A jogszabály mai napon ( 2022.08.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés b) pont bc) és be) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. adat: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) számára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok alapján adatszolgáltatási céllal megküldött, a Hivatal adatbázisában tárolt szám vagy szöveg formátumú információ;

2. tartós adathordozó: olyan digitális elektronikus vagy optikai eszköz, amely lehetővé teszi az adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő változatlan formában és minőségben való továbbítását az adat átadásáig, valamint megjelenítését.

2. § (1) *  A Hivatal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatási és javaslattételi kötelezettségének e rendeletben szabályozott módon tesz eleget.

(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az adatszolgáltatás és a javaslattétel tartós adathordozón valósul meg.

(3) Az adatátadás elektronikus formátumáról a miniszter a Hivatal véleményének kikérése után dönt.

3. § A Hivatal a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47/A. § (2) bekezdés szerinti javaslatában (a továbbiakban: díjjavaslat) minden év október 30. napjáig tájékoztatja a minisztert

a) az alkalmazni javasolt hatósági díjakról;

b) a díjjavaslat kidolgozásánál alkalmazott módszertanról, valamint az elmúlt időszak változásairól, tendenciákról;

c) a díjjavaslatban előterjesztett, illetve a díjjavaslat megküldésének időpontjában hatályos díjak közötti különbségekről, különös tekintettel az árszínvonal változására;

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék országos mennyiségéről természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználók szerinti bontásban és ezeken belül összes, vegyes, valamint elkülönítetten gyűjtött hulladékmennyiség szerinti csoportosításban;

e) a közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék hulladékkezelő létesítménybe, energetikai hasznosításra és lerakóba szállított mennyiségéről.

4. § (1) Szakpolitikai döntés előkészítése, jogalkotási feladat teljesítése vagy a Kormány tájékoztatása érdekében a miniszter eseti adatszolgáltatásért fordulhat a Hivatalhoz.

(2) A Hivatal az eseti adatszolgáltatást részben vagy egészben megtagadhatja, amennyiben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény vagy a minősített adat védelméről szóló törvény az adattovábbítást nem teszi lehetővé, továbbá amennyiben üzleti adatot érint és az érintettek hozzájárulását a miniszter a megkereséshez nem csatolta.

(3) Az eseti adatszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó további részletkérdések és a teljesítési határidő meghatározása érdekében a miniszter vagy a Hivatal elnöke szakértői szintű egyeztetést kezdeményezhet. A kezdeményezés címzettje soron kívül kijelöli a részt vevő szakértőket, akik közreműködnek a kérdések megválaszolásában, előterjesztések előkészítésében.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére