A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) a Nemzetgazdasági Minisztérium,

b) a nemzetgazdasági miniszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv, és

c) a nemzetgazdasági miniszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül,

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben fokozottan ki van téve jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett támadásnak vagy fenyegetésnek,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

4. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 3. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Nemzetgazdasági Minisztérium hivatali szervezete

1. A Nemzetgazdasági Minisztériumban

1.1. a minisztérium kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet, miniszteri titkárság, társadalmi kapcsolatokért felelős szervezeti egység, sajtó és kommunikációs feladatokért felelős szervezeti egység, gazdasági tanácsadói feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,

1.2. az állami vezető kabinetjének, titkárságának valamennyi munkaköre,

1.3. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető,

1.4. a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó,

1.5. az integritás tanácsadó,

1.6. a biztonsági vezető,

1.7. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a minisztériumban kijelölt biztonsági megbízott,

1.8. az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör, rendszerbiztonsági felügyelő,

1.9. a szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkakör,

1.10. a rendszeradminisztrátor,

1.11. a titkos ügykezelő,

1.12. a szakképzési és felnőttképzési támogatási referens és főreferens munkaköre,

1.13. a reál költségvetési fejezetek tekintetében védelemgazdasági feladatokkal foglalkozó szervezeti egység vezetője és tárcaelőadója,

1.14. a védelmi és biztonsági szakterülettel kapcsolatos munkakör,

1.15. a nemzetközi szerződések előkészítésével foglalkozó munkakör,

1.16. a kereskedelmi és energiahatékonysági munkakör,

1.17. a stratégiai iparágak fejlesztésével kapcsolatos munkakör,

1.18. a személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,

1.19. a miniszteri, minisztériumi protokoll feladatokat ellátó valamennyi munkakör,

1.20. a belső ellenőrzési egység valamennyi munkaköre,

1.21. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör.

B) *  Kormányhivatalok

1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál

1.1. a gazdasági vezető,

1.2. a szabadalmi ügyekért, a hatósági ügyvitelért felelős szervezeti egység vezetője, az iparjogvédelmi lajstromvezetésért felelős szervezeti egység vezetője,

1.3. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,

1.4. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör.

C) Központi hivatal

1. * 

2. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságnál

2.1. valamennyi munkakör.

3. A Magyar Államkincstárnál

3.1. a központi szerv és a területi szerv igazgatója, igazgató-helyettese,

3.2. az irodavezető és az irodavezető-helyettes,

3.3. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,

3.4. a gazdasági vezető,

3.5. a biztonsági feladatokat ellátó munkakör,

3.6. a közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző szervezeti egység valamennyi munkaköre,

3.7. az adatvédelmi felelős,

3.8. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-a alapján kijelölt személy és helyettese,

3.9. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodásával összefüggő kincstári feladatot ellátó munkaköre,

3.10. a Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközeiben meghatározott kritikus informatikai alkalmazások és azokat működtető infrastruktúra kiszolgálásához és felügyeletéhez rendelt privilegizált jogosultsággal rendelkező munkatárs, valamint az irányítási jogkörrel rendelkező vezető,

3.11. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,

3.12. a titkos ügykezelő,

3.13. a minősített adatkezelést végző munkatárs,

3.14. az integritás tanácsadó,

3.15. a belső ellenőr.

4. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál

4.1. a szakképzési főosztályvezető,

4.2. a képzési főosztályvezető,

4.3. a pénzügyi és számviteli osztályvezető,

4.4. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,

4.5. az integritás tanácsadó,

4.6. a belső ellenőr,

4.7. a titkos ügykezelő.

5. *  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál

5.1. a gazdasági vezető,

5.2. a személyi titkár, a tanácsadó, az integritás tanácsadó,

5.3. a szakfőigazgató,

5.4. a Központi Irányítás főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese,

5.5. a főigazgató, a főigazgató-helyettes, az igazgató, az igazgató-helyettes,

5.6. a különös hatásköri ügyekkel foglalkozó szervezeti egység valamennyi munkaköre,

5.7. *  a belső adatvédelmi felelősi, adatvédelmi referensi és biztonsági megbízotti feladatokat ellátók munkaköre, a biztonsági referens és főreferens munkaköre, a biztonsági vezető, a Biztonsági Főosztály személyi állományába tartozó valamennyi foglalkoztatott,

5.8. *  a kiemelt belső ellenőr,

5.9. a dokumentációs, a szervezetbiztonsági, a beruházási, az ellátási, a folyószámla-felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egység vezetője,

5.10. a Központi Irányítás közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység, a pénzmosás elleni információs iroda, az OLAF koordinációs iroda valamennyi munkaköre,

5.11. *  a munkaköri leírásuk alapján kockázatkezelési feladatokat ellátó foglalkoztatottak,

5.12. * 

5.13. a Központi Irányítás rendészeti feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és azon foglalkoztatottja, aki munkaköri leírása alapján ügyeletesi, védelemigazgatási vagy EDR diszpécserszolgálati feladatot lát el,

5.14. az információvédelmi és folyamatszabályozási feladatokat, az adatvagyon-gazdálkodási tevékenységet ellátó szervezeti egységek vezetője és a kiemelt informatikai fejlesztések, valamint az egyéb informatikai tárgyú beszerzések előkészítését ellátó szervezeti egységek valamennyi munkaköre,

5.15. az információvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egység informatikai szakreferense, aki munkaköri leírása alapján részt vesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal informatikai hálózataival kapcsolatos biztonsági szempontú elemzésben, értékelésben,

5.16. a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság valamennyi vezetője, az igazgatóhelyettesek közvetlen munkatársai, továbbá az Általános Főosztály, illetve a Különös Hatásköri Ellenőrzési Főosztály ellenőrzési, hatósági és adóügyi munkakörcsoportjaiból kijelölt foglalkoztatottak, az igazgatóság azon foglalkoztatottjai, akik munkaköri leírásuk alapján az Általános Főosztály különös illetékességi körébe tartozó adózók adatait tartalmazó adatállománnyal kapcsolatba kerülnek,

5.17. *  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága azon főosztályainak vezetői, foglalkoztatottjai, továbbá azon kijelölt megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságokon eljáró ügyfélszolgálati foglalkoztatottak, akik munkaköri leírásuk alapján a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság különös hatáskörébe tartozó egyes adózók ügyeit intézik,

5.18. az informatikai feladatokat ellátó intézet alaptevékenységébe tartozó szervezeti egységek vezetői,

5.19. a rendszerbiztonsági felügyelő, a rendszeradminisztrátor,

5.20. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos informatikai rendszereit tervező, fejlesztő vagy országos informatikai rendszerek által használt adatbázisokhoz hozzáféréssel rendelkező üzemeltetési, alkalmazástámogatói feladatokat ellátó foglalkoztatott,

5.21. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos adatátviteli hálózatának egészét tervező és üzemeltető foglalkoztatott,

5.22. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kockázatkezelési, illetve ellenőrzési tevékenységéhez készített specifikációhoz és algoritmusokhoz teljes körűen hozzáférő foglalkoztatott,

5.23. a Bevetési Igazgatóság azon foglalkoztatottja, aki munkaköri leírása alapján speciális műveleti tevékenységet főtevékenységként végzi,

5.24. a Bűnügyi Főigazgatóság főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese, a Főigazgatóság alaptevékenységébe tartozó feladatokat ellátó szervezeti egységek osztályvezetői és valamennyi foglalkoztatottja, valamint a Bűnügyi Főigazgatóságon bűnüldözési belső adatvédelmi felelősi, valamint bűnüldözési informatikai biztonsági feladatokat ellátó foglalkoztatott,

5.25. a területi bűnügyi igazgatóságok osztályvezetői és valamennyi foglalkoztatottja,

5.26. a rejtjeltevékenységet ellátó foglalkoztatott, valamint a felügyeletét ellátó vezető munkaköre,

5.27. a titkos ügykezelő,

5.28. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon foglalkoztatottja, akinek a munkaköri feladatainak ellátásához Személyi Biztonsági Tanúsítvány megléte szükséges.

6. *  A Nemzeti Akkreditáló Hatóságnál

6.1. a főosztályvezető, a főosztályvezető-helyettes, az osztályvezető,

6.2. az akkreditálási eljárással kapcsolatos feladatot ellátó személy munkaköre,

6.3. a személyügyi feladatot ellátó személy munkaköre,

6.4. az integritás tanácsadó,

6.5. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatot ellátó személy munkaköre,

6.6. az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör,

6.7. a belső ellenőr.

D) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv

1. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál

1.1. a főigazgató és a főigazgató titkárságának valamennyi munkaköre,

1.2. a főigazgató-helyettes,

1.3. az igazgató,

1.4. a főosztályvezető,

1.5. az ügykezelési feladatot ellátó szervezeti egység vezetője,

1.6. a biztonsági feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,

1.7. a gépjárművezető,

1.8. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó személy munkaköre,

1.9. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,

1.10. a központosított közbeszerzési portál adatkezelője,

1.11. a belső ellenőr,

1.12. a titkos ügykezelő.


  Vissza az oldal tetejére