A jogszabály mai napon ( 2019.08.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában, illetve a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § gy) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

A KIEGYENLÍTŐ FIZETÉSEK

1. § (1) *  Ez a rendelet határozza meg a szállítási rendszerüzemeltetők (a továbbiakban: engedélyesek) közötti kiegyenlítő fizetések szabályait.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2. § (1) *  A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet (a továbbiakban: keretrendelet) 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szállítási rendszerüzemeltetési díjelemekből származó árbevételt az engedélyesek között indokolt árbevétel-igényük arányában meg kell osztani, amelynek érdekében az e rendelet 8. § szerinti előzetes havi, és a 10. § szerinti éves kiegyenlítő fizetéseket, valamint a 9. § szerinti felülvizsgálati számításokat kell végrehajtani a jelen §-ban, továbbá a 8-10. §-ban meghatározott szempontok figyelembevételével.

(2) A kiegyenlítő fizetések számítása során figyelembe kell venni:

a) *  a kiegyenlítő fizetések által érintett árszabályozási időszakra vonatkozó külön jogszabályban foglalt elvek szerinti rendszeres ármegállapítás során használt eljárási rendnek megfelelően kiszámított (indexált) indokolt költség alapján az adott tárgyévet lefedő gázévekre megállapított indokolt árbevételtömeget, ide nem értve az összekötő vezetékekre a külön jogszabály alapján meghatározott szabályozott díjú szolgáltatásból származó árbevételtömeget,

b) a rendszerhasználói modellezett, valamint tény kapacitáslekötéseket, a szállított földgázmennyiséget, valamint ezek változását az elszámolási időszakban érvényes mértékegységek szerint,

c) az egyes szállítói vezetékrendszerekbe beépített kompresszorok összesített teljesítményét,

d) az engedélyesek által a szállítási rendszerüzemeltetésből származó árbevétel alapján fizetendő és a kiegyenlítő fizetések miatt felmerült adók és díjak nettó árbevételre vetített tárgyévi tény, illetve átlagos értékét,

e) *  a külön jogszabály szerinti visszatérítési kötelezettséget, továbbá

f) *  az indokolt árbevétel-igény mértékében bekövetkezett változást, illetve az annak meghatározásában bekövetkezett módszertani változásokat.

(3) Az engedélyesek közötti kiegyenlítő fizetéseknek az elszámolási időszakra (tárgyévre) vonatkozó összege

a) *  a kapacitásdíjak tekintetében az engedélyesek 3. § (1) és (2) bekezdése szerint számított árbevételének és a 4. § (1) bekezdésében meghatározott korrigált indokolt árbevétel-igényének különbsége,

b) a forgalmi díjak tekintetében az engedélyesek 3. § (1) és (3) bekezdése szerint számított árbevételének és a 4. § (3) és (4) bekezdéseiben meghatározott összegnek a különbsége,

az 1. melléklet szerinti képletek alkalmazásával.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerint számított különbség

a) pozitív, az engedélyes kiegyenlítő befizetésre köteles,

b) negatív, az engedélyes kiegyenlítő kifizetésre jogosult.

(5) A kiegyenlítő kifizetésekből befolyt összegeket az engedélyes egyéb bevételként tartja nyilván és tájékoztatási kötelezettsége miatt az egyéb bevételeken belül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) számára elkülönítetten is köteles kimutatni.

(6) A kiegyenlítő befizetéseket az engedélyes egyéb ráfordításként tartja nyilván és tájékoztatási kötelezettsége miatt az egyéb ráfordításokon belül a Hivatal számára elkülönítetten is köteles kimutatni.

3. § (1) *  Az engedélyesek árbevételének meghatározása a tárgyévre vonatkozó, a keretrendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szállítási rendszerüzemeltetési díjelemek és az e rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tárgyévi tény szállított mennyiség, valamint az e rendelet 8. és 9. §-a tekintetében a tervezett kapacitáslekötési, míg az e rendelet 10. §-a tekintetében a számviteli tény, valamint számviteli auditált tényadatok figyelembevételével történik.

(2) Az (1) bekezdés szerint megállapított árbevétel kapacitásdíjból származó részét korrigálni szükséges a 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adók mértékével és az e) pontja szerinti visszatérítési kötelezettséggel.

(3) A forgalmi díjak megosztásával érintett mennyiség az összekapcsolási ponton mért, az elszámolási időszakban érvényes mértékegységek szerinti földgázmennyiség.

4. § (1) Adott engedélyes kapacitásdíjjal érintett korrigált indokolt árbevétel-igényének meghatározása során figyelembevételre kerül

a) az adott engedélyes indokolt árbevétel-igénye és

b) *  az engedélyesek tárgyévre vonatkozó, a 3. § (1) és (2) bekezdései szerint számszerűsített kapacitásdíjból származó összesen árbevételének és az engedélyesek kapacitásdíjra jutó összes indokolt árbevételigényének hányadosa.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korrigált indokolt árbevétel-igény kiszámítása során a 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti visszatérítési kötelezettséget az egyes engedélyesek között azok elismert, árszabályozás szerinti eszközértéke arányában kell megosztani.

(3) A 8. § szerinti előzetes havi kiegyenlítő fizetések meghatározása során az engedélyes forgalmi díjból származó korrigált árbevétele

a) a 3. § (3) bekezdése szerint megállapított mennyiség,

b) az engedélyes működési engedélyében szereplő beépített és az engedélyesek összesen beépített kompresszorteljesítményének aránya és

c) *  a keretrendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szállítási forgalmi díj

szorzata.

(4) *  A 10. § szerinti éves kiegyenlítő fizetések meghatározása során a forgalmi díj számításának alapjául szolgáló indokolt árbevételigény korrigált értékét kell figyelembe venni engedélyesenként. Az indokolt árbevételigény korrigált értékének meghatározása során

a) az adott engedélyes költségei közül a forgalmi díj alapját képező mennyiségarányos indokolt költségeket és

b) az engedélyesek tárgyévre vonatkozó, forgalmi díjakból származó összesen árbevételének és az engedélyesek költségei közül a forgalmi díj alapját képező mennyiségarányos indokolt költségeknek a hányadosát

kell figyelembe venni.

5. § A 8. és 10. § szerint kifizetésre jogosult engedélyes az első kifizetési kötelezettség keletkezését követő 5 munkanapon belül köteles a befizetésre kötelezett engedélyest írásos formában értesíteni, hogy a befizetésre kötelezett engedélyes mely folyószámlára teljesítheti a befizetést. A továbbiakban az engedélyesek értesítik egymást a folyószámlával kapcsolatos változásokról.

6. § *  Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra esik, úgy a befizetésre kötelezett jogosult a fizetést a következő banki munkanapon teljesíteni. Késedelmes befizetés esetén a késedelembe eső a kiegyenlítő fizetés összegének a késedelembe esés napjától a fizetési kötelezettség teljesítésének napjáig a Polgári Törvénykönyv késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezései szerint számított késedelmi kamattal növelt összegét köteles megfizetni a jogosult számára.

7. § *  A kiegyenlítő befizetésre kötelezett engedélyes a befizetés tényéről, a kifizetésre jogosult engedélyes pedig az összeg beérkezéséről köteles a Hivatalt 5 munkanapon belül értesíteni. Az értesítési kötelezettség kiterjed az összekapcsolási ponton mért havi mennyiségre, valamint az 1. melléklet II. pontja szerinti számítás levezetésére.

III. FEJEZET

ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAKOK

1. Az előzetes havi kiegyenlítő fizetések szabályai

8. § (1) Az e § szerinti fizetéseket a tárgyév hónapjaira vonatkozóan havonta kell teljesíteni (előzetes havi elszámolás).

(2) *  A Hivatal elnöke minden tárgyévre vonatkozóan a tárgyévet megelőző év december 15-ig e rendelet 2. mellékletében állapítja meg, hogy az adott tárgyév során mely engedélyesek és milyen mértékben kötelesek előzetes havi kiegyenlítő befizetést teljesíteni, vagy részesülnek előzetes havi kiegyenlítő kifizetésben a kapacitásdíjból származó árbevétel megosztása tekintetében.

(3) *  Az engedélyesek a tárgyévre vonatkozó, rendelkezésre álló tény vagy becsült mennyiségi, kapacitáslekötési, valamint a 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adók mértékére vonatkozó adatokat havi bontásban a tárgyévet megelőző év november 15-ig a Hivatal rendelkezésére bocsátják.

(4) *  Az előzetes havi kiegyenlítő fizetés kapacitásdíjból származó 2. melléklet szerinti mértéke megegyezik

a) az engedélyesek tárgyévet megelőző és tárgyévi - amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, a tárgyévi adatokból a Hivatal által megállapított - kapacitáslekötési adataival számított 2. § (2) bekezdés d) pontja szerint csökkentett tárgyévi várható árbevétel 1/12-ed részének és

b) a keretrendelet szerint kiszámított (indexált), a kapacitásdíj számításának alapjául szolgáló tárgyévi indokolt árbevételigény 4. § (1) és (3) bekezdése szerint korrigált mértéke 1/12-edének

a különbségével.

(5) A kapacitásdíjakból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetésre vonatkozó képletet az 1. melléklet I. pontja tartalmazza.

(6) A kapacitásdíjakból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetési kötelezettséget a befizetésre kötelezett a tárgyhónap 10. napjáig köteles teljesíteni.

(7) *  A Hivatal elnöke a kapacitásdíjból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetések mértékét a 9. § szerinti felülvizsgálat alapján módosíthatja.

(8) *  Az előzetes havi kiegyenlítő fizetés forgalmi díjból származó mértéke megegyezik az 1. melléklet II. pontja szerinti képlet alapján az engedélyesek által számított összeggel. Az előzetes havi kiegyenlítő fizetés forgalmi díjból származó része az elszámolási időszakban érvényes mértékegységek szerint kerül elszámolásra. Az elszámolás alapja az összekapcsolási ponton mért földgáz adott hónapra vonatkozó mennyisége, valamint a 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti mérték. A mennyiség megállapítását és a számítást minden naptári hónapot követő hónap 10. napjáig kell elvégezni. Az engedélyesek a számítás során felhasznált adatokról és a számításról egymás között egyeztetnek.

(9) *  A (8) bekezdés szerint megállapított, a forgalmi díjból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetésre vonatkozó számítást a Hivatal a 7. § szerinti adatszolgáltatás alapján ellenőrzi.

(10) *  A forgalmi díjakból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetési kötelezettséget a befizetésre kötelezett a (8) bekezdésben megjelölt időpontot követő 5 munkanapon belül köteles teljesíteni.

2. *  Az előzetes havi kiegyenlítő fizetés kapacitásdíjból származó mértékére vonatkozó felülvizsgálat szabályai

9. § *  (1) Az engedélyesek a tárgyév első hat hónapjára vonatkozó, rendelkezésre álló tény és becsült kapacitáslekötési adatokat havi bontásban a tárgyév május 15-ig a Hivatal rendelkezésére bocsátják.

(2) A havi kiegyenlítő fizetések kapacitásdíjból származó mértékének felülvizsgálata során a Hivatal a tárgyév első hat hónapjára vonatkozó be- és kifizetések összegének kiszámítását a tárgyév június 15-ig végzi el.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti számítások eredményeként a féléves, a kapacitásdíjból származó árbevételre vonatkozó kiegyenlítő fizetések 5%-ot meghaladó mértékben eltérnek az azonos időszakra megállapított előzetes havi kiegyenlítő fizetések összegétől, a Hivatal elnöke az előzetes havi kiegyenlítő fizetés kapacitásdíjból származó részének módosított mértékét rendeletben állapítja meg a tárgyév június 15-ig.

(4) A módosított mértéket a tárgyév július 1-jétől kell alkalmazni.

3. Az éves kiegyenlítő fizetések szabályai

10. § (1) Az e § szerinti fizetéseket a tárgyévre vonatkozóan, egy összegben kell teljesíteni (éves elszámolás).

(2) *  Az engedélyesek a tárgyévre vonatkozó, rendelkezésre álló tény szállított mennyiségi, kapacitáslekötési és árbevételadatokat havi bontásban, illetve a 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adókra és díjakra, valamint e) pontja szerinti visszatérítési kötelezettségre vonatkozó adatokat a tárgyévet követő év június 15-ig a Hivatal rendelkezésére bocsátják.

(3) *  Az egyes tárgyévekre vonatkozóan a Hivatal elnöke a tárgyévet követő év augusztus 15-ig az 1. melléklet III. pontja szerinti képlet alapján a 3. mellékletben állapítja meg, hogy az adott tárgyévre vonatkozó éves elszámolások tekintetében mely engedélyesek és milyen mértékben kötelesek éves kiegyenlítő befizetést teljesíteni, vagy részesülnek éves kiegyenlítő kifizetésben.

(4) *  A tárgyévre vonatkozó éves elszámolás során a 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adók, díjak, és az e) pontja szerinti visszatérítés tény értékét, valamint a 8-9. § alapján megfizetett előzetes havi kiegyenlítő fizetéseket figyelembe kell venni.

(5) *  Az 1. melléklet III. pontja szerinti éves kiegyenlítő fizetési kötelezettséget a befizetésre kötelezett a tárgyévet követő év augusztus 31-ig köteles teljesíteni.

IV. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

11. § *  (1) A 2015. évben a 8. § (3) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget az engedélyesek az engedélyesek közötti kereskedelmi üzem indulását követő 5 munkanapon belül teljesítik.

(2) Az előzetes havi kiegyenlítő fizetések első meghatározásakor a Hivatal a tény és becsült kapacitáslekötési adatok alapján számítja ki az előzetes havi kiegyenlítő fizetések kapacitásdíjból származó mértékét.

(3) A (2) bekezdés szerinti mérték megállapítására az engedélyesek közti kereskedelmi üzem indulását követő 20 munkanapon belül kerül sor.

(4) Az előzetes havi kiegyenlítő fizetés forgalmi díjból származó mértékének megállapítására vonatkozóan a 8. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Az első előzetes havi kiegyenlítő kifizetésre a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül sor mind a kapacitásdíjból, mind a forgalmi díjból származó mérték tekintetében, figyelemmel a 7. § szerinti tájékoztatási kötelezettségre.

(6)-(7) * 

(8) A Hivatal elnöke 2016. augusztus 15-ig az 1. melléklet III. pontja szerinti képlet alapján e rendeletben állapítja meg, hogy a 2015. évre vonatkozó végleges időarányos elszámolások tekintetében mely engedélyesek és milyen mértékben kötelesek éves kiegyenlítő befizetést teljesíteni, vagy részesülnek éves kiegyenlítő kifizetésben.

11/A. § *  (1) A 2016. évi éves kiegyenlítő fizetések során a 2. § (2) bekezdés a) és e) pontja tekintetében a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendeletet kell alkalmazni.

(2) Az előzetes havi kiegyenlítő fizetések során a 2. § (2) bekezdés a) és e) pontja tekintetében a keretrendeletet kell alkalmazni.

(3) A 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, keretrendeletben meghatározott visszatérítési kötelezettségnek a 2016. évi éves kiegyenlítő fizetések során el nem számolt részét a 2017. évi éves kiegyenlítő fizetések során kell figyelembe venni.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletet az engedélyesek közötti kereskedelmi üzem megindulásától kell alkalmazni.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti időpont hónapja tekintetében a felek között elszámolásnak van helye oly módon, hogy a hónap hátralévő részére a 8. § szerint megállapított előzetes havi kiegyenlítő fizetést kell alkalmazni.

(4) * 

13. § *  (1) A 2. mellékletben meghatározott előzetes havi kiegyenlítő fizetéseket utoljára 2019. augusztus hónapra kell megfizetni a 8. § szerint.

(2) 2019. szeptember 1-jét követően az érintett engedélyesek közötti kapacitásdíjból származó előzetes kiegyenlítő fizetéseket a szállítási rendszerüzemeltetői működési engedély visszavonásáig - az érintett engedélyesek eltérő megállapodás hiányában - napokra bontva, arányosan kell megállapítani és utólag az érintett engedélyesek megállapodása szerinti határidőben egy összegben teljesíteni.

(3) A (2) bekezdés szerinti időszakra a 8. § (8) bekezdés szerinti forgalmi díjból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetések mértékét - az érintett engedélyesek eltérő megállapodás hiányában - utólag az érintett engedélyesek megállapodása szerinti határidőben egy összegben kell teljesíteni.

(4) A (2)-(3) bekezdés szerinti kiegyenlítő fizetések megtörténtéről az érintett engedélyesek haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül tájékoztatják a Hivatalt.

1. melléklet az 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelethez * 

I. A kapacitásdíjból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetések meghatározása:

KFkapacitás havin = KÁkap n - KÁIkap n, ahol:

(1) KÁkap n = (Ákap n - Adón) / 12

(2) KÁIkap n = [Σ(Ákap n - Adón) / Σ(ÁIkap n - Adón) * (ÁIkap n - Adón)] / 12

KFkapacitás havin = a szállítási kapacitásdíjból származó havi kiegyenlítő fizetés nagyobb, mint 0 esetén megfizetendő a befizetésre kötelezett által

kap n = a korrigált, szállítási kapacitásdíjból származó árbevétel értéke engedélyesenként

KÁIkap n = a szállítási rendszerüzemeltetési díj számításakor figyelembe vett indokolt árbevételigény kapacitásdíjas részének korrigált értéke engedélyesenként

Adón = a szállítási rendszerüzemeltetésből származó árbevétel alapján fizetendő adók és díjak nettó árbevételre vetített tárgyévi átlagos értéke

Ákap n = a szállítási kapacitásdíjból származó árbevétel értéke engedélyesenként

ÁIkap n = a szállítási rendszerüzemeltetési díj számításakor figyelembe vett indokolt árbevételigény kapacitásdíjas része

Minden tényező forintban kifejezve.

II. A forgalmi díjból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetések meghatározása:

KFforgalmi havi n = Áforgalmi n - KÁforgalmi n, ahol:

forgalmi n = Dn * Q

Dn = Pn/Σ Pn * Dszabályozott

KFforgalmi n = az engedélyes szállítási forgalmi díjból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetése nagyobb, mint 0 esetén megfizetendő a befizetésre kötelezett által

forgalmi n = a szállítási forgalmi díjból származó árbevétel korrigált értéke engedélyesenként (Ft),

Dn = a kompresszoraránnyal súlyozott forgalmi díj (Ft/MWh)

Q = az összekapcsolási ponton mért időszaki gázforgalom (MWh)

Pn = az engedélyes működési engedélyében szereplő beépített kompresszorteljesítmény

Dszabályozott = a keretrendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szállítási rendszerüzemeltetési díj (forgalmi díj Ft/MWh)

Áforgalmi n = az engedélyes számlázott (időszaki) forgalmi árbevétele (Ft), azaz Q * Dszabályozott

III. A szállítási kapacitásdíjból és forgalmi díjból származó éves kiegyenlítő fizetések meghatározása:

Kapacitásdíj tekintetében:

KFkapacitás évesn = (KÁkap n - KÁIkap n) - ΣKFkapacitás havin, ahol:

(1) KÁkap n = Ákap n – VSZn – Adókap n

(2) KÁIkap n = Σ(Ákap n - VSZn - Adókap n) / Σ(ÁIkap n - VSZn - Adókap n) * (ÁIkap n - VSZn - Adókap n)

KFkapacitás évesn = a szállítási kapacitásdíjból származó éves kiegyenlítő fizetés nagyobb, mint 0 esetén megfizetendő a befizetésre kötelezett által

KFkapacitás havin = a tárgyév során megfizetett és megkapott, I. pont szerinti előzetes havi kiegyenlítő fizetések összege

kap n = a szállítási kapacitásdíjból származó korrigált árbevétel értéke engedélyesenként

KÁIkap n = a szállítási kapacitásdíj számításának alapjául szolgáló indokolt árbevételigény korrigált értéke engedélyesenként

Adókap n = a szállítási rendszerüzemeltetésből származó árbevétel alapján fizetendő adók és díjak nettó árbevételre vetített tárgyévi tény értéke

Ákap n = a szállítási kapacitásdíj-árbevétel értéke engedélyesenként

VSZn = adott engedélyes által átadott, a 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti visszatérítés

ÁIkap n = a szállítási kapacitásdíj számításának alapjául szolgáló indokolt árbevételigény

Forgalmi díj tekintetében:

KFforgalmi évesn = (Áforgalmi n - KITKforgalmi n) - ΣKFforgalmi havin, ahol:

(1) KITKforgalmi n = ΣÁforgalmi / Σ ITKforgalmi * ITKforgalmi n

KFforgalmi évesn = a szállítási forgalmi díjból származó éves kiegyenlítő fizetés nagyobb, mint 0 esetén megfizetendő a befizetésre kötelezett által

KITKforgalmi n = az engedélyes korrigált mennyiségarányos indokolt költsége

ITKforgalmi n = a forgalmi díj alapját képező mennyiségarányos indokolt költségek engedélyesenként

Áforgalmi n = a szállítási forgalmi díjból származó árbevétel értéke engedélyesenként

KFforgalmi havin = a tárgyév során megfizetett és megkapott, II. pont szerinti előzetes havi kiegyenlítő fizetések összege

Minden tényező forintban kifejezve.

2. melléklet az 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelethez * 

A 8. § (4) bekezdése szerinti, a kapacitásdíjból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetések mértéke

A B
1. A 2. § (4) bekezdés a) pontja szerint befizetésre kötelezett A 2. § (4) bekezdés b) pontja szerint kifizetésre jogosult
2. Engedélyes megnevezése FGSZ Földgázszállító Zrt. Magyar Gáz Tranzit Zrt.
3. Kiegyenlítő összeg mértéke, Ft 336 298 000 -336 298 000

3. melléklet az 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelethez * 

A 2018. tárgyévi éves kiegyenlítő fizetések mértéke

A B
1. A 2. § (4) bekezdés a) pontja szerint befizetésre kötelezett A 2. § (4) bekezdés b) pontja szerint kifizetésre jogosult
2. Engedélyes megnevezése FGSZ Földgázszállító Zrt. Magyar Gáz Tranzit Zrt.
3. Kiegyenlítő összeg mértéke, Ft 601 375 475 - 601 375 475

  Vissza az oldal tetejére