A jogszabály mai napon ( 2019.11.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a Kormány 2015/2016-os tanévre szóló szakmaszerkezeti döntését (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1−4. melléklet tartalmazza, az e §-ban meghatározottak szerint.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2015/2016-os tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 2015/2016-os tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az iskolai rendszerű szakképzésben

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján a részszakképesítésre,

b) a kizárólag speciális szakiskolában oktatható szakképesítésre,

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra, és

d) a büntetés-végrehajtási intézetben

történő beiskolázásra.

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

(8) A fenntartó a (6) bekezdés c) pontja szerinti képzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult.

2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 31. pontja alapján a 2016. februárban induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell.

(3) A 2. és a 4. mellékletben meghatározott keretszámokon a korlátozottan támogatott szakképesítések, szakközépiskolai ágazatok esetén, az iskolai rendszerű szakképzésbe, az oktatás munkarendjétől független beiskolázható tanulói létszám értendő.

(4) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy szakközépiskolai ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben az érintett szakképesítés vagy szakközépiskolai ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül.

3. § (1) A fenntartó - az állami intézményfenntartó központ és az agrárpolitikáért felelős miniszter kivételével - köteles megteremteni a 2. vagy a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó - a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával - haladéktalanul írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

4. § (1) A fenntartó kétoldalú megállapodás megkötésével köteles gondoskodni arról, hogy a megyében működő másik szakképző iskolai fenntartó (a továbbiakban: átvevő fenntartó) a 2015/2016-os tanévet megelőzően átvegye a 2. vagy a 4. melléklet szerint rá meghatározott keretszámot vagy annak egy részét, ha részben vagy egészben nem tudja megteremteni a rá meghatározott keretszám szerinti beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy

d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb, önhibáján kívül álló ok

miatt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást az érintett szakképző iskolai fenntartók 2015. augusztus 31-ig, a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2016. január 15-ig öt példányban, írásban kötik meg. A megállapodásban pontosan meg kell jelölni az érintett szakképesítést, szakközépiskolai ágazatot, a jogosult fenntartó 2. vagy 4. melléklet szerinti keretszámának egy részét vagy egészét, a 2. vagy a 4. mellékletben foglalt táblázat sorának és oszlopának megjelölésével.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy az átvevő fenntartó a szakképző iskolájában rendelkezzen az érintett szakképesítés vagy ágazati szakközépiskolai képzés indításának feltételeivel. A nem állami átvevő fenntartó hatályos szakképzési megállapodásában rögzített létszámkeretet nem lépheti túl a 2. és a 4. melléklet szerinti keretszám és az átvenni kívánt keretszám összege.

(4) Az átvevő fenntartó az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján akkor jogosult költségvetési hozzájárulásra, ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, valamint az OKJ 6. mellékletében szereplő szakképesítések esetén az agrárpolitikáért felelős miniszter a megállapodást ellenjegyezte. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv és az agrárpolitikáért felelős miniszter ellenjegyzi a megállapodást, ha az megfelel a (2), (3) és az (5) bekezdésben foglaltaknak.

(5) Az átvevő fenntartó a megállapodást, a megkötését követő 3 napon belül - működési engedélyhez kötött szakképző iskola esetén a jogerős működési engedély fenntartó által hitelesített másolatával - négy példányban megküldi az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. A megállapodás azon példánya, melyet az átvevő fenntartó nem küld meg ellenjegyzés céljából, a 2. és a 4. melléklet alapján keretszámmal rendelkező, átadó fenntartónál marad, aki ezzel igazolhatja, hogy eleget tett az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének.

(6) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv azon megállapodás négy példányát, melyben az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések is szerepelnek, a kézhezvételtől számított 15 napon belül ellenjegyzésével továbbítja az agrárpolitikáért felelős miniszternek. Ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást nem jegyzi ellen, az agrárpolitikáért felelős miniszternek történő megküldés nélkül, a kézhezvételtől számított 15 napon belül a beküldött négy példányt visszaküldi az átvevő fenntartónak, az ellenjegyzés elmaradásának írásbeli indoklásával együtt. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv akkor, ha az agrárpolitikáért felelős miniszternek nincs ellenjegyzési jogosultsága, az előbbiekben meghatározott módon jár el.

(7) Az agrárpolitikáért felelős miniszter a kézhezvételtől számított 15 napon belül ellenjegyzésével visszaküldi a megállapodás három példányát az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

(8) Ha az agrárpolitikáért felelős miniszter a megállapodást nem jegyzi ellen, a megállapodás négy példányát a kézhezvételtől számított 15 napon belül az ellenjegyzés elmaradásának írásbeli indoklásával együtt az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek visszaküldi. Ebben az esetben az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a kézhezvételtől számított 15 napon belül az agrárpolitikáért felelős miniszter indoklásával együtt továbbítja a megállapodás négy példányát az átvevő fenntartónak.

(9) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az ellenjegyzést - az agrárpolitikáért felelős miniszter ellenjegyzése esetén a kézhezvételt - követően, 15 napon belül az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, valamint az átvevő fenntartónak, és ezt követően a megállapodást a honlapján nyilvánosságra hozza.

5. § Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1) * 

(2) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] rendelkezéseit kell alkalmazni

a) a 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján megkötött és e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos támogatási szerződésekből fakadó jogok és kötelezettségek tekintetében, és

b) azon támogatási kérelem és támogatás tekintetében, amelyre vonatkozóan a 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése alapján a Kormány döntést hozott.

1. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez

A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2015/2016. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
1 Szakképesítés megnevezése (száma) Bács-
Kiskun megye
Baranya megye Békés megye Borsod-
Abaúj-
Zemplén megye
Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-
Moson-
Sopron megye
Hajdú-
Bihar megye
Heves megye Jász-
Nagykun-
Szolnok megye
Komárom-
Esztergom megye
Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-
Szatmár-
Bereg megye
Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye
2 Abroncsgyártó (34-543-01) N N N N K N T N T K N T N K N K N N N N
3 Ács (34-582-01) T T T T T T K T K K T T T T T T T T K K
4 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01) N N N K N N K N N N K N N K N K N N N N
5 Államháztartási ügyintéző (54-344-04) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
6 Állattartó szakmunkás (35-621-01) K N K K N K K N K K K T T K K K K K N N
7 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01) K N K K N K K K N N K N N K K K K N N N
8 Ápoló (55-723-01) T T T T T T K T T T T T T T K T T T T K
9 Aranyműves (55-211-01) N K N K K N N N K N N N N N N K N K N N
10 Artista (54-212-01) N N N N K N N N N N N K N N N N N N N N
11 Asztalos (34-543-02) T K K T T T T K K T T T T T K K T T K T
12 Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01) N K N N T K N N T K N N T T N N K N N N
13 Autóelektronikai műszerész (54-525-01) T K K K T T K K K T K T T T T K K K K T
14 Autógyártó (34-521-01) N N N K N N N K T T K T T K K N N K N N
15 Automatikai technikus (54-523-01) K K K K K K T K T K K K T K N K K T N K
16 Autószerelő (54-525-02) T K K K K K K K K T K T T K T K K T T K
17 Autótechnikus (55-525-01) K K K K T K K K K K K T T T K K K T K K
18 Avionikus (54-525-03) N N N N K N N N K N N N N N N N N N N N
19 Bádogos (34-582-02) K T K K T K K K K K K T T T K T T K K N
20 Bányaipari technikus (54-544-01) N K N K N N N N N K N T T K N N T N K N
21 Belovagló (35-813-01) N N K N N N K N N N N T N N N N N N N N
22 Biogazdálkodó (35-621-02) K N K K N N K N K N K K T K K K K K N N
23 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01) N K N K K N N N N N N N N N N N N N N N
24 Bőrdíszműves (34-542-01) N K K K K N K N K N K K K N K K N K N N
25 Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01) N N N N K N N N K N K N N N K N N N N N
26 Bronzműves és szoboröntő (55-211-02) N N N K K N N N N N N N N N N K N N N N
27 CAD-CAM informatikus (54-481-01) K K K K K K K K K N K K K K K K K K K K
28 Cipőkészítő (34-542-02) K T K K T N K N K N K N T N K K K K N N
29 CNC gépkezelő (35-521-01) T T T T T K T K T T T T T T K T T T T T
30 Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
31 Cukrász (34-811-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
32 Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02) T K T T T T K K T K T T T K K K T T K K
33 Dekoratőr (54-211-01) K N K K K K K N K K K N K K K N N K N N
34 Dietetikus szakács (35-811-03) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
35 Díszítő festő (55-211-03) N K K K K N N K K N N N N N N K N N K N
36 Díszlettervező (55-211-04) N N N N K N N N N N N N N N N K N N N N
37 Díszműkovács (34-211-01) N N N K N N N N N N N N N N N N N N N N
38 Dísznövénykertész (34-622-01) K K K K K K K K K N K K N K K K K K K N
39 Divat- és stílustervező (54-211-02) N N K K K N K N K K K N N K K K N N N N
40 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04) N N N K K N N N K N K N N K N N K K N N
41 Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01) N N N N K N N N T N N N N K K N N N N N
42 Édesipari termékgyártó (34-541-01) N N K K K N K N N N K N N N K N N K K N
43 Egészségügyi asszisztens (54-720-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
44 Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) N N K K K K K K K N N N N K N K N N N N
45 Eladó (34-341-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
46 Elektromechanikai műszerész (34-522-01) K N K K T K N N T K K T T T K K K K K N
47 Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02) K N K K T K K K T K K K T T K K K K K N
48 Elektronikai műszerész (34-522-03) N K K K T K K K T K K T T T T K K K K K
49 Elektronikai technikus (54-523-02) K K K T T K K T T K T T T T K K K K T K
50 Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01) N N N N K N N K K N N N N K K K N N N N
51 Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01) N N N N N N K N N N N N N K K K N K K N
52 Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02) K N K K K K K N N K K N N K K K N N N N
53 Élelmiszeripari technikus (54-541-02) K N N K K K K K N N K K N K K K N K K N
54 Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
55 Épületgépész technikus (54-582-01) N T T T T K K K T T T T T T T K T K K T
56 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54-623-01) N N N N N K N K K K N N N K K N N K N N
57 Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02) N N N K N N N N N K N N N K K N N N N N
58 Erdészeti szakmunkás (34-623-01) N N N K N K N N K K N N N K K K N N N N
59 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
60 Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01) T K K K T K T T T T K T T T K N T T K K
61 Faipari technikus (54-543-01) T K T K T K K T K K K N T T T T T K T T
62 Fegyverműszerész (54-863-01) N N N N N K N N N N N N N N N N N N N N
63 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03) N K K N K K N N K N K K K N N K K N K N
64 Férfiszabó (34-542-04) N N K K K K K N K K K K T K K K K K K N
65 Festő (54-211-03) N K K K K K K K K K N N N N K K N K K N
66 Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04) K K K T T K K K K T K K T T K K T K K K
67 Finommechanikai műszerész (34-521-02) T N K K T K K N T K K N N N K K K K K N
68 Fitness-wellness instruktor (54-813-01) K N K K K K K K K N K K K K N K N K K K
69 Fluidumkitermelő technikus (54-544-02) N N K K N N N N N N N N N N N N N N N K
70 Fodrász (55-815-01) N K K K K K N K K K K K K K K K K K K K
71 Fogászati asszisztens (54-720-02) N K K K K K N K K N K N K N K N K K K N
72 Foglalkozás-szervező (55-762-01) N N K N K N N N T N K N T N K N N N N N
73 Fogtechnikus (55-724-01) N K K K K K N N K N N N N N N N K K N N
74 Fogtechnikus gyakornok (54-724-01) N K K K K K N K K N N N N N N N K K N N
75 Formacikk-gyártó (34-543-03) N N K N K K N N T N N N N N K N N N K N
76 Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) N K K K K N K N N K N N N K K N N N N N
77 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
(54-581-01)
N K K K K N N N K N N K K K K N N K N N
78 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01) K K K K T K K K T K K K T T K K K K T K
79 Gazda (34-621-01) K K K K N K K K K K K K K K K K K K K K
80 Gazdasági informatikus (54-481-02) K K K K K K N K K K K K K K K K K K K K
81 Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03) T K K T T T T T T T K T T T K T T T T T
82 Gépi forgácsoló (34-521-03) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
83 Gépjármű mechatronikus (34-525-02) K N K K K K K K K K K T T K K N N K K N
84 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01) K N K K N K N N K N N T N K K N N K N N
85 Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01) K N K N K K N N K N K T N K K N N T N N
86 Gerontológiai gondozó (55-762-02) K K K N N K N N T N K K T N K K K K N N
87 Grafikus (54-211-04) K K K K K K K K K K N K N N K K N K K N
88 Gumiipari technikus (54-543-02) N N N N K K K N K K N K N N N K K N N N
89 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)
N N K N K N N N N N N N N N N N N N N N
90 Gyakorló ápoló (52-723-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
91 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
92 Gyakorló fodrász (52-815-01) K K K K K K K K N K K K K K K K K K K K
93 Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03) K N K K K K N N K N K K K N K K K N K N
94 megjelölésével) (52-215-01) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
95 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (52-725-02)
K K K K K K N N K N K K K K K N K N K N
96 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03) K K K K K K N N K N K K K K K N N N K N
97 Gyakorló kozmetikus (52-815-02) K K K K K K K K N K K N K K K K K K K K
98 Gyakorló mentőápoló (52-723-03) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
99 Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04) K N K K K K N N K N K K K K K N K K K N
100 Gyártósori gépbeállító (34-521-05) K N K T T K T N T T K T T N K K K T T N
101 Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01) K N K K K K K N K N K N K N K K K K N N
102 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01) K K K K K K K N K N T N N N N K K N N N
103 Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01) K K K K K K N N K N K K N K K K K K N K
104 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01) N K K K K K K K K N K N K K K K K K N N
105 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02) N N K N K K N N T N N N N K N N N N N N
106 Gyógyszertári asszisztens (55-720-03) K K K K K K N N K N K K K N N K K N N N
107 Hajózási technikus (54-841-01) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
108 Halász, haltenyésztő (34-624-01) N K N N N N N N N N N K N N N N N N N N
109 Hangmester (54-213-01) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
110 Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)
(55-215-01)
N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
111 Hegesztő (34-521-06) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
112 Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02) N N K K K N N N K N N N N K N N N N N N
113 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01) N N N K K K N N K N K K T N K K K K K N
114 Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04) N N N N K K N N N N N N N N K K N N N N
115 Húsipari termékgyártó (34-541-03) T T T K T T K K T N T N T T K K T K T T
116 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05) N K K K T T K K T K K K T T K K K K K K
117 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
(35-582-03)
N K K K T K K K T K K K T T K K K K K N
118 Idegenvezető (54-812-01) K K K K K K K K K N K K K K K N K N K N
119 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
(54-481-03)
K N K K K K K N K K K K K K K K K K K N
120 Informatikai rendszergazda (54-481-04) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
121 Ipari gépész (34-521-04) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
122 Ipari gumitermék előállító (34-543-04) N N N N K K K N T K N K K N N K K N N N
123 Irodai asszisztens (54-346-01) K K K K K K N K N K K K K K K K K K K N
124 IT mentor (54-482-01) N K K K K K K N K N N N K K K K N N N N
125 Járműfényező (34-525-03) K K K K T K K K K K K K T T K K T K K K
126 Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07) N K K N K N K T T K K K T K K K K K K N
127 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04) K N K N K K N N K N K K T K K K K K K N
128 Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05) K N K N T K N N K N K K T K K K K K K N
129 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) N N N K K N K N N N N N N K N K N K N N
130 Jelmeztervező (55-211-05) N N N K K N N N N N N N N N N N N N N N
131 Kályhás (34-582-06) N N K N K K N N K K N N T K N N K K N N
132 Karosszérialakatos (34-525-06) K K K K T K K K K T T T T T K K T K T K
133 Kárpitos (34-542-05) K T K K T K K K K K K K T T K K K T K K
134 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55-725-10) K K K K K K N N T K K K K K K N K K K N
135 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02) N K K N N K N N N N N N N N N N N N K N
136 Kerámiaműves (54-211-05) N K K K K K K N K N N N N K K K N N N N
137 Kereskedő (54-341-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
138 Kertész (34-622-02) K K K K K K K K K K K K N K K K K K K N
139 Kertészeti szaktechnikus (55-622-01) N N N K N K N N N N K N N N N K N K K N
140 Kiadványszerkesztő (54-213-02) K K K K K K N K K K K N K K K N K K K N
141 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02) K K K K K K K K K N K K K K K K K N K K
142 Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05) N N N N K K N N N N N N N N N N N N N K
143 Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
K K K K K K K K K N N N N K N K N K K N
144 Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11) N N N N K K N N K N N N N N N N N N N N
145 Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12) K N N N K K N N T K K K K K K N N K K N
146 Kohászati technikus (54-521-04) N N N K N N N N N N N N N N N N N N N N
147 Korrektor (55-213-03) N N K N T N N N K N N N K N N N N N K N
148 Kozmetikus (55-815-02) N K K K K K N K K K K N K K K K K K K K
149 Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07) N N K K T N K K K K N K K T K N K K N N
150 Kőműves és hidegburkoló (34-582-08) T T T T T T T T K T T T T T K K T T T T
151 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06) K K K K K K N N K K N K K K N K K K N N
152 Környezetvédelmi technikus (54-850-01) K N K K K K K K K N K K K K K K K K K N
153 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02) N N K N K N K N T N N N T K K K K K K N
154 Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03) N N N N K N N N K N K N N N T K K T N N
155 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09) K T T T T T T K T T K T T T K T T K T K
156 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02) N N N K K K K K K N K N K K N N K K N K
157 Laboratóriumi technikus (54-524-01) N T T N K T N N T N K K N N K T N N K T
158 Lakberendező (55-211-06) N N K N T N N N K N N N T T N N K K N N
159 Látszerész és fotócikk-kereskedő (54-725-01) N N K N K N N N N N N N N N N N K N N N
160 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03) N N N N K N N K K N N N N N N N N N N N
161 Létesítményi energetikus (55-582-01) N N K K T K N N T N N N N T N K K K K N
162 Logisztikai ügyintéző (54-345-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
163 Lovastúra-vezető (54-812-02) N N K N K K K N N N N K K K K K K K K N
164 Lovász (34-621-02) K N K N N K K K N N K K K K K K K K N N
165 Magasépítő technikus (54-582-03) K K K K K K K K K K K K K K N K K K K K
166 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus
(55-541-05)
N N N N N N N N N N T N N N N N N N N N
167 Matróz-gépkezelő (34-841-02) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
168 Mechatronikai technikus (54-523-04) K T K T K T T T T K T K T K K K K T T K
169 Mechatronikus-karbantartó (34-523-01) T K K K T T K N T N K K T T K K K T K N
170 Mélyépítő technikus (54-582-04) N K K K K K K K K K N K K K N K K K N K
171 Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03) N K N N K N N N T N K N T N K K K N K N
172 Mentőápoló (55-723-11) T K K T T K N K T T T T T T K T T T K K
173 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
(34-811-02)
K K K K N K K K K N K N K N K K K K K K
174 Mezőgazdasági gépész (34-521-08) K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N
175 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05) K K K K N K K K K K K N K K K K K K K N
176 Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02) K K K K N K K K K K T K T K K T K T K N
177 Mezőgazdasági technikus (54-621-02) K K K K N K K K K K K K K K K K K K K N
178 Molnár (34-541-04) N N N N N N N N N N K N N N N N N N N N
179 Motorkerékpár-szerelő (34-525-07) K K K N K K N K K N K N K N N N K N K K
180 Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) N N N K K N K N K K N N N K K N N K N N
181 Műanyagfeldolgozó (34-521-09) K T K K K N N K T K K T T N K K K K K K
182 Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06) N T T K K K N N T K K T T N K T K N K N
183 Műbútorasztalos (35-543-01) N N K N T K N N K N K K T K K K K K K N
184 Műemlékfenntartó technikus (55-582-02) N K N N T K N K K N N N N N N N N N K N
185 Műemléki díszítőszobrász (35-582-04) N N N N T N N N K N N N N N N N N N N N
186 Műemléki helyreállító (35-582-05) N K K N T K N N K K N N N N N N K N N N
187 Műszaki informatikus (54-481-05) K K K K K K N K K K K N T K K K K K T K
188 Műszeres analitikus (55-524-03) N N N N K K N N T N N N N N N K K N N N
189 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
K K K K K K K K K K N N N K K K N K K N
190 Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) N N K K K N K N K N N N N K N K N K N N
191 Nonprofit menedzser (54-345-02) N K N K K K N N N N N N K K N N N N N N
192 Női szabó (34-542-06) T T T T T T K K K K T T T T K K T T K T
193 Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02) N N K N N K N N K N K N N K K K K N K N
194 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-03) N N N N N N N N N N N N N N N N K N N N
195 Nyomdaipari gépmester (54-213-04) K N K K K K N N K K N N K K N N K N K N
196 Optikai üvegcsiszoló (34-725-01) N N N N N N N N K N N N N N N K N N N N
197 Ortopédiai műszerész (54-726-02) K N N N K N N N K N N N N N N N N N N N
198 Orvosi elektronikai technikus (55-523-04) N N N N K N N N T N N N N N N N N N N N
199 Ötvös, fémműves (54-211-06) N K N K K N N K K N N N N N N K N K N N
200 Pantomimes (54-212-07) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
201 Papíripari technikus (55-524-04) N N N N K N N N T N N K T K N N N N N N
202 Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02) K K N K K K K K K N K N N K N K N K K N
203 Patkolókovács (35-521-03) N N K N N N N N N N N K N N N N N N N N
204 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02) N K N K K K K K K N K K K K N K K N K N
205 Pék (34-541-05) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
206 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54-343-01) K N K K K K N K K K N N K K N N K K K N
207 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
208 Pincér (34-811-03) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
209 Postai üzleti ügyintéző (54-841-09) N K K K K K N K K N K N K K K K K K N N
210 Pszichiátriai gondozó (55-762-04) K N K N N N N N T N K N T N K K K N N N
211 Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01) N K K K K N N N K N K N K K K K K N K N
212 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06) N K K N K N N N K N N N N N N K N K K N
213 Repülőgépész (54-525-05) N N N N K N N N K N N N N N N N N N N N
214 Repülőgépsárkány-szerelő (54-525-06) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
215 Ruhaipari technikus (54-542-02) K N K K K K K N K K K N T N K K K T K N
216 Sommelier (35-811-01) N K N K K N N N N N N N N N N N N N K N
217 Speciális állatfeldolgozó (35-541-01) N N N N K N N N T N K N N K N N N N N N
218 Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02) K K K K K K K K K N K K K K K K K K K K
219 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06) K N N N K K K N N N K K N K K K N K K N
220 Szakács (34-811-04) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
221 Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04) K K K K K K K K K K K K K K K N K K K K
222 Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02) K K K K K K K N K K K K K K K K K K K K
223 Szárazépítő (34-582-10) K K K K T K K K K K K K T K K K K K K N
224 Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05) N N N N N N N N T N T N T N K K K N N N
225 Szerszámkészítő (34-521-10) T K T T T K T T T K K T T T T T T T T T
226 Színész II. (55-212-01) N N K N K N N N N N N N N K N N N N N N
227 Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07) N N K N K K N N N N N N N N N N N N N N
228 Szobrász (54-211-07) N K N N K K K K K N N N N N K K N K N N
229 Szociális asszisztens (54-762-02) K K K K K K N K K N K K K K K K K N K N
230 Szociális gondozó és ápoló (34-762-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
231 Szociális szakgondozó (54-762-03) N K K K K K N N K N K K K K K K K K K N
232 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(55-762-06)
N N K K K K N N T N K N T K K K K N K N
233 Szoftverfejlesztő (54-213-05) N K K K K K N K K K K N K K K K K N K N
234 Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)
N N K N K K K K K N N N K N N N N N N N
235 Szőlész-borász (34-541-06) N K N K K N N K N K N N N K N N N K K N
236 Szövettani asszisztens (55-725-16) K N K K K N N N T N K N K K N K K K K N
237 Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) N K K K K K K K K N N N N K N K N N N N
238 Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07) N N N N K N N N N N N N N K N N N N N N
239 Távközlési technikus (54-523-05) N N N K K N N N K N K N K N K N K N K K
240 Tejipari szaktechnikus (55-541-08) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
241 Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04) K N N K K N K N T N K K T N K N K N K N
242 Térképész szaktechnikus (55-581-03) N N N N K N N N T N N N N K N N N K N N
243 Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05) K N N K K N K N T N N K T N K N K N K N
244 Tetőfedő (35-582-07) N K K K T K K K K N K T T K K K K K T N
245 Textilipari technikus (54-542-03) N N N K K K N N K N N N T K N N K N N N
246 Textilműves (54-211-08) N K K K K N K K K K N N N N K K N K N N
247 Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) K K K K K K K K K K N K K K K K K K K K
248 Útépítő (34-582-11) N K K K T N N N K K K K T T N N K N N N
249 Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05) N N K K K N K N K N N N T N N N K N N N
250 Ügyviteli titkár (54-346-02) K K K K K K K K N K K K K K K K K K K K
251 Üvegműves (54-211-09) N N N N K N N K N N N N N N N K N N K N
252 Vadászpuska műves (55-863-02) N N N N K K N N N N N N N N N N N N N N
253 Vájár (34-544-01) N T N T K N N N N T N T T N N N K N T N
254 Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) K K K K K K K K K K K K K K K N K K K N
255 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03) N K K K K K K K K N K N K K N K K K K N
256 Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06) N N K K K K K N K N K N N N N K K K N N
257 Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05) N N N K K K N K K N K N N N N K K N N N
258 Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06) N N N N K K N K K N K N N N N K K N N N
259 Vasúti személyszállítási ügyintéző (54-841-07) N N N N K K N K K N K N N N N K K N N N
260 Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07) N N K K K K N N K N K N N N N K K N N N
261 Vasúti vontatott jármű szerelője (54-525-08) N N N K K N N N K N K N N N N K K N N N
262 Vasútijármű-technikus (55-525-03) N N N N K N N N K N T N N N N K K N N N
263 Vegyipari technikus (54-524-02) N T T T K T T N T N T T N K N T N N K N
264 Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01) K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
265 Vendéglátó eladó (34-811-05) K K K K K K K K K K K N K K K K K N K K
266 Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02) K K K K K N N N K N K K T K K K K N K N
267 Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04) N N N K N N N N K N K K N K K N K N K N
268 Villanyszerelő (34-522-04) K T T T T T T T T T T T T T T K T T T K
269 Virágdekoratőr (35-215-02) K N N N K N N N N N N N N N N N N K N N
270 Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04) K K K K K K K K N K N K N K K K K K K K
271 Víz- és csatornaműkezelő (34-853-01) N N N K T N N N T K N K T K N K K K K N
272 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12) K K T K T K N K T K N K T T K T K N K K
273 Vízépítő technikus (55-582-03) N N K K K K N K K N T N T K N K K N N N
274 Vízgazdálkodó szaktechnikus (55-850-06) N N N K K N N N T N T N N N K K K N N N
275 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő
(35-582-08)
N N K K T K N N T K T N T T K N K N K N
276 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-08) N N N N K N K N N N N N N N N N N N N N
277 Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01) N N N N K N N N N N N N N N N N N N N N
278 Vízügyi technikus (54-853-01) K N K K N K N K T N T N T N K K K K N N
279 Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02) T K N K K K K N K K T N N K N K K K N N
Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához
T: támogatott [1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]
N: nem támogatott [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]
K: korlátozottan támogatott [1. § (2) bekezdés c) pontja szerint]

2. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez

A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként

1. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám KLIK FM EJSZ13 EJSZ20 EJSZ5 EJSZ9 KA8 MF11 MF112 MF116 MF132 MF176 MF58 MF63 MF65 MF67 MF70
2 Államháztartási ügyintéző (54-344-04) 80 80
3 Állattartó szakmunkás (35-621-01) 28 28
4 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01) 34 34
5 Automatikai technikus (54-523-01) 80 80
6 Autótechnikus (55-525-01) 120 120
7 Bádogos (34-582-02) 40 40
8 Biogazdálkodó (35-621-02) 56 56
9 CAD-CAM informatikus (54-481-01) 154 120 34
10 Cipőkészítő (34-542-02) 40 40
11 Cukrász (34-811-01) 160 160
12 Dekoratőr (54-211-01) 96 80 16
13 Dietetikus szakács (35-811-03) 120 120
14 Dísznövénykertész (34-622-01) 84 84
15 Egészségügyi asszisztens (54-720-01) 120 120
16 Eladó (34-341-01) 308 280 28
17 Elektromechanikai műszerész (34-522-01) 40 40
18 Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02) 40 40
19 Elektronikai technikus (54-523-02) 40 40
20 Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02) 28 28
21 Élelmiszeripari technikus (54-541-02) 34 34
22 Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04) 145 120 25
23 Fitness-wellness instruktor (54-813-01) 92 80 12
24 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01) 40 40
25 Gazda (34-621-01) 156 132 24
26 Gazdasági informatikus (54-481-02) 171 120 34 17
27 Gépjármű mechatronikus (34-525-02) 80 80
28 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01) 40 40
29 Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01) 40 40
30 Gerontológiai gondozó (55-762-02) 52 40 12
31 Grafikus (54-211-04) 52 40 12
32 Gyakorló ápoló (52-723-01) 160 160
33 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02) 200 200
34 Gyakorló fodrász (52-815-01) 160 160
35 Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03) 40 40
36 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (52-725-02) 40 40
37 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03) 40 40
38 Gyakorló kozmetikus (52-815-02) 120 120
39 Gyakorló mentőápoló (52-723-03) 120 120
40 Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04) 40 40
41 Gyártósori gépbeállító (34-521-05) 40 40
42 Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01) 120 120
43 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01) 84 84
44 Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01) 80 80
45 Gyógyszertári asszisztens (55-720-03) 40 40
46 Idegenvezető (54-812-01) 178 160 18
47 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
(54-481-03)
97 80 17
48 Informatikai rendszergazda (54-481-04) 346 240 24 20 28 34
49 Irodai asszisztens (54-346-01) 286 240 18 28
50 Járműfényező (34-525-03) 80 80
51 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04) 40 40
52 Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05) 40 40
53 Karosszérialakatos (34-525-06) 120 120
54 Kárpitos (34-542-05) 80 80
55 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55-725-10) 40 40
56 Kereskedő (54-341-01) 252 240 12
57 Kertész (34-622-02) 84 84
58 Kiadványszerkesztő (54-213-02) 96 80 16
59 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02) 144 120 24
60 Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
40 40
61 Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12) 40 40
62 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06) 40 40
63 Környezetvédelmi technikus (54-850-01) 105 80 25
64 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09) 80 80
65 Logisztikai ügyintéző (54-345-01) 427 360 24 26 17
66 Lovász (34-621-02) 28 28
67 Magasépítő technikus (54-582-03) 40 40
68 Mechatronikai technikus (54-523-04) 80 80
69 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
(34-811-02)
52 28 24
70 Mezőgazdasági gépész (34-521-08) 132 132
71 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05) 68 68
72 Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02) 56 56
73 Mezőgazdasági technikus (54-621-02) 68 44 24
74 Motorkerékpár-szerelő (34-525-07) 40 40
75 Műanyagfeldolgozó (34-521-09) 40 40
76 Műszaki informatikus (54-481-05) 97 80 17
77 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
80 80
78 Nyomdaipari gépmester (54-213-04) 40 40
79 Ortopédiai műszerész (54-726-02) 40 40
80 Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02) 68 68
81 Pék (34-541-05) 160 120 28 12
82 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54-343-01) 80 80
83 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 576 560 16
84 Pincér (34-811-03) 212 200 12
85 Pszichiátriai gondozó (55-762-04) 40 40
86 Ruhaipari technikus (54-542-02) 40 40
87 Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02) 154 120 34
88 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06) 34 34
89 Szakács (34-811-04) 236 200 24 12
90 Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04) 108 80 28
91 Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02) 180 160 20
92 Szárazépítő (34-582-10) 40 40
93 Szociális asszisztens (54-762-02) 160 160
94 Szociális gondozó és ápoló (34-762-01) 360 360
95 Szövettani asszisztens (55-725-16) 40 40
96 Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04) 40 40
97 Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05) 40 40
98 Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) 132 120 12
99 Ügyviteli titkár (54-346-02) 230 200 18 12
100 Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) 275 200 24 34 17
101 Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01) 172 160 12
102 Vendéglátó eladó (34-811-05) 120 120
103 Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02) 40 40
104 Villanyszerelő (34-522-04) 120 120
105 Virágdekoratőr (35-215-02) 28 28
106 Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04) 84 72 12
107 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12) 40 40
108 Vízügyi technikus (54-853-01) 65 40 25

2. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében

A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám KLIK FM EJSZ1 EJSZ2 FI8 MF109 MF112 MF131 MF15 MF33 MF34 MF36 MF55 MF94
2 Államháztartási ügyintéző (54-344-04) 80 80
3 Aranyműves (55-211-01) 40 40
4 Asztalos (34-543-02) 120 120
5 Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01) 40 40
6 Autóelektronikai műszerész (54-525-01) 80 80
7 Automatikai technikus (54-523-01) 40 40
8 Autószerelő (54-525-02) 80 80
9 Autótechnikus (55-525-01) 56 40 16
10 Bányaipari technikus (54-544-01) 40 40
11 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01) 34 34
12 Bőrdíszműves (34-542-01) 40 40
13 CAD-CAM informatikus (54-481-01) 120 120
14 Cukrász (34-811-01) 120 120
15 Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02) 57 40 17
16 Dietetikus szakács (35-811-03) 120 120
17 Díszítő festő (55-211-03) 40 40
18 Dísznövénykertész (34-622-01) 28 28
19 Egészségügyi asszisztens (54-720-01) 150 120 30
20 Eladó (34-341-01) 216 200 16
21 Elektronikai műszerész (34-522-03) 40 40
22 Elektronikai technikus (54-523-02) 40 40
23 Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01) 40 40
24 Faipari technikus (54-543-01) 80 80
25 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03) 40 40
26 Festő (54-211-03) 40 40
27 Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04) 80 80
28 Fodrász (55-815-01) 40 40
29 Fogászati asszisztens (54-720-02) 97 80 17
30 Fogtechnikus (55-724-01) 74 40 34
31 Fogtechnikus gyakornok (54-724-01) 40 40
32 Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 40 40
33 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01) 40 40
34 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01) 40 40
35 Gazda (34-621-01) 66 66
36 Gazdasági informatikus (54-481-02) 120 120
37 Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03) 80 80
38 Gerontológiai gondozó (55-762-02) 134 80 26 28
39 Grafikus (54-211-04) 40 40
40 Gyakorló ápoló (52-723-01) 120 120
41 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02) 120 120
42 Gyakorló fodrász (52-815-01) 80 80
43 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (52-725-02) 114 80 34
44 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03) 114 80 34
45 Gyakorló kozmetikus (52-815-02) 80 80
46 Gyakorló mentőápoló (52-723-03) 80 80
47 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01) 28 28
48 Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01) 150 120 30
49 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01) 80 80
50 Gyógyszertári asszisztens (55-720-03) 88 40 28 20
51 Halász, haltenyésztő (34-624-01) 40 40
52 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05) 40 40
53 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezésszerelő (35-582-03) 40 40
54 Idegenvezető (54-812-01) 120 120
55 Informatikai rendszergazda (54-481-04) 240 240
56 Irodai asszisztens (54-346-01) 134 120 14
57 IT mentor (54-482-01) 80 80
58 Járműfényező (34-525-03) 40 40
59 Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07) 40 40
60 Karosszérialakatos (34-525-06) 80 80
61 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
(55-725-10)
40 40
62 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02) 40 40
63 Kerámiaműves (54-211-05) 40 40
64 Kereskedő (54-341-01) 234 200 34
65 Kertész (34-622-02) 40 40
66 Kiadványszerkesztő (54-213-02) 52 40 12
67 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02) 94 80 14
68 Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 40 40
69 Kozmetikus (55-815-02) 40 40
70 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06) 40 40
71 Logisztikai ügyintéző (54-345-01) 200 200
72 Magasépítő technikus (54-582-03) 80 80
73 Mechatronikus-karbantartó (34-523-01) 40 40
74 Mélyépítő technikus (54-582-04) 40 40
75 Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03) 57 40 17
76 Mentőápoló (55-723-11) 162 80 26 28 28
77 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-811-02) 40 40
78 Mezőgazdasági gépész (34-521-08) 56 56
79 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05) 34 34
80 Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02) 28 28
81 Mezőgazdasági technikus (54-621-02) 34 34
82 Motorkerékpár-szerelő (34-525-07) 40 40
83 Műemlékfenntartó technikus (55-582-02) 40 40
84 Műemléki helyreállító (35-582-05) 40 40
85 Műszaki informatikus (54-481-05) 80 80
86 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 80 80
87 Nonprofit menedzser (54-345-02) 80 80
88 Ötvös, fémműves (54-211-06) 40 40
89 Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02) 34 34
90 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02) 109 80 5 24
91 Pék (34-541-05) 120 120
92 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 534 480 20 34
93 Pincér (34-811-03) 356 320 16 20
94 Postai üzleti ügyintéző (54-841-09) 40 40
95 Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01) 106 80 26
96 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06) 40 40
97 Sommelier (35-811-01) 28 28
98 Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02) 108 80 16 12
99 Szakács (34-811-04) 336 320 16
100 Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04) 80 80
101 Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02) 165 160 5
102 Szárazépítő (34-582-10) 40 40
103 Szerszámkészítő (34-521-10) 80 80
104 Szobrász (54-211-07) 40 40
105 Szociális asszisztens (54-762-02) 200 160 26 14
106 Szociális gondozó és ápoló (34-762-01) 148 120 28
107 Szociális szakgondozó (54-762-03) 160 160
108 Szoftverfejlesztő (54-213-05) 97 80 17
109 Szőlész-borász (34-541-06) 28 28
110 Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 40 40
111 Tetőfedő (35-582-07) 40 40
112 Textilműves (54-211-08) 40 40
113 Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) 194 160 34
114 Útépítő (34-582-11) 40 40
115 Ügyviteli titkár (54-346-02) 200 200
116 Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) 120 120
117 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03) 120 120
118 Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01) 200 200
119 Vendéglátó eladó (34-811-05) 176 160 16
120 Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02) 96 80 16
121 Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04) 28 28
122 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12) 40 40
123 Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02) 28 28

3. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében

A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám KLIK FM EJSZ15 EJSZ25 EJSZ26 EJSZ35 MF116 MF129 MF151 MF23 MF44 MF53 MF66 MF67
2 Államháztartási ügyintéző (54-344-04) 80 80
3 Állattartó szakmunkás (35-621-01) 56 56
4 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01) 16 16
5 Asztalos (34-543-02) 120 120
6 Autóelektronikai műszerész (54-525-01) 40 40
7 Automatikai technikus (54-523-01) 40 40
8 Autószerelő (54-525-02) 80 80
9 Autótechnikus (55-525-01) 80 80
10 Bádogos (34-582-02) 40 40
11 Belovagló (35-813-01) 56 56
12 Biogazdálkodó (35-621-02) 28 28
13 Bőrdíszműves (34-542-01) 40 40
14 CAD-CAM informatikus (54-481-01) 160 160
15 Cipőkészítő (34-542-02) 40 40
16 Cukrász (34-811-01) 220 170 50
17 Dekoratőr (54-211-01) 88 80 8
18 Dietetikus szakács (35-811-03) 120 120
19 Díszítő festő (55-211-03) 40 40
20 Dísznövénykertész (34-622-01) 28 28
21 Divat- és stílustervező (54-211-02) 88 80 8
22 Édesipari termékgyártó (34-541-01) 28 28
23 Egészségügyi asszisztens (54-720-01) 155 120 35
24 Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 40 40
25 Eladó (34-341-01) 315 280 35
26 Elektromechanikai műszerész (34-522-01) 40 40
27 Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02) 40 40
28 Elektronikai műszerész (34-522-03) 40 40
29 Elektronikai technikus (54-523-02) 40 40
30 Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02) 16 16
31 Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01) 40 40
32 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03) 80 80
33 Férfiszabó (34-542-04) 40 40
34 Festő (54-211-03) 48 40 8
35 Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04) 80 80
36 Finommechanikai műszerész (34-521-02) 40 40
37 Fitness-wellness instruktor (54-813-01) 104 80 24
38 Fluidumkitermelő technikus (54-544-02) 40 40
39 Fodrász (55-815-01) 40 40
40 Fogászati asszisztens (54-720-02) 80 80
41 Foglalkozás-szervező (55-762-01) 75 40 35
42 Fogtechnikus (55-724-01) 40 40
43 Fogtechnikus gyakornok (54-724-01) 40 40
44 Formacikk-gyártó (34-543-03) 40 40
45 Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 40 40
46 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01) 80 80
47 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01) 40 40
48 Gazda (34-621-01) 66 66
49 Gazdasági informatikus (54-481-02) 155 120 35
50 Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03) 40 40
51 Gépjármű mechatronikus (34-525-02) 40 40
52 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01) 40 40
53 Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01) 40 40
54 Gerontológiai gondozó (55-762-02) 56 40 16
55 Grafikus (54-211-04) 56 40 16
56 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03) 40 40
57 Gyakorló ápoló (52-723-01) 195 160 35
58 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02) 235 200 35
59 Gyakorló fodrász (52-815-01) 80 80
60 Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03) 72 40 32
61 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (52-725-02)
40 40
62 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03) 40 40
63 Gyakorló kozmetikus (52-815-02) 80 80
64 Gyakorló mentőápoló (52-723-03) 120 120
65 Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04) 40 40
66 Gyártósori gépbeállító (34-521-05) 40 40
67 Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01) 80 80
68 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01) 12 12
69 Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01) 112 80 32
70 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01) 96 80 16
71 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02) 40 40
72 Gyógyszertári asszisztens (55-720-03) 40 40
73 Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02) 40 40
74 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05) 40 40
75 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03) 40 40
76 Idegenvezető (54-812-01) 112 80 32
77 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03) 120 120
78 Informatikai rendszergazda (54-481-04) 260 200 35 25
79 Irodai asszisztens (54-346-01) 154 120 34
80 IT mentor (54-482-01) 92 80 12
81 Járműfényező (34-525-03) 40 40
82 Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07) 40 40
83 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04) 40 40
84 Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05) 40 40
85 Kályhás (34-582-06) 50 40 10
86 Karosszérialakatos (34-525-06) 40 40
87 Kárpitos (34-542-05) 40 40
88 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55-725-10) 40 40
89 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)
40 40
90 Kerámiaműves (54-211-05) 40 40
91 Kereskedő (54-341-01) 155 120 35
92 Kertész (34-622-02) 56 28 28
93 Kiadványszerkesztő (54-213-02) 52 40 12
94 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02) 114 80 34
95 Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 40 40
96 Korrektor (55-213-03) 52 40 12
97 Kozmetikus (55-815-02) 40 40
98 Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07) 40 40
99 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06) 40 40
100 Környezetvédelmi technikus (54-850-01) 154 120 34
101 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02) 40 40
102 Lakberendező (55-211-06) 40 40
103 Látszerész és fotócikk-kereskedő (54-725-01) 40 40
104 Létesítményi energetikus (55-582-01) 52 40 12
105 Logisztikai ügyintéző (54-345-01) 155 120 35
106 Lovastúra-vezető (54-812-02) 40 40
107 Lovász (34-621-02) 56 56
108 Magasépítő technikus (54-582-03) 80 80
109 Mechatronikai technikus (54-523-04) 40 40
110 Mechatronikus-karbantartó (34-523-01) 40 40
111 Mélyépítő technikus (54-582-04) 40 40
112 Mentőápoló (55-723-11) 40 40
113 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-811-02) 84 56 28
114 Mezőgazdasági gépész (34-521-08) 56 56
115 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05) 34 34
116 Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02) 56 56
117 Mezőgazdasági technikus (54-621-02) 68 68
118 Motorkerékpár-szerelő (34-525-07) 46 40 6
119 Műanyagfeldolgozó (34-521-09) 40 40
120 Műbútorasztalos (35-543-01) 40 40
121 Műemléki helyreállító (35-582-05) 40 40
122 Műszaki informatikus (54-481-05) 80 80
123 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 258 200 58
124 Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 40 40
125 Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02) 16 16
126 Nyomdaipari gépmester (54-213-04) 40 40
127 Patkolókovács (35-521-03) 28 28
128 Pék (34-541-05) 164 120 28 16
129 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)
120 120
130 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 155 120 35
131 Pincér (34-811-03) 330 280 50
132 Postai üzleti ügyintéző (54-841-09) 40 40
133 Pszichiátriai gondozó (55-762-04) 40 40
134 Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01) 80 80
135 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06) 40 40
136 Ruhaipari technikus (54-542-02) 40 40
137 Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02) 104 80 24
138 Szakács (34-811-04) 270 200 70
139 Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04) 136 120 16
140 Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02) 256 240 16
141 Szárazépítő (34-582-10) 80 80
142 Színész II. (55-212-01) 40 40
143 Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07) 40 40
144 Szociális asszisztens (54-762-02) 215 160 35 20
145 Szociális gondozó és ápoló (34-762-01) 350 280 70
146 Szociális szakgondozó (54-762-03) 209 160 24 25
147 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06) 66 40 16 10
148 Szoftverfejlesztő (54-213-05) 80 80
149 Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08) 64 40 24
150 Szövettani asszisztens (55-725-16) 40 40
151 Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 104 80 24
152 Tetőfedő (35-582-07) 40 40
153 Textilműves (54-211-08) 48 40 8
154 Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) 288 240 24 24
155 Útépítő (34-582-11) 40 40
156 Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05) 40 40
157 Ügyviteli titkár (54-346-02) 184 160 24
158 Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) 154 120 34
159 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03) 96 80 16
160 Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06) 40 40
161 Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07) 40 40
162 Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01) 195 160 35
163 Vendéglátó eladó (34-811-05) 195 160 35
164 Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02) 74 40 24 10
165 Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04) 12 12
166 Vízépítő technikus (55-582-03) 40 40
167 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08) 40 40
168 Vízügyi technikus (54-853-01) 40 40

4. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE
1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keret-
szám
KLIK FM EJSZ13 EJSZ15 EJSZ16 EJSZ18 EJSZ2 EJSZ22 EJSZ29 EJSZ34 EJSZ36 EJSZ40 EJSZ47 EJSZ6 MF116 MF131 MF133 MF156 MF159 MF180 MF201 MF214 MF26 MF58 MF67 MF76 MF90 MF91 MF95
2 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
(55-621-01)
34 34
3 Államháztartási ügyintéző (54-344-04) 80 80
4 Állattartó szakmunkás (35-621-01) 56 56
5 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01) 34 34
6 Aranyműves (55-211-01) 40 40
7 Autóelektronikai műszerész (54-525-01) 92 80 12
8 Autógyártó (34-521-01) 80 80
9 Automatikai technikus (54-523-01) 40 40
10 Autószerelő (54-525-02) 150 120 16 14
11 Autótechnikus (55-525-01) 40 40
12 Bádogos (34-582-02) 52 40 12
13 Bányaipari technikus (54-544-01) 40 40
14 Biogazdálkodó (35-621-02) 28 28
15 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
(55-541-01)
34 34
16 Bőrdíszműves (34-542-01) 40 40
17 Bronzműves és szoboröntő (55-211-02) 40 40
18 CAD-CAM informatikus (54-481-01) 120 120
19 Cipőkészítő (34-542-02) 54 40 14
20 Cukrász (34-811-01) 204 160 28 16
21 Dekoratőr (54-211-01) 80 80
22 Dietetikus szakács (35-811-03) 120 120
23 Díszítő festő (55-211-03) 40 40
24 Díszműkovács (34-211-01) 40 40
25 Dísznövénykertész (34-622-01) 56 28 28
26 Divat- és stílustervező (54-211-02) 40 40
27 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője
(54-525-04)
40 40
28 Édesipari termékgyártó (34-541-01) 28 28
29 Egészségügyi asszisztens (54-720-01) 166 120 34 12
30 Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 52 40 12
31 Eladó (34-341-01) 264 200 34 30
32 Elektromechanikai műszerész
(34-522-01)
40 40
33 Elektromos gép- és készülékszerelő
(34-522-02)
40 40
34 Elektronikai műszerész (34-522-03) 40 40
35 Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02) 28 28
36 Élelmiszeripari technikus (54-541-02) 68 68
37 Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02) 17 17
38 Erdészeti szakmunkás (34-623-01) 16 16
39 Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01) 80 80
40 Faipari technikus (54-543-01) 40 40
41 Férfiszabó (34-542-04) 40 40
42 Festő (54-211-03) 40 40
43 Finommechanikai műszerész (34-521-02) 40 40
44 Fitness-wellness instruktor (54-813-01) 155 120 18 17
45 Fluidumkitermelő technikus (54-544-02) 40 40
46 Fodrász (55-815-01) 171 80 12 17 12 12 12 26
47 Fogászati asszisztens (54-720-02) 80 80
48 Fogtechnikus (55-724-01) 40 40
49 Fogtechnikus gyakornok (54-724-01) 40 40
50 Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54-810-01)
40 40
51 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01) 40 40
52 Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő (35-582-01) 40 40
53 Gazda (34-621-01) 99 99
54 Gazdasági informatikus (54-481-02) 269 200 34 18 17
55 Gépjármű mechatronikus (34-525-02) 40 40
56 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01) 40 40
57 Grafikus (54-211-04) 40 40
58 Gyakorló ápoló (52-723-01) 224 200 24
59 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02) 160 160
60 Gyakorló fodrász (52-815-01) 200 160 28 12
61 Gyakorló gyógyszertári asszisztens
(52-720-03)
40 40
62 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
(52-725-02)
40 40
63 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03) 40 40
64 Gyakorló kozmetikus (52-815-02) 80 80
65 Gyakorló mentőápoló (52-723-03) 200 160 40
66 Gyakorló szövettani asszisztens
(52-725-04)
40 40
67 Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01) 97 80 17
68 Gyógy- és fűszernövénytermesztő
(35-622-01)
26 26
69 Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01) 134 80 28 26
70 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54-140-01)
294 160 64 30 40
71 Gyógyszertári asszisztens (55-720-03) 58 40 18
72 Hídépítő és -fenntartó technikus
(54-582-02)
40 40
73 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
(55-850-01)
40 40
74 Húsipari termékgyártó (34-541-03) 136 80 28 28
75 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
40 40
76 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03) 40 40
77 Idegenvezető (54-812-01) 177 160 17
78 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03) 120 120
79 Informatikai rendszergazda (54-481-04) 302 240 24 15 23
80 Irodai asszisztens (54-346-01) 154 120 12 22
81 IT mentor (54-482-01) 120 120
82 Járműfényező (34-525-03) 40 40
83 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 40 40
84 Jelmeztervező (55-211-05) 40 40