőző hetekben fogadó országként részt vett Belarusz és Oroszország fegyveres erőinek közös gyakorlataiban. Vezérőrnagyi és a Belarusz Köztársaság védelmi miniszterének logisztikáért felelős helyetteseként betöltött minőségében Andrei Burdyko-t felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
663. *  Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK
(Николай Михайлович РОГАЩУК)
Nem: férfi
Pozíció: Aliksandr Lukashenka elnök személyzeti vezetőhelyettese
Nikolai Rogashchuk Aliksandr Lukashenka elnök személyzeti vezetőhelyettese. Aliksandr Lukashenka korábbi elnöki tanácsadója és a Gomel régió felügyelője. E tisztségében segítséget nyújtott az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő közös orosz-belarusz hadgyakorlatokhoz.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
664. *  Vadim Ivanovich DENISENKO
(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)
Tisztség: vezérőrnagy, a fegyveres erők különleges műveleti erőinek parancsnoka
Születési idő: 1967.9.3.
Születési hely: Budapest, Hungary
Állampolgárság: belarusz
Nem: ferfi
Vadim Denisenko vezérőrnagy, a különleges műveleti erők parancsnoka. E tisztségében részt vett az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő, a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. 2022.2.25.
665. *  Aleksandr LOZITSKY (Александр ЛОЗИЦКИЙ) Tisztség: alezredes, a 65408. egység parancsnoka / Luninets repülőtér
Születési idő: 1971.12.21.
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Aleksandr Lozitsky a belarusz hadsereg alezredese és a 65408. egység parancsnoka / Luninets repülőtér. A belarusz hadsereg tagja, amely segítette az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. E tisztségében részt vett az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő, a katonai jelenlétnek az ukrán határ menti kiépítését megelőző közös orosz-belarusz hadgyakorlatokban.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
666. *  Igor Viktorovich DEMIDENKO
(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)
Születési idő: 1971.2.5.
Születési hely: Mogilev, USSR (jelenleg: Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Tisztség: vezérőrnagy, a nyugati műveleti parancsnokság korábbi parancsnoka
Igor Viktorovich Demidenko vezérőrnagy és a Belarusz Köztársaság nyugati műveleti parancsnokságának (Western Operational Command of the Republic of Belarus) korábbi parancsnoka. Tagja volt a belarusz hadseregnek, amely segítette Oroszország Ukrajna elleni, 2022. február 24-i agressziós háborúját. E korábbi parancsnoki tisztségében felelősséggel tartozott a parancsnoksága alatt álló csapatoknak az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúját előkészítő és elősegítő közös orosz- belarusz hadgyakorlatokban való részvételéért. Maga is részt vett e hadgyakorlatokban és felügyelte a csapatainak az e hadgyakorlatokban való részvételét.
Ennélfogva Igor Demidenko felelősséggel tartozott olyan intézkedésekért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát, és aktívan támogatta ezen intézkedéseket.
2022.2.25.
667. *  Yuri Vitoldovich SHULEYKO
(más néven: Yury Vitoldovich SHULEIKO)
(Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО)
Születési idő: 1968
Születési hely: Kozlovshchina, Dyatlovo District, Grodno Oblast, Belarus
Telefonszám: (+ 375 162) 21-23-32
Nem: férfi
Yuri Vitoldovich Shuleyko a breszti regionális végrehajtó bizottság elnöke. E tisztségében felelős a mozgósításért és a polgári védelemért, valamint a katonai szervezetekkel való kapcsolatokért, többek között a Breszt közelében végzett közös orosz-belarusz hadgyakorlatok idején is, az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz katonai agressziót előkészítő csapatösszevonások során.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
668. *  Ivan Ivanovich KRUPKO
(Иван Иванович КРУПКО)
Tisztség: agomeli regionális végrehajtó bizottság elnöke
Születési idő: 1974.7.23.
Születési hely: village of Burdevichi, Korelichi District, egykori USSR (jelenleg: Belarus)
Állampolgárság: belarusz
Nem: férfi
Ivan Ivanovich Krupko a gomeli regionális végrehajtó bizottság elnöke. E tisztségében felelős a régió helyi végrehajtó és igazgatási szervei valamint a katonai hatóságok közötti kapcsolatok felügyeletéért, továbbá a védelmi és állambiztonsági ügyek végrehajtásáért. A gomeli régióban az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót megelőzően közös orosz-belarusz hadgyakorlatokra került sor.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
669. *  Vladimir Vladimirovich PUTIN
(Владимир Владимирович ПУТИН)
Tisztség: az Oroszországi Föderáció elnöke
Születési idő: 1952.10.7.
Születési hely: Leningrad (jelenleg Saint-Petersburg), egykori USSR (jelenleg Russian Federation)
Nem: férfi
Vladimir Putin az Oroszországi Föderáció elnöke.
2022. február 22-én rendeletet írt alá, amelyben elismerte Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiója (oblaszty) nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeinek „függetlenségét és szuverenitását", és elrendefte az orosz fegyveres erőknek az említett területekre történő vezénylését.
2022. február 24-én utasítást adott katonai művelet végrehajtására Ukrajnában, és az orosz fegyveres erők támadást indítottak Ukrajna ellen. E támadás Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének nyilvánvaló megsértését jelenti.
Vladimir Putint felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
670. *  Sergey Viktorovich LAVROV
(Сергей Викторович ЛАВРОВ)
Tisztség: az Oroszországi Föderáció külügyminisztere
Születési idő: 1950.3.21.
Születési hely: Moscow, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)
Nem: férfi
Az Oroszországi Föderáció külügyminisztere.
Az orosz Biztonsági Tanács (Russian Security Council) tagjaként támogatta a két önmagát kikiáltó köztársaság Oroszország általi azonnali elismerését.
Sergey Lavrovot felelősség terheli olyan intézkedésekért és ezek aktív támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.25.
671. *  Igor Ivanovich SECHIN (Игорь Иванович СЕЧИН) Születési idő: 1960.9.7.
Születési hely: Leningrad, USSR (now Russian Federation)
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Igor Sechin a Rosneft nevű orosz állami olajipari vállalatnak, a világ egyik legnagyobb nyersolajtermelő vállalatának a vezérigazgatója. Igor Sechin egyike a Vladimir Putinnal legbizalmasabb és legszorosabb kapcsolatban álló tanácsadóknak, egyúttal pedig Vladimir Putin személyes barátja is. Az orosz elnökkel napi kapcsolatban áll. Az orosz politikai elit egyik legnagyobb hatalmú tagjának tekinthető. Hosszú ideje tartó, mély kapcsolat fűzi Vladimir Putinhoz. Az 1990-es években a szentpétervári polgármesteri hivatalban együtt dolgozott az elnökkel, és azóta is bizonyította lojalitását az irányában. Igor Sechint 1999-ben Vladimir Putin elnöki hivatalának vezetőhelyettesévé nevezték ki, 2008-ban miniszterelnökhelyettes lett, 2012-ben pedig a Rosneft vezérigazgatója. Az orosz állammal partneri viszonyban tevékenykedő orosz oligarchia egyik tagja. 2022.2.28.
Egyike a Putint körülvevő azon személyeknek, akik engedelmességükért, illetve lojalitásukért cserében pénzügyi haszonban és fontos megbízásokban részesülnek. Az elnök fontos és nehéz feladatokkal bízta meg, és jutalomképpen megkapta a Rosneft vezetését, illetve jelentős vagyonhoz jutott. A Rosneft Igor Sechin vezetése alatt részt vett egy olyan, Gelendzsik közelében található palotakomplexum szőlőültetvényeinek a finanszírozásában, amelyet vélhetően Putin elnök személyesen használ.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, és általuk előnyökhöz jutott.
Az Igor Sechin vezérigazgatói irányítása alatt álló Rosneft egyik leányvállalata, a Rosneft Aero továbbá sugárhajtómű-üzemanyagot szállít a szimferopoli repülőtér részére, amely légi összeköttetést biztosít a jogellenesen annektált Krím és Szevasztopol, illetve Oroszország területe között. Támogatja tehát a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
672. *  Nikolay Petrovich TOKAREV
(Николай Петрович ТОКАРЕВ)
Születési idő: 1950.12.20.
Születési hely: Karaganda, Kazakh SSR (now Kazakhstan)
Nikolay Tokarev a Transneft nevű jelentős orosz olaj-, illetve gázipari vállalat vezérigazgatója. Régóta ismeri Vladimir Putint, akivel közeli kapcsolatban áll. Az 1980-as években Putinnal együtt szolgált a KGB-ben. Nikolay Tokarev egyike azoknak az orosz állami oligarcháknak, akiknek a 2000-es években, Putin hatalma megszilárdításának idején az állami vagyon jelentős része az irányítása alá került, és akik az orosz állammal szoros partneri viszonyban folytatják tevékenységüket. Nikolay Tokarev irányítása alá tartozik a Transneft, Oroszország egyik legjelentősebb kormányzati irányítás alatt álló vállalata, amely egy jól kiépített olajvezeték-hálózaton keresztül jelentős mennyiségű orosz olajat szállít.
A Nikolay Tokarev által irányított Transneft egyike a Gelendzsik közelében található azon palotakomplexum fő szponzorainak, melyet a közvélekedés szerint Putin elnök személyesen használ. Hasznot húz az orosz hatóságokkal fennálló szoros kapcsolatából. Nikolay Tokarev rokonai és ismerősei az állami tulajdonú vállalakokkal aláírt szerződéseknek köszönhetően gazdagodtak meg.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, és általuk előnyökhöz jutott.
2022.2.28.
673. *  Alisher USMANOV
(oroszul: Алишер Бурханович УСМАНОВ)
(üzbégül: Alisher USMONOV)
Születési idő: 1953.9.9.
Születési hely: Chust, USSR (jelenleg: Uzbekistan)
Útlevélszám: Orosz útlevelének száma: 55 0314316, érvényes 2019.12.6-tól 2029.12.6-ig
Tisztség: orosz vezető üzletember
Nem: férfi
Alisher Usmanov egy Kreml-barát vezető üzletember, akinek vasérc- és acél-, valamint média-, telekommunikációs és internetvállalatokban vannak érdekeltségei. Legnagyobb holdingja a Metalloinvest acélipari óriásvállalat, amely más vállalatokkal együtt az ásványkincságazatban működik, és jelentős bevételi forrást biztosít az orosz kormány számára. Alisher Usmanov különösen szoros kapcsolatban áll az Oroszországi Föderáció elnökével, Vladimir Putinnal. Vladimir Putin egyik legkedveltebb vezető üzletembereként hivatkoznak rá. Oroszország egyik olyan üzletember-hivatalnokának tartják, akinek feladata a tőkeáramlások irányítása, ugyanakkor akinek pozíciója az elnök akaratától függ. Usmanov értesülések szerint többször is nevét adta az Oroszországi Föderáció elnöke, Vladimir Putin tevékenységeinek leplezéséhez, és megoldotta annak üzleti nehézségeit. Szoros kapcsolatban áll Dmitry Medvedevvel, az Oroszországi Biztonsági Tanács (Security Council of Russia) elnökhelyettesével, Oroszország korábbi elnökével és miniszterelnökével is, aki személyes használatra igénybe vette az Usmanov irányítása alá tartozó luxusingatlanokat. 2022.2.28.
Ennélfogva aktív tárgyi, illetve pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók számára, és általuk előnyökhöz jutott. Továbbá egyike az Oroszországban tevékenykedő vezető üzletembereknek, és olyan üzletember, aki az Oroszországi Föderáció Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizá