A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.III.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában,

az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja

a) a Budapest XIV. kerület közigazgatási területén, a 31267/91 helyrajzi számú ingatlanon fekvő Lantos Mihály Sporttelepen,

b) a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén, a 38852/6 helyrajzi számú ingatlanon fekvő Hidegkuti Nándor Stadionon, továbbá

c) a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén, a 38821/4/6 helyrajzi számú ingatlanon, illetve

d) az a)-c) pont szerinti földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja keretében megvalósuló sporttelep, stadion és környezete fejlesztésére irányuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) * 

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez * 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Sporttelep, stadion és környezete fejlesztésére irányuló beruházás, a Budapest XIV. kerület közigazgatási területén fekvő, 31267/91 általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
3. kapcsolódó infrastruktúra- és közmű-fejlesztésekkel helyrajzi számú, a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén fekvő, 38852/6 környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
4. helyrajzi számú, a Budapest VIII. kerület útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala
5. közigazgatási területén fekvő, 38821/4/6 helyrajzi számú ingatlan, illetve az ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala
6. követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházást érintő vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
7. ingatlanok hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
8. telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
a Budapest VIII. kerületében megvalósuló beruházások tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala, a Budapest XIV. kerületében megvalósuló beruházások tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala
9. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
10. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai, tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások, jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére