A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2015. (IV. 9.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának képzését szolgáló továbbképzési rendszeréről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet személyi hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra (a továbbiakban: NAV), továbbá a NAV-nak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 15. § (1) bekezdésében meghatározott személyi állományára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. foglalkoztatott: a NAV tv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott személyek;

2. hatósági jellegű képzés: a NAV hivatásos állományába felvett személyek számára szervezett, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 16. pontjának megfelelő képzések, amelyek:

a) *  a NAV foglalkoztatási szabályzata alapján a NAV hivatásos állományába felvett személy részére meghatározott előképző tanfolyam,

b) a NAV tv. 17/A. § (1) bekezdése alapján a NAV hivatásos állományába felvett személy részére meghatározott alapfokú szaktanfolyam,

c) a NAV tv. 17/A. § (1) bekezdése alapján a tiszti vagy főtiszti állománycsoportba tartozók részére előírt középfokú szaktanfolyam;

3. informatikai képzés: informatikai eszközök, programok, szoftverek használatára felkészítő általános és speciális informatikai ismereteket közvetítő képzés;

4. képzési forma: a jelenléti képzés, az elektronikus képzés és a vegyes képzés;

5. képzési program: a képzés - a 6. § (1) bekezdésében felsorolt tartalmakat magában foglaló - átfogó terve;

6. készség- és képességfejlesztés: strukturált tapasztalatszerző eljárások működtetésével tapasztalati tanulást megvalósító képzés, amelyen a csoportdinamikai hatások tudatos alkalmazásával a résztvevők szociális és interperszonális készségei, képességei fejlődnek;

7. kötelező szakmai alapképzés: olyan kötelezően elvégzendő képzés, amely a munkakör betöltését követően a munkakör, munkaköri tevékenység szakszerű, folyamatos, hatékony ellátását szolgáló elengedhetetlen alapismeretet, tudásanyagot közvetíti;

8. modul: a képzési program olyan képzési egysége, ami egy logikailag összetartozó ismeretanyagnak önállóan kezelhető, meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező, mérhető kimenetű, önállóan is tanítható része;

9. Oktatási Szakértői Munkabizottság: a NAV-nak a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: KEKI) által felkért foglalkoztatottakból álló testülete, amely a NAV szakmai-szervezeti elvárásait képviselve működik közre a KEKI képzési programkínálat tartalmi és formai kereteinek meghatározásában, támogatja a képzési rendszer NAV szintű fejlesztésének feladatait;

10. oktatás-módszertani képzés: oktatók, képzési program-fejlesztésben közreműködők andragógiai, felnőttképzés-módszertani, készség és képesség fejlesztési ismereteinek megalapozását, bővítését szolgáló képzés;

11. szakmai képzés: olyan képzés, amely egy adott munkaköri tevékenység szakszerű, folyamatos, hatékony ellátását szolgáló ismeretet, tudásanyagot közvetíti;

12. szakmai továbbképzés: olyan képzés, amely a szakmai képzés és szakmai alapképzés során elsajátított kompetenciákra építve, a szakmai tudás és a szakmai kompetenciák bővítését szolgálja;

13. szaknyelvi képzés: a foglalkoztatott munkaköri tevékenységének ellátásához szükséges idegen nyelvű szakmai kompetencia fejlesztését szolgáló nyelvi képzés;

14. trénerképzés és tréner továbbképzés: a NAV trénerei készség- és képességfejlesztési ismereteinek megalapozását, bővítését biztosító, háromfázisú (azaz saját élményen, pedagógiai-pszichológiai elméleti-módszertani ismeretbővítésen és szupervízión/esetmegbeszélésen alapuló) képzés;

15. vezetőképzés: a vezetői munkakör ellátásához szükséges kompetenciákat fejlesztő képzés.

3. A foglalkoztatottak képzése, a NAV képzési terve

3. § (1) *  A NAV az egyes tevékenységeinek szakszerű ellátása, valamint a szervezeti feladatoknak a stratégiai célokkal összhangban történő megvalósítása érdekében - az állami adó- és vámhatóság vezetője által jóváhagyott éves képzési tervben foglaltaknak megfelelően - biztosítja a foglalkoztatottak jogszabályokban és a NAV foglalkoztatási szabályzatában előírt képzéseken való részvételét.

(2) A NAV éves képzési terve tartalmazza:

a) a KEKI által biztosított képzéseket,

b) a közigazgatási alap- és szakvizsga, az ügykezelői alapvizsga képzéseket,

c) a rendészeti alap- és szakvizsga képzéseket, valamint

d) a foglalkoztatottak fejlesztését szolgáló, egyéb nem NAV által szervezett képzéseket.

4. A KEKI által biztosított képzések rendszere

4. § (1) A KEKI biztosítja a foglalkoztatottak részére a munkaköri feladatok ellátásához szükséges, a NAV tv. 32/Z. §-án alapuló képzéseket. A KEKI képzési feladatait a NAV szakmai és szervezeti igényeinek és prioritásainak megfelelően, az Oktatási Szakértői Munkabizottságok közreműködésével a (2) bekezdésben meghatározott képzéstípusoknak megfelelő képzési programok kifejlesztésével, és a kifejlesztett képzési programok alapján a képzések megvalósításával látja el.

(2) A KEKI az alábbi képzési típusokat biztosítja:

a) hatósági jellegű képzés,

b) kötelező szakmai alapképzés,

c) szakmai képzés,

d) szakmai továbbképzés,

e) szaknyelvi képzés,

f) informatikai képzés,

g) készség- és képességfejlesztés,

h) vezetőképzés,

i) oktatás-módszertani képzés és

j) trénerképzés és tréner továbbképzés.

5. § *  A KEKI a képzéseit a 4. § (1) bekezdésében meghatározott módon a képzési programok alapján valósítja meg. A képzési programokat a KEKI igazgatója hagyja jóvá.

6. § (1) A képzési program az alábbiakat tartalmazza:

a) a képzési program megnevezését,

b) a képzés típusát,

c) a képzés célját,

d) a képzés során megszerezhető kiemelt kompetenciákat,

e) a résztvevők körét (célcsoportot),

f) a bekapcsolódás feltételeit,

g) a tananyag egységeinek megnevezését,

h) a képzés formáit,

i) a képzés időtartamát (elmélet, gyakorlat) és a vizsga időtartamát,

j) a képzési csoportlétszámot,

k) a képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírását,

l) a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány, illetve igazolás kibocsátásának feltételeit, és

m) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

(2) A két vagy több modulból felépített képzési programok egyes moduljai önálló képzési programként is funkcionálhatnak, amennyiben a célcsoport szerinti képzési igény ily módon is kielégíthető.

(3) A képzési program mellékletét képezi a tematika, amelyben az (1) bekezdés g) pontja szerinti tananyagegységeket kell részletezni.

(4) A képzés eredményes elvégzéséről a KEKI tanúsítványt vagy - jogszabályban meghatározott esetben - igazolást ad ki a foglalkoztatott részre.

7. § A képzési program szerint folyó képzésekre a KEKI a képzésre jelentkezővel szerződést köt. A szerződés az alábbiakat tartalmazza:

a) a szerződő felek adatait,

b) a képzés megnevezését, célját, helyszínét, összóraszámát, kezdő és befejező időpontját, valamint a vizsga tervezett időpontját,

c) a képzésben résztvevő teljesítménye értékelésének módját, formáját, a vizsgára bocsátás feltételeit, valamint a vizsgaszervezés módját és formáját,

d) a képzéssel kapcsolatban felmerülő képzési költség és díj mértékét, továbbá - a NAV tv. 32/Z. § (5)-(5a) bekezdésére figyelemmel - megfizetésének szükségességét és módját,

e) a megengedett hiányzás mértékét,

f) a résztvevő hozzájárulását a képzéssel kapcsolatos adatainak kezeléséhez, nyilvántartásához,

g) a szerződő felek szerződésszegésének következményeit.

8. § A KEKI

a) a képzési tevékenysége minőségének folyamatos javítása céljából minőségirányítási rendszert működtet, mely rendszer ciklikusan visszatérő fázisokból (tervezés, megvalósítás, felmérés, értékelés és visszacsatolás) áll, melyek megjelennek a képzési-, irányítási-, és fejlesztési tevékenységekben,

b) gondoskodik az általa működtetett képzési rendszer folyamatos fejlesztéséről, ennek keretében a képzési folyamatok és a képzési programok fejlesztéséről,

c) gondoskodik a képzési tevékenységgel kapcsolatos, 9. § (2) bekezdés j) pontja szerinti, nyilvántartások vezetéséről,

d) biztosítja a képzési programokban leírt személyi és tárgyi feltételeket,

e) képzési szolgáltatásokat nyújt.

9. § (1) *  A KEKI képzésszakmai területe minőségirányítási kézikönyvét (a továbbiakban: Minőségirányítási Kézikönyv) a KEKI igazgatója adja ki.

(2) A Minőségirányítási Kézikönyv tartalmazza:

a) a minőségpolitikai nyilatkozatot,

b) a képzésszakmai terület irányításának, szervezetének leírását,

c) a képzésszakmai terület stratégiai tervdokumentumainak (minőségcélok, fejlesztési terv) leírását,

d) az éves képzéstervezés folyamatát, dokumentumait,

e) a képzésfejlesztés folyamatát,

f) a képzésszervezés folyamatát, dokumentumait,

g) a képzésben közreműködő oktatók kiválasztására, felkészültségére vonatkozó előírásokat,

h) az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását,

i) a teljesítménymérési és értékelési rendszer leírását,

j) a nyilvántartási (program-, tanfolyami-, résztvevői-, és oktatói nyilvántartás) rendszer leírását.

(3) A Minőségirányítási Kézikönyvet 2 évente felül kell vizsgálni.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § * 


  Vissza az oldal tetejére