A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.III.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)-i) és r) pontjában,

az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 6. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 6. § b)-d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest II. kerület 13204/10, 13204/11, 13204/12, 13204/14, 13204/15, 13204/5, 13204/6, valamint 13211 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest II. kerület, Lövőház utca - Fény utca - Kisrókus utca - Marczibányi tér és Margit körút, valamint a Budapest II. kerület 13200/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan által határolt „Millenáris” elnevezésű ingatlan területén (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) megvalósuló

a) új kulturális központ,

b) park, valamint

c) mélygarázs

kialakítására irányuló beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) *  Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához, működésének megkezdéséhez és használatbavételéhez, valamint a Beruházással érintett ingatlanokon álló közterületi szobrok bontásához és azok azonos helyen vagy más ingatlanokon való felállításához szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatóság - a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

4. § (1) A Beruházásokkal összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére és a szükséges megelőző feltárás, próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti feltárás elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

(2) A Beruházásokkal érintett műemlék épületrészre bontási engedély és örökségvédelmi engedély iránti kérelem együtt és külön is előterjeszthető.

(3) *  A Beruházásokkal érintett műemlék épület falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek és tartozékainak a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 63. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti tudományos vagy műszaki célú kutatása, feltárása, valamint az Ingatlanokon lévő fás szárú növényzetnek az R. 63. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti eltávolítása örökségvédelmi engedély nélkül az arra jogosult által elvégezhető. Az építőipari kivitelezési tevékenység idején helyszíni szakértői megfigyelést kell alkalmazni, a kivitelezés közben előkerülő műemléki értékek dokumentálását arra jogosulttal el kell végeztetni.

4/A. § *  (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a Beruházásokkal érintett, 1. § (1) bekezdése szerinti telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, amennyiben a településrendezési eszközöknek megfelelő telekalakítás, illetve a telekhatár-rendezés még nem történt meg.

(2) A Beruházások megvalósításához kapcsolódó használatbavételi engedély kiadásának feltétele a településrendezési eszközöknek megfelelő telekalakítás, illetve telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

5. § Az Ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

6. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

e) *  az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 14/A. §-a szerinti szakértői vélemény kikérésének nincs helye,

f) *  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület alakítási terv készítésének nincs helye.

7. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. § *  A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Budapest II. kerület, Margit körút 85-87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) és (2) bekezdését, 4/A. §-t, 6. § e) és f) pontját és 1. mellékletet a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez * 

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A B C D E
1. A Beruházások megnevezése A Beruházások azonosítója A Beruházások megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság
2. A Millenáris területén az új kulturális központ, park, valamint mélygarázs kialakítása Budapest II. kerület
13204/5, 13204/6,
13204/10, 13201/11,
13204/12, 13204/14,
13204/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest II. kerület, Margit körút -
a) építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
b) örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
c) fakivágási engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3. Kis Rókus utca - Fény utca, valamint a 13200/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan által határolt ingatlanok környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Pest Megyei
Kormányhivatal
4. útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5. gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezési eljárásai Budapest Főváros
Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6. felvonó, mozgólépcső, emelők létesítésére, áthelyezésére, főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakítására, használatbavételére, elbontására irányuló hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
9. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
10. telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XI. Kerületi Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
11. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Pest Megyei
Kormányhivatal
12. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások;
beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai;
a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások
illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nincs
14. *  bányahatósági engedélyek Pest Megyei
Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat
15. azok a 2-14. sorban nem szereplő további hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, működésének megkezdéséhez és használatbavételéhez közvetlenül szükségesek az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú hatóságként kijelölt hatóság az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú hatóságként kijelölt hatóság

2. melléklet a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

A B C
1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság
2. Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala Budapest Főváros Kormányhivatala
3. A településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelőség vizsgálata Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat jegyzője Budapest Főváros Kormányhivatala
4. Környezetvédelem, természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Pest Megyei Kormányhivatal
5. Vízügy és vízvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
6. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala Budapest Főváros Kormányhivatala
8. Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Budapest Főváros Kormányhivatala
9. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Pest Megyei Kormányhivatal
10. *  Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Budapest Főváros Kormányhivatala
11. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
12. Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Budapest Főváros Kormányhivatala
13. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal
14. *  Földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
15. *  Bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
16. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs
17. Rendészet: az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén II. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság

  Vissza az oldal tetejére