A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában,

az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Miskolc megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0115/8, 0115/9, 0115/14, 0115/104, 0156/5, 41581, 41594/1, 41594/2, 41593, 41595, 41596, 63122, 63148, 056/1, 65191, 65192, 65193, 65196, 65197, 01010, 05, 07/1, 07/2, 012/1, 012/2, 012/3, 62064/8, 62398, 62399, 62214/2, 64172, 41735/3, 41735/4, 41735/5, 41735/6, 41943/2, 42029, 42092, 46213/2 helyrajzi számú földrészleteken megvalósítandó cement-, mész- és mészhidrát üzemek, valamint bányák, továbbá mindezekhez kapcsolódó egyéb létesítmények kialakításával, üzemeltetésével, illetve újraindításával kapcsolatos beruházásokkal függnek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat - ideértve az (1) bekezdésben felsorolt földrészleteken túlmenően más, egyéb ingatlanokat érintő eljárásokat is -, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetéséhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) * 

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez * 

A HCM 1890 Kft. Miskolc területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások Eljáró hatóság
2. Kiemelt beruházásként cement, mész, mészhidrát gyártó üzem, illetve agyagbánya, kőbánya, távolsági szalagpálya és az ezekhez tartozó építmények Miskolc megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan nyilvántartás
szerinti 0115/8, 0115/9, 0115/14, 0115/104, 0156/5,
építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
3. és berendezések 41581, 41594/1, 41594/2, 41593, 41595, 41596, 63122,
63148, 056/1, 65191, 65192, 65193, 65196, 65197, 01010,
örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
4. 05, 07/1, 07/2, 012/1, 012/2, 012/3, 62064/8, 62398, környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
5. 62399, 62214/2, 64172, 41735/3, 41735/4, 41735/5, természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
6. 41735/6, 41943/2, 42029, 42092, 46213/2 helyrajzi útügyi hatósági engedélyezési eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
7. számú földrészleteken kialakított gyárüzem, bányák és szalagpálya emisszió-kereskedelmi rendszer hatósági engedélyezési eljárás energiapolitikáért felelős miniszter
8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
10. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
11. telekalakítási hatósági eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
12. földvédelmi hatósági eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
13. földmérési hatósági eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
14. hírközlési hatósági engedélyezési eljárás Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
15. szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel
kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárás
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
16. bányahatósági engedélyezési eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
17. talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
18. élelmiszerlánc felügyeleti eljárás illetékes járási hivatal
19. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás közlekedésért felelős miniszter
20. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások; beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai;
a jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások
illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
21. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
22. a jogszabályban rögzített közegészségügyi hatósági eljárások illetékes járási hivatal
23. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások
illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

2. melléklet a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére