A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2015. (III. 30.) BM rendelet

az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Általános szabályok

1. § Az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz büntetés-végrehajtási jogviszony során történő alkalmazásának előkészítése és végrehajtása során a büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezeti egységei a jogszabályokban és az ebből a célból kötött együttműködési megállapodásban meghatározottak alapján együttműködnek.

2. § (1) Az elítéltek büntetés-végrehajtási intézeten (a továbbiakban: bv. intézet) kívüli mozgásának nyomon követése érdekében biztonsági intézkedésként alkalmazható, valamint a reintegrációs őrizet végrehajtása során meghatározott feladatokhoz kapcsolódó elektronikus távfelügyeleti eszközöket és távfelügyeleti infrastruktúrát (a továbbiakban: elektronikus távfelügyeleti rendszer) a rendőrség biztosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus távfelügyeleti rendszert a rendőrség olyan módon üzemelteti, hogy a bv. szervezet állományának arra jogosult tagjai kizárólag a biztonsági intézkedés, illetve a reintegrációs őrizet hatálya alatt álló elítéltekkel kapcsolatos adatokhoz, információkhoz férjenek hozzá.

2. A biztonsági intézkedésre vonatkozó szabályok

3. § (1) Az elektronikus távfelügyeleti eszköz biztonsági intézkedésként való alkalmazásáról a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben (a továbbiakban: Bv. tv.) és a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendeletben meghatározottak alapján az elítélt elhelyezését biztosító bv. intézet parancsnoka dönt.

(2) A biztonsági intézkedéshez kapcsolódó mozgási területeket, magatartási szabályokat a bv. szervezet arra kiképzett tagja rögzíti az elektronikus távfelügyeleti rendszerben.

(3) Az elektronikus távfelügyeleti eszközt az elítéltre a bv. intézet személyi állományi tagja helyezi fel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti döntésről a bv. intézet tájékoztatja az elítélt tartózkodási helye szerint illetékes rendőri szervet.

3. A reintegrációs őrizetre vonatkozó szabályok

4. § Az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazhatóságának feltétele, hogy a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölt ingatlan rendelkezzen

a) elektromos hálózattal és folyamatos tápellátással,

b) az elektronikus távfelügyeleti eszközök adatforgalmazásához szükséges hálózati lefedettséggel és jelerősséggel.

5. § (1) A büntetés-végrehajtási bíró által meghatározott tartózkodási helyet, mozgási területeket, magatartási szabályokat, illetve az ezek bármelyikében bekövetkező változásokat a bv. szervezet erre kiképzett tagja rögzíti az elektronikus távfelügyeleti rendszerben.

(2) A reintegrációs őrizet elrendeléséről szóló büntetés-végrehajtási bírói határozatot - annak kézhezvételét követően - a bv. intézet tájékoztatásul megküldi a határozatban megjelölt ingatlan területi elhelyezkedése szerint illetékes rendőri szervnek.

(3) Az elektronikus távfelügyeleti eszközöket a szabadon bocsátó bv. intézetben a parancsnok által kijelölt, erre kiképzett személy helyezi fel.

(4) Az elítéltet az elektronikus távfelügyeleti eszközök sikeres aktiválása után lehet szabadon bocsátani.

4. Közös szabályok

6. § (1) A távfelügyelet ellátásával kapcsolatos feladatokat a szabadon bocsátó bv. intézet technikai központja (a továbbiakban: intézeti ügyelet), illetve a bv. szervezet erre a célra létrehozott országos felügyeleti központja (a továbbiakban: távfelügyeleti központ) a 2. § (2) bekezdése alapján a rendőrség által biztosított hozzáférésen keresztül látja el.

(2) Az elektronikus távfelügyeleti eszközök nem rendeltetésszerű működésére, és a meghatározott magatartási szabályok megszegésére vonatkozó jelzéseket az intézeti ügyelet és a távfelügyeleti központ értékeli.

(3) Ha az értékelés alapján vélelmezhető, hogy az elítélt az elektronikus távfelügyeleti eszközt abból a célból távolította el, rongálta meg, semmisítette meg vagy tette használhatatlanná, hogy a biztonsági intézkedés, vagy a reintegrációs őrizet hatálya alól kivonja magát, az intézeti ügyelet erről - az elítélt megtalálásához szükséges információk egyidejű átadásával rendőri intézkedést kérve - haladéktalanul értesíti az ingatlan területi elhelyezkedése szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját.

(4) Ha a rendőri intézkedés során megerősítést nyer a (3) bekezdés szerinti cselekmény, a Bv. tv. 187/E. § (1) bekezdésben foglalt intézkedés megtétele érdekében értesíteni kell a szabadon bocsátó bv. intézetet.

(5) Ha a rendőri intézkedés során nem igazolható a (3) bekezdés szerinti cselekmény, a reintegrációs őrizet elrendeléséről szóló büntetés-végrehajtási bírói határozatban megjelölt ingatlan területi elhelyezkedése szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központja az intézeti ügyeletet erről haladéktalanul tájékoztatja.

(6) Ha az intézeti ügyelet és a távfelügyeleti központ - a rendőrség (5) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján - az elektronikus távfelügyeleti eszköz működési zavarát, illetve cseréjének szükségességét állapítja meg, haladéktalanul intézkedik az eszköz javítása vagy cseréje iránt.

(7) A (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő jelzés esetén az intézeti ügyelet vagy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő intézkedik, szükség esetén a büntetés-végrehajtási bíró intézkedését kezdeményezi a bv. intézet parancsnoka útján.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére